Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa."— Sunum transkripti:

1 Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Kamber Kaya – YMM Perpa

2 Sunum Planı 1- Son değişiklikler
2- Dönem sonu işlemleriyle ilgili yapılan hatalar, 3- Yeni döneme ilişkin uyarılar

3 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19 Ocak 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 6385 Sayılı Kanun Kabul Tarihi: 10/1/2013

4 Madde 30 - Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz. “İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.”

5 Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

6 Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81-
c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. (Eski) c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (YENİ) (YT )

7 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi MADDE 83 Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler MADDE 84 (YT )

8 Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması
Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.

9 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması GEÇİCİ MADDE 47 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesini gerektiren bir işte çalışmış olanların, bu aylıklarının hangi tarihte tekrar bağlanacağının tespitinde 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası dikkate alınır.

10 Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.

11 Fiilî hizmet süresi zammı MADDE 40 (YT 2008 Ekim ayı başı)
16) Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre   basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.                                90                               17) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Basın Kartı Yönetmeliğine göre  basın kartı sahibi olmak suretiyle;   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda   haber hizmetinde fiilen çalışanlar.                             90                             18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar.                         90      

12 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3 yeni sıra eklenmiş;
üçüncü fıkrasında yer alan “Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı” ibaresi, “Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı” şeklinde değiştirilmiştir,

13 Fiilî hizmet süresi zammı MADDE 40- (Eski Hal)
Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi  zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.

14 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler 2008 yılı Ekim ayı başı ile takip eden ay başına kadar geçen süre içinde, fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz. Kuruma başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.

15  5510 sayılı Kanunun geçici 38 /3 fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Fiili Hizmet zammı düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla T.B.M.M üyeliği görevi devam edenlerden, Kanunun 4 / 1 maddesinin (a) veya (b) bentleri kapsamında aylık almakta iken aylıklarını kestirip 4 / 1 maddenin (c) bendi kapsamında sigortalılık talebinde bulunanların, Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmaz.  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren Kanunun 4 / 1 (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun 43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır.

16 Şüpheli Alacak Ayrılması
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalı , (Hasılat kaydı) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; Bilanço esasına göre defter tutulması şüpheli alacak

17 Şüpheli Alacak Ayrılması
Pasifte karşılık ayrılabilir. Karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmaz, Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. İlgili hesaplar

18 Değersiz Alacaklar Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, Değersiz alacaklar, zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu hükümden yararlanabilir. Noterde sulh belgesi, Ticari işlemle ilgili olmalı, ,

19 Vazgeçilen Alacaklar Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesap alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır. 3 yıl fon hesabında bekletilir,

20 Yenileme Fonu 1 Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur, Bu konuda işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, Satıştan oluşan kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. (Bilanço usulü defter)

21 Yenileme Fonu 2 Bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir. Yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

22 Kurumlar Vergisi İstisnalar (5-1)
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır, Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

23 Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.

24 Beş yıl içinde sermayeye ilave dışında, başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. İşletmenin tasfiyesi (devir ve bölünmeler hariç) halinde de aynı hüküm uygulanır. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna kapsamı dışındadır.

25 h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.

26 ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).

27 Zarar mahsubu K.V. beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla, Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar. Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:

28 Zarar mahsubu 1) Son beş yıla ilişkin K.V. beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması. 2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi. Şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

29 Yurt Dışı Zarar Mahsubu
Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; 1) O ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması, 2) Raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde indirim konusu yapılır. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur.

30 K.V. Diğer indirimler Arge Harcamaları
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik  Ar-Ge harcamaları tutarının % 100‘ü. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

31 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar1
2 Ayrı Mevzuat var, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hk. Kanun, Ar-ge kapsamına giren harcamalar farklılık göstermekte, tercih edilen sistem uygulanmalı, Ar-ge Harcamalarının % 100 ü KV beyannamesinde indirim konusu yapılır. YMM Raporu gereklidir. (KV Beyanını takip eden 2 ay içinde)

32 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar2
Tubitak onaylı proje veya M.B onayı, Harcamaların dönem içinde izlenmesi (750 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri) Birden fazla proje varsa ayrı izleyebilme, Dönem sonunda harcamaların 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında izleme,  Aktifleştirme hali – Amortisman ayırma Giderleştirme şartları

33 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar3
Bu kapsamda elde edilen hibe şeklinde destek tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. (602 Diğer Gelirler hs.) Teknoloji geliştirme bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları’na teşvik uygulanmaz. (İstisna kapsamı nedeniyle)

34 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar4
Ar-ge harcamaları ve YMM raporunda tercih edilen sisteme göre ilgili mevzuata göre hareket edilecektir. (5520 – 5746) Tubitak’tan alınan hibeler için muhasebeleştirme farklı 5520’ye göre gelir yazılmalı veya alınan hibe Arge harcamasından düşülmeli, 5746’ya göre ise alınan hibe özel fon hesabında izlenmeli, Sigorta ve Gelir Vergisi teşvikleri

35 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar5
5520 Personel Giderleri: İşletmenin Ar-Ge departmanında çalıştırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değildir, Personel giderleri: Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu aşmamak üzere, Ar-Ge faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri, Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.

36 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar6
Amortisman ve Tükenme Payları:  Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortismanlar, iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir. 5746 – Amortisman Giderleri; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

37 Ar-Ge Harcamaları Özellikli durumlar7
İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri

38 Sponsorluk Harcamaları,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

39 Yurt Dışına verilen hizmetlerde İstisna
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve

40 Yurt Dışına verilen hizmetlerde İstisna
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Gelir Ve Kurumlar V. Mükellefleri için geçerli,

41 Örtülü sermaye Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden Temin ederek işletmede kullandıkları borçların, Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır. Ortakla ilişkili kişi, en az % 10 oranında ortak, oy veya kâr payı hakkına sahip olan kişi veya kurum, Öz sermaye, kurumun V.U.K uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesi,

42 Aşağıdaki borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz
İlişkili kişilerin sağlanan gayri nakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar. Ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kullandırdığı borçlanmalar. Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar. İlgili Kanunlara göre faaliyet gösteren, Finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

43 Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç,
Faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, Örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Tam mükellef kurumlar nezdinde düzeltilir. Bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

44 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı K.V. Madde 13
Yurt Dışı ilişkili kişilerle iş yapanlarda rapor gerekli Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

45 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu
Yabancı ülkelerde elde edilerek sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen K.V. benzeri vergiler, tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir. Yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, Türkiye'de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

46 Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunur, Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.

47 Vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir. Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi halinde, ertelenen vergiler için AATUHK hükümlerine göre GZ hesaplanır.

48 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 1
Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler; Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler;

49 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 2
Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır. İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir

50 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 3
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si (90/1081 sayılı B.K.K. ile (0) sıfır) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;  Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

51 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 4
Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Ödenmeyen SGK Primleri,

52 Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 5 KVK
Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

53 Ücretliler Açısından Yeni BES Uygulaması
Sigortalılar tarafından ödenen BES ödemeleri tarihinden sonra bordroda indirim konusu yapılamıyacaktır, Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

54 Ücretliler Açısından Yeni BES Uygulaması İndirilecek Giderler
İşverenler tarafından ücretliler adına BES’e ödenen katkı payları BES’e ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, Ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşverenler tarafından ödenen katkı payları, gerekse GVK ‘nun 63 üncü maddesi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

55 GV Beyannamesi üzerinden Sigorta ve yeni BES Uygulaması
Tarihinden itibaren BES ‘e ödenen primler GV Beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılmaz, Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Türkiye'de kâin sigorta şirketi ile) Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması,

56 GV Beyannamesi üzerinden İndirim
Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya KV mükellefiyeti bulunan kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

57 GV Beyannamesi üzerinden İndirim
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

58 GV Beyannamesi üzerinden İndirim
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak (K.Ö yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin, inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

59 Konutlarda KDV 01.01.2013 Yürürlük,
Yapı ruhsatı tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde …

60 Konutlarda KDV 01.01.2013 Net Alanı 150 m2’ye kadar konutlardan,
Büyükşehirlerde , lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan, Yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununa istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 500 TL ile TL’ sı (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde % 8 1.000 TL ‘sı ve üzerinde olan konutların tesliminde vergi oranı % 18 olarak uygulanır,

61 Konutlarda KDV 01.01.2013 İstisna,
tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler,

62 Konutlarda KDV 01.01.2013 I SAYILI LİSTE % 1 (Devam edecek uygulama)
11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, 12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

63 KDV Tebliği 121  Konut teslimlerinde KDV iadesinde alt alt limit sınırı, 2012 yılında geçerli olan TL tutarındaki sınır, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için TL olarak uygulanacaktır.

64 KDV Tebliği 117 – KDV Tevkifatı
Tebliğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan hizmetler; Temizlik, bahçe ve çevre bakım, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım, Her türlü yemek servisi ve organizasyon, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık, Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

65 KDV Tebliği 117 – KDV Tevkifatı
Tevkifatlı KDV İadesi sınır TL TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ Yukarıdaki hizmetler ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin ¨'yi aşmayan mahsup talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 2.000 ¨ ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise sadece teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir ¨'yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, VİR ile çözülür.

66 Ticari Defter Kapanış Onayı
TTK Madde 64 (6102) Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli (Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ) MADDE 15 – Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

67 Ticari Defterler Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

68 TTK – Genel Kurullar ile ilgili hatırlatmalar
Çağrıya yetkili olanlar, Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Kanunun 410 uncu maddesine göre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

69 Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu
Aşağıdaki genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur, Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, Diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması,

70 Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu
Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği, Birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

71 Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu
Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır.

72 İç Yönerge Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile Ek-5’teki örneğe uygun olarak hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır. Tek pay sahipli A.Ş. ‘lerin yönetim organlarınca da iç yönerge hazırlanması ve bu iç yönergenin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi, toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

73 İç yönergenin hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 2 –  Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

74 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA
Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden oluşur: a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar.

75 Yıllık faaliyet raporunun sunumu
MADDE 16 – (1) Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır.Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

76 Teşekkürler …


"Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Kamber Kaya – YMM 26.01.2013 - Perpa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları