Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI H.Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 10 Aralık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI H.Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 10 Aralık."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI H.Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 10 Aralık 2009 Sakarya

2 2 Sunu Planı 1- Taşınmaz İstatistikleri 2- Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) 3- Genel Müdürlükçe Yapılan Çalışmalar 4-Proaktif Yönetim 5-Taşınmaz Değerlemesi 6-Taşınmaz Gelirlerinin Artırılması 7- Sonuç

3 3 Orman Alanları (Hazine adına tescilli %14 ve DHTA %13 ) %27 Kişilere ait özel mülkiyet %41 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar %38 Hazinenin özel mülkiyeti %21 Türkiye Toplam Yüzölçümü : 814.578 km 2 Taşınmaz Durum Grafiği

4 4 Genel Görünüm Tahsisli Taşınmazlar 531.200 Ecrimisille İdare Edilen Taşınmazlar 359.902 Kirada Olan Taşınmazlar 19.824 İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazlar 10.467 Satışı Yapılan Taşınmazlar (1997-2009 Temmuz) 131.465 TescilliDHTAİlişikliTOPLAM 3.064.56363.432103.4223.231.417 Hazinenin Yönetimindeki Toplam Taşınmaz Adedi İdare Şekillerine Göre Dağılım (Adet)

5 5 Tescilli Taşınmazların Cinslerine Göre Dağılımı CinsiAdetOran (%)Yüzölçümü (m2)Oran (%) Bina113.0223,69%562.163.615,800,33% Arsa380.32812,41%1.305.243.557,000,76% Arazi673.16721,97%24.378.827.664,0014,17% Ba ğ -Bahçe161.3215,26%738.988.192,300,43% Tarla1.179.57138,49%16.763.805.443,009,75% Orman318.18910,38%124.827.005.000,0072,58% Orta Mallar ı 76.7072,50%2.415.297.801,001,40% Su ve Su Ü r ü n ü Alanlar ı 156.5065,11%815.115.662,800,47% Maden ve Ocak Alanlar ı 1.4050,05%134.763.718,900,08% Deniz Dolgu Alanlar ı 6260,02%5.397.194,710,00% Tarihi ve Kültürel Alanlar3.7210,12%44.030.913,230,03% Toplam3.064.563100,00%171.990.638.762,74100,00%

6 6 Tescilli Taşınmazların Cinslerine Göre Dağılımı ( m² )

7 7 Tescilli Taşınmazların İl Bazında Dağılımı (Adet)

8 8

9 9

10 10 Yönetim Bilgi Sistemi - Karar Destek Bilgi Sistemi

11 11 TAKBİS Karşılaştırma Projesi

12 12 Koordinat Bilgi Sistemi

13 13 •TKGM ile yapılan protokol kapsamında TAKBİS sistemine kayıtlı, Hazineye ait taşınmazların tapu bilgilerinin MEOP sistemine entegre edilmesi kapsamında toplam 724.448 adet taşınmaz eşleştirilmiştir. •Hazineye ait taşınmazlar Koordinat Bilgi Sistemine aktarılmakta olup, bugün itibariyle toplam 103.458 adet taşınmazın mekan ve konumsal koordinat bilgilerine erişilebilmektedir. •Hazineye ait taşınmazlardan 2-B kapsamında kalanların tespiti ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile mutabakatı noktasında çalışmalar devam etmekte olup toplam 58.024 adet kayıt üzerinde MEOP entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. TAKBİS Karşılaştırma ve Koordinat Bilgi Sistemi

14 14 Genel Müdürlükçe Yapılmakta Olan Çalışmalar –Yetki devri tebliği –Araç gereç temini –Tespit işlemlerinde hizmet alımı –Yeni personel alımı –Yeni değerleme sisteminin tanımlanması ve değerleme ekiplerinin kurulması –Eğitim faaliyetleri –İşlem yönergelerinin hazırlanması –Satış, kira, irtifak, ağaçlandırma vb. işlem süreçlerinin anlatıldığı broşürlerin basılması –Performans kriterlerinin belirlenmesi –Yatırımlara yer tahsisi seminerleri

15 15 Performans Kriterleri  Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Hazineye ait tescilsiz taşınmazın kalmaması  Bir önceki yılın taşınmaz satış gelirlerinin %20 oranında arttırılması  İl ve ilçe merkezleri başta olmak üzere her yıl tespit edilen taşınmaz sayısının %20 oranında artırılması  Taşınmaz yönetimine ilişkin geliştirilen ve uygulanan projeler

16 16 Proaktif Yönetim Artan kamu hizmeti talebi Sosyal ve kültürel değişim Kamu yönetiminde reform Refah artışı Sürdürülebilir kalkınma Yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi Taşınmaz Yönetiminde; Kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına hakim Alternatif kullanım kararları verebilen Piyasaları analiz edebilen Zamanın değerinin farkında olan Ortak iş yapabilme yeteneğine sahip Proaktif ve esnek Bir anlayışı ve organizasyonu gerektirmektedir.

17 17 Hazine taşınmazlarının; –Ekonomiye kazandırılacaklar, –Kamu hizmetine tahsis edilecekler, –Rezervde bekletilecekler Şeklinde sınıflandırılmaya tabi tutulması. Proaktif Yönetim

18 18 Ekonomiye Kazandırılacak Olan Taşınmazlar SatışKira İrtifak Hakkı/ Kullanma İzni Diğer -Genel Satış -Özel Satış -Ağaçlandırma -Tarımsal -Diğer -Turizm -Tersane -Eğitim -Tarım -Kat Karşılığı İnşaat -Arsa Karşılığı İnşaat Proaktif Yönetim

19 19 Her ilde, en değerli ilk 10 - ilk 100 taşınmazın belirlenerek, bu taşınmazların, - Hukuki Durumu, - Fiili Durumu, - Mekansal Konumu, - Değeri Bilinmelidir. Bu taşınmazlardan potansiyel ve realize edilebilir en yüksek değere sahip en az birinde Defterdarlıkça özel bir proje geliştirilmelidir. Belirlenen taşınmazların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak yapılması gereken her türlü işlemde Bakanlığımızca gerekli destek sağlanacaktır. Proaktif Yönetim

20 20 Taşınmazın değerini etkileyen en önemli husus imar durumudur. - Belediyeler ile karşılıklı iyi ilişki kurulmalı - Belediyelerin imar planlama çalışmaları takip edilmeli - Taşınmaza ilişkin imarda ayrılması istenilen amaç konusunda öneride bulunulmalı - Karşılıklı olarak kazanma amaçlanmalı Böylece gereksi imarlara itirazlar önlenerek dava sayısı ve iş yükü azaltılabilir. Belediyelerle İlişkiler

21 21 Tahsisi yapılacak taşınmazlarla ilgili olarak, –Taşınmazın değeri kadar ilgili kuruma kaynak aktarımı olduğu, –Gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı, –Daha önce talep eden kuruma tahsis edilen taşınmazların amacında kullanılıp kullanılmadığı, –İhtiyacı giderecek nitelikte ve daha düşük değerde alternatif taşınmaz olup olmadığı, Hususlarının araştırılarak değerlendirilmesi. Tahsis İşlemleri

22 22 Taşınmaz Değerlemesi •Gelir •Karşılaştırma •Maliyet

23 23 2005-2009 (Ekim) Yıllarına Ait Gerçekleşmeler ve 2010-2012 Yıllarına Ait Beklenti Tahminleri (TL)

24 24 5838 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenleme

25 25 5838 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenleme Teşvik belgesi alınması • İrtifak bedeli olarak emlak vergi değerinin %3 ü esas alınacak • İlan yapılacak • 49 yıl süreli verilecek • 5 yıl süreyle uyum takip edilecek • Hasılat payı alınmayacak İndirimli Kurumlar Vergisi teşvikinden yararlanıyor olması Belirlenen bölgede ve teşvik edilen sektörde yatırım yapılması 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Kanuna Ek 3 üncü madde eklenmiştir. 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Kanuna Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

26 26 Yatırıma Uygun Taşınmazların İdarelerce Belirlenmesi • Öncelikle yatırıma elverişli arsa ve arazileri tespit edecek, • İlgili kurumlardan görüşleri sorulacak, • Tespit edilen taşınmazların hangi tür yatırımlara verilip verilemeyeceği araştırılacak, • Bakanlıktan izin alınarak ilana çıkılacaktır.

27 27 Komisyonun Çalışması Komisyon başvuranların taleplerini incelerken, • Malî durumunu, • Kayıtlı ve ödenmiş sermayesini, • Yatırımın, teşvik kapsamında kalıp kalmadığını, • Yatırımın, talep edilen taşınmazla uyumlu olup olmadığını, • Yatırım için yeterli arazi miktarının belirlenmesine, Karar verir.

28 28 Sonuç •Kamu taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması •Proaktif taşınmaz yönetiminin tesisi •Kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması •Etkin karar verme sürecinin sağlanması •Proje bazlı taşınmaz yönetimi •Taşınmazların sürekli gelir sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması •Sürekli değişen ve gelişen bir idare

29 29 TEŞEKKÜRLER


"1 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI H.Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 10 Aralık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları