Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB METODOLOJİSİNE GÖRE PROJE HAZIRLAMA 18 Eylül 2013 Bursa AB Günleri Mehmet ÖMÜRBEK Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Proje Uygulama Başkanlığı

2 Sunumun İçeriği Proje Uygulama Başkanlığı
Bu Sunumda Neler Aktarılacak? Projeler Nasıl Finanse Edilir? Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Aşamaları Proje Aşamaları AB Projesi Hazırlanırken Nasıl Bir Strateji İzlenmeli? Proje Planlama Aşamaları Proje Uygulama Başkanlığı

3 Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir?
Ulusal veya uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektir Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PDY-PCM)’dir

4 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde [zaman]
Belli hedeşere ulaşmak için [hedef] Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]

5 PROJE NEDİR? Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir
Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar Kaynak bulunmasına yardımcı olur Hedeşere ulaşmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine olanak sağlar Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır

6 PROJE HAZIRLAMA METODOLOJİSİ
Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

7 Proje Döngüsü Yönetimi
PROJE DÖNGÜSÜ: Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanması, analizi, onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine kadar geçen süreç Proje Döngüsü Yönetimi: Proje Döngüsü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününü kapsayan süreç

8 Proje Döngüsü Yönetimi
Tarihsel Arka Plan: 1960’ların sonunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın proje planlama ve değerlendirme sistemini desteklemek için geliştirilmiştir. AB Boyutu: AB Komisyonu 1992 yılında, proje tasarımı ve yönetiminde kullanılan bir dizi araç içeren “Proje Döngüsü Yönetimi” ni benimsemiştir. Amaç: Projelerin tasarım ve uygulanmasında hedef ve sonuç odaklı bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

9 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Uluslararası Proje Döngüsü Örnekleri AB’de Proje Döngüsü Yönetimi PMBoK Proje Döngüsü Yönetimi Proje Uygulama Başkanlığı

10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Proje Döngüsü Yönetiminin Aşamaları Proje Döngüsü Yönetimi İlkeleri Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir karar oluşturma sürecine dayalı olmak Paydaşların karar verme mekanizmasına katılımını gözeten bir yönelimde olmak (hedef grup yönelimli) Proje tasarımı ve yönetiminde tutarlı ve analitik bir yaklaşım içermek Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmak Entegre bir yaklaşıma ve dokümanların standartlaştırılmasına dayanmak Bu ilkelerin gerçekleşmesi için proje planlaması ve yönetiminde kullanılan yöntem ise Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’dır. Proje Uygulama Başkanlığı

11 Proje Döngüsünün Aşamaları
Programming Proje Fikrini Belirleme (Tanımlama) Finansman sağlayan kurum ve kuruluşun öncelikleri ve amaçları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecek sorun analizi sonucunda proje fikrinin yöneleceği öncelik alanlarının belirlenmesi süreci. Sektörel ya da ulusal strateji dokümanları, planlar, program rehberleri gibi çeşitli dokümanlar programlama aşamasında dikkat edilmesi gereken temel bilgi kaynaklarıdır. Identification Proje Fikrinin Analizi (Tasarlama) Temel belgelerdeki öncelikler doğrultusunda olası proje fikirlerinin ön fizibilitelerinin yapıldığı ve uygun görülen fikirler için detaylı projelendirme kararının verildiği süreç. Bu aşamada proje teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlanır. Appraisal Öndeğerlendirme ( Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal ve çevresel perspektişer açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje belgeleri formatına dönüştürülerek, detaylı projelendirme çalışmalarının yapıldığı süreç Proje Uygulama Başkanlığı

12 Proje Döngüsünün Aşamaları
Financing Finansman Ulusal veya Dış Finansör kuruluşun proje önerisine finans sağlama kararı verdiği, bu çerçevede faydalanıcı ile finansman sağlayan kuruluş arasında gerekli anlaşmanın/sözleşmenin imzalandığı süreç Implementation Uygulama Finansman kaynaklarının tahsis edilip, projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması. Evaluation İzleme-Değerlendirme Proje uygulamaları devam ederken (ara değerlendirme), proje tamamlandığında (nihai değerlendirme) ve projenin tamamlanmasından sonra hedeşere ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirildiği süreç. Finansmanı sağlayan kuruluşa sonraki yıllar için programlama aşamalarına geri besleme sağlanır. Finansmandan faydalanan kuruluşa ise yeni proje tanımlanması için imkan yaratır. Proje Uygulama Başkanlığı

13 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 1970’lerde proje tasarımının niteliğini ve açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, birincil paydaşlar dahil olmak üzere anahtar paydaşların katılımına dayalı bir süreçtir. MÇY sürecinin sonucunda ortaya çıkan proje tasarımı, Logframe (Mantıksal Çerçeve Matrisi) olarak adlandırılan bir tabloda özetlenir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, aşağıdaki konularda proje tasarımı yapan ve proje yönetenlere yardımcı olur: Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine Hedeşere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya; Hedeşere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin tanımlanmasına ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına; Çıktıların ve sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine; Projenin özetinin standart bir formatta sunulmasına; Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine Proje Uygulama Başkanlığı

14 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Yaklaşım, iki temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar: Analiz Aşaması Planlama Aşaması Sorun Analizi: Mevcut durumun, ana sorunların, kısıtlılıklar ve fırsatların, nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkilerin tanımlanması Paydaş Analizi: Proje sürecinin farklı aşamalarında farklı düzeylerde katılımların tespiti Hedef Analizi: Tanımlanmış sorunlara yönelik hedeşerin geliştirilmesi, araç-etki ilişkisinin tanımlanması Strateji Analizi: Hedeşere ulaşmak için farklı stratejilerin tanımlanması, genel hedeşere ve proje amacının belirlenmesi Mantıksal çerçeve: Projenin yapısının tanımlanması, iç mantığının kontrol edilmesi ve hedeşerin ölçülebilir terimlerle formülasyonu, dışsal koşulların belirlenmesi ve risk yönetimi Faaliyet Planlama: Faaliyetlerin sırasının ve birbirleri arasındaki ilişkinin tanımlanması: zamanın, değerlendirme aralıklarının ve sorumluluk paylaşımlarının belirlenmesi Kaynakların Planlaması: Faaliyet planlaması temelinde gereksinilen girdilerin ve bütçenin belirlenmesi Proje Uygulama Başkanlığı

15 Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Proje Döngüsü Yönetimi
Tanımlama Formülasyon PROJE GELİŞTİRME VE HAZIRLAMA Proje Uygulama Başkanlığı

16 Proje Nasıl Hazırlanır?
Önce Sağlam Proje Kurgusu Proje Uygulama Başkanlığı

17 Başlamadan Önce… Proje Uygulama Başkanlığı
Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi Finansman desteği sağlayan Programın rehberinin/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu? Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir. Proje Uygulama Başkanlığı

18 Proje Kurgusu Nasıl Yapılmalı?
1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması

19 Analiz Aşaması 1. Sorun Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Hedef Analizi
4. Strateji Analizi

20 Neden Proje Yapıyorum? Proje Uygulama Başkanlığı 1. Sorun Analizi
Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması. Problem Ağacı elde edilir… Proje Uygulama Başkanlığı

21 Neden Proje Yapıyorum? Problem Ağacı Proje Uygulama Başkanlığı

22 Sorun Ağacı Proje Uygulama Başkanlığı
İstanbul geneli CP’li Bireylerin aldığı hizmet yetersiz İstanbul geneli için bir model mevcut değil Aileler rehabilitasyon sürecine katılım sağlayamıyor Rehabilitasyonun desteği sürdürülebilir değil. CP’li bireylerin sosyal hayata katılımı az CP’li bireylerin aldıkları sosyal hizmet desteği yetersiz CP’li bireylerin sosyal hizmetlere erişimi kısıtlı CP’li bireylerin aileleri bilgisiz Hizmet sağlanan engellilerin takibi etkin yapılamıyor Kurumlar arası koordinasyon yok Aileler çocuklarının engeli ile barışık yaşamıyor Sürekli güncellenebilir ve sağlık bir veri tabanı altyapısı mevcut değil CP’li bireylerin katılabileceği sosyal aktiviteler yetersiz Proje Uygulama Başkanlığı

23 Projem Kimlerle İlgili?
2. Paydaş Analizi Paydaş analizi, projenin sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ve olumsuz etkilenecek olan, kişi, grup ve kuruluşların belirlenmesine yarar. Belirlenen paydaşların, özellikle projeyle ilişkilerini de analiz etmemizi sağlar; farklı paydaşlar arasında oluşabilecek çatışmaları da öngörmemize yarar. Ayrıca, bu sorunun çözümünden zarar görebilecek, dolayısıyla da projeye karşı çıkabilecek olanları belirlememize, bunun yanı sıra sorunun çözümünden faydalanabilecek ve çözüme katkıda bulunabilecek olan paydaşları da belirlememize katkısı olur. Paydaşların proje sürecinin farklı aşamalarına, farklı düzeylerde katılımlarını görmemize yardımcı olur. Proje Uygulama Başkanlığı

24 Projem Kimlerle İlgili?
2. Paydaş Analizi Temel Paydaşlar Projeden kimler olumlu/olumsuz etkilenmektedir? Projeden kimler doğrudan/dolaylı etkilenmektedir? Proje üzerinde etkisi olan, projeye katkı sağlayabilecek kimlerdir? Hedef Kitle kimlerden oluşmaktadır? Nihai Faydalanıcılar kimlerdir? Projede ortak/iştirakçi var mıdır? Önemli Not: Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – projeye yansıtılması gerekir. Proje Uygulama Başkanlığı

25 Neye Ulaşmak İstiyorum?
3. Hedef Analizi Problem ağacını oluşturan negatif tespitler çözüme dönüştürülür ve olumlu gerçekleşmeler - hedeşer - olarak ifade edilerek Hedef Ağacı elde edilir… Proje Uygulama Başkanlığı

26 Hedef Ağacı Proje Uygulama Başkanlığı
İstanbul geneli CP’li Bireylerin aldığı hizmetleri yeterli İstanbul geneli için bir model oluşturuldu Ailelerin rehabilitasyon sürecine katılımı sağlandı Rehabilitasyonun desteğinin sürdürülebilirliği sağlandı. CP’li bireylerin sosyal hayata katılımı sağlandı CP’li bireylerin daha fazla sosyal hizmet desteği alması sağlandı CP’li bireylerin aileleri bilgilendirildi CP’li bireylerin sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı Hizmet sağlanan engellilerin takibinde etkinlik artırıldı. Kurumlar arası koordinasyon sağlandı. Ailelerin çocuklarının engeli ile barışık yaşamalarına destek olundu. Sürekli güncellenebilir ve sağlık bir veri tabanı altyapısı oluşturuldu CP’li bireylerin katılabileceği sosyal aktiviteler çeşitlendirildi Proje Uygulama Başkanlığı

27 Neye Ulaşmak İstiyorum?
3. Hedef Analizi Hedef Ağacı Proje Uygulama Başkanlığı

28 HEDEşER HİYERARŞİSİ Genel Hedef Ana Amaç Proje amacı Alt Amaç Beklenen sonuçlar Alt Amaç Alt Amaç Faaliyetler Alt Amaç Alt Amaç Hedeşer hiyerarşisindeki her düzeyi olabildiğince SMART hale getirmek yararlıdır. (SMART: Açık, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Amaca uygun ve Zamanı belirlenmiş)

29 Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
4. Strateji Analizi Starteji analizi, arzu edilen hedeşere ulaşmak için kullanılacak yöntemi tanımlamaktır. Strateji analizi, hangi hedeşerin proje içinde kullanılacağına ve hangi hedeşerin dışarıda kalacağına karar verme sürecidir. Bu süreçte aynı zamanda projenin genel hedeşeri ve Proje amacı da tanımlanır.Temel kriterlere örnek: Proje Uygulama Başkanlığı

30 Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi Proje Uygulama Başkanlığı

31 Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi Proje Uygulama Başkanlığı

32 Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi Proje Uygulama Başkanlığı

33 Hedefime Nasıl Ulaşacağım?
Strateji Analizi Proje Uygulama Başkanlığı

34 Stratejimiz Ne Olmalı? Buraya kadar oluşturduğunuz proje amacınız, çok genel bir ifade şeklindedir. Projenin amacı projenin süresi, yararlanacak olanların sayısı gibi daha ayrıntılı bilgileri de içermelidir. Bunun için projenin amacını SMART hale getirmek gerekir. Amacın SMART olması için aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir: • S - (Specific) Özgül-Belirli-Özel: Amaç özel, belirli veya somut olmalıdır. • M - (Measurable) Ölçülebilir: Nitelik veya nicelik içermelidir. • A - (Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir: Kabul edilebilir bir maliyete gerçekleştirilebilmelidir. • R - (Realistic) Gerçekçi-Uygun: Proje, yöneticilerinin yönetebilecekleri uygunlukta olmalıdır. • T - (Timely) Süreli: Amaca, sonuca ne zaman ulaşmamız gerektiğini belirtmelidir.

35 Planlama Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı
Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer, inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.) Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeşerdir. Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır. Uygulama Araçları/Yöntemleri Proje Uygulama Başkanlığı

36 Planlama Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı GENEL HEDEşER
FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEşER Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet gücünün artırılması Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi Proje Uygulama Başkanlığı

37 Planlama Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı
Proje ile tam olarak gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan kaynaklar (ihale, eğitim/seminer, inşaat, mal alımı, danışmanlık, hizmet vb.) Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeşerdir. Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır. Uygulama Araçları/Yöntemleri Proje Uygulama Başkanlığı

38 Planlama Aşaması Proje Uygulama Başkanlığı GENEL HEDEşER
Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.) Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi İhracat için Pazar araştırmaları Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturulması Dış fuarlara katılım sağlanması Ulusal medyada reklam ve pazarlama çalışmaları Raporlamalar ve kapanış Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti Yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu Pazarlama altyapısının güçlendirildi Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEşER Proje Uygulama Başkanlığı

39 PLANLAMA AŞAMASI Mantıksal Çerçeve Matrisinin hazırlanması:
Genel hedef, özel hedeşer, sonuçlar ve faaliyetlerin doğrulanabilir göstergeler, doğrulama kaynakları, riskler ve varsayımlarla birlikte matrisin ilgili bölümlerine yerleştirilmesi Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılmasıdır. Mantıksal Çerçevenin amaç odaklı olabilmesi ve operasyonel ayrıntıların belirlenmesi için önemlidir. Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

40 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Hibelerinde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Matrisi Proje Uygulama Başkanlığı

41 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
PMBoK Bilgi Alanları Proje Uygulama Başkanlığı

42 Mantıksal Çerçeve Tablosu
Düşey Mantık Yatay Mantık Proje Uygulama Başkanlığı

43 Önkoşullar- Riskler- Varsayımlar
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. Proje Uygulama Başkanlığı

44 Önkoşullar- Riskler- Varsayımlar
Proje Uygulama Başkanlığı

45 Başarı Göstergeleri Projem Bittiğinde Neye Ulaşmış Olacağım?
Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar Proje Uygulama Başkanlığı

46 Doğrulama Kaynakları Sonuçları nasıl ispatlarım?
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) Proje Uygulama Başkanlığı

47 Proje Döngüsünün Aşamaları
Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım? Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) Proje Uygulama Başkanlığı

48 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedef Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamızın rekabet gücünün artırılması İhracat oranı %20 arttı Firmanın karlılığında %20 artış sağlandı Firmanın ofis mobilyaları pazarındaki payı %10 arttı Firmanın satışları %40 arttı Firma bilançosu Toplam satışlar ı gösteren tablolar Firmanın mobilya pazarındaki payı Özel Hedeşer Üretim süreçlerinde verimliliğin sağlanması Ürün çeşitliğinin geliştirilmesi Tasarıma ilişkin maliyetlerin düşürülmesi Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi 5 farklı yeni ürün tasarlandı Üretim kapasitesi %60 arttı Ar-Ge bölümü kuruldu Tasarım maliyetleri %80 düşürüldü Pazarlama departmanı kuruldu ve 4 yeni ülkeye ihracat yapılmaya başlandı İstihdam kayıtları Makine ve ekipman faturaları Danışmanlık faturaları Satış göstergeleri Fuar katılım raporu Ar-Ge sonuçları Yeni tasarlanan ürünler Varsayımlar-Riskler: Ekonomik istikrarın sürmesi Müşterilerin ilgisinin/taleplerinin devam etmesi Yeni tasarımların düşük maliyetler üretilmesi Sonuçlar Üretimde verimlilik ve üretim hacminde artış sağlandı Etkin pazarlama ile içi ve dış pazarlar için satışlarda artış gerçekleşti yeni üretim bandı için istihdamda artış oldu Tasarım ve Ar-Ge bölümü oluşturuldu Yeni ürün tasarımları ile ürünlerde çeşitlilik sağlandı 3000 yeni ürün kataloğu hazırlandı ve basıldı 4 ay süreyle iç Pazar için reklam kampanyası başlatıldı ihracat departmanı kuruldu 4 farklı ülke için Pazar araştırması yapıldı Kadın kooperatifi kuruldu 4 yurtdışı fuara katılım sağlandı 54 yeni istihdam sağlandı Ar-Ge departmanı kuruldu Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

49 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Hazırlık çalışmaları (proje ekibi kurulması, ön toplantılar vb.) Üretim için gerekli yeni makinelerin temin edilmesi Ar-Ge birimi oluşturuldu ve yeni tasarımlar gerçekleştirildi Yeni istihdamların tamamlanması ve meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi İhracat için Pazar araştırmaları Dış fuarlara katılım sağlanması Ulusal medyada reklam ve pazarlama çalışmaları Raporlamalar ve kapanış Araçlar: Ar-Ge ve tasarım çalışması Danışmanlık hizmeti satın alımı Ekipman Satın alma ihalesi Dış fuarlara katılım Pazarlama ve reklam faaliyetleri Yeni istihdam Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınışandırılır? İnsan kaynakları Seyahat Ekipman alımı Ofis giderleri Hizmetler Diğer harcamalar Yedek akçe İdari giderler TOPLAM BÜTÇE: Avro ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır. Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

50 Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Proje Döngüsü Yönetimi
Örnek 2 Örnek 2 Proje Uygulama Başkanlığı

51 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedeşer Kırsal alanda kadının ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasının sağlanması Çalışan ve ailesine gelir getiren faaliyetler bulunan kadın sayısında artış sağlandı İşsizlik oranı azaldı Ailelerin gelir seviyelerin artış Hane başına milli gelir rakamı Resmi ekonomik veriler İşsizlik verileri Özel Amaç Gelir getirici faaliyetler ile kadının aile geçimine katkı sağlaması Meslek eğitimi ile kadının işgücüne katılımının teşvik edilmesi Kadının çalışması ve ailesine gelir getirmesi önündeki önyargıların giderilmesi 20 kadın arıcılık ile gelir etmeye başladı 20 kadın halı-kilim dokuma ile gelir elde etmeye başladı 20 kadın yöresel mutfak ürünlerini satarak kazanç elde ediyor 20 kadın mesleki eğitim alarak istihdam edildi Kadının çalışmasına karşı çıkanlarda azalma (çalışan kadınların aileleri) Aracılıktan eldi edilen geliri gösteren resmi veriler Kayıtlı kadın istihdamı Kadın işletmecilerin gelir beyanı Kooperatif gelir beyanı Varsayımlar-Riskler: Hedef grubun projeye ilgi göstermesi Genç kızların ailelerinin desteği Arıcılığın yapılmasına destek olan doğal dengenin sürmesi Ekonomik istikrarın sürmesi Sonuçlar Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı Kadının çalışması veya gelir getirecek çalışma yapmasının önündeki engeller kısmen de olsa giderildi Mesleki eğitim sağlanması ile kadınların işgücüne katılımı teşvik edildi 20 kadına arıcılık eğitimi verildi 20 kadına halı-kilim dokuma eğitimi sağlandı 20 kadına pazarlanabilir yöresel mutfak ürünlerini eğitimi sağlandı 60 kadına pazarlama eğitimi ve danışmanlığı verildi Kadın kooperatifi kuruldu İki çalışma gezisi yapıldı 20 kadın istihdam edildi Eğitim tutanakları Toplantı kayıtları Danışmanlık faturaları Proje raporları Çalışma gezisi raporu Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

52 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Faaliyet Bileşenleri Hazırlık faaliyetleri Proje için gerekli eğitim ekipmanının temin edilmesi Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları Meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi Arıcılık/halı-kilim/yöresel mutfak gibi konularda eğitimler düzenlenmesi Eğitim alan kızların pazarlama eğitimleri ve danışmanlığı Kooperatif kurulması için teknik destek sağlanması İyi uygulamaları görmek için Beypazarı ve Safranbolu’ya çalışma gezisi Önyargıların kırılması için topluma yönelik bilgilendirme faaliyetleri Araçlar: Eğitimler Danışmanlık hizmeti Satın alma ihalesi Çalışma gezileri Tanıtım ve görünürlük aktiviteleri Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınışandırılır? İnsan kaynakları Seyahat Ekipman alımı Ofis giderleri Hizmetler Diğer harcamalar Yedek akçe İdari giderler TOPLAM BÜTÇE: ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır. Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

53 Finansman Arayanlar Kuruluşlar ve Proje Döngüsü Yönetimi
Örnek 2 Örnek 3 Proje Uygulama Başkanlığı

54 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedef İstanbul’daki Cerebral Palsyli (CP’li) çocuk ve gençlere eşit fırsatlar sunularak engellilikten ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması ile sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlaması. İstanbul’da fırsat eşitliği sağlanan 100 CP’li çocuk veya genç Rehabilitasyon ile dezavantajlılığı azaltılmaya çalışılan 100 engelli birey Sosyalleşme konusunda desteklenen 100 CP’li birey Bilgilendirme sağlanan engelli ailesi Ev ziyaretleri ile görüşülen, bilgilendirilen ve yönlendirilen engelli ve ailesi İstanbul’da engellilerin takibi için oluşturulan bir veritabanı Ev ziyaretleri çizelgesi ve programı Ev ziyaretleri değerlendirme formları 100 CP’li birey için oluşturulan rehabilitasyon programı Ara rapor ve nihai raporlar Ailelerin değerlendirme formları ve anketler Veritabanı yazılımı Özel Hedeşer İstanbul’un Ataşehir, Üsküdar, Pendik ilçelerindeki Cerebral Palsyli çocuk ve gençlerin rehabilitasyon, spor, sanat ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve ailelerine yönelik destek hizmeti ile söz konusu çocuk ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması Ataşehir, Üsküdar, Pendik ilçelerinde rehabilitasyon hizmetinden faydalanan 100 CP’li birey Ataşehir, Üsküdar, Pendik ilçelerinde sosyalleşme fırsatı sağlanan 100 CP’li çocuk veya genç Ataşehir, Üsküdar, Pendik ilçelerinde destek sağlanan 100 engelli ailesi Ataşehir, Üsküdar, Pendik ilçelerinde ev ziyareti yapılarak tespit edilen 2000 engelli ve ailesi Ev ziyaretleri çizelgesi ve programı Varsayımlar-Riskler: Engelli ailelerindeki psikolojik çöküntünün yaratığı risk Ailelerin ev ortamına yabancı kabul etmek konusunda göstereceği isteksizliğin yaratacağı risk Eve kapanmış CP’li bireyin sosyal ortama girdiğinde yaşayacağı korkunun rehabilitasyon üzerinde yaratacağı olumsuz etki Saha çalışması için engelli bireyler ile ilgili eldeki verilerin güncel olmamasının organizasyonda yaratacağı aksaklık Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

55 Rehabilitasyonun desteğinin sürdürülebilirliği sağlandı
Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Sonuçlar CP’li bireylerin daha fazla sosyal hizmet desteği alması sağlandı ve yaşam kalitesi arttı Rehabilitasyonun desteğinin sürdürülebilirliği sağlandı CP’li bireylerin sosyal hayata katılımı sağlandı CP’li bireylerin aileleri bilgilendi Ailelerin rehabilitasyon sürecine katılımı sağlandı Ailelerin çocuklarının engelli ile barışık yaşamasına destek olundu Sürekli güncellenebilir ve sağlık bir veritabanı altyapısı oluşturuldu Hizmet sağlanan engellilerin takibinde etkinlik artırıldı Kurumlararası koordinasyon sağlandı İstanbul geneli için bir model geliştirildi Rehabilitasyon hizmetinden faydalanan 100 CP’li birey CP’li bireylere günlük yaşam becerileri için uygulanan 98 beceri grubu seansı Rehabilitasyon programı ve beceri grupları ile yaşam kalitesi artan 100 CP’li çocuk veya genç CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak Ebru sanatı için 7 atölye çalışması CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak fotoğrafçılık için 7 atölye çalışması CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak mozaik sanatı için 7 atölye çalışması CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak atletizm için 7 çalışma CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak yüzme için 7 çalışma CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak dans için 7 çalışma CP’li bireyin sosyalleşmesine katkı sağlayacak CP’li koşuşu Sosyalleşme fırsatı sağlanan 100 CP’li çocuk veya genç Destek sağlanan 100 engelli aile Mutfak atölye çalışması ile sosyalleşmesine destek sağlanan 64 anne 15 seminer ile bilgilendirilen 1500 engelli ailesi Ev ziyareti yapılarak tespit edilen 2000 engelli ve ailesi 2000 engelli bireyin güncel bilgisini kapsayan 1 veritabanı İlgili kurumların kullanımına açılan veritabanı Veri tabanı yazılımı Ev ziyaretleri çizelgesi ve programı Ev ziyaretleri değerlendirme formları 100 CP’li birey için oluşturulan rehabilitasyon programı Atölye çalışmaları raporları, fotoğraşarı ve videoları Bilgilendirme toplantısı fotoğraşarı, videolar CP’li konuşu için görüntüler ve fotoğraşar Faturalar Ara rapor ve nihai raporlar Ailelerin değerlendirme formları ve anketler Varsayımlar-Riskler: Ailelerin projeye ilgi duyması ve faaliyetlere katılım konusunda istekli olması Ailelerin çocuklarını topluma kazandırma konusunda önyargılarından kurtulması İl Müdürlüğü ve İBB verilerinin güncel olması Ailelerin ev ziyaretleri için izin vermeleri ve teknik ekipleri evlerine kabul etmeleri Ailelerin bilgi paylaşımı konusunda istekli olması

56 Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Proje Hazırlık Faaliyeleri 1. Projenin Başlangıç Faaliyetleri 1.1 Proje Ekibinin Çalışmaya Başlaması: 1.2 Paydaş Kurumlar Toplantısı: 2. Tanıtım Faaliyetleri: 3. Proje Açılış Toplantısı: Uygulama faaliyetleri: 1. Veri tabanı çalışması: 1.1 Oluşturulacak Veri Tabanıyla İlgili Yazılımın Hazırlanması: 1.2 Verilerin İncelenmesi ve ayıklanması: 1.3 Veri tabanı için saha çalışması (süresi hangi aylar arasında) 1.4 Veri tabanının sonuçlandırılması: 1.5 Veri tabanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile paylaşılması: 2. Evde Rehabilitasyon Desteği Sağlanması 3. Grup Çalışmaları ve Ek Aktiviteler 3.1. Çocuklar ve Gençlere Yönelik Yapılandırılmış Grup Çalışmaları 3.2. Ek Aktiviteler A. Spor ve Dans Aktiviteleri B. Atölye Çalışmaları B.1 Fotoğraf Atölyesi- Mutluluğun Resmi B.2. Ebru Atölyesi B.3 Mozaik Atölyesi B.4.Mutfak Sanatları Atölyesi 4. Aile seminerleri: 5. Bilimsel çalışma: Proje Kapanış ve Faaliyetleri: 1. CP Koşusu ve Kapanış Organizasyonu: 2. Raporlama ve kapanış: Araçlar: 1. Veri Tabanı Çalışmaları 2. Eğitimler: 3. Model Geliştirme: 4. Danışmanlık ve Rehberlik: 5.Sosyalleşme/Sosyal Rehabilitasyon: 6. İl İçi Koordinasyon: 7. Kamu-Sivil Toplum İşbirliği: 8. Tanıtım ve İletişim Faaliyetleri Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınışandırılır? İnsan Kaynakları maliyeti: TL Seyahat Maliyeti: 800TL Ekipman ve Malzeme Maliyeti: TL Diğer Maliyetler ve Hizmetler: TL Diğer Maliyetler (Alt Yükleniciler): TL İdari Maliyetler: ,00 TL Toplam Uygun Proje Maliyeti: ,00 TL ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır. Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?

57 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yararları Paydaşların uzlaşmasını ve fikirlerin organize edilmesini sağlar. Durum analizinin, hedef ve amaçların sistematikleştirilmesine yardım eder. Faaliyet-çıktı-amaç ve hedefler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi kesin olarak ortaya koyar. Hedeflere nasıl-ne zaman ulaşılabileceğini gösterir. Başarı göstergelerini, riskleri, kalite kriterlerini açık olarak tanımlar. Sorumluluklar. ve kaynaklar. belirler, bunlarla faaliyetleri ilişkilendirir. Proje donörleri ve projeyi yürütenler arasındaki iletişime yardımcı olur. Projenin durum analizi ve planlamayla ilgili tüm adımlarını bir araya toplar. Mantıksal çerçeve bir urun olarak yapılamaz, bir sürecin yansıması ya da özetidir. Projedeki tüm bilgiyi öz olarak ifade eder. HATA OLASILIĞINI EN AZA İNDİRİR. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Sınırları Mantıksal çerçeve matrisi, sorun analiziyle ilgili bilgilerin kısıtlı olması ya da belirsizlikler durumunda iyi sonuç vermez. Temel sorun üzerinde fikir birliğinin olmaması, farklı çıkar gruplarının olması durumunda sorun yaratabilir. Ekip çalışması, iyi iletişim ve kolaylaştırıcılık yöntemlerinin uygun olmaması durumunda içinden çıkılamayabilir. Genellikle ne faaliyet yapılacağı konusunda karar verilir. Sonra bir matris yapılıverir. Bu yaklaşımda mantıksal çerçeve bürokratik bir gereklilik olarak algılanabilir ve iyi sonuç vermeyebilir. Proje Uygulama Başkanlığı

58 Faaliyet Planı ve Bütçe
Planlama Aşaması 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

59 BÜTÇE HAZIRLAMA PRENSİPLERİ
FAALİYET PLANI

60 FAALİYET PLANI Faaliyet planlamasının ana adımları
Ana faaliyetlerin oluşturulması: Faaliyetin adı, amacı ve hangi sonuçla ilişkili olduğu belirlenir Alt faaliyetlerin oluşturulması: Her bir faaliyetin ögeleri ayrıntılı olarak tanımlanır 3. Faaliyetlerin sıralandırılması ve faaliyetler arasındaki bağlantıların tanımlanması 4. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması 5. Toplam sürenin ve kritik faaliyetlerin belirlenmesi 6. Faaliyet sorumlularının saptanması Kritik faaliyetler projenin dönüm noktalarıdır; proje süresinin belirli bir noktasında mutlaka tamamlanması gereken anahtar faaliyetlerdir. Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından) olarak anlatılır. En önemli güçlük alt faaliyetlerin ayrıntılandırılması derecesidir. Yapılan en genel yanlış, faaliyetlerin çok ayrıntıya indirilmesidir. Eğer alt faaliyetler yeterince ayrıntılandırılmamışsa bu kez proje için gerekli olacak insan ve diğer kaynakların neler olabileceği, buna bağlı olarak da bütçenin gerçekçiliği riske girer. Bu nedenle, alt faaliyetlerin ayrıntılandırılması işi, planlama ekibi, projenin süresini, kaynaklarını ve bütçesini etkileyecek tüm ayrıntılara hakim oluncaya dek sürdürülmelidir.

61 Faaliyet Planı > Yol Haritası
Hazırlık Aşaması Başlangıç Uygulamaları Temel Uygulamalar Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Görünürlük Çalışmaları Faaliyetler Gannt Şeması 1. Dönem 2. Dönem Faaliyet Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Sorumlu Kuruluş(lar) Hazırlık Aşaması…. --- Başlangıç Uygulamaları… -- Temel Uygulamalar…. …….

62 Faaliyetlerin gerçekleşmesinde başvurulacak yöntem (Metodoloji)
Önerilen faaliyetlerin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceği, projeyi ilginç ve etkin kılabilir. Önerilen faaliyetlerin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceği ve kullanılan yöntemin sağlaması beklenen yararlar düşünülmelidir. Yöntemlerin elde edilmek istenen sonuçlara ulaşmak için izlenen yollar olduğu unutulmamalı, seçilen yöntemlerin proje üzerindeki etkililiği ve maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Adım adım yöntem geliştirme Adım 1: Kararlaştırılan ana faaliyetlerin hangi yöntemler kullanılarak gerçekleştirileceğini anlatın. Adım 2: Kullanılacak olan yöntemin sağlayacağı düşünülen yararlarını, nedenlerini belirterek anlatın. Adım 3: Proje yönteminin daha önce benzeri amaçlara yönelik olarak uygulanmış projelerden farkını anlatın ve katkısını belirtin.

63 BÜTÇE HAZIRLAMA PRENSİPLERİ
PROJE BÜTÇESİ

64 Proje Bütçesi Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren tahmini bir tablodur. Üç ekten oluşur: Uygun maliyetler, AB Hibe Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Uygun doğrudan maliyetler, Proje faaliyetleriyle doğrudan ilgili olan ve bütçede belirtilen kalemlerin altında gösterilebilen maliyetleri ifade etmektedir. Uygun dolaylı maliyetler ise genel idari giderler gibi proje faaliyetleriyle dolaylı olarak ilgili olan ve başka bir bütçe kalemi altında gösterilemeyen maliyetlerdir.

65 BÜTÇE HAZIRLAMA PRENSİPLERİ
Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Bütçe formlarının tamamı doldurulmalıdır. Piyasa araştırması yapılmalı, maliyet etkin ve gerçekçi bütçe hazırlanmalıdır. Fayda-maliyet analizi gözetilmeli, Faaliyetten elde edilecek sonuç ile bu faaliyetin maliyeti kıyaslanmalıdır. Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

66 Planlama Aşaması > Bütçe

67 BÜTÇE BAŞLIKLARI 1. İnsan Kaynakları
Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, yararlanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır. Alt-yüklenici hizmetleri (yaptığınız ihalelerle satın aldığınız hizmetler için şirketlere yapılan ödemeler) için yapılan ödemeler bu bütçe başlığı altında talep edilemez. Personel maliyetleri, fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir. 2. Seyahat Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken projede görevli kişilerin ulaşım masraşarı karşılanır. Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir. 67

68 BÜTÇE BAŞLIKLARI 3. Ekipman ve Malzeme
Ekipman ve malzeme alım maliyetleri, bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir. Yararlanıcı para ve maliyet etkinliğini garanti etmekle ve bu satın alma rehberinde tanımlanan ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür. 4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri Bu maliyetler, yararlanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur. 68

69 BÜTÇE BAŞLIKLARI 5-6. Diğer Maliyetler, Hizmetler /Diğer
5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir. Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir. 8. İdari Maliyetler Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartıtaşıması gerekmektedir: Proje bütçesi’nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. 69

70 Sürdürülebilirlik ve Çarpan etkisi
Proje süresi tamamlandık sonra, projede öngörülen sonuçların sosyal, politik, mali, çevresel ve kurumsal devamlılığıdır. Çarpan Etkisi Proje sonuçlarının ve etkilerinin çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve proje ile katma değer yaratılmasıdır. 70

71 Proje değerlendirmesinde dikkat edilen diğer hususlar

72 Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

73 Proje Başvuru Formu ve Proje Başvurusu
Ön Başvuru Ön Teklif (5 sf.) Ön Teklif Kontrol Rehberi Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi 1. Aşama Tam Başvuru Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri 2. Aşama Değerlendirme Projenin bağımsız değerlendiriciler tarafından hibe rehberindeki değerlendirme tablosuna göre değerlendirilmesi 3. Aşama Finansman Kararı Taraflar arasında hibe sözleşmesinin imzalanarak proje metninin hukuki bağlayıcılık kazanması 4.Aşama Doğru başvuru formlarının ve şablonlarının kullanılması Tüm başvuru belgelerinin istenilen formatta ve eksiksiz hazırlanması. Proje oluşturma ve planlama süreçlerinde elde edilen bilgilerin başvuru formuna doğru ve yeterli olarak yansıtılması Başvuru formunda belirtilen kısıtlara uyulması (sayfa sayısı, punto, yazı karakter vs.) Başvuru koşullarına riayet edilmesi

74 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR Proje Uygulama Başkanlığı

75 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR
Başvuru rehberinin iyi okunmaması (amaç, öncelik, uygunluk kriterleri) Başvuru formunun ve eklerinin standart formata uygun olmayan bir şekilde ve eksik doldurulması Faaliyetler için öngörülen tutarların bütçe ile uyumlu olmaması Zaman planlamasında ihale süreçlerinin dikkate alınmaması Başvuru Rehberinin ekinde yer alan Kontrol Listesinin dikkatli bir şekilde incelenerek herhangi bir eksiklik olup olmadığının kontrol edilmemesi Başvurunun son güne bırakılması

76 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR
Bütçeleme esaslarına uyulmaması (min-maks hibe miktarları, yüzde ve eşik değerler) İngilizce ve Türkçe bütçelerin aynı olmaması Standart dokümanların İngilizce çevirisinin yapılmaması Ortaklarla proje aşamasında mutabakata varılmaması Beyannamelerde imza kaşe mühür eksikleri Projede çalışacak uzmanlarla mutabakata varılmamış olması Projeye ilişkin alınması gereken karar ve onayların zamanında alınmaması Ek belge ve bilgilerin zamanında hazırlanmaması

77 PROJE HAZIRLAMADA SIK YAPILAN HATALAR
Proje ekibinin özgeçmişlerinin düzgün ve tam olmaması Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesinin başvuru formuna yansıtılmaması Proje hazırlık aşamasında problem ve paydaş analizinin yapılmaması Proje faaliyetlerinin projenin hedef kitlesi, amaçları ve beklenen sonuçlar ile ilişkilendirilmemesi ve detaylı bir şekilde anlatılmaması İrtibat kurulacak kişilerin projeyle bağlantısının olmaması ya da irtibat bilgilerinin yanlış verilmesi

78 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz İçin Teşekkürler… İletişim: Mehmet Ömürbek Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Tel: E-posta:


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları