Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı1/1. Müfettiş ; Zülküf TEMİN. Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz 20142Teftiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı1/1. Müfettiş ; Zülküf TEMİN. Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz 20142Teftiş."— Sunum transkripti:

1 1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı1/1

2 Müfettiş ; Zülküf TEMİN. Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz 20142Teftiş Kurulu Başkanlığı

3 SUNUMUZUN BÖLÜMLERİNİ  Mesleki eğitimde yeni yaklaşım  Modüler sistem  Dünyada meslek standartları  Sekiz seviyeli referans seviyesi  Atölye Zümreleri  Temrin, modül ve imtihan işi  Ölçme değerlendirme Konuları oluşturmaktadır. 1 Temmuz 20143Teftiş Kurulu iaşkanlığı

4 1 Temmuz 2014 4 Teftiş Kurulu Başkanlığı GENEL AMAÇ Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemini sosyo-ekonomik gereksinimleri yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bütünlüklü olarak güçlendirmek ÖZEL AMAÇ Mesleki eğitimin ulusal gereksinimlerle ilişkisinin ve niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak Mesleki eğitimle ilgili kamu yönetiminin, toplumsal ortakların ve işletmelerin kurumsal kapasitelerini ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirmek Mesleki eğitim sisteminin yerinden yönetime geçme sürecini hızlandırm

5 1 Temmuz 2014 5 Teftiş Kurulu Başkanlığı Meslek standartları Ulusal ve uluslar arası yeterlilik sistemi Modüler programlar Yenilikçi kurumlar Kalite belgeleme sistemi Yerelleşmiş yönetim Geliştirme programları Beklenen Çıktılar

6 1 Temmuz 2014 6 Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeni yaklaşımla Öğrenmeyi öğreten, Öğrenciyi aktif kılan, Kalıcı öğrenmeyi sağlayan, Etkili öğrenmeyi sağlayan, Bireysel ilerlemeyi sağlayan, MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİ BENİMSENEREK MODÜLLER HAZIRLANMIŞTIR.

7 1 Temmuz 2014 7 Teftiş Kurulu Başkanlığı Modül; bireysel öğretime dayalı, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır.

8

9 1 Temmuz 2014 9 Teftiş Kurulu Başkanlığı ISCED 97’DE PROGRAM HAZIRLANAN EĞİTİM ALANLARI Kod: 215 El Sanat Becerileri Kod: 346 Sekreterlik ve Büro İşleri Kod: 521 Mekanik ve Metal İşleri Kod: 522-523 Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon Kod: 525 Motorlu Taşıtlar, Gemiler ve Uçaklar Kod: 541 Gıda İşleme Kod: 542 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri (Üretim ve İşleme) Kod: 543 Materyaller (Ahşap, Kağıt, Plastik,Cam) Kod: 582 Yapı ve İnşaat Mühendisliği Kod: 811 Otel Restoran ve Catring Kod: 812 Seyahat Turizm ve Eğlence

10 1 Temmuz 2014 10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Öğrenciler, Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre;  Modüllerin sonunda kazandığı yeterlik ölçülmelidir.  Dersin sonunda modüller ile kazandıkları tüm yeterlikler ölçülmelidir.  Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilmelidir.

11 AVRUPA VE ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (AYÇ-UYÇ)  Ulusal ve sektörsel seviyelerde yeterlilikleri bir çerçeveye oturtarak ilişkilendirmek.  Bu çerçeveler yardımıyla tüm Avrupa ülkeleri seviyesinde yeterlilikler konusunda şeffaflık sağlamak.  Uluslararası hareketliliği sağlamak.  Diğer bir yönden AYÇ-UYÇ, ulusal ve sektörel seviyelerde yenilikleri desteklemekte ve böylece mesleklerde değişime gelişime hız vermek

12 Fransa, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan literatür incelemesine dayanarak yetkinlik için aşağıdaki tanım sunulmuştur. Teori ve kavramların kullanımının yanı sıra deneyim yoluyla kazanılan resmî olmayan bilgiyi (beceriler veya yapabilme bilgisi) Belirli bir iş ve öğrenme veya sosyal faaliyet alanında çalışırken, belirli bir ortamda kendisini nasıl idare edeceğini içeren faaliyetlerdir. YETKİNLİK

13 YETERLİLİK Yeterlilik, iş piyasasında ve ileri seviyeli eğitim ve öğretimde değerin resmî olarak tanınmasını sağlar. Yeterlilik, bir mesleğin uygulanması için yasal yetkilendirme şeklinde olabilir.

14 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Ulusal, bölgesel veya sektörel seviyede çalışan yeterlilik çerçeveleri çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Ortak bir yaklaşım gerektirir. OECD çalışması, aşağıdaki tanımı yapar: YETERLİLİK ÇERÇEVESİ: Kazanılan öğrenme seviyeleri için birtakım ölçütlere göre yeterliliklerin geliştirilmesi ve bunların sınıflandırılmasına yönelik bir araçtır.

15 SEKTÖR VE ODALAR 8765432187654321 8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar DOKTORALI YÜKSEK LİSANSLI UZMAN - 6.SEVİYE SERTİFİKALI - LİSANSLI USTABAŞI - 5.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİKER USTA - 4.SEVİYE SERTİFİKALI – TEKNİSYEN KALFA – 3.SEVİYE SERTİFİKALI ÇIRAK – 2.SEVİYE SERTİFİKALI İLKÖĞRETİM Seviye

16 1 Temmuz 2014 16 Teftiş Kurulu Başkanlığı HAZIRLANAN PROGRAMLAR İLE 1.Yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı planlanmıştır 2.Alan ve dal eğitimi esas alınmıştır 3.Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, alanda diploma, seçmiş olduğu dalda 4. Seviye sertifika alacaktır 4.Sistemden ayrılan öğrenci, yeterliliklerine karşılık gelen 2, 3 ve 4. Seviye sertifika alabilecektir.

17  Yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin onaylanması,  Kalite güvencesi,  Kariyer rehberliği ve danışmanlık  Anahtar yetkinlikleri kapsamaktadır AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN ORTAK HEDEFLERİ (İLKELERİ)

18 18 Teftiş Kurulu Başkanlığı EUROPASS Ocak 2005’te başlatılan Europass çerçevesi, yeterliliklerin şeffaflığını Destekleyen tüm Avrupa belgelerini bir araya toplar. Bu portföy yaklaşımı, vatandaşların kendi öğrenme çıktılarını basit, net ve esnek bir şekilde eğitim kurumlarına, işverenlere ve diğerlerine sunmalarını mümkün kılar. EURPPASS (5) Belgeden oluşur: 1.(Europass özgeçmişi (CV) ve 2.Europass Dil Pasaportu) kendileri doldurur. DİĞER ÜÇ BELGE 3.Europass Sertifika Eki, 4.Europass Diploma Eki ve 5.Europass Dolaşımı) Yetkili kuruluşlar tarafından doldurularak verilr. Bu belgeler, kademeli olarak 20’den fazla dilde hazırlanacaktır.

19 1 Temmuz 2014 19 Teftiş Kurulu Başkanlığı Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 15 — Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Kurulda; a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır. d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir. Birinci ve ikinci dönem başında olmak üzere bir öğretim yılında üç kez Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısının yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce gerçekleştirilir.

20 1 Temmuz 2014 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE ALAN ÖĞRETMENLERİ 3 ADET ZÜMRE YAPMALIDIR. 1 -ALAN ZÜMRESİ 1- Alan ve dallarda ders ve modüllerin oluşumu, 2- Bu derslerin haftalık ders saatine uyarlanışı, 3- Müfredat programı ve atölye imkanları dikkate alınarak öğrenci grupları ve bu gruplardan sorumlu öğretmenlerin belirlenmesi, 4- Her modülün sonunda yeterliliklere yönelik temrinlikler belirlenmeli, 5- Bu temrinliklerin iş ve işlem basamağı ve bu paralelde ölçme değerlendirme kriterleri 6- Bu temrinlerden 3 tane imtihan işinin belirlenmesi, (temrinlerden farklı olarak yazılı uygulamalı sözlü veya bunlardan sadece birine zümrece karar verilerek ölçme kriterleri belirlenebilir.) 7- Alanın imkanlarını, grup ve bu gruplardaki öğrenci sayılarını dikkate alarak atölyeyi azami düzeyde kullanmak için Atölyeyi Kullanım Planı 2- DERS ZÜMRESİ Sınıflarda her ders için ayrı ayrı (Resim dersleri vb. grup olabilir.) (Dal zümresi sınıf bazında her derse ayrı ayrı yer vererek tek zümre) (sınıf geçme Yön.) ZÜMRELER ve ÜNİTE PLANLARI Bütün alan öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

21 1 Temmuz 2014 21 Teftiş Kurulu Başkanlığı İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamaları için; 3-ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI; (2008/69 SAYILI GENELGE) 1-alan öğretmenleri, 2-koordinatör öğretmenler ve 3-sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecektir Bu toplantıda; 1-İlgili mevzuat ve genelgeler, çerçeve öğretim programı içerisinde yer alan genel açıklamalar, haftalık ders çizelgeleri, programın uygulamasına, (Alan/dal derslerine, işletmede beceri eğitimi dersine, seçmeli derslere) ilişkin açıklamalar, ders tanımlan ve amaçlan, ders tabloları (ortak dersleri, alan ortak dersleri, dal dersleri ve seçmeli dersler tabloları), ders bilgi formları, modül bilgi sayfaları, yeterlik tabloları ve işlem analizleri incelenecektir. 2- Alan/Dallarda okutulacak ders ve modüller belirlenecektir. Ders ve modüllerin seçiminde; okulun koşullan, çevredeki sektörel gelişmeler ve sektör ile iletişim içinde olan koordinatör öğretmenlerin tespitleri göz önünde bulundurulacaktır. 3- 12'nci sınıf meslek ders saatleri toplamının (29/30) 24 saati İşletmelerde Beceri Eğitimi dersine aittir. 4- 11 'inci sınıf ders ve modüllerinin seçimi yapılırken aynı zamanda 12'nci sınıfa ait derslerin planlamasının da yapılması, uygulama sonunda 11'inci sınıfta verilemeyen modüllerin ön koşul ilkeleri de göz önüne alınarak 12'nci sınıf İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

22 1 Temmuz 2014 22 Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 18 -Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur; a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır. d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. f) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

23 1 Temmuz 2014 23 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dönem puanı ve notu (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 27 c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı; 1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının, 2) Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının, 3) Sözlü puanı/puanlarının, 4) Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının, 5) Ödeve verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir.

24 1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı24 Öğrencinin; Adı : Soyadı : No : Dersin adı : Modülün adı : Faaliyet/Faaliyetler: Temrin no : Soru 4: Diskli tip ön fren sistemine sahip araçta fren balatalarını değiştiriniz.? (Süre 30 dakika ) Tak.Edil.Pua n Öğrencinin Aldığı Puan Sıra No DEĞERLENDİRİLECEK İŞLEMLER 1 Aracı uygun konuma almak 55 2 Aracı güvenli bir şekilde sehpalamak 50 3 Ön tekerlekleri sökmek 55 4 Kaliper bağlantılarını ve kaliperi sökmek 10 5 Fren balatalarını sökmek 10 6 Kaliperi temizlemek 50 7 Fren diskini zımparalamak ve temizlemek 50 8 Fren balatalarını takmak 10 9 Kaliperi yerine takmak ve bağlantılarını yapmak 10 Tekerlekleri takmak ve işlermi tamamlamak 55 11 Uygun takım kullanmak 10 12 Düzenli ve güvenli çalışmak 50 13 Temizlik 50 14 İşi zamanında bitirmek 10 Toplam puan 10075 Öğrencinin aldığı Puan Rakam ile75 Yazı ileYetmişbeş

25 1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı25 ……………... TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI YILLIK MAKİNA BAKIM KARTI ATÖLYE ADI:Şasi atölyesi MAKİNA/TEZGAH ADI: KOMPRESÖR MAKİNANIN TAŞINIR MAL SİCİL NUMARASI: MARKASI: DÜZENLEME TARİHİ 02 /01/ 2009. KOMSAN ZORUNLU PERİYODİK BAKIMIN MAHİYETİ BAKIM SÜRESİ (AY) AYLAR ARIZA ONARIMI 13612OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZ TARİH AÇIKLAMA Hava filitresini temizleyiniz. X Deponun ve ara deponun suyunu boşaltınız. X Supapları ve supap mekanizmasını kontrol ediniz. X Yağ seviyesini kontrol ediniz. X Yağı değiştiriniz.(Sae 30 numara yağ kullanınız.) X Soğutucunun ve silindirlerin üzerindeki tozu temizleyiniz. X

26 Teşekkürler… DENETİM GRUBU ADINA SAYGILARIMLA 1 Temmuz 201426Teftiş Kurulu Başkanlığı


"1 Temmuz 2014Teftiş Kurulu Başkanlığı1/1. Müfettiş ; Zülküf TEMİN. Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 1 Temmuz 20142Teftiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları