Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ. Türkiye’de su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde bulunmaktadır.  Yüzey suları üzerinde DSİ, İl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ. Türkiye’de su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde bulunmaktadır.  Yüzey suları üzerinde DSİ, İl."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ

2 Türkiye’de su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde bulunmaktadır.  Yüzey suları üzerinde DSİ, İl Bank, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra diğer gerçek ve tüzel kişiler de çalışmalar yapabilmektedirler. Genel olarak yüzey sularının yönetiminde de en genel ve kapsamlı yetkilere DSİ sahiptir.  Yer altı suları hakkındaki her türlü işlemler için yetkiler 167 sayılı kanunla DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

3  Kanun No. 6427 Kabul Tarihi:14/2/2013 MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasları ile ölçüm sistemine dair hususlar yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin kurulmasına dair süre Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılabilir.” MADDE 2 – 167 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan; a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır. b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.” www.themegallery.com

4 KURUMLARAĞIRLIKLI ÇALIŞMA KONULARI Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü -Su toplama -İletim yatırımlarını gerçekleştirmek ve su tahsisi (İçme,kullanım,sanayi,sulama,enerji) -Yer altı suları -Taşkın kontrolü - Su kaynaklarının korunması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü -Su kirliliği kontrolü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Sulama Sağlık Bakanlığı-Umumi hıfzıssıhha Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü-Enerji amaçlı (su ölçümleri, temini, projeleri) İl Bank-Belediyelere yönelik içme-kullanma-atıksu arıtımı ve iletimi yatırımları finansmanı İl Özel İdaresi (Büyükşehir Belediyeleri Hariç) -Köylere içme suyu temini ve küçük su alma yapıları Belediyeler-İçme, kullanma, atıksu arıtımı, iletimi, tüketicilere dağıtımı ve gerektiğinde su toplama yatırımlarını gerçekleştirmek

5 Büyükşehir Belediyesi kurulmuş olan yerlerde, su ve kanalizasyon hizmetleri “Büyükşehir Belediyesi”nin görev ve yetki alanı içinde kalmaktadır. İlçe belediyelerinin bu görev alanında hiçbir sorumlulukları kalmamıştır.

6  1981 yılında 2560 sayılı kanunla İstanbul Valiliği denetiminde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurulmuştur.  1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır.  05.06.1986 tarihinde 3305 sayılı kanun ile İSKİ kuruluş kanununun diğer Büyükşehir Belediyelerine de uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

7 Su ve Kanalizasyon İdareleri Büyükşehir Belediyelerine bağlı müstakil bütçeli kuruluşlardır. Halen 16 büyükşehir belediyesine bağlı 16 su ve kanalizasyon idaresi mevcuttur. 6360 sayılı yasayla bu sayı 29+1’a çıkarılmıştır.

8 Kuruluş Amacı  İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,  Kullanılmış sular ile yağış sularını toplamak, yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırmak veya bu sulardan yeniden yararlanılmasını sağlamak, ve bu amaçlarla her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

9 Sorumluluk Alanı Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanı ile sınırlıdır. Bu sınır 6360 sayılı yasa ile il mülki sınırlarıdır. Bütün ilçe ve köyle bu sınırlara dahil olacaktır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür.

10 Organları  Genel Kurul : En üst karar organıdır. Büyükşehir belediye meclisinden oluşur.  Yönetim Kurulu : 6 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıdır.Genel müdür ve en kıdemli bir Genel müdür yardımcısı daimi üye diğer üç Yönetim Kurulu üyeleri, 3 yıl süre ile Büyükşehir Belediye Başkanının teklifiyle İçişleri Bakanı tarafından atanır.  Denetçiler : 2 kişiden oluşur.  (Büyükşehir Belediye Meclisince atanır.  Genel Müdür: Büyükşehir Belediye Başkanının teklifiyle İçişleri Bakanı tarafından atanır.

11 Personel ve Teşkilat P ersonel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanı, Müdür, Memur, İşçi kadro sayıları nüfus kriterine göre İçişleri Bakanlığı norm kadro standartlarına göre belirlenir. Hizmetin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlığı, Müdürlük ve bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder ve uzmanlık isteyen kadrolar o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

12 GELİRLER  Su ve atıksu satışı gelirleri  Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınan katılma payları, (su, kanal)  Belediyelere verilen genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilen %10’lar,  Devletçe yapılacak yardımlar,  Tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,  Hizmetlerden alınan ücretler,  Yardım, bağış ve hibeler.

13 DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSKİ

14 Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 95/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Faaliyetlerine 1 Ocak 1996 yılında başlamıştır.

15

16 GENEL BİLGİLER Bütçe-2013: 133 milyon TL Personel Sayısı: 788 kişi Abone Sayısı: 205.015 İçmesuyu Şebekesi :1.853 km. Kanalizasyon Şebekesi: 928 km.

17 www.themegallery.com Memur212 Sözleşmeli Personel5 Kadrolu İçi238 Hizmet Alımı333 Toplam788 Teknik Personel Sayısı: 162

18 www.themegallery.com

19 ÖNEMLİ PROJELER DİSKİ Genel Müdürlüğü halen 78,6 milyon Avro değerinde çok sayıda uluslararası projeyi yürütmektedir. Bunların en önemlileri; 1.Diyarbakır Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 2.Diyarbakır yağmusuyu ve kanalizasyon şebekesi projesi 3. Gözeli su havzası rehabilitasyonu projesi 4. SCADA projesi

20 www.themegallery.com

21 İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS) İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO POGRAMINDAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

22 İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS) İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO PROGRAMINA AKTARILMASI

23 İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS) İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO POGRAMINDAKİ BİNA BİLGİLERİ

24 Pompa istasyonu, arıtma tesisi, depolar, stratejik noktalar, izole bölge ana besleme istasyonları, vb tüm sistemin izlenmesi ve uzaktan kontrolü hedeflenmiştir.

25 İçme Suyu SCADA Sistemi Ekim 2008 tarihinde  10 Adet Ölçüm Odası (İkisinde Bakiye Klor ölçümü de yapılmaktadır.)  2 Adet Key Point  2 Su Deposu ( DY 3.1 ve DY 2.2)  1 Adet SCADA Kontrol Odası olarak devreye alınmıştır.

26 SCADA PROJESİ Şu anda SCADA Sistemi’nde;  12 Adet Ölçüm Odası  2 Adet Key Point  8 Su Deposu ve kente verilen su debileri ölçülmektedir.

27 E-DİSKİ PROJESİ Projenin Bileşenleri:  ALO 185 ve Telefon Belediyeciliği  PTT ile anlaşma  Otomatik Ödeme Talimatı  Bilgi Edinme  Abone Arama  Borç Sorgulama  e-itiraz  e-fatura  e-ödeme  Web sitesi

28 www.diski.gov.tr

29 e-ödeme sayesinde, abone bir kaç tıklama ile kredi kartını kullanarak ödemelerini yapabilir, ödeme dekontlarını takip edebilir. e-ödeme

30 www.diski.gov.tr e-fatura sayesinde abonenin su faturası düzenli olarak abonenin e- mail’ine gönderilir. e-fatura

31 www.diski.gov.tr e-İtiraz sayesinde abonene su faturasına internet üzerinden itiraz edebilir. e-itiraz

32 www.diski.gov.tr Borç Sorgulama ile abone DİSKİ’ye olan tüm borçlarını ve fatura bilgilerini detaylı olarak inceleyebilir. Borç Sorgulama

33 www.diski.gov.tr Abone Arama ile abone numarası öğrenilebilir. Abone Arama

34 www.diski.gov.tr Beyaz Masa ve Bilgi Edinme sistemi ile vatandaş her türlü şikayetlerini ve isteklerini bildirebilir.Değerlendirme sonucu elde edilen bilgiler vatandaşa isteği üzerine faks, telefon,sms veya e-mail ile iletilir. Bilgi Edinme

35 Anlaşmalı bankalardan herhangi birinde otomatik ödeme talimatı vererek su faturaları kolaylıkla ödenebilir. Vakıf Bank Otomatik Ödeme Talimatı İş Bankası Oyak Bank Garanti Bankası Ziraat Bankası Ak Bank

36 Türkiye genelinde bütün PTT Şubeleri ve Acentelerinde su faturaları ödemesi yapılabilir. PTT ile anlaşma

37

38

39 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

40  Yeni oluşturulan 13+1 Büyükşehir Belediyesi ve mevcut 16 büyükşehir belediyesinin hizmet alanları il mülki sınırları olmuştur.  Dolayısıyla 14 yeni Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşturulacak ve bunların hizmet sınırları il sınırı olacaktır.  Bölgemizde halen 2 olan su kanalizasyon idaresi sayısı 5’e çıkacaktır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

41

42 www.themegallery.com Mevcut Hizmet Alanı Nüfusu (2012) -TÜİK BelediyeNüfus% Bağlar356.24322,4 Kayapınar262.87516,5 Sur126.7858,0 Yenişehir204.19112,8 Büyükşehir Belediyesi950.09459,7 İl Sınırları1.592.167 6360 sayılı Kanun Sonrası (2012) – TÜİK BelediyeNüfus% Büyükşehir Belediyesi950.09459,7 13 İlçe Merkezi262.54516,5 13 İlçenin Belde/Köyleri379.52823,8 2014 yılı Tahmini Nüfus (TÜİK): 1.638.044

43 www.themegallery.com 6360 sayılı Kanun Sonrası Eklenecek Belde/Köy Sayıları Bismil111 Çermik77 Çınar93 Çüngüş38 Dicle40 Eğil26 Ergani89 Hani21 Hazro24 Kocaköy13 Kulp52 Lice56 Silvan82 Toplam722 Mevcut Belde/Köy Sayıları Bağlar13 Kayapınar18 Sur48 Yenişehir11 Toplam90 Kaynak: TÜİK

44 BelediyeNüfusAbone SayısıSu Kaynağı Kapasitesi (lt/sn) Bismil58.4718.889450 Çermik18.2865.17585 Çınar11.6341.96275 Çüngüş2.39375030 Dicle8.9552.30035 Eğil5.0061.16078 Ergani67.27315.273170 Hani8.9881.17232 Kocaköy5.82199951,5 Kulp11.0041.92850 Lice12.3151.79948 Silvan42.6948.761220 Toplam252.84050.1681.325 www.themegallery.com

45 Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamınınÖNCE (%)YENİ (%) büyükşehir dışındaki belediyelere2,851,50 büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine2,504,50 il özel idarelerine1,150,50 Su ve Kanalizasyon İdarelerinin genel bütçe vergi gelirleri üzerinden almış olduğu %10’luk oran değişmemiştir. Ancak belediyelerin gelirlerindeki artışla birlikte bu miktarda da artış olacaktır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

46

47  Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.  Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

48

49  Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

50 Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, … hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

51

52 Mahalleye dönüşen köylerde, …entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

53 Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

54 Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

55 İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu on yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade olunur. 6360 SAYILI KANUN’DA SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

56 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

57 BAŞARILAR DİLERİZ


"TÜRKİYE’DE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ. Türkiye’de su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde bulunmaktadır.  Yüzey suları üzerinde DSİ, İl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları