Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALE MEVZUATI 1-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALE MEVZUATI 1-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu"— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALE MEVZUATI 1-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
1-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2-) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 3-) Kamu İhale Genel Tebliği 4-) Uygulama Yönetmelikleri 5-) Muayene ve Kabul Yönetmelikleri 6-) Bakanlar Kurulu Kararları (Fiyat Farkı) 7-) Genel Şartnameler (Hizmet ve Yapım İşleri) 8-) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve tebliği

2 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir Kapsam Madde 2- Kanunun 2.nci maddesinde belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

3 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
 İstisnalar Madde 3- Madde 3 de istisna kapsamındaki alımlar belirtilmiştir. a) 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,  b) (Değişik: 20/11/ /1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

4 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
 İstisnalar Madde 3- Madde 3 de istisna kapsamındaki alımlar belirtilmiştir. a) 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,  b) (Değişik: 20/11/ /1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

5 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

6 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığına  bağlı  enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar

7 1-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(Ek İbare: 20/11/ /1 md.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, DMO’nun stok ürünlerinden tedarikte; firma, ürün veya parasal sınır bulunmamaktadır Katalog ürünleri ile tedarikte parasal sınırlar bulunmaktadır

8 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
a) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları, b) Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı, c) Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri, ç) Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, d) Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı, e) Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü, f) Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları g) Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları, ğ) Seyahat ve nakliye hizmetleri, h) Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı. (Mal alımı şeklinde, her türlü tıbbi gereksinim)

9 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
f) (Değişik: 20/11/ /1 md.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (altımilyon altıyüzyirmidokuzbin yüzellidört Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları,

10 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
h) Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kişilerce alımları, (Ek İbare: 20/11/ /1 md.) sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları, i) (Ek: 14/7/ /21 md.) tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,

11 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
j) (Ek: 3/3/ /25 md.) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, k) (Ek: 20/2/ /79 md.) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları, l)  (Ek: 27/12/ /24 md.) Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

12 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
m) (Ek: 9/7/ /28 md.) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları, n) (Ek: 20/11/ /1 md.) Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, o) (Ek: 25/06/ /31 md.) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji ve yakıt alımları,

13 DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜNDE YER ALAN MAL VE MALZEMELER
p) (Ek: 22/2/ /9 md.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, r) (Ek: 13/2/ /177 md.) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

14 TANIMLAR Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Hizmet : (Değişik: 30/7/ /3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımı içerisinde ismen sayılmayan işlerin “benzeri diğer hizmetler” kapsamında ihale yöntemi ile temininde idarenin ilgili mevzuatında alım konusunun görev alanına girip girmediği ve ihale yapılmasına engel bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

15 TANIMLAR Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

16 TANIMLAR Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, Ortak girişim : (Değişik: 30/7/ /3 md.) İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

17 TANIMLAR İstekli olabilecek : (Ek: 20/11/ /2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Yerli istekli : (Değişik: 30/7/ /3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri, Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

18 TANIMLAR İhale yetkilisi : (Değişik: 30/7/ /3 md.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimlerin en üst yöneticileri İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, 5018 Md. 31Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

19 TANIMLAR Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından  yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi, Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

20 TANIMLAR İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

21 TANIMLAR Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,               Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı, Kurum : Kamu İhale Kurumunu, Kurul : Kamu İhale Kurulunu,

22 TANIMLAR Ön ilan : (Ek: 20/11/ /2 md.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu, Elektronik Kamu Alımları Platformu : (Ek: 20/11/ /2 md.) İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı, Dinamik alım sistemi : (Ek: 20/11/ /2 md.) İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

23 TANIMLAR Elektronik eksiltme : (Ek: 20/11/ /2 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri, Çerçeve anlaşma : (Ek: 20/11/ /2 md.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,İfade eder.   

24 TEMEL İLKELER Madde 5- Saydamlık, Rekabet, Eşit Muamele,
Güvenilirlik, Gizlilik, Kamuoyu Denetimi. İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması. Kaynakların Verimli Kullanılması. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünemez. (Yeterlik kriterlerinden kaçmak amacıyla…) Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulü temel usuldür. Ödeneği Bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İhale Onay Belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının belirtilmemesi mevzuata aykırıdır (2008/UH.II-4531) (Fiyat farkı verilmeyen bir ihalede kullanılabilir ödenek tutarı, tahmini fiyat artışlarını da kapsayacak şekilde olmalıdır.) Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. ( /b) /a maddesine göre birden fazla yılı kapsayan yapım işlerinde ilk yıl için proje maliyetinin asgari % 10’u bütçeye konulmalıdır. Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler (5018/27) Yıllara Sari Yüklenmeler (5018/28

25 İHALE KOMİSYONU Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

26 İHALE KOMİSYONU İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Asıl üyeler ile yerlerine geçecek yedek üyeler sıfatları ile birlikte belirtilir. Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, her bir üye tarafından ad ve soyad, unvan ve komisyondaki sıfatı belirtilerek imza edilecektir. Tek sayıda olmak şartıyla komisyon üye sayısı 5’ten fazla olabilir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Kanunda “personel” denildiğinden işçi veya sözleşmeli personelin de komisyon üyesi olması mümkündür. KİK 2006/UY.Z-1605 sayılı Kararında, yeterli eleman olmaması halinde geçici ve açıktan vekil personelden ihale komisyonu teşkil edilebileceğine karar vermiştir 

27 İHALE KOMİSYONU İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik uyarınca, ön mali kontrol görevi yapanlar ihale sürecinde görev alamazlar. (Harcama birimlerinde ön mali kontrol görevi yapanlar, düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, hariç.) İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Hiyerarşik olarak ihale yetkilisinden üstün olanlar ihale komisyon üyesi olamaz. (2006/UY.Z-1605) Bu karar aşağıda belirtilen kararla farklı bir veçhe kazanmıştır. Genel Tebliğe göre, ihale komisyonu üyeleri mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak, kontrol teşkilatında yer alan görevliler, hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. İhale yetkilisi ihale komisyonunu yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

28 İHALE KOMİSYONU Genel Tebliğe göre, Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhale yetkilisi, ihale ilan tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale işlem dosyasının bir örneği, yedek üyelere de verilebilir. Yedek üye asıl üyenin yerine geçmişse verilmek zorundadır. İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

29 İHALE KOMİSYONU İhale komisyonunun sorumluluğu Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Bu nedenle kanuna aykırı bir husus tespit etmeleri durumunda komisyon üyelerinin gerekçelerini yazarak karşı oy kullanmalıdırlar.

30 İHALE İŞLEM DOSYASI İhale İşlem Dosyası
İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenmelidir. Bu dosyada aşağıdaki belgelere yer verilir; Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, İhale dokümanı, ilan metinleri, Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, İhale komisyonu tutanak ve kararları, İhale sürecine ilişkin bütün belgeler. Şartnameler İdari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, teknik şartnameler hazırlattırılabilir.

31 ŞARTNAMELER Teknik şartnamelerde;
1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir. (3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. (4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir. (5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

32 ŞARTNAMELER Teknik şartnamelerde;
(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır. (7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir. (8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir. (9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

33 ŞARTNAMELER Teknik şartnamelerde;
(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir. (11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir. (12) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

34 EŞİK DEĞERLER Yaklaşık maliyet esas alınmaktadır.
Eşik değerler 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında ve yeterlik kriterlerinin belirlenmesinde kullanılmakta ve buradaki parasal limitler Kanunun 67. maddesi uyarınca her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmektedir Kanun kapsamındaki Kanun kapsamındaki bütün idarelerin yapım işlerinde ,00 TL Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında ,00 TL Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında ,00 TL Döner sermayelerin diğer idareler kapsamında olduğu Genel Tebliğde belirtilmiştir

35 YAKLAŞIK MALİYET Yaklaşık Maliyet
İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde, Fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle, KDV hariç olarak belirlenir.

36 YAKLAŞIK MALİYET Ön ilan yapılan hallerde tahmini olarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi yeniden hesaplanabilir. İdarece malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman verilmesi halinde yaklaşık maliyet bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.

37 YAKLAŞIK MALİYET “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hata yapıldığının ihale aşamasında farkına varılması halinde, yapılan hata idare tarafından düzeltilip, tekliflerin yeniden değerlendirilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.” ve 2009/UH.III-2205 Hizmet Alımları Öncelik sırası olmadan aşağıdaki fiyatlardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılabilir. Kamu idarelerince belirlenmiş fiyatlar, İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

38 YAKLAŞIK MALİYET Piyasa fiyat araştırmasının ortalaması ya da uzman ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar Bütçe uygulama talimatlarında ve/veya Sağlık uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlar, Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi Hesaplandığı tarihten ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda ÜFE genel indeksi üzerinden güncellenir. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ihale tarihine kadar geçen sürede değişiklik olursa ihale komisyonu yaklaşık maliyeti günceller.

39 YAKLAŞIK MALİYET Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Brüt asgari ücret ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınır. Yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenir. Kısa vadeli sigorta prim oranları ihaleden önce SSK İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek idari şartnameye eklenir. Brüt asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacaklarda yüzde fazlası belirleme yapılır.

40 YAKLAŞIK MALİYET Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteme, Piyasada araştırma yapma, Bütçe uygulama talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatlar Daha önce alım yapılmış ise, uygun endeksten güncelleme yapılarak elde edilen fiyatlar, İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatlar.

41 YAKLAŞIK MALİYET Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet
Güncelliğini kaybettiği durumlarda idarece güncellenir. Ancak, güncelleme yapılacak herhangi bir kriter belirlenmemiştir. Yaklaşık maliyette yüklenici karı Yapım işlerinde yüklenici karı ve genel gider karşılığı olarak %25 eklenir. Hizmet alımlarında % 20 oranını geçmemek üzere sadece yüklenici karı belirlenir. Genel gider kaldırılmıştır. Mal alımlarında kar ve genel gider karşılığı öngörülmemiştir.

42 YAKLAŞIK MALİYET Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet
Yaklaşık maliyetin ifşa edilmesinin sorumluluğu Kanunun 61. maddesinde yaklaşık maliyetin ifşa edilmesi halinde ilgisine göre 58 ve 60. maddelerin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. 58. madde ihalelere katılmaktan yasaklama, 60. madde görevlilerin ceza sorumluluğudur. Ayrıca yaklaşık maliyetin hatalı hazırlanması halinde kamu görevlilerin Kanunun 60. maddesine göre sorumlulukları söz konusu olacak, danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmişse, 4735 sayılı KİSK’in “Danışmanlık hizmet sunucularının sorumluluğu” başlıklı 32. maddesine göre sorumlulukları söz konusu olacaktır.

43 YETERLİLİK Rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.
İhale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Birisinde olmazsa iptal sebebi olarak değerlendirilebilir. İş deneyimi dışındaki yeterlik belgeleri yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş ise ilk ilan tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. İş ortaklıklarında en fazla payı olan ortak pilot ortak olmak zorundadır.

44 YETERLİLİK Rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.
İhale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Birisinde olmazsa iptal sebebi olarak değerlendirilebilir. İş deneyimi dışındaki yeterlik belgeleri yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş ise ilk ilan tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. İş ortaklıklarında en fazla payı olan ortak pilot ortak olmak zorundadır. Kısmi teklif verilen ihalelerde, yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar itibarıyla yapılır. Ancak idarece, mal alımlarında yeterlik kriterleri toplam yaklaşık maliyet dikkate alınarak belirlenecekken, yapım işleri ve hizmet alımlarında yeterlik kriterleri kısımlar itibarıyla belirlenecektir. Tarih ve 2009/UH.II-2293 sayılı KİK Kararında “Kısmi teklife açık ihalelerde iş deneyim belgesi her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.”

45 YETERLİLİK Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;  1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler, 2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

46 YETERLİLİK a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler, b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,  c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,  d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler, e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

47 YETERLİLİK 3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,        4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,  7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

48 YETERLİLİK İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.

49 YETERLİLİK İSTENECEK BELGELER Hizmet Alım İhalelerinde;
İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin, a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

50 YETERLİLİK İSTENECEK BELGELER Hizmet Alım İhalelerinde;
13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ( ,00 TL) ne kadar olanlarda; mesleki faaliyeti sürdürdüğünü Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, Eşik değere ( ,00 TL ‘den ,00) kadar olanlarda, İş Deneyim Belgesi, Eşik değeri aşanlarda; Bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler. Bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, Toplam cirosu ve bitirdiği iş miktarı, İstenilmek zorundadır.

51 YETERLİLİK İSTENECEK BELGELER (Hizmet)
Danışmanlık hizmet alım ihalelerinin tamamında iş deneyim belgesi istenilecektir. Eşik değere eşit veya aşan ihalelerde muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film gibi ihalelerde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenmeyebilir. İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmez. Taşımalı ilköğretim, sigortacılık hizmet alımları, TL altı hizmet alımlarında ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez. İlk defa gerçekleştirilen işlerde iş deneyimi aranmayabilir. (Bu idare tarafından ilk defa gerçekleştirilen değil ) Yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilemez. Verilirse iptal sebebi olarak değerlendirilebilir.

52 YETERLİLİK İSTENECEK BELGELER (Hizmet) Mal Alım İhalelerinde;
Her türlü ihalede; Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge, ,00 TL’ye eşit ve altında (diğerlerinde eşit ve üstü deniliyordu.) olanlarda iş deneyim belgesi istenemez. Üstünde olanlarda zorunlu değil. Eşik değerin altında olanlarda ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez. Üstünde olanlarda idarenin takdirindedir.(Genel Tebliğ 54.2 md.c bendi) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, İş deneyim belgesi isteniliyorsa, üretim kapasite raporu da istenilmek zorunda. Birisi verilebilir. Makine-teçhizat, kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında istenebilir. İmalat yeterlik belgesi istenebilir.

53 YETERLİLİK İSTENECEK BELGELER (Hizmet)
Mal Alım İhalelerinde; Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler yeterlik belgesi olarak istenilebilir. Yeterlik belgesi olarak istenilmez ise, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelere dönük düzenleme yapılmak zorundadır. Alım konusu malın yetkili kurum veya kuruluş tarafından oluşturulan veya kabul edilen bir sisteme kaydına ilişkin belge veya belgelerinin istenilmesi durumunda ayrıca bu malın piyasaya arzına ilişkin belge veya belgelere yönelik düzenleme yapılmayabilir. Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri istenmelidir. İsteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür.

54 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir. Noter onaylı belgenin fotokopisi üzerine aslı idarece görülmüştür şerhi düşülerek kabul edilebilir. Noter onaylı bir belge bir başka noter tarafından da onaylanmış ise bu belge de kabul edilmelidir. Onaysız ve internet çıktısı olan İmalatçı veya yetkili satıcı belgeleri sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılmalıdır.” /UM.I-1649 

55 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
Başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenen bazı belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları üzerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları kullanılarak temin edilen ve Üzerinde bu kurum veya kuruluş tarafından üretildiğini gösteren barkod ve/veya referans numarasını taşıyan belgeler İhale Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü gerekli bilgi ve unsurları içeriyorsa; Aynı internet sayfası üzerinden teyidinin mümkün olması halinde idareler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda verilen belgelerin idarelerce yapılan teyidine yönelik belgeler ihale işlem dosyasına konulmalıdır.

56 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
Bankalardan temin edilecek belgeler; Yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarında ayrım ortadan kaldırıldı. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu verilmesi zorunludur. İş ortaklıklarında herhangi bir ortak sağlayabilir veya birlikte de sağlanabilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Banka referans mektubu teyit edilebilir. Faks ile yapılan teyitlerde en az iki yetkilinin imzası gerekmekte. (Bir yetkili varsa;)

57 YETERLİLİK Bilanço veya eşdeğer belgeler
BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Bilanço veya eşdeğer belgeler İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir. Bilanço yayımlamak zorunda olan kişilerin bilançolarını veya bilançonun gerekli bölümlerini vermeleri zorunludur. Zorunda olmayanlar; bunların yanında; kriterleri sağladıklarına dair YMM veya SMMM onaylı belgeleri de başvuru ve teklifleri kapsamında sunabilirler. Eşdeğer belgeden anlaşılması gereken, belgede Yönetmelikte istenen oranlara ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

58 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Oranlar Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 ’ den küçük olması, Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler Yapım işlerinde 3 yıl geriye gidilebilecekken mal ve hizmet alımlarında ihale tarihinden 2 yıl geriye gidilebilir.

59 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler 1- Toplam ciroyu gösteren gelir tablosu 2- Bitirdiği işi miktarını gösteren fatura örnekleri İstekli bu iki belgeden birini verebilir. Yönetmeliğe göre, toplam cirodan anlaşılması gereken; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler; mal alımlarında toplam mal satış geliri, hizmet alımlarında toplam hizmet geliri, yapım işlerinde ise yapım işleri geliri olarak alınacaktır. Belgelerin süresi Mal ve hizmet alımlarında, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler istenebilir. Oranların ciro için teklif edeceği bedelin % 25 ’inden, bitirilen iş miktarı için ise % 15 ’indan az olmaması gerekir. Bu şartları sağlayamıyorsa son iki yıla ait belgelerini sunabilirler yılındaki ihalelerde 2009 ve 2008 sunulabilir. Bu durumda iki yılın ortalaması alınır. Sadece 2008 yılının alınması mümkün değil. İhale tarihi yılın ilk dört (üç) ayında ise, bilanço için yapılan açıklamalar çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre hesaplama yapılacaktır.

60 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ
İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin belgeler. Son 5 yıl veya 15 yılda gerçekleştirilen işler için değil, geçici kabulü veya kabulü yapılan işler için verilecek. İş 20 yıl önce tamamlanmış da olsa, kabulü bu süre içerisinde yapılmışsa iş deneyim belgesi verilebilecek. Bedel içeren bir sözleşmeye dayanması zorunlu. İhalelerde deneyime ilişkin referans istenilemez.

61 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ
İstenilecek İş Deneyim Miktarları  Mal Alımlarında % 10 ile % 40 arasında, Hizmet Alımlarında % 25 ile % 50 arasında; Yapım işlerinde; yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olanlarda % 50 ile % 100, Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ve üzeri olanlarda % 50 ile % 80 arasında bir oran belirlenmelidir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hizmet alımlarında istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, mal alımlarında % 20’sini, yapım işlerinde ise % 80’ini karşılaması gerekmektedir. Diğer ortaklar ise Hizmet alımlarında en az % 10’unu toplamın en az % 30’unu, Mal alımlarında; Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

62 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
İŞ DENEYİM BELGELERİ İstenilecek İş Deneyim Miktarları  İş deneyim belgesi başvuru olmaksızın kamu idareleri tarafından düzenlenebilir. Başvuru olursa 20 gün içinde düzenlenmek zorunda. Devir edilen sözleşmelerde kabul veya yapım işleri için geçici kabul yapılmak şartıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ini tamamlayan kişilere verilecek. (Kanunda yer alan sözleşme bedeli ifadesi yönetmelikte ilk sözleşme bedeli olarak ele alınmakta.) İş deneyim belgesi başvuru olmaksızın kamu idareleri tarafından düzenlenebilir. Başvuru olursa 20 gün içinde düzenlenmek zorunda.

63 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ
İstenilecek İş Deneyim Miktarları İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. (4734 Madde 10) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesi ve mezuniyet belgesi sunulan ortağa ait iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

64 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ
İş deneyim belgesinin güncellenmesi İş deneyim belgesinin güncellenmesinde de ilk ilan tarihinin esas alınacağı Yönetmeliklerde belirtilmiştir. Benzer iş tanımı İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder. İş deneyimi istenilen bütün ihalelerde benzer iş belirtilmelidir. Benzer işlerde “v.b İşler” ifadesi isteklileri tereddüde düşürür (2005/UH.Z.2370) Yemek hizmeti alım ihalesinde benzer iş tanımının “yataklı tedavi kurumları” ile sınırlandırılması rekabeti engeller. (2008/UH.Z-175)

65 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İŞ DENEYİM BELGELERİ
“Temizlik, VHKİ, Teknik, Bilgisayar Bakım Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı” ihalesinde, benzer iş tanımına göre bu tanımda yer alan işlerin hepsini birden tek bir sözleşme kapsamında yapmış iş deneyim belgesi sunulmasını gerektireceğinden, rekabeti engelleyicidir. (2007/UH.Z-4046) Çözüm: personel çalıştırılmasına dayalı işlerde benzer iş tanımı “personel çalıştırılmasına dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü hizmet alımı” şeklinde yapılmalıdır (2008/UH.I-4418) Benzer iş tanımının ihale konusu işin adı ile birebir aynı olması rekabeti engelleyicidir. (2007/UH.Z-1900, 2007/UM.Z-1467, 2007/UM.Z-1478, 2008/UH.Z-2119, 2008/UH.Z-2568)

66 YETERLİLİK İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler Hizmet alımlarında; İdare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırdığına, çalıştıracağına veya personel sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez. Sayı, nitelik, deneyim ve bunları tevsik edecek belgeler teknik şartnamede istenecektir. Asgari deneyim süresi öngörülecekse, bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idarece belirlenir. Deneyim mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Mal alımlarında; Yeterlik kriteri olarak personele ilişkin belirlemeler yapılamaz. Sözleşmenin uygulanması aşamasında çalıştırılacak personele ilişkin belirlemeler teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında yapılabilir. En fazla deneyim süresi 5 yıl istenir. Mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce personele ilişkin belgeler idareye verilmek durumundadır.

67 YETERLİLİK Mal Alımları İçin Diğer Yeterlik Belgeleri
Mal alımlarında, katalog, numune ve fotoğraflar istenebilir. Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir. Numunelerin hangi kriterlere göre kontrol edileceği, uygun bulunmaması halinde nihai kararın nasıl verileceği idari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında düzenlenmelidir.

68 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Akaryakıt alım ihalelerinde;
İdarelerin isteklilerin sahip olması gereken lisans türünü saptayacak ve yeterlik kriteri olarak belirteceklerdir. Alım konusu akaryakıt türlerinin farklı lisanslar gerektirmesi durumunda ayrı ayrı ihale edileceği gibi, kısmi teklife açık tek ihalede olabilir. Akaryakıt ve madeni yağ alımlarının aynı ihale kapsamında yapılması durumunda ihale kısmi teklife açık yapılacaktır. Madeni yağa ilişkin olarak herhangi bir lisans istenilmeyecektir. (kaldırıldı.) Fuel oil alımları ton veya kilo, diğer akaryakıt alımları metreküp ve litre üzerinden alınmalıdır. İdare özel tüketim vergisinden muaf ise bunun belirtilmesi gerekmektedir. Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir.

69 YETERLİLİK Hizmet Alımları İçin Diğer Önemli Düzenlemeler
BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Hizmet Alımları İçin Diğer Önemli Düzenlemeler Özel güvenlik hizmet alımı; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun dikkate alınacaktır. Yeterlik kriteri olarak Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi istenilmelidir. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyet, suistimal gibi sigorta türlerine ilişkin belirleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede, sözleşme imzalanacağı tarih ile işe başlama tarihi arasında en az 7 günlük bir sürenin öngörülmesi gerekmektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası; Araç sayısı, aracın kayıtlı olduğu il ve hasarsızlık oranlarına yer verilecek ve plakalar yazılacaktır.

70 YETERLİLİK Yemek hizmet alımlarında;
BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Yemek hizmet alımlarında; Kapasite raporu günlük ihtiyacı geçmeyecek şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında gerçekleştirilen işlerde günlük kapasitenin yarısını geçmeyecektir. Üretim miktarı belirtilmeden kapasite raporu istenilmeyecektir. Malzemeli veya malzemesiz alımlarda sadece Gıda Üretim İzni Belgesi istenilmesi yeterli olup, Gıda Sicil belgesi, Gayrisıhhi Müessese ruhsatı, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgeler talep edilmeyecektir. Yemek yapımında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların kalite ve standardına yönelik yeterlik düzenlemesi yapılmayacaktır.

71 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler ve sertifikalar istenmeyecektir. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmet alımı ihaleleri (örneğin; temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile personel/ öğrenci taşıma hizmetleri ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyecektir.

72 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmetler (örneğin; temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmesi uygun olmayan hizmet alımı ihalelerinde (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecektir.”

73 YETERLİLİK BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
“İdare bünyesinde personel istihdamına yönelik bir temizlik hizmet alımı işinde kalite belgesi olarak çevre yönetim belgesinin istenilmesi ihale iptal nedenidir.” ve 2009/UH.III-2207 Çöp toplama ve kent temizliği ihalelerinde hizmet yeterlilik belgesi (TS 13111) istenebilir. İhale aşamasında iş ve işyerinin sigortalanmasına ilişkin olarak herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmesi zorunludur. Temizlik hizmet alımlarında her bir temizlik malzemesi ayrı bir iş kalemi olarak belirlenebilir. Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde fiyat farkı ödeneceğinin belirtilmesi zorunludur.

74 YETERLİLİK İstenilmeyecek Belgeler Tebligat için adres beyanı,
BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ İstenilmeyecek Belgeler Tebligat için adres beyanı, 10. madde taahhütnamesi, Doküman satın alındığına dair belge. Yerli istekli olunduğu ilişkin belge. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İş deneyim belgesini başka bir kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname. Mali durum bildirimi Her türlü taahhütname

75 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde)
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan (İflasın ertelenmesi talebinde bulunan firmalar ihaleye giremeyeceklerdir.) veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. a ve b bendine ilişkin ticaret sicil memurluklarından gerekli yazılar getirilecektir.

76 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde) c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. Bu tutarların açıklamaları tebliğde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının katları ile ayrıntılı olarak belirlenmiştir. d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

77 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde) Toplam TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. İsteklilerin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacaktır. Nakil durumunda, bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye verilecektir. e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre; “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre ise “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılma”

78 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde)
Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl. Belgeler adli sicil ve istatistik genel müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir. Tüzel kişi istekliler için yönetim kurulu, şirket müdürü, şahıs şirketlerinden ortakların tamamının, temsile yetkili kişilerin kaydı gerekmektedir. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. Müfettiş raporuna istinaden ihale dışı bırakılabilir (2008/UH.II-4352) İstekliye daha önce yaptığı iş nedeniyle dava açılmışsa ihale dışı bırakılabilir, yargı kararı bulunmasına gerek yok. (2007/UH.Z-4041) Hakkında yasaklama kararı verilen istekli, yasaklılık süresinin bitiminden sonra kararı veren idarenin ihalesine katılırsa, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

79 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde)
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. (Kayıtlı olduğu odadan belge getirecektir.) h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. İhaleye katılamayacak olanlar için getirilen şartlar, temsilci, vekil, vasi veya velileri de kapsamaktadır. (Dolaylı olarak katılamayacakları için) a) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

80 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde)
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. (Ön mali kontrol görevi yapanlar bu kapsama girmez 2007/UH.Z ) e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

81 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ (10.madde)
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanlar o işin ihalesine giremezler İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. Özel kanunlardaki hükümlerden dolayı ihaleye katılamayacak olanlar. (5393 S.K. Md. 28 ve 5302 S.K. Md. 20) İdarenin ortağı olduğu şirketlerin, idarenin kendi ihalelerine girmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

82 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ-YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Danıştay 10. D, 2004/6709 sayılı Karar: Birkaç firmanın teklif mektubunun aynı kalemle yazılmasının ihaleyi sakatlayacağı, teklif mektuplarının tamamının aynı kalemle yazılmasının gerekmediği  c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. (İdare sahte belgenin kimin tarafından verildiği konusunu araştırmakla yükümlü değildir. Danıştay 6.D, 1997/ 3048 nolu karar) d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. - Teklif mektubu farklı kişiler tarafından imzalanmakla birlikte temsil ve ilzama yetkili kişiler aynı ise alternatif teklif olarak değerlendirilir. (2006/UY.Z-21) - İki isteklinin, aynı firmanın yetkili satıcısı olarak ihaleye teklif vermesi mümkündür (2005/UM.Z-1558) e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

83 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA YAPTIRIMLARI
17’nci maddeye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı alınacak, geçici teminatları gelir … 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belli olan bir kişinin ihaleye katılması halinde hakkında yasaklılık kararı alınacak geçici teminatları gelir.  17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Yasaklama verilir. Yasaklama kararları, ilgili bakanlık, ilgili veya bağlı değilse ihale yetkilileri, mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

84 İHALE DIŞI BIRAKMA İHALE DIŞI BIRAKILMA YAPTIRIMLARI
Yasaklama kararı 45 gün (Hak Düşürücü Süredir.) içerisinde verilmelidir. Bu sürenin başlangıcı ilgili makama durumun bildirildiği tarihtir. Yasaklama kararları Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmezler ve yasaklama kararı yürürlüğe girene kadar aynı idarenin sonraki ihalelerine de iştirak edemezler. “Hakkında yasaklılık işlemleri başlatılmış olan başvuru sahibinin, yasaklılığı başlatan aynı idare tarafından ihale edilmiş ve ihale süreci devam eden ihaleden isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” ve 2009/UY.II-2223 Yasaklama kararı verilen; Şahıs şirketi ise bütün ortakları hakkında, Sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları hakkında verilir. Bu kişiler başka bir şirkete ortak ise, ortak olunan şirket şahıs şirketi ise bunun hakkında da, sermaye şirketi ise yarısından fazla hissesine sahip olması halinde bu şirket hakkında da yasaklama kararı alınır.

85 İHALE DIŞI BIRAKMA İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edilenler hakkında TCK’ya göre ceza kovuşturması yapılmak üzere Savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere ceza 58’inci maddeye göre verilen cezanın bitimine eklenir. İhalelerden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, yargılama sonuna kadar ihalelere katılamaz. Şirketin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında kamu davası açılan şirketin de kamu ihalelerine girmesi mevzuata aykırıdır /UH.II-1592 Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından verilmesinde sakınca yoktur. Ortak girişim hakkında yasaklılık verilecekse; kim kusurlu ise o ortak hakkında işlem yapılır. Uygulanacak usul için ise davranışın zamanına bakmak gerekir Madde 58, 4735 madde 21 ve 4735 madde 25’e göre işlem yapılır.

86 İHALE DIŞI BIRAKMA GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU
İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer, Yasak fiil veya davranışta bulunmuşsa, Taraflardan birinin zararına ihmal veya kusuru ile sebep olmuşsa, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmamışsa, Haklarında disiplin cezası uygulanır. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranıştan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

87 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;  a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;    1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,   İlanların elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. Kurumla protokol yapmayan ve ilanlarını Kurumun ilan modülü üzerinden göndermeyen idareler faydalanamayacak. İlan ile ihale dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişim sağlanırsa, 40 günlük süre 5 gün kısaltılabilir. Her iki uygulamada yapılırsa 12 günlük bir kısalma söz konusu olur. 2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

88 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,  Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; 1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına ((seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar Türk Lirasına (yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,  2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirası)* ile altmışmilyar Türk Lirası (yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası)* )* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası)* )* ile beşyüzmilyar Türk Lirası (birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası) arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

89 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının (yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının (birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. (Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.

90 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
3) Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının (bir milyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. (Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.

91 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
(Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir. (Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:  a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.  c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.  d) İhalenin yapılacağı yer.  e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. (Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.

92 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
(Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. (Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.  İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.  İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir. 

93 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yayımlanacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur Ön ilan (1) İdare, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. (2) Ön ilan yapılan hallerde, 21 inci maddede belirtilen süre indiriminden yararlanılabilmesi için; a) İhale veya ön yeterlik ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması,

94 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
b) İhalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi, zorunludur. (3) Ön ilana ilişkin düzeltme ilanı yapılamaz. (4) Ön ilanın, yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yayımlanması gerekmektedir. (5) Bir ön ilana bağlı olarak sadece bir ihale gerçekleştirilebilir. (6) Ön ilanlar, Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

95 İHALE İLANLARI İHALE İLAN SÜRELERİ
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

96 İHALE YÖNTEMLERİ İHALE YÖNTEMLERİ Uygulanacak ihale usulleri
İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü.  Belli istekliler arasında ihale usulü.  Pazarlık usulü. Açık ihale usulü Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.  İdarelerin Kurumdan, hangi ihale usulünün uygulanacağına, ihale komisyonunun oluşumuna ilişkin talepleri karşılanmamaktadır. Belli istekliler arasında ihale usulü

97 İHALE YÖNTEMLERİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir.

98 İHALE YÖNTEMLERİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
(Değişik dördüncü fıkra: 20/11/ /7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. (Değişik beşinci fıkra: 20/11/ /7 md.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. (Ek fıkra: 30/7/ /14 md.; Değişik yedinci fıkra: 20/11/ /7 md.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

99 İHALE YÖNTEMLERİ PAZARLIK USULÜ
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ,00 TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

100 İHALE YÖNTEMLERİ PAZARLIK USULÜ Pazarlık Usulünde Değişiklik
b, c ve f ye göre ilan yapılması zorunlu değil; ancak, en az üç istekli davet edilecek ve yeterlik belgeleri ile fiyat teklifleri birlikte verilecektir. Davet edilecek isteklilerin seçiminde idarenin taktir hakkı noktasında KİK zaman içerisinde farklı kararlar vermiştir. - Teklif vermeye davet edilmeyenlerin başvuruda bulunamayacağına dair mevzuatta hüküm bulunmamaktadır (2008/UY.II-4511) a, d ve e de teknik teklif ve ilk teklif var. Bütün bentlerde son teklif istenilecektir. 21 a, b ve c bentlerine göre yapılan fiyat görüşmesi kaldırılmıştır. İlan yapılan hallerde teklif sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilmeyecek. b, c ve f de malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayacak. Buna ilişkin gerekli düzenlemeler ihale dokümanlarında yapılacaktır.

101 İHALE YÖNTEMLERİ PAZARLIK USULÜ Pazarlık Usulünde Değişiklik
Malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda sözleşme imzalanmayacaktır. (İdari şartnamenin 45 inci maddesi) Malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edilmesi ve kesin kabulünün yapılması durumunda kesin teminat alınmayacaktır. (İdari şartnamenin 41 inci maddesi) 21/f’ye göre yapım işleri ihale edilemez. Açık ihale usulü ile yapılan daha önceki iki ihalenin iptal edilmiş olması nedeniyle de olsa bir yıl süre için pazarlık usulü ile ihaleye çıkılamaz (2008/UH.Z-1763)

102 İHALE YÖNTEMLERİ PAZARLIK USULÜ Pazarlık Usulünde Değişiklik
Pazarlığa karar verildikten ve işin aciliyeti ortaya konulduktan 73 gün sonra pazarlık ihalesine çıkılması doğru değildir. İdarenin genel temizlik ihalesinin iptali neticesinde yeni ihale yapılıncaya kadar üç aylık pazarlık ihalesine çıkılması mevzuata aykırı değildir. Ortaya çıkan mevzuat değişiklikleri pazarlık ihalesinin kullanılması için gerekçe olabilir. Bağlı olunan Bakanlıktan gelen talimatlar gerekçe olabilir. Yıl sonu ödenek yanacak diye pazarlık ihalesine çıkılması mevzuata aykırıdır.

103 İLANLAR İLANIN UYGUN OLMAMASI
4734’ün 13 (ilan süre ve kuralları) ve 24. (ilanda bulunması zorunlu hususlar) maddelerine aykırı ilanlar geçersizdir. İLANLARDA ZORUNLU HUSULAR a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.             b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

104 İLANLAR İLANLARDA ZORUNLU HUSULAR
g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.             h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) (Değişik: 30/7/ /16 md.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. k) Teklif ve sözleşme türü. l) .) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

105 İLANLAR İLANLARDA ZORUNLU HUSULAR
Zorunlu hususlara yer verilmeyen ilanlar için yayım takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir. Düzeltme ilanı 40 günlük ve 25 günlük ilan sürelerinde 15 gün içinde yapılabilecek. 13. maddeye aykırıysa, örneğin 2 gazete yerine tek gazetede yayımlanmışsa düzeltme ilanı yapılamaz.

106 ZEYİLNAME İHALE DOKÜMANI VE ZEYİLNAME
İhale dokümanındaki eksiklik tespit edilmesi halinde zeyilname düzenlenebilir. Zeyilname ihale gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. “İdarenin teklif bileşenini oluşturan en önemli kalemlerden birine ait düzeltmeyi zeyilname ile bildirilmesi gerekir iken isteklilere telefon yolu ile şifahen ve bilgi notu olarak bildirmesi ihale iptal nedenidir.” ve 2009/UY.III-2174 “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, ihale dokümanında değişiklik yapan zeyilnamelerin ihale tarihinden en az on gün önce ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerektiğinden, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak düzenlenen zeyilnamenin başvuru sahibine ihale tarihinden 6 gün önce tebliğ edilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla birlikte, zeyilname ile yapılan düzenlemenin istekli olabilecekler nezdinde ihaleye teklif sunulmasını engelleyecek bir nitelik taşımadığı, dolayısıyla aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.” ve 2009/UH.I-2045

107 ZEYİLNAME İHALE DOKÜMANI VE ZEYİLNAME
İhale dokümanındaki eksiklik tespit edilmesi halinde zeyilname düzenlenebilir. Zeyilname ihale gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. “İdarenin teklif bileşenini oluşturan en önemli kalemlerden birine ait düzeltmeyi zeyilname ile bildirilmesi gerekir iken isteklilere telefon yolu ile şifahen ve bilgi notu olarak bildirmesi ihale iptal nedenidir.” ve 2009/UY.III-2174 “Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

108 ZEYİLNAME İHALE DOKÜMANI VE ZEYİLNAME
Ancak Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. İhale dokümanına şikayet teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Zeyilname ile düzeltilen husus ihale dokümanının ilana yansıyan bir hükmü ise, süresi içinde düzeltme ilanı da yapılmalıdır. Düzeltme ilanı yapılabilecek süre geçmişse yeniden ilan yapılmalıdır. İlana yansımayan örneğin teknik şartnameyi ilgilendiren bir husus ise düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname ile düzenlenebilir. Zeyilnameler EKAP üzerinden yapılmaktadır. Zeyilname ile birlikte yapılan değişiklikler EKAP üzerinde bütün ihale dokümanına yansımaktadır.

109 TEKLİFLER İhale Dokümanına İlişkin Birkaç Husus
Dokümanın basım maliyeti; dokümanın basımı ve çoğaltılması için yapılan giderleri içerecektir. İlan bedeli ve bu kapsamda değerlendirmeyen giderler dahil edilmeyecek, maliyete ilişkin tespitler ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir. Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi durumunda; idare banka hesap numarasına ihale ilanında yer verilecektir. CD ortamında ihale dokümanı hazırlanacak ise; gerekli önlemlerin alınması zorunludur. EKAP üzerinden elektronik imza ile ihale dokümanı alınmaktadır. TEKLİF ZARFI Zarfın üzerine yazılacak hususlar: isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir (kaşe). İdarenin adının yazılması adresi anlaşılır yapıyor, yani adreste karışıklığa meydan vermiyorsa cadde sokak ismi belirtilmediği için değerlendirme dışı bırakılamaz. (2008/UM.Z-1371) Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında sakınca yok. (2006/UH.Z-270)

110 TEKLİFLER Yazılı Olması
Teklif Mektubunda Bulunması Zorunlu Hususlar YAZILI OLMASI Yazılı Olması İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması (ortak girişimlerde ortakların tamamı) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi

111 TEKLİFLER Teklif Mektubunda Bulunması Zorunlu Hususlar
Tekliflerde para biriminin yazılmaması noktasında, idari şartnamelerdeki “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi” kısmındaki düzenleme önem arz etmektedir. İhalenin yabancı isteklilere açık olmasına göre birden fazla para birimi yazılmışsa ve teklif mektubunda para birimi belirtilmemişse ihale dışı bırakılmalı, tek bir para birimi belirtilmişse teklifin o para biriminde verildiği kabul edilmeli. (2007/UH.Z-4041) Kısmi teklif verilebilen ihalelerde, kamu ihale mevzuatında tek bir birim fiyat teklif mektubu verileceğine ilişkin olarak sınırlayıcı bir düzenleme bulunmadığından, farklı kalemlere ait birden fazla teklif mektubu ile ihaleye teklif verebilirler. (2007/UM.Z-892

112 TEMİNATLAR GEÇİCİ TEMİNAT ve TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK DEĞERLER Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmaz. Yabancı para cinsinden nakit teminat alınması, ihalede yabancı para cinsinden teklif alınsa dahi, mümkün değildir. Geçici teminatların teklifin geçerlilik tarihiden en az 30 gün daha fazla süreli olması gerekir (İdareler 30 günden fazla süre belirleyemez) Yukarıdaki ifade şu şekilde değişmiştir. Teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, …. Tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat mektupları da standart forma uygun olmak zorundadır. Süresiz teminat mektupları kabul edilebilir mi? İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Limit içi ve limit dışı ibaresi taşıyan teminat mektupları kabul edilmelidir. Teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek isteyen bankaların “…” şeklinde not koymaları mevzuata aykırı değildir.

113 İHALE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
BİRİNCİ AŞAMA (AÇIK OTURUM) Teklif zarflarının incelenmesi 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Bu zarfların ön ve arkalarının fotokopileri çekilerek iade edilir. Zarfların açılması içerik yönünden incelenmesi Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale dokümanında istenen belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur.

114 İHALE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
BİRİNCİ AŞAMA (AÇIK OTURUM) 3. İsteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır Teklif zarflarının hiçbirisi uygun değilse, yaklaşık maliyet açıklanmaz. Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısmın yaklaşık maliyeti de açıklanır. 4. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından onaylanmış suretleri verilecektir. Belgenin eksik olduğu ilk oturumda fark edilmemişse, KİK 2007/UH.Z-2673 sayılı Kararında, zarf açma ve belge kontrol tutanağının “iş deneyim belgeleri” sütununun “var” şeklinde doldurulmasının, başvuru sahibinin geçersiz olan teklifinin değerlendirmeye alınmasını gerektirmeyeceği açıktır, yorumunu yapmıştır.

115 İHALE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
İKİNCİ AŞAMA (TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ) Açık oturumda tespit edilen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması İsteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteme Bilgi tamamlatılması (belge eksikliği kaldırıldı.) Yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanlarına uygunluğun incelenmesi Aritmetik hata kontrolü ve re’sen düzeltme (Kaldırıldı) Aritmetik Hata ve Yuvarlama Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılır.

116 BİLGİ EKSİKLİĞİ EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI
 Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, Bilgi tamamlamayanların geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ancak idare tarafından bilgi tamamlama yoluna gidilirse teminat gelir kaydedilmeyecektir. Bilgi tamamlama için idareler tarafından en az 2 gün verilmek durumundadır. Aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı.

117 BİLGİ EKSİKLİĞİ EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI
 Bilanço ve gelir tablosunda yer alan karın birbirine uygun olmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir. (2009/UH.I-1378) “39,200-TL. gibi bir ifadenin yanlış olduğu değerlendirildiğinden ve idare tarafından sorulması üzerine, ilgili bankanın genel müdürlüğünce gönderilen yazıda da, tereddüte düşülmesi halinde teyit verilebileceğinin belirtildiği, ayrıca Kurum kayıtlarına tarihinde alınan başvuru sahibinin eksik belge tamamlama yazısı ekinde sunmuş olduğu ve geçici teminat mektubunu düzenleyen banka şubesinin yazısında da sehven yapıldığının ifade edildiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde, bahse konu geçici teminat mektubunun usulüne uygun olup olmadığına karar vermeden önce ilgili bankasından teyit ettirilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. (2009/UH.III-1490)

118 BİLGİ EKSİKLİĞİ İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen iş deneyim belgesinde mührün bulunmamasının iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşıldığından söz konusu eksikliğin anılan Kanun hükmü uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken söz konusu işlemler tesis edilmeden belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır. (2009/UY.I-1484)” İhaleye katılma şartı olarak istenilmesi gereken belgelerin istenilmemesi halinde, bu belgeler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacaktır. “başvuru sahibinin bilanço ve gelir tablolarındaki TÜRMOB kaşesinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlanmasının istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” 2010/UM.I-40

119 BİLGİ EKSİKLİĞİ İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI Kısmı Teklife Açık İhalelerde Değerlendirme Yeterlik değerlendirmesi her bir kısım için ayrı yapılacaktır. Her bir kısım için ayrı sözleşme imzalanabilir. Şikayet olan kısımlar hariç, diğer kısımlara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. Aritmetik hata bulunması halinde, sadece hatanın bulunduğu kısım değerlendirme dışı bırakılır. Teklif mektubu eki cetvelin bazı sayfaları imzasızsa, kanaatimizce imzalı olan kısımlar itibariyle değerlendirme yapılmalıdır. “Kısmı teklife açık ihalelerde aritmetik hata kalem bazında değerlendirilmeli hata bulunmayan diğer kalemlere verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.” ve 2009/UM.III-2200

120 AŞIRI DÜŞÜK İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
ÜÇÜNCÜ AŞAMA (AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI) Aşırı düşük teklifler reddedilmeden önce açıklama istenmelidir. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

121 BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDİ
BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ İhale komisyonu kararı üzerine idare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 02/02/2009 Tarih ve 2009/UY.I-502 sayılı kararda ihalenin iptal gerekçelerinin kanuna aykırı olduğu iddiası üzerine “4734 sayılı Kanunun5812 sayılı Kanun ile değişik 56 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilmektedir. Bu kapsamda bulunmayan ihalenin idarece, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu olmadan iptal edilmiş olması nedeniyle görev yönünden başvurunun reddi gerekmektedir.”

122 İHALENİN KARARA BAĞLANMASI
İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Tespiti Sadece fiyat esasına göre veya Fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. Öncelikle En Düşük Fiyat Esası uygulanacaktır. Bu yöntemle belirleme yapılamıyorsa, fiyat dışı unsurlar dikkate alınacaktır. (Bu durum kaldırıldı.) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ihalelerde; Hizmet alımlarında iş deneyim belgelerinin tutarları, İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde isteklilerden talep edilecek hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgesi. Mal alımlarında, yerli malı ve iş deneyim belgesine öncelik verilerek idarelerce idari şartnamede gösterilecektir.

123 FİYAT DIŞI UNSURLAR İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
Fiyat Dışı Unsurlar Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde; İhale konusu iş göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge (Mal alımlarında numune) idari şartnamede açıkça belirtilir. Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır. Mal alımlarında; Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez, diğer alım yöntemleri için böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

124 FİYAT DIŞI UNSURLAR Akaryakıt Alımı İçin Örnek;
Düzenleme: İdare binasına yakınlık her bir kilometre için 0,005 TL fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. A Firması B Firması Teklifi 2,85 2,90 İdareye Uzaklık 15 KM 3 KM Fiyat Dışı Unsur 0,075 TL 0,015 TL Fiyat Dışı Unsur Dahil Bedel 2,925 TL 2,915 TL İhalede A firması daha düşük teklif vermesine karşın, fiyat dışı unsurlarla idare B firması ile sözleşme imzalayacaktır. Neler Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenir? Bakım aralıkları, bakım süreleri, bakım maliyeti Malın kullanılabilmesi için gerekli diğer maliyet kalemleri, tükettiği enerji, kullanabilecek insan sayısı ve niteliği, işletilmesi için gerekli diğer giderler. En az maliyetle en fazla ürün veya iş sağlayan mallar verimli kabul edilecektir. Malın kalitesi ve kalitenin etkilendiği tasarım, üretim ve servis imkanları, İş güvenliği açısından uygun olma, taşınabilir olma, ileri teknolojileri adapte edebilme v.b.

125 İHALE KARARININ ONAYLANMASI
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (İki günlük gecikmeyi KİK iptal sebebi olarak görmemiştir. 2007/UY.Z-2011) Onaya çıkarılan en avantajlı teklifle ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin ikisinin de yasaklılık teyidi yapılacak. Sözleşme imzalanmadan önce tekrar kontrol edilecektir. Yasaklılık teyit belgeleri sadece ihaleyi yapan idareler tarafından talep edilebilecektir. İhale yetkilisi ihale komisyonunun kararını değiştirerek onaylayamaz.(2007/UM.Z-1999) Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile postalanmak suretiyle bildirilir. Bildirim yapılırken, teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. “Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmadığı, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. (2009/UY.III-1497) ”

126 SÖZLEŞMEYE DAVET SÖZLEŞMEYE DAVET
41 inci maddedeki sürelerin bitimini ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile postalanmak suretiyle bildirilir. İhale bedeli mal ve hizmet alımları için 1 milyon TL’yi ve yapım işleri için 2 milyon TL’yi aşan sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir. En geç 10 gün içerisinde kontrol edilir. 5 ve 10 günlük sözleşme imzalama süreleri dikkate alınmayacaktır. (41 inci maddedeki sürelerin bitiminden bunlar kastedilmemektedir.) Örneğin, bir isteklinin katıldığı bir ihalede, aynı gün elden tebliğ edilip, aynı gün sözleşmeye davet yazısı gönderilebilir ve sözleşme imzalanabilir. Sonuç Bildirimi (İhale Sonucunun İlanı) Kanun kapsamındaki idarelerin bütün yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları en geç 15 gün içinde bildirilecek. Kanun kapsamındaki ihaleler Kurum tarafından Bültende yayımlanacak.

127 KESİN TEMİNAT KESİN TEMİNAT
Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 21/b,c ve f kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme süresi içinde teslim edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değil. Yapım işlerinde, aşırı düşük değerlendirme sonucunda ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır. Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde dokümanda belirtilmek kaydıyla kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle alınabilir.

128 SÖZLEŞME SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir ve altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. İkinci en iyi teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir. İkinci en iyi teklif sahibi de sözleşmeyi imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri (disiplin cezası) uygulanır. İdare tarafından sürelere uyulmazsa istekli vazgeçmediği müddetçe sözleşme imzalanabilir.

129 DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULLERİ DOĞRUDAN TEMİN
TANIM: “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir” “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”

130 DOĞRUDAN TEMİN Yöntemle Getirilen Kolaylıklar
Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir. 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir. İhalelere katılmaktan yasaklamanın bulunup bulunmadığının teyidi zorunlu değildir. Getirilen Zorunluluklar Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir. Başka bir idarenin çalışanı piyasa araştırması için görevlendirilebilir mi? Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır. Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır. Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur.

131 DOĞRUDAN TEMİN İHTİYACIN TEK SATICIDAN KARŞILANMASI
“a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.” Tek kaynaktan temin edilen mallara/hizmetlere ilişkin form 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde Bu bende dayanılarak belli bir marka veya model malın alınması mümkündür.

132 DOĞRUDAN TEMİN STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
“c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu Esas bir sözleşme olacak Toplam süresi üç yılı geçmeyecek? İdarelerin teknik birimlerince saptamalar yapılmalıdır. Diğer idarelerden de teknik yardım alınabilir.

133 DOĞRUDAN TEMİN STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanunun temel alım usullerinin gereği olarak; daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır.  

134 DOĞRUDAN TEMİN STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
Bu saptamaların idarelerin teknik birimlerince yapılması esas olmakla birlikte konu ile ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınması da mümkün bulunmaktadır. İdareler ihtiyaçlarının temin edilmesinde saydamlığı, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu zorunlulukların idarece saptanması durumunda, yapılacak alımlarda; ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecektir. İdare ile yüklenici (ilk alım yapılan gerçek ve tüzel kişi) arasında asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerin süreleri 3 yılı geçmeyecektir.

135 DOĞRUDAN TEMİN STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
 İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılması için 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale usulünün belirlenmesine ve ihale dokümanında yapılacak düzenlemelere ilişkin yetki ve sorumluluk idarelerin takdirinde bulunduğundan; ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında temini için, alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetin, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması gerekmektedir.

136 DOĞRUDAN TEMİN STANDARDİZASYON VE UYUM ZORUNLULUĞUNA DAYALI ALIMLAR
  22/a – b – c bentlerine göre yapılacak piyasa araştırması Malı ilgili tek kaynaktan alan diğer kamu/özel tüzel kişiliklerine veya gerçek kişilere malın satış fiyatı Aynı mal daha önce ilgili tek kaynaktan alındıysa, daha önceki alım bedelinin tedavüldeki Türk parası cinsinden ise ÜFE kullanılarak güncellenmesi, döviz cinsinden ise tespit tarihinde geçerli TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden güncellenmesi İlgili tek kaynaktan istenen proforma fatura Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası’ndan ve varsa üretim ve/veya satış yapan kurum ve kuruluşlardan alınan fiyatlar Diğer (açıklanacaktır)

137 DOĞRUDAN TEMİN (D) BENDİNDE YER ALAN PARASAL SINIR KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin ,00 TL, diğer idarelerin ,00 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. Büyükşehir belediyesi sınırları (5216, Geçici 2. Madde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.) Bu sınırlar içerisinde bulunan ilçe belediyeleri de ihtiyaçlarını temin edebilir. Üniversitelerin sınır dışında bulunan yüksekokulları da ihtiyaçlarını merkezden karşılamak kaydıyla, bu sınırla alım yapabilirler Bu bent kapsamında yapılacak yapım işlerinde fiyat araştırması, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmalıdır.

138 DOĞRUDAN TEMİN (D) BENDİNDE YER ALAN PARASAL SINIR KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR Belirlenen limiti aşacağı anlaşılan alımlar ihale yoluyla temin edilir. İhale yoluyla yapılması gereken bir işin kısımlara bölünerek doğrudan teminle yapılması sorumluluk doğuracaktır. Belirlenen parasal limitlere KDV dahil midir? İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. “Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” İhale Genel Tebliğ 31.4 maddesi

139 DOĞRUDAN TEMİN ÖDEME BELGESİNE EKLENECEKLER Onay Belgesi ,
Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, Taşınır Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları, Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları, Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.

140 DOĞRUDAN TEMİN DOĞRUDAN TEMİN
Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılan Alımlarda Kik’in İptal Yetkisi Var mıdır? KİK’in tarih ve 2004/UM.Z-1241 sayılı kararında “Alımın doğrudan temin yöntemi ile yapılabilip yapılamayacağına dair şikayetleri Kurumun inceleyip sonuçlandırabileceği, ancak belirtilen kanun maddesi ve açıklamalar karşısında doğrudan temin usulü ile yapılan alımların içeriğine ilişkin şikayetlerin incelenmesinin Kurumun görev alanına girmediği,” ifadelerine yer verilmiştir.

141 DOĞRUDAN TEMİN - Bildirim ve tebligat esasları Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur.

142 DOĞRUDAN TEMİN - Bildirim ve tebligat esasları Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.


"KAMU İHALE MEVZUATI 1-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları