Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe"— Sunum transkripti:

1 Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Hakan KARA Maliye Uzmanı

2 Sunum Planı Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği
Bütçe Sınıflandırması Kurumsal Sınıflandırma Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırması Gelirin Ekonomik Sınıflandırması Muhasebe Sistemi Hesap Planı ve Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler Bütçe Gider ve Gelir Hesapları Ödenek Hesapları

3 Detaylı Hesap Planı Tebliği
5018 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre genel yönetim sektörüne dahil kurumların mali verilerinin konsolide edilerek, genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip belirlenen sürelerde yayımlanması gerektiğinden, Genel yönetim sektörü kapsamında bulunan döner sermayeli işletmelerin hesap planlarında da konsolide mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilmesine imkan verecek detayda ortak yardımcı hesapların kullanılması amacıyla, Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği hazırlanmıştır.

4 Detaylı Hesap Planı Tebliği
/4 gereğince, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 2 sıra no.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile genel yönetim kapsamı belirlenmiştir.

5 Detaylı Hesap Planı Tebliği
5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların kullandığı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uyumlu bir bütçe sınıflandırması oluşturuldu. Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla bütçe gelir ve gider hesapları ile bütçe ödenek hesapları açıldı. Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü. Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi. Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu.

6 Bütçe Sınıflandırması
Kurumsal Sınıflandırma (Dört Düzey) Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması (İki düzey) Giderin Ekonomik Sınıflandırması (Dört düzey) Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (Üç düzey)

7 Kurumsal Sınıflandırma
İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME I II III IV Bakanlık veya Bütçe Türü İşletmenin Bağlı Olduğu Birim İşletmenin Kurulduğu İl İşletme Kodu - Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar 01-37 - Yükseköğretim Kurumları 38 - Diğer Özel Bütçeli Kurumlar 40 I. Düzey Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır. II. Düzey Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır. III. Düzey İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır. IV. Düzey Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır. Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılabilir. V. Düzey İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır.

8 Kurumsal Sınıflandırma
Sağlık Bakanlığı Ankara Üniversitesi 8

9 Fonksiyonel Sınıflandırma (1.Düzey)
01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 05 Çevre Koruma Hizmetleri 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 Sağlık Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını, İkinci düzey alt fonksiyonlarını ifade eder. Faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir. Bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır.

10 Fonksiyonel Sınıflandırma (2.Düzey)
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 03 Genel Hizmetler 04 Temel Araştırma Hizmetleri 06 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Güvenlik Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri Yakıt ve Enerji Hizmetleri Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 05 Ulaştırma Hizmetleri İletişim Hizmetleri 07 Diğer Endüstriler Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Atık Yönetimi Hizmetleri Atık Su Yönetimi Hizmetleri Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 01 İskan İşleri ve Hizmetleri 02 Toplum Refahı Hizmetleri 03 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 08 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 09 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 SAĞLIK HİZMETLERİ Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri Hastane İşleri ve Hizmetleri 04 Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Dinlenme ve Spor Hizmetleri Kültür Hizmetleri Yayın ve Yayım Hizmetleri Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri EĞİTİM HİZMETLERİ Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri Ortaöğretim Hizmetleri Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri Yükseköğretim Hizmetleri 05 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri Eğitime Yardımcı Hizmetler Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri Yaşlılık Yardımı Hizmetleri Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

11 Giderin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)
01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 10 Ek Ödeme Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte harcandığını göstermektedir. Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir; mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız olarak da yapılabilir.

12 Giderin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)
01 Personel Giderleri Memurlar 02 Sözleşmeli Personel 03 İşçiler 04 Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri 05 Hizmet Alımları 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 08 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 06 Sermaye Giderleri 01 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 03 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 09 Diğer Sermaye Giderleri Borç Verme ve Geri Ödeme Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler 10 Ek Ödeme Kârdan Ödenen Ek Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler

13 Hizmet Alımları (4.Düzey)
03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları 04 Müteahhitlik Hizmetleri Harita Yapım ve Alım Giderleri 06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri 12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 15 LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri 16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 25 Personel Hizmet Alım Gideri 26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri 33 Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 03 05 02 Haberleşme Giderleri 01 Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri 06 Hat Kira Giderleri 90 Diğer Haberleşme Giderleri Taşıma Giderleri Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler İlan Giderleri Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Lojman Kiralama Giderleri 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 09 Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri 10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 11 Tersane Kiralaması Giderleri 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri

14 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)
03 Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 06 Sermaye Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz, karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir.

15 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)
03 Mal ve Hizmet Gelirleri 01 Sağlık Hizmeti Gelirleri 02 Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 04 Mesleki Eğitim Gelirleri 05 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 06 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 07 Barınma ve Konaklama Gelirleri 08 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri 09 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 11 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 13 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 01 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Proje Yardımları 06 Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Alınan Paylar Para Cezaları Kira Gelirleri Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler

16 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri 02 Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri 04 Tıbbi Uygulama Gelirleri 05 Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri 06 Ameliyat ve Anestezi Gelirleri 07 Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri 08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri 09 Radyasyon Onkolojisi Gelirleri 10 Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri 11 Diyaliz Gelirleri 12 Hasta Nakil Gelirleri 99 Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Av Yaban Hayatı Gelirleri Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri Diğer Orman Gelirleri 03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 01 Tohum Gelirleri 02 Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri 04 Bakliyat Gelirleri 05 Endüstri Bitkileri Gelirleri 06 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri 07 Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri 08 Fide ve Fidan Gelirleri 09 Sebze Gelirleri 10 Meyve Gelirleri 11 Süs Bitkileri Gelirleri 12 Ziraat Sanatları Gelirleri 13 Hayvancılık Gelirleri 14 Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri 15 Biyolojik Mücadele Gelirleri 16 Mücadele İlaç Gelirleri 17 Tali Ürün Gelirleri 18 Dezenfeksiyon Gelirleri 19 Fümügasyon Gelirleri 20 Sertifikasyon Gelirleri 21 Suni Tohumlama Gelirleri 22 Fidan Muayene Gelirleri 23 Çırçırlama Gelirleri 24 Tohum Temizleme Gelirleri 25 Soğuk Hava Deposu Gelirleri 26 Deney Hayvanları Gelirleri 99 Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri

17 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 04 Mesleki Eğitim Gelirleri 01 Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri   02 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri   Bahçecilik Bölümü Gelirleri   Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri   05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri   06 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri   07 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri   08 Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri   09 Denizcilik Bölümü Gelirleri   10 Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri   11 El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri   12 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri   13 Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Böl. Gelirleri   14 Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri   15 Gazetecilik Bölümü Gelirleri   16 Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri   17 Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri    18 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri   19 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri   20 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri   21 İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri   22 Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri   23 Konaklama ve Seyahat Hiz. Bölümü Gelirleri   24 Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri   25 Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri   03 04 26 Matbaa Bölümü Gelirleri   27 Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri   28 Metalürji Bölümü Gelirleri   29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri   30 Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri   31 Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri   32 Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri   33 Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri   34 Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri   35 Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri   36 Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri   37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri   38 Uçak Bakım Bölümü Gelirleri   39 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri   40 Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri   41 Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri   42 Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri   43 Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri   44 Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri   45 Meteoroloji Bölümü Gelirleri   46 Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri   99 Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri

18 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey)
03 05 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 01 Bilet Satış Gelirleri 02 Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri 04 Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri 06 Lisans Gelirleri 07 İzin Verme Gelirleri 08 Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri   99 Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler 03 09 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 01 Proje Gelirleri 02 Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 10 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri 04 Bilirkişi Hizmet Gelirleri 11 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 12 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri 13 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri 99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Ticari Mal Satış Gelirleri

19 Gider Bütçesi Örneği 38 Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06
K.Kod F. Kod E.Kod Gider Kalemleri Tutar 38 Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06 Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri 01 A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 07 Sağlık Hizmetleri 03 Hastane İşleri ve Hizmetleri Personel Giderleri 50.000 02 Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20.000 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar 05 Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 30.000 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Cari Transferler Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 40.000 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 70.000 Borç Verme ve Geri Ödeme Diğer İşletmelere Verilen Borçlar 10 Ek Ödeme Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler

20 Gelir Bütçesi Örneği E.Kod Gelir Kalemleri Tutar 03
Mal ve Hizmet Gelirleri 01 Sağlık Hizmeti Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 80.000 02 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 50.000 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 10.000 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Proje Yardımları 06 Sermaye Gelirleri 20.000 Taşınır Satış Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 30.000 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM

21 Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Hesap Planındaki Değişiklikler Detaylı Hesap Planı Muhasebeleştirme Esasları Bütçe Gelir ve Gider Hesapları Ödenek Hesapları

22 Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar
Açılan Hesaplar 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971 Bütçe Ödenekleri Hesabı 975 Ödenekli Giderler Hesabı 980 Gider Taahhütleri Hesabı 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 990 Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı 991 Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı Hesabı Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar Eski Kod Yeni kod Hesap adı 364 360.05 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 365 İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 367 Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı 603 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri Hesabı

23 Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması
X Ana Hesap Grubu XX Hesap Grubu XXX Hesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX 1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX 2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX 3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX 4 üncü Düzey Yardımcı Hesap

24 İşletme Detaylı Hesap Planı
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Çerçeve Hesap Planı Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. Detaylı Hesap Planı Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. İşletme Hesap Planı İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur. İşletme Detaylı Hesap Planı

25 Muhasebe Esasları İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir. “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodlar da kullanılacaktır. Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır. Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır.

26 800 Bütçe Gelirleri Hesabı
Bütçe Gelir Hesapları İşletmelerin mevzuatı veya bütçeleri gereğince bütçe geliri olarak belirlenen ve bunlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. İşletmelerin bütçe gelirleri hesabı, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 800 Bütçe Gelirleri Hesabı Gelir tablosu hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır. Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. 805 Gelir Yansıtma Hesabı

27 Örnek Gelir Kayıtları 1- Gelir tahakkuk kaydı
120.05 ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri) 50.000 2- Tahakkuklu tahsilat kaydı 102.01 120.05 805 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri) 50.000 3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı 102.01 602.02 805 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.) 10.000

28 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

29 830 Bütçe Giderleri Hesabı
Bütçe Gider Hesapları İşletmelerin mevzuatı veya bütçelerinin verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. İşletmelerin bütçe giderleri hesabı, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 830 Bütçe Giderleri Hesabı Gelir tablosu veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarına kaydedilen tutarlardan bütçe giderlerini ilgilendirenlerin bütçe giderleri hesabına yansıtılması için kullanılır. 835 Gider Yansıtma Hesabı

30 Örnek Gider Kayıtları 1- Stok alımı 2- Ek ödeme
150 100 835 07.03 03.02 İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.) GİDER YANSITMA HS 40.000 2- Ek ödeme 835 07.03 10.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme) ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme) GİDER YANSITMA HS 20.000 3- Elektrik faturası ödemesi 100 835 07.03 03.02 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım) GİDER YANSITMA HS 20.000

31 Maliyet Hesaplarının Kullanımı
1- Stok alımı İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.) GİDER YANSITMA HS 2- Üretime verilmesi 710 150 07.03 03.01 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS İLK MADDE VE MALZEME HS 20.000 3- İşçilik giderleri 335 360.03 361.01 361.02 835 07.03 01.03 02.03 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) PERSONELE BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi) GİDER YANSITMA HS 10.000 2.000 6.840 1.500 60 1.600 12.000 4- Genel üretim giderleri 100 835 07.03 03.02 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik) GİDER YANSITMA HS 5.000

32 Maliyet Hesaplarının Kullanımı
5- Üretim sonucu mamul kaydı 152 711 721 731 07.03 03.01 MAMULLER HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS 37.000 20.000 12.000 5.000 6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması 711 721 731 710 07.03 03.01 01.03 02.03 03.02 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS 20.000 12.000 5.000 10.000 2.000

33 Bütçe Uygulama Sonuçları
Bütçe gelir hesapları ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan, bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

34 Bütçe Uygulama Sonuçları
800 Bütçe Gelirleri Hesabı (1) 10.000 805 Gelir Yansıtma Hesabı 10.000 (3) 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı (2) 9.000 (1) (3) 9.000 (4) 830 Bütçe Giderleri Hesabı 9.000 (2) 9.000 835 Gider Yansıtma Hesabı (4) 9.000 9.000

35 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
Ödenek Hesapları İşletme bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı

36 971 Bütçe Ödenekleri Hesabı
Ödenek Hesapları İşletme bütçelerinde öngörülen ödenekler ile ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bütçe Ödenekleri Hesabı, birinci düzey yardımcı hesap olarak bu Tebliğ eki Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosunda (EK:5) gösterilen yardımcı hesaplardan sonra gelmek üzere, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak ikinci ve üçüncü düzey yardımcı hesaplar açılır. 971 Bütçe Ödenekleri Hesabı

37 975 Ödenekli Giderler Hesabı
Ödenek Hesapları Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 975 Ödenekli Giderler Hesabı

38 Detaylı Ödenek Hesapları

39 Örnek Ödenek Kayıtları
1- Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi 07.03 01.02 02.02 03.01 03.02 03.03 03.05 03.07 03.08 05.08 06.01 06.03 06.06 06.07 08.01 10.02 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği) 50.000 10.000 20.000 30.000 40.000 70.000

40 Örnek Ödenek Kayıtları
2- Aktarmalarla Eklenen Ödenek 07.03 03.01 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Eklenen Ödenek) 15.000 3- Aktarmalarla Düşülen Ödenek 07.03 03.02 Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Düşülen Ödenek) Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 15.000 4- Ödenek Kullanımı 07.03 03.01 03.02 03.03 03.05 Ödenekli Giderler Hesabı Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 2.000 15.000 1.000 30.000

41 İletişim: dmis.uygulama@muhasebat.gov.tr


"Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları