Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 2  Bir kurulu ş un gerçekle ş tirdi ğ i faaliyetlerden etkilenen tüm insanların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 2  Bir kurulu ş un gerçekle ş tirdi ğ i faaliyetlerden etkilenen tüm insanların."— Sunum transkripti:

1 1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 2  Bir kurulu ş un gerçekle ş tirdi ğ i faaliyetlerden etkilenen tüm insanların  çalı ş anlar, geçici i ş çiler, ta ş eronlar, ziyaretçiler, mü ş teriler ve i ş yerindeki herhangi bir ki ş inin  sa ğ lı ğ ına ve güvenli ğ ine etki eden faktör ve ko ş ulların bütünüdür.

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? 3  İş yerinde i ş lerin gerçekle ş tirilmesi esnasında çe ş itli nedenlerden kaynaklanan sa ğ lı ğ a zarar verebilecek  kaza ve di ğ er etkenlerden korunmak ve  daha iyi çalı ş ma ortamı sa ğ lamak amacıyla  sistemli ve bilimsel bir ş ekilde  tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi,  bu tehlike ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalı ş malarının gerçekle ş tirildi ğ i yakla ş ıma denir.

4 4  "Neden i ş yerlerinde İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Yönetim Sistemi uygulayaca ğ ız?" ya da  “Neden risk de ğ erlendirmesi yapmamız gerekli?" gibi soruların yanıtını en iyi ş ekilde dünyadaki ve ülkemizdeki i ş kazaları istatistiklerine bakarak verebiliriz.

5 Dünyada Durum 5 ILO verilerine göre;  Yılda ortalama  İş kazası sayısı : 250 milyon  Ölüm : 1.2 milyon  Meslek hastalı ğ ı : 160 milyon  Yıllık milli gelirde ortalama %4’lük kayıp...  Sigorta kapsamlarında ciddi daralmalar, fiyat artı ş ı

6 AT’de Durum 6  İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti 20-30 milyar EURO / yıl  Her yıl 180 milyon AT i ş çisinin 10 milyonu i ş kazasından veya meslek hasta ğ ından etkilenmekte ve yılda 8000 i ş çi ölmektedir.

7 Türkiye’de Durum 7  İş kazası sayısında Avrupa’da birinci sırada  Dünyada ilk on ülke arasında  Son be ş yılda  İş kazası sayısı : 434.975  Ölüm : 6.800 ki ş i  Yaralanma : 18.071 ki ş i (i ş görememe durumu)  Meslek hastalı ğ ı : 5.595 ki ş i

8 Sektörlere göre iş kazası oranları 8

9 9

10 10

11 11  SGK’nın yayınladı ğ ı 2009 yılına ait i ş kazaları rakamlarına göre, 2009’da en fazla i ş kazası  kömür ve linyit çıkartılması esnasında gerçekle ş ti.  Bu dönemde maden ocaklarında görev yapan 8 bin 193 ki ş i i ş kazası geçirirken  bununla birlikte, 7 bin 314 ki ş i fabrika metal ürünleri üretiminde,  4 bin 819 ki ş i ana metal sanayi sektöründe,  3 bin 771 ki ş i tekstil ürünleri imalatında,  2 bin 484 ki ş i gıda ürünleri imalatında,  bin 745 ki ş i özel in ş aat faaliyetlerinde,  bin 635 ki ş i bina dı ş ı yapıların in ş aatında ve  bin 899 ki ş i makine ve ekipman imalatı esnasında i ş kazası geçirdi.

12 12  İş kazalarının vücutta hasar verdi ğ i bölgeler incelendi ğ inde, i ş kazalarında 4 bin 133 ki ş inin kaza esnasında kafasına darbe aldı ğ ı belirlendi. Bunun yanı sıra kaza sonrası hasar gören bölgeler incelendi ğ inde,  394 ki ş i boyun bölgesinden sakatlandı,  bin 964 ki ş inin sırt bölgesinden sakatlandı ğ ı,  2 bin 152 ki ş inin gövde ve iç organlarından yaralandı ğ ı, tespit edildi.  Bununla birlikte 32 bin 636 ki ş inin üst ekstremiteler olan omuz ve omuz eklemlerinden, kol ve dirseklerden, bilek, el ve parmaklar gibi bölgelerinden yaralandı ğ ı tespit edildi.

13 13  İş kazalarının meydana geldi ğ i saatler incelendi ğ inde kazaların en çok ki ş inin i ş e ba ş ladı ğ ı ilk 1 saatte ve mesai bitimine do ğ ru ya ş adı ğ ı belirlendi.  8 saatlik çalı ş ma süresi üzerinden hazırlanan istatistik rakamlarına göre i ş kazalarının 9 bin 143’ü ki ş inin i ş e ba ş ladı ğ ı ilk 1 saatte ya ş andı ğ ı,  8 bin 973 ki ş inin i ş e ba ş lanılan ikinci saate ve  sırasıyla, 8 bin 450 ki ş inin üçüncü saatte,  8 bin 301 ki ş inin dördüncü saatte,  7 bin 112 ki ş inin be ş inci saatte,  5 bin 531 altıncı saatte,  7 bin 430 ki ş inin yedinci saatte ya ş andı ğ ı belirlendi.  Çalı ş ma saatlerine göre en fazla i ş kazası ise mesai bitimi olan sekizinci saatte ya ş andı.  Buna göre i ş bitimi olan son saatte 9 bin 368 ki ş inin i ş kazası geçirdi ğ i tespit edildi.

14 14  31 Aralık – Alkumru Barajı in ş aatının hava bo ş lu ğ undan dü ş en i ş çi a ğ ır yaralandı – Siirt Aydınlar İ lçesi’nde yapımı devam eden Alkumru Barajı in ş aatında çalı ş an İ zzet Ceylan yük ta ş ırken dengesini kaybederek hava bo ş lu ğ una dü ş tü ve a ğ ır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan İ zzet Ceylan’ın hayati tehlikeyi atlatamadı ğ ı ö ğ renildi. Öte yandan, İ zzet Ceylan’ın Siirt’te Urfa’dan geldi ğ i ve Alkumru Barajı’nda ihaleyi alan Avusturyalı bir ş irkette çalı ş tı ğ ı bildirildi. Olayla ilgili soru ş turma ba ş latıldı.

15 15  31 Aralık – Üzerine kapak dü ş en i ş çi yaralandı – Urfa Urfa Hamidiye Mahallesi Emniyet Caddesi’nde çalı ş ma yapan Ş anlıurfa Belediyesi Fen Müdürlü ğ ü’ne ait 63 PA 235 çekici ve 63 B 0457 dorse plakalı tırın ş oförü olan H.A. araçta yüklü olan asfalt makinesini indirmek istedi ğ i sırada arka kapak hidroli ğ inin patlaması ve kapa ğ ın üzerine dü ş mesi sonucu a ğ ır ş ekilde yaralandı. Olayla ilgili soru ş turma ba ş latıldı.

16 16  31 Aralık – Toprak kayması: 1 yaralı – Van Van Altıntepe Mahallesi’nde Van Belediyesi’ne ait su isale hattındaki ba ğ lantı ta ş eron firmaya ait i ş çiler tarafından yapıldı ğ ı sırada meydana gelen göçükte N.Y. isimli i ş çi toprak altında kaldı. İş arkada ş ları tarafından toprak altından çıkartılan N.Y, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile İ pekyolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye Ba ş kan Yardımcısı Selim Bozyi ğ it ve Zabıta Müdürü A.Vahap Kıpçak, olay sonrası hastaneye giderek i ş çiyi ziyaret etti. N.Y.’nin sa ğ lık durumun iyi oldu ğ u, olayla ilgili soru ş turmanın ise ba ş latıldı ğ ı belirtildi.

17 17  30 Aralık – İ n ş aatta elektrik akımına kapılan i ş çi öldü – Mardin Mardin’in Midyat İ lçesi’nde elektrik akımına kapılan bir i ş çi hayatını kaybetti. Midyat çevre yolunda bir in ş aatın 5. katında çalı ş an 54 ya ş ındaki Sabri Akpınar isimli i ş çi, elektrik kablosunun temas etmesi sonucu a ğ ır yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akpınar, yapılan bütün müdahalelere ra ğ men kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 13 çocuk babası oldu ğ u belirlenen in ş aat i ş çisinin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Olay ile ilgili soru ş turma sürdürülüyor.

18 18  29 Aralık – Kaynak yaparken yaralandı – Artvin Artvin’de bir ki ş i, çalı ş tı ğ ı i ş yerinde kullandı ğ ı oksijen tüpünün hortumunun parlaması sonucu yandı. Alınan bilgiye göre, Ş av ş at’ın Meydancık beldesinde bir in ş aat firmasında i ş çi olarak çalı ş an C.G, oksijen tüpü ile kaynak yaparken oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu çıkan alevlerden dolayı vücudunun çe ş itli yerlerinden yandı. Yaralı olarak Ş av ş at Devlet Hastanesi’ne kaldırılan i ş çinin genel sa ğ lık durumunun iyi oldu ğ u ö ğ renildi.

19 19  29 Aralık – Ta ş eron i ş çisi ezilerek öldü – Kocaeli Kocaeli Büyük ş ehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ğ ü’nün i ş lerini yapan ta ş eron Meltem ş irketinde 4 yıldır asgari ücretle çalı ş an 51 ya ş ındaki Mustafa Tiryaki mesai arkada ş ının kullandı ğ ı kamyonetin altında kalarak can verdi. Bekirdere Mahallesi Ba ş aran Caddesi’nde oturan, evli ve iki çocuk babası Mustafa Tiryaki, Yuvacık Barajı çevresinde, kar ya ğ ı ş ı altında asgari ücretle çalı ş ıyordu. Saat 12.30 sıralarında İ lker Yıldırım’ın kullandı ğ ı 41 AK 172 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Mustafa Tiryaki’yi altına aldı. A ğ ır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Tiryaki, tüm çabaya ra ğ men kurtarılamadı. Talihsiz kazada can veren Mustafa Tiryaki’nin mesai arkada ş ları, çalı ş tıkları firmayı suçladılar. İş çiler, “Firma bizi yeme ğ e çıkarmadı. Saat 12.00’de yeme ğ e çıkmamız gerekiyordu. Yetkililer ‘i ş inizi 2 saat içinde tamamlayın, mesainiz bitsin, gidin’ dediler. Yemek paydosu olmasına ra ğ men çalı ş ırken, arkada ş ımız kaza kurbanı oldu” ş eklinde konu ş tular. Ölen Mustafa Tiryaki’nin o ğ lu Yusuf Tiryaki de Büyük ş ehir Park ve Bahçeler Müdürlü ğ ünde i ş çi olarak çalı ş ıyor.

20 20  29 Aralık – İş makinesinin üzerine kaya dü ş tü: 1 yaralı – Hakkari Hakkari’nin Ş emdinli İ lçesi’ndeki Beyyurdu Barajı’ in ş aatında i ş makinesinin üzerine yüksek kesimlerden kopan kaya parçalarının dü ş mesi sonucu i ş makinesi operatörü yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Beyyurdu Köyü’nde yapımı devam eden Beyyurdu Barajı’nın in ş aatında görevli ekskavatör operatörü 28 ya ş ındaki Kerim Özel’in çalı ş tı ğ ı i ş makinesinin üzerine, yüksek kesimlerden kopan kaya parçaları dü ş tü. Dü ş menin etkisiyle i ş makinesinin devrildi ğ i kazada, operatör Özel a ğ ır yaralandı. Ş emdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özel, ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

21 21  28 Aralık – İ n ş aattan dü ş en i ş çi a ğ ır yaralandı – Ardahan Ardahan’da çalı ş tı ğ ı in ş aattan dü ş erek a ğ ır yaralanan i ş çi, ambulans helikopterle Erzurum’a kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Ardahan Karagöl Mahallesi’nde yapımı devam eden Türk Telekom Ardahan İ l Müdürlü ğ ü’ne ait hizmet binası in ş aatının 3. katında çalı ş ırken yere dü ş en Mehmet Bıçak, a ğ ır yaralı olarak Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye ra ğ men Bıçak’ın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine, Erzurum’dan ambulans helikopter ça ğ rıldı. Bıçak, Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’na inen ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edildi.

22 22  27 Aralık – Kalıp ustası i ş çi hayatını kaybetti – Adana Adana’da 9 katlı bir apartman in ş aatında kalıp ustası olarak çalı ş an bir ki ş i, çaktı ğ ı kalıbın kırılması sonucu dengesini kaybedip dü ş erek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi, 77250. Sokak’ta meydana geldi. 35 ya ş ında, e ş inden ayrılan ve 1 çocuk babası olan kalıp i ş çisi Adil Akda ğ, yakla ş ık 5 ay önce 9 katlı apartman in ş aatında kalıp ustası olarak çalı ş maya ba ş ladı. İş çi, bugün de çalı ş tıktan sonra ö ğ le arası verip arkada ş larıyla birlikte yemek yedikten sonra kalıp çakmaya ba ş ladı. Kalıp çaktıktan sonra çaktı ğ ı kalıbın üzerine basan Akda ğ, kalıbın kırılmasıyla dengesini kaybederek 9. kattan beton zemine çakıldı. Bu sırada ses duyan arkada ş ları da ko ş arak a ş a ğ ıya baktıklarında arkada ş larını kanlar içinde gördüler ve hemen polis ve ambulans ça ğ ırdılar. Olay yerine gelen ambulanstaki görevliler kontrol ettikleri Akda ğ ’ın hayatını kaybetti ğ ini belirlediler. Daha sonra olay yerine gelen polis, güvenlik ş eridi çekerek olayla ilgili inceleme ba ş lattı. Akda ğ ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Kalıp ustasının arkada ş ları, in ş aat i ş çilerinin 30-40 lira yevmiye ile çalı ş tıklarını, arkada ş larının eve ekmek götürmek için canından oldu ğ unu söylediler.

23 23  27 Aralık – İ n ş aattan dü ş en i ş çi hayatını kaybetti – İ zmir İ zmir’in Bayraklı ilçesinde, çalı ş tı ğ ı in ş aatın 18 ′ nci katından dü ş en 31 ya ş ındaki Bekta ş Emir ya ş amını yitirdi. Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İ zmir’in Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi’nde bir otel in ş aatının 18 ′ nci katında çalı ş tı ğ ı sırada dengesini kaybederek dü ş en Bekta ş Emir olay yerinde öldü. Bekta ş Emir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İ zmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

24 24  27 Aralık – İ n ş aat kalıpları çöktü: 4 i ş çi yaralı – Antalya Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel in ş aatında beton kalıplarının çökmesi sonucu 4 i ş çi yaralandı. Olay saat 20.00 sıralarında Evrenseki Beldesinde bir otel in ş aatında meydana geldi. Beton dökümü esnasında kalıpların kayması sonucu meydana gelen göçükte 4 i ş çi yaralandı. Üzerine beton kalıpları dü ş en 4 i ş çi arkada ş ları tarafından sıkı ş tıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadı ğ ı belirtilen Abdurrahman Üstünda ğ lı, Ercan Akın, Hamit Akın ve İ brahim İ dik, Acil Servis’te tedaviye alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Evrenseki Belediye Ba ş kanı Recep Barut, çökmenin kalıp bölümünde meydana geldi ğ ini söyledi. İ l Afet Koordinasyon Merkeziden gelen bir ekibin in ş aatta incelemelerde bulundu ğ unu da belirten Barut, “Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Beton kalıbının çökmesi sonucu meydana gelen bir kaza” diye konu ş tu. Jandarma olayla ilgili soru ş turma ba ş lattı.

25 25

26 İş Güvenliğinin Tanımı 26 James Reason-1999 İş Güvenli ğ i varlı ğ ından daha çok yoklu ğ u ile tanımlanır ve ölçülür...

27 İSG Kayıpları 27  ölüm yaralanma meslek hastalığı kayıp işgünü motivasyon kaybı verimlilik kaybı ürün kalitesinin azalması Riskler...

28 İSG Temel Kabul 28 K a z a l a r B i r d e n b i r e G e r ç e k l e ş m e z !!!

29 İSG Hedefler - Sonuçlar 29 Tehlikelerin ve risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi = Proaktif yaklaşım

30 AYSBERG KURAMI 30 Riskli davranışlar... Riskli koşullar... KazalarYaralanma

31 İş Kazası Tanımı 31  Sigortalının i ş yerinde buludu ğ u zamanlarda  İş veren tarafından yürütülmekte olan i ş dolayısıyla  Sigortalının, i ş veren tarafından görev ile bir ba ş ka yere gönderilmesi yüzünden asıl i ş ini yapmaksızın geçen zamanlarda  Emzikli kadın sigortalının çocu ğ una süt vermek için ayrılan zamanlarda  Sigortalıların, i ş verence sa ğ lanan bir ta ş ıtla i ş in yapıldı ğ ı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

32 Meslek Hastalığı Tanımı 32 SSK Kanununa göre; Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları nedeniyle uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

33 33 Çalı ş anların ve ilgili tarafların risklerini azaltma İş performansını artırma İş dünyasında, sorumluluk sahibi firma imajı İSG Yönetim Sisteminin Rolü

34 Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir: 34 1. Bütün i ş kollarında i ş çinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sa ğ lı ğ ını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sa ğ lamak. 2. Çalı ş ma ş artları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile i ş çi sa ğ lı ğ ının bozulmasını engellemek. 3. Her i ş çiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun i ş te çalı ş tırmak. Özet olarak i ş in, i ş çiye ve i ş çinin i ş e uyumunu sa ğ lamaktır. Belirlenen amaçlara ula ş mak, dolayısıyla, i ş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenlili ğ i Yönetiminin sorumlulu ğ undadır. İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenlili ğ i yönetimine 3 temel görev dü ş mektedir. Bunlar:  Tehlikeleri tanımlamak.  Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak.  Riskin kabul edilebilir olup olmadı ğ ına karar vermek ve riski kontrol altına almaktır.

35 “0” (SIFIR) KAZA HEDEFİ 35  YÖNET İ M İ N TAAHHÜDÜNÜN GÖSTER İ LMES İ  ÇEVRE VE İ SG KADROLARININ OLU Ş TURULMASI  PLANLAMA  E Ğİ T İ M  ÇALI Ş ANLARIN KATILIMI  UZMAN EK İ P YÖNET İ M İ  D İ S İ PL İ N VE ÖDÜL  KAZA/OLAY/UYGUNSUZLUK RAPORLAMA  KAZA ARA Ş TIRMASI

36 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TEMEL DURUMLAR 36  Risk Analizi  Risk De ğ erlendirme  Acil Durum Yönetimi  Elle ve Vücutla Güvenli Çalı ş ma  Yüksekte Çalı ş ma  İş yeri Gürültü Haritasının Çıkarılması  Gaz Ölçümü  Toz Ölçümü  İş Güvenli ğ i Yönetmeli ğİ

37 37 Risk Analizi  Olumsuz i ş yeri ko ş ulları, ürün ve malzeme kaybına, i ş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildi ğ i gibi, ş irketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalı ş anlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.  İş Kanunu’nda da belirtildi ğ i gibi, olumsuz çalı ş ma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sa ğ lıklı ve güvenli kılabilmek için Risk De ğ erlendirmesi (analizi) yapılmalıdır.

38 38

39 39  Risk De ğ erlendirmesi (analizi) tüm mesleklerdeki çalı ş ma alanlarını kapsamaktadır.  Risk De ğ erlendirmesi konusunda yeni yakla ş ıma göre İş verenler, i ş yerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalı ş anların durumunu da kapsayacak ş ekilde sa ğ lık ve güvenlik yönünden Risk De ğ erlendirmesi yapmakla yükümlüdür.  İş veren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

40 OHSAS 18001-1999 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (Occupational Health & Safety Assesment Series – OHSAS) 40

41 OHSAS 18001-1999 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (Occupational Health & Safety Assesment Series – OHSAS) 41 PLANLA  İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i açısından amacın belirlenmesi ( neyi ba ş armak istiyoruz,  nerede, ne zaman )  Mevcut durumu analiz etme  Hedeflerin belirlenmesi  Kayıtların analizi  Tehlikelerin Belirlenmesi  Risk de ğ erlendirme metodlarının belirlenmesi  Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı )  İ ç talimatlar hazırlama ÖNLEM AL  Kalıcı bir denetleme sistemi kurma  Etkili önlemleri standartla ş tırma  Gerekli e ğ itim ve yönlendirmeleri sa ğ lama UYGULA  Riskleri De ğ erlendirme  Risklerin kabul edilebilir olup olmadı ğ ına karar verme  Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması  Her bölümdeki İ lgili ki ş ileri bilgilendirme, e ğ itme ve katılımını sa ğ lama  Faaliyet planını izleme ve gerçekle ş tirme  Uygulama sonuçlarını yakın takip etme KONTROL ET  Hedef veya hedeflere ula ş ıldı mı?  İ ç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme  Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme  İ lgili ki ş ileri bilgilendirme

42 42 Acil Durum Yönetimi  olması muhtemel büyük endüstriyel kaza ve afetlere kar ş ı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sa ğ layacak “ Acil Durumu önleme, olası can ve mal kayıplarının asgariye indirme” için daha önceden belirlenmi ş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalı ş maların tümüne Acil Durum Yönetimi (ADY) denir.  Acil Durum Yönetim Planları, tesisin hayatiyetine etki eden, Sivil Savunmanın konularına ilave olarak her türlü ola ğ an dı ş ı durumlarda hazırlıklı olma maksadıyla yapılmaktadır.

43 43 El ile Düzenli Çalı ş ma  Elle yapılan ta ş ıma i ş lerinde İ SG yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden i ş çilerin korunmasını sa ğ lamak için, alınması gerekli önlemleri belirlemek.  Elle ta ş ıma i ş i: Olumsuz ergonomik ko ş ullar ve nitelikleri bakımından i ş çilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla i ş çi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, ba ş ka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi i ş lerin yapılması veya bu i ş lerin yapılması için fiziki olarak destek olunması.

44 44 Yüksekte Çalı ş ma  İ nsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alaca ğ ımız ölçü yine insan bedenidir. Elbette yüksekte çalı ş manın kuralları ve dü ş meden korunma yöntemleri standartlarla belirlenmi ş tir.  Çalı ş ma hayatında ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1,8m., Amerika’da 1,2m. olarak kabul edilmektedir. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalı ş an personellerin mutlaka “Ki ş isel Koruyucu Donanımlar” ile korunması gerekir.  OSHA– Avrupa İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Ajansı istatistikleri 3,4 metre üzerinde çalı ş ırken dü ş en insanların %85’inin hayatını kaybetti ğ ini göstermektedir.

45 45 Gürültü Haritası  İş yerlerinde makine ve tezgâhlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye e ğ rileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle i ş letme içinde tedbir alınması gereken, yo ğ un olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolayla ş maktadır.

46 46 Gaz Ölçümü  İş yerlerinde i ş in yürütümü esnasında proses gere ğ i bazı gazların ortama yayılması söz konusu olabilir. E ğ er gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür i ş yerlerinde, i ş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla, i ş yeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.  Genellikle boya ve kaynak i ş lerinin yapıldı ğ ı i ş letmelerde, dökümhaneler ve di ğ er tüm i ş yerlerinde bu sorun mevcuttur.

47 47 Toz Ölçümü  Genelikle tanecik büyüklügü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya baska bir gaz içinde karı ş ım halinde bulunur. Görü ş sahasını azaltmakta, çalısanları rahatsiz etmekte, i ş randımanını dü ş ürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akci ğ erlerdeki alveollere kadar ula ş an ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalı ğ ı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasindadir.  Nerelerde Yapılmalı; Kömür, tahta, a ğ aç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan ta ş lar gibi maddelerin elde edilmesi, ta ş ınması, doldurulma ve bo ş altılması, torbaların delinmesi, parçaların ta ş lanması, püskürtülmesi, ö ğ ütülmesi, ve bunlara benzer pek çok i ş ler sonucu meydana gelen toz bu i ş lemlerin yapıldı ğ ı endüstri alanlarında periyodik olarak kontrol ettirilmelidir.

48 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili dünyada uygulanan standartlar, kanunlar ve dökümantasyonları hazırlayan organizasyonlardan bazıları şunlardır: 48  American Petroleum Institute (API)  National Fire Protection Association (NFPA)  American Society of Mechanical Engineers (ASME)  Standards New Zealand (SNZ)  British Standards Institute (BSI)  Occupational Safety and Health Administration (OHSA)  Occupational Safety and Health Service  NZ Chemical Industry Council  Standards Australia  International Organization for Standardization (ISO)

49 Uygulanan bazı standartlar 49  QS 9000, BS 8800(Guide To Occupational Health and Safety Management Systems),  ILO (International Labor Organisation) İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Yönetim Sistemi Rehberi:2001,  ISA 2000,  NPR 5001,  OSHA AS/NSZ 4360,  OSHA AS/NSZ 4804, OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001,  OHSAS 18002 Uygulama Rehberi’dir.

50 50 İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ ALANINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA YAYIMLANAN YÖNETMEL İ KLER  Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik  İş yeri Sa ğ lık Birimleri ve İş yeri Hekimlerinin Görevleri İ le Çalı ş ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş yeri Sa ğ lık Birimleri ve İş yeri Hekimlerinin Görevleri İ le Çalı ş ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  İş Güvenli ğ i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalı ş ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş Güvenli ğ i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalı ş ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  İş yeri Kurma İ zni ve İş letme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik İş yeri Kurma İ zni ve İş letme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik  Risk Grupları Listesi Tebli ğ i Risk Grupları Listesi Tebli ğ i  Ekranlı Araçlarla Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Gürültü Yönetmeli ğ i Gürültü Yönetmeli ğ i  Titre ş im Yönetmeli ğ i Titre ş im Yönetmeli ğ i  Yapı İş lerinde Sa ğ lık ve Güvenlik Yönetmeli ğ i Yapı İş lerinde Sa ğ lık ve Güvenlik Yönetmeli ğ i  Güvenlik ve Sa ğ lık İş aretleri Yönetmeli ğ i Güvenlik ve Sa ğ lık İş aretleri Yönetmeli ğ i  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalı ş anların Korunması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalı ş anların Korunması Hakkında Yönetmelik  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005) Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005)  Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2008) Kimyasal Maddelerle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte De ğ i ş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2008)  Asbestle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Asbestle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Asbestle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli ğ in 24 üncü Maddesinin De ğ i ş tirilmesine İ li ş kin Yönetmelik Asbestle Çalı ş malarda Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli ğ in 24 üncü Maddesinin De ğ i ş tirilmesine İ li ş kin Yönetmelik  İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemlerine İ li ş kin Yönetmelik İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemlerine İ li ş kin Yönetmelik  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i İş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i  Ki ş isel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ki ş isel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik  Elle Ta ş ıma İş leri Yönetmeli ğ i Elle Ta ş ıma İş leri Yönetmeli ğ i  Yeraltı ve Yerüstü Maden İş letmelerinde Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i Yeraltı ve Yerüstü Maden İş letmelerinde Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i  Sondajla Maden Çıkarılan İş letmelerde Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i Sondajla Maden Çıkarılan İş letmelerde Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i  İş yerlerinde İş in Durdurulmasına veya İş yerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İş yerlerinde İş in Durdurulmasına veya İş yerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik  İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kurulları Hakkında Yönetmelik İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kurulları Hakkında Yönetmelik  Çalı ş anların İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i E ğ itimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalı ş anların İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i E ğ itimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Geçici veya Belirli Süreli İş lerde İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hakkında Yönetmelik Geçici veya Belirli Süreli İş lerde İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hakkında Yönetmelik  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  A ğ ır ve Tehlikeli İş ler Yönetmeli ğ ini De ğ i ş tiren YönetmelikA ğ ır ve Tehlikeli İş ler Yönetmeli ğ ini De ğ i ş tiren Yönetmelik  A ğ ır ve Tehlikeli İş ler Yönetmeli ğ i A ğ ır ve Tehlikeli İş ler Yönetmeli ğ i  Gebe veya Emziren Kadınların Çalı ş tırılma Ş artlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik Gebe veya Emziren Kadınların Çalı ş tırılma Ş artlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

51 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ 51  F İ RMA’YI İ SG PERFORMSANSI İ LE TERC İ H ED İ L İ R F İ RMA HAL İ NE GET İ RMEK  KAZALARI, YARALANMALARI, HASTALIKLARI VE ÖLÜMLER İ DURDURMAK  F İ RMA’NIN MÜ Ş TER İ LER, TA Ş ERONLAR, MAL/H İ ZMET TEM İ N EDENLER, HALK VE ÇALI Ş ANLAR NEZD İ NDE İ T İ BARINI YÜKSELTMEK

52 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 52 DÜNYADA İ N Ş AAT SEKTÖRÜ D İĞ ER SEKTÖRLERE GÖRE • İ K İ KAT DAHA FAZLA YARALANMA R İ SK İ •ÜÇ KAT DAHA FAZLA ÖLÜM R İ SK İ TA Ş IMAKTADIR.

53 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 53 • İŞ LER KISA SÜREL İ OLUP ÇOK D İ NAM İ KT İ R • Ş ANT İ YELER SÜREKL İ DE Ğİ L GEÇ İ C İ D İ R •ÜRET İ M GENELDE Y İ NELENEMEZ N İ TEL İ KTE OLUP, ÇALI Ş MA KO Ş ULLARI İŞ YER İ NE GÖRE DE ĞİŞ MEKTED İ R • İ N Ş AAT SEKTÖRÜNDE BRAN Ş LA Ş MA FAZLA OLUP HERB İ R İ N İ N KEND İ NE GÖRE R İ SKLER İ VARDIR • İŞ YERLER İ NDE B İ RDEN FAZLA TA Ş ERON ÇALI Ş MAKTADIR

54 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 54  İ n ş aat sektöründe üretim, proje bazında yapılır. Her proje ve her ş antiye kendi ko ş ulları çerçevesinde TEK’tir.  Her ş antiyenin co ğ rafyası, geni ş li ğ i, istihdam kapasitesi, teknik ko ş ulları, riskleri farklıdır. Bu da her ş antiyenin kendine özel Risk De ğ erlendirmesi yapmasını ve önlemleri geli ş tirmesini gerektirir.

55 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 55  Proje bazlı i ş ler nedeniyle, her proje ile yeni i ş çiler ş antiyelerde görev alır.  Bu da her ş antiye açılı ş ında yeniden çalı ş anların e ğ itimi, güvenlik tedbirlerine uyumlarının sa ğ lanması anlamına gelir.

56 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 56  Ş antiyeler, genellikle açık havada ve tüm hava ko ş ullarından etkilenebilecek durumdadır.  İ klim ko ş ullarına ba ğ ımlı çalı ş ma, yeni risk ve tedbirleri beraberinde getirir.

57 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 57  Ş antiyeler ço ğ u zaman merkezi yerlerden uzaktadır.  Merkezden uzaklık, denetim ve tedbir alınmasını, müdahale edilmesini zorla ş tırır.  Uzaklık ilk etapta detaylı bir sa ğ lık müdahalesini güçle ş tiren bir etkendir ve ş antiyelerde i ş çilerin özellikle ilk yardım e ğ itimlerinin önemini arttırmaktadır

58 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN RİSKLERİ 58  Ş antiyeler bazen kilometrelerce alana da ğ ılmı ş, çok sayıda i ş çinin çalı ş masını gerektirir. İş çilerin kontrolü kendi içinde özel zorluklar ta ş ır.  İ n ş aat sektörü çalı ş anlarının e ğ itim seviyesinin a ğ ırlıklı biçimde ilkokul olması İ SG uygulamalarında yeni zorlukları beraberinde getirir.

59 İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ TEMEL RİSKLER 59 •YÜKSEKTEN DÜ Ş ME •HAREKETL İ ARACIN ÇARPMASI •ELEKTR İ K ÇARPMASI •KAZI SIRASINDA OLU Ş AN KAZALAR •YÜKSEKTEN DÜ Ş EN NESNELER İ N ÇARPMASI

60 YÜKSEKTEN DÜŞME 60

61 KAZI GÜVENLİĞİ 61

62 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI 62

63 OHSAS 18001 63 •POL İ T İ KA •PLANLAMA ( Tehlike Tanımlaması, Risk De ğ erlendirme, Yasal ve Di ğ er Ş artlar, Hedefler, İ SG Yönetim Programı ) •UYGULAMA VE İŞ LETME ( Yapı ve Sorumluluk, E ğ itim, Bilinç ve Yeterlilik, Danı ş ma ve İ leti ş im, Dökümantasyon, Döküman ve Veri Kontrolü, İş letme Kontrolü ) •KONTROL VE DÜZELT İ C İ FAAL İ YET ( Performans Ölçümü ve İ zleme, Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici İş lemler, Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi, Tetkik ) •YÖNET İ M İ N GÖZDEN GEÇ İ RMES İ

64 İŞ SAĞILIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 64 İ SG Yönetim Sistemi;  İ SG Politikasının olu ş turulması,  Faaliyetlerin İ SG Tehlikelerinin/Risklerinin belirlenmesi ve kayna ğ ında yok edilmesi,  Yasal ve Di ğ er (sözle ş me, i ş veren vs.) ş artlarla uyumun sa ğ lanması,  Hedefler tespit edilmesi, Hedeflere ula ş ılabilmesi için Yönetim Programları (eylem planları) yapılması ve ula ş ıldıkça yenilenmesi  Gerekli kaynakların sa ğ lanması (insan, finans vs..),  E ğ itim ve ileti ş im olanaklarının sa ğ lanması,  Uygulamaların sürekli kontrol altında tutulması ve performansın ölçülmesi,  Acil durumlara hazırlıklı olunması,  Düzeltici – Önleyici Faaliyetlerin yapılması,  Sistemin gözden geçirilmesi ve sürekli iyile ş tirilmesi,  Tüm çalı ş maların dokümante edilmesi ve kayıtlı olması adımlarından olu ş ur.

65 YASAL ALTYAPI 65 •4857 SAYILI İŞ KANUNU BUNA BA Ğ LI OLARAK YAYINLANAN • İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ YÖNETMEL İĞİ •A Ğ IR VE TEHL İ KEL İ İŞ LER YÖNETMEL İĞİ • İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMEL İ K •YAPI İŞ LER İ NDE SA Ğ LIK VE GÜVENL İ K YÖNETMEL İĞİ • İŞ YER İ SA Ğ LIK B İ R İ MLER İ VE İŞ YER İ HEK İ MLER.... YÖNETMEL İĞİ •ÇALI Ş ANLARIN İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ E Ğİ T İ MLER İ YÖNET. •K İŞİ SEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YER İ NDE KULLANILMASI •GÜVENL İ K VE SA Ğ LIK İŞ ARETLER İ YÖNETMEL İĞİ • İŞ GÜVENL İĞİ İ LE GÖREVL İ MÜH. VE TEKN İ K ELEMAN.... YÖNET. •...Vd.

66 4857 SAYILI İŞ KANUNU 66 İŞ VEREN/ İŞ VEREN VEK İ L İ İ SG KONUSUNDA HER TÜRLÜ ÖNLEM İ ALMAK ARAÇ VE GEREÇLER İ NOKSANSIZ BULUNDURMAK DENETLEMEK B İ LG İ LEND İ RME VE E Ğİ T İ M VERMEK KAZA VE MESLEK HASTALIKLARINI B İ LD İ RMEK İŞ Ç İ ALINAN HER TÜRLÜ ÖNLEME UYMAK

67 4857 SAYILI İŞ KANUNU 67 İ SG KURULU İŞ Ç İ N İ N İ SG KURULUNA BA Ş VURU HAKKI VE AYNI GÜN KEND İ S İ NE YAZILI B İ LG İ VER İ LMES İ İŞ Ç İ N İ N İ SG KURULU KARARI DO Ğ RULTUSUNDA TEHL İ KEL İ İŞ TEN KAÇINMA HAKKI ÇOCUK VE GENÇ İŞ Ç İ TANIMI İŞ YER İ HEK İ MLER İ İ LE İ LG İ L İ DÜZENLEME İŞ GÜVENL İĞİ İ LE İ LG İ L İ MÜHEND İ S VE TEKN İ K ELEMAN İ ST İ HDAMI

68 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 68 MADDE. 4: İŞ VERENLER, İŞ YERLER İ NDE SA Ğ LIKLI VE GÜVENL İ ÇALI Ş MA ORTAMININ TES İ S ED İ LMES İ İ Ç İ N;  YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA B İ LG İ LEND İ RMEKLE,  ONLARIN KAR Ş I KAR Ş IYA BULUNDUKLARI MESLEK İ R İ SKLER VE TEHL İ KELERE KAR Ş I ALINMASI GEREKL İ ÖNLEMLER KONUSUNDA E Ğİ T İ M PROGRAMLARINI HAZIRLAMAKLA,  HAZIRLANAN PROGRAMA GÖRE, ÇALI Ş ANLARIN BU PROGRAMLARA KATILMASINI SA Ğ LAMAK VE VER İ LECEK E Ğİ T İ M İ Ç İ N UYGUN YER, ARAÇ VE GEREÇ SA Ğ LAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

69 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 69  ASIL İŞ VEREN-ALT İŞ VEREN İ L İŞ K İ S İ KURULAN İŞ YERLER İ NDE, ALT İŞ VERENE A İ T ÇALI Ş ANLARIN E Ğİ T İ MLER İ NDEN, ASIL İŞ VEREN, ALT İŞ VERENLE B İ RL İ KTE SORUMLUDUR.  GEÇ İ C İ İŞ İ L İŞ K İ S İ KURULAN İŞ VEREN, GEÇ İ C İ İŞ İ L İŞ K İ S İ İ LE ÇALI Ş ANLARA GEREKL İ E Ğİ T İ M İ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  İŞ VERENLER, ÇALI Ş ANLARINA, İŞ SÖZLE Ş MES İ N İ N TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN GEREKL İ E Ğİ T İ M İ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

70 RİSK DEĞERLENDİRME 70 İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ YÖNETMEL İĞİ 09.12.2003 / 25311 MADDE 6/B: İŞ VEREN, İŞ Ç İ LER İ N KORUNMASI İ Ç İ N; •R İ SKLER İ ÖNLEYECEK, •ÖNLENMES İ MÜMKÜN OLMAYAN R İ SKLER İ DE Ğ ERLEND İ RECEK, •R İ SKLER İ KAYNA Ğ INDA YOK EDECEK

71 RİSK DEĞERLENDİRME 71 İŞ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ YÖNETMEL İĞİ 09.12.2003 / 25311 MADDE. 9: İŞ VEREN ; • İŞ YER İ NDE R İ SKLERDEN ÖZEL OLARAK ETK İ LENEB İ LECEK İŞ Ç İ GRUPLARININ DURUMUNU DA KAPSAYACAK Ş EK İ LDE R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ N İ YAPMAK, •R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ SONUCUNA GÖRE, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE VE KULLANILMASI GEREKEN KORUYUCU EK İ PMANA KARAR VERMEK VE BUNLARLA İ LG İ L İ KAYIT VE DOKÜMANLARI HAZIRLAMAK

72 72


"1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 2  Bir kurulu ş un gerçekle ş tirdi ğ i faaliyetlerden etkilenen tüm insanların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları