Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır."— Sunum transkripti:

1

2 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır.
Bütçenin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır. Kurumlarımız 2010 yılının ilk 9 aylık verileri TDMS programın” “raporlar” bölümünden alabileceklerdir. Kurumlar bütçelerini hazırlarken gelirlerini aşmayacak şekilde gider tahmininde bulunacaktır. 2011–2012–2013 yılı bütçesinde (kurum mali analiz çalışmaları ve raporlamaları ile örtüşmesi bakımından bütçelemesinde bütçe formları yeniden düzenlenmiştir.) Hizmet Üretim Gideri, Tıbbi Laboratuar Sarf Malzemeleri Gideri, Personel Gideri, Kanuni Yükümlülükler, Diğer İşletme Gideri, Tenkis Edilecek Ödenek Gideri” tablolarını hazırlayacaklardır

3 Aile Hekimliği uygulamasına geçen İller
Bütçe hazırlanırken deflatör (bütçe artışı) oranı 2011 yılı için 5,8 olarak, 2012 yılında 5,3 olarak, 2013 yılında ise 4,8 olarak uygulanacaktır. Aile Hekimliği uygulamasına geçen İller Aile Hekimliği uygulaması süresinde elde ettiği gelirlerinin aylık ortalamasını yıla oranlayarak bulunan gelir bütçesi üzerine 5,8 deflatör oranı eklenerek 2011 yılı bütçe tahmini oluşturacaktır. Aile Hekimliği uygulamasına Aralık 2010 da geçecek olan İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri ise 2010 yılı gerçekleşen gelirlerinin % 25 ini alıp üzerine deflatör oranı 5,8 eklenerek 2011 yılı bütçe tahmini oluşturacaktır.

4 659-99 (Tenkis Edilecek Ödenek) bölümü kullanılmaya devam edilecektir.
Yatırım Giderinde 2010 yılı Eylül ayı sonu borçluluk oranı” dikkate alınacaktır. (Tenkis Edilecek Ödenek) bölümü kullanılmaya devam edilecektir. Bu kaleme hastanelerimiz toplam bütçenin en az % 12’ sini Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için % 25’ ini İl sağlık Müdürlükleri % 10’ unu kadar ödenek koyacaklardır.. Bir tedarikçi kuruma bağlanan kurumlarımız tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, aşı ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını tedarikçi kurumdan temin edeceğinden, tedarikçi kurumlarımız kaleminde (Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu) bağlı kurumların ihtiyaçları kadar ödenek bulundurulacak ve bütçe taslağı metin kısmında bu durum yazılı olarak bildirilecektir.

5 Bilindiği gibi Bölümler arası aktarma yapma yetkisi Bakanlığımızdadır.
Personel giderlerinden başka bölümlere/kalemlere aktarma yapılamamaktadır (106 sayılı Yönetmelik Madde 36) Tenkis ve personel Kalemi dışında kalan bölüm/kalemlerde ; aktarma yapılacak kalemin %20 sini aşmamak kaydı ve onaylanan yılı bütçesi toplamının % 5 ini geçmemek kaydı ile bölümlerarası aktarma yapma yetkisi Harcama Yetkililiğine bırakılmıştır. Karşılıksız Kaynak Aktarımında Giderleşmenin ve muhasebeleştirilmenin 659/99 (Tenkis Edilecek Ödenek ) kaleminden yapılması

6 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri kalemi
onaylanan yılı bütçesinin binde 5’ini geçmemek üzere (Geçici ve Sürekli Görev Yollukları) 657 Sayılı Kanunun 76. Maddesi ve Bakanlık Makamının 02/09/2010 tarihli ve sayılı Onayına göre varsa/kalmışsa) ödenek konulması, Personel gider kalemlerine ( , 101, , 03, 04, 11) ödenek konulurken; 657 Sayılı Kanunun 76. Maddesi ve Bakanlık Makamının 02/09/2010 tarihli ve sayılı Onayına göre Döner Sermaye Teşkilatı (Döner Sermaye Bütçesi) personeli kadrosundan Taşra Teşkilatı (Genel Bütçe) kadrosuna naklen atamaları yapılan personelin dikkate alınması gerekmektedir. harcama kalemine (Genelgeden okumaya çalışalım)

7 770-07 bütçe harcama kalemine
(en az); Sağlık Müdürlüklerince; hazine payı için tahsilâttan % 1 oranında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için ise gelir tahakkukundan % 1 oranında ödenek konulacaktır. b) Hastanelerce; hazine payı için tahsilâttan % 1 oranında, merkez payı için tahsilâttan % 4 oranında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için gelir tahakkukundan %1 oranında, c) Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerince ise hastanelerde olduğu gibi ödenek konulacaktır.

8 amortisman kalemlerine 1 TL. iz bedeli konulacaktır
Harcama kalemine “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” hükmü gereği ve diğer ihtiyaçlar için yeterli ödenek konulacaktır 740/116 ve 770/08 amortisman kalemlerine 1 TL. iz bedeli konulacaktır Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girilmiş işlerde yaklaşık maliyet bedelinden ilgili yıla düşen pay kadar yılı bütçesine ödenek konulacaktır.

9 Bütçelerde tüm gelir ve giderler gayri safi olarak gösterilecektir.
Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınacaktır. Bütçe gelir ve gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmayacaktır. Bütçede 1 TL’den daha düşük bir rakama yer verilmeyecektir. Bütçe gelir-gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde düzenlenecektir. Her harcama kalemine asgari 1 TL konulması, yıl içinde yapılacak olası aktarmalarda da harcama kaleminde en az 1 TL bırakılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

10 “döner sermaye e-bütçe”
Kurumlarımız “döner sermaye e-bütçe” sistemi üzerinden kendi döner sermaye bütçe sayfalarına giriş yaparak bütçelerini hazırlayacak, sistem üzerinden yaptıkları bu işlemlerde sadece bütçe icmallerinin kurum yetkililerince imzalanıp mühürlendikten sonra Bakanlığımıza değerlendirilip onaylanmak üzere metin kısmıyla birlikte gönderecektir

11 Yılı içinde yapılacak olan ek bütçe ve bölümler arası aktarmalar
Bakanlığımızca onaylanmaya devam edileceğinden; sistem üzerinden yapılan ek bütçe ve bölümler arası aktarmalar onay için Bakanlığımıza derhal gönderilecektir. Bölüm içi aktarmalar ise bilgi için Bakanlığımıza gönderilecektir. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, bölüm içi yapılan aktarmalara ilişkin yazı ve formlar, Haziran-Aralık sonu (altı ayda bir) toplu olarak gönderilecektir.

12 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL
YATIRIM GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADDE YATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 01 Tesisler Grubu 02 Makineler ve Aletler Grubu 03 Cihazlar ve Aletler Grubu 253 Sıra No 1 BÖLÜM TOPLAMI 254 TAŞITLAR GRUBU Karayolu Taşıtları Grubu 254 Sıra No 2 255 DEMİRBAŞLAR GRUBU Döşeme ve Mefruşat Grubu Büro Makineleri Grubu Mobilyalar Grubu 04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 05 Canlı Demirbaşlar Grubu 06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 08 Eğitim Demirbaşları Grubu 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar 99 Diğer Demirbaşlar Grubu 255 Sıra No 3 260 HAKLAR HESABI Haklar Hesabı 260 Sıra No 4 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Yazılımlar 267 Sıra No 5 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 13 Yedek Parçalar Grubu 111 Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Hizmeti Giderleri 112 Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri 114 Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri 115 İnşaat Maliyet Giderleri 117 Arazi ve Arsalar Gider Hesabı 118 Binalar Gider Hesabı 740 Sıra No 6 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri 770 Sıra No 7 Sıra No ( ) YATIRIM GENEL TOPLAM

13 HİZMET ÜRETİM GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADDE YATIRIM CİNSİ
2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 05 Temizleme Ekipmanları Grubu 07 Yiyecek Grubu 08 İçecek Grubu 106 Temizlik Hizmet Alım Giderleri 107 Yemek Hizmet Alım Giderleri 108 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 109 Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 110 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 119 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 120 Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri 121 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 122 Otelcilik Hizmetleri Giderleri 123 Diğer Hizmet Alım Giderleri 740 Sıra No 8 BÖLÜM TOPLAMI Sıra No (8) HİZMET ÜRETİM GENEL TOPLAM TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GİDER BÜTÇESİ 03 İlaç, Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu Sıra No 9 Sıra No (9) TIBBİ, LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE İLAÇ GENEL TOPLAM

14 PERSONEL GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADDE YATIRIM CİNSİ
2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 100 İşçi Ücret ve Giderleri 101 Memur Ücret ve Giderleri 740 Sıra No 10 BÖLÜM TOPLAMI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 02 Memur Aylik, Ücret Ve Tazminat Giderleri 03 Tedavi Yardimi Ve Cenaze Giderleri 04 Geçici Ve Sürekli Görev Yolluklari 05 Ek Çalişma Karşiliklari 11 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödenekleri 770 Sıra No 11 Sıra No (10+11) PERSONEL GENEL TOPLAM KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDER BÜTÇESİ 07 Vergi, Resim, Harçlar (Hazine, SHÇEK Payı ve Eğitime Katkı) Sıra No 12 Sıra No (12) KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GENEL TOPLAM

15 DİĞER İŞLETME GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADDE YATIRIM CİNSİ
2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 656 KAMBİYO ZARARLARI 01 Kambiyo Zararları Hesabı 656 Sıra No 13 BÖLÜM TOPLAMI 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLER Önceki Dönem Gider Ve Zararlari 681 Sıra No 14 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ Kirtasiye Malzemeleri Grubu 02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 09 Canlı Hayvanlar Grubu 10 Zirai Maddeler Grubu 11 Yem Grubu 14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 16 Spor Malzemeleri Grubu 17 Basınçlı Ekipmanlar 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 102 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 103 Elektrik ve Su Giderleri 104 Ulaştırma - Haberleşme Giderleri 105 Taşıma ve Ardiye Giderleri 113 Kira Giderleri 116 Üretimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman 740 Sıra No 15 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Araştırma ve Geliştirme Giderleri 750 Sıra No 16 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Yönetimle İlgili Malzeme Giderleri Dişardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 08 Yönetimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman Çeşitli Giderler 770 Sıra No 17 Sıra No ( ) DİĞER GENEL TOPLAM TENKİS EDİLECEK ÖDENEK GİDER BÜTÇESİ 659 TENKİS EDİLECEK ÖDENEK Tenkis Edilecek Ödenek 659 Sıra No 18 Sıra No (18) TENKİS EDİLECEK ÖDENEK GENEL TOPLAM GİDERLER GENEL TOPLAM

16 BÜTÇE İCMALİ GELİR GİDER Grup Sıra No Bölüm 2010 Elde Edilen Gelir 2011 Tahmin Edilen 2012 Tahmin Edilen 2013 Tahmin Edilen 2011 Kurumun İstediği 2011 Bakanlığın Kabulu 2012 Kurumun İstediği 2012 Bakanlığın Kabulu 2013 Kurumun İstediği 2013 Bakanlığın Kabulu (TL) Yurtiçi satışlar 600  Yatırım 1 253 Yurtdışı satışlar 601  2 254 Diğer gelirler 602  3 255 İlaç ve tıbbı malzeme gelirleri 603  4 260 Faiz gelirleri 642  5 267 Konusu kalmayan karşılıklar 644  6 740 Kambiyo gelirleri 646  7 770 Reeskont faiz gelirleri 647  Hizmet Üretim 8 Diğer olağan gelir ve karlar 649  Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri 9 Önceki dönem gelir ve karları 10  671  Personel 10 Diğer olandışı gelir ve karlar 11  679  11 TOPLAM Kanuni Yükümlülükler 12 Diğer 13 656 14 681 15 16 750 17 Tenkis 18 659

17 BÜTÇE HAZIRLAMA AÇIKLAMALARI
Bütçe gelir artışı 2011 yılı için 2010 gerçekleşmelerinin toplamda % 5,8’ ini aşmayacak şekilde belirlenecektir.(Yeni Kurum açılması, yada ilave servis ve birim açılması gibi özel durumlar hariç) Yukarıdaki şekilde belirlenen 2011 tahmini gelir bütçesinin toplamının en az hastaneler % 12’ sini gider Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için bu oran % 25’ini İl Sağlık Müdürlükleri % 10’unu bütçesinin 659 kalemine tenkis farkı olarak koyacaktır.

18 aşağıda belirtilen borçluluk oranındaki
Yatırım bütçesi aşağıda belirtilen borçluluk oranındaki (Borçluluk oranı= Toplam Borçlar/İlgili ay geliri) artış katsayısına göre hesaplanır. a)Borçluluk oranı 2 ve üzeri olanlar bütçenin % 3'ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek b)Borçluluk oranı 1,5-2 arası olanlar % 4’ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek c)Borçluluk oranı 1-1,5 arası olanlar % 5'i oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek d)Borçluluk oranı 0,5-1 arası olanlar % 6'sı oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek e)Borçluluk oranı 0-0,5 arası olanlar % 7'si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek f)Borçluluk oranı 0 olanlar % 8'si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek

19 Döner Sermaye Bütçe Programına Nasıl Ulaşırım ? www.saglik.gov.tr,
Web uygulamaları, Döner Sermaye Bütçe Uygulaması Programa Erişebilmek İçin; Kurum Personeli, Kurum Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre Girilmelidir. Program Süreç Zarfında şimdilik TDMS Programına İD ler ile Veri Aktarmaktadır. Kısa bir sürede TDMS den gerçekleşmeler yine ID ler aracılığı ile bütçe programına akacaktır Bütçe Üzerinde Yapılan Aktarma ve Ek Bütçe Hareketleri 24 Saat İçinde TDMS Programında Görülmektedir.

20 Bölüm İçi-Bölümlerarası Aktarma Ve Ek Bütçe Nasıl,
Ne Zaman, Ve Neden Yapılır? Bölüm içi Aktarma: 106 sayılı Yönetmelik 36. Madde Hükmü Gereği Kurum Harcama Yetkilisi Sorumluluğunda Kurumca Yapılabilir. Bölümlerarası Aktarma: Aynı Yönetmelik Aynı Madde hükmü Gereği Kurumca Bakanlıktan Talep edilir Bakanlık Değerlendirmesi Sonucu Uygun İse Onaylanıp Kuruma gönderilir. Ek Bütçe: Kurumun Bütçesinin yetersiz olduğu Kanaatine Varılır ise Kurumun Talebi Bakanlığın Uygun Görüşü İle Onaylanır

21 Tüm Bütçe Hareketlerinde;
Bakanlığımızca Henüz E-İmza Uygulamasına Geçilmediğinden Bütçe Programında Çalışıldıktan Sonra A-4 Çıktısı Alınıp Yetkililerce İmzalanıp Üst Yazı İle Bakanlığımıza Gönderilmelidir. Yıl Sonu Yoğun Olduğundan İşin İvediliği Yönünden Faksla İşlem Yapılabilmektedir. Yıl Sonu İş ve İşlemlerinde Bakanlığa Gönderilecek Yazıların Tarihinin En Son Olmasına Gerekli Özen Gösterilmelidir.

22 Tel: Faks:


"2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları