Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş MEVZUATI VE İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ SORUMLULUKLARI Hasan Hüseyin U ğ urlu- Maden Mühendisi (A Sınıfı İ ş Güv. Uzm. ) Alpaslan Ertürk – Maden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş MEVZUATI VE İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ SORUMLULUKLARI Hasan Hüseyin U ğ urlu- Maden Mühendisi (A Sınıfı İ ş Güv. Uzm. ) Alpaslan Ertürk – Maden."— Sunum transkripti:

1 İ Ş MEVZUATI VE İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ SORUMLULUKLARI Hasan Hüseyin U ğ urlu- Maden Mühendisi (A Sınıfı İ ş Güv. Uzm. ) Alpaslan Ertürk – Maden Yük. Mühendisi (A Sınıfı İ ş Güv. Uzm. ) TEKN İ K NEZARETÇ İ YEN İ LEME E Ğİ T İ M İ

2 MADENCİLİK SEKTÖRÜ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ İŞ KAZASI SAYISIMESLEK HASTALIĞI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLIKÖLÜM İş KazasıMeslek Hast.Toplamİş KazasıMeslek Hast.Toplam 2007 Kömür Madenciliği629399676351427380 Kömürden Gayri Mad. 29618715707 Taş, Kil ve Kum Ocakları4511300 290 Metal Olmayan Mad.1533437202 TÜRKİYE (TÜM SEKTÖRLER)80602120815504061956104311044 2008 Kömür ve Linyit Çıkartılması572832834187221300 Metal Cevheri Madenciliği28008412808 Diğer Madencilik ve Taş Ocakları486020222280 TÜRKİYE (TÜM SEKTÖRLER)72963539145224216948651866 2009 Kömür ve Linyit Çıkartılması8193201187492303 Metal Cevheri Madenciliği3221437303 Diğer Madencilik ve Taş Ocakları513818220130 TÜRKİYE (TÜM SEKTÖRLER)643164291628217188511710 2010 Kömür ve Linyit Çıkartılması 815092000000 Metal Cevheri Madenciliği 3500000000 Diğer Madencilik ve Taş Ocakları 5072000000 TÜRKİYE (TÜM SEKTÖRLER) 62 9035331976109 2 0851444101 454 2011 Kömür ve Linyit Çıkartılması 92171708123 10455358 Metal Cevheri Madenciliği 449257143 1716218 Diğer Madencilik ve Taş Ocakları 8413334 37450 TÜRKİYE (TÜM SEKTÖRLER) 69 2276972 093123 2 2161700101710

3 İ ş Mevzuatı-Yasalar  Anayasa’nın Çalışma Hayatıyla İ lgili Maddeleri  4857 Sayılı İ ş Kanunu  1475 Sayılı Mülga İ ş Kanunu Geçerli Maddeleri  Türk Borçlar Kanunu  6331 Sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu  Sosyal Güvenlik Kanunları

4 İ ş Mevzuatı- Tüzükler  (Tüzükler 6331 Sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu uyarınca 30.12.2012 tarihi itibarıyla uygulamadan kaldırılmıştır.)  İ ş Güvenli ğ i Tüzü ğ ü  Maden ve Taşocakları İ şletmelerinde ve Tunel Yapımında Alınacak İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Önlemlerine İ lişkin Tüzük

5 İ ş Mevzuatı- Yönetmelikler  A ğ ır ve Tehlikeli İ şler Yönetmeli ğ i,  Sa ğ lık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk saat veya Daha az Çalışılması Gereken İ şler Hk. Yönetmelik,  Madenlerde Tozla Mücadele Yönetmeli ğ i,  Yeraltı ve Yerüstü Maden İ şletmelerinde Sa ğ lık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli ğ i,  Sondajla Maden Çıkarılan İ şletmelerde Sa ğ lık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli ğ i,  ÇSGB, Sanayi ve Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından çıkarılan 70 civarında Yönetmelik (bknz www.bilgit.com Yönetmelikler 6331 Sayılı İ SG Kanununa Ba ğ lanmıştırwww.bilgit.com

6

7 Anayasa’nın Çalışma Hayatıyla İ lgili Maddeleri  II. Zorla çalıştırma yasa ğ ı  MADDE 18. – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; ola ğ anüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldı ğ ı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteli ğ indeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.

8 Çalışma İ le İ lgili Hükümler  A. Çalışma hakkı ve ödevi  MADDE 49. – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.  (De ğ işik: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizli ğ i önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sa ğ lamak için gerekli tedbirleri alır. (Üçüncü fıkra mülga: 3.10.2001-4709/19 md.)  B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı  MADDE 50. – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.  Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizli ğ i olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.  Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.  Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. 8

9 Ücrette Adaletin Sa ğ lanması  MADDE 55. – Ücret eme ğ in karşılı ğ ıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di ğ er sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. (De ğ işik: 3.10.2001-4709/21 md.) Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur. 9

10 Sa ğ lık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması  MADDE 56. – Herkes, sa ğ lıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  Çevreyi geliştirmek, çevre sa ğ lı ğ ını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.  Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sa ğ lı ğ ı içinde sürdürmesini sa ğ lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirli ğ ini gerçekleştirmek amacıyla sa ğ lık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.  Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa ğ lık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.  Sa ğ lık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sa ğ lık sigortası kurulabilir. 10

11 Sosyal Güvenlik Hakkı  MADDE 60. – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenli ğ i sa ğ layacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 11

12 Sosyal Güvenlik bakımından Korunması Gerekenler Sosyal Güvenlik bakımından Korunması Gerekenler  MADDE 61. – Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sa ğ lar.  Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sa ğ layıcı tedbirleri alır.  Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sa ğ lanacak di ğ er haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.  Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.  Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. 12

13 Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları  MADDE 62. – Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birli ğ inin, çocuklarının e ğ itiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sa ğ lanması, anavatanla ba ğ larının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. 13

14 04/02/2011 Tarihli Türk Borçlar Kanunu (01/07/2012 den Geçerli)  IV. İ şçinin kişili ğ inin korunması  1. Genel olarak  MADDE 417- İ şveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişili ğ ini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sa ğ lamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize u ğ ramamaları ve bu tür tacizlere u ğ ramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.  İ şveren, işyerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.  İ şverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlü ğ ünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline ba ğ lı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan do ğ an sorumluluk hükümlerine tabidir. (Altıncı Bölüm Madde 49-74 / 393 – 447 )  1. Adam çalıştıranın sorumlulu ğ u  MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdi ğ i zararı gidermekle yükümlüdür.  Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın do ğ masını engellemek için gerekli özeni gösterdi ğ ini ispat ederse, sorumlu olmaz.  Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın do ğ masını önlemeye elverişli oldu ğ unu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.  Adam çalıştıran, ödedi ğ i tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu oldu ğ u ölçüde rücu hakkına sahiptir.

15 4857 Sayılı Yasa İ le Getirilen Yeni Kavramlar - Alt işveren - Kısmi süreli çalışma, - Ça ğ rı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç)iş ilişkisi, - Denkleştirme Süresi - Telafi çalışma, - Belirli-Belirsiz süreli çalışma, 15

16 İ şçiye Çalışmama Hakkı  İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i açısından işçinin sa ğ lı ğ ını bozacak veya vücut bütünlü ğ ünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir durumun varlı ğ ı halinde işçiye, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i kuruluna; bulunmaması halinde işveren veya işveren vekiline riskin giderilmesi konusunda talepte bulunması, Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar ücreti ve di ğ er hakları saklı tutularak çalışmaktan kaçınma hakkı verilmektedir.  Kurul kararına ve işçinin talebine ra ğ men gerekli tedbirler alınmadı ğ ı takdirde, işçi hizmet akdini haklı nedenle feshedilebilecektir. 16

17 Çalışma Süreleri  Haftalık 45 saat olan çalışma süresi, tarafların anlaşması ile işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde da ğ ıtılabilecektir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir. Haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde da ğ ıtılması durumunda, 6 gün çalışılan bir işyerinde işçi haftada en çok (11x6=66 saat), 5 gün çalışılan işyerinde ise (11x5=55 saat) çalıştırılabilecektir. Böylece “yo ğ unlaştırılmış iş haftası” uygulanabilecek, bu haftalarda sonraki haftalarda (iki ay-dört ay) işveren işçiyi daha az sürelerle çalıştırması halinde işçiye fazla çalışma ücreti ödemeyecektir. 17

18 Analık Halinde İ zin Süreleri Analık Halinde İ zin Süreleri  Kadın işçilerin do ğ umdan önce 8 ve do ğ umdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esası ile ço ğ ul gebelik halinde do ğ umdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenmesi hususu getirilmekte; sa ğ lık durumu elverdi ğ i takdirde kadına do ğ umdan önce üç haftaya kadar çalışabilme ve kalan süreyi do ğ um sonrası süreye ekleme imkânı tanınmaktadır. İ ste ğ i halinde kadın işçiye 16 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilecektir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat ücretli süt izni verilecektir. 18

19 İ şyeri Kavramı  Madde 2;.... İ şveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendi ğ i birime işyeri denir.  İ şverenin işyerinde üretti ğ i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba ğ lılı ğ ı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine ba ğ lı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî e ğ itim ve avlu gibi di ğ er eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.  İ şyeri, işyerine ba ğ lı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

20 İ şveren Vekili Kavramı  İ şveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İ şveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden do ğ rudan işveren sorumludur.  Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İ şveren vekilli ğ i sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

21 Altişveren Kavramı  Bir işverenden, işyerinde yürüttü ğ ü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gere ğ i ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdi ğ i işçilerini sadece bu işyerinde aldı ğ ı işte çalıştıran di ğ er işveren ile iş aldı ğ ı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf oldu ğ u toplu iş sözleşmesinden do ğ an yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

22  Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandı ğ ı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İ şletmenin ve işin gere ğ i ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

23 İ ş Sözleşmesi  İ ş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) ba ğ ımlı olarak iş görmeyi, di ğ er tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İ ş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi de ğ ildir.  Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur

24 İ ş Sözleşmesi Türleri  Sürekli ve Süreksiz İ şler,  Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İ şler,  Kısmi Süreli ve Tam Süreli İ ş Sözleşmesi,  Ça ğ rı Üzerine Çalışma,  Deneme Süresi,  Takım Sözleşmesi,  Süreli Fesih,  Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması

25 Sözleşmenin Feshinde Usul  Madde 19 - İ şveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.

26 İ şçinin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı  işçi, süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmesini aşa ğ ıdaki hallerde bildirim süresini beklemeksizin fesh edebilir.  sa ğ lık sebepleri,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller  işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler. (madde 24)

27 İ şverenin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı  işveren, süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmesini aşa ğ ıdaki hallerde bidirim süresini beklemeksizin fesh edebilir.  sa ğ lık sebepleri  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller  işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.  işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, devamsızlı ğ ın 17.maddede ki bildirim süresini aşması (madde 25)

28 Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi  Madde 26 - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulundu ğ unu di ğ er tarafın ö ğ rendi ğ i günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sa ğ laması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

29 Toplu İ şten Çıkarma  İ şveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istedi ğ inde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlü ğ üne ve Türkiye İ ş Kurumuna bildirir.  İ şyerinde çalışan işçi sayısı:  a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,  b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,  c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,  İ şine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

30 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunlulu ğ u  İ şverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü oldu ğ u işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.  Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

31 Ücret  Türk Parası Olarak ve Kişinin Banka Hesabına Ödenmek Zorundadır,  Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil etti ğ i iddia olunan bir senetle veya di ğ er herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.  Ücret en geç ayda bir ödenir. İ ş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.  Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.

32 Ücretin Gününde Ödenmesi  Madde 34 - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.  Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

33 Ücretle İ lgili Di ğ er Hükümler  Ücretin saklı kısmı  Madde 35 - İ şçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda oldu ğ u aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil de ğ ildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

34 Ücretle İ lgili Di ğ er Hükümler  Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülü ğ ü  Ücret hesap pusulası  Ücret kesme cezası Madde 38 - İ şveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.....bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

35 İ şin Düzenlenmesi  Haftalık Çalışma Süresi,  Telafi Çalışması,  Gece Süresi ve Gece Çalışmaları,  Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasa ğ ı  Gece Çalıştırma ve mesai Yasa ğ ı  Sa ğ lık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İ şler Hakkında Yönetmelik

36 Gece Çalıştırma Yasa ğ ı  Madde 73 - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.  Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sa ğ lık Bakanlı ğ ının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

37 İ şçi Özlük Dosyası  Madde 75 - İ şveren çalıştırdı ğ ı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İ şveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve di ğ er kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda oldu ğ u her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendi ğ i zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

38 İ ş Güvenli ğ i Hukukunda Dünyada ve ÜlkemizdeTarihsel Gelişim; • 1833 Factories Act (Fabrikalar Yönetmeli ğ i); İ ngiltere • 1867 Dilaver Paşa Nizamnamesi - Osmanlı • 1891 Mine Safety Law (Maden Güvenli ğ i Kanunu) – Amerika • 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar «Çalışan Problemi Olarak» görülmüş, 1950’li yıllardan sonra özellikle iş kazalarının maliyetlerinden yola çıkılarak «reaktif önlemler» ve kurumsal organizasyonlarla iş güvenli ğ i sa ğ lanmaya çalışılmıştır. • Ülkemizde İ ş Güvenli ğ inin sa ğ lanmasına yönelik yaptırımlar 1936 tarihli «Borçlar Kanunu» hükümleri içerisinde yer almış, Sa ğ lık ve Güvenlik konusunda Çalışma Bakanlı ğ ı bünyesinde « İ ş Teftiş Kurulu Başkanlı ğ ı» oluşturulması ve ilgili Tüzükler ile yasal düzenlemeler 1971 tarihli 1475 sayılı İ ş Kanunu ile « İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i» başlı ğ ı altında yaşama geçirilmiştir. YASAL SÜREÇTE TARİHSEL GELİŞİM

39 1980’li yıllara gelindi ğ inde Dünya’da «reaktif» yöntemlerin İ ş Güvenli ğ inde yeterli başarıyı sa ğ lamadı ğ ından hareketle «proaktif» yöntem olarak Yönetim Sistemlerine yönelim başlamış her işyerinin ve işin özelliklerinden yola çıkılarak, «Risk De ğ erlendirmesi»ne dayalı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i önlemleri süreci başlamıştır. Ülkelere ve sektörlere özgü Yönetim sistemleri geliştirilmiştir. - Five Stars - Golden Rules - OHSA 18001 -................ Bu süreç ülkemizde 2003 yılında imzalanmış olan AB sözleşmeleri çerçevesinde; yürülü ğ e giren 4857 sayılı İ ş Kanunu ile başlamış, ilgili yasa maddeleri ve 50’ye yakın yeni yönetmelik ve tebli ğ i ile işyerlerinde İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ inde Yönetim Sistemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Çıkarılan Yönetmeliklerin tamamına yakını AB/EEC tercümelerinden oluşmaktadır. Ancak, eski (1475 sayılı) İ ş Kanunundan gelen Tüzükler Bakanlar Kurulunca «Kaldırılması Gereken Mevzuat» kapsamına alımış olmasına karşın 4857 Sayılı İ ş Kanunu geçici 2. maddesi ile yürürlükte tutulmuştur. İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINDA GELİŞİM

40 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sisteminin 5 Temel Adımı;

41 Kapsam Ve İ stisnalar; MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşa ğ ıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İ stihbarat Teşkilatı Müsteşarlı ğ ının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, e ğ itim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

42 Önemli Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, c) Çalışan temsilcisi: İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı, f) İ ş güvenli ğ i uzmanı: İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenli ğ i uzmanlı ğ ı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, ğ ) İ şveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişili ğ i olmayan kurum ve kuruluşları, i) İ şyeri sa ğ lık ve güvenlik birimi: İ şyerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, l) Meslek hastalı ğ ı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalı ğ ı, m) Ortak sa ğ lık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

43 n) Önleme: İ şyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, ö) Risk de ğ erlendirmesi: İ şyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, p) Tehlike: İ şyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, r) Tehlike sınıfı: İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i açısından, yapılan işin özelli ğ i, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili di ğ er hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, ş) İ şyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesle ğ ini icra etmeye yetkili, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireli ğ i belgesine sahip hemşire/sa ğ lık memurunu, ifade eder. (2) İ şveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

44 İ şverenin Genel Yükümlülü ğ ü; MADDE 4 – (1) İ şveren, çalışanların işle ilgili sa ğ lık ve güvenli ğ ini sa ğ lamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, e ğ itim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sa ğ lanması, sa ğ lık ve güvenlik tedbirlerinin de ğ işen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İ şyerinde alınan iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirlerine uyulup uyulmadı ğ ını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sa ğ lar. c) Risk de ğ erlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sa ğ lık ve güvenlik yönünden işe uygunlu ğ unu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İ şyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İ şveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

45 Risklerden Korunma İ lkeleri; MADDE 5 – (1) İ şverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşa ğ ıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kayna ğ ında mücadele etmek. ç) İ şin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sa ğ lık ve güvenli ğ e olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. d) Teknik gelişmelere uyum sa ğ lamak. e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla de ğ iştirmek. f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. ğ ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

46 İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Hizmetleri; MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenli ğ i uzmanı, işyeri hekimi ve di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sa ğ lık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. c) İ şyerinde sa ğ lık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birli ğ i ve koordinasyonu sa ğ lar. ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. d) Çalışanların sa ğ lık ve güvenli ğ ini etkiledi ğ i bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldı ğ ı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerini, Sa ğ lık Bakanlı ğ ına ait döner sermayeli kuruluşlardan do ğ rudan alabilece ğ i gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir. (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirilmesi zorunlu de ğ ildir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

47 İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Hizmetlerinin Desteklenmesi; MADDE 7 – (1) İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşa ğ ıdaki şartlarla destek sa ğ lanabilir: a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalı ğ ı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.......... İ şyeri Hekimleri Ve İ ş Güvenli ğ i Uzmanları; MADDE 8 – (1) İ şyeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesle ğ in gerektirdi ğ i etik ilkeler ve mesleki ba ğ ımsızlık içerisinde yürütür. (2) İ şyeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ iyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlı ğ ın yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenli ğ i uzmanları, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.......... 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

48 Tehlike Sınıfının Belirlenmesi (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) MADDE 9 – (1) İ şyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Genel Müdürünün Başkanlı ğ ında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri do ğ rultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebli ğ ile tespit edilir. (2) İ şyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

49 Risk De ğ erlendirmesi, Kontrol, Ölçüm Ve Araştırma; MADDE 10 – (1) İ şveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i yönünden risk de ğ erlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk de ğ erlendirmesi yapılırken aşa ğ ıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İ şyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. (2) İ şveren, yapılacak risk de ğ erlendirmesi sonucu alınacak iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. (3) İ şyerinde uygulanacak iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sa ğ lık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. (4) İ şveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldı ğ ı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sa ğ lar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

50 Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele Ve İ lk Yardım MADDE 11 – (1) İ şveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden de ğ erlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır........... Çalışmaktan Kaçınma Hakkı; MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadı ğ ı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.................. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

51 İ ş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimi MADDE 14 – (1) İ şveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İ şyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadı ğ ı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara u ğ ramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara u ğ ratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. (2) İ şveren, aşa ğ ıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İ ş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sa ğ lık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, ö ğ rendi ğ i tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İ şyeri hekimi veya sa ğ lık hizmeti sunucuları; meslek hastalı ğ ı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sa ğ lık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sa ğ lık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sa ğ lık hizmeti sunucuları ise meslek hastalı ğ ı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sa ğ lık Bakanlı ğ ının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

52 Sa ğ lık Gözetimi MADDE 15 – (1) İ şveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sa ğ lık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sa ğ lık gözetimine tabi tutulmalarını sa ğ lar. b) Aşa ğ ıdaki hallerde çalışanların sa ğ lık muayenelerinin yapılmasını sa ğ lamak zorundadır: 1) İ şe girişlerinde. 2) İ ş de ğ işikli ğ inde. 3) İ ş kazası, meslek hastalı ğ ı veya sa ğ lık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İ şin devamı süresince, çalışanın ve işin niteli ğ i ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sa ğ lık raporu olmadan işe başlatılamaz. (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sa ğ lık raporları, işyeri sa ğ lık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sa ğ lık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (4) Sa ğ lık gözetiminden do ğ an maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sa ğ lık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sa ğ lık bilgileri gizli tutulur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

53 Çalışanların Bilgilendirilmesi MADDE 16 – (1) İ şyerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşa ğ ıdaki konularda bilgilendirir: a) İ şyerinde karşılaşılabilecek sa ğ lık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İ lk yardım, ola ğ an dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler............... Çalışanların E ğ itimi MADDE 17 – (1) İ şveren, çalışanların iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i e ğ itimlerini almasını sa ğ lar. Bu e ğ itim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş de ğ işikli ğ inde, iş ekipmanının de ğ işmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. E ğ itimler, de ğ işen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerekti ğ inde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

54 Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve Katılımlarının Sa ğ lanması MADDE 18 – (1) İ şveren, görüş alma ve katılımın sa ğ lanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulundu ğ u işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşa ğ ıdaki imkânları sa ğ lar: a) İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sa ğ lanması. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sa ğ lık ve güvenli ğ ine etkisi konularında görüşlerinin alınması (2) İ şveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşa ğ ıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sa ğ lar: a) İ şyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenli ğ i uzmanı ve di ğ er personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. b) Risk de ğ erlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi. c) Sa ğ lık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. ç) Çalışanların bilgilendirilmesi. d) Çalışanlara verilecek e ğ itimin planlanması. (3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i için alınan önlemlerin yetersiz oldu ğ u durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

55 Çalışanların Yükümlülükleri MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili aldıkları e ğ itim ve işverenin bu konudaki talimatları do ğ rultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen di ğ er çalışanların sa ğ lık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen e ğ itim ve talimatlar do ğ rultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İ şyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve di ğ er üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını do ğ ru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve de ğ iştirmemek. b) Kendilerine sa ğ lanan kişisel koruyucu donanımı do ğ ru kullanmak ve korumak. c) İ şyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sa ğ lık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birli ğ i yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birli ğ i yapmak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

56 Çalışan Temsilcisi MADDE 20 – (1) İ şveren; işyerinin de ğ işik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli da ğ ılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemedi ğ i durumda atama yoluyla, yasada belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. Ulusal İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Konseyi MADDE 21 – (1) Ülke genelinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Kurulu MADDE 22 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulundu ğ u ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldı ğ ı işyerlerinde işveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İ şveren, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ inin Koordinasyonu MADDE 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i önlemlerinin uygulanmasında iş birli ğ i yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

57 Teftiş, İ nceleme, Araştırma, Müfettişin Yetki, Yükümlülük Ve Sorumlulu ğ u MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır. İ şin Durdurulması MADDE 25 – (1) İ şyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildi ğ inde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteli ğ i ve bu tehlikeden do ğ abilecek riskin etkileyebilece ğ i alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldı ğ ı veya büyük endüstriyel kazaların olabilece ğ i işyerlerinde, risk de ğ erlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İ dari Para Cezaları Ve Uygulanması MADDE 26 – 1000 – 5000 TL arasında de ğ işen ve eksikli ğ in giderilmedi ğ i her ay için aynı miktarın uygulandı ğ ı katlamalı İ dari para cezaları uygulanacaktır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

58 Hüküm Bulunmayan Haller Ve Muafiyet MADDE 27 – (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. (2) Bu Kanuna göre düzenlenen ka ğ ıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır. (3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi Ve Belge Verebilir. Ba ğ ımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasa ğ ı MADDE 28 – (1) İ şyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi MADDE 29 – (1) İ şletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklü ğ üne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i İ le İ lgili Çeşitli Yönetmelikler MADDE 30 – (1) Aşa ğ ıdaki ( İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kapsayan) konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

59 Belgelendirme, İ htar Ve İ ptaller (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) MADDE 31 – (1) İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve e ğ itim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta ve a ğ ır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin geçerlili ğ inin do ğ rudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir De ğ iştirilen Hükümler MADDE 32 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İ ş Kanununun; Bu kanuna aktarılan maddeleri iptal edilerek, iptal edilen maddelere yapılan atıflar tanımlı hale getirilmiştir. (Yasanın yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra geçerli) MADDE 33, 34, 35 Bakanlık Kadro ve Ünvanlarındaki de ğ işiklikleri, MADDE 36 Yayın Organlarında (radyo ve televizyonlarda İ SG konulu) yayın zorunlulu ğ unu tanımlamaktadır. (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

60 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşa ğ ıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır: a) Tanımlarda yer alan İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i konusundaki tanımlar, b) 7,5 saat ve daha az çalışılacak işlerle ilgili Yönetmeli ğ in hazırlanmasına yapılan atıf c) Gece çalışmaları ve kadınların gece çalıştırılmalarına ilişkin hükümler, ç) ve İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i başlı ğ ı altında, Beşinci bölümde yer alan 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler; Geçici Madde 2 - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır ( 30.12.2012 ye kadar geçerli) 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

61 Mevcut Yönetmelikler GEÇ İ C İ MADDE 1 – (1) Di ğ er mevzuatta iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. GEÇ İ C İ MADDE 2 – (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlü ğ e konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlü ğ e girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. Sa ğ lık Raporları GEÇ İ C İ MADDE 3 – (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve di ğ er mevzuat gere ğ i daha önce alınmış bulunan periyodik sa ğ lık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir. İ ş Güvenli ğ i Uzmanı Görevlendirme Yükümlülü ğ ü (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) GEÇ İ C İ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenli ğ i uzmanı görevlendirme yükümlülü ğ ü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenli ğ i uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenli ğ i uzmanı görevlendirme yükümlülü ğ ü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenli ğ i uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

62 Mevcut Sertifika Ve Belgeler İ le İ htar Puanları (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) GEÇ İ C İ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimli ğ i, iş güvenli ğ i uzmanlı ğ ı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birli ğ i tarafından verilen işyeri hekimli ğ i sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile de ğ iştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce e ğ itim kurumlarınca verilen işyeri hekimli ğ i ve iş güvenli ğ i uzmanlı ğ ı e ğ itimlerini tamamlayanlardan e ğ itimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipli ğ inin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır. İ şyeri hekimli ğ i yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) GEÇ İ C İ MADDE 6, 7, 8 Kamu Kurumlarındaki düzenlemeler ve Ünvanlar ve Kadrolara ilişkin olarak düzenlenmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

63 Yürürlük (Yasanın yayım tarihi olan 30.06.2012 den itibaren geçerli) MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) Di ğ er işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Di ğ er maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlü ğ e girer. Yürütme MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Hükümler

64 MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 139 - Daimi Nezaretçinin İstihdamı........................ (2) İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, iş güvenliği uzmanı olması veya ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen şartları taşıması, ruhsat sahibince görevlendirilmesi kaydıyla İş Kanununun 81 inci maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda (Madde 3f, 6a, 8) belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir.

65 İŞ KAZASI/MESLEK HASTALIĞI MEYDANA GELDİKTEN SONRA: a) Hukuki sorumluluklar – Türk Borçlar Kanunu b) Cezai sorumluluklar – Türk Ceza Kanunu İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının en büyük amacı, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasıdır. Bunun gerçekleştirilememesi halinde, yani iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde ne olacaktır? Bu sorunun cevabı, Hukuki yönden Türk Borçlar Kanununda, cezai yönden ise Türk Ceza Kanununda yer almaktadır.

66 İ ş kazasının sorumlusu, işveren veya işveren vekili ya da işyerinde çalışan bir mühendis veya ustabaşı ya da işçiler olabilir. Oluşan iş kazası, bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucunda da meydana gelebilir. Sanıklar, olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılır. CEZA DAVASI; 5237 Sayılı TCK’ nun 89. maddesi gere ğ i; - Yaralanmalarda, 3 ay – 1 yıl 5237 Sayılı TCK’ nun 85. maddesi gere ğ i; - Bir ölüm durumunda, 2-6 yıl, - Birden fazla ölüm durumunda, 2-15 yıl, arası ceza uygulanır.

67 İ ş Kazası/Meslek Hastalı ğ ı Meydana Geldikten Sonraki Süreç 30.06.2014 10:03:4467 İŞ KAZASI – MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI – MESLEK HASTALIĞI CEZA HUKUKU Taksirle Ölüme Neden olma Taksirle Yaralanmaya Neden olma İŞ HUKUKU SİGORTA HUKUKU SSK 11-26 mad. MaddiTazminat ManeviTazminat Destekten Yoksun Kalma İşGöremezlik

68 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ NDE TAR İ HSEL GEL İ Ş İ ME BA Ğ LI UYGULAMALAR

69 69 İşletme yöneticileri çalışanların iş kazalarına uğramalarını şu nedenlere bağladılar K A Z A ÇALIŞAN SORUNU Endüstri Devrimi Sayı Fazlalığı Kişi Hataları Endişesizlik Allah’ ın işi İş Yapmanın Bedeli

70 KAZALARIN MAL İ YET İ  BUZDA Ğ I ETK İ S İ ORTALAMA B İ R HESAP DOLAYLI MAL İ YETLETLER İ N DO Ğ RUDAN MAL İ YETLERE ORANININ EN AZ 4 KAT OLDU Ğ UNU ORTAYA ÇIKARMAKTADIR. 70 DOĞRUDAN MALİYET DOLAYLI MALİYETLER

71 GÖRÜNÜR MAL İ YETLERGÖRÜNMEYEN MAL İ YETLER Tazminatlar İ ş günü ve iş gücü kaybı Sigorta ödemeleri İ şin durması Sa ğ lık giderleriBina, ekipman,ürünün zarar görmesi Çevresel Zararlar Verimin düşmesi Mahkeme masrafları Çalışanlar üzerindeki olumsuz etki Kötü imaj Yeni işçinin e ğ itimi 71

72  İ şletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemedi ğ i veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün de ğ ildir. 72

73 73 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ YÖNET İ M İ NE KLASiK YAKLAŞIM YARALANMALAR & HASTALIK TES İ S/VARLIKLARIN ZARAR GÖRMES İ TEHL İ KEL İ OLAY RAPORLARI PERFORMANS STANDARTLARINDAK İ ZAYIFLIKLAR/ İ HMALLER SON ANDA ÖNLENEN OLAY RAPORLARI REAKT İ F İ ZLEME

74 DO Ğ RUDAN NEDENLER 74 Koruyucuları kullanmama Tehlikeli metotlarla çalışma Uygun olmayan ekipman kullanma Tehlikeli hareket (koşma vb.) Etkisiz güvenlik ekipmanı Güvenlik ekipmanı yok Ekipman, makine bozuk Uygun olmayan elbise Yetersiz aydınlatma, havalandırma vb. DOLAYLI NEDENLER Yetersiz talimat Yaptırım olmaması Güvenlik dikkate alınmamış Tehlikeler önlenmemiş YETERSİZ YÖNETİM İŞÇİNİN DUYGUSAL D. Güvenlik bilinci yok Koordinasyonsuzluk Dikkatsizlik, sinirlilik Dalgınlık,yorgunluk Fiziksel yetersizlik Görme bozukluğu Sağırlık Bedensel sakatlık İŞÇİNİN FİZİKSEL DURUMU TEHLİKELİ DAVRANIŞ TEHLİKELİ DURUM KAZA

75 75 KONTROL S İ STEMLER İ S İ STEMAT İ K DENET İ MLER YÖNET İ C İ LERE DÜZENL İ SA Ğ LIK VE GÜVENL İ K RAPORLARI ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLER İ İ Ç İ N ANKETLER GÜVENL İ K TEMS İ LC İ S İ DENET İ MLER İ İ DAREN İ N GÜVENL İ K PERFORMANS İ NCELEMES İ ÇEVRESEL İ ZLEME İ DAREC İ LER İ N OLA Ğ AN GÖZLEMLER İ RUTIN PROSEDÜRLER SPES İ F İ K HEDEFLER AYLIK/ÜÇ AYLIK DO Ğ RUDAN DAVRANIŞ GÖZLEMLEMES İ SA Ğ LIK DENET İ M İ İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ NE YEN İ YÖNET İ M YAKLAŞIMI PROAKTİF İZLEME

76 76 • sürekli iyileştirme, • önleme politikası, • risk değerlendirmesi yaklaşımı, • işbirliği yapılması, • çalışanların katılımı, • Çalışanların bilgilendirilmesi İSG’DE YENİ YAKLAŞIM

77 77 Tanımladığınız tehlikelerle ilgili herhangi bir mevzuat,standart,rehber veya madde güvenlik bilgileri var mı? Bu konuda elinizde bulunan rehber,mevzuat uygulama kodu veya standardı takip et Adım-2 Riskleri Değerlendir Adım-3 Kontrol tedbirlerine karar ver Adım-1 Tehlikeleri Tanı Evet Hayır Adım-4 Kontrol tedbirlerini tamamla Adım-5 İzle ve tekrar et İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

78 Kaza Geliyorum Der (!)  A ğ ır yaralanma, ya da ölümle sonuçlanan her bir kazanın temelinde, 300 adet yaralanmasız ve 29 adet hafif yaralanma ile sonuçlanan benzer kaza olayı vardır.  A ğ ır yaralanma - ölüm...................... 1  Hafif yaralanma...................... 29  Yaralanmasız..................... 300 78

79 79 İ ŞLETMELER SA Ğ LIK ve GÜVENL İĞİ N İ Ç İ N YÖNETMEL İ D İ R? İ şçilerin sa ğ lık ve güvenli ğ i işverenin sorumlulu ğ udur. Kamu Hukukunun Gerekleri F İ NANSAL NEDENLER YASAL NEDENLER ET İ K NEDENLER Hizmette Aksamalar Üretim kaybı Tazminatlar Hukuki Gerekler

80 R İ SK YÖNET İ M İ İ şyeri sa ğ lık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur.  Tehlikelerin tanınması  Tehlikelerden kaynaklanan risklerin de ğ erlendirilmesi  Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilmesi  Kontrol tedbirlerinin tamamlanması  Alınan tedbirlerin etkinli ğ inin izlenmesi ve tekrar edilmesi 80

81 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ SONUCU 1.BERTARAF ETMEK 4 Yapılan işi, görevi ya da aktiviteyi yapmamak ya da kullanılan maddeleri, ekipmanları kullanmamak 2.DE Ğİ ŞT İ RMEK 4 İ kame etmek/modernleştirmek 3.AZALTMAK 4 Kişileri/Kullanım Sayısını/Kullanılan Miktarı 4.KONTROL ETMEK 4 Engel koymak/Çalışabilme İ zni/Emniyetli Çalışma Teknikleri/ 5.Kişisel Koruyucular (en son önlem)

82 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  SA Ğ LIK GÖZET İ M İ  Sa ğ lık Raporu  Gö ğ üs Filmleri(35x35)  Solunum Fonksiyon Testleri  Portör Muayenesi  İ şitme Testi(Kulak Odyogramı)  Tetanos Aşısı  İ lk Yardım E ğ itimi  İ lk Yardım Donanımı  İ lk Yardım Odası  Acil Durumlar İ çin Araç  İ şyeri Hekimi  İ şyeri Sa ğ lık Birimi De ğ erlendirme Raporu (Bir Önceki Yıl)  Sa ğ lık Elemanı  Sa ğ lık Birimi  Malzeme Güvenlik Formları

83 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  ORGAN İ ZASYON  E ğ itim Ve Tatbikatlar  Gözetim Ve Denetim  İ ş Elbisesi  Operatör Ehliyeti  Kulak Koruyucu  Kişisel Koruyucu Donanım  İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Birimi Denetim Defteri  Özlük Dosyası  İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Kurulu  İ ş Güvenli ğ i Kurul Defteri  İ sg Kurulunun Önceki Yıla Ait De ğ erlendirme Raporu  Yazılı Talimatlar  Ortam Ölçümleri Ve Tozlu İ şyerlerinde Tozla Mücadele Birimi  İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Uzmanı  İ ş Sa ğ lı ğ ı Ve Güvenli ğ i Birimi Odası

84 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARI  Sa ğ lık Ve Güvenlik İ şaretleri  Risk Analizi  İ ç Yönetmelik  Proses Akış Şeması  İ şyeri Ruhsatları, Bina Ruhsatları  Kapasite Raporu  Taek (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Lisans Belgeleri  Toplam İ şçi Sayısı : Kadın: Erkek: Çırak: Mavi Yakalı: Beyaz Yakalı  Bir Önceki Yılda Meydana Gelen İ ş Kazası Sayısı Ve Kayıp İ ş Günü Sayısı:

85 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  MEKAN İ K VE ELEKTR İ KL İ EK İ PMAN VE TES İ SLER  Kompresörün Kontrolü:  Kaldırma Araçları :  Paratoner  Elektrik Tesisatının Kontrolü  Topraklama Tesisatının Kontrolü  Elektrikli Cihazların Topraklaması  Elektrik Tesisatının Uygunlu ğ u  Elektrik Kablolarının Korunması  Yalıtkan Malzeme  Yüksek Gerilim Hücrelerinde Yalıtılmış Tabure, Kauçuk Eldivenler, Istakalar, Yangın Söndürme Cihazları, Kısa Devre Ve Topraklama Tesisatı Ve Talimatı, Tek Hat Şeması Ve Manevra Talimatı Yoktur.  Makina Koruyucusu  Geri Vites Alarm Sistemi  Kompresörün Yeri  Kaynak Tüplerinde Güvenlik

86 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  Acil Durdurma Teli  Bant Konveyörlerde İ kaz Sistemi  Bakım Ve Kontrol Belgesi  Kazanların Kontrolü  Vinçlerde Fren Tertibatı  Oksijen Tüplerinin Kontrolü  Bant Konveyörde Temizlik  İ ş Makinasına Kabin  Damperi Sabitleyici Önlem  Bant Konveyörden Malzeme Düşmesine Önlem  Ray Sonuna Takoz  Havalandırma Tesisatı

87 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  YANGIN VE PATLAMA  Yangın Söndürme Cihazı  Yangın Ekipleri Listesi  Basınçlı Gaz Tüpleri  Acil Tahliye Denemeleri  Dolum Talimatı  Sigara İ çme Yasa ğ ı  Statik Yük Giderici

88 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  ULAŞIM YOLLARI  Tehlikeli Alanlar  Tehlikeli Boşlu ğ a Açılan Kenarlar  Taşıt Trafi ğ i’nin Düzenlenmesi  Yürüme Yolları  Amacı Dışında Kullanılan Ekipmanlar  Acil Aydınlatma Sistemi  Kontrol Kartları

89 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ DENET İ M KONU BAŞLIKLARI  SOSYAL TES İ SLER  Soyunma Yerleri Ve Elbise Dolapları  Duşlar Ve Lavabolar  Tuvalet Ve Lavabolar  Yemekhane  Yatakhane  Temiz İ çme Suyu

90 TEŞEKKÜRLER, KAZASIZ ÇALIŞMALAR D İ LE Ğİ YLE, GÜVENDE OLUN...!


"İ Ş MEVZUATI VE İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ SORUMLULUKLARI Hasan Hüseyin U ğ urlu- Maden Mühendisi (A Sınıfı İ ş Güv. Uzm. ) Alpaslan Ertürk – Maden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları