Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 5 – 6 Ekim 2007, Ankara Dr. Suphi Ural Dr. M. Emin ÖcalHarun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 5 – 6 Ekim 2007, Ankara Dr. Suphi Ural Dr. M. Emin ÖcalHarun."— Sunum transkripti:

1 1 İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 5 – 6 Ekim 2007, Ankara Dr. Suphi Ural Dr. M. Emin ÖcalHarun Atılgan Ahmet Kaya Çukurova Üniv. Çukurova Üniv. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanı

2 2 GİRİŞ  Toplumda gerçek anlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi için her şeyden önce iş güvenliği bilincinin oluşması gerekir.  İş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvenceler ne kadar iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve kişilerde bu güvenceleri işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulamamışsa, kâğıt üzerindeki temennilerden başka bir anlam taşımazlar.  O halde, gerçek güvence bu konuda tüm ilgililerde bir istek ve inanç yaratılabilmesinde saklıdır.

3 3 GİRİŞ Dünyada;  yılda, 110 milyon iş kazası olmakta ve 180.000 çalışan hayatını kaybetmektedir. Avrupa Birliği’nde;  2003 yılında 4.196.000 iş kazası olmuştur.  Yılda ortalama her 57 işçiden biri iş kazasına uğramakta, her 22.508 işçiden biri de hayatını kaybetmektedir.  İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle 2003 yılında mali kayıplar 55 Milyar Avro olmuştur (Eurostat, 2004).

4 4  İş Güvenliği için yatırım yapan gelişmiş ülkelerin rekabet gücü daha yüksektir. Türkiye Ülkelerin rekabet gücü sıralaması ile ölümlü iş kazası sayıları arasındaki ilişki (Takala, 2002).

5 5 GİRİŞ Ülkemizde;  İnşaat işkolunda 933.498 kişi çalışmaktadır,  Toplam iş kazalarının %9’u ve ölümlü iş kazalarının da %26’sı İnşaat İşkolunda ortaya çıkmaktadır (SSK, 2007),  Ölümlü iş kazaları bakımından, ülkemizdeki diğer işkolları ile karşılaştırıldığında, İnşaat İşkolu ilk sırada yer almaktadır,  Türkiye, İnşaat Sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazası sayısı bakımından, Panama ve Arjantin ile birlikte, üst sıralarda yer almaktadır.

6 6 AMAÇ  Bu çalışmada, İnşaat İşyerlerine ilişkin kaza kayıtları kullanılarak, iş güvenliği seviyelerini değerlendirmek ve  Çukurova bölgesinde en sık rastlanılan iş kazası türleri ve bunların nedenleri üzerinde durmaktır.

7 7 MATERYAL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana Grup Başkanlığı’na Bağlı •Adana,Gaziantep, •Hatay,Mersin, •Kahramanmaraş,Şanlıurfa, •OsmaniyeKilis İllerideki İnşaat İşyerlerine ilişkin 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait kaza kayıtları kullanılmıştır. Risk değerlendirmeleri yapabilmek için gerekli olan olasılık hesaplarının, tutulan kayıtlardan alınması gerekirken, bu türden kayıtlara ulaşmak neredeyse imkânsızdır.

8 8 YÖNTEM İstatistiksel Analiz; İş kazası kayıtları, •kazanın olduğu iş yerindeki işçi sayısı, •kazanın nedeni, •iş kazasına maruz kalan işçinin yaşı ve •kazanın sonucuna göre sınıflandırılmıştır. Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarının büyüklüğünü ifade etmek üzere, “iş kazası sayısı” ve “etki oranı” gibi iki farklı gösterge kullanılmaktadır. Etki oranı (Incidence Rate) ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları için ayrı ayrı hesaplanabilmektedir Etki Oranı = (Kaza sayısı / Toplam İşçi Sayısı) X 100 000

9 9 YÖNTEM Risk Analizi; “Probabilistik Risk Analizi” tekniği kullanılmıştır.  Riski niceleyici (kantitatif) olarak modelleyebilmek için olasılık teorisinden yararlanılmaktadır. Belli bir zaman dilimi içerisinde (örneğin bir hafta) gerçekleşen kaza sayısı ve bu kazalar nedeniyle ortaya çıkan iş günü kayıplarının tahmini için Poisson ve diğer dağılım modellerinden yararlanılabilir  P(x)= (e -   x) / x!   : Verilen zaman aralığındaki beklenen iş kazası sayısı (gün, hafta..)  x: Verilen zaman aralığında hesaplanılması istenilen olasılık

10 10 YÖNTEM İş kazası risklerini değerlendirebilmek için iş kazası ve işgünü kayıplarının dağılımlarının ortaya çıkarılması gerekir. Daha sonra bu dağılımlara uygun dağılım modelleri seçilir. Böylece iş kazaları ve işgünü kayıplarını matematiksel olarak bir formülle ifade edilip olasılık hesapları yapılabilir. İş kazası sayılarının dağılımı genellikle Poisson dağılımına uygun gelişirken, İş günü kayıpları Lognormal olasılık dağılımına uymaktadır

11 11 YÖNTEM  Yukarıdaki eşitliği analitik olarak çözebilmek için uygulamacılar, Monte Carlo Simülasyonu veya Latin Hypercube yöntemlerini tercih etmektedirler.  Bu çalışmada örnek sayısı yeterli görüldüğü için Monte Carlo Simülasyon yöntemi kullanılmıştır.  Risk seviyelerini sınıflandırmak için ise matris yöntemi kullanılmıştır.

12 12 YÖNTEM

13 13 ARAŞTIRMA BULGULARI İstatistiksel Değerlendirme  Çukurova bölgesindeki inşaat işyerlerinde görülen iş kazalarının %48’i 1 ila 3 işçi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşirken,  %80’si 50’den az işçi çalıştıran inşaat işyerlerinde ortaya çıkmaktadır

14 14 Bölgedeki inşaat işyerlerinde en sık rastlanılan iş kazası nedeni  %46 oranı ile Yüksekten Düşme’dir.  Bunu %12 ile Nakliyat ve %10 ile Yükleme – Kaldırma işleri ve Elektrik Kazaları izlemektedir ARAŞTIRMA BULGULARI İstatistiksel Değerlendirme

15 15 Şantiyelerden izlenimler Yüksekte yapılan çalışmalarda, tam vücut emniyet kemerleri bağlanmadan çalışılmamalı ve Tam vücut emniyet kemerleri yanlış kullanılmamalıdır

16 16 Boşluklar tam olarak ve uygun malzeme ile kapatılmalıdır Şantiyelerden izlenimler

17 17  Kazaya uğrayan işçilerin %59’ü 35 yaşından küçüktür ARAŞTIRMA BULGULARI İstatistiksel Değerlendirme

18 18 Çukurova Bölgesindeki inşaat işyerlerinde, 2003 – 2005 yılları arasında  yılda ortalama 87 iş kazası olmuştur ve  bunlardan 35’i ölümle, 53’ü de yaralanma ile sonuçlanmıştır.  Ortalama Etki Oranı (100.000 işçi başına düşen ölümlü iş kazası sayısı), Ölümle sonuçlanan kazalar için 44  Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda ise 67 olmuştur  Avrupa Birliği Ülkelerinde ölümlü kazalar için Etki Oranı 11 civarındadır ARAŞTIRMA BULGULARI İstatistiksel Değerlendirme

19 19 ARAŞTIRMA BULGULARI Risk Analizi ve Değerlendirmesi

20 20  ILO’nun İşçi İstatistikleri Konferansında (1960), bir ölümlü iş kazasının 7.500 kayıp işgünü olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.  Avrupa birliği kayıtlarında ise (Eurostat, 2004) ölümle sonuçlanan iş kazalarında, iş günü kayıplarını hesaplamak için, işçinin 65 yaşına kadar kaybettiği işgünü sayısı dikkate alınmaktadır.  Bu çalışmada da, ölümlü iş kazaları için, işçinin emeklilik yaşına kadar olan iş günü kaybı dikkate alınmıştır. ARAŞTIRMA BULGULARI Risk Analizi ve Değerlendirmesi

21 21 İş günü kayıplarının yığışımlı olasılık dağılımı grafiğine göre;  Çukurova bölgesinde, inşaat işkolunda yılda 116.762 iş günü kaybı, düşük risk gurubuna girerken,  368.810 iş gününden daha fazla olan kayıplar kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir @RISK yazılımından faydalanılarak yıllık kaza sayıları modellendikten sonra, iş günü kayıplarının yıllık yığışımlı olasılık dağılımı elde edilerek risk sınıflaması yapılmıştır.

22 22 SONUÇLAR ve ÖNERİLER •Ölümlü iş kazaları bakımından, ülkemizdeki diğer işkolları ile karşılaştırıldığında, İnşaat İşkolu ilk sırada yer almaktadır. •Çukurova bölgesindeki inşaat işyerlerinde görülen iş kazalarının %48’i 1 ila 3 işçi çalıştıran işyerlerinde gerçekleşirken, %80’si 50’den az işçi çalıştıran inşaat işyerlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, işçi sayısı az olan ve dolayısıyla kurumsallaşmamış işyerlerinde, iş kazası riskinin daha yüksek olduğu konusunda önemli bir göstergedir. •İnşaat işyerlerinde en sık rastlanılan iş kazası nedeni %46 oranı ile Yüksekten Düşme’dir. •2003 – 2005 yılları arasında, ölümle sonuçlanan iş kazalar için Etki Oranı 44 ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda ise 67 olmuştur. Avrupa Birliği Ülkelerinde ölümlü kazalar için Etki Oranı 11 civarındadır.

23 23  Bölgedeki inşaat işyerlerinde, haftada ortalama 2 iş kazası beklenmektedir.  Bir günde kaza olma olasılığı %25 ve bir haftada %86, iki kaza arasında beklenen ortalama süre 3,5 gün olarak hesaplanmıştır.  Yüksekten düşme riskinin bir haftada gerçekleşebilme olasılığı %60’dır.  Risk analizi çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, iş kazası kayıtlarının sağlıklı olarak tutulması ve bunların ULUSAL VERİ TABANINDA toplanarak kullanıcıların hizmetine sunulması gerekmektedir.  Çukurova Bölgesindeki inşaat işyerlerinin kaza riski, 2003 yılı için düşük, 2004 ve 2005 yıllarında yüksek seviyededir.  Sonuç olarak, inşaat işkolunda, iş güvenliği açısından ülkemizin risk seviyesi gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksektir. Bu nedenle, risk seviyesinin kabul edilebilir seviyelere çekilerek, inşaat işkolundaki rekabet gücümüzün arttırabilmesi için, yasal düzenleme ve bilinçlendirme bağlamında gerekli çalışmalar yapılarak bunların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. SONUÇLAR ve ÖNERİLER


"1 İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 5 – 6 Ekim 2007, Ankara Dr. Suphi Ural Dr. M. Emin ÖcalHarun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları