Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı

2 2 Sunum Planı 2  Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği  Bütçe Sınıflandırması  Kurumsal Sınıflandırma  Giderin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırması  Gelirin Ekonomik Sınıflandırması  Muhasebe Sistemi  Hesap Planı ve Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler  Bütçe Gider ve Gelir Hesapları  Ödenek Hesapları

3 3 Detaylı Hesap Planı Tebliği 3  5018 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre genel yönetim sektörüne dahil kurumların mali verilerinin konsolide edilerek, genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip belirlenen sürelerde yayımlanması gerektiğinden,  Genel yönetim sektörü kapsamında bulunan döner sermayeli işletmelerin hesap planlarında da konsolide mali rapor, tablo ve istatistiklerin üretilmesine imkan verecek detayda ortak yardımcı hesapların kullanılması amacıyla,  Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği hazırlanmıştır.

4 4 Detaylı Hesap Planı Tebliği 4  5018 52/4 gereğince, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  2 sıra no.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile genel yönetim kapsamı belirlenmiştir.

5 5 Detaylı Hesap Planı Tebliği 5  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların kullandığı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uyumlu bir bütçe sınıflandırması oluşturuldu.  Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla bütçe gelir ve gider hesapları ile bütçe ödenek hesapları açıldı.  Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü.  Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi.  Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu.

6 6 Bütçe Sınıflandırması Kurumsal Sınıflandırma (Dört Düzey) Giderin Fonksiyonel Sınıflandırması (İki düzey) Giderin Ekonomik Sınıflandırması (Dört düzey) Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (Üç düzey) 6

7 Kurumsal Sınıflandırma I. Düzey Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır. II. Düzey Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır. III. Düzey İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır. IV. Düzey Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır. Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılabilir. V. Düzey İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır. İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME IIIIIIIV Bakanlık veya Bütçe Türü İşletmenin Bağlı Olduğu Birim İşletmenin Kurulduğu İl İşletme Kodu - Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar01-37 - Yükseköğretim Kurumları38 - Diğer Özel Bütçeli Kurumlar40

8 Sağlık BakanlığıAnkara Üniversitesi Kurumsal Sınıflandırma 8

9 Fonksiyonel Sınıflandırma (1.Düzey)  Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını, İkinci düzey alt fonksiyonlarını ifade eder.  Faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.  Bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır. 01Genel Kamu Hizmetleri 02Savunma Hizmetleri 03Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04Ekonomik İşler ve Hizmetler 05Çevre Koruma Hizmetleri 06İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07Sağlık Hizmetleri 08Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09Eğitim Hizmetleri 10Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

10 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0103Genel Hizmetler 0104Temel Araştırma Hizmetleri 0106Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 0108Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0109Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0208Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0209Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0301Güvenlik Hizmetleri 0308Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0309Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0401Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 0402Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 0403Yakıt ve Enerji Hizmetleri 04 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 0405Ulaştırma Hizmetleri 0406İletişim Hizmetleri 0407Diğer Endüstriler 0408Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0409Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0501Atık Yönetimi Hizmetleri 0502Atık Su Yönetimi Hizmetleri 0503Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 0504Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması 0508Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0509Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0601İskan İşleri ve Hizmetleri 0602Toplum Refahı Hizmetleri 0603Su Temini İşleri ve Hizmetleri 0608İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0609Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0701Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler 0702Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 0703Hastane İşleri ve Hizmetleri 0704Halk Sağlığı Hizmetleri 0708Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0709Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0801Dinlenme ve Spor Hizmetleri 0802Kültür Hizmetleri 0803Yayın ve Yayım Hizmetleri 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 0809Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0901Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri 0902Ortaöğretim Hizmetleri 0903Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 0904Yükseköğretim Hizmetleri 0905Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 0906Eğitime Yardımcı Hizmetler 0908Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1001Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri 1002Yaşlılık Yardımı Hizmetleri 1004Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri 1008 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 1009Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırma (2.Düzey)

11 Giderin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)  Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte harcandığını göstermektedir.  Harcama, cari ya da sermaye nitelikli olabilir; mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği gibi karşılıksız olarak da yapılabilir. 01Personel Giderleri 02Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05Cari Transferler 06Sermaye Giderleri 08Borç Verme ve Geri Ödeme 10Ek Ödeme

12 01 Personel Giderleri 01 Memurlar 0102Sözleşmeli Personel 0103İşçiler 0104Geçici Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 0201Memurlar 02 Sözleşmeli Personel 0203İşçiler 0204Geçici Personel 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0301Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0302Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03 Yolluklar 0304Görev Giderleri 0305Hizmet Alımları 0306Temsil ve Tanıtma Giderleri 0307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 0308Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 0504Hane Halkına Yapılan Transferler 0508Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 06 Sermaye Giderleri 0601 Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) 0602Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0603Gayri Maddi Hak Alımları 0604Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 0605Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0607Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0609Diğer Sermaye Giderleri 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 0801Diğer İşletmelere Verilen Borçlar 0802Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler 10 Ek Ödeme 1001Kârdan Ödenen Ek Ödemeler 1002Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler 1003Diğer Ek Ödemeler Giderin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey)

13 030501 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 030501 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 03050102Araştırma ve Geliştirme Giderleri 03050103Bilgisayar Hizmeti Alımları 03050104Müteahhitlik Hizmetleri 03050105Harita Yapım ve Alım Giderleri 03050106Enformasyon ve Raporlama Giderleri 03050107Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 03050108Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 03050109Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 03050111Yemek Hizmeti Alım Giderleri 03050112Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 03050113Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 03050114Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 03050115LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri 03050116Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 03050117Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 03050118Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 03050119Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 03050120Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 03050121Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 03050122Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 03050123Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 03050124Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 03050125Personel Hizmet Alım Gideri 03050126Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 03050127Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 03050128Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 03050129Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 03050130Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 03050131Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 03050132 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri 03050133Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri 03050190Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 030502 Haberleşme Giderleri 03050201Posta ve Telgraf Giderleri 030502 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 03050203Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 03050204Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 03050205Uydu Haberleşme Giderleri 03050206Hat Kira Giderleri 03050290Diğer Haberleşme Giderleri 030503 Taşıma Giderleri 03050301Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri 03050302Yolcu Taşıma Giderleri 030503 Yük Taşıma Giderleri 03050304Geçiş Ücretleri 03050390Diğer Taşıma Giderleri 030504 Tarifeye Bağlı Ödemeler 03050401İlan Giderleri 03050402Sigorta Giderleri 03050403Komisyon Giderleri 03050490Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 0305 Kiralar 0305 01Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 0305 02Taşıt Kiralaması Giderleri 0305 03İş Makinası Kiralaması Giderleri 0305 04Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri 0305 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 0305 06Lojman Kiralama Giderleri 0305 07Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0305 08Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 0305 09Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri 0305 10Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 0305 11Tersane Kiralaması Giderleri 0305 12Personel Servisi Kiralama Giderleri 0305 90Diğer Kiralama Giderleri 030509 Diğer Hizmet Alımları 03050901Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 03050902Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri 03050903Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 03050904Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 03050905Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 03050906Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 03050990Diğer Hizmet Alımları Hizmet Alımları (4.Düzey)

14 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (1.Düzey)  Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz, karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir. 03Mal ve Hizmet Gelirleri 04Alınan Bağış ve Yardımlar 06Sermaye Gelirleri 08Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09Diğer Gelirler

15 Gelirin Ekonomik Sınıflandırması (2.Düzey) 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 0301Sağlık Hizmeti Gelirleri 0302Orman Gelirleri 03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 0304Mesleki Eğitim Gelirleri 0305Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 0306Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 0307Barınma ve Konaklama Gelirleri 0308 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri 0309Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 0310Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 0311Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 0312Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 0313Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 0399Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 0401Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0402Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 0403Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0405Proje Yardımları 06 Sermaye Gelirleri 0602Taşınır Satış Gelirleri 0603Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 0801 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler 0901Faiz Gelirleri 0902Alınan Paylar 0903Para Cezaları 0904Kira Gelirleri 0905Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler 09 Diğer Çeşitli Gelirler

16 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0301 Sağlık Hizmeti Gelirleri 0301 Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri 030102Laboratuvar Gelirleri 030103Radyoloji Görüntüleme Gelirleri 030104Tıbbi Uygulama Gelirleri 030105Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri 030106Ameliyat ve Anestezi Gelirleri 030107Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri 030108İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri 030109Radyasyon Onkolojisi Gelirleri 030110Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri 030111Diyaliz Gelirleri 030112Hasta Nakil Gelirleri 030199Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri 0302 Orman Gelirleri 030201Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri 0302 Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri 030203Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri 030204Süs Bitkileri Satış Gelirleri 030205Tohum Satış Gelirleri 030206Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler 030207Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri 030208Av Yaban Hayatı Gelirleri 030209Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri 030299Diğer Orman Gelirleri 03 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 03 01Tohum Gelirleri 03 02Bitkisel Üretim Gelirleri 03 Tahıl Gelirleri 03 04Bakliyat Gelirleri 03 05Endüstri Bitkileri Gelirleri 03 06Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri 03 07Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri 03 08Fide ve Fidan Gelirleri 03 09Sebze Gelirleri 03 10Meyve Gelirleri 03 11Süs Bitkileri Gelirleri 03 12Ziraat Sanatları Gelirleri 03 13Hayvancılık Gelirleri 03 14Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri 03 15Biyolojik Mücadele Gelirleri 03 16Mücadele İlaç Gelirleri 03 17Tali Ürün Gelirleri 03 18Dezenfeksiyon Gelirleri 03 19Fümügasyon Gelirleri 03 20Sertifikasyon Gelirleri 03 21Suni Tohumlama Gelirleri 03 22Fidan Muayene Gelirleri 03 23Çırçırlama Gelirleri 03 24Tohum Temizleme Gelirleri 03 25Soğuk Hava Deposu Gelirleri 03 26Deney Hayvanları Gelirleri 03 99Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri

17 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0304 Mesleki Eğitim Gelirleri 030401Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030402Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030403Bahçecilik Bölümü Gelirleri 0304 Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri 030405Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri 030406Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri 030407Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri 030408Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri 030409Denizcilik Bölümü Gelirleri 030410Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030411El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030412Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030413Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Böl. Gelirleri 030414Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri 030415Gazetecilik Bölümü Gelirleri 030416Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030417Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030418Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030419Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri 030420Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030421İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030422Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030423Konaklama ve Seyahat Hiz. Bölümü Gelirleri 030424Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030425Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030426Matbaa Bölümü Gelirleri 030427Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030428Metalürji Bölümü Gelirleri 030429Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030430Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri 030431Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030432Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri 030433Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030434Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri 030435Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030436Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri 030437Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri 030438Uçak Bakım Bölümü Gelirleri 030439Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030440Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030441Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri 030442Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri 030443Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri 030444Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri 030445Meteoroloji Bölümü Gelirleri 030446Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri 030499Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri

18 Mal ve Hizmet Gelirleri (3.Düzey) 0305 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 030501Bilet Satış Gelirleri 030502Belgelendirme Gelirleri 030503Yetki Belgesi Gelirleri 030504Ruhsat Gelirleri 0305 Sertifikalandırma Gelirleri 030506Lisans Gelirleri 030507İzin Verme Gelirleri 030508Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri 030599Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 0306 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 030601Basılı Yayın Gelirleri 030602Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri 030603Darphane ve Damga Gelirleri 030604Telif Hakları Gelirleri 030699Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri 0307 Barınma ve Konaklama Gelirleri 030701Huzurevi Gelirleri 030702Kreş Gelirleri 030703Bakımevi Gelirleri 030704Otelcilik Gelirleri 030799Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri 0308 İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri 030801İmalat Gelirleri 030802Yenileştirme Gelirleri 030803Bakım ve Onarım Gelirleri 030804Kurtarma Gelirleri 030899Diğer Gelirler 0309 Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 030901Proje Gelirleri 030902Araştırma ve Geliştirme Gelirleri 0310 Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 031001Kurs Gelirleri 031002Eğitim Hizmeti Gelirleri 031003Danışmanlık Hizmeti Gelirleri 031004Bilirkişi Hizmet Gelirleri 0311 Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 031101Sınav Hizmeti Gelirleri 031102Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 0312 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 031201Muayene Gelirleri 031202Ölçüm Gelirleri 031203Tahlil ve Analiz Gelirleri 031204Kontrol ve Denetim Gelirleri 0313 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 031301Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri 031302Hurda Gelirleri 0399 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 039901Ticari Mal Satış Gelirleri

19 K.KodF. KodE.KodGider KalemleriTutar 38Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri 01 A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.000.000 07 Sağlık Hizmetleri 1.000.000 03 Hastane İşleri ve Hizmetleri 1.000.000 01 Personel Giderleri 50.000 02Sözleşmeli Personel 50.000 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10.000 02Sözleşmeli Personel 10.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 360.000 01Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20.000 02Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 120.000 03Yolluklar 10.000 05Hizmet Alımları 250.000 07Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 30.000 08Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 10.000 05 Cari Transferler 10.000 08Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 10.000 06 Sermaye Giderleri 150.000 01Mamul Mal Alımları 30.000 03Gayri Maddi Hak Alımları 10.000 06Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 40.000 07Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 70.000 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 20.000 01Diğer İşletmelere Verilen Borçlar 20.000 10 Ek Ödeme 330.000 02Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler 330.000 Gider Bütçesi Örneği

20 E.KodGelir KalemleriTutar 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 820.000 0301Sağlık Hizmeti Gelirleri 820.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 80.000 0402Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 50.000 0403Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 10.000 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 10.000 0405Proje Yardımları 10.000 06 Sermaye Gelirleri 20.000 0602Taşınır Satış Gelirleri 20.000 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 30.000 0801 Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 30.000 09 Diğer Gelirler 50.000 0901Faiz Gelirleri 20.000 0904Kira Gelirleri 20.000 09 Diğer Çeşitli Gelirler 10.000 TOPLAM 1.000.000 Gelir Bütçesi Örneği

21 Tahakkuk Esaslı Muhasebe  Hesap Planındaki Değişiklikler  Detaylı Hesap Planı  Muhasebeleştirme Esasları  Bütçe Gelir ve Gider Hesapları  Ödenek Hesapları

22 Açılan Hesaplar 800Bütçe Gelirleri Hesabı 805Gelir Yansıtma Hesabı 810Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830Bütçe Giderleri Hesabı 835Gider Yansıtma Hesabı 895Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 970Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971Bütçe Ödenekleri Hesabı 975Ödenekli Giderler Hesabı 980Gider Taahhütleri Hesabı 981Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 990Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı 991Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı Hesabı Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar Eski KodYeni kodHesap adı 364360.05 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 365361.09.02 İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 367360.04.02Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı 603 600.01.08 601.01.08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri Hesabı Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar

23 23 XAna Hesap Grubu XXHesap Grubu XXXHesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX4 üncü Düzey Yardımcı Hesap Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması

24 •Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Çerçeve Hesap Planı •Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. Detaylı Hesap Planı •Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. İşletme Hesap Planı •İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur. İşletme Detaylı Hesap Planı Detaylı Hesap Planı

25 Muhasebe Esasları  İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.  “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodlar da kullanılacaktır.  Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır.  Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır.

26 •İşletmelerin mevzuatı veya bütçeleri gereğince bütçe geliri olarak belirlenen ve bunlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. •İşletmelerin bütçe gelirleri hesabı, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 800 Bütçe Gelirleri Hesabı •Gelir tablosu hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır. •Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. 805 Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelir Hesapları

27 102.01 602.02 805 800.04.02 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.) 10.000 120.05 600.01.06 ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri) 50.000 102.01 120.05 805 800.03.01 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri) 50.000 Örnek Gelir Kayıtları 1- Gelir tahakkuk kaydı 2- Tahakkuklu tahsilat kaydı 3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı

28 •Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler

29 •İşletmelerin mevzuatı veya bütçelerinin verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. •İşletmelerin bütçe giderleri hesabı, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak yardımcı hesaplara ayrılır. 830 Bütçe Giderleri Hesabı •Gelir tablosu veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarına kaydedilen tutarlardan bütçe giderlerini ilgilendirenlerin bütçe giderleri hesabına yansıtılması için kullanılır. 835 Gider Yansıtma Hesabı Bütçe Gider Hesapları

30 740.06.01 100 830.03.02.03.03 835 38.99.06.01 07.03 03.02 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım) GİDER YANSITMA HS 20.000 Örnek Gider Kayıtları 1- Stok alımı 2- Ek ödeme 3- Elektrik faturası ödemesi 150 100 830.03.02.01.01 835 38.99.06.01 07.03 03.02 İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.) GİDER YANSITMA HS 40.000 770.08.99 363.01.02 830.10.02.01.01 835 38.99.06.01 07.03 10.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme) ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme) GİDER YANSITMA HS 20.000

31 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 1- Stok alımı 2- Üretime verilmesi 150 100 830.03.01.04.0 1 835 38.99.06.01 07.03 03.01 İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.) GİDER YANSITMA HS 40.000 710 150 38.99.06.0107.0303.01DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS İLK MADDE VE MALZEME HS 20.000 720.01.01 720.01.06 335 360.01.01 360.03 361.01 361.02 830.01.03.01.01 830.02.03.06.01 835 38.99.06.01 07.03 01.03 02.03 01.03 02.03 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) PERSONELE BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi) GİDER YANSITMA HS 10.000 2.000 10.000 2.000 6.840 1.500 60 1.600 2.000 12.000 730.06.01 100 830.03.02.03.03 835 38.99.06.01 07.03 03.02 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik) GİDER YANSITMA HS 5.000 3- İşçilik giderleri 4- Genel üretim giderleri

32 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 5- Üretim sonucu mamul kaydı 6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması 152 711 721 731 38.99.06.0107.0303.01MAMULLER HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS 37.000 20.000 12.000 5.000 711 721 731 710 720.01.01 720.01.06 730.06.01 38.99.06.01 07.03 03.01 01.03 02.03 03.02 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS 20.000 12.000 5.000 20.000 10.000 2.000 5.000

33 •Bütçe gelir hesapları ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan, bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Bütçe Uygulama Sonuçları

34 800 Bütçe Gelirleri Hesabı (1) 10.00010.000 805 Gelir Yansıtma Hesabı 10.00010.000 (3) 835 Gider Yansıtma Hesabı (4) 9.0009.000 830 Bütçe Giderleri Hesabı 9.000(2) 9.000 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı (2) 9.00010.000 (1) (3) 10.0009.000 (4) Bütçe Uygulama Sonuçları

35 •İşletme bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır. •Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenek Hesapları

36 •İşletme bütçelerinde öngörülen ödenekler ile ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. •Bütçe Ödenekleri Hesabı, birinci düzey yardımcı hesap olarak bu Tebliğ eki Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosunda (EK:5) gösterilen yardımcı hesaplardan sonra gelmek üzere, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak ikinci ve üçüncü düzey yardımcı hesaplar açılır. 971 Bütçe Ödenekleri Hesabı Ödenek Hesapları

37 •Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. •Bu hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır. 975 Ödenekli Giderler Hesabı Ödenek Hesapları

38 38 38/41 Detaylı Ödenek Hesapları

39 970.01.02 970.02.02 970.03.01 970.03.02 970.03.03 970.03.05 970.03.07 970.03.08 970.05.08 970.06.01 970.06.03 970.06.06 970.06.07 970.08.01 970.10.02 971.01.01.02 971.01.02.02 971.01.03.01 971.01.03.02 971.01.03.03 971.01.03.05 971.01.03.07 971.01.03.08 971.01.05.08 971.01.06.01 971.01.06.03 971.01.06.06 971.01.06.07 971.01.08.01 971.01.10.02 38.99.06.01 07.03 01.02 02.02 03.01 03.02 03.03 03.05 03.07 03.08 05.08 06.01 06.03 06.06 06.07 08.01 10.02 01.02 02.02 03.01 03.02 03.03 03.05 03.07 03.08 05.08 06.01 06.03 06.06 06.07 08.01 10.02 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Bütçe Başlangıç Ödeneği) 50.000 10.000 20.000 120.000 10.000 250.000 30.000 10.000 30.000 10.000 40.000 70.000 20.000 330.000 50.000 10.000 20.000 120.000 10.000 250.000 30.000 10.000 30.000 10.000 40.000 70.000 20.000 330.000 1- Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Muhasebeleştirilmesi Örnek Ödenek Kayıtları

40 2- Aktarmalarla Eklenen Ödenek 3- Aktarmalarla Düşülen Ödenek 970.03.01 971.04.03.01 38.99.06.01 07.03 03.01 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Eklenen Ödenek) 15.000 971.05.03.02 970.03.02 38.99.06.01 07.03 03.02 Bütçe Ödenekleri Hesabı (Aktarmalarla Düşülen Ödenek) Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 15.000 4- Ödenek Kullanımı 975.03.01 975.03.02 975.03.03 975.03.05 970.03.01 970.03.02 970.03.03 970.03.05 38.99.06.01 07.03 03.01 03.02 03.03 03.05 03.01 03.02 03.03 03.05 Ödenekli Giderler Hesabı Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 2.000 15.000 1.000 30.000 2.000 15.000 1.000 30.000 Örnek Ödenek Kayıtları

41 İletişim: dmis.uygulama@muhasebat.gov.tr


"Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Hakan KARA Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları