Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM ÜYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM ÜYESİ"— Sunum transkripti:

1 YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM ÜYESİ
DR.AHMET HAMDİ ORHAN YÜKSEK MÜHENDİS YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM ÜYESİ

2 SU VE KANALİZASYON PROJE HAZIRLAMA VE İZLEME KABUL İŞLEMLERİ TEMEL KURALLARI..

3 A.KAPSAM  1. Konu İdarece ihale suretiyle veya emanet usulü ile yaptırılan içme suyu, kanalizasyon, elektrik tesisleriyle tüm yapı tesislerinin geçici ve kesin kabullerine ilişkin işlemleri kapsar.  2.Kabuller için Müracaat sekli ve ön Hazırlık   İşin geçici ve kesin kabule hazır olduğu, müteahhidin bas vurması üzerine Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü ve müstakil kontrol örgütünce tespit edilerek yazı ile idareye bildirilir.  Kontrol, müteahhit veya vekilinin katılmasıyla ( yoksa gıyabında ) tesisin durumu inceleyerek kabule hazır olup olmadığını, hazır ise bu duruma en son hangi tarihte getirildiğini tespit eder, bunu bir raporla idareye bildirir. Tesisin kabulü hazır olabilmesi, taahhüt konusuna giren islerin tümünün sözleşme ve eklerine, tasdikli projelerine ve bu hususta yürürlükteki tüzük, şartname ve yönetmeliklere tamamen uygun bir şekilde yapılmış olduğunun belirlenmesiyle kabirdir. Geçici kabul teklifinin yapılabilmesi için, özürlü ve eksik islerin isletmeyi ve yapılan isten emniyetle yararlanmayı hiç bir nedenle engellememesi ve tutarının toplam ihale bedelinin % 5’ni asmaması gereklidir. Müteahhit kabulle ilgili araç ve gereçlerle inceleme ve deney imkanlarını kabul heyetinin emrine vermekle yükümlüdür.

4 3.Kabul Heyetlerinin Kuruluş Esasları
Geçici ve kesin kabul heyetleri aşağıdaki sebillerde kurulur. İdarece yaptırılan islerin kabulü; İdarece görevlendirilen elemanlardan kurulu heyet tarafından yapılır. Müteahhit veya vekili kabul heyetine katılır. Heyet üyelerinden İdarece uygun göreceği Mühendis ve Mimar kabul heyetine Başkanlık eder. Bir inşaatın ataşman ve benzeri tutanaklarından imzası bulunan kontrol mühendisi veya mimarı kabul heyetine üye olamaz. Su isletmesi İdaresince , Ortak İdareler veya diğer kuruluşlar adına yaptırılan içme suyu, kanalizasyon , yapı elektrik tesislerinin kabulü; İdarece görevlendirilecek elemanla, ilgili Ortak İdare temsilcilerinden kurulu bir heyet tarafından yapılır. Müteahhit veya vekili kabul heyetine başkanlık eder.   ( Şişeleme Tesislerinin geçici ve kesin kabullerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından), Elektrik tesislerinin geçici ve kesin kabullerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından temsilci istenir. 4.Kabul Gününün Tespiti ve Kabul Heyetlerinin Görevlendirilmesi Tesisin kabule hazır olduğunun Kontrol Teşkilatı tarafından İdareye bildirilmesi üzere kabul heyeti teşkil edilecektir. Kabul günü tespit edilir. Bu durum ilgili kuruluşlara, kontrol örgütüne ve müteahhide, temsilcilerinin kabul tarihinde is yerinde bulundurulması bildirilir.   Su İdaresi kabul heyetlerinde mühendis ve mimar kademesinde elemanlar temsil eder. 

5 Üyelerden is yerinde bulunmayacak olanların, gerekçeleri ile birliğe, kabul tarihinden İdarenin haber vermeleri gereklidir.  Davet edildiği halde müteahiddin veya vekilinin kabule katılması kabulün yapılmasına engel teşkil etmez. 5.Kabul Heyetinin Toplanmaması   Herhangi bir nedenle, tespit olunan tarihten itibaren iki gün içinde kabul heyeti tam olarak toplanamazsa, heyet başkanı durumu İdareye telefonla bildirir ve verilecek talimata göre gereği yapılır.   6.Kabul Tutanaklarının düzenlenmesi, İmzası Tasdiki ve müteahhide Tebliği Kabulden sonra heyet, aşağıda belirtilen biçimde tutanakları düzenler ve bunları yazılı olarak Su İdaresi ile ilgili birimine teslim eder.  Kabul heyetince düzenlenen tutanaklar Su İdaresinin onaylanmadan geçerli sayılmaz. Kabul tutanaklarının onaya sunulabilmesi için heyet Başkanının da içinde bulunduğu çoğunlugun kabulü uygun bulmuş olması gereklidir. Kabul tutanaklarına karsı olan üyelerin, bu tutanakları itirazı kayıtla imza etmeleri ve katılmadıkları hususları da ayrı bir rapor halinde gerekçeleriyle birlikte belirlemeleri ve bu raporu tutanakları eklemeleri zorunludur.  Çoğunluğun kabulü uygun bulmaması halinde tasdik makamı isterse isi yeniden inceletebilir. Diğer taraftan Müteahhit yeni bir kabul heyetinin gönderilmesi isteyebilir.i Ancak; İdare bu heyeti gönderip göndermemekte serbesttir. Kabule katılıp tutanakları imzadan kaçınan üye hakkında kabul heyeti ek bir tutanak düzenler. Heyet tarafından tutanaklar hakkındaki kararı tutanaklarla birlikte gereği için ilgililere tebliğ edilir.

6 B.GEÇİCİ KABUL İŞLEMİ 7.Geçici Kabule Başlama Kabul İşlemine Yönetmelik ve Genel Hükümler kısmında belirtildiği gibi geçici kabul heyeti, karalaştırılan günde iş yerinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda, kabulde göz önünde bulundurulması gereken proje, sözleşme ve ekleri, diğer evrakla birlikte gözden geçirilir. Muayene ve deneylerde kullanılacak işçi, araç ve gereçlerin var olup olmadığını araştırılır. Eksikse müteahhide tamamlattırılır. Elektrik işlemleri kabulden önce hava hattı ve şebekelere cereyan verileceği hususunun radyo ile veya yöresinde ilan edilip edilmediği gözden geçirilir. Aksi halde gerekli tedbir alınır.  8.Geçici Kabulün Yapılması Heyet, tasdikli proje çerçevesinde yapılmış olan tesis ve inşaatın sözleşme ve ekleri gereğince, Müteahhit tarafından yapılan isleri ve sağlanan gereçleri, gerektiğinde idare tarafından verilen gereç ve varsa isleri, isin sahibini ilgilendiren hususları inceler, kullanılan gereçlerin orijinal faturaları, fabrika deney protokolleri ve gerekli görülen bilgiler, ilgililerce kabul heyetine verilir. İşlerin geçici kabule uygun olabilmesi, o isin tümünün sözleşme ve eklerine, tasdikli projelerine, bu konuda yürürlükte olan şartname ve yönetmeliklere, tekniğin genel kurallarına uygun olarak yapılmış olduğunun tespitiyle mümkündür. Ancak; isletmeyi ve yapılan islerden emniyetle yararlanmayı hiç bir şekilde bozmayacak bazı özür ve eksiklikler heyet tarafından uygun görülen süre içinde giderilmek kaydıyla kabul yapılabilir. Özürlü ve eksik islerin sözleşme birim fiyat ve rayiçleriyle hesaplanacak tutarının isin toplam ihale bedelinin % 5 ‘

7 ni geçmemesi gerekir. Esasa taalluk eden veya emniyet yönünden önem taşıyan veya emniyet yönünden önem taşıyan kusur ve noksanlar % 5’i geçmeseler dahi kabulün yapılması engelleyen nedenlerden sayılır.   İncelemeler sonunda tespit edilen özür ve eksiklikler ve yetersiz islerin dökümü tutanaklara geçirilir. 9.Geçici Kabul Tutanakların Düzenlenmesi   Geçici kabul heyeti yaptığı inceleme ve muayeneler sonunda kabulün yapılabileceği kanısına vardığı takdirde ekli örneklere uygun olarak geçici kabul tutanağını ( en az beş nüsha olarak ) düzenler. Tutanağın özür ve eksikler sayfasının düzenlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulur.   9.1.Müteahhidi ilgilendiren Hususlar a.Giderilecek Özür ve Eksiklikleri Yapılan inceleme sonunda projesine uymayan, eksik bırakılmış ve yapılması gerekli görülen isler, nitelik bakımından yetersiz görülüp onarılması istenen isler ve müteahhit tarafından sağlanmış gereçlerde görülen özür ve eksikliklerle bunların ne biçimde düzeltileceği, tek tek açıklanarak belirtilir. Sözleşme birim fiyatlarından da yaralanılarak her kalem is için para kesintileri tespit edilir. Bu bölümün toplamı, toplam ihale bedelinin % 5’nin hesabına esas olacak miktardır. b.Nefaset Farkı Kesilecek isler Esasa taalluk etmeyip onarılması gerekli görülmeyen kötü, özürlü ve nefis olmayan isler bu bölüme yazılır. Bunlara ait nefaset farkı bedellerinin tespiti, kesin kabul heyetine bırakılır. c.Müteahidde Yaptırılacak İsler Yapılmış herhangi bir tesis parçasını tamamlayıcı nitelikte olan veya emniyeti gerektiren hususlarda heyetçe yapılması zorunlu ve gerekli görülen yeni isler bu bölümde belirtilir. Ancak; yaptırılacak bu isler müteahhide yeni bir is verme anlamında olmaz.

8 9.2.İdareye Ait Eksiklikler
Heyet, idarece verilip, müteahhit tarafından monte edilen gereçlerin projedeki miktar ve karakteristiğe uygun olup olmadığını inceler, bu konudaki eksiklikleri ve isin tamamlanması için verilmesi gereken ek ve yedek gereç miktarını bu bölümde belirtir. İdareye ait eksikliklerden müteahhit sorumlu tutulamaz. 9.3. İş Sahibine Ait Eksiklikler İşin sahibi idare veya diğer kuruluşlara ait tesis ve işletme, yönetim eksiklikleri bu bölüme yazılır ve bunların giderilmesinden işin sahibi sorumlu tutulur. 9.4.Özürlü ve Eksik işlerin Bitirilme Süresi Tutanağın bu bölümünde özür ve eksikliklerin giderilme süreleri belirtilir. Süre başlangıcı ( aykırı bir hüküm olmadıkça ) tutanakların tasdiklenip müteahhide tebliğ edildiği tasdike engel özür ve eksik bulunduğunda bunların listesinin müteahhide gönderildiği tarih olarak alınır.

9 9.5.Tavsiyeler  Tesisin emniyetle isletilmesi ve uzun ömürlü olması için alınması gereken tedbirler bu bölüme yazılır. Ancak, bu tavsiyeler yükleniciye yeni bir is verme anlamında olamaz. 10.Kısmi Geçici Kabul Tesisin tümü bitirilmeden, ( Mukavelesinde bulunması veya bitirilen kısımların isletmeye açılması zorunluluğunun idarenin lüzum ve uygun görmesi halinde ) biten kısımlarının kısmi geçici kabulü yapılabilir. Kısmi geçici kabul de kabul esaslarına göre yürütülür. 11.Geçici Kabulün Reddi Heyetçe tespit edilen tüm özür ve eksiklikler bir protokole geçirilir. Kabulün yapılmasını engelleyen hususlar da nedenleri ile açıklanır. 12.Geçici Kabulün Geç Yapılmasında Bitim Tarihi Müteahiddin kabul isteğinin idareye gelişinden itibaren bir ay içinde kabule gidilip reddedildiği ve kabule engel noksanların giderilmesinden sonra tekrar gidilmesi yüzünden geçici kabul geç yapıldığı takdirde müteahhidin son kabul isteme tarihi isin bitim tarihi kabul edilir. 13.İnşaat ve Tesisatın İşletmeye Açılması Tesisin tümünün veya kısmi kabulü yapılan bölümlerinin kısmen veya tamamen teknik ve idare bakımdan isletmeye açılmasında sakınca görülmemesi halinde tesis isletmeye açılır.

10 C.KESİN KABUL İŞLEMİ 14.Kesin Kabulün Yapılma Zamanı
Sözleşmede yazılı teminat süresi sonunda ve geçici kabul tutanaklarında belirtilen özür ve eksiklerin giderilmesi halinde kesin kabule gidilir. Su kadar ki teminat süresi ne olursa olsun, kesin kabule gidilebilmesi için tesisin en az altı ay süreyle isletme şartlarında çalışmış olması gereklidir. 15. Kesin Kabule Başlama Kesin kabule başlamada da geçici kabule başlamaya ait 7. maddedeki kaidelere uyulur. 16.Kesin Kabulde Göz önünde Tutulacak Hususlar Heyet, geçici kabul tutanağında yazılı olan özür ve eksikliklerin giderilip giderilmediğini, geçici kabulle kesin kabul arasında inşaat, imalat ve tesisatın normal isletme ve kullanma şartları altında kullanılmaları ve isletmeleri sonucu özür ve arıza gösterip göstermedikleri, genel olarak teknik şartname ve projesinde gösterilen nitelikleri koruyup koruyamadıklarını, geçici kabulde görülmeyip sonradan ortaya çıkan özür, arıza ve hataların bulunup bulunmadığını, mahiyetlerini. inşaat ve tesisatta görülen özür ve eksikliklerin düzeltilebilir olup olmadıklarını. düzeltme imkanı olmayanların dayanım, isletme ve kullanmayı etkileyip etkilemediklerini tespit eder. Heyet, geçici kabul heyetince tespit edilen veya geçici kabulden sonra geçen sürede ortaya çıkan esasa taalluk etmeyen, onarılmasına gerek görülmeyen kötü, özürlü ve nefis olmayan islerden kesilecek bedeli tespit eder. 17. Kesin Kabulün Yapılması Heyet, lüzum gördüğü muayene, ölçü ve deneyleri yaparak tesisin kesin kabule uygun olup olmadığını tespit eder.

11 Kesin kabulün yapılabilmesi için kesilecek bedeller dışında hiç bir eksiğin bulunması zorunludur.
Ancak onarılması veya düzeltilmesi gereken cüzi fakat önemli eksiklikler varsa tamamlatma bedelleri belirlenir, bunların tamamlanmasından sonra tutanakların tasdiki kaydıyla kabul yapılabilir. 18. Kesin Kabul Tutanakların Düzenlenmesi Heyet incelemeler sonunda tesisi, Kabule uygun bulunduğu takdirde ekli örneğe göre kabul tutanaklarını ( en az beş nüsha halinde) düzenler ve 9. Maddeye uyar. Kesilecek nefaset farkları ve kabul şartları, tutanağın özür ve eksiklikler sahifesine açıkça yazılır. 19. Kesin Kabulün Reddi Kesin kabule gidilip de 17. maddede yazılı hususların gerçekleşmediğinin görülmesi halinde, kesin kabul yapılmayıp, ret nedenleri tutanakla tespit edilir. D.FESİH VE TASFİYE 20.Fesih ve Tasfiye Tesisin kabulü yapılabilir bir duruma gelmeden, sözleşmenin fesih veya tasfiyesine karar verilmesi halinde işin özelliğine göre idarece ( muayene ve tespit heyeti ) kurulur. İşin muayene ve tespitinde müteahhit veya vekili davet edilir. Tespit edilen tarihte müteahhit heyete katılmadığı takdirde muayene ve tespit gıyabında yapılır. Heyetçe yapılan islerin sözleşme ve eklerine ve projelere uygun yapılıp yapılmadığı incelenir. Yapılan is ve gereçlerin kesin metrajı çıkarılır. Özür ve eksiklikler belirlenerek bir protokole bağlanır.

12 KABULE TEKNİK MUAYENE, ÖLÇÜ VE DENEYLER 
21.İnşaat ve Tesislerin Genel Olarak İncelenmesi Her türlü İnşaat ve tesisatın kabulleri yapılırken proje ve şartnamesinde uygun olup olmadığı incelenir. Kullanılmış olan gereçlerin niteliğinin şartnamesine, standartlara ve normlara uygunluğu araştırılır. Gerektiğinde her türlü laboratuar ve diğer deney ve analizler yaptırılır. İslerin proje ölçülerine uyup uymadığını kontrol için gerekli görülen yerlerde ölçüler yapılır. Toprak altında kalan kısımların tahkiki için Gerektiğinde sondaj yapılır. Elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör, telefon, dizel ve türbin grupları, yakıt tankı, soğutma havuz be kuleleri, pompalar, klorlama, şişeleme, soğuk hava ve taahhüt konusu diğer gereç ve donatımın şartnamelerine uygun olup olmadığına bakılır. İnşaat ve tesisatın gerekli görülen kısımlarında yükleme ve sızdırmazlık deneyi ve tartılar yapılır. Tecrit durumu incelenir. Şartnameye uymayan gereç ve donatımın dayanım ve kullanmaya etki derecesi tespit edilir. İnşaat ve tesisatta titreşim, oturma, kayma ve heyelan belirtilerin bulunup bulunmadığını veya ileride arıza çıkma ihtimali olup olmayacağı incelenir. Böyle bir durum varsa bunda müteahhidin kusuru ve olayın önceden bilinmesinin mümkün olup olmadığı araştırılır. Alınacak tedbirler konusunda teklifler yapılır. Yukarıda belirtilen hususların dışında, isin önemine göre kabul heyeti gerekli gördüğü diğer bütün inceleme ve deneyleri yapar.

13 Tesisle birlikte verilmesi gereken donatım ve avadanlık ile istenilen yedek parçaların, bakım ve isletme talimatlarının ve yedek parça kataloglarının verilip verilmediği araştırılır.   22.İçme suyu ve Kullanma Suyu Tesislerinin Muayenesi İçme suyu ve kullanma suyu tesisleri genel olarak 21 maddede incelenir. Bunların dışındaki incelemelerde aşağıdaki yol izlenir. 22.1.Su Tutma, Su Alma, Su Toplama Tesislerinin İncelenmesi Bentlerin; dere ve göl su alma ağızlarının, su toplama galerinin, drenajların, pınarların, keson ve derin kuyuların proje debilerini sağlayıp sağlamadıkları, iyi çalışıp çalışmadıkları, su kaçağı olup olmadığı, nedenleri, kapakları, vanaların, manevra düzenlerin, krepin, süzgeç, elek ve ızgaraların, havalandırma bacalarının, kilit altında bulundurulan kısımların ve benzeri hususların özelliklerine uygun olup olmadığı, tesislerin sellere, taşkınlara, oyuntu ve yüzeysel sulara karsı korunup korunmadığı, emniyette olup olmadığı, incelenir. Gerekli ise tavsiyelerde bulunulur, koruma bölgelerinin teşkil edilip edilmediğine bakılır. İçme suyu tesislerinde sağlık şartlarının gerçekleştirilmemesi, koruma bölgelerinin teşkil edilmemiş olması ve su olduğu halde proje debisinin sağlanmamış olması esasa taalluk eder. Bu durumda kabul yapılamaz. İstimlak işleminin belediyelerince gerçekleştirilememesi müteahhide ilgili görülmeyerek tesisin kabulü yapılır. Ancak, koruma bölgesi teşkil edilmeden tesis isletmeye açılmaz.

14 22.1İsale Hatlarının Muayenesi
Cazibe ile su getiren boruların, kanalların tünellerin; terfi hatlarının, Proje ve özelliklerine göre proje debilerini sağlayıp sağlamadıkları, yüklendikten sonra iyi çalışıp çalışmadıkları, eklerin, genleşme contalarının durumu, su kaçırıp kaçırmadıkları, alt ve üst geçitler, dere geçitleri incelenir. Gerektiğinde boru basları kontrol edilir. İsale hatlarının yüzeysel sulara, don, çığ tehlikesine karsı korunup korunmadıkları, tespit kitlelerinin uygun olarak yanılıp yanılmadığı, fazla eğimli kısımlarda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı incelenir. Borularda Katolik koruma yapılmışsa bunların durumu, tecrit yapılıp yapılmadığı, vana, kapak, klape, adam deliklerinin, denge bacalarının, vantuzların, tahliyelerin, maslakların, yükleme odalarının, projesine göre özellikleri ve çalışma durumları incelenir. Font düklit, çelik, plastik ve asbestli çimento borularla yapılan isalelerde, şartnamelerinde kabul edilen kaybın üstünde; betonarme borularda kilometre basına binde bir ve beton borularda ise binde ikinin üstünde su kaybolmamalıdır.

15 22.3.Depo ve Toplama Havuzlarının İncelenmesi  
Depo ve toplama havuzlarının projesine göre durumları, donanımları, imla durumları, yüzeysel sulara karsı korunup korunmadığı, varsa koruma bölgenin teşkil edilip, edilmediği incelenir. Depo ve toplama havuzları önceden en az bir hafta süreyle su ile dolu tutulmuş olmak kaydı ile , a.Geçici kabulde 24 saatte, ( sözleşmesinde başka hüküm yok ise ) su kaçağı yapıya zarar vermeyecek durumda ise en fazla % 3 ( üç ) ‘ü b.Kesin kabulde ( sözleşmesinde başka hüküm yok ise ) en çok % 1 ( bir )’i asmamalıdır.

16 22.4.Şebekelerin Muayenesi 
Şebekelerin muayenesinde temiz su ile yükleme yapılır. Şebekenin sızdırmazlığı, boruların tecridi, Gerektiğinde eklerde kullanılan kursun, lastik conta vs. ile boru hendeklerinin imla durumu ve boru dirsekleri ile tespit kitlelerinin ve yol kaplamalarının durumu incelenir.  Vana, tahliye, flatörlü, vana ve yangın muslukları yerlere konup konmadığı, mesnet betonlarının yanılıp yapılmadığı, gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları, çalışma durumları, vana ve yangın muslukları yol başlıklarının yol seviyesine uygunluğu incelenir. Şebekelerin lağımlarla kesişme noktaları gözden geçirilir. lağımlarla kesişme noktaları, şartnamelere uygun yapılmışsa bu, esasa taalluk eder ve tesisin kabulü yapılmaz. sağlık şartlarını haiz içme suyu tesislerinin dezenfeksiyonunun tamamlanmasından sonra kabul yapılıp tesis isletmeye açılır.

17 22.5.Arıtma Tesislerinin Muayenesi
Izgaralar, elekler, her türlü açık, kapalı, yavaş ve hızlı filtrelerde bütün donatımın yeni ve kullanılmamış olması hususu incelenir. Kullanılan armatür ve makinelerin marka ve tiplerinin Şartnameye veya bu Şartnameye göre verilen teklifteki kriterlere uyup uymadığına, bakılır. Filtre temizken, tekrar temizlenecek duruma gelinceye kadar çalıştırılarak, bu esnada geçen zaman, geçen su miktarı, suyun PH’i, tüketilen alum, kireç ve klor miktarı filtre edilmiş ve edilmemiş suyun bulanıklık derecesi, rengi ve çökelti miktarı, filtre yük kaybı, filtre hızı, filtrenin yıkama hızı, kullanılan yıkama suyunun miktarı saptanır ve şartnamedeki miktarlarda karsılaştırılır. Filtre yıkama durumuna gelmeden önce, kimyasal ve bakteriyolojik analiz yapılmak üzere ,ham sudan ve filtre edilmiş sudan numune alınarak analize gönderilir. Tesisteki pompa, hava kompresörü, doz ayarlayıcısı ve diğer donanım muayene edilir.  

18 22.6.Yumuşatma tesislerinin Muayenesi  
Yumuşatma tesislerinde, ( kireç- soda, sodyum karbonat- sodyum hidroksit, sodyum bikarbonat, zeolit metotlarıyla yapılan yumuşatmalar ) bütün donatımın yeni ve kullanılmamış olduğu, marka ve tiplerinin Şartnameye veya bu Şartnameye göre verilen teklifteki kriterlere uyup uymadığı incelenir. Eğer zeolitlerle yumuşatma yapılıyorsa, henüz kullanılmamış zeolit üzerinden ham su geçirilerek, zeolitin doymuş hale gelmesine kadar geçen zaman, geçen su miktarı belirlenir ve şartnamesindeki miktarlarla karıştırılır. Doymuş hale gelmiş zeolit üzerinden tuz çökeltisi geçirilerek yeniden çalışır hale getirilip, bunun için geçen zaman, tüketilen yıkama suyu ve zeolit kaybı miktarı belirlenir ve şartnamedeki miktarları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştırır. Yumuşatmanın devamı süresince değişik zamanlarda su numuneleri alınarak ortalama toplam sertliği ham suyun ve yumuşatılmış suyun PH’ı, kalıcı sertliği ve alkalinitesi belirlenir.

19 23.Kanalizasyon Tespitlerinin Muayenesi
Kanalizasyon Tespitleri genel olarak 21. Maddede muayeneye göre edilir. Bunların dışındaki incelemelerde aşağıdaki yol incelenir. 23.1.Şebeke ve Toplayıcılar  Şebeke ve toplayıcılarda akımı kontrol etmek amacıyla tercihe temiz su kullanılır. Mecraların sızdırmazlık durumu kum getirmesi dolgun dış yüzeydeki veya yol kaplamasındaki çöküntüler, sürekli olarak çok miktarda su akıtması gibi hallerde bunların nedeni incelenir. İçine girilip de yürüyerek kontrolü yapılamayan mecralar ayna veya uygun bir ışık kaynağı ile kontrol edilir. Temin edilebildiği takdirde kızaklı televizyon özel boru içi kamerası veya fotoğraf makinelerinden de yararlanılır.   Dolu savaklar, sifonlar ve benzeri yapılar tetkik edilir.

20 23.2.Bacalar Bacaların giriş ve çıkış borularının bağlandıkları sızdırmazlığı ve oturma durumu kontrol edilir. Basamadıkların iniş-çıkış yüksekliğini uygun olarak yapılıp yapılmadığı, klape, siler, ve sürgü gibi donatımla, yıkama bacalarının çalışıp çalışmadığı ; Taban oluklarının projesine göre imal edilip edilmediği ; kapakların yol eğimine uygun olarak yerleştirilip yerleşmediği gözden geçirilmelidir. 23.3.Pis su arıtma tesisleri , Sanat yapımları ve donatımları  Izgaralar, kum tutucular, yağ ve benzin ayırıcılar, yağmur suyu biriktirme havuzları terfi sistemleri çökeltmek havuzları, damlatma ve çeşitli metotlarla arıtma , sızdırma , havalandırma , çamur çürütme, ısıtma , kurutma , gaz ve deşarj tesisleri incelenir ve öngörülen verimleri sağlayıp sağlamadıkları araştırılır.   24.Motopompların muayenesi  Motopompların yeni ve kullanılmamış olup olmadıkları, marka , özellik ve tiplerinin teknik şartnamesine , teklife veya değişiklik halinde idare ile varılan son anlaşma şartlarına uygun olup olmadıkları gözden geçirilir. Motor ve pompanın etiket değerleri tutanağa geçirilir. Motopompun debi ve veriminin istenileni sağlayıp sağlamadığı araştırılır. Pompa deneyleri yapılır. Pompa ve motorun yatak ısınmaları , motor sıcaklıgı , titreşimleri motor ve pompa bağlantısının usulüne ve şartnamesine uygun olup olmadığı, otomatik şalterlerin yol verici ve limit kontrollerinin görevlerini yapıp yapmadığı kontrol edilir.

21 25.Hava Kazaları ve Hidroforların Muayenesi
Hava kazaları ve Hidroforlar kompresörler ve donatımlarının çalışma durumu incelenir. Kazanın alt ve üst takkesini etek boyu ile eteğe birleşik kısımdaki eğriliği şablonla kontrol edilir. 26.Klorlama Tesislerin Muayenesi  Klorlama cihazlarının yeni ve kullanılmamış olup olmadığı, marka ve tiplerinin teknik şartnamesine ve teklife uyup uymadığı, donatım ve yedek parçalarının bulunup bulunmadığı çalışma durumu incelenir. Cihazdan istenilen klor tüketimi ve kalıcı klor miktarı ölçülür.Cihazın herhangi bir yerinden ve borularından klor kaçtığı olup olmadığı araştırılır. Klor cihazı odasında havalandırmanın temin edilip edilmediği ve soğuğa karsı tedbir alınıp alınmadığı gaz maddesinin ve ilk yardım talimatnamesinin olup olmadığı araştırılır. Klorlamanın yürütülmekteki yasalara göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Klorlamada önce ve sonra şebeke ucundan numuneler alınarak bakteriyolojik analizi yapılır. 27.Elektrik Tespitlerinin Muayenesi Elektrik tespitlerinin İnşaat ve tesisat kısımları genel olarak 21. maddeye göre muayene edilir. Bunların dışındaki incelemelerde aşağıdaki yol incelenir.

22 27.1.Dizel-Elektrojen Gruplarının Muayene ve Deneyleri  
Grubun veya morstun sözleşmesinde garanti edilen gücünün 4/4 , ¾ ve 2/4 yüklerinden ve yine sözleşmesinden niteliği akaryakıt miktarını belirlemek için akaryakıt tüketim yapılır. Motorlar büyüklerine göre ½ - 2 saat süreyle deney gücünde çalıştırılarak sıcaklık bakımından karalı duruma getirildikten sonra deneylere başlanır. Her güçte akaryakıt tüketim deneyi en az 1 saat sürer. Deneyler Generatörün yüklemesi suretiyle yapılır. Sözleşmede başkaca bir kayıt bulunmadığı takdirde deney sırasında gerekli ölçüler generatör panosu üzerindeki ölçü aletlerinden alınır. Bu aletlerin doğruluğundan kuşkuya düşüldüğü taktirde başkaca ölçü aletleri kullanılabilir.   Dizel gruplarında gereğinden fazla yağlama suretiyle, akaryakıt tüketimi düşürülebileceğinden, deney sırasında fabrikanın normal işletme için belirlediği yağlama yağı miktarından fazla yağ ve verilmemesine dikkat edilmelidir. Beygir saat ve kilovat saat başına bulunan akaryakıt tüketim miktarları, sözleşmedeki değer ve toleranslar göz önüne alınarak karşılaştırılır. Mukavelede akaryakıt tüketimi hususunda bir tolerans kaydı bulunmadığı taktirde bu tolerans %5 olarak kabul edilir. Bulunan akaryakıt tüketim miktarlarından tolerans düşüldükten sonra dahi sözleşmedeki değerlerin üzerinde görüldüğü takdirde sözleşme hükmü uygulanır. Bu hususta mukavelede bir kayıp bulunmadığı takdirde tolerans düşüldükten sonra bulunan tüketim miktarı sözleşme değerinden %10fazla artma gösteriyorsa dizel grubu reddedilir. Deney sonucu bulunan tüketim miktarı tolerans düşüldükten sonra sözleşme değerini %10’nundan az artma gösteriyorsa müteahhit akaryakıt tüketimi kesin kabule kadar düzeltmeye çağrılır. Kesin kabulde yapılacak deneyde de aynı sonuç ile karşılaşılırsa dizel grubunun kıymet düşüklüğünü karşılayacak bir para kesilmek şartıyla kabulü yapılır. Grubun,en az saat süren tam yükteki güç deneyi ile, (mukavelesinde bulunduğu takdirde) aşırı yük deneyleri yapılır. Mukavelede havanın sıcaklığı, basıncı ve bağıl nemi konusunda herhangi bir kayıt bulunmadığı takdirde garanti edilen gücün 20 C sıcaklıkta, 760 mm. cıva basıncında ve %60 bağıl nem altında garanti edilmiş olduğu kabul edilir. Deney sırasında havanın sıcaklığı, basıncı ve bağıl nemi bu değerlerden farklı ise motorun garanti edilen gücü yeni şartlara dönüştürülür ve deneyler bu güç üzerinden yapılır.

23 Motorun İşletme Durumunun İncelenmesinde;
Ani yük kaldırmalarında grubun devir adedinin tehlikeli bir sınıra yükselmemesi, Krank milinin kritik titreşimleri, Boştaki çalışmada yanma emniyeti, Az yüklerde sarsıntısız çalışıp çalışmadığı,  Eksozdan çıkan gazların renksiz olup olmadığı, Silindirdeki eksoz gazı sıcaklıklarının büyük farklılık gösterip göstermediği, Gruba ait yataklarla, yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıklarının anormal derecelere yükselip yükselmediği gibi hususlara dikkat edilir. Grubun ani yük değişmelerinde hız regülatörünün mukavelede yazılı devir adedi değişimleri şartını sağlayıp sağlamadığı denenir. Mukavelede bu hususta başak bir kayıt bulunmadığı taktirde devir adedi değişmesinin, tam yükte gücün ani olarak %100 değişmesi en çok % 6 ; % 50 değişmesi halinde en çok % 3 kabul edilir. Motorun krank mili kasıntısı ve grubun titreşim yüksekliği ölçülerek mukavelesindeki sınırları aşıp aşmadığı kontrol edilir. Gruba ait otomatik şalterin kısa devre ve aşırı akımlarda atıp atmadığı, fena soğutma ve fena yağlamayı haber verecek alarm donatımının ve grubun diğer gruplarla paralel çalışıp çalışmadığı denenir. Yapılan deney sonuçları kabul tutanağına geçirilir. Grubun idarece verilip müteahhide montajının yaptırılması halinde, bünyesinden gelen nedenlerle deneylerde mukaveledeki değerlere göre kötü sonuç alınması müteahhidi ilgilendirmez.

24 27.2.Transformatör Postalarında Muayenesi
Transformatör postalarında can emniyeti bakımından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, topraklama tesisatının, ölçü ve koruma donanımlarının normal emniyetle çalışıp çalışmadığı ve ayarlarının istenilene göre yapılıp yapılmadığı, transformatördeki yağın seviyesi ve sıcaklığı incelenir. Gerektiğinde topraklama dirençleri ölçülür. 27.3. Yeraltı Kablolarının Muayenesi  Yeraltı kablolarında ek yerlerinin ve başlıklarının durumu, diğer kablo su, hava gazı, kanalizasyon ve benzeri tesislerle kesiştikleri noktalarda alınan emniyet tedbirleri incelenir. 27.4. Yüksek ve Alçak Gerilim Hava Hatlarının Muayenesi Direklerin tespit edilmiş projesindeki tiplere uygun olup olmadığı, yerlerine dikilip dikilmediği, temelleri, kaynakları, korkuluk ve ölüm levhalarının bulunup bulunmadığı, boyları numaralanmış olup olmadıkları incelenir. Direk açıklıkları yükseklikleri, iletken kesitleri, sehimleri ve en alt iletkenin yere en yakın uzaklığı, iletkenler arasındaki açıklık, iletkenlerin yapılara ve diğer engellere yatay ve düşey yaklaşım durumları, izolatörlerin çatlak veya kırık olup olmadıkları, izolatör demirine ve izolatör demirinin traverse, iletkenlerin izolatörlere ve birbirlerine bağlantı durumları, sigorta, parafudur, topraklama tertibatı ve atlama bağlantılarının uygun kesitte olup olmadığı ve yapılış şekli, topraklama levhasının büyüklüğü ve gömme derinliği bütün tesisin, can emniyeti bakımından durumu incelenir. Gerektiğinde topraklama direnci ölçülür. Not: İdare kelimesi İşi ihale eden, İşin Sahibi , Müteahhide İş veren Kişi veya Kurum anlamına gelmektedir. Yönetmelikler Su kirliliği kontrol yönetmeliği, Kabul Yönetmeliği kastedilmektedir Su ve Kanalizasyon hizmetleri ağırlıklı olarak İller Bankası, İSKİ ve Bayındırlık Bakanlığına ait Genelge ve Yönetmelikler geçerlidir.


"YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM ÜYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları