Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı

2 2 Sunum Planı 2  Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği  Bütçe Sınıflandırması  Kurumsal Sınıflandırma  Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırması  Gelirin Ekonomik Sınıflandırması  Muhasebe Sistemi  Hesap Planı ve Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler  Bütçe Gider ve Gelir Hesapları  Ödenek Hesapları

3 3 Detaylı Hesap Planı Tebliği 3  5018 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre genel yönetim sektörüne dahil kurumların mali verilerinin konsolide edilerek, genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip belirlenen sürelerde yayımlanması gerektiğinden,  Genel yönetim sektörü kapsamında bulunan döner sermayeli işletmelerin hesap planlarında da konsolide mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilmesine imkan verecek detayda ortak yardımcı hesapların kullanılması amacıyla,  Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği hazırlanmıştır.

4 4 Detaylı Hesap Planı Tebliği 4  /4 gereğince, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  2 sıra no.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile genel yönetim kapsamı belirlenmiştir.

5 5 Detaylı Hesap Planı Tebliği 5  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların kullandığı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uyumlu bir bütçe sınıflandırması oluşturuldu.  Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla bütçe gelir ve gider hesapları ile bütçe ödenek hesapları açıldı.  Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü.  Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi.  Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu.

6 6 Bütçe Sınıflandırması Kurumsal Sınıflandırma (Dört Düzey) Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması (İki düzey) Giderin Ekonomik Sınıflandırması (Dört düzey) Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (Üç düzey) 6

7 Kurumsal Sınıflandırma I. Düzey Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır. II. Düzey Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır. III. Düzey İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır. IV. Düzey Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır. Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılabilir. V. Düzey İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır. İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME IIIIIIIV Bakanlık veya Bütçe Türü İşletmenin Bağlı Olduğu Birim İşletmenin Kurulduğu İl İşletme Kodu - Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar Yükseköğretim Kurumları38 - Diğer Özel Bütçeli Kurumlar40

8 Sağlık BakanlığıAnkara Üniversitesi Kurumsal Sınıflandırma 8

9 Fonksiyonel Sınıflandırma (1.Düzey)  Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını, İkinci düzey alt fonksiyonlarını ifade eder.  Faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.  Bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır. 01Genel Kamu Hizmetleri 02Savunma Hizmetleri 03Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04Ekonomik İşler ve Hizmetler 05Çevre Koruma Hizmetleri 06İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07Sağlık Hizmetleri 08Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09Eğitim Hizmetleri 10Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

10 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0103Genel Hizmetler 0104Temel Araştırma Hizmetleri 0106Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 0108Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0109Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0208Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0209Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0301Güvenlik Hizmetleri 0308Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0309Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0401Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 0402Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 0403Yakıt ve Enerji Hizmetleri 04 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 0405Ulaştırma Hizmetleri 0406İletişim Hizmetleri 0407Diğer Endüstriler 0408Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0409Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0501Atık Yönetimi Hizmetleri 0502Atık Su Yönetimi Hizmetleri 0503Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 0504Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması 0508Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0509Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0601İskan İşleri ve Hizmetleri 0602Toplum Refahı Hizmetleri 0603Su Temini İşleri ve Hizmetleri 0608İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0609Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0701Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler 0702Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 0703Hastane İşleri ve Hizmetleri 0704Halk Sağlığı Hizmetleri 0708Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0709Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0801Dinlenme ve Spor Hizmetleri 0802Kültür Hizmetleri 0803Yayın ve Yayım Hizmetleri 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0809Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0901Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri 0902Ortaöğretim Hizmetleri 0903Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 0904Yükseköğretim Hizmetleri 0905Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 0906Eğitime Yardımcı Hizmetler 0908Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1001Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri 1002Yaşlılık Yardımı Hizmetleri 1004Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri 1008 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 1009Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırma (2.Düzey)

11 Giderin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)  Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte harcandığını göstermektedir.  Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir; mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız olarak da yapılabilir. 01Personel Giderleri 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05Cari Transferler 06Sermaye Giderleri 08Borç Verme ve Geri Ödeme 10Ek Ödeme

12 01 Personel Giderleri 01 Memurlar 0102Sözleşmeli Personel 0103İşçiler 0104Geçici Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 0201Memurlar 02 Sözleşmeli Personel 0203İşçiler 0204Geçici Personel 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0302Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03 Yolluklar 0304Görev Giderleri 0305Hizmet Alımları 0306Temsil ve Tanıtma Giderleri 0307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 0504Hane Halkına Yapılan Transferler 0508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 06 Sermaye Giderleri 0601 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) 0602Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0603Gayri Maddi Hak Alımları 0604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 0605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0609Diğer Sermaye Giderleri 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 0801Diğer İşletmelere Verilen Borçlar 0802Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler 10 Ek Ödeme 1001Kârdan Ödenen Ek Ödemeler 1002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler 1003Diğer Ek Ödemeler Giderin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)

13 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri Harita Yapım ve Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Personel Hizmet Alım Gideri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Taşıma Giderleri Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler İlan Giderleri Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 0305 Kiralar Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri 0305 Hizmet Binası Kiralama Giderleri Lojman Kiralama Giderleri Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Tersane Kiralaması Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri Diğer Hizmet Alımları Hizmet Alımları (4.Düzey)

14 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)  Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz, karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir. 03Mal ve Hizmet Gelirleri 04Alınan Bağış ve Yardımlar 06Sermaye Gelirleri 08Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09Diğer Gelirler

15 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey) 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 0301Sağlık Hizmeti Gelirleri 0302Orman Gelirleri 03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 0304Mesleki Eğitim Gelirleri 0305Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 0306Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 0307Barınma ve Konaklama Gelirleri 0308 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri 0309Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 0310Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 0311Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 0312Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 0313Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 0399Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 0401Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0402Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 0403Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0405Proje Yardımları 06 Sermaye Gelirleri 0602Taşınır Satış Gelirleri 0603Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 0801 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler 0901Faiz Gelirleri 0902Alınan Paylar 0903Para Cezaları 0904Kira Gelirleri 0905Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler 09 Diğer Çeşitli Gelirler

16 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0301 Sağlık Hizmeti Gelirleri 0301 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri 0302 Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri 0302 Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Av Yaban Hayatı Gelirleri Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri Diğer Orman Gelirleri 03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 03 01Tohum Gelirleri 03 02Bitkisel Üretim Gelirleri 03 Tahıl Gelirleri 03 04Bakliyat Gelirleri 03 05Endüstri Bitkileri Gelirleri 03 06Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri 03 07Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri 03 08Fide ve Fidan Gelirleri 03 09Sebze Gelirleri 03 10Meyve Gelirleri 03 11Süs Bitkileri Gelirleri 03 12Ziraat Sanatları Gelirleri 03 13Hayvancılık Gelirleri 03 14Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri 03 15Biyolojik Mücadele Gelirleri 03 16Mücadele İlaç Gelirleri 03 17Tali Ürün Gelirleri 03 18Dezenfeksiyon Gelirleri 03 19Fümügasyon Gelirleri 03 20Sertifikasyon Gelirleri 03 21Suni Tohumlama Gelirleri 03 22Fidan Muayene Gelirleri 03 23Çırçırlama Gelirleri 03 24Tohum Temizleme Gelirleri 03 25Soğuk Hava Deposu Gelirleri 03 26Deney Hayvanları Gelirleri 03 99Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri

17 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0304 Mesleki Eğitim Gelirleri Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri 0304 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Böl. Gelirleri Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama ve Seyahat Hiz. Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri

18 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0305 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri 0305 Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri İzin Verme Gelirleri Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 0306 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri 0307 Barınma ve Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri 0308 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler 0309 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Proje Gelirleri Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 0310 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri Bilirkişi Hizmet Gelirleri 0311 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 0312 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri 0313 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri 0399 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Ticari Mal Satış Gelirleri

19 K.KodF. KodE.KodGider KalemleriTutar 38Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri 01 A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Hastane İşleri ve Hizmetleri Personel Giderleri Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Cari Transferler Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Borç Verme ve Geri Ödeme Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Ek Ödeme Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Gider Bütçesi Örneği

20 E.KodGelir KalemleriTutar 03 Mal ve Hizmet Gelirleri Sağlık Hizmeti Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Gelir Bütçesi Örneği

21 Tahakkuk Esaslı Muhasebe  Hesap Planındaki Değişiklikler  Detaylı Hesap Planı  Muhasebeleştirme Esasları  Bütçe Gelir ve Gider Hesapları  Ödenek Hesapları

22 Açılan Hesaplar 800Bütçe Gelirleri Hesabı 805Gelir Yansıtma Hesabı 810Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830Bütçe Giderleri Hesabı 835Gider Yansıtma Hesabı 895Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 970Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971Bütçe Ödenekleri Hesabı 975Ödenekli Giderler Hesabı 980Gider Taahhütleri Hesabı 981Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 990Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı 991Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı Hesabı Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar Eski KodYeni kodHesap adı İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri Hesabı Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar

23 23 XAna Hesap Grubu XXHesap Grubu XXXHesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX4 üncü Düzey Yardımcı Hesap Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması

24 •Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Çerçeve Hesap Planı •Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. Detaylı Hesap Planı •Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. İşletme Hesap Planı •İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur. İşletme Detaylı Hesap Planı Detaylı Hesap Planı

25 Muhasebe Esasları  İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.  “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodlar da kullanılacaktır.  Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır.  Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır.

26 •İşletmelerin mevzuatı veya bütçeleri gereğince bütçe geliri olarak belirlenen ve bunlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. •İşletmelerin bütçe gelirleri hesabı, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 800 Bütçe Gelirleri Hesabı •Gelir tablosu hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır. •Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. 805 Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelir Hesapları

27 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri) BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri) Örnek Gelir Kayıtları 1- Gelir tahakkuk kaydı 2- Tahakkuklu tahsilat kaydı 3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı

28 •Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler

29 •İşletmelerin mevzuatı veya bütçelerinin verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. •İşletmelerin bütçe giderleri hesabı, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 830 Bütçe Giderleri Hesabı •Gelir tablosu veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarına kaydedilen tutarlardan bütçe giderlerini ilgilendirenlerin bütçe giderleri hesabına yansıtılması için kullanılır. 835 Gider Yansıtma Hesabı Bütçe Gider Hesapları

30 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım) GİDER YANSITMA HS Örnek Gider Kayıtları 1- Stok alımı 2- Ek ödeme 3- Elektrik faturası ödemesi İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.) GİDER YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme) ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme) GİDER YANSITMA HS

31 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 1- Stok alımı 2- Üretime verilmesi İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.) GİDER YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS İLK MADDE VE MALZEME HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) PERSONELE BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi) GİDER YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik) GİDER YANSITMA HS İşçilik giderleri 4- Genel üretim giderleri

32 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 5- Üretim sonucu mamul kaydı 6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması MAMULLER HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS

33 •Bütçe gelir hesapları ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan, bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Bütçe Uygulama Sonuçları

34 800 Bütçe Gelirleri Hesabı (1) Gelir Yansıtma Hesabı (3) 835 Gider Yansıtma Hesabı (4) Bütçe Giderleri Hesabı 9.000(2) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı (2) (1) (3) (4) Bütçe Uygulama Sonuçları

35 •İşletme bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır. •Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenek Hesapları

36 •İşletme bütçelerinde öngörülen ödenekler ile ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. •Bütçe Ödenekleri Hesabı, birinci düzey yardımcı hesap olarak bu Tebliğ eki Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosunda (EK:5) gösterilen yardımcı hesaplardan sonra gelmek üzere, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak ikinci ve üçüncü düzey yardımcı hesaplar açılır. 971 Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenek Hesapları

37 •Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. •Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 975 Ödenekli Giderler Hesabı Ödenek Hesapları

38 38 38/41 Detaylı Ödenek Hesapları

39 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği) Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi Örnek Ödenek Kayıtları

40 2- Aktarmalarla Eklenen Ödenek 3- Aktarmalarla Düşülen Ödenek Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Eklenen Ödenek) Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Düşülen Ödenek) Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenek Kullanımı Ödenekli Giderler Hesabı Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Örnek Ödenek Kayıtları

41 İletişim:


"Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları