Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı"— Sunum transkripti:

1 Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı
KYM-75 Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kurumsal Toplantıları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ( ) GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

2 GÜNDEM I. BÖLÜM Bakanlık temsilcisinin açılış konuşması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcisinin açılış konuşması TÜRKSAT A.Ş. Temsilcisinin konuşması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı/ilgili Kurumların sunuşları Küçük Sanatlar Sanayi Bölg.ve Siteleri Gn.Md. Soru ve Cevaplar Ara (15 dakika) II. BÖLÜM Kurumca doldurulan analiz formları üzerinde birebir görüşmeler Kapanış GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

3 KYM-75 NOLU EYLEM 27/02/2003 tarihli ve 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçirilen e-Dönüşüm Türkiye projesi kapsamında; Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığında coğrafi bilgi sunum platformu gibi ortak altyapıların kurulması hedeflenmiş ve eylem planında 75 nolu “Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu” eylemi tasarlanmıştır. Projenin Amacı ve Tanımı Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere de uygun cografi bilgi sistemi altyapısı kurmak. Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları cografi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portal oluşturmak. Cografi verilerin, tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik ve standartları oluşturmak. Cografi veri degişim standartlarını belirlemek. GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

4 CBS-A Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Sözleşmesi TÜRKSAT A. Ş
CBS-A Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Sözleşmesi TÜRKSAT A.Ş. ile imzalanmış olup firma tarafından hazırlanan Kurumsal Analiz Formlarının doldurulması ile Kurumlara yönelik hazırlanan çalışma ziyaretleri programı kapsamında Kurumumuzda yapılacak toplantının yeri ve saatinin bildirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu Formlar Bakanlığımız İrtibat Birimi personelince doldurulmuş ve bu toplantı tarafımızca organize edilmiştir. GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

5 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
BAĞLI ve İLGİLİ KURULUŞLAR 1-TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 2-KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME ve DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 3-MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ 4-TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 5-REKABET KURUMU 6-ŞEKER KURUMU 7-TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ MERKEZ TEŞKİLATIMIZ 1-SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4-İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5-TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6-AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7-ÖLÇÜLER VE STANDARDLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8-TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  9-ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

6 BAĞLI ve İLGİLİ KURULUŞLAR
1-TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI - Patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler mevzuatı ve diğer yasalarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak. 2-KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME ve DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI - Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak teknolojinin, uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, - İşletmelerin değişik sektörlerde yatırımlarını yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı “Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri”ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, - İşletmelerin rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, - İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

7 3-MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ
MPM'nin başlıca çalışma alanları; Verimlilik Ölçme ve İzleme Araştırma Danışmanlık Eğitim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler'dir. Ayrıca, verimlilik konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerin prodüktivite merkezleri ile yakın ilişkiler kurmaya, kurulmuş ilişkileri geliştirmeye çalışır. 4-TÜRK AKREDİTASYON KURUMU - Ülkemizde üretilen malların piyasalarda dolaşımı için, yukarıda değinilen anlaşmaların öngördüğü şekilde; güvenilir ve şeffaf uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden geçirilerek ilgili rapor ve belgelerin tanzim edilmesini sağlamak, Türk Akreditasyon Kurumu'nun temel amacıdır. GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

8 5-REKABET KURUMU Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile Kanunun kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir. Kurumun merkezi Ankara'dadır."Kurumun teşkilatı ise; "Rekabet Kurulu", "Başkanlık" ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 6-ŞEKER KURUMU Şeker Kurumu’nun misyonu; Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, düzenleyici ve denetleyici kurum kimliği ile iç ve dış gelişmeleri dikkate alarak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, ülke ve sektör menfaatlerini ön planda tutacak politika ve stratejiler üretmek, uygulanmasına yönelik kararlar almak, uygulamayı izlemek ve denetlemek suretiyle, kendine yeterlik ilkesi doğrultusunda sektördeki şirketlerin şeker üretim ve arzına yönelik faaliyetlerini yönlendirmektir GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

9 7- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
-Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak. -Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek. -Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak. -Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek. -Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak. -Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak. -Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standartların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek. -Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek. -Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek. -Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak. GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

10 BAKANLIĞIMIZ MERKEZ TEŞKİLATI
1-SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ülkemizin yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve bunlar için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek, Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak, Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda, gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, savunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada gerekli envanter çalışmalarını yapmak, GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

11 2-SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Bakanlık ve ilgili kuruluşların sorumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, yatırım projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve alakalı mercilere intikalini sağlamak, tatbik etmek veya ettirmek, -Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak, -Yurt dışında sınai müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar yapmak, -Yurt içinde yapılan sınai mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve tanıtımını yapmak, -Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek, -Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek ve uygulamak, -Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, -Sanayinin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

12 3-KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, Küçük Sanayi Sitelerinin altyapılarının tamamını, üstyapılarının ise % 70'e kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, Organize sanayi bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, plan hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, Endüstri Bölgelerinin kamulaştırma işlemleri ile altyapıya yönelik tüm plan, etüt, proje ve altyapı inşaatını yaptırmak, Küçük Sanayi Siteleri ile Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin, Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, arsa bedelinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol esaslarına göre ödenmesini sağlamak, Küçük sanayici, sanatkar ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman eğitim, hammadde temini, pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri doğrultusunda varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak,

13 4-İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Ticaret siciline ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek. -Umumî mağazacılık mevzuatı gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek, -Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi imkanlarını araştırmak, -Tarım ve sınai ürünlerin sergilenmesinde faydalı görülen fuar, sergi ve panayırların kurulmasını teşvik etmek, -Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve statü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, -Lüzumu halinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını tespit ve kontrol etmek, 5-TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine tabi kooperatiflerden, tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlemleri yapmak, -4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile verilmiş görevleri yapmak, -Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, -Örnek anasözleşmeleri ve değişikliklerini hazırlamak, -Mevzuatın uygulanmasında düzenleyici tasarruflarda bulunmak.

14 6-AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. 7-ÖLÇÜLER VE STANDARDLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görülen standartları Bakan Onayı ile uygulamaya koymak, - Standartları bulunmayan sanayi ürünleri için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, - Mevzuatın diğer Bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarete konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, - 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer alan ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak, GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

15 8-TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak, Piyasaya sunulan mal hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak standart ve kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek, Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek Mal ve hizmet piyasalarındaki faaliyetleri, özellikle fiyat hareketlerini izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını önleyici hususların ortadan kaldırılmasına yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya ortadan kaldırıcı anlaşma, uygulama ve kararların yasaklanması ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesine yönelik tedbirleri almak, Tekelleşmeye yol açacak şekilde rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme, devralma ve ele geçirmeleri önleyecek tedbirleri almak, Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına ilişkin politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, Tüketici sorunlarının çözümüne ve rekabetin düzenlenmesine ilişkin olarak diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak. GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

16 9-ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, Meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.  GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

17 KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ
VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

18 GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması. MEVZUATIMIZ 1 - KANUNLAR: -3143 sayılı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun. ( tarih ve sayılı R.G.) -4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu. ( tarih ve sayılı R.G.) -4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu. ( tarih ve sayılı R.G.)

19 2 - YÖNETMELİKLER: -OSB Uygulama Yönetmeliği. ( tarih ve sayılı R.G.) -OSB Yer Seçimi Yönetmeliği. ( tarih ve sayılı R.G.) -Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği. ( tarih ve sayılı R.G.) GÖREVLERİMİZ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) planlanması. KSS ve OSB lere kredi desteği, inşaatlarının kontrolü ve denetlenmesi. ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve koordine edilmesi. KSS ve OSB yer seçimlerinin yapılması.

20 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

21 Gözlemsel Jeolojik Etüt ve Seçilen Yerin Kesinleşmesi
Başvuru ve Yer Seçimi -OSB kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar (İl Özel İdaresi, OSB`nin içinde bulunacağı İl, İlçe veya Belde Belediyesi, İl ve İlçelerdeki mevcudiyet durumuna göre Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası, sanayici dernek veya kooperatifleri) tarafından hazırlanacak ve içeriği Bakanlığımız tarafından belirlenen OSB Ön Araştırma ve Bilgilendirme Raporunun Valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığımıza intikali. -OSB Ön Araştırma ve Bilgilendirme Raporunun Bakanlığımız tarafından uygun görülmesi. -Yer seçimi etüt çalışması ile OSB alternatif alanlarının belirlenmesi. -Bakanlığımız koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve 9 ilgili kuruluş temsilcisinin katıldığı -Yer Seçimi Komisyonunca alternatif alanlarının incelenmesi. -Alternatif alanlardan birinin oy birliği kararı ile seçilmesi. Gözlemsel Jeolojik Etüt ve Seçilen Yerin Kesinleşmesi -Alanın oybirliği kararı ile seçilmesini takiben seçilen alanın yapılaşma yönünde risklerinin belirlenmesi amacıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili genelgeleri çerçevesinde OSB talebinde bulunan kuruluşa “gözlemsel jeolojik etüt” ün hazırlattırılması. -Ayrıca İhtisas OSB’ler için, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği çerçevesinde ÇED RAPORU hazırlattırılması. -Gözlemsel jeolojik etüt sonucunda zemini yapılaşma açısından sakıncalı olmayan alanın OSB yeri olarak kesinleştirilmesi.

22 SİCİL ALAN (262 Adet) OSB’NİN
COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (Adet bazında) 38 Ad.%14,5 62 Ad. % 23,7 21 Ad.%8,0 51 Ad. %19,5 49 Ad. %18,7 19 Ad. %7,3 22 Ad. %8,3 22

23 Plan ve Proje İhalesi İmar Planları
-Kredi kullanan OSB'lerde; Halihazır harita, imar planı, zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması ile parselasyon planı, altyapı zemin araştırma raporu, altyapı avan ve uygulama projeleri ile keşif ve ihale dosyası hazırlanması işlerinden oluşan etüt-proje mühendislik hizmetlerinin, verilen yetki ile mahallinde Müteşebbis Heyetlerce ihale edilmesi. -Kredi kullanmayan OSB'lerde; Jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun ilgili Kurumca onaylanmasından sonra ihale işlemlerinin OSB tüzel kişiliklerince yapılması. İmar Planları -4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, imar planlarının OSB tüzel kişiliklerince hazırlanması ve Bakanlığımızca onaylanması.

24 Altyapı İnşaatı İhalesi
Altyapı Projeleri -AY Projeleri : Yol, içme suyu, kullanma suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma, YG-AG elektrik, haberleşme ve doğal gaz projeleri. -YG-AG elektrik şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme, doğal gaz ve atıksu arıtma projeleri ilgili kurumca onaylandıktan sonra Bakanlığımız tarafından vize edilir. -Diğerleri ise ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlığımızca onaylanır. Altyapı İnşaatı İhalesi -Kredi kullanan OSB'lerde, altyapı inşaatı (yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu), YG-AG elektrik şebekesi inşaatı ve atıksu arıtma tesisi inşaatı ihalelerinin tüzel kişiliklerin taleplerini takiben, onaylı keşif bedelleri üzerinden, Bakanlığımızca belirlenen ihale kriterleri ve ihale dosyası esasları dahilinde, OSB tüzel kişilik yetkililerinin de katılımı ile Bakanlığımızda yapılması.

25 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
GÖRÜNTÜLERİ

26 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

27 SAMSUN MERKEZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

28 ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ATIKSU ARITMA TESİSİ

29 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

30 OLUŞUM - Bakanlığımızın önerisi, Koordinasyon Kurulunun uygun bulması ve Bakanlar Kurulu Kararı ile EB yeri olarak belirlenen alanın Hazine adına kamulaştırılması. - Kamulaştırma, altyapıya yönelik tüm plan, etüt, proje ve altyapı inşaatı giderleri Bakanlığımız bütçesinden karşılanır. - Yapılan bu harcamalara ait ödeneğin geri dönüşü yoktur.

31 EB’lerde Bakanlığımızın Yetkileri:
Yer seçimi çalışmaları Kamulaştırma çalışmalarının yapılması. Halihazır haritalarının onaylanması İmar planlarının onaylanması Altyapı projelerinin onaylanması

32 KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ

33 KSS İŞ VE İŞLEM SIRASI - (7-10) kişiden oluşan ve imalat veya tamirat işi ile iştigal eden sanatkarlarca, KSS yapı kooperatifinin kurulması. - KSS Yapı Kooperatiflerinin, ilgili Valiliğin veya Belediye Başkanlığının teklifi ile yer seçimi işlemlerinin başlaması ve mahallinde Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde uygun bulunan alanın bildirilmesi. - Bakanlığımız tarafından KSS yeri olarak tespit edilen alanın veya Bakanlığımızca yer seçimi yapılmayan ancak, imar planında KSS yeri olarak belirlenmiş alanın kooperatif imkanları ile satın alınması. - Satın alınan arsaya ait tapu asılları ve kadastral paftanın Bakanlığımıza ibraz edilmesi.

34 KSS İŞ VE İŞLEM SIRASI (2)
- İhtiyaca göre hazırlanacak KSS tatbikat projelerinin Bakanlığımız denetiminde hazırlanarak bağlı bulunduğu Belediyesince tasdik edilerek inşaat ruhsatlarının alınması. - Bakanlığımız Yatırım Programına alınması halinde inşaat ihalesinin yapılması. - Kooperatif Başkanlığının sorumluluğu altında devam eden İnşaatların kredilendirme açısından da Bakanlığımızca takip edilmesi. - İnşaatın tamamlanmasından sonra geçici ve kesin kabul işlemleri ve kura çekiminin yapılarak işyerlerinin Kooperatif Başkanlığı tarafından üyelere teslim edilmesi.

35 YER SEÇİMİ - Valilik, Belediye veya KSS Yapı Kooperatifinin müracaatı. - Yer seçimi kriterleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz elemanlarınca mahallinde yer seçiminin yapılması ve seçilen yere dair ilgili kurum görüşlerinin alınması. - Seçilen yerin kooperatifçe satın alınarak imar planlarına işlenmesi. - İlgili Kuruma onaylattırılmış jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunun Bakanlığımızca vize edilmesi. YATIRIM PROGRAMINA TEKLİF - Yatırım programına girerek kredi kullanmak isteyen KSS taleplerinin, Valilik kanalıyla Bakanlığımıza intikal edecek olan “Bilgilendirme Raporları” ve “OSB-KSS Yatırım Programı Usul ve Esasları” dahilinde değerlendirilmesi. uygun görülenlerin “yeni proje” olarak DPT Müsteşarlığına teklif edilmesi. - Projelerin yatırım programına dahil edilmesi durumunda, geri kalan işlerinin tamamlanması ve program ödeneklerine bağlı olarak kredi kullandırılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmesi.

36 Üstyapı ve Altyapı Projeleri
PLAN, PROJE VE YAPIM İŞLERİ Proje Yapımı -KSS’lerin üstyapı ve altyapı (yol, içmesuyu, pissu, yağmursuyu) projeleri Kooperatif Başkanlıklarınca yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. İmar Planları -KSS’lerin İmar Planları, eğer Belediye sınırları içindeyse ilgili Belediye tarafından, dışında ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince onaylanmaktadır. Üstyapı ve Altyapı Projeleri -KSS’lerin genel yerleşim planı ve üstyapı projeleri ile altyapı (yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu) projeleri, Genel Müdürlüğümüzce yapılan ön incelemeye uygun olarak hazırlattırılmakta ve ruhsat makamının onayını müteakip Bakanlığımızca vize edilmektedir.

37 Üstyapı ve Altyapı İnşaatı İhalesi
Bakanlığımız kredi desteği ile yapı kooperatifi başkanlıklarının sorumluluğu altında gerçekleştirilen KSS’lerin üstyapı ve altyapı (yol, içmesuyu, pissu, yağmursuyu) inşaat ihaleleri ile, YG-AG elektrik şebekesi ve atıksu arıtma tesisi inşaat ihaleleri, kooperatif yönetim kurulu başkanlıklarının taleplerini takiben, onaylı keşif bedelleri üzerinden, Bakanlığımızca belirlenen ihale kriterleri ve ihale dosyası esasları dahilinde, kooperatif yetkililerinin de katılımı Bakanlığımızda yapılmaktadır. Üstyapı ve Altyapı İnşaatı Yapım İşleri İhalesi yapılan inşaata ait KSS yapı kooperatiflerince hazırlanan ve onaylanan hakediş raporları, mahalli ve büro kontrolleri neticesinde Genel Müdürlüğümüzce kredi açısından vize edilmekte ve yatırım programı ile tahsis edilen ödeneklerden kredilendirilmektedir.

38 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ GÖRÜNTÜLERİ

39 KARABÜK SAFRANBOLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

40 SAMSUN 19 MAYIS KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

41 EL SANATLARI

42 EL SANATLARI: -Genel Müdürlüğümüz, ayrıca geleneksel Türk el sanatlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. -Bu bağlamda; yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara iştirak edilmektedir. -Yurtiçinde açılan fuarlara el sanatı üreticilerinin katılabilmeleri için ücretsiz yer tahsis edilmekte, yurt genelinde üreticilerden satın alınan ürünlerin çeşitli fuarlarda teşhir edilerek tanıtım ve pazarlanması hususunda üretici ve tüketiciler arasında doğrudan bağlantı kurulmasına ve ihracatın geliştirilmesine çalışılmaktadır.

43 e-posta : ksb@sanayi.gov.tr
T E Ş E K K Ü R L E R .. e-posta :


"Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları