Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TURMOB & TESMER 200 5 YILI KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir N İ SAN 2006 M m.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TURMOB & TESMER 200 5 YILI KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir N İ SAN 2006 M m."— Sunum transkripti:

1 1 TURMOB & TESMER 200 5 YILI KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir N İ SAN 2006 M m

2 2 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER KURUMLAR VERGİSİNDE  MÜKELLEFLER  KURUM KAZANCI  İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER  İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

3 3 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ  KVK’ nun 1. maddesinde tanımlanan KV mükellefleri ; 1. Sermaye şirketleri 2. Kooperatifler 3. İktisadi Kamu müesseseleri 4. Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler 5. İş ortaklıkları TESMER

4 4 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUM KAZANCININ UNSURLARI VE KAPSAMI Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan gelir unsurları kurumlar vergisi yönünden bütün halinde ve niteliğine bakılmaksızın, kurum kazancını oluşturmaktadır. G.V.K.'nun 2. maddesinde yer alan ve gelirin unsurlarını oluşturan kazanç ve iratlar şunlardır: - Ticari Kazanç - Zirai Kazanç - Ücret - Serbest Meslek Kazançları - Gayrimenkul Sermaye İratları - Menkul Sermaye İratları - Diğer Kazanç ve İratlar Kurum kazanc ı n ı n belirlenmesi bak ı m ı ndan, Gelir Vergisi Kanunu’na göre, indirilmesi kabul edilen ödemelerin göz önüne al ı nmas ı yan ı nda, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmi ş bulunan giderlerin de ticari kazanc ı n tespiti s ı ras ı nda dü ş ülmesi gerekmektedir. Ba ş ka bir anlat ı mla, safi kurum kazanc ı ; Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 41. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14 ve 15. maddeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.

5 5 TESMER TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ( G.V.K. MD. 40 ) 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; ((İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, demirbaş olarak verilen giyim giderleri; 3. İşle ilgili olmak şartıyla, sözleşmeye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 4. İşle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile uyumlu seyahat ve ikamet giderleri 5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri 6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. 8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar 9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. 10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli. KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM

6 6 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM İ ND İ R İ LECEK G İ DERLER ( K.V.K. MD. 14 ) Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler a ş a ğ ıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler: 1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri 2. İ lk tesis ve taazzuv giderleri (Bu giderler aktifle ş tirildi ğ i takdirde bunların Vergi Usul Kanunu gere ğ ince de ğ eri üzerinden ayrılacak amortisman gider yazılır); 3. Genel Kurul toplantıları için yapılan giderlerle birle ş me, fesih ve tasfiye giderleri; 4. Sigorta ve reasürans ş irketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözle ş melerine ait kar ş ılıklar 5. Eshamlı komandit ş irketlerde komandite orta ğ ın kar hissesi; 6. Hayat Sigortaları Matematik Kar ş ılıkları 7. Ba ğ ı ş ve Yardımlar 8. Sponsorluk Harcamaları 9. Mükelleflerin, i ş letmeleri bünyesinde gerçekle ş tirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayı ş ına yönelik ara ş tırma ve geli ş tirme harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge İ ndirimi”. 10. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı kar ş ılı ğ ında ödenen kâr payları.

7 7 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER (K.V.K.MÜK.MD 14) Kurumlar vergisi matrah ı n ı n tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayr ı ca gösterilmek ş art ı yla, kurum kazanc ı ndan s ı ras ı yla a ş a ğı daki indirimler yap ı l ı r. 1)- 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.06.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si sponsorluk harcamaları, 2)- Kurumlar vergisi mükellefleri de gelir vergisi mükellefleri ile aynı esaslar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımları, 3)-Mükelleflerin, i ş letmeleri bünyesinde gerçekle ş tirdikleri münhas ı ran yeni teknoloji ve bilgi aray ışı na yönelik ara ş t ı rma ve geli ş tirme harcamalar ı tutar ı n ı n %40' ı oran ı nda hesaplanacak bir tutar "Ar-Ge indirimi”. Ayrıca, Kurumlar vergisinin ilgili madde hükmü uyarınca, kurumlar ı n ticari faaliyetlerden do ğ an zararlar ı n maddede belirtilen ş artlar ı n da gerçekle ş mesi durumunda, sonraki dönemlerde do ğ an kazançlardan indirilmesine izin verilmektedir. 1)- Her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların malî bilançolarına göre meydana gelen zararlar 2)- Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar

8 8 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımları aşağıdaki şartlar dahilinde indirim konusu yapabilirler. a. Bağış ve yardım, kanunda belirtilen kuruluşlara yapılmış olmalıdır. (Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri ve belediyeler, Köyler, Kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.) b. Bağış ve yardım, makbuz karşılığında yapılmış olmalıdır. c. Bağış ve yardım, karşılıksız olarak yapılmış bir ödemeyi ifade eder. Bir karşılık bulunduğunda, ödeme bağış veya yardım olmaktan çıkar. d. Bağış ve yardım, nakden veya aynen yapılabilir. e. Genel olarak bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmıştır.

9 9 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM % 5 SINIRININ HESABINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR  67 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i uyar ı nca, indirilecek bağış ve yard ı m ı n üst sınırının hesaplanmasında esas al ı nan kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir.  Bu şekilde tespit edilecek tutarın 1.05’e bölümü ile bulunacak rakamın kalan tutardan ç ı karılması sonucu, bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak dikkate alınacak tutar tespit edilmi ş olur. Üst sınırı veren bu tutar ı n, bağış ve yardımlar düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oldu ğ u kabul edilir.  Bağış ve yardımlar dikkate alınmadan önceki kurum kazancı 5.880.- Y TL olan bir kurumun ilgili yılda, bentte belirtilen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı olarak yaptığı bağış ve yardımlar toplam ı 300.- Y TL ise, kurum kazanc ı n ı n tespitinde dikkate alınabilecek azami tutar ; 5.880/1.05 = 5.600.- Y TL olup; bu durumda kanunen gider olarak kabul edilebilecek bağış tutarı 5.880- 5.600 = 280.- Y TL olmaktad ı r. Dolayısıyla 300.- Y TL tutarındaki bağış ve yardımın 280 Y TL tutarındaki kısmı kurumlar vergisi matrah ı tespitinde dikkate alınacaktır. Bu durumda kurumlar vergisi matrah ı (5.880- 280=) 5.600.- Y TL olacakt ı r.

10 10 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Genel kural olarak yapılan bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, yine genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmış olması koşuluyla aşağıda sayılan yerlere yapılan bağış ve yardımların tamamı ( beyan edilen gelir tutarının tamamına kadar olan kısmı ) indirim konusu yapılabilecektir. 1- Okul, 2- Sağlık tesisi 3- Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu 4- Çocuk yuvası 5- Yetiştirme yurdu 6- Huzurevi, 7- Bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. Son olarak fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı ile Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi maksadıyla yapılacak olan bağış ve yardımlarında tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

11 11 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 1. Kurumlar Vergisi Kanununun 14/7. maddesinde yer alan hükme göre 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilir. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması önlenmelidir. 2. Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. 3. Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar. 4. Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu kazanç istisnalarından sonra yatırım indiriminden önce uygulanacaktır. 5. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsup edileceği mali kâr olmasına rağmen zarar mahsubu yapılmazsa, o miktarla sınırlı olmak üzere zarar mahsup hakkı kaybedilir. 6. 4811 say ı l ı Vergi Barışı Kanunu’nun 7/11. Maddesine göre, “Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah art ı r ı m ı nda bulunduklar ı y ı llara ait zararlar ı n %50’si, 2002 ve izleyen y ı l karlar ı ndan mahsup edilmez.

12 12 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER Örnek : ( Zarar Mahsubu ) Örnek : ( Zarar Mahsubu ) (C) Anonim şirketinin 2005 yılı ticari bilanço kârı 80.000.- (YTL) ve kanunen kabul edilmeyen giderleri 20.000.- (YTL)’dir. Şirketin 2004 yılından devreden mali zararı ise 55.000.- (YTL)’ dir. Kurumun ayrıca yararlanabileceği yatırım indirimi tutarı 70.000.- (YTL)’dir. Bu şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde zarar mahsubu aşağıdaki gibi olacaktır. Ticari Bilanço Kârı(+)80 K.K. Ed. Giderler(+)20 İstisna ve İnd. Önceki Kurum Kazancı =100 İstisna ve İndirimler(-)0 Geçmiş yıl zararlar(-)55 Yatırım İndirimi(-)45 Kurumlar vergisi matrahı=- 2005 yılına devreden yatırım indirimi tutarı ise (70 – 45) = 25 olacaktır.

13 13 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM Örnek : Kurumlar vergisi matrahı100 Hesaplanan kurumlar vergisi30 Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler20 Geçici vergi30 Mahsup Ed. vergiler toplamı45 Ödenmesi gereken K. Vergisi0 İadesi gereken kurumlar vergisi ve/veya geçici vergi 75 - 30 = 45 45 İadesi gereken kurumlar vergisi0 İadesi gereken geçici vergi45

14 14 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ( K.V.K. MD. 15 ) Kurum kazancının tespitinde aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edilmez: 1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. 2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. 3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar. 4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri 5. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler. 6. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 8. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin %0’ı. 9. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları. 10. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 11. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderler

15 15 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16.maddesine göre kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir ş irket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel ki ş ilerden yaptıkları borçlanmalar te ş ebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu borçlanmalarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet emsali kurumlarınkine nazaran bariz fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır. İş te Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15/2.maddesi ile örtülü sermaye niteli ğ indeki borçlara yürütülen faizlerin gider olarak kabul edilmeyece ğ i hüküm altına alınmı ş tır. Vasıtalı ş irket ili ş kisi, ş irketin ortakları ile kredi veren ki ş iler arasındaki ortaklı ğ ı ifade eder. Kredi verenin sermaye ş irketi olması zorunlu de ğ ildir. Vasıtasız ş irket ili ş kisi, uygulamada ortaklık ili ş kisi olarak anla ş ılmaktadır. Devamlı ve sıkı iktisadi ili ş ki ise; borç verenin aslında gizli ortak oldu ğ u ve gizli ortaklık halinin, kurum üzerinde hakimiyet kuruldu ğ unu gösterir nitelikteki alı ş veri ş lerle te ş his edilebildi ğ i durumlardır. Bu duruma örnek olarak ana bayi- bayi ili ş kisini verebiliriz. “Süreklilik” ifadesinden ne anla ş ılması gerekti ğ i kanun metninde yer almamı ş tır. Ancak yargıya intikal eden ihtilaflarda verilen çe ş itli kararlarda, süreklilikten dolayısıyla örtülü sermayeden bahsedebilmek borcun kurumda için en az bir hesap dönemi kullanılması gerekti ğ ine hükmolunmu ş tur.

16 16 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER  Örtülü sermaye uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ili ş kili kişi ve öz sermaye tan ı mlar ı na açıklık getirilerek objektif k ı staslar konulmakta ve örtülü sermaye kapsam ı na girmeyecek borçlanmalar sayılmaktadır. Bu maddenin uygulanmasında ortakla ilişkili kişi; Ortağ ı n, do ğ rudan veya dolayl ı olarak en az %10 oran ı nda ortağ ı olduğu veya en az %10 oran ı nda oy veya kâr pay ı hakk ı na ya da hisselerine sahip oldu ğ u bir kurumu ya da Doğrudan veya dolayl ı olarak, ortağ ı n veya ortakla ili ş kili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakk ı na sahip hisselerinin en az %10 unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, ifade etmektedir.  Örtülü sermaye uygulamas ı nda kapsama giren borcun tümünün değil, sadece öz sermayenin iki katını aşan kısmının örtülü sermaye say ı lması ve bu k ı sma ilişkin faizlerin gider olarak kabul edilmemesi hüküm altına alınmışt ı r. Maddede ayr ı ca borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edildiğinden, bu limiti aşan k ı sma isabet eden faizin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere vergi matrah ı ndan indirilmesi mümkün olmayacakt ı r.

17 17 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER  Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya %10 veya daha fazla payı bulunan ortaklarla ilişkili olan kişilerin banka veya finans kurumlar ı ndan veya sermaye piyasalar ı ndan temin ederek aynı şartlarla, yani kredi sözle ş mesinin içerdi ğ i vade, faiz oran ı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir de ğ i ş iklik yap ı lmadan k ı smen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsam ı dışında tutulmu ş tur. Böylece, grup ş irketlerinde kredi temin etmek için kredibilitesi olan grup şirketinin, an ı lan kaynaklardan kredi temin ederek ihtiyac ı olan di ğ er grup ş irketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktarabilmesine olanak sa ğ lanmaktad ı r.  Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlar ı n ı n uygulamas ı nda, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye ş artlar ı n ı n gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibar ı yla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktar ı lan tutar say ı lacağı hüküm alt ı na al ı nmıştır. Bu şekilde dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas ı sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar ı n hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır.  Örtülü Sermaye Tanımından Devamlılık Şartı Çıkarılmıştır.  Dövizle borçlanmadan doğan kur farklarıda örtülü sermaye kapsamında kkeg olarak değerlendirilecek.

18 18 ÖRTÜLÜ KAZANÇLAR Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17. maddesi hükmü uyarınca a ş a ğ ıdaki hallerde, kazanç tamamen veya kısmen örtülü olarak da ğ ıtılmı ş sayılır: Ş irket kendi ortakları, ortakların ilgili bulundu ğ u gerçek ve tüzel ki ş iler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı ya da vasıtasız olarak ba ğ lı bulundu ğ u veya nüfuzu altında bulundurdu ğ u gerçek ve tüzel ki ş iler ile olan münasebetlerinde; a- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya dü ş ük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım, imalat, in ş aat muamelelerinde ve hizmet ili ş kilerinde bulunursa; b- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya dü ş ük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunursa; c- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya dü ş ük faiz ve komisyonlarla ödünç para alır veya verirse; d- Ş irket ortaklarından veya bunların e ş leri ile usul ve füruundan ve 3.dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımlarından ş irketin idare meclisi ba ş kan ve üyesi, müdürü veya yüksek memuru durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa. Örtülü kazanç da ğ ıtımı kavramı, yalnızca kurumlar vergisi mükellefleri ve özellikle sermaye ş irketleri bakımından geçerlidir. Çünkü yalnız sermaye ş irketlerinde kar da ğ ıtımından söz edilebilir. İş ortaklıkları hukuki yapıları itibariyle sermaye ş irketi olmayıp, adi ş irkettirler ve adi ş irketlerde örtülü kazanç uygulaması söz konusu de ğ ildir.Örtülü kazancın da ğ ıtılaca ğ ı ki ş iler asıl olarak ş irketin ortaklarıdır. Kar payını vergisiz olarak kurum dı ş ına çıkarmak için, ortaklar ş irketle örtülü kazanç diye adlandırılan ili ş kilere girmektedirler. TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM

19 19 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( TRANSFER FİYATLANDIRMASI ) UYGULAMASINDA YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER  Örtülü Kazanç Başlıklı 17. Madde Transfer Fiyatlandırılması Adı Altında Özüne Sadık Olarak Yeniden Düzenlenmiştir. Yapılan Düzenleme İle Zararlı Vergi Rekabetine Yol Açtığı Kabul Edilen Ülkelerde Veya Bölgelerde Bulunan Kişilerle Yapılmış Tüm İşlemlerde Kapsama Dahil Edilmiştir. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Dağıtılan Kazanç Gelir Ve Kurumlar Vergisi Açısından Maddedeki Koşulların Gerçekleştiği Dönemin Son Gününde Elde Edilmiş Sermaye Kazancı ( Kar Payı ) Sayılacaktır.  Maddenin Dokuzuncu F ı kras ı nda Yap ı lan Düzenleme İ le “Tamamen Veya K ı smen Transfer Fiyatland ı rmas ı Yoluyla Örtülü Olarak Da ğı t ı lan Kazanç, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlar ı n ı n Uygulamas ı nda, Bu Maddedeki Ş artlar ı n Gerçekle ş ti ğ i Hesap Döneminin Son Günü İ tibar ı yla Da ğı t ı lm ış Kâr Pay ı Veya Dar Mükellefler İ çin Ana Merkeze Aktar ı lan Tutar Say ı lacakt ı r”. Bu Hükmün Getirilmesindeki Temel Amaç. Transfer Fiyatland ı rmas ı Nedeniyle Örtülü Kazanç Da ğı t ı m ı Yapan Mükellef Nezdinde Bir Ele ş tiri Getirildi ğ i Zaman, Örtülü Kazanç Da ğı t ı lan Mükellef Nezdinde De Bir Düzeltmenin Yap ı lmas ı n ı Sa ğ lamakt ı r.

20 20 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN KONTROL ED İ LEN KURUM KAZANCI İ LE VERG İ CENNETLER İ NE (ZARARLI VERG İ REKABET İ NE) YÖNEL İ K DÜZENLEME :  Uluslararas ı vergileme kavram ı ; Controlled Foreign Company (CFC), vergi mevzuat ı na dahil edilerek tan ı mlanmaktad ı r.  Sermaye hareketlili ğ inden do ğ an, vergi matrah ı n ı erozyona u ğ ratma ve vergiyi erteleme çabalar ı na kar şı somut tedbirler getirilmektedir.  Belirlenen ş artlar ı ta şı yan yabanc ı kurumlar ı n kazançlar ı n ı n Türkiye’de vergilendirilmesi sa ğ lanmaktad ı r.  Zararl ı vergi rekabeti yapmak suretiyle vergi kay ı p ve kaça ğı na neden olan ve “vergi cenneti” olarak bilinen yerlerde kurulu firmalarla mücadele için sisteme yeni müesseseler dahil edilmekte; yap ı lan düzenlemeler sonucunda Türkiye’deki firmalar ı n bu bölgelere kâr transfer etmeleri engellenmi ş olmaktad ı r.  Ayr ı ca, bu bölgelerde kurulu firmalar taraf ı ndan düzenlenerek Türkiye’deki vergi mükelleflerinin hesaplar ı na gider olarak intikal ettirilecek faturalar üzerinden vergi kesintisi yap ı lmas ı sa ğ lanmaktad ı r.

21 21 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR  SSK’nun 80’nci maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri GV ve KV’de gider olarak yaz ı lamamaktad ı r.  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Gider Kaydedilmeme Hali” Başlığını taşıyan 14’üncü maddesi gereğince; Bu Kanuna ba ğ l ı (I), (III) ve (IV) say ı l ı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullan ı lan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) al ı nan vergi ve cezalar ile gecikme zamlar ı gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlar ı nın tespitinde gider olarak kabul edilmez.  K ı dem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yaz ı lamayacakt ı r. Kıdem tazminat ı için karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir.  1.1.2004 tarihinden itibaren 5035 Say ? l ? Kanunla 6802 Say ? l ? Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde düzenlenen ve 5228 Say ? l ? Kanunun 38 inci maddesiyle kimi de ? i ? ikliklere uğrayan “Özel ? letişim Vergisi” aynı maddenin son fıkrası hükmüne göre, katma de ğ er vergisi matrah ı na dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamas ı nda gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 19 no’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin 4. bölümünde de aynı hususa yer verilmiş bulunmaktadır.  Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 8. maddesinin son fıkrasında yer alan “Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilemez” hükmüne göre aynı maddenin 12. bendinden yararlanarak gayrimenkullerini satan kurumlar satış sırasında ödedikleri tapu harçlarını gider yazamayacaklar, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

22 22 KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM

23 23 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER ÝSTÝSNALAR 1- ÝÞTÝRAK KAZANÇLARI ÝSTÝSNASI (K.V.K.MD. 8/1) : Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirakleri dolayısıyla sağladıkları kazançlar çifte vergilemenin önüne geçilmesi amacıyla istisna edilmiştir.  İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için aranan tek şart, kar payının elde edildiği kurumun (iştirakin) tam mükellef bir kurum olmasıdır.  Bu kapsamda kurumların yurt dışı iştiraklerinden (dar mükellef kurumlardan) elde ettikleri kar payları iştirak kazançları istisnasından yararlanamayacaktır.  Kar payını dağıtan tam mükellef kurumun tüm kazancı kurumlar vergisinden istisna kazançlardan oluşması durumunda bile kar payını alan kurum açısından iştirak kazançları istisnası söz konusu olacaktır.  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre tam mükellef kurumlara dağıtılan kar payları tevkifata tabi olmadığından İştirak kazançlarında vergi yükü sıfır olmaktadır.

24 24 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 2- KOOPERATİFLERDE MUAFİYET (K.V.K. MD.8/2) : KOOPERATİFLERE İLİŞKİN MUAFİYET (K.V.K. MD.7/16): Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin 16 numaralı bendine göre aşağıdaki şartlarla kooperatifler kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyetten faydalanmak için; kooperatiflerin ana sözleşmelerinde;  Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,  Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, kazanç üzerinden hisse verilmemesi,  İ htiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması  Yalnızca ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin bulunması,  Faaliyet gösterdikleri alanda varsa bir üst kuruluşa girmeleri. Ayrıca kooperatiflerin anılan muafiyetten yararlanabilmeleri için sözle ş mede yer alan hususlara fiilen uyulması ve gerekmektedir. Maddenin uygulamas ı nda ortak içi işlem tabiri; kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen uğraş konusuna dahil olan ve kooperatifin ortaklarıyla yapmış oldu ğ u faaliyetleri ifade etmektedir. Ortak Dışı İ şlemler ise üyelerin kooperatifin menfaatlerini göz önüne alarak üye olmayan kişilerle yapmış oldukları faaliyetlerdir. Muafiyet koşulunu kaybeden herhangi bir kooperatifin vergilendirme dönemi, bu durumun ortaya çıktığı yılın başından itibaren başlar.

25 25 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER YENİ KVK TASARISI İLE TÜKETİM VE NAKLİYE KOOPERATİFLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNE SON VERİLİYOR. Kooperatiflerde üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n, kar şı l ı kl ı dayan ış ma ve yard ı mla ş ma ile sa ğ lanmas ı esast ı r. Bu ilkeden hareketle, günümüzde kooperatif görüntüsü alt ı nda yürütülen ticari faaliyetlerin vergilendirme kapsam ı d ışı na ç ı kmas ı n ı önlemek için kooperatiflere sa ğ lanan muafiyet s ı n ı rland ı r ı lmakta tüketim ve nakliye kooperatifleri vergilendirme kapsam ı na al ı nmaktadır. YENİ KVK TASARISI YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUAFİYET İÇİN İLAVE ŞARTLAR GETİRİLİYOR. Yapı kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmesi için mevcut şartlara ilaveten, kurulu ş lar ı ndan, söz konusu yap ı in ş aatlar ı n ı n sona erdi ğ i tarihe kadar yönetim ve denetim kurullar ı nda in ş aat işini üstlenen gerçek ki ş ilerle tüzel ki ş i temsilcilerinin ve bunlar ı n ilişkili oldu ğ u ki ş iler veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi, şartı getirilmektedir. Bu şekilde günümüzde yap ı kooperatifi ad ı alt ı nda faaliyet gösteren ancak, gerçekte “yap- sat in ş aat” faaliyetinde bulunarak haks ı z rekabete ve vergi kayb ı na yol açan ve kooperatifçilikten beklenen sosyal amaçlarla örtü ş meyecek ş ekilde faaliyet gösteren olu ş umlar ı n da vergilendirilmesi amaçlanm ış t ı r. Ayr ı ca, yap ı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için yap ı ruhsat ı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel ki ş ili ğ i ad ı na olmas ı şart da aranacaktır.

26 26 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 2- KOOPERATİFLERDE RİSTURN İSTİSNASI (K.V.K. MD.8/2): Kooperatif muafiyetinden yararlanmayan kooperatiflerin yararlanabileceği diğer bir imkan ise risturn istisnasıdır. Kooperatiflerin ortakları ile yaptığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlanan risturnlardan; a) Tüketim kooperatiflerinde; ortakların şahsî ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar, b) Üretim kooperatiflerinde; ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar, c) Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade edilen kısımlar, kurumlar vergisinden istisnadır. Risturn dağıtımı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi olmayacağı gibi, ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanı da söz konusu olmayacaktır.

27 27 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 3- YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (MD 8/4): Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca; a. Portföyünün en az %25’i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, b. (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, c. Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, d. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, e. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

28 28 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 4- RÜÇHAN HAKKI SATIŞ KAZANCI VE EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI ( K.V.K. MD.8/5 ) : Tam ve dar mükellef kurumların portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin rüçhan hakkı kupon satışlarından elde ettikleri kazançlar ile anonim şirketlerin kuruluş veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları, hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (emisyon primi) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.  Rüçhan hakkı; mevcut hissedarların, iştirak ettikleri şirketin sermaye arttırması halinde, artan sermayenin mevcut hisselerine tekabül eden kısmını satın alma hakkıdır.  Emisyon primi ise, anonim şirketlerin kuruluşlarında ve özellikle sermaye artırımlarında, rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen payların, nominal bedelinin üzerinde satışından veya yeni çıkarılan hisselerinin tümünün, genel kurul kararıyla nominal bedelinin üzerinde satışından kaynaklanan kazançlardır.

29 29 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 5. İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( KVK MD. 8 /12 ) A- İSTİSNANIN UYGULANMASINA KONU OLACAK İKTİSADİ KIYMETLER: i) Gayrimenkuller; Gayrimenkuller esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla sabit olan mallardır. ( Arsa, arazi, tapu siciline kaydedilen haklar ve madenler, binalar. ) ii) İştirak Hissesi; İştirak hisseleri deyimi menkul kıymet portföyüne dahil hisse senetleri ve ortaklık paylarını ifade etmektedir. 49 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre iştirak hisseleri:  Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil),  Limited şirketlere ait iştirak payları,  İş ortaklıkları ve adi ortaklıklara ait ortaklık payları,  Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,  Ayrıca 57 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yabancı kurumların iştirak hisseleri de kapsama dahil edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde çıkarılan yatırım fonu katılma belgeleri iştirak hissesi olarak kabul edilmemektedir.

30 30 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM B- İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMASININ ŞARTLARI :  İştirak Hisseleri veya Gayrimenkullerin İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulması ( İstisna uygulamasında bankalara borçlu durumda olanlar ile bunların kefillerinin bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile bankaların alacaklarına karşılık iktisap ettikleri gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satışında iki tam yıl süreyle elde tutulma şartı aranmayacaktır.)  Gayrimenkul veya Menkul Kıymet Ticareti İle Uğraşılmaması  Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi: İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar sermayeye eklenmesi.  Sermayeye Eklenen Kazançların Beş Yıl Süre İle İşletmeden Çekilmemesi  Satış Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi  İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin vadeli satışı halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen ve sermayeye eklenen kazanç tutarı o yıl kurum kazancından indirilebilecektir.

31 31 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER YENİ KVK TASARISI İLE GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN NELER DEĞİŞİYOR? 1- Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin sat ı ş ı ndan do ğ an kazançlar ı n bundan böyle tamamı değil %75”lik k ı sm ı istisnadan yararlanacakt ı r. 2- Bu istisnadan yararlanma açısından sermaye artırımı şartına yeni kanun hükmünde yer verilmemiş, sat ışı n yap ı ld ığı hesap dönemine ili ş kin kurumlar vergisi beyannamesinin verilece ğ i tarihe kadar söz konusu sat ış kazanc ı n ı n özel bir fon hesab ı na al ı nmas ı yeterli görülmüştür. Beş y ı l içinde özel fon hesab ı ndan başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilen, işletmeden çekilen, dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar ı lan kazanç k ı sm ı için, uygulanan istisna dolay ı s ı yla zaman ı nda tahakkuk ettirilemeyen vergiler ziyaa u ğ rat ı lm ış say ı l ı r. Ayn ı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacakt ı r. 3- Sat ı ş bedelinin nakden tahsili şartı esnetilmiş, bedelin sat ı ş ı n yap ı ld ığı y ı l ı izleyen ikinci takvim y ı l ı n ı n sonuna kadar tahsil edilmesi yeterli görülmüştür. İstisnanın tamamından sat ı ş ı n yap ı ld ığı dönemde yararlanılacak, izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilemeyen kısım için uygulanan istisna dolay ı s ı yla zaman ı nda tahakkuk ettirilemeyen vergiler ziyaa u ğ rat ı lm ış say ı lacaktır.

32 32 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 6. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( K.V.K. Md. 8/7 ) :  Faaliyetin Konusu Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma ve Montaj İşleri İle Teknik Hizmet Kapsamında Olması.  Bu Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Elde Edildiği Yılda, Türkiye’de Genel Netice Hesabına İntikal Ettirilmesi.  Bu Kapsama Giren İstisna Kazançlar İçinde Diğer İstisna Kazançlarda Olduğu Gibi Kar dağıtımı Yapılmadıkça Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayacaktır.

33 33 YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇ İSTİSNASI YENİ KANUNDA DA DEVAM ETMEKTEDİR Yap ı lan yeni düzenleme ile de yurtd ı ş ı nda yap ı lan inşaat, onarma, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplar ı na aktar ı lan kazançlar, herhangi bir ko ş ula bağlanmaks ı z ı n kurumlar vergisinden istisna edilmi ş tir. Uygulamada, in ş aat, onarma ve montaj i ş lerinin yurt d ışı nda gerçekle ş tirilmesi için bir iş yeri bulunmas ı gerekirken, bu i ş lere ba ğ l ı “teknik hizmetlerin” yurt d ışı nda herhangi bir i ş yeri olmaks ı z ı n Türkiye’den gerçekle ş tirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Proje haz ı rlanmas ı gibi teknik hizmetler, in ş aat ve onarma i ş inin tamamlay ı c ı bir unsuru olmas ı na karş ı n; Kurumlar ı n yurt d ışı nda devam eden bir inşaat ve onarma i ş i olmad ığı ya da ayr ı ca bir iş yeri veya daimi temsilci bulundurulmad ığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak de ğ erlendirilmesi ve yurt d ışı ndaki in ş aat i ş ine ba ğ l ı olarak türkiye’de yap ı lan teknik hizmetlerden sa ğ lanan kazançlar ı n bu istisnadan yararland ı r ı lmas ı mümkün de ğ ildir. KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER

34 34 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 7- KURUMLARIN YURT DI゙I ン゙TンRAKLERンNDEN ELDE ETTンKLERン KAZAN Ç LAR A İLİŞKİN ンSTンSNA : 5228 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi KVK’nun 8 inci maddesine eklenen 9 uncu bent hükmü uyarınca istisnadan yararlanabilmek için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. a)- İ ştirak edilen yabanc ı kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmamas ı b)- İ ştirak edilen yabanc ı kurumun anonim veya limited ş irket mahiyetindeki bir ş irket olmas ı c)- İ ştirak edilen kurumun esas faaliyet konusunun finansal kiralama veya her nevi menkul kıymet al ı m satımı olmaması d)- İ ştirak edilen yabanc ı kurumun sermayesine, kazanc ı n elde edildiği tarihte devaml ı surette en az iki y ı l süre ile % 25 ve daha fazla oranda i ş tirak edilmesi; e)- İ ştirak edilen yabanc ı kurum taraf ı ndan dağıtıma tâbi tutulan i ş tirak kazanc ı n ı n kanuni veya i ş merkezinin bulundu ğ u ülke vergi kanunlar ı uyar ı nca en az % 20 oran ı nda kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıyor olmas ı ; f)- İş tirak edilen yabanc ı kurum taraf ı ndan dağıtıma tâbi tutulan i ş tirak kazanc ı n ı n en az % 75’inin ticarî, ziraî ve serbest meslek kazanc ı niteli ğ inde olmas ı g)- Elde edilen i ş tirak kazançlarının elde edildi ğ i vergilendirme dönemi ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

35 35 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 8- KURUMLARIN YURT DIŞI İŞYERLERİ VE DAİMİ TEMSİLCİLERİ VASITASIYLA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA: 5228 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi KVK’nun 8 inci maddesine eklenen 10 uncu bendi kapsamında yer alan istisnadan aşağıda yer alan şartlarla yararlanabilecektir. a)- Kurumun işyeri veya daimi temsilcisinin BKK ile belirlenen ülkelerde bulunmaması, b)- İşyeri veya daimi temsilcinin esas faaliyet konusunun finansal kiralama ve her nevi menkul kıymet yatırımı olmaması, c)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın bu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 20 oranında kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıyor olması, d)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcinin esas faaliyet konusunun finansman temini ve sigortacılık olması durumunda kurumlar vergisi benzeri vergi yükünün Türkiye'deki kurumlar vergisi oranına eşit olması, e)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın en az % 75’inin ticarî, ziraî ve serbest meslek kazancı niteliğinde olması, f)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın elde edildiği vergilendirme dönemi ile ilgili yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

36 36 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 9- KURUMLARIN YURT DIŞI İŞTİRAKLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR İLE YURT DIŞI İŞYERLERİ VE DAİMİ TEMSİLCİLERİ VASITASIYLA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR 30.06.2005 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ŞARTIYLA KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR. 5228 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi KVK’na aşağıda yer alan Geçici 33 üncü madde eklenmiştir. “ Kurumların bu maddenin yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren 31.12.2004 tarihine kadar; kanunî ve i ş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri i ş tirak kazançları ile yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde ettikleri kurum kazançları 30.06.2005 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olmak kaydıyla kurumlar vergisinden müstesnadır.” Snrl bir s ü re i ç in salanan istisnadan yaralanabilmek i ç in, a)- Kazancn t ü r ü n ü n kanun î ve i merkezi T ü rkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen itirak kazanc ya da yurt dnda bulunan iyeri veya kanuni temsilcisi aracl・ ile elde edilen kurum kazanc olmas, b) - Kanunun yaym tarihinden ( 31.07.2004 ) itibaren 31.12.2004 tarihine kadar elde edilmi olmas, c)-Bu kazan ç larn 30.06.2005 tarihine kadar T ü rkiye'ye transfer edilmi olmas gerekmektedir.

37 37 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 3218 SAYILI KANUN MD. 6, GEÇ İ C İ MADDE 3 ):  Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratların, Türkiye’deki diğer yerlere getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre belgelenmesi durumunda, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin istisnanın uygulamasına 5084 S.K.’la 06.02.2004 tarihinden itibaren son verilmiştir.  Ancak bu tarih itibariyle( 06.02.2004 ) Serbest Bölgelerde faal bulunan mükellefler faaliyet belgelerinde belirtilen süre sonuna kadar istisnadan yararlanmaya devam edecekler ve ayrıca bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden istisna olacaktır. Ancak, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden önce sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınacaktır.  Diğer taraftan 5084 say ı l ı Kanunun yürürlük tarihinden önce faaliyet ruhsatı alan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tarihten sonra faaliyet ruhsatı alan gerçek ve tüzel ki ş ilerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar ı Avrupa Birli ğ ine tam üyeli ğ in gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacaktır.  Bu istisna sadece serbest bölgelerde gerçekle ş tirilen faaliyetlerden elde edilen kazançlar için söz konusu olup, serbest bölgelerde elde edilmi ş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dı ş ı gelirlerin istisna uygulamasından yararlanabilmesi mümkün de ğ ildir. Buna kar ş ılık 85 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i uyarınca, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden do ğ an alacaklara ili ş kin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında de ğ erlendirilecektir.

38 38 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 3218 SAYILI KANUN MD. 6, GEÇİCİ MADDE 3 ):  Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderler, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve şubede oluşan satılan malın maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır.  Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibariyle her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir.  Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yapmaları durumunda, istihkak sahibinin gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapacaklardır.

39 39 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 11- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 4691 SAYILI KANUN GEÇİCİ MD. 2 ):  5035 S.K. ile yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükellefler ve yönetici şirketlerin ( 01/01/2004 Tarihinden İtibaren ), bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.  Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir.  İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. Mükelleflerin istisna kapsamına girmeyen faaliyetlerinde müştereken kullandığı tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.  İstisna kapsamına giren kazançların dağıtılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.  Yönetici şirketler ile bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları, kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar” bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” satırında gösterilir. İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen giderler “ satırında gösterilir.

40 40 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 12- YATIRIM İNDİRİMİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ? Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden; Ticari kazanç sahipleri (gerçek kişiler, kollektif, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar) Zirai kazanç sahipleri Kurumlar Vergisi mükellefleri ( sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları. Yatırım indiriminden yararlanabilirler. Ticari kazancını işletme hesabı esasında veya basit usulde, zirai kazancını zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler yatırım indirimi istisnasından yararlanamazlar.

41 41 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İ ND İ R İ M İ YATIRIM İ ND İ R İ M İ NDEN K İ MLER YARARLANAB İ L İ R ? Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden;  Ticari kazanç sahipleri (gerçek ki ş iler, kollektif, adi komandit ş irketler, adi ortaklıklar)  Zirai kazanç sahipleri  Kurumlar Vergisi mükellefleri ( sermaye ş irketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi i ş letmeler, i ş ortaklıkları.  Yatırım indiriminden yararlanabilirler.  Ticari kazancını i ş letme hesabı esasında veya basit usulde, zirai kazancını zırai i ş letme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler yatırım indirimi istisnasından yararlanamazlar. YATIRIM İNDİRİMİ UYGULANACAK KAZANÇLAR  Gelir vergisinde mükelleflerin bilanço esasına göre tespit edilen birden fazla şahsi işletmesi varsa, yatırım indirimi “ticari kazançlar” toplamına uygulanacaktır.  Yatırım indirimi uygulamasında adi şirketler ile kollektif ve adi komandit şirketler, bağımsız birer ünite olarak kabul edilmiştir. Bunların yaptıkları yatırımlara ait indirim, ortaklığın bünyesi içinde kalacak ve dolayısıyla ortaklar hisselerine isabet eden indirimi tutarını, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde yalnızca bu ortaklıktan elde etmiş oldukları ticari kazançlarına uygulayabileceklerdir.  Kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi uygulanacak kazançların tespitinde, kazancın türü bakımından bir ayrım söz konusu değildir.

42 42 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAR? Yatırım indirimi uygulamasına, yatırımın konusunu oluşturan aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından başlanır ve indirimden yararlanılacak tutara ulaşıncaya kadar devam olunur. HARCAMA; yatırım indirimine konu iktisadi kıymete ilişkin bedelin ödenmesi, bu iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifindeki bir hesaba kaydedilmesi ve iktisadi kıymetlere yatırımcı tarafından tasarruf edilebilir duruma gelmesi anlamına gelir. Yurt dışından sağlanacak yatırım mallarına ait harcamalara ilişin yatırım indirimi, kat’i ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek işletmenin aktifindeki bir hesaba alındığı tarihte uygulanacaktır. Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen bina yatırımlarında veya yatırım indirimine tabi iktisadi kıymetlerin parça parça satın alınıp monte edilmesi durumunda yatırım indirimi istisnası, harcamaların yapıldığı başlandığı yıldan itibaren uygulanır. YATIRIM İNDİRİMİ ORANI  24.04.2003 tarihinden itibaren, kullanılmak üzere satın alınan veya imal edilen ATİK’ lerin maliyet bedelinin %40’ı vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak kabul edilir.  24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar için ilgili belgede yazılı yatırım indirimi oranı uygulanacaktır. Ancak 24.04.2003 tarihinden sonra bu belgelere ilave edilen iktisadi kıymetlere ilişkin harcamalar için oran % 40 olacaktır (GVK Geç m.61).  Ancak seçimlik hakkını yeni uygulamadan yana kullanan mükellefler, 24.04.2003 tarihinden sonra belge kapsamında yaptıkları harcamalar için % 40 oranı kullanacaklardır.

43 43 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İ ND İ R İ M İ N İ N KONUSU Yatırım indiriminin konusu 19’uncu maddede belirtilen mükelleflerin faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelidir. YATIRIM İNDİRİMİ HESAPLANMAYACAK İKTİSADİ KIYMETLER • Bedeli 10.000 YTL’den az olan iktisadi kıymetler. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.(Örneğin; bilgisayar sistemini oluşturan donanım malzemeleri, yazar kasalar ve barkot okuyucu cihazlar, Oteller için alınan yatak, yastık, battaniye vb., lokantalar için alınan çatal, kaşık, bıçak, tabak vb., okullar için alınan sıra, masalar gibi. ) Söz konusu iktisadi kıymetlerin yenilenmesi halinde de yapılan harcamalar topluca değerlendirilecek ve belirlenen limiti aşması halinde yatırım indirimine konu edilecektir. • Gayrimaddi haklar. Sadece, yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları yatırımın indirimine konu edileceğinden bilgisayar programlarının yatırım indiriminden faydalanması için; Programların kullanılacağı iktisadi kıymetlerin yatırım indiriminden yararlanması,  Programların, iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olması,  Koşulları aynı anda sağlanmalıdır.  Bu kapsamda örneğin; bir özel hastanede hasta giriş- çıkışları ile tıbbi malzeme stoklarını izlemede kullanılan yazılımlar yatırım indiriminden yararlanabilecektir.

44 44 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM •Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları. (İşletmede sürekli kullanılmasına rağmen üretim sürecine doğrudan katılmayan masa,televizyon, faks, telefon v.b. araçlar. Ancak örneğin otel işletmeciliğinde bu araçlar hizmet üretimi ile ilgili olduğu için yatırım indirimi istisnasından yararlanır.) • Satın Alma Suretiyle İktisap Edilen veya İnşa Edilen Binalar. Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen binalar yatırım indirimine konu edilebilir. Satın alma suretiyle iktisap edilen binalar mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılsa dahi yatırım indiriminden yararlanamaz. Arazi ve arsalar da binanın maliyet unsuru içinde yer almasına rağmen GVK’nun 19’uncu maddesinde yer alan özel hüküm gereği yatırım indiriminden yararlanamaz.  Teşvik belgesi kapsamında olmayan; 24.04.2003 tarihinden önce mal ve hizmet üretim yeri olarak inşaatına başlanılan ve bu tarih itibariyle inşaatı tamamlanmamış bulunan binalar için bu tarihten sonra yapılan harcamalara yatırım indirimi istisnası uygulanır. Ancak bu tarihten önce yapılan harcamalar istisnadan yararlanamayacaktır.  Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmakta olan veya başka amaçla inşa edilmiş olmasına rağmen, mal veya hizmet üretim yerine dönüştürülen binalar için tadilat, tamirat harcamalarına yeni bir bina inşa edilmemiş olduğundan yatırım indirimi uygulanmaz. Ancak mevcut üretim yerinin genişletilmesi amacıyla yapılan binalara yatırım indirimi uygulanır.  Üretim faaliyetine katkıda bulanan unsurlar arasında sayılan idari bölümler, depo, yemekhane v.b. İnşa edilen fabrika binası ve müştemilatında yer alıyorsa mal üretim yeri olarak değerlendirilir. Fabrika binası ve müştemilatında bulunmakla birlikte üretime katkısı olmayan lojman,spor salonu v.b. alanlar mal üretim yeri dışındadır.  Eğitim, sağlık, kültür, haberleşme v.b. faaliyetlerin yapıldığı yerler hizmet üretim yerleridir.

45 45 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 5. Binek Otomobili ve Benzeri Kara Taşıtları, Yat, Kotra,Tekne ve Benzeri Motorlu Deniz Araçları ile Uçak ve Helikopter Gibi Hava Taşıtları. Ancak işletmenin esas faaliyet konusu sayılan taşıtların kısmen veya tamamen işletilmesi olması halinde yatırım indirimi istisnası uygulanabilir. Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları dışında kalan kamyon,kamyonet, otobüs,tır v.b. Araçlar, işletmenin esas faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınmış olması halinde, yatırım indiriminden yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasında panel-van, jeep vb. araçların binek otomobil olarak kabul edilip edilmeyeceği aracın niteliğine göre belirlenecektir. •Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadi kıymetler (Yüzer havuzlar ile oniki yaşından küçük gemiler hariç) •Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler. •Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadi kıymetler. •Özel maliyet bedelleri : 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında ekonomik ömrü beş yıldan daha az olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimine konu olamayacak, beş yıldan daha fazla olan özel maliyet bedelleri ise yatırım indirimine konu olabilecektir.

46 46 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM İKTİSADİ KIYMETİN ELDEN ÇIKARILMASI  Yat ı r ı m indirimi istisnas ı na konu iktisadi k ı ymetleri aktife al ı nd ı klar ı tarihten itibaren iki y ı l içinde elden ç ı karan mükellefler, bu iktisadi k ı ymetlerle ilgili olarak yat ı r ı m indirimi istisnas ı uygulama hakk ı n ı kaybederler. Bu durumda daha önce yararlan ı lan yat ı r ı m indirimi istisnas ı için herhangi bir i ş lem yap ı lmaz. (m.19/5)  Yat ı r ı m indirimi istisnas ı na konu iktisadi k ı ymetlerin iki y ı ldan önce elden ç ı kar ı lmas ı halinde, yararlan ı lamayan istisna tutar ı yat ı r ı m indirimine tabi olmayacakt ı r.  Söz konusu iktisadi k ı ymetlerin iki y ı ldan sonra elden ç ı kar ı lmas ı halinde, satan veya devreden, yararlan ı lmayan istisna tutar ı ndan sat ış tan sonra da yararlanmaya devam edecektir. ÖRNEK ÖRNEK: Mükellef kurum taraf ı ndan 01.10.2003 tarihinde 25.000.- YTL maliyet bedeli ile al ı narak yat ı r ı m indirimi uygulamas ı na konu edilen makinenin, 01.10.2005 tarihinden sonra sat ı lmas ı durumunda, bu iktisadi k ı ymet nedeniyle 2003 ve 2004 y ı llar ı nda yararlan ı lm ış yat ı r ı m indirimi istisnas ı varsa, bunlarla ilgili herhangi bir i ş lem yap ı lmayacakt ı r. Söz konusu makine ile ilgili olarak yat ı r ı m indirimi imkan ı ndan, 2003 ve 2004 y ı llar ı na ait kurum kazançlar ı n ı n yetersiz olmas ı nedeniyle yararlan ı lamamas ı durumunda devreden yat ı r ı m indirimi 2005 ve daha sonraki kurum kazanc ı ndan da indirilebilecektir. Buna kar şı l ı k söz konusu iktisadi k ı ymetin 01.10.2005 tarihinden önce sat ı lmas ı durumunda ise daha önce yararlan ı lm ış yat ı r ı m indirimi istisnas ı nedeniyle herhangi bir i ş lem yap ı lmayacak, ancak bu iktisadi k ı ymet nedeniyle henüz indirilmemi ş istisna tutar ı bulunmas ı durumunda bu tutar ı n sonraki dönem kazançlar ı ndan indirilmesi mümkün olmayacakt ı r. İ KT İ SAD İ KIYMETLER İ DEVRALANLAR Yatırım indiriminden kısmen faydalanılmı ş veya hiç faydalanılmamı ş aktif de ğ erleri satın veya devir alanların istisnadan yararlanmaları mümkün de ğ ildir. İ n ş aatı devam eden binaların satın veya devir alınmasından sonra yapılan harcamalara, bina yatırımları için gerekli ko ş ulların sa ğ laması halinde, satın veya devir alanlarca yatırım indirimi istisnası uygulanacaktır.

47 47 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME UYGULAMASI Endeksleme: Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, bu dönemlerde DİE Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınır.  Endekslemede kullan ı lacak oran ı n tespitinde de, yeniden değerleme uygulamas ı ndaki Kas ı m-Ekim dönemi yerine, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından Ocak- Aral ı k dönemi, özel hesap dönemine sahip olan kurumlar vergisi mükellefleri aç ı sından ise kendi özel hesap dönemleri baz al ı nacakt ı r.  G.V.K.’nun 19’ uncu maddesi kapsam ı ndaki istisna hesaplaması 24/4/2003 tarihinden itibaren geçerli oldu ğ undan, TEFE art ış oran ı kullan ı lmak suretiyle yapılacak ilk endeksleme, 2003 y ı l ı na ili ş kin olarak verilecek beyannameler üzerinden yararlan ı lmayan tutarlar ı n 2004 yılına ilişkin beyanlarda (geçici vergi uygulamas ı dahil) indirim konusu yapılmasında söz konusu olacaktır.  24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki harcamalar harcaman ı n yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahından indirilecek, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate al ı namayan istisna tutar ı izleyen y ı llarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacaktır. Öngörülen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yılda kazanç yetersizliği dolayısıyla dikkate alınamayan yatırım indirimi tutarlarının endekslenmesi söz konusu değildir.

48 48 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE STOPAJ UYGULAMASI  4842 Sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, istisna kazançlar üzerinden tevkifat yapılmamasını öngörmektedir.  Ancak 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları (teşvik belgesine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) için eski hükümler uygulanacağından, bu harcamalar üzerinden uygulanan yatırım indirimi istisnası stopaja tabi olacaktır. Stopaj 2003 yılı kurum kazançlarından indirilenler de dahil olmak üzere, eski hükümlere tabi olup kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden indirim tutarları üzerinden de yapılacaktır. Stopaj oranı GVK geç. M. 61’e göre % 19.8’dir.

49 49 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE GEÇİŞ SÜRECİ (Geç m. 61) 4842 sayılı kanunun geçici 61’inci maddesine göre 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına, yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Ancak teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar için 4842 sayılı kanunla değişik yatırım indirimi hükümleri uygulanacaktır.  Yukar ı da belirtilen ş ekilde yat ı r ı m indirimi istisnas ı ndan yararlanan kazançlar ile 24.4.2003 tarihinden önce gerçekle ş en yat ı r ı mlar üzerinden hesaplanan ve kazanc ı n yetersiz olmas ı nedeniyle sonraki dönemlere devreden yat ı r ı m indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden da ğı t ı ls ı n da ğı t ı lmas ı n %19,8 oran ı nda gelir vergisi tevkifat ı yap ı l ı r.  İ steyen mükellefler, 24.04.2003 tarihinden önce yap ı lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat ı r ı m te ş vik belgeleri kapsam ı nda bu tarihten itibaren yapt ı klar ı harcamalar ı için bu kanunun 19’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yat ı r ı m indirimi istisnas ı ndan yararlanabilirler. Ancak öngörülen harcamalar kapsam ı nda daha önce yat ı r ı m indirimi istisnas ı ndan yararlanmış harcamalar bu kanunun 19’uncu maddesi hükmünden yararlanmayacaktır. Bunun için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine ili ş kin beyannamenin verileceği tarihe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulması ve tercihin alınmış olan yatırım teşvik belgelerinin tamam ı için yapılması şarttır.

50 50 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE UYGULAMA SIRASI Bir mükellefin hem 24/04/2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere hem de bu tarihten sonra geçerli olan hükümlere göre tespit edilen yatırım indirimi istisnası bulunması halinde, bu iki grup arasında öncelik sırasını mükellef kendisi belirleyecektir. Bu belirlemeden sonra ise her grup kendi içerisinde a ş a ğ ıdaki esaslar göre sıralanacaktır. 1- Öncelikle, önceki dönemlerde yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersizli ğ i dolayısıyla indirimi mümkün olmadı ğ ı için cari dönemde dikkate alınabilecek yatırım indirimi tutarları, 2- Daha sonra beyannamenin ilgili oldu ğ u yılda gerçekle ş en yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları, 3- Son olarak, beyannamenin ilgili oldu ğ u yılı takip eden yılda yapılması öngörülen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları, dikkate alınacaktır. Birden fazla te ş vik belgesi olması halinde aynı gruba giren yatırım indirimi tutarlarına ili ş kin olarak yatırım te ş vik belgelerinin tarihi esas alınarak indirim sırası belirlenecektir. Bu sıraya uyulması yıllık beyanname üzerinde yararlanılan yatırım indirimi tutarının ve esasen kullanılmayarak devreden yatırım indirimi tutarlarının kayna ğ ını belirlemek açısından önemlidir.

51 51 1.1.2006’DAN İTİBAREN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI UYGULAMASINA SON VERİLİYOR. Ancak geçici madde ile yapılan düzenleme ile kazanılmış haklar kısmen korunuyor. Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, önceki dönemlerden devirler veya 2005 y ı l ı nda yapt ı klar ı harcamalar nedeniyle 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup 2005 y ı l ı kazançlar ı ndan indiremedikleri yat ı r ı m indirimi istisnas ı tutarlar ı n ı n yan ı nda; a) 24.04.2003 tarihinden önce yap ı lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat ı r ı m te ş vik belgeleri kapsam ı nda, GVK ’nun 4842 say ı l ı kanunla yürürlükten kald ı r ı lmadan önceki Ek 1-6. Maddeleri çerçevesinde başlan ı lm ı ş yatırımları için belge kapsam ı nda 01.01.2006 tarihinden sonra yapacaklar ı yatırımları, b) GVK’nun yürürlükten kald ı r ı lmadan önceki 19. Maddesi kapsam ı nda 01.01.2006 tarihinden önce ba ş lanan, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanmas ı belli bir süreci gerektiren yat ı r ı mlarla ilgili olarak ve bu yat ı r ı mla iktisadi ve teknik bak ı mdan bütünlük arz eden ancak bu tarihten sonra yap ı lan yat ı r ı mlar ı, nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar ı yatırım indirimi istisnas ı tutarlar ı n ı, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran ı na ili ş kin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y ı llar ı na ait kazançlar ı ndan indirebilecek, söz konusu y ı llar ı na ili ş kin olarak beyan edilecek kazançlardan indirilemeyen bir k ı sm ı n kalmas ı halinde, kalan tutarlar 2008 y ı l ı ndan sonraki y ı llar ı n kazançlar ı ndan indirilemeyecektir. KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER

52 52 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YMM TASDİĞİ Maliye Bakanlığı’nca ç ı karılan çeşitli SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri ile;  Yatırım indiriminden (7 Numaral ı Genel Tebliğ),  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28. maddesinde düzenlenen gayrimenkullerin ve i ş tirak hisselerinin satışından doğan kazanç istisnasından (5 Numaral ı Genel Tebliğ),  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan A Tipi Yatırım Fonlarının portföy i ş letmecili ğ inden do ğ an kazanç istisnas ı ndan (20 Numaralı Genel Tebliğ )  4325 say ı l ı Kanunun 3. maddesinde yer alan kazanç istisnası ile aynı ı maddede düzenlenen tevkifat istisnasından (30 Numaral ı Genel Tebliğ), yararlanabilmek için yeminli mali müşavir tasdiği zorunlu hale getirilmiştir.  Söz konusu yeminli mali müşavir tasdik raporlarının; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonundan itibaren 2 ay içinde ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekir.  Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki için sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükelleflerin ayr ı ca yeminli mali mü ş avir tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

53 53 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER - 0 1. 0 1.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebli ğ i ile kald ı r ı lm ış t ı r. İş tirak Kazançlar ı İ stisnas ı (KVK Md. 8/1) 2005 y ı l ı nda elde edilen kazanc ı n 121.000 YTL’yi a ş mas ı halinde tasdik zorunludur. Tevkifat yap ı lmamas ı uygulamas ı ndan yararlanabilmek için herhangi bir tutar s ı n ı rlamas ı olmaks ı z ı n tasdik raporu gereklidir. Yönetmeli ğ in 7. Maddesine dayan ı larak 30 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebli ğ i ile zorunlu hale getirilmi ş tir. 4325 Say ı l ı Kanunun 3. Maddesinde Belirtilen Kazanç İ stisnas ı ve ayn ı kazançlar hakk ı nda GVK Md. 94/6-b Hükümleri Gere ğ ince Tevkifat İ stisnas ı 2005 y ı l ı için Yararlan ı lacak istisna tutar ı n ı n 121.00 YTL’yi a ş mas ı halinde, bu haddi a ş an istisnalara ili ş kin i ş lemler Yönetmeli ğ in 7. Maddesine dayan ı larak 5 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebli ğ i ile zorunlu hale getirilmi ş tir. İş tirak Hisseleri ve Gayrimenkullerin Sat ış Kazanc ı İ stisnas ı (KVK Geçici Md. 28) 2005 yılı Yatırım harcamaları için 274.000 Yeni Türk Lirası, Yönetmeli ğ in 7. Maddesine dayan ı larak 7 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebli ğ i ile zorunlu hale getirilmi ş tir. Yatırım İndirimi (GVK Md.19) TASDİK MECBURİYETİ SINIRI (37 NO’LU 3568 S.K. GENEL TEBLİĞE GÖRE) YASAL DAYANAK İ ST İ SNALAR

54 54 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER KURUMLAR VERG İ S İ N İ N ORANI 2005 yılı kurum kazancına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, bütün kurumlar vergisi mükellefleri için % 30 olarak tespit edilmi ş tir. Yeni KVK Tasarısı ile 01.01.2006 tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranı, (Dolayısıyla geçici vergi oranı ) % 30’dan, % 20’ye düşürülmektedir.

55 55 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER KAR DA Ğ ITIMINA BA Ğ LI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVK İ FATI) Gelir Vergisi Kanunu'nun 4842 say ı l ı Kanunla de ğ i ş ik 94/6-b maddesi hükmü uyar ı nca, tam mükellef kurumlar taraf ı ndan;  Tam mükellef gerçek ki ş ilere,  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara,  Dar mükellef gerçek ki ş ilere,  Dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir i ş yeri veya daimi temsilci vas ı tas ı yla kar pay ı elde edenler hariç),  Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, da ğı t ı lan kar paylar ı üzerinden %10 oran ı nda gelir vergisi tevkifat ı yap ı lacakt ı r.  Tam mükellef kurumlar taraf ı ndan tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de daimi temsilci veya i ş yeri arac ı l ığı ile kar pay ı elde eden dar mükellef kurumlara da ğı t ı lan kar paylar ı üzerinden kar da ğı t ı m ı na ba ğ l ı gelir vergisi tevkifat ı yap ı lmayacakt ı r.  Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmadığından, sermayeye ilave edilen bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

56 56 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER KAR DA Ğ ITIMINA BA Ğ LI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVK İ FATI) (GVK GEÇ. MD. 62 )  31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait kurum kazançlar ı n ı n 01.01.2003 tarihinden itibaren pay sahiplerine da ğı t ı lmas ı durumunda an ı lan kar da ğı t ı m ı üzerinden gelir vergisi tevkifat ı yap ı lmayacakt ı r. Çünkü söz konusu kazançlar ilgili dönemlerde da ğı t ı ls ı n da ğı t ı lmas ı n gelir vergisi tevkifat ı na tabi tutulmu ş tur.  01.01.1999- 31.12.2002 tarihleri aras ı ndaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinden, ilgili dönemlerde G.V.K.'nun 94. maddesinin 6/b-ii alt bendi hükmü uyar ı nca da ğı t ı ls ı n da ğı t ı lmas ı n gelir vergisi tevkifat ı yap ı lm ış t ı r. Bu nedenle söz konusu dönemlerde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar ı n 01.01.2003 tarihinden itibaren pay sahiplerine da ğı t ı lmas ı durumunda gelir vergisi tevkifat ı na tabi olmayacakt ı r.  G.V.K.'nun Geçici 61. maddesi hükmü uyar ı nca eski usul yatırım indirimi tercih edildiğinden gelir %19,8 oranında vergisi stopajına tabi tutulmu ş kazançlar ı n da ğı t ı lmas ı durumunda ayr ı ca kar da ğı t ı m ı na ba ğ l ı stopaj yapılmayacaktır.  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Kararı çerçevesinde, 1999 yılı kazançları üzerinden indirim konusu yapılan, ancak yargı kararı uyarınca tevkifata tabi tutulmamış veya yapılan tevkifatları düzeltilmiş bulunan yatırım indirimi tutarına isabet eden kazançların kar dağıtımına tabi tutulması halinde, bu kazançlar üzerinden kar payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılacağı tabiidir.

57 57 KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADE UYGULAMASI KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER

58 58 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER MAHSUP EDİLEMEYEN STOPAJLARIN İADESİ I- BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİYE MAHSUP : Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir.

59 59 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER II- DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP  Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.  Bunun için mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır.  Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.  Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu durumda mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder.

60 60 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER III- NAKDEN İADE Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000.- YTL’yi geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte; Kurumlar vergisinde nakden iade yapılabilmesi için; tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.  Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000.-YTL’yi aşması halinde, 10.000.- YTL’yi aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir.  Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000.- YTL’yi aşması durumunda iade talebinin 100.000.- YTL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir. İade talebinin 100.000.- YTL’yi aşan kısmının iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.  Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir.

61 61 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER GEÇ İ C İ VERG İ N İ N MAHSUBU VE İ ADES İ  G.V. K.’nun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer ayl ı k dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, y ı ll ı k beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilece ğ i, mahsup edilemeyen tutar ı n mükellefin di ğ er vergi borçlar ı na mahsup edilece ğ i, bu mahsuplara ra ğ men kalan geçici vergi tutar ı n ı n da o y ı l ı n sonuna kadar yaz ı l ı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilece ğ i belirtilmi ş tir.  Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır.  Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.  Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.  Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.

62 62 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

63 63 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER Örnek 1: Kanuni merkezi Eskişehir'de bulunan ve halka aç ı k olmayan Kuzenler Giyim Sanayi ve Ticaret A. Ş. tekstil ürünleri üretimi ve pazarlamas ı faaliyeti ile i ş tigal etmektedir. Mükellef kurum genel kurulu 2005 y ı l ı kar ı n ı n ortaklara da ğı t ı lmamas ı karar ı n ı alm ış t ı r. 2005 dönemine ili ş kin olarak toplam 920.000.- YTL. geçici vergi ödemi ş olan mükellef kurumun 2005 takvim y ı l ı hesap dönemi faaliyet sonuçlar ı na ili ş kin bilgiler a ş a ğı daki gibidir (Mükellef kurumun yararland ığı yat ı r ı m indiriminin 4842 say ı l ı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ba ş lan ı lan yat ı r ı m ile ilgili olarak yap ı lan harcamalardan kaynakland ığı kabul edilmi ş tir.) - Ticari Bilanço Kar ı 6.000.000.- YTL - İş tirak Kazanc ı 1.000.000.- YTL - Yat ı r ı m İ ndirimi1.400.000.- YTL - K.K.E.G 400.000.- YTL İ - KURUMLAR VERG İ S İ N İ N HESAPLANMASI: - Kurum Ticari Kar ı 6.000.000.- YTL - K.K.E.G.(+) 400.000.-YTL - İ nd. ve İ st. Öncesi Kurum Kazanc ı 6.400.000.- YTL - İ stisnalar(-)2.400.000.- YTL - İş tirak Kazanc ı 1.000.000.- YTL - Yat ı r ı m İ ndirimi1.400.000.- YTL - Kurumlar vergisi matrah ı 4.000.000.- YTL - Hesaplanan kurumlar vergisi1.200.000.- YTL (4.000.000.- x % 30) -Mahsup Edilecek Geçici Vergi 920.000.- YTL -Ödenecek Kurumlar Vergisi 280.000.- YTL Ayrıca yatırım indirimi üzerinden G.V.K.’nun geçici 61. maddesi uyarınca %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

64 64 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRNEK 2: Papatya Anonim Ş irketi (Bundan böyle Papatya A. Ş. olarak adland ı r ı lacakt ı r.) halka aç ı k olmayan ve tam mükellef bir kurumdur. Kurumun 01.01.2005 – 31.12.2005 hesap dönemi faaliyetlerinin sonuçlar ı na ili ş kin bilgiler a ş a ğı da yer almaktad ı r. 1- Ş irket Türkiye’de yapm ış oldu ğ u dayan ı kl ı tüketim mal ı sat ışı ndan 10.000.000.- YTL tutar ı nda has ı lat elde etmi ş olup, yurt içinde sat ış a konu edilen mallar ı n toplam maliyeti 6.000.000.- YTL dir. 2- Papatya A. Ş. 2005 Y ı l ı içinde İ talya’ya toplam EURO kar şı l ığı 4.000.000.- YTL.’lik dayan ı kl ı tüketim mal ı ihraç etmi ş olup, ihraç edilen bu mallar ı n toplam maliyeti ise 3.000.000.- YTL’dir. 3- Papatya A. Ş. tam mükellef Özlem Ticaret Anonim Ş irketi’nin %75 oran ı nda hissedar ı d ı r. Özlem Ticaret Anonim Ş irketi’nin 2004 y ı l ı safi kar ı 12.000.000.- YTL’nin tamam ı n ı 16.03.2005 tarihli genel kurul toplant ı s ı nda sermayesine ilave etmeye karar vermi ş ve sermaye art ışı na istinaden ç ı kar ı lan hisse senetlerinden pay ı na dü ş en 2.250.000.- YTL nominal bedelli hisse senedini Papatya A. Ş.’ye göndermi ş tir. 4- Papatya A. Ş. kanuni ve i ş merkezi İ ngiltere’de bulunan anonim ş irket statüsündeki LD Ş irketi’ne ait ve 1.000.000.- YTL bedelle aktifine kay ı tl ı hisse senetlerine 21.10.2000 tarihinden bu yana sahip bulunmaktad ı r. Mükellef kurum LD Ş irketi’ne ait söz konusu hisse senetlerini 20.10.2005 tarihinde 3.000.000.- YTL pe ş in bedelle satm ış t ı r. Yönetim kurulu 13.11.2005 tarihinde yapt ığı toplant ı da sat ış tan do ğ an kazanc ı n tamam ı n ı n sermayeye ilavesi yönünde karar alm ış ve sermaye art ı r ı m ı i ş lemi gerçekle ş tirilmi ş tir. 5- Mükellef kurum 1999 y ı l ı nda 60.000.- YTL’ye sat ı n ald ığı ve aktifine kaydetti ğ i bir binay ı 2005 y ı l ı içinde 660.000.- YTL’ye satm ış ve bu sat ış tan 600.000.-YTL kazanç elde etmi ş tir. Sat ış bedeli kar şı l ığı nda 660.000.-YTL tutar ı nda hazine bonosu alm ış t ı r. Mükellef kurum sat ış tan do ğ an kazanc ı n sermayeye ilavesi yönünde karar alm ış ve 2005 y ı l ı içinde sermaye art ı r ı m ı i ş lemi gerçekle ş tirmi ş tir. Hazine bonolar ı da daha sonra vade tarihi olan 12.02.2005 tarihinde paraya çevrilmi ş tir.

65 65 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM 6- Şirket yıl içinde sermaye artırımına gitmiş ve itibari değeri 600.000.- YTL olan hisse senetlerini, 1.000.000.- YTL’ye satmıştır. 7- Mükellef kurum 18.02.2001 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesine istinaden yatırıma başlamış olup, 2005 yılında yapmış olduğu yatırım tutarı 600.000.- YTL’dir. ( Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı yatırım indirimi oranı % 100’dür. ) 8- Şirket münhasıran Mersin Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan Özdemir Limited Şirketinin %30 hisseli ortağıdır. Özdemir Limited Şirketinin 2004 yılı içinde kar dağıtımında bulunmuş olup bu kardan Tarımcılar A.Ş. 600.000.- YTL pay almıştır. 9- Mükellef kurum yıl içinde 300.000.- YTL tutarında araştırma geliştirme harcamasında bulunmuş ve ARGE indirimine ilişkin gerekli koşulları yerine getirmiştir. 10- Mükellef kurumun veriler Madde 2‘de yer alan dayanıklı tüketim malı ihraç ihracatı işi ile ilgili olarak muhasebe kayıtlarında izlediği, ancak belgelendirilemeyen gider tutarı 20.000.- YTL’dir. 11- Mükellef kurumun ticari faaliyetinin elde edilmesi ve devamına ilişkin yapmış olduğu genel giderler toplamı 400.000.- YTL’dir. Bu giderlerin 100.000.- YTL’lik kısmı ise mali karın tespitinde indirimi mümkün olmayan kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. 12- Şirket Genel Kurulu 25.03.2005 tarihinde yaptığı toplantıda 2005 yılı karından personele toplam 800.000.- YTL tutarında prim ve ikramiye verilmesinin kararlaştırmıştır. 13- Şirketin 2004 yılı ticari zararı 1.000.000.- YTL, mali zararı 800.000.YTL dir. 14- Mükellef kurumun 2005 yılında üçer aylık geçici vergi dönemleri itibariyle ödemiş olduğu geçici verginin toplam tutarı 900.000.- YTL’dir

66 66 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM A-) İ ND İ R İ M VE İ LAVELERDEN ÖNCEK İ KURUM KAZANCI : 12.180.000T İ CAR İ KAR ( I - II+III ) IV- 60.000Bina Maliyeti 4- 1.000.000LD Hisseleri Maliyet Bedeli 3- 3.000.000 İ hracat Maliyeti 2- 6.000.000Yurt İ çi Sat ış Maliyeti 1- 10.060.000TOPLAM MAL İ YET III- 400.000Genel Giderler 4- 20.000 İ hracata İ li ş kin Belgesiz Giderler 3- 300.000AR-GE Harcamaları 2- 800.000Personele Prim Ve Temettü 1- 1.520.000TOPLAM G İ DERLER II- 600.000Mersin Serbest Bölge Kazanc ı 7- 660.000Bina Sat ış Has ı lat ı 6- 1.000.000Emisyon Primi 5- 3.000.000LD Hisseleri Sat ış Has ı lat ı 4- 4.500.000 İş tirak Kazanc ı 3- 4.000.000 İ hracat Has ı lat ı 2- 10.000.000Yurt İ çi Sat ış Has ı lat ı 1- 23.760.000TOPLAM HASILAT

67 67 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM B)- KURUMLAR VERG İ S İ MATRAHININ HESABI 3.260.000KURUMLAR VERG İ S İ MATRAHI ( II – III )IV- Ar-ge indirimi 120.000.- YTL.6- Mersin Ser. Böl. Kaz. 600.000.- YTL.5- Emisyon Primi 400.000.- YTL.4- Yat ı r ı m İ ndirimi 600.000.- YTL.3- İş tirak Hissesi S. Kaz. 2.000.000.- YTL.2- İş tirak Kazanc ı 4.500.000.- YTL.1- (8.220.000) İ ST İ SNALARIII- 11.480.000 İ ND İ R İ M VE iST İ SNALARDAN ÖNCEK İ KUR. KAZANCIII- 100.000 İ laveler (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) 100.000.000.000 TL 2- (800.000) İ ndirimler ( 2004 Y ı l ı Mali Zarar ı )1- 12.180.000 İ ND İ R İ M VE İ LAVELERDEN ÖNCEK İ KUR. KAZANCII- 74.000ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİVII- (900.000)MAHSUP EDİLECEK KURUMLAR VERGİSİVI- 974.000HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ ( % 30 ) V-

68 68 TESMER KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM C)- G.V.K.’NUN GEÇ İ C İ 61. MADDES İ GEREĞ İ NCE HESAPLANACAK TEVK İ FAT MATRAHI VE VERG İ TUTARI 118.800ÖDENECEK GEL İ R VERG İ S İ TEVK İ FATI (300.000 x %19.8) III- 600.000%19,8 ORANLI MATRAH ( Yat ı r ı m İ ndirimi ) 600.000GEL İ R VERG İ S İ TEVK İ FAT MATRAHIII 600.000KURUMUN YARARLANDI Ğ I YATIRIM İ ND İ R İ M İ I-

69 69 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER SON VERGİ PAKETLERİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

70 70 KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER 1 - GELİR VERGİSİ TARİFESİ DEĞİŞİYOR. GELİR VERGİSİ TARİFESİNDEKİ DİLİM SAYISI 5’TEN, 4’E İNİYOR. İLK DİLİME UYGULANAN VERGİ ORANI % 20 ‘DEN %15’ E İNİYOR. ORANLAR SIRASIYLA %15, 20, 27 VE 35 OLUYOR. (GEÇİCİ VERGİ ORANI DA % 15 OLUYOR. ) AYRICA ÜCRET GELİRLERİ İLE DİĞER GELİR UNSURLARI İÇİN FARKLI UYGULANAN İ K İ L İ TAR İ FE YAPISINDAN VAZGEÇ İ LEREK GEL İ RLER İ N VERG İ LEND İ R İ LMES İ NDE TEKL İ TAR İ FE UYGULAMASINA GEÇ İ LMEKTED İ R. DEĞİŞİKLİK SONRASINDA 2006 YILI GELİRLERİ İÇİN TARİFE AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. ( GEÇİCİ ERGİ ORANI DA % 15 ‘E İNİYOR.) 0 – 7.000 YTL ARASI% 15 7.001 – 16.000 YTL ARASI% 20 16.001 – 40.000 YTL ARASI% 27 40.001 YTL’ DEN FAZLASI% 35

71 71 2- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 15 NİSANDAN 25 NİSANA ALINIYOR.. 3- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SADELEŞTİRİLEREK YÜRÜTME VE YETKİ MADDELERİ DAHİL 38 MADDEYE İNDİRGENİYOR. KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER

72 72 İNTERNETTEN BEYANNAME VERECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLEDİ... KURUMLAR VERG İ S İ SEM İ NER İ & A. MURAT YILDIZ - YMM TESMER Di ğ er taraftan, 357 seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ i ile 02.03.2006 tarihinden itibaren öngörülen hadler yar ı ya indirilmek suretiyle zorunlu olarak elektronik ortamda beyanname verecek mükelleflerin kapsam ı geni ş letilmi ş bulunmaktad ı r. Bugüne kadar elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin % 67’ ye ula ş an oran ı, yap ı lan bu düzenleme ile % 80’ e ula ş mas ı hedeflenmektedir. Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi uygulamas ı n ı n kapsam ı n ı geni ş leten düzenleme ile 31 Aral ı k 2005 itibar ı yla aktif toplam ı 100 bin YTL ya da 2005 dönemine ait cirolar ı toplam ı 200 bin YTL'yi a ş an gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, y ı ll ı k gelir ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda vereceklerdir. Söz konusu zorunluluk, 2005 y ı l ı na ili ş kin olup, 15 Mart 2006 tarihine kadar verilecek olan y ı ll ı k gelir vergisi beyannamelerini, yine 2005 hesap dönemine ili ş kin olup 17 Nisan 2006 tarihine kadar verilecek kurumlar vergisi beyannamelerini ve 2006 y ı l ı n ı n birinci geçici vergi dönemine ili ş kin olup 10 May ı s 2006 tarihi ve bundan sonraki dönemlere ili ş kin olarak verilecek geçici vergi beyannamelerini ve bu tarihlerden sonra verilecek ayn ı mahiyetteki beyannameleri kapsayacakt ı r.

73 73 TURMOB & TESMER 200 5 YILI KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SONA ERDİ… A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir N İ SAN 2006 M m


"1 TURMOB & TESMER 200 5 YILI KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir N İ SAN 2006 M m." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları