Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK İ YETERL İ KLER İ N BEL İ RLENMES İ, Ö Ğ RET İ LMES İ VE SINANMASI İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLAR ÜZER İ NDEN GP/AH MESLEK İ E Ğİ T İ M PROGRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK İ YETERL İ KLER İ N BEL İ RLENMES İ, Ö Ğ RET İ LMES İ VE SINANMASI İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLAR ÜZER İ NDEN GP/AH MESLEK İ E Ğİ T İ M PROGRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 MESLEK İ YETERL İ KLER İ N BEL İ RLENMES İ, Ö Ğ RET İ LMES İ VE SINANMASI İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLAR ÜZER İ NDEN GP/AH MESLEK İ E Ğİ T İ M PROGRAMLARI

2  Bu oturum neden planlandı?  Ben bu sunumda neler anlataca ğ ım?

3 GPE Mesleki Eğitim  Uzmanlık e ğ itimi?  Sürekli mesleki gelişim?

4 “TR İ LOJ İ ” MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TIP EĞİTİMİ

5 Trilojiye uygun hareket etme çabası  Hızla yükselen uzmanlaşma  Toplum beklentilerinin artması  Yaşam boyu öğrenme kavramı  Hekim yeterliklerinin kanıtlanma ihtiyacı

6 Geçmişte; Peabody, 1923 Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji, 1952 Amerika Tıp Birliği, Milis ve willard Raporları Birincil bakım konusunda çalışan uzmanlık dalı: GP/Aile Hekimliği “Aşırı branşlaşma var. Hastalar ortada kaldı. İ nsanı bütün olarak ele alacak uzmanlık alanı lazım”.

7 Uzmanlık eğitimleri

8 Ülkemizde  1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü- Aile Hekimliği  Gazi Üniversitesi-kürsü  1985 SB eğitim hastaneleri  43 tıp fakültesi- AH AD  Eğitim süresi: 3 yıl

9 GPE; “Tıp fakültesini bitirdikten sonra Genel Pratisyen olarak birinci basamak sağlık hizmetinde çalışmak isteyen hekimlerin standart mesleki eğitiminden sorumlu”

10 Eğitim programının geliştirilmesi *Vatansever K.

11 Eğitim programının geliştirilmesi *Vatansever K.

12 Yetkinlik/yeterlik  Kişinin işini yapabilmesi için gerekli iş standartları  Olağanüstü performansı ayırt eden bireysel özellikleri

13 Yetkinlik/yeterlik neden önemli?  Mezun hekimi tanımlaması, rol ve görevlerini belirlemesi, alanda ortak bir dil oluşturmak  Sertifikasyon yada resertifikasyon için karar vermeyi kolaylaştıran standart ve kriterleri ortaya koymak

14 *Vatansever K.

15 TıbbiUzman Kanada

16 Danimarka Maagaard, 2004

17 TTB GPE

18 Eğitim programının geliştirilmesi

19 Gizli müfredat değişim Kurum içi yaşantılar SDP

20 Sınama  Amaç: bireylerin süreçlerini ve başarılarını, belirlenen standart ve kriterlere göre ölçmektir.  Doğru sınama,  hekimin uygulamalarını doğru ve bağımsız şekilde yönetip yönetemeyeceği hakkında bilgi verir  eğitim programındaki eksikliklerin tanımlanmasına da fırsat tanır.

21 Sınama gerekli mi?  “Sınama stres yaratır, öğrenmeyi olumsuz etkiler”  Nitelikli bir eğitim programına katılım öğrenme için yeterlidir.  Klinik etkililiğin, performansın, yeterliğin sürdürülmesi için garanti mi? ??  Gelişimsel-geçici- bağlamsaldır.

22 “Assesment drives learning” Van der Vleuten Sınamanın nasıl olduğu öğrenme içeriğini, öğrenme davranışını belirler. Öğrenmeyi geliştirir, güçlendirir, yönlendirir. “lökomotif”

23 GPE sınama yöntemleri  Modül değerlendirme  Öntest  Sontest  Performans değerlendirme  Nisbi formatif değerlendirmeler  Modül bittikten sonra izlem –  Formatif değerlendirmeler: program içinde süregelen öğrenenlerin süreç içindeki gelişimleri hakkında bilgi veren, öğrenenlerin ve programın zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyan sınavlar.

24 Peki ya;  Hekim belirlenen yetkinliklere ulaşabildi mi?  Geçmeli mi kalmalı mı?  Sertifika/diploma verelim mi? vermeyelim mi?  Sumatif /karar verdirici değerlendirme -

25 Bir başkası;  Uzmanlık/meslek eğitim programı nasıl bir süreç geçirdi?  Başarılı oldu mu?  Olmadıysa neden olmadı ?  Eğitim programındaki olumlu özellikler nelerdi? Programı geliştirmek için neler yapılmalı?  Tanılayıcı program değerlendirme -

26 Etkin Sınama=Eğitsel Tasarım =Sınama Sistemi  Biçimlendirici/karar verici sınavların birlikteliği  Yetkinlik/yeterliklerin ölçümü  Profesyonalizm, ekip çalışması vs-bütüncül komplex performans  Öğrenme hedefleri-yöntemlerine uyumlu değerlendirme yöntemleri

27 Etkin Sınama=Eğitsel Tasarım =Sınama Sistemi  Yararlılık= Geçerli güvenilir uygun maliyet kabul edilebilir eğitsel etki  Çokluklar  Geribildirim sistemi

28 Değerlendirme yöntemleri  Sözlü- yazılı sınavlar  Gözlemsel yöntemler  Mini Clinical Evaluation Exercise (MCEX)  Vakaya dayalı tartışmalar (CbD)  Akran değerlendirme (miniPAT)  Öz değerlendirme  Asistan karneleri

29 Sınama tüm piramidi kapsayacak yöntem çeşitlili ğ i Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Ac Med 1990; 65: S63-S7. Bilir Nasıl oldu ğ unu bilir Gösterir CRE, KFE, Sözlü, Yazılı, ÇSS… OSCE, OSPE, Simüle Hasta Yapar, Gizli Simüle Hasta, Video kayıtları… ÇSS, Sözlü, Yazılı… Bilişsel Alan Davranış alanı Mesleki Yeterlik

30 TEZ!

31 GPE Uzmanlık Eğitimi

32 STE/SMG  Sağlık çalışanlarının kendi mesleki gelişimleri, kendilerini güncelleştirme, yenileştirme, değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

33 Hekim Uygulama Gereksinimler Ö ğ renim hedefleri E ğ itsel strateji ve yöntemler Süreçler Program de ğ erlendirme Sınama Öğrenme Yeterlik durumu STE/SMG PROGRAM GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ Kişisel gelişim planı

34 Öğrenenlerin gereksinimleri  önceki deneyim ve eğitimleri  var olan ustalıkları (bilgi, beceri ve tutumları)  şimdiki performansları (öğrenme stilleri, öğrenme ihtiyaçları,)  hangi kaynaklara ihtiyaç duydukları  öğrenenlerin öğrenme davranış özellikleri  öğrenmeye/davranış değiştirmeye teşvik eden faktörler

35 Hekimlerin öğrenmelerini /davranış değişimlerini teşvik eden /engelleyen  Bireysel  Gereksinimlerin farkında olması  Motivasyonel faktörler  Öğrenmeye, öğrenme görevine bakışı  Kendisi ile ilgili yetkinlik/yeterlik düşüncesi  Öğrenmeyi sevme, öğrenmeye açık olma, öğrenme sorumluluğunu alma  Temel çalışma ve problem çözme becerilerini kullanma yetisi  Temel ihtiyaçlarının karşılamış olması- kendini gerçekleştirme ihtiyacının belirmesi

36 Kurumsal  Teşvikler  Belçika: maaşa %4 zam  Norveç: maaşı %20 kırpma  İtalya, Lüksemburg, Portekiz: sigorta şirketleri/hastanelerle zorunlu kontrat  İngiltere: başarılı hekimlerin listesinin yayınlanması  İş yerinde- iş yeri ihtiyacına yönelik çalışmalar  “Öğrenen örgüt”  Kurumların işbirlikli çalışmaları

37 Eğitsel  Kaliteli sistematik eğitim programları  Teknolojinin yaygınlaşması

38 Etkin SMG yapılanması  Öz yönelimli öğrenme programları  Etkin danışmanlık sistemi  Kaynaklar  Etkin çoklu eğitsel yöntemler  Ödev, proje, araştırma, deneyim paylaşımı, vaka tartışmaları,konferans, seminer, kongre vs., uygulamalar  Etkin çoklu sınama yöntemleri  Ödev, proje, araştırmaların değerlendirlmesi,beceri sınavları, konf vs katılımın belgelendirilmesi, öz-akran-360 portfolyo

39 Portfolyo  belirlenen süreç içinde yapılan çalışmaların ya da verilen görevlerin toplandığı dosya /KOLEKSİYON  Kanada ve İngiltere  Ödev, proje, araştırmaları  Hasta kayıtları, SH uygulama kayıtları  Öz /akran/eğitici değerlendirme not ve raporları  Konferans, seminer,toplantı kredi puanları  Günlükler  Amaç: gelişimi görmek, eksik noktaları saptamak

40 Diğer..  Simüle hasta uygulamaları  360 derece değerlendirme

41 Sumatif sınav olarak  Board yeterlik sınavları  TAHUD çalışmaları

42 SMG için Program Değerlendirme  katılanların sayısı  katılımcıların beklenti ve memnuniyet düzey  bilgi, beceri ve/veya tutumlarındaki değişiklikler, yeterliğin gelişimi  uygulama performasında değişikliklikler  uygulama davranışındaki değişikliklere bağlı olarak hastaların ve hasta populasyonun sağlık durumundaki değişiklikler,

43  Uzmanlık eğitim programı henüz bitmedi. Sınama ve program değerlendirme aşamaları yapılandırılmalı.  SMG EP ‘ları yapılandırılmalı. Yeterlik kurulu.  EP, Eğitici, Dernek, Enstitü var.  Ne yok? Kaynak? Finansman? Destek? İşbirliği?  Motivasyon?  Gizli müfredata karşı cesaret?

44

45 Sabrınız için teşekkürler


"MESLEK İ YETERL İ KLER İ N BEL İ RLENMES İ, Ö Ğ RET İ LMES İ VE SINANMASI İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLAR ÜZER İ NDEN GP/AH MESLEK İ E Ğİ T İ M PROGRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları