Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçenin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır. Kurumlarımız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçenin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır. Kurumlarımız."— Sunum transkripti:

1

2 Bütçenin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır. Kurumlarımız 2010 yılının ilk 9 aylık verileri TDMS programın” “raporlar” bölümünden alabileceklerdir. Kurumlar bütçelerini hazırlarken gelirlerini aşmayacak şekilde gider tahmininde bulunacaktır. 2011–2012–2013 yılı bütçesinde (kurum mali analiz çalışmaları ve raporlamaları ile örtüşmesi bakımından 2011-2012-2013 bütçelemesinde bütçe formları yeniden düzenlenmiştir. ) Hizmet Üretim Gideri, Tıbbi Laboratuar Sarf Malzemeleri Gideri, Personel Gideri, Kanuni Yükümlülükler, Diğer İşletme Gideri, Tenkis Edilecek Ödenek Gideri” tablolarını hazırlayacaklardır

3 Bütçe hazırlanırken deflatör (bütçe artışı) oranı 2011 yılı için 5,8 olarak, 2012 yılında 5,3 olarak, 2013 yılında ise 4,8 olarak uygulanacaktır. Aile Hekimliği uygulamasına geçen İller Aile Hekimliği uygulaması süresinde elde ettiği gelirlerinin aylık ortalamasını yıla oranlayarak bulunan gelir bütçesi üzerine 5,8 deflatör oranı eklenerek 2011 yılı bütçe tahmini oluşturacaktır. Aile Hekimliği uygulamasına Aralık 2010 da geçecek olan İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri ise 2010 yılı gerçekleşen gelirlerinin % 25 ini alıp üzerine deflatör oranı 5,8 eklenerek 2011 yılı bütçe tahmini oluşturacaktır.

4 Yatırım Giderinde 2010 yılı Eylül ayı sonu borçluluk oranı” dikkate alınacaktır. 659-99 (Tenkis Edilecek Ödenek) bölümü kullanılmaya devam edilecektir. Bu kaleme hastanelerimiz toplam bütçenin en az % 12’ sini Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için % 25’ ini İl sağlık Müdürlükleri % 10’ unu kadar ödenek koyacaklardır.. Bir tedarikçi kuruma bağlanan kurumlarımız tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, aşı ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını tedarikçi kurumdan temin edeceğinden, tedarikçi kurumlarımız 740-03 kaleminde (Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu) bağlı kurumların ihtiyaçları kadar ödenek bulundurulacak ve bütçe taslağı metin kısmında bu durum yazılı olarak bildirilecektir.

5 Bilindiği gibi Bölümler arası aktarma yapma yetkisi Bakanlığımızdadır. Personel giderlerinden başka bölümlere/kalemlere aktarma yapılamamaktadır (106 sayılı Yönetmelik Madde 36) Tenkis ve personel Kalemi dışında kalan bölüm/kalemlerde ; aktarma yapılacak kalemin %20 sini aşmamak kaydı ve onaylanan yılı bütçesi toplamının % 5 ini geçmemek kaydı ile bölümlerarası aktarma yapma yetkisi Harcama Yetkililiğine bırakılmıştır. Karşılıksız Kaynak Aktarımında Giderleşmenin ve muhasebeleştirilmenin 659/99 (Tenkis Edilecek Ödenek ) kaleminden yapılması

6 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri kalemi onaylanan yılı bütçesinin binde 5’ini geçmemek üzere 770-04 (Geçici ve Sürekli Görev Yollukları) 657 Sayılı Kanunun 76. Maddesi ve Bakanlık Makamının 02/09/2010 tarihli ve 209439 sayılı Onayına göre varsa/kalmışsa) ödenek konulması, Personel gider kalemlerine (740-100, 101, 770-02, 03, 04, 11) ödenek konulurken; 657 Sayılı Kanunun 76. Maddesi ve Bakanlık Makamının 02/09/2010 tarihli ve 209439 sayılı Onayına göre Döner Sermaye Teşkilatı (Döner Sermaye Bütçesi) personeli kadrosundan Taşra Teşkilatı (Genel Bütçe) kadrosuna naklen atamaları yapılan personelin dikkate alınması gerekmektedir. 770-05 harcama kalemine (Genelgeden okumaya çalışalım)

7 770-07 bütçe harcama kalemine (en az); a)Sağlık Müdürlüklerince; hazine payı için tahsilâttan % 1 oranında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için ise gelir tahakkukundan % 1 oranında ödenek konulacaktır. b) Hastanelerce; hazine payı için tahsilâttan % 1 oranında, merkez payı için tahsilâttan % 4 oranında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum payı için gelir tahakkukundan %1 oranında, c) Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerince ise hastanelerde olduğu gibi ödenek konulacaktır.

8 770-09 Harcama kalemine “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” hükmü gereği ve diğer ihtiyaçlar için yeterli ödenek konulacaktır 740/116 ve 770/08 amortisman kalemlerine 1 TL. iz bedeli konulacaktır Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girilmiş işlerde yaklaşık maliyet bedelinden ilgili yıla düşen pay kadar yılı bütçesine ödenek konulacaktır.

9 Bütçelerde tüm gelir ve giderler gayri safi olarak gösterilecektir. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınacaktır. Bütçe gelir ve gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmayacaktır. Bütçede 1 TL’den daha düşük bir rakama yer verilmeyecektir. Bütçe gelir-gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde düzenlenecektir. Her harcama kalemine asgari 1 TL konulması, yıl içinde yapılacak olası aktarmalarda da harcama kaleminde en az 1 TL bırakılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

10 Kurumlarımız “döner sermaye e-bütçe” sistemi üzerinden kendi döner sermaye bütçe sayfalarına giriş yaparak bütçelerini hazırlayacak, sistem üzerinden yaptıkları bu işlemlerde sadece bütçe icmallerinin kurum yetkililerince imzalanıp mühürlendikten sonra Bakanlığımıza değerlendirilip onaylanmak üzere metin kısmıyla birlikte gönderecektir

11 Yılı içinde yapılacak olan ek bütçe ve bölümler arası aktarmalar Bakanlığımızca onaylanmaya devam edileceğinden; sistem üzerinden yapılan ek bütçe ve bölümler arası aktarmalar onay için Bakanlığımıza derhal gönderilecektir. Bölüm içi aktarmalar ise bilgi için Bakanlığımıza gönderilecektir. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, bölüm içi yapılan aktarmalara ilişkin yazı ve formlar, Haziran-Aralık sonu (altı ayda bir) toplu olarak gönderilecektir.

12 YATIRIM GİDER BÜTÇESİ BÖLÜMMADDEYATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 01Tesisler Grubu 02Makineler ve Aletler Grubu 03Cihazlar ve Aletler Grubu 253Sıra No 1BÖLÜM TOPLAMI000000 254 TAŞITLAR GRUBU 01Karayolu Taşıtları Grubu 254Sıra No 2BÖLÜM TOPLAMI000000 255 DEMİRBAŞLAR GRUBU 01Döşeme ve Mefruşat Grubu 02Büro Makineleri Grubu 03Mobilyalar Grubu 04Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 05Canlı Demirbaşlar Grubu 06Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 07Kütüphane Demirbaşları Grubu 08Eğitim Demirbaşları Grubu 09Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 10Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 11Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 12Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar 99Diğer Demirbaşlar Grubu 255Sıra No 3BÖLÜM TOPLAMI000000 260 HAKLAR HESABI 01Haklar Hesabı 260Sıra No 4BÖLÜM TOPLAMI000000 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 01Yazılımlar 267Sıra No 5BÖLÜM TOPLAMI000000 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 12Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 13Yedek Parçalar Grubu 111Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Hizmeti Giderleri 112Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri 114Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri 115İnşaat Maliyet Giderleri 117Arazi ve Arsalar Gider Hesabı 118Binalar Gider Hesabı 740Sıra No 6BÖLÜM TOPLAMI000000 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri 770Sıra No 7BÖLÜM TOPLAMI000000 Sıra No (1+2+3+4+5+6+7) YATIRIM GENEL TOPLAM000000

13 HİZMET ÜRETİM GİDER BÜTÇESİ BÖLÜMMADDEYATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 05Temizleme Ekipmanları Grubu 07Yiyecek Grubu 08İçecek Grubu 106Temizlik Hizmet Alım Giderleri 107Yemek Hizmet Alım Giderleri 108Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 109Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 110Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 119Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 120Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri 121Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 122Otelcilik Hizmetleri Giderleri 123Diğer Hizmet Alım Giderleri 740 Sıra No 8BÖLÜM TOPLAMI Sıra No (8) HİZMET ÜRETİM GENEL TOPLAM TIBBİ VE LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ GİDER BÜTÇESİ BÖLÜMMADDEYATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 03İlaç, Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 740 Sıra No 9BÖLÜM TOPLAMI Sıra No (9) TIBBİ, LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ VE İLAÇ GENEL TOPLAM

14 PERSONEL GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADD E YATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 100İşçi Ücret ve Giderleri 101Memur Ücret ve Giderleri 740 Sıra No 10BÖLÜM TOPLAMI000000 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 02Memur Aylik, Ücret Ve Tazminat Giderleri 03Tedavi Yardimi Ve Cenaze Giderleri 04Geçici Ve Sürekli Görev Yolluklari 05Ek Çalişma Karşiliklari 11Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödenekleri 770 Sıra No 11BÖLÜM TOPLAMI000000 Sıra No (10+11) PERSONEL GENEL TOPLAM000000 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDER BÜTÇESİ BÖLÜM MADD E YATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 07 Vergi, Resim, Harçlar (Hazine, SHÇEK Payı ve Eğitime Katkı) 770 Sıra No 12BÖLÜM TOPLAMI000000 Sıra No (12) KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GENEL TOPLAM000000

15 DİĞER İŞLETME GİDER BÜTÇESİ BÖLÜMMADDEYATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 656 KAMBİYO ZARARLARI 01Kambiyo Zararları Hesabı 656Sıra No 13BÖLÜM TOPLAMI000000 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLER 01Önceki Dönem Gider Ve Zararlari 681Sıra No 14BÖLÜM TOPLAMI000000 740 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ 01Kirtasiye Malzemeleri Grubu 02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 04Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 06Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 09Canlı Hayvanlar Grubu 10Zirai Maddeler Grubu 11Yem Grubu 14Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 15Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 16Spor Malzemeleri Grubu 17Basınçlı Ekipmanlar 99Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 102Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 103Elektrik ve Su Giderleri 104Ulaştırma - Haberleşme Giderleri 105Taşıma ve Ardiye Giderleri 113Kira Giderleri 116 Üretimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman 740Sıra No 15BÖLÜM TOPLAMI000000 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 01Araştırma ve Geliştirme Giderleri 750Sıra No 16BÖLÜM TOPLAMI000000 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 01Yönetimle İlgili Malzeme Giderleri 06Dişardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 08 Yönetimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman 09Çeşitli Giderler 770Sıra No 17BÖLÜM TOPLAMI000000 Sıra No (13+14+15+16+17) DİĞER GENEL TOPLAM000000 TENKİS EDİLECEK ÖDENEK GİDER BÜTÇESİ BÖLÜMMADDEYATIRIM CİNSİ 2011 Yılı Kurumun İstediği TL 2011 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2012 Yılı Kurumun İstediği TL 2012 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 2013 Yılı Kurumun İstediği TL 2013 Yılı Bakanlığın Kabulü TL 659 TENKİS EDİLECEK ÖDENEK 99Tenkis Edilecek Ödenek 659Sıra No 18BÖLÜM TOPLAMI000000 Sıra No (18) TENKİS EDİLECEK ÖDENEK GENEL TOPLAM000000 GİDERLER GENEL TOPLAM000000

16 BÜTÇE İCMALİ GELİRGİDER GrupSıra NoBölüm 2010 Elde Edilen Gelir 2011 Tahmin Edilen 2012 Tahmin Edilen 2013 Tahmin Edilen GrupSıra NoBölüm 2011 Kurumun İstediği 2011 Bakanlığın Kabulu 2012 Kurumun İstediği 2012 Bakanlığın Kabulu 2013 Kurumun İstediği 2013 Bakanlığın Kabulu (TL) Yurtiçi satışlar 1 600 Yatırım 1253 Yurtdışı satışlar 2 601 2254 Diğer gelirler 3 602 3255 İlaç ve tıbbı malzeme gelirleri 4 603 4260 Faiz gelirleri 5 642 5267 Konusu kalmayan karşılıklar 6 644 6740 Kambiyo gelirleri 7 646 7770 Reeskont faiz gelirleri 8 647 Hizmet Üretim 8740 Diğer olağan gelir ve karlar 9 649 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri 9740 Önceki dönem gelir ve karları 10 671 Personel 10740 Diğer olandışı gelir ve karlar 11 679 11770 TOPLAM0000 Kanuni Yükümlülükl er 12770 Diğer 13656 14681 15740 16750 17770 Tenkis18659 TOPLAM000000

17 BÜTÇE HAZIRLAMA AÇIKLAMALARI •Bütçe gelir artışı 2011 yılı için 2010 gerçekleşmelerinin toplamda % 5,8’ ini aşmayacak şekilde belirlenecektir.(Yeni Kurum açılması, yada ilave servis ve birim açılması gibi özel durumlar hariç) •Yukarıdaki şekilde belirlenen 2011 tahmini gelir bütçesinin toplamının en az hastaneler % 12’ sini gider Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için bu oran % 25’ini İl Sağlık Müdürlükleri % 10’unu bütçesinin 659 kalemine tenkis farkı olarak koyacaktır.

18 a)Borçluluk oranı 2 ve üzeri olanlar bütçenin % 3'ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek b)Borçluluk oranı 1,5-2 arası olanlar % 4’ü oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek c)Borçluluk oranı 1-1,5 arası olanlar % 5'i oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek d)Borçluluk oranı 0,5-1 arası olanlar % 6'sı oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek e)Borçluluk oranı 0-0,5 arası olanlar % 7'si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek f)Borçluluk oranı 0 olanlar % 8'si oranına kadar yatırım bütçesi ayırabilecek Yatırım bütçesi aşağıda belirtilen borçluluk oranındaki (Borçluluk oranı= Toplam Borçlar/İlgili ay geliri) artış katsayısına göre hesaplanır.

19 Döner Sermaye Bütçe Programına Nasıl Ulaşırım ? www.saglik.gov.tr, Web uygulamaları, Döner Sermaye Bütçe Uygulaması Programa Erişebilmek İçin; Kurum Personeli, Kurum Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre Girilmelidir. Program Süreç Zarfında şimdilik TDMS Programına İD ler ile Veri Aktarmaktadır. Kısa bir sürede TDMS den gerçekleşmeler yine ID ler aracılığı ile bütçe programına akacaktır Bütçe Üzerinde Yapılan Aktarma ve Ek Bütçe Hareketleri 24 Saat İçinde TDMS Programında Görülmektedir.

20 Bölüm İçi-Bölümlerarası Aktarma Ve Ek Bütçe Nasıl, Ne Zaman, Ne Zaman, Ve Neden Yapılır? Bölüm içi Aktarma: 106 sayılı Yönetmelik 36. Madde Hükmü Gereği Kurum Harcama Yetkilisi Sorumluluğunda Kurumca Yapılabilir. Bölümlerarası Aktarma: Aynı Yönetmelik Aynı Madde hükmü Gereği Kurumca Bakanlıktan Talep edilir Bakanlık Değerlendirmesi Sonucu Uygun İse Onaylanıp Kuruma gönderilir. Ek Bütçe: Kurumun Bütçesinin yetersiz olduğu Kanaatine Varılır ise Kurumun Talebi Bakanlığın Uygun Görüşü İle Onaylanır

21 Tüm Bütçe Hareketlerinde; Bakanlığımızca Henüz E-İmza Uygulamasına Geçilmediğinden Bütçe Programında Çalışıldıktan Sonra A-4 Çıktısı Alınıp Yetkililerce İmzalanıp Üst Yazı İle Bakanlığımıza Gönderilmelidir Yetkililerce İmzalanıp Üst Yazı İle Bakanlığımıza Gönderilmelidir. Yıl Sonu Yoğun Olduğundan İşin İvediliği Yönünden Faksla İşlem Yapılabilmektedir. Yıl Sonu İş ve İşlemlerinde Bakanlığa Gönderilecek Yazıların Tarihinin En Son 31.12.2010 En Son 31.12.2010 Olmasına Gerekli Özen Gösterilmelidir.

22 e-mail: sezai.kaya@saglik.gov.tr Tel:0 312 583 11 44 Faks:0 312 583 11 28


"Bütçenin Hazırlanmasında ve Uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; 2010 yılı bütçe gerçekleşme rakamları dikkate alınmalıdır. Kurumlarımız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları