Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 http://bapko.marmara.edu.tr/ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projelerin Öğretim Üyeleri ve Akademik Personele Tanıtımının Yapılması,  Daha Fazla Öğretim Üyesi ve Araştırmacıya Proje Desteği sunulması,  Proje Başvurularının Kolaylaştırılması, BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI

3  BAP Koordinasyon Birimi tanımı nedir?  BAP Koordinasyon birimi hangi tür proje türlerine destek sunar?  Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?  Proje Araştırmacısı Nedir?  Ön Değerlendirme Kurullarının Görevi Nedir?  Proje Tipleri ve Başvuru Koşulları Nelerdir?  Kabul Edilen Proje Örnekleri  Proje Akış Diyagramları  2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri  Soru-Cevap

4 Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından üniversitenin ileri görüşüne ve ülküsüne uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerinin değerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama yöntem ve temellerini düzenlemektir. Bilimsel Araştırma Projesi: BAP Koordinasyon Birimi:

5 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi ve 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 2010 yılı merkezi bütçe kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 71.Maddesi Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller esas alınarak düzeltme yapılmıştır. BAP Koordinasyon Birimi:

6 Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirecek ve araştırma alt yapısı geliştirecek projelerdir. Bilimsel Araştırma Projesi:

7 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ HANGİ PROJE TÜRLERİNE DESTEK SUNUYOR?

8  BAP Koordinasyon Biriminde A tipi proje ( Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri), B tipi proje( Çok Disiplinli Araştırma Projeleri), C tipi proje (Lisansüstü Tez Projeleri), D tipi proje(Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri), E tipi proje (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri), F tipi proje( Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri) G tipi proje (Ulusal Destekli Araştırma Projeleri), H tipi proje (Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri) ve I tipi proje (Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri) başlıklı 9 farklı proje tipi desteklenmektedir. BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

9 KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER?

10 Proje Yürütücüsü •Marmara Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilirler.

11 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ PROJE ARAŞTIRMACISI NEDİR? NASIL BELİRLENİR ?

12 Araştırmacı: •Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanlarıdır.

13 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ ÖN DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVİ NEDİR?

14 Ön Değerlendirme Kurulları: •Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri olmak üzere oluşturulan kurullardır. Bu kurullar İlgili Enstitü Müdürlerinin Başkanlığı ile her ay toplanır.

15 SOSYALEĞİTİM FENSAĞLIK BAP

16 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ PROJE TİPLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

17 • A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri • B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri • C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri • D tipi proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri • E tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri • F tipi proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri • G tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri • H tipi proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri • I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri Proje Tipleri

18 A Tipi Proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

19 A Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır?: Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlığa, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir. 2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: 40.000.TL’dir

20 A Tipi Projeye Örnek : Proje No:SOS-A-171209-0343 Proje Başlığı: KOBİ Yöneticilerinin Narsisizm Düzeyleri İle Demografik ve Sosyokültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Proje Bütçesi: 15.978.TL Proje Süresi: 2 Yıl

21 B Tipi Proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Marmara Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.

22 B Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur?: Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP birimi başkanlığına sunar, ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir. 2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: 40.000.TL’dir

23 B Tipi Projeye Örnek : Proje No: EGT-B-300609-0260 Proje Başlığı: Eskişehir Seyitgazi Bardakçı Köyünün Canlandırma Projesi Proje Bütçesi: 25.000.TL Proje Süresi: 2 Yıl

24 C Tipi Projeler: Lisans Üstü Destek Projeleri Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

25 C Tipi Projelere Nasıl Başvuru Yapılır?: Her zaman başvuru yapılabilir. Süre sınırlaması yoktur. Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı olarak BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir. Proje, ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir. Yüksek lisans Projesi Bütçesi: 7.500.TL Doktora Projesi Bütçesi:15.000.TL Tıpta Uzmanlık Projesi:15.000.TL

26 C Tipi Projelere Örnek : Yüksek Lisans Projesi Proje No: SOS-C-YLP-010710-0234 Proje Başlığı: Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Karşılaştırmalı Uygulanması Proje Bütçesi: 7.486.TL Proje Süresi: 1 Yıl

27 C Tipi Projelere Örnek : Doktora Projesi Proje No: FEN-C-DRP-031210-0289 Proje Başlığı: Monoamin Oksidaz Enzimleri İçin Önerilen Hidrür Mekanizmasının Enzim Aktif Bölgesinde Modellenmesi Proje Bütçesi: 15.000.TL Proje Süresi: 2 Yıl

28 C Tipi Projelere Örnek : Tıpta Uzmanlık Projesi Proje No: SAG-C-TUP-031210-0280 Proje Başlığı: Prematüre retinopatisi gelişiminde IGF-1 (İnsülin like Growth Factor), EPO (Eritropoietin) ve VEGF (Vasküler Endotelyal Growth Factor) seviyeleri ve risk faktörleri ile ilişkisi Proje Bütçesi: 8.553.TL Proje Süresi: 1 Yıl

29 D Tipi Proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir. Bildiri sunacak olan proje yürütücüsünün uçak bileti(Gidiş-dönüş), Kongre Katılım Ücreti ve diğer yol masrafları karşılanıp, Proje yürütücüsünün yurt dışında görevlendirildiği tarihler arasında günlük harcırah ödenmektedir.

30 D Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur?: Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje Yürütücüsü BAP birimi başkanlığına projeyi sunar; ilgili ÖDK tarafından, her bir kişi için yılda bir kez bir sözlü bildiri veya bir poster sunum olmak üzere değerlendirilir. 2011 Başvuruları 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasındadır. Proje Bütçesi: Avrupa Ülkeleri için 2.500.TL ABD ve Uzakdoğu Ülkeleri için 3.000.TL olarak belirlenmiştir.

31 D Tipi Projeye Örnek : Proje No: EGT-D-060510-0173 Proje Başlığı: Okul Öncesi Dönem 6 Yaş Çocuklarında Geçmiş Algısı Proje Bütçesi: 2.500.TL Bildirinin Yapıldığı Yer ve Tarih: 24-27 Mayıs 2010 Atina/Yunanistan

32 E Tipi Projeler: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri: Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.

33 E Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır?: Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüleri bu projeleri ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletirler ve projeler doğrudan BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. 2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: 150.000.TL’dir

34 E Tipi Projeye Örnek : Proje No: SAG-E-040310-0021 Proje Başlığı: Periodontoloji Kliniğinde Diş Ünitelerinin Eğitim, Araştırma ve Hasta Tedavisi İçin Uygun ve Verimli Hale Getirilmesi Proje Bütçesi: 150.000.TL Proje Süresi: 3 Yıl

35 F, G ve H Tipi Projelere bütçe desteği verilmemektedir. Bu tür projelere yönlendirme ve proje kabul sonrası bütçe takibi desteği verilmektedir.

36 F Tipi Proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma- geliştirme projeleridir.

37 F Tipi : F Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur : Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne sunulur; ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

38 G Tipi Proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

39 G Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur: Proje yürütücüsü proje önerisini BAP birimi başkanlığına sunar. DPT proje önerilerinin öncelik sırası BAPKO tarafından belirlenir ve Rektör görüşü eklenerek DPT başkanlığına gönderilir.

40 G Tipi Projeye Örnek : Proje No: SAG-G-010110-0211 Proje Başlığı: Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GENHAM) Proje Bütçesi: 4.080.000. TL Proje Süresi: 2 Yıl

41 H Tipi Proje : Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

42 I Tipi Projeler: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Marmara Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projelerdir.

43 I Tipi Projelere Nasıl Başvurulur: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru Fakülte Yüksekokul/ Enstitü birimlerinde oluşturulan Strateji Planlama Komisyonunca değerlendirilir. Bu komisyon, proje ile ilgili görüşünü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir. 2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: 40.000.TL’dir

44 I Tipi Projeye Örnek : Proje No: SOS-I-310510-0205 Proje Başlığı: Halı-Kilim ve Kumaş Tasarımı Eğitiminde Teknoloji ve Bilgisayarlı Tasarımın Özellikleri Proje Bütçesi: 40.363. TL Proje Süresi: 2 Yıl

45 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ Proje Akış Diyagramları

46 PROJENİN BAP BİRİMİNE SUNULMASI PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ RED KABUL PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI HER 6 AYDA BİR GELİŞME RAPORU SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ İPTAL VEYA RED DEVAM

47 PROJE KESİN RAPORUNUN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DANIŞMANLARDAN GELEN RAPORLARA GÖRE PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI DEVAM

48 PROJENİN İLGİLİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİNE SUNULMASI ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PROJELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BİRİM YÖNETİMKURULU KARARI OLARAK BAP BİRİMİ BAŞKANLIĞINA İLETİR. PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİPROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI KABUL RED C TİPİ PROJE

49 PROJE TEZ ONAY BELGESİNİN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİİRLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ İPTAL VEYA RED PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DEVAM

50 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ 2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri

51 2009 YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU 2009 yılında BAP bütçesinden 346 adet projeye toplam 4.880.215,00 TL, destek sağlanmıştır.

52 BÖLÜMÜPROJE ADEDİBÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ1862.704.815,00 TL FEN BİLİMLERİ691.346.455,00 TL SOSYAL BİLİMLERİ59437.450,00 TL EĞİTİM BİLİMLERİ32391.495,00 TL TOPLAM3464.880.215,00 TL Projelerin programlara göre dağılımı ve 2009 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

53

54 BİRİMİADETBÜTÇE 1Tıp Fakültesi791.252.123,00 TL 2Diş Hekimliği Fakültesi43498.542,00 TL 3Eczacılık Fakültesi38551.543,00 TL 4Fen Edebiyat Fakültesi35682.673,00 TL 5Mühendislik Fakültesi18335.846,00 TL 6Teknik Eğitim Fakültesi18308.173,00 TL 7Atatürk Eğitim Fakültesi32391.495,00 TL 8İktisadi ve İdari Bilimler Fak.23131.089,00 TL 9Sağlık Eğitim Fakültesi347.156,00 TL 10Güzel Sanatlar Fakültesi1537.500,00 TL 11İletişim Fakültesi38.000,00 TL 12İlahiyat Fakültesi13.804,00 TL 13Sağlık Hiz.Mes.M.Y.O.275.826,00 TL 14Hemşirelik M.Y.O.421.476,00 TL 15Teknik Bil.M.Y.O558.187,00 TL 16Beden Eğt.ve Spor M.Y.O.18264.770,00 TL 17Bankacılık ve Sig.M.Y.O.12.500,00 TL 18Sos.Bil.M.Y.O.148.444,00 TL 19Yab.Dil.M.Y.O.242.500,00 TL 20AB.Ens.280.052,00 TL 21Türk.Ens.232.730,00 TL 22Ortadoğu Ens.15.786,00 TL TOPLAM3464.880.215,00 TL

55

56 2010YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafında 306 adet projeye toplam 4.532.352,00 TL destek sağlanmıştır.

57 BÖLÜMÜPROJE ADEDİBÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ105 1.922.683,000 TL FEN BİLİMLERİ118 1.870.414,000 TL SOSYAL BİLİMLERİ56 561.723,000 TL EĞİTİM BİLİMLERİ27 177.532,000 TL TOPLAM306 4.532.352,000 TL Projelerin programlara göre dağılımı ve 2010 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

58

59 2010

60 BİRİMİADETBÜTÇE 1Tıp Fakültesi511.252.123,00 TL 2Diş Hekimliği Fakültesi21498.542,00 TL 3Eczacılık Fakültesi21551.543,00 TL 4Fen Edebiyat Fakültesi48682.673,00 TL 5Mühendislik Fakültesi37335.846,00 TL 6Teknik Eğitim Fakültesi42308.173,00 TL 7Atatürk Eğitim Fakültesi27391.495,00 TL 8İktisadi ve İdari Bilimler Fak.24131.089,00 TL 9Sağlık Eğitim Fakültesi647.156,00 TL 10Güzel Sanatlar Fakültesi937.500,00 TL 11İletişim Fakültesi28.000,00 TL 12İlahiyat Fakültesi33.804,00 TL 13Sağlık Hiz.Mes.M.Y.O.275.826,00 TL 14Hemşirelik M.Y.O.121.476,00 TL 15Teknik Bil.M.Y.O258.187,00 TL 16Beden Eğt.ve Spor M.Y.O.5264.770,00 TL 17Sos.Bil.M.Y.O.248.444,00 TL 18AB.Ens.280.052,00 TL 19Hukuk Fakültesi117.300,00 TL TOPLAM3064.532.352,00 TL 2010

61

62 2010 Yılı Proje Harcamaları 2010 yılında toplamda BAP bütçesinden 4.568.466,98 TL harcama yapılmıştır. Bunun 2.692.615,77 TL si Demirbaş Malzeme Bütçesi, 1.270.056,19 TL si Sarf Malzeme Bütçesi, 321.220,31 TL si Hizmet Alımı Bütçesi, 284.574,71 TL si ise Yolluk bütçesine ait harcamalardır.

63 Demirbaş Malzeme Bütçesi2.692.615,77 TL Sarf Malzeme Bütçesi1.270.056,19 TL Hizmet Alımı Bütçesi321.220,31 TL Yolluk Giderleri Bütçesi284.574,71 TL Toplam Bütçe4.568.466,98 TL 2010 Yılı Proje Harcamaları

64

65 Proje Öneri Formlarına Nasıl Ulaşılır?

66 Proje formlarına http://bapko.marmara.edu.tr/ internet adresinde ulaşılmaktadır.

67

68

69

70

71

72 D Tipi Projelerde Sadece Ek-7 Formu Doldurulacaktır.

73 SORU-CEVAP-ÖNERİ Önerilerinizi e-mail olarak iletebilirisiniz.

74


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları