Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ m

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ m"— Sunum transkripti:

1 M 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ m
TURMOB & TESMER M m 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ    A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2006

2 İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFLER KURUM KAZANCI İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

3 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ Ø      KVK’ nun 1. maddesinde tanımlanan KV mükellefleri; 1.       Sermaye şirketleri 2.       Kooperatifler 3.       İktisadi Kamu müesseseleri 4.       Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler 5.       İş ortaklıkları

4 KURUM KAZANCININ UNSURLARI VE KAPSAMI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUM KAZANCININ UNSURLARI VE KAPSAMI Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan gelir unsurları kurumlar vergisi yönünden bütün halinde ve niteliğine bakılmaksızın, kurum kazancını oluşturmaktadır. G.V.K.'nun 2. maddesinde yer alan ve gelirin unsurlarını oluşturan kazanç ve iratlar şunlardır: - Ticari Kazanç - Zirai Kazanç - Ücret - Serbest Meslek Kazançları - Gayrimenkul Sermaye İratları - Menkul Sermaye İratları - Diğer Kazanç ve İratlar Kurum kazancının belirlenmesi bakımından, Gelir Vergisi Kanunu’na göre, indirilmesi kabul edilen ödemelerin göz önüne alınması yanında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiş bulunan giderlerin de ticari kazancın tespiti sırasında düşülmesi gerekmektedir. Başka bir anlatımla, safi kurum kazancı; Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve 41. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14 ve 15. maddeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.

5 TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ( G.V.K. MD. 40 )
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ( G.V.K. MD. 40 ) 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; ((İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, demirbaş olarak verilen giyim giderleri; 3. İşle ilgili olmak şartıyla, sözleşmeye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 4. İşle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile uyumlu seyahat ve ikamet giderleri 5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri 6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. 8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar 9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. 10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

6 İNDİRİLECEK GİDERLER ( K.V.K. MD. 14 )
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM İNDİRİLECEK GİDERLER ( K.V.K. MD. 14 ) Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler: 1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri 2. İlk tesis ve taazzuv giderleri (Bu giderler aktifleştirildiği takdirde bunların Vergi Usul Kanunu gereğince değeri üzerinden ayrılacak amortisman gider yazılır); 3. Genel Kurul toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri; 4. Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar 5. Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesi; 6. Hayat Sigortaları Matematik Karşılıkları 7. Bağış ve Yardımlar 8. Sponsorluk Harcamaları 9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge İndirimi”. 10. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

7 ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER (K.V.K.MÜK.MD 14)
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER (K.V.K.MÜK.MD 14) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır. 1) sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si sponsorluk harcamaları, 2)- Kurumlar vergisi mükellefleri de gelir vergisi mükellefleri ile aynı esaslar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımları, 3)- Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40'ı oranında hesaplanacak bir tutar "Ar-Ge indirimi”. Ayrıca, Kurumlar vergisinin ilgili madde hükmü uyarınca, kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararların maddede belirtilen şartların da gerçekleşmesi durumunda, sonraki dönemlerde doğan kazançlardan indirilmesine izin verilmektedir. 1)- Her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların malî bilançolarına göre meydana gelen zararlar 2)- Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar

8 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımları aşağıdaki şartlar dahilinde indirim konusu yapabilirler. a. Bağış ve yardım, kanunda belirtilen kuruluşlara yapılmış olmalıdır. (Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri ve belediyeler, Köyler, Kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.) b. Bağış ve yardım, makbuz karşılığında yapılmış olmalıdır. c. Bağış ve yardım, karşılıksız olarak yapılmış bir ödemeyi ifade eder. Bir karşılık bulunduğunda, ödeme bağış veya yardım olmaktan çıkar. d. Bağış ve yardım, nakden veya aynen yapılabilir. e. Genel olarak bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmıştır.

9 % 5 SINIRININ HESABINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM % 5 SINIRININ HESABINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR 67 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, indirilecek bağış ve yardımın üst sınırının hesaplanmasında esas alınan kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir. Bu şekilde tespit edilecek tutarın 1.05’e bölümü ile bulunacak rakamın kalan tutardan çıkarılması sonucu, bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak dikkate alınacak tutar tespit edilmiş olur. Üst sınırı veren bu tutarın, bağış ve yardımlar düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i olduğu kabul edilir. Bağış ve yardımlar dikkate alınmadan önceki kurum kazancı YTL olan bir kurumun ilgili yılda, bentte belirtilen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı olarak yaptığı bağış ve yardımlar toplamı YTL ise, kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecek azami tutar ; 5.880/1.05 = YTL olup; bu durumda kanunen gider olarak kabul edilebilecek bağış tutarı = YTL olmaktadır. Dolayısıyla YTL tutarındaki bağış ve yardımın 280 YTL tutarındaki kısmı kurumlar vergisi matrahı tespitinde dikkate alınacaktır. Bu durumda kurumlar vergisi matrahı ( =) YTL olacaktır.

10 7- Bakım ve rehabilitasyon merkezi
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Genel kural olarak yapılan bağış ve yardımın matrahtan indirimi, o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, yine genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmış olması koşuluyla aşağıda sayılan yerlere yapılan bağış ve yardımların tamamı ( beyan edilen gelir tutarının tamamına kadar olan kısmı ) indirim konusu yapılabilecektir. 1- Okul, 2- Sağlık tesisi 3- Yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu 4- Çocuk yuvası 5- Yetiştirme yurdu 6- Huzurevi, 7- Bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. Son olarak fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı ile Kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi maksadıyla yapılacak olan bağış ve yardımlarında tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

11 GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 1. Kurumlar Vergisi Kanununun 14/7. maddesinde yer alan hükme göre 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilir. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması önlenmelidir. 2. Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. 3.  Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar. 4. Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu kazanç istisnalarından sonra yatırım indiriminden önce uygulanacaktır. 5. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsup edileceği mali kâr olmasına rağmen zarar mahsubu yapılmazsa, o miktarla sınırlı olmak üzere zarar mahsup hakkı kaybedilir. sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 7/11. Maddesine göre, “Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2002 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.

12 İstisna ve İnd. Önceki Kurum Kazancı = 100
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM Örnek : ( Zarar Mahsubu ) (C) Anonim şirketinin 2005 yılı ticari bilanço kârı (YTL) ve kanunen kabul edilmeyen giderleri (YTL)’dir. Şirketin 2004 yılından devreden mali zararı ise (YTL)’ dir. Kurumun ayrıca yararlanabileceği yatırım indirimi tutarı (YTL)’dir. Bu şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde zarar mahsubu aşağıdaki gibi olacaktır. Ticari Bilanço Kârı (+) 80 K.K. Ed. Giderler 20 İstisna ve İnd. Önceki Kurum Kazancı = 100 İstisna ve İndirimler (-) Geçmiş yıl zararlar 55 Yatırım İndirimi 45 Kurumlar vergisi matrahı - 2005 yılına devreden yatırım indirimi tutarı ise (70 – 45) = 25 olacaktır.

13 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM Örnek : Kurumlar vergisi matrahı 100 Hesaplanan kurumlar vergisi 30 Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler 20 Geçici vergi Mahsup Ed. vergiler toplamı 45 Ödenmesi gereken K. Vergisi İadesi gereken kurumlar vergisi ve/veya geçici vergi = 45 İadesi gereken kurumlar vergisi İadesi gereken geçici vergi

14 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ( K.V.K. MD. 15 )
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ( K.V.K. MD. 15 ) Kurum kazancının tespitinde aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edilmez: 1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. 2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. 3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar. 4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri 5. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler. 6. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 8. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin %0’ı. 9. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları. 10. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 11. Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderler

15 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 16.maddesine göre kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları borçlanmalar teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu borçlanmalarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet emsali kurumlarınkine nazaran bariz fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü sermaye sayılır. İşte Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15/2.maddesi ile örtülü sermaye niteliğindeki borçlara yürütülen faizlerin gider olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Vasıtalı şirket ilişkisi, şirketin ortakları ile kredi veren kişiler arasındaki ortaklığı ifade eder. Kredi verenin sermaye şirketi olması zorunlu değildir. Vasıtasız şirket ilişkisi, uygulamada ortaklık ilişkisi olarak anlaşılmaktadır. Devamlı ve sıkı iktisadi ilişki ise; borç verenin aslında gizli ortak olduğu ve gizli ortaklık halinin, kurum üzerinde hakimiyet kurulduğunu gösterir nitelikteki alışverişlerle teşhis edilebildiği durumlardır. Bu duruma örnek olarak ana bayi- bayi ilişkisini verebiliriz. “Süreklilik” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği kanun metninde yer almamıştır. Ancak yargıya intikal eden ihtilaflarda verilen çeşitli kararlarda, süreklilikten dolayısıyla örtülü sermayeden bahsedebilmek borcun kurumda için en az bir hesap dönemi kullanılması gerektiğine hükmolunmuştur.

16 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Örtülü sermaye uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili kişi ve öz sermaye tanımlarına açıklık getirilerek objektif kıstaslar konulmakta ve örtülü sermaye kapsamına girmeyecek borçlanmalar sayılmaktadır. Bu maddenin uygulanmasında ortakla ilişkili kişi; Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurumu ya da Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10 unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, ifade etmektedir.   Örtülü sermaye uygulamasında kapsama giren borcun tümünün değil, sadece öz sermayenin iki katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu kısma ilişkin faizlerin gider olarak kabul edilmemesi hüküm altına alınmıştır. Maddede ayrıca borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin iki katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edildiğinden, bu limiti aşan kısma isabet eden faizin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere vergi matrahından indirilmesi mümkün olmayacaktır.

17 Örtülü Sermaye Tanımından Devamlılık Şartı Çıkarılmıştır.
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya %10 veya daha fazla payı bulunan ortaklarla ilişkili olan kişilerin banka veya finans kurumlarından veya sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Böylece, grup şirketlerinde kredi temin etmek için kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan kredi temin ederek ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktarabilmesine olanak sağlanmaktadır. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Örtülü Sermaye Tanımından Devamlılık Şartı Çıkarılmıştır. Dövizle borçlanmadan doğan kur farklarıda örtülü sermaye kapsamında kkeg olarak değerlendirilecek.

18 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRTÜLÜ KAZANÇLAR Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17. maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki hallerde, kazanç tamamen veya kısmen örtülü olarak dağıtılmış sayılır: Şirket kendi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı ya da vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan münasebetlerinde; a- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım, imalat, inşaat muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde bulunursa; b- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunursa; c- Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve komisyonlarla ödünç para alır veya verirse; d- Şirket ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruundan ve 3.dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımlarından şirketin idare meclisi başkan ve üyesi, müdürü veya yüksek memuru durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa. Örtülü kazanç dağıtımı kavramı, yalnızca kurumlar vergisi mükellefleri ve özellikle sermaye şirketleri bakımından geçerlidir. Çünkü yalnız sermaye şirketlerinde kar dağıtımından söz edilebilir. İş ortaklıkları hukuki yapıları itibariyle sermaye şirketi olmayıp, adi şirkettirler ve adi şirketlerde örtülü kazanç uygulaması söz konusu değildir.Örtülü kazancın dağıtılacağı kişiler asıl olarak şirketin ortaklarıdır. Kar payını vergisiz olarak kurum dışına çıkarmak için, ortaklar şirketle örtülü kazanç diye adlandırılan ilişkilere girmektedirler.

19 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRTÜLÜ KAZANÇ ( TRANSFER FİYATLANDIRMASI ) UYGULAMASINDA YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Örtülü Kazanç Başlıklı 17. Madde Transfer Fiyatlandırılması Adı Altında Özüne Sadık Olarak Yeniden Düzenlenmiştir. Yapılan Düzenleme İle Zararlı Vergi Rekabetine Yol Açtığı Kabul Edilen Ülkelerde Veya Bölgelerde Bulunan Kişilerle Yapılmış Tüm İşlemlerde Kapsama Dahil Edilmiştir. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Dağıtılan Kazanç Gelir Ve Kurumlar Vergisi Açısından Maddedeki Koşulların Gerçekleştiği Dönemin Son Gününde Elde Edilmiş Sermaye Kazancı ( Kar Payı ) Sayılacaktır. Maddenin Dokuzuncu Fıkrasında Yapılan Düzenleme İle “Tamamen Veya Kısmen Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazanç, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının Uygulamasında, Bu Maddedeki Şartların Gerçekleştiği Hesap Döneminin Son Günü İtibarıyla Dağıtılmış Kâr Payı Veya Dar Mükellefler İçin Ana Merkeze Aktarılan Tutar Sayılacaktır”. Bu Hükmün Getirilmesindeki Temel Amaç. Transfer Fiyatlandırması Nedeniyle Örtülü Kazanç Dağıtımı Yapan Mükellef Nezdinde Bir Eleştiri Getirildiği Zaman, Örtülü Kazanç Dağıtılan Mükellef Nezdinde De Bir Düzeltmenin Yapılmasını Sağlamaktır.

20 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YENİ KVK KANUN TASARISI İLE YAPILMASI PLANLANAN KONTROL EDİLEN KURUM KAZANCI İLE VERGİ CENNETLERİNE (ZARARLI VERGİ REKABETİNE) YÖNELİK DÜZENLEME : Uluslararası vergileme kavramı; Controlled Foreign Company (CFC), vergi mevzuatına dahil edilerek tanımlanmaktadır. Sermaye hareketliliğinden doğan, vergi matrahını erozyona uğratma ve vergiyi erteleme çabalarına karşı somut tedbirler getirilmektedir. Belirlenen şartları taşıyan yabancı kurumların kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Zararlı vergi rekabeti yapmak suretiyle vergi kayıp ve kaçağına neden olan ve “vergi cenneti” olarak bilinen yerlerde kurulu firmalarla mücadele için sisteme yeni müesseseler dahil edilmekte; yapılan düzenlemeler sonucunda Türkiye’deki firmaların bu bölgelere kâr transfer etmeleri engellenmiş olmaktadır. Ayrıca, bu bölgelerde kurulu firmalar tarafından düzenlenerek Türkiye’deki vergi mükelleflerinin hesaplarına gider olarak intikal ettirilecek faturalar üzerinden vergi kesintisi yapılması sağlanmaktadır.

21 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR SSK’nun 80’nci maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri GV ve KV’de gider olarak yazılamamaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Gider Kaydedilmeme Hali” Başlığını taşıyan 14’üncü maddesi gereğince; Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar gider yazılamayacaktır. Kıdem tazminatı için karşılık ayrılması durumunda da bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir. tarihinden itibaren 5035 Say?l? Kanunla 6802 Say?l? Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde düzenlenen ve 5228 Say?l? Kanunun 38 inci maddesiyle kimi de?i?ikliklere uğrayan “Özel ?letişim Vergisi” aynı maddenin son fıkrası hükmüne göre, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 19 no’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin 4. bölümünde de aynı hususa yer verilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 8. maddesinin son fıkrasında yer alan “Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilemez” hükmüne göre aynı maddenin 12. bendinden yararlanarak gayrimenkullerini satan kurumlar satış sırasında ödedikleri tapu harçlarını gider yazamayacaklar, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

22 KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR

23 ÝSTÝSNALAR 1- ÝÞTÝRAK KAZANÇLARI ÝSTÝSNASI (K.V.K.MD. 8/1) :
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÝSTÝSNALAR 1- ÝÞTÝRAK KAZANÇLARI ÝSTÝSNASI (K.V.K.MD. 8/1) : Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirakleri dolayısıyla sağladıkları kazançlar çifte vergilemenin önüne geçilmesi amacıyla istisna edilmiştir. İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için aranan tek şart, kar payının elde edildiği kurumun (iştirakin) tam mükellef bir kurum olmasıdır. Bu kapsamda kurumların yurt dışı iştiraklerinden (dar mükellef kurumlardan) elde ettikleri kar payları iştirak kazançları istisnasından yararlanamayacaktır. Kar payını dağıtan tam mükellef kurumun tüm kazancı kurumlar vergisinden istisna kazançlardan oluşması durumunda bile kar payını alan kurum açısından iştirak kazançları istisnası söz konusu olacaktır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre tam mükellef kurumlara dağıtılan kar payları tevkifata tabi olmadığından İştirak kazançlarında vergi yükü sıfır olmaktadır.

24 2- KOOPERATİFLERDE MUAFİYET (K.V.K. MD.8/2) :
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 2- KOOPERATİFLERDE MUAFİYET (K.V.K. MD.8/2) : KOOPERATİFLERE İLİŞKİN MUAFİYET (K.V.K. MD.7/16): Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin 16 numaralı bendine göre aşağıdaki şartlarla kooperatifler kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyetten faydalanmak için; kooperatiflerin ana sözleşmelerinde; Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, kazanç üzerinden hisse verilmemesi, İhtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması Yalnızca ortaklarla iş görülmesine dair hükümlerin bulunması,  Faaliyet gösterdikleri alanda varsa bir üst kuruluşa girmeleri. Ayrıca kooperatiflerin anılan muafiyetten yararlanabilmeleri için sözleşmede yer alan hususlara fiilen uyulması ve gerekmektedir. Maddenin uygulamasında ortak içi işlem tabiri; kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen uğraş konusuna dahil olan ve kooperatifin ortaklarıyla yapmış olduğu faaliyetleri ifade etmektedir. Ortak Dışı İşlemler ise üyelerin kooperatifin menfaatlerini göz önüne alarak üye olmayan kişilerle yapmış oldukları faaliyetlerdir. Muafiyet koşulunu kaybeden herhangi bir kooperatifin vergilendirme dönemi, bu durumun ortaya çıktığı yılın başından itibaren başlar.

25 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YENİ KVK TASARISI İLE TÜKETİM VE NAKLİYE KOOPERATİFLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNE SON VERİLİYOR. Kooperatiflerde üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçların, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esastır. Bu ilkeden hareketle, günümüzde kooperatif görüntüsü altında yürütülen ticari faaliyetlerin vergilendirme kapsamı dışına çıkmasını önlemek için kooperatiflere sağlanan muafiyet sınırlandırılmakta tüketim ve nakliye kooperatifleri vergilendirme kapsamına alınmaktadır. YENİ KVK TASARISI YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUAFİYET İÇİN İLAVE ŞARTLAR GETİRİLİYOR. Yapı kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmesi için mevcut şartlara ilaveten, kuruluşlarından, söz konusu yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerinin ve bunların ilişkili olduğu kişiler veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi, şartı getirilmektedir. Bu şekilde günümüzde yapı kooperatifi adı altında faaliyet gösteren ancak, gerçekte “yap-sat inşaat” faaliyetinde bulunarak haksız rekabete ve vergi kaybına yol açan ve kooperatifçilikten beklenen sosyal amaçlarla örtüşmeyecek şekilde faaliyet gösteren oluşumların da vergilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yapı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması şart da aranacaktır.

26 2- KOOPERATİFLERDE RİSTURN İSTİSNASI (K.V.K. MD.8/2):
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 2- KOOPERATİFLERDE RİSTURN İSTİSNASI (K.V.K. MD.8/2): Kooperatif muafiyetinden yararlanmayan kooperatiflerin yararlanabileceği diğer bir imkan ise risturn istisnasıdır. Kooperatiflerin ortakları ile yaptığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlanan risturnlardan; a) Tüketim kooperatiflerinde; ortakların şahsî ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar, b) Üretim kooperatiflerinde; ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar, c) Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade edilen kısımlar, kurumlar vergisinden istisnadır. Risturn dağıtımı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi olmayacağı gibi, ortaklar tarafından gelir vergisi beyannamesi ile beyanı da söz konusu olmayacaktır.

27 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca;
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 3- YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA (MD 8/4): Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca; a. Portföyünün en az %25’i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, b. (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, c. Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, d. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları , e. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

28 4- RÜÇHAN HAKKI SATIŞ KAZANCI VE EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 4- RÜÇHAN HAKKI SATIŞ KAZANCI VE EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI ( K.V.K. MD.8/5 ) : Tam ve dar mükellef kurumların portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin rüçhan hakkı kupon satışlarından elde ettikleri kazançlar ile anonim şirketlerin kuruluş veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları, hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (emisyon primi) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Rüçhan hakkı; mevcut hissedarların, iştirak ettikleri şirketin sermaye arttırması halinde, artan sermayenin mevcut hisselerine tekabül eden kısmını satın alma hakkıdır. Emisyon primi ise, anonim şirketlerin kuruluşlarında ve özellikle sermaye artırımlarında, rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen payların, nominal bedelinin üzerinde satışından veya yeni çıkarılan hisselerinin tümünün, genel kurul kararıyla nominal bedelinin üzerinde satışından kaynaklanan kazançlardır.

29 A- İSTİSNANIN UYGULANMASINA KONU OLACAK İKTİSADİ KIYMETLER:
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 5. İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( KVK MD. 8 /12 ) A- İSTİSNANIN UYGULANMASINA KONU OLACAK İKTİSADİ KIYMETLER: i) Gayrimenkuller; Gayrimenkuller esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla sabit olan mallardır. ( Arsa, arazi, tapu siciline kaydedilen haklar ve madenler, binalar. ) ii) İştirak Hissesi; İştirak hisseleri deyimi menkul kıymet portföyüne dahil hisse senetleri ve ortaklık paylarını ifade etmektedir. 49 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre iştirak hisseleri: Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil), Limited şirketlere ait iştirak payları, İş ortaklıkları ve adi ortaklıklara ait ortaklık payları, Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları, Ayrıca 57 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yabancı kurumların iştirak hisseleri de kapsama dahil edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde çıkarılan yatırım fonu katılma belgeleri iştirak hissesi olarak kabul edilmemektedir.

30 Gayrimenkul veya Menkul Kıymet Ticareti İle Uğraşılmaması
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM B- İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMASININ ŞARTLARI : İştirak Hisseleri veya Gayrimenkullerin İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulması ( İstisna uygulamasında bankalara borçlu durumda olanlar ile bunların kefillerinin bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile bankaların alacaklarına karşılık iktisap ettikleri gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satışında iki tam yıl süreyle elde tutulma şartı aranmayacaktır.) Gayrimenkul veya Menkul Kıymet Ticareti İle Uğraşılmaması Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi: İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar sermayeye eklenmesi. Sermayeye Eklenen Kazançların Beş Yıl Süre İle İşletmeden Çekilmemesi Satış Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi İştirak hisselerinin veya gayrimenkullerin vadeli satışı halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen ve sermayeye eklenen kazanç tutarı o yıl kurum kazancından indirilebilecektir.

31 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YENİ KVK TASARISI İLE GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN NELER DEĞİŞİYOR? 1- Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların bundan böyle tamamı değil %75”lik kısmı istisnadan yararlanacaktır. 2- Bu istisnadan yararlanma açısından sermaye artırımı şartına yeni kanun hükmünde yer verilmemiş, satışın yapıldığı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar söz konusu satış kazancının özel bir fon hesabına alınması yeterli görülmüştür. Beş yıl içinde özel fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilen, işletmeden çekilen, dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kazanç kısmı için, uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanacaktır. 3- Satış bedelinin nakden tahsili şartı esnetilmiş, bedelin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi yeterli görülmüştür. İstisnanın tamamından satışın yapıldığı dönemde yararlanılacak, izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilemeyen kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılacaktır.

32 6. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 6. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( K.V.K. Md. 8/7 ) : Faaliyetin Konusu Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma ve Montaj İşleri İle Teknik Hizmet Kapsamında Olması. Bu Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Elde Edildiği Yılda, Türkiye’de Genel Netice Hesabına İntikal Ettirilmesi. Bu Kapsama Giren İstisna Kazançlar İçinde Diğer İstisna Kazançlarda Olduğu Gibi Kar dağıtımı Yapılmadıkça Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmayacaktır.

33 YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇ İSTİSNASI YENİ KANUNDA DA DEVAM ETMEKTEDİR
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇ İSTİSNASI YENİ KANUNDA DA DEVAM ETMEKTEDİR Yapılan yeni düzenleme ile de yurtdışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Uygulamada, inşaat, onarma ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir iş yeri bulunması gerekirken, bu işlere bağlı “teknik hizmetlerin” yurt dışında herhangi bir iş yeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; Kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir iş yeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi ve yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün değildir.

34 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 7- KURUMLARIN YURT DI゙I ン゙TンRAKLERンNDEN ELDE ETTンKLERン KAZANÇLARA İLİŞKİN ンSTンSNA : 5228 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi KVK’nun 8 inci maddesine eklenen 9 uncu bent hükmü uyarınca istisnadan yararlanabilmek için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. a)- İştirak edilen yabancı kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması b)- İştirak edilen yabancı kurumun anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir şirket olması c)- İştirak edilen kurumun esas faaliyet konusunun finansal kiralama veya her nevi menkul kıymet alım satımı olmaması d)- İştirak edilen yabancı kurumun sermayesine, kazancın elde edildiği tarihte devamlı surette en az iki yıl süre ile % 25 ve daha fazla oranda iştirak edilmesi; e)- İştirak edilen yabancı kurum tarafından dağıtıma tâbi tutulan iştirak kazancının kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 20 oranında kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıyor olması; f)- İştirak edilen yabancı kurum tarafından dağıtıma tâbi tutulan iştirak kazancının en az % 75’inin ticarî, ziraî ve serbest meslek kazancı niteliğinde olması g)- Elde edilen iştirak kazançlarının elde edildiği vergilendirme dönemi ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

35 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 8- KURUMLARIN YURT DIŞI İŞYERLERİ VE DAİMİ TEMSİLCİLERİ VASITASIYLA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA: 5228 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi KVK’nun 8 inci maddesine eklenen 10 uncu bendi kapsamında yer alan istisnadan aşağıda yer alan şartlarla yararlanabilecektir. a)- Kurumun işyeri veya daimi temsilcisinin BKK ile belirlenen ülkelerde bulunmaması, b)- İşyeri veya daimi temsilcinin esas faaliyet konusunun finansal kiralama ve her nevi menkul kıymet yatırımı olmaması, c)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın bu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 20 oranında kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıyor olması, d)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcinin esas faaliyet konusunun finansman temini ve sigortacılık olması durumunda kurumlar vergisi benzeri vergi yükünün Türkiye'deki kurumlar vergisi oranına eşit olması, e)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın en az % 75’inin ticarî, ziraî ve serbest meslek kazancı niteliğinde olması, f)- Diğer bir ülkedeki işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde edilen kazancın elde edildiği vergilendirme dönemi ile ilgili yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

36 Snrl bir süre için salanan istisnadan yaralanabilmek için,
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 9- KURUMLARIN YURT DIŞI İŞTİRAKLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR İLE YURT DIŞI İŞYERLERİ VE DAİMİ TEMSİLCİLERİ VASITASIYLA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR TARİHİNE KADAR TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ŞARTIYLA KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR. 5228 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi KVK’na aşağıda yer alan Geçici 33 üncü madde eklenmiştir. “ Kurumların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarihine kadar; kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde ettikleri kurum kazançları tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olmak kaydıyla kurumlar vergisinden müstesnadır.” Snrl bir süre için salanan istisnadan yaralanabilmek için, a)- Kazancn türünün kanunî ve i merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen itirak kazanc ya da yurt dnda bulunan iyeri veya kanuni temsilcisi aracl・ ile elde edilen kurum kazanc olmas, b)- Kanunun yaym tarihinden ( ) itibaren tarihine kadar elde edilmi olmas, c)-Bu kazançlarn tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmi olmas gerekmektedir.

37 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 3218 SAYILI KANUN MD. 6, GEÇİCİ MADDE 3 ): Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratların, Türkiye’deki diğer yerlere getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre belgelenmesi durumunda, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin istisnanın uygulamasına 5084 S.K.’la tarihinden itibaren son verilmiştir. Ancak bu tarih itibariyle( ) Serbest Bölgelerde faal bulunan mükellefler faaliyet belgelerinde belirtilen süre sonuna kadar istisnadan yararlanmaya devam edecekler ve ayrıca bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler tarihine kadar gelir vergisinden istisna olacaktır. Ancak, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre tarihinden önce sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınacaktır. Diğer taraftan 5084 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce faaliyet ruhsatı alan gerçek ve tüzel kişiler ile bu tarihten sonra faaliyet ruhsatı alan gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bu istisna sadece serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazançlar için söz konusu olup, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin istisna uygulamasından yararlanabilmesi mümkün değildir. Buna karşılık 85 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

38 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 10- SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 3218 SAYILI KANUN MD. 6, GEÇİCİ MADDE 3 ): Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderler, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve şubede oluşan satılan malın maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır. Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibariyle her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yapmaları durumunda, istihkak sahibinin gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapacaklardır.

39 ( 4691 SAYILI KANUN GEÇİCİ MD. 2 ):
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 11- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ( 4691 SAYILI KANUN GEÇİCİ MD. 2 ): 5035 S.K. ile yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükellefler ve yönetici şirketlerin ( 01/01/2004 Tarihinden İtibaren ), bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. Mükelleflerin istisna kapsamına girmeyen faaliyetlerinde müştereken kullandığı tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. İstisna kapsamına giren kazançların dağıtılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Yönetici şirketler ile bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları, kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar” bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” satırında gösterilir. İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen giderler “ satırında gösterilir.

40 YATIRIM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ?
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 12- YATIRIM İNDİRİMİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ? Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden; Ticari kazanç sahipleri (gerçek kişiler, kollektif, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar) Zirai kazanç sahipleri Kurumlar Vergisi mükellefleri ( sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları. Yatırım indiriminden yararlanabilirler. Ticari kazancını işletme hesabı esasında veya basit usulde, zirai kazancını zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler yatırım indirimi istisnasından yararlanamazlar.

41 YATIRIM İNDİRİMİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ?
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR ? Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden; Ticari kazanç sahipleri (gerçek kişiler, kollektif, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar) Zirai kazanç sahipleri Kurumlar Vergisi mükellefleri ( sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları. Yatırım indiriminden yararlanabilirler. Ticari kazancını işletme hesabı esasında veya basit usulde, zirai kazancını zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler yatırım indirimi istisnasından yararlanamazlar. YATIRIM İNDİRİMİ UYGULANACAK KAZANÇLAR Gelir vergisinde mükelleflerin bilanço esasına göre tespit edilen birden fazla şahsi işletmesi varsa, yatırım indirimi “ticari kazançlar” toplamına uygulanacaktır. Yatırım indirimi uygulamasında adi şirketler ile kollektif ve adi komandit şirketler, bağımsız birer ünite olarak kabul edilmiştir. Bunların yaptıkları yatırımlara ait indirim, ortaklığın bünyesi içinde kalacak ve dolayısıyla ortaklar hisselerine isabet eden indirimi tutarını, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde yalnızca bu ortaklıktan elde etmiş oldukları ticari kazançlarına uygulayabileceklerdir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi uygulanacak kazançların tespitinde, kazancın türü bakımından bir ayrım söz konusu değildir.

42 YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAR? YATIRIM İNDİRİMİ ORANI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAR? Yatırım indirimi uygulamasına, yatırımın konusunu oluşturan aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı takvim yılından başlanır ve indirimden yararlanılacak tutara ulaşıncaya kadar devam olunur. HARCAMA; yatırım indirimine konu iktisadi kıymete ilişkin bedelin ödenmesi, bu iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifindeki bir hesaba kaydedilmesi ve iktisadi kıymetlere yatırımcı tarafından tasarruf edilebilir duruma gelmesi anlamına gelir. Yurt dışından sağlanacak yatırım mallarına ait harcamalara ilişin yatırım indirimi, kat’i ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek işletmenin aktifindeki bir hesaba alındığı tarihte uygulanacaktır. Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen bina yatırımlarında veya yatırım indirimine tabi iktisadi kıymetlerin parça parça satın alınıp monte edilmesi durumunda yatırım indirimi istisnası , harcamaların yapıldığı başlandığı yıldan itibaren uygulanır. YATIRIM İNDİRİMİ ORANI tarihinden itibaren, kullanılmak üzere satın alınan veya imal edilen ATİK’ lerin maliyet bedelinin %40’ı vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak kabul edilir. tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar için ilgili belgede yazılı yatırım indirimi oranı uygulanacaktır. Ancak tarihinden sonra bu belgelere ilave edilen iktisadi kıymetlere ilişkin harcamalar için oran % 40 olacaktır (GVK Geç m.61). Ancak seçimlik hakkını yeni uygulamadan yana kullanan mükellefler, tarihinden sonra belge kapsamında yaptıkları harcamalar için % 40 oranı kullanacaklardır.

43 YATIRIM İNDİRİMİ HESAPLANMAYACAK İKTİSADİ KIYMETLER
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNİN KONUSU Yatırım indiriminin konusu 19’uncu maddede belirtilen mükelleflerin faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelidir. YATIRIM İNDİRİMİ HESAPLANMAYACAK İKTİSADİ KIYMETLER Bedeli YTL’den az olan iktisadi kıymetler. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.(Örneğin; bilgisayar sistemini oluşturan donanım malzemeleri, yazar kasalar ve barkot okuyucu cihazlar, Oteller için alınan yatak, yastık, battaniye vb., lokantalar için alınan çatal, kaşık, bıçak, tabak vb., okullar için alınan sıra, masalar gibi. ) Söz konusu iktisadi kıymetlerin yenilenmesi halinde de yapılan harcamalar topluca değerlendirilecek ve belirlenen limiti aşması halinde yatırım indirimine konu edilecektir. Gayrimaddi haklar. Sadece, yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları yatırımın indirimine konu edileceğinden bilgisayar programlarının yatırım indiriminden faydalanması için; Programların kullanılacağı iktisadi kıymetlerin yatırım indiriminden yararlanması, Programların, iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olması, Koşulları aynı anda sağlanmalıdır. Bu kapsamda örneğin; bir özel hastanede hasta giriş- çıkışları ile tıbbi malzeme stoklarını izlemede kullanılan yazılımlar yatırım indiriminden yararlanabilecektir.

44 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları. (İşletmede sürekli kullanılmasına rağmen üretim sürecine doğrudan katılmayan masa,televizyon, faks, telefon v.b. araçlar. Ancak örneğin otel işletmeciliğinde bu araçlar hizmet üretimi ile ilgili olduğu için yatırım indirimi istisnasından yararlanır.) Satın Alma Suretiyle İktisap Edilen veya İnşa Edilen Binalar. Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen binalar yatırım indirimine konu edilebilir. Satın alma suretiyle iktisap edilen binalar mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılsa dahi yatırım indiriminden yararlanamaz. Arazi ve arsalar da binanın maliyet unsuru içinde yer almasına rağmen GVK’nun 19’uncu maddesinde yer alan özel hüküm gereği yatırım indiriminden yararlanamaz. Teşvik belgesi kapsamında olmayan; tarihinden önce mal ve hizmet üretim yeri olarak inşaatına başlanılan ve bu tarih itibariyle inşaatı tamamlanmamış bulunan binalar için bu tarihten sonra yapılan harcamalara yatırım indirimi istisnası uygulanır. Ancak bu tarihten önce yapılan harcamalar istisnadan yararlanamayacaktır. Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmakta olan veya başka amaçla inşa edilmiş olmasına rağmen, mal veya hizmet üretim yerine dönüştürülen binalar için tadilat, tamirat harcamalarına yeni bir bina inşa edilmemiş olduğundan yatırım indirimi uygulanmaz. Ancak mevcut üretim yerinin genişletilmesi amacıyla yapılan binalara yatırım indirimi uygulanır. Üretim faaliyetine katkıda bulanan unsurlar arasında sayılan idari bölümler, depo, yemekhane v.b. İnşa edilen fabrika binası ve müştemilatında yer alıyorsa mal üretim yeri olarak değerlendirilir. Fabrika binası ve müştemilatında bulunmakla birlikte üretime katkısı olmayan lojman,spor salonu v.b. alanlar mal üretim yeri dışındadır. Eğitim, sağlık, kültür, haberleşme v.b. faaliyetlerin yapıldığı yerler hizmet üretim yerleridir.

45 Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler.
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 5. Binek Otomobili ve Benzeri Kara Taşıtları, Yat, Kotra,Tekne ve Benzeri Motorlu Deniz Araçları ile Uçak ve Helikopter Gibi Hava Taşıtları. Ancak işletmenin esas faaliyet konusu sayılan taşıtların kısmen veya tamamen işletilmesi olması halinde yatırım indirimi istisnası uygulanabilir. Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları dışında kalan kamyon,kamyonet, otobüs,tır v.b. Araçlar , işletmenin esas faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınmış olması halinde, yatırım indiriminden yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasında panel-van, jeep vb. araçların binek otomobil olarak kabul edilip edilmeyeceği aracın niteliğine göre belirlenecektir. Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadi kıymetler (Yüzer havuzlar ile oniki yaşından küçük gemiler hariç) Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler. Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadi kıymetler. Özel maliyet bedelleri : 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında ekonomik ömrü beş yıldan daha az olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimine konu olamayacak, beş yıldan daha fazla olan özel maliyet bedelleri ise yatırım indirimine konu olabilecektir.

46 İKTİSADİ KIYMETİN ELDEN ÇIKARILMASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM İKTİSADİ KIYMETİN ELDEN ÇIKARILMASI Yatırım indirimi istisnasına konu iktisadi kıymetleri aktife alındıkları tarihten itibaren iki yıl içinde elden çıkaran mükellefler, bu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak yatırım indirimi istisnası uygulama hakkını kaybederler. Bu durumda daha önce yararlanılan yatırım indirimi istisnası için herhangi bir işlem yapılmaz. (m.19/5) Yatırım indirimi istisnasına konu iktisadi kıymetlerin iki yıldan önce elden çıkarılması halinde, yararlanılamayan istisna tutarı yatırım indirimine tabi olmayacaktır. Söz konusu iktisadi kıymetlerin iki yıldan sonra elden çıkarılması halinde, satan veya devreden, yararlanılmayan istisna tutarından satıştan sonra da yararlanmaya devam edecektir. ÖRNEK: Mükellef kurum tarafından tarihinde YTL maliyet bedeli ile alınarak yatırım indirimi uygulamasına konu edilen makinenin, tarihinden sonra satılması durumunda, bu iktisadi kıymet nedeniyle 2003 ve 2004 yıllarında yararlanılmış yatırım indirimi istisnası varsa, bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Söz konusu makine ile ilgili olarak yatırım indirimi imkanından, 2003 ve 2004 yıllarına ait kurum kazançlarının yetersiz olması nedeniyle yararlanılamaması durumunda devreden yatırım indirimi 2005 ve daha sonraki kurum kazancından da indirilebilecektir.  Buna karşılık söz konusu iktisadi kıymetin tarihinden önce satılması durumunda ise daha önce yararlanılmış yatırım indirimi istisnası nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacak, ancak bu iktisadi kıymet nedeniyle henüz indirilmemiş istisna tutarı bulunması durumunda bu tutarın sonraki dönem kazançlarından indirilmesi mümkün olmayacaktır. İKTİSADİ KIYMETLERİ DEVRALANLAR Yatırım indiriminden kısmen faydalanılmış veya hiç faydalanılmamış aktif değerleri satın veya devir alanların istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. İnşaatı devam eden binaların satın veya devir alınmasından sonra yapılan harcamalara, bina yatırımları için gerekli koşulların sağlaması halinde, satın veya devir alanlarca yatırım indirimi istisnası uygulanacaktır.

47 YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME UYGULAMASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME UYGULAMASI Endeksleme: Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, bu dönemlerde DİE Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınır. Endekslemede kullanılacak oranın tespitinde de, yeniden değerleme uygulamasındaki Kasım-Ekim dönemi yerine, hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler açısından Ocak- Aralık dönemi, özel hesap dönemine sahip olan kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise kendi özel hesap dönemleri baz alınacaktır. G.V.K.’nun 19’ uncu maddesi kapsamındaki istisna hesaplaması 24/4/2003 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, TEFE artış oranı kullanılmak suretiyle yapılacak ilk endeksleme, 2003 yılına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden yararlanılmayan tutarların 2004 yılına ilişkin beyanlarda (geçici vergi uygulaması dahil) indirim konusu yapılmasında söz konusu olacaktır. 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki harcamalar harcamanın yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahından indirilecek, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacaktır. Öngörülen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yılda kazanç yetersizliği dolayısıyla dikkate alınamayan yatırım indirimi tutarlarının endekslenmesi söz konusu değildir.

48 YATIRIM İNDİRİMİNDE STOPAJ UYGULAMASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE STOPAJ UYGULAMASI 4842 Sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, istisna kazançlar üzerinden tevkifat yapılmamasını öngörmektedir. Ancak tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları (teşvik belgesine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) için eski hükümler uygulanacağından, bu harcamalar üzerinden uygulanan yatırım indirimi istisnası stopaja tabi olacaktır. Stopaj 2003 yılı kurum kazançlarından indirilenler de dahil olmak üzere, eski hükümlere tabi olup kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden indirim tutarları üzerinden de yapılacaktır. Stopaj oranı GVK geç. M. 61’e göre % 19.8’dir.

49 YATIRIM İNDİRİMİNDE GEÇİŞ SÜRECİ (Geç m. 61)
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE GEÇİŞ SÜRECİ (Geç m. 61) 4842 sayılı kanunun geçici 61’inci maddesine göre tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına , yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Ancak teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar için 4842 sayılı kanunla değişik yatırım indirimi hükümleri uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. İsteyen mükellefler, tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları harcamaları için bu kanunun 19’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilirler. Ancak öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi istisnasından yararlanmış harcamalar bu kanunun 19’uncu maddesi hükmünden yararlanmayacaktır. Bunun için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulması ve tercihin alınmış olan yatırım teşvik belgelerinin tamamı için yapılması şarttır.

50 YATIRIM İNDİRİMİNDE UYGULAMA SIRASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM YATIRIM İNDİRİMİNDE UYGULAMA SIRASI Bir mükellefin hem 24/04/2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere hem de bu tarihten sonra geçerli olan hükümlere göre tespit edilen yatırım indirimi istisnası bulunması halinde, bu iki grup arasında öncelik sırasını mükellef kendisi belirleyecektir. Bu belirlemeden sonra ise her grup kendi içerisinde aşağıdaki esaslar göre sıralanacaktır. 1- Öncelikle, önceki dönemlerde yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersizliği dolayısıyla indirimi mümkün olmadığı için cari dönemde dikkate alınabilecek yatırım indirimi tutarları, 2- Daha sonra beyannamenin ilgili olduğu yılda gerçekleşen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları, 3- Son olarak, beyannamenin ilgili olduğu yılı takip eden yılda yapılması öngörülen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları, dikkate alınacaktır. Birden fazla teşvik belgesi olması halinde aynı gruba giren yatırım indirimi tutarlarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgelerinin tarihi esas alınarak indirim sırası belirlenecektir. Bu sıraya uyulması yıllık beyanname üzerinde yararlanılan yatırım indirimi tutarının ve esasen kullanılmayarak devreden yatırım indirimi tutarlarının kaynağını belirlemek açısından önemlidir.

51 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ’DAN İTİBAREN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI UYGULAMASINA SON VERİLİYOR. Ancak geçici madde ile yapılan düzenleme ile kazanılmış haklar kısmen korunuyor. Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, önceki dönemlerden devirler veya 2005 yılında yaptıkları harcamalar nedeniyle tarihi itibariyle mevcut olup 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarlarının yanında; a) tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, GVK’nun 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1-6. Maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında tarihinden sonra yapacakları yatırımları, b) GVK’nun yürürlükten kaldırılmadan önceki 19. Maddesi kapsamında tarihinden önce başlanan, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlarla ilgili olarak ve bu yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden ancak bu tarihten sonra yapılan yatırımları, nedeniyle, tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecek, söz konusu yıllarına ilişkin olarak beyan edilecek kazançlardan indirilemeyen bir kısmın kalması halinde, kalan tutarlar 2008 yılından sonraki yılların kazançlarından indirilemeyecektir.

52 İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YMM TASDİĞİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YMM TASDİĞİ Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan çeşitli SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri ile; Yatırım indiriminden (7 Numaralı Genel Tebliğ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28. maddesinde düzenlenen gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazanç istisnasından (5 Numaralı Genel Tebliğ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan A Tipi Yatırım Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazanç istisnasından (20 Numaralı Genel Tebliğ ) 4325 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan kazanç istisnası ile aynıı maddede düzenlenen tevkifat istisnasından (30 Numaralı Genel Tebliğ), yararlanabilmek için yeminli mali müşavir tasdiği zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu yeminli mali müşavir tasdik raporlarının; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonundan itibaren 2 ay içinde ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekir. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki için sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükelleflerin ayrıca yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

53 TASDİK MECBURİYETİ SINIRI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM - tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. İştirak Kazançları İstisnası(KVK Md. 8/1) 2005 yılında elde edilen kazancın YTL’yi aşması halinde tasdik zorunludur. Tevkifat yapılmaması uygulamasından yararlanabilmek için herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın tasdik raporu gereklidir. Yönetmeliğin 7. Maddesine dayanılarak 30 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale getirilmiştir. 4325 Sayılı Kanunun 3. Maddesinde Belirtilen Kazanç İstisnası ve aynı kazançlar hakkında GVK Md. 94/6-b Hükümleri Gereğince Tevkifat İstisnası 2005 yılı için Yararlanılacak istisna tutarının YTL’yi aşması halinde, bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemler Yönetmeliğin 7. Maddesine dayanılarak 5 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale getirilmiştir. İştirak Hisseleri ve Gayrimenkullerin Satış Kazancı İstisnası (KVK Geçici Md. 28) 2005 yılı Yatırım harcamaları için Yeni Türk Lirası, Yönetmeliğin 7. Maddesine dayanılarak 7 No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale getirilmiştir. Yatırım İndirimi (GVK Md.19) TASDİK MECBURİYETİ SINIRI (37 NO’LU 3568 S.K. GENEL TEBLİĞE GÖRE) YASAL DAYANAK İSTİSNALAR

54 KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI 2005 yılı kurum kazancına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, bütün kurumlar vergisi mükellefleri için % 30 olarak tespit edilmiştir. Yeni KVK Tasarısı ile tarihinden itibaren kurumlar vergisi oranı, (Dolayısıyla geçici vergi oranı ) % 30’dan, % 20’ye düşürülmektedir.

55 KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVKİFATI)
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVKİFATI) Gelir Vergisi Kanunu'nun 4842 sayılı Kanunla değişik 94/6-b maddesi hükmü uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından; Tam mükellef gerçek kişilere, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, Dar mükellef gerçek kişilere, Dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla kar payı elde edenler hariç), Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, dağıtılan kar payları üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de daimi temsilci veya işyeri aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden kar dağıtımına bağlı gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmadığından, sermayeye ilave edilen bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

56 KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVKİFATI) (GVK GEÇ. MD. 62 )
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ ( TEMETTÜ TEVKİFATI) (GVK GEÇ. MD. 62 ) ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait kurum kazançlarının tarihinden itibaren pay sahiplerine dağıtılması durumunda anılan kar dağıtımı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Çünkü söz konusu kazançlar ilgili dönemlerde dağıtılsın dağıtılmasın gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuştur. tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar üzerinden, ilgili dönemlerde G.V.K.'nun 94. maddesinin 6/b-ii alt bendi hükmü uyarınca dağıtılsın dağıtılmasın gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu dönemlerde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançların tarihinden itibaren pay sahiplerine dağıtılması durumunda gelir vergisi tevkifatına tabi olmayacaktır. G.V.K.'nun Geçici 61. maddesi hükmü uyarınca eski usul yatırım indirimi tercih edildiğinden gelir %19,8 oranında vergisi stopajına tabi tutulmuş kazançların dağıtılması durumunda ayrıca kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Kararı çerçevesinde, 1999 yılı kazançları üzerinden indirim konusu yapılan, ancak yargı kararı uyarınca tevkifata tabi tutulmamış veya yapılan tevkifatları düzeltilmiş bulunan yatırım indirimi tutarına isabet eden kazançların kar dağıtımına tabi tutulması halinde, bu kazançlar üzerinden kar payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılacağı tabiidir.

57 KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADE UYGULAMASI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADE UYGULAMASI

58 MAHSUP EDİLEMEYEN STOPAJLARIN İADESİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM MAHSUP EDİLEMEYEN STOPAJLARIN İADESİ I- BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİYE MAHSUP : Tevkif yoluyla kesilen vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda mükelleflerin kendilerinden yapılan vergi tevkifatı ile ilgili olarak kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı-soyadı veya unvanını, bağlı olduğu vergi dairesini ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir tabloyu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir.

59 II- DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM II- DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Bunun için mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu durumda mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder.

60 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM III- NAKDEN İADE Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın YTL’yi geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte; Kurumlar vergisinde nakden iade yapılabilmesi için; tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Nakden yapılacak iade taleplerinin YTL’yi aşması halinde, YTL’yi aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. Nakden yapılacak iade taleplerinin YTL’yi aşması durumunda iade talebinin YTL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir. İade talebinin YTL’yi aşan kısmının iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir.

61 GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ G.V. K.’nun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır. Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz. Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir. Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.

62 KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

63 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM Örnek 1: Kanuni merkezi Eskişehir'de bulunan ve halka açık olmayan Kuzenler Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tekstil ürünleri üretimi ve pazarlaması faaliyeti ile iştigal etmektedir. Mükellef kurum genel kurulu 2005 yılı karının ortaklara dağıtılmaması kararını almıştır. 2005 dönemine ilişkin olarak toplam YTL. geçici vergi ödemiş olan mükellef kurumun 2005 takvim yılı hesap dönemi faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir (Mükellef kurumun yararlandığı yatırım indiriminin 4842 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra başlanılan yatırım ile ilgili olarak yapılan harcamalardan kaynaklandığı kabul edilmiştir.) - Ticari Bilanço Karı YTL - İştirak Kazancı YTL - Yatırım İndirimi YTL - K.K.E.G YTL İ- KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI: - Kurum Ticari Karı YTL - K.K.E.G.(+) YTL - İnd. ve İst. Öncesi Kurum Kazancı YTL - İstisnalar(-) YTL - İştirak Kazancı YTL - Yatırım İndirimi YTL - Kurumlar vergisi matrahı YTL - Hesaplanan kurumlar vergisi YTL ( x % 30) -Mahsup Edilecek Geçici Vergi YTL -Ödenecek Kurumlar Vergisi YTL Ayrıca yatırım indirimi üzerinden G.V.K.’nun geçici 61. maddesi uyarınca %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

64 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM ÖRNEK 2: Papatya Anonim Şirketi (Bundan böyle Papatya A.Ş. olarak adlandırılacaktır.) halka açık olmayan ve tam mükellef bir kurumdur. Kurumun – hesap dönemi faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1- Şirket Türkiye’de yapmış olduğu dayanıklı tüketim malı satışından YTL tutarında hasılat elde etmiş olup, yurt içinde satışa konu edilen malların toplam maliyeti YTL dir. 2- Papatya A.Ş Yılı içinde İtalya’ya toplam EURO karşılığı YTL.’lik dayanıklı tüketim malı ihraç etmiş olup, ihraç edilen bu malların toplam maliyeti ise YTL’dir. 3- Papatya A.Ş. tam mükellef Özlem Ticaret Anonim Şirketi’nin %75 oranında hissedarıdır. Özlem Ticaret Anonim Şirketi’nin 2004 yılı safi karı YTL’nin tamamını tarihli genel kurul toplantısında sermayesine ilave etmeye karar vermiş ve sermaye artışına istinaden çıkarılan hisse senetlerinden payına düşen YTL nominal bedelli hisse senedini Papatya A.Ş.’ye göndermiştir. 4- Papatya A.Ş. kanuni ve iş merkezi İngiltere’de bulunan anonim şirket statüsündeki LD Şirketi’ne ait ve YTL bedelle aktifine kayıtlı hisse senetlerine tarihinden bu yana sahip bulunmaktadır. Mükellef kurum LD Şirketi’ne ait söz konusu hisse senetlerini tarihinde YTL peşin bedelle satmıştır. Yönetim kurulu tarihinde yaptığı toplantıda satıştan doğan kazancın tamamının sermayeye ilavesi yönünde karar almış ve sermaye artırımı işlemi gerçekleştirilmiştir. 5- Mükellef kurum 1999 yılında YTL’ye satın aldığı ve aktifine kaydettiği bir binayı 2005 yılı içinde YTL’ye satmış ve bu satıştan YTL kazanç elde etmiştir. Satış bedeli karşılığında YTL tutarında hazine bonosu almıştır. Mükellef kurum satıştan doğan kazancın sermayeye ilavesi yönünde karar almış ve 2005 yılı içinde sermaye artırımı işlemi gerçekleştirmiştir. Hazine bonoları da daha sonra vade tarihi olan tarihinde paraya çevrilmiştir.

65 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 6- Şirket yıl içinde sermaye artırımına gitmiş ve itibari değeri YTL olan hisse senetlerini, YTL’ye satmıştır. 7- Mükellef kurum tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesine istinaden yatırıma başlamış olup, 2005 yılında yapmış olduğu yatırım tutarı YTL’dir. ( Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı yatırım indirimi oranı % 100’dür. ) 8- Şirket münhasıran Mersin Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan Özdemir Limited Şirketinin %30 hisseli ortağıdır. Özdemir Limited Şirketinin 2004 yılı içinde kar dağıtımında bulunmuş olup bu kardan Tarımcılar A.Ş YTL pay almıştır. 9- Mükellef kurum yıl içinde YTL tutarında araştırma geliştirme harcamasında bulunmuş ve ARGE indirimine ilişkin gerekli koşulları yerine getirmiştir. 10- Mükellef kurumun veriler Madde 2‘de yer alan dayanıklı tüketim malı ihraç ihracatı işi ile ilgili olarak muhasebe kayıtlarında izlediği, ancak belgelendirilemeyen gider tutarı YTL’dir. 11- Mükellef kurumun ticari faaliyetinin elde edilmesi ve devamına ilişkin yapmış olduğu genel giderler toplamı YTL’dir. Bu giderlerin YTL’lik kısmı ise mali karın tespitinde indirimi mümkün olmayan kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir. 12- Şirket Genel Kurulu tarihinde yaptığı toplantıda 2005 yılı karından personele toplam YTL tutarında prim ve ikramiye verilmesinin kararlaştırmıştır. 13- Şirketin 2004 yılı ticari zararı YTL, mali zararı YTL dir. 14- Mükellef kurumun 2005 yılında üçer aylık geçici vergi dönemleri itibariyle ödemiş olduğu geçici verginin toplam tutarı YTL’dir

66 A-) İNDİRİM VE İLAVELERDEN ÖNCEKİ KURUM KAZANCI :
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM A-) İNDİRİM VE İLAVELERDEN ÖNCEKİ KURUM KAZANCI : TİCARİ KAR ( I - II+III ) IV- 60.000 Bina Maliyeti 4- LD Hisseleri Maliyet Bedeli 3- İhracat Maliyeti 2- Yurt İçi Satış Maliyeti 1- TOPLAM MALİYET III- Genel Giderler 20.000 İhracata İlişkin Belgesiz Giderler AR-GE Harcamaları Personele Prim Ve Temettü TOPLAM GİDERLER II- Mersin Serbest Bölge Kazancı 7- Bina Satış Hasılatı 6- Emisyon Primi 5- LD Hisseleri Satış Hasılatı İştirak Kazancı İhracat Hasılatı Yurt İçi Satış Hasılatı TOPLAM HASILAT

67 B)- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESABI
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM B)- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ HESABI KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ( II – III ) IV- Ar-ge indirimi YTL. 6- Mersin Ser. Böl. Kaz YTL. 5- Emisyon Primi YTL. 4- Yatırım İndirimi YTL. 3- İştirak Hissesi S. Kaz YTL. 2- İştirak Kazancı YTL. 1- ( ) İSTİSNALAR III- İNDİRİM VE iSTİSNALARDAN ÖNCEKİ KUR. KAZANCI II- İlaveler (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) TL ( ) İndirimler ( 2004 Yılı Mali Zararı ) İNDİRİM VE İLAVELERDEN ÖNCEKİ KUR. KAZANCI I- 74.000 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ VII- ( ) MAHSUP EDİLECEK KURUMLAR VERGİSİ VI- HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ ( % 30 ) V-

68 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TEVKİFATI III- 600.000
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM C)- G.V.K.’NUN GEÇİCİ 61. MADDESİ GEREĞİNCE HESAPLANACAK TEVKİFAT MATRAHI VE VERGİ TUTARI ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ( x %19.8) III- %19,8 ORANLI MATRAH ( Yatırım İndirimi ) GELİR VERGİSİ TEVKİFAT MATRAHI II KURUMUN YARARLANDIĞI YATIRIM İNDİRİMİ I-

69 SON VERGİ PAKETLERİ İLE
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM SON VERGİ PAKETLERİ İLE YAPILMASI PLANLANAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

70 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1- GELİR VERGİSİ TARİFESİ DEĞİŞİYOR. GELİR VERGİSİ TARİFESİNDEKİ DİLİM SAYISI 5’TEN, 4’E İNİYOR. İLK DİLİME UYGULANAN VERGİ ORANI % 20 ‘DEN %15’ E İNİYOR. ORANLAR SIRASIYLA %15, 20, 27 VE 35 OLUYOR. (GEÇİCİ VERGİ ORANI DA % 15 OLUYOR. ) AYRICA ÜCRET GELİRLERİ İLE DİĞER GELİR UNSURLARI İÇİN FARKLI UYGULANAN İKİLİ TARİFE YAPISINDAN VAZGEÇİLEREK GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE TEKLİ TARİFE UYGULAMASINA GEÇİLMEKTEDİR. DEĞİŞİKLİK SONRASINDA 2006 YILI GELİRLERİ İÇİN TARİFE AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR. ( GEÇİCİ ERGİ ORANI DA % 15 ‘E İNİYOR.) 0 – YTL ARASI % 15 7.001 – YTL ARASI % 20 – YTL ARASI % 27 YTL’ DEN FAZLASI % 35

71 TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 2- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ 15 NİSANDAN 25 NİSANA ALINIYOR.. 3- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SADELEŞTİRİLEREK YÜRÜTME VE YETKİ MADDELERİ DAHİL 38 MADDEYE İNDİRGENİYOR.

72 İNTERNETTEN BEYANNAME VERECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLEDİ...
TESMER KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM İNTERNETTEN BEYANNAME VERECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLEDİ... Diğer taraftan, 357 seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tarihinden itibaren öngörülen hadler yarıya indirilmek suretiyle zorunlu olarak elektronik ortamda beyanname verecek mükelleflerin kapsamı genişletilmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin % 67’ ye ulaşan oranı, yapılan bu düzenleme ile % 80’ e ulaşması hedeflenmektedir. Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi uygulamasının kapsamını genişleten düzenleme ile 31 Aralık 2005 itibarıyla aktif toplamı 100 bin YTL ya da 2005 dönemine ait ciroları toplamı 200 bin YTL'yi aşan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık gelir ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda vereceklerdir. Söz konusu zorunluluk, 2005 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2006 tarihine kadar verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamelerini, yine 2005 hesap dönemine ilişkin olup 17 Nisan 2006 tarihine kadar verilecek kurumlar vergisi beyannamelerini ve 2006 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup 10 Mayıs 2006 tarihi ve bundan sonraki dönemlere ilişkin olarak verilecek geçici vergi beyannamelerini ve bu tarihlerden sonra verilecek aynı mahiyetteki beyannameleri kapsayacaktır.

73 M 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SONA ERDİ… m
TURMOB & TESMER M m 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ SONA ERDİ…    A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2006


"M 2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ m" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları