Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selma Aslan ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi TOBB ETÜ Kütüphane Müdürü Çeşme, 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selma Aslan ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi TOBB ETÜ Kütüphane Müdürü Çeşme, 2011."— Sunum transkripti:

1 Selma Aslan ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi TOBB ETÜ Kütüphane Müdürü Çeşme, 2011

2 İçerik  Mahiyet, kapsam  Anlaşma türleri  Bölümler  Temel noktalar – Haklar ve Kısıtlar  Lisans Anlaşmaları Grubu ve çalışmaları

3 Lisans Anlaşmalarının Mahiyeti ve Kapsamı  Anlaşma, alınan lisansın hangi koşullar ve kurallar çerçevesinde kullanılabileceğini belirleyen belgedir. Genelde lisans bir ücret karşılığı alınır ama serbest kullanıma açık yazılımların da lisans anlaşmaları vardır.  Satın alma modeli söz konusu olsa bile telif hakları üreticide kalmakta ve yalnızca belirli koşullarla kullanım hakları verilmektedir.  Koşullar genelde konsorsiyum çapında görüşmeye açık olmakla birlikte olduğu gibi kabul edilmek durumunda kalınan lisans anlaşmaları da vardır.  Kapsamı bir veri tabanındaki tüm içerik olabileceği gibi olmayabilir de, nelere erişilebileceği, taraflar arasında varılan anlaşmaya bağlıdır.  Bazıları coğrafi olarak dağınık yerleşkeli kurumları bütün olarak görürken, kimi aynı coğrafi alanda olunması koşulunu taşıyabilmektedir.

4 Bölümler  Bölümler  Taraflar (Parties)  Tanımlar (Definitions)  Lisans verilmesi ve ücretler (Grant of License & Fees)  Kullanım hakları (Usage Rights)  Yasaklar (Prohibited Uses)  Yayıncının teminat, güvence ve sorumlulukları (Warranties, Indemnities & Limitation of Liability)  Yayıncının yükümlülükleri (Undertakings by Publisher)  Konsorsiyum ve üyelerin yükümlülükleri (Undertakings by Consortium & Members)  Süre ve son bulma (Term and Termination)  Genel Hükümler (General)  Ekler (Appendices / Schedules)

5 Taraflar (Parties)  Bazı anlaşmalar ANKOS Başkanlığı ile Firma,  Bazıları üye kurumlarla Firma arasında imzalanmakta;  ANKOS Başkanlığı ile Firma arasında imzalanan anlaşmaların bir kısmı için ayrıca üye kurumlar katılım formu imzalamaktadırlar.  Her durumda her kurum kendi kullanımından sorumludur.

6 Anlaşma İmzalama Tüm anlaşmalara web sitemizin Üyeler alanından erişilebilir.  Bir anlaşma Firma ile ANKOS arasında imzalanmış olsa bile Konsorsiyumun tüm üyeleri için bağlayıcıdır ve uygulamada esas alınması gerekir.  Firma ile ANKOS arasında imzalanan ve üyelerin katılım belgesi imzaladıkları anlaşmalarda ana anlaşma üyeler alanına konulduktan sonra katılım formu üyelere iletilir. Üyeler anlaşmayı indirip inceledikten sonra formu imzalamalıdırlar.  Doğrudan Firma ile Üye Kurum arasında imzalanmak üzere üyelere gönderilen anlaşmalar imzalanmadan önce webdeki Başkanlık paraflı kopya ile karşılaştırılmalı, aynısı olduğundan emin olunarak imzalanmalıdır.

7 Tanımlar (Definitions)  Anlaşma metninde kullanılan terimlerin açıklamaları koşulları belirleyici anlamlar taşımaları itibariyle önemlidir.  Örn. yetkili kullanıcıların kimleri kapsadığı bu kısımda ifade edilmiş olabilir.

8 Lisans verilmesi ve ücretler (Grant of License & Fees)  Genelde eklere referans verilerek hangi ürün(ler)e karşılık ne kadar, nasıl ve kime ödeme yapılacağı, lisansın geçerli olduğu süre ve ödemenin gerçekleşmesi için verilen süre gibi hususlar bu bölümde yer alır.  Standart anlaşmalarda süre 30 gün olmakla birlikte esneklik sağlanmaya çalışılmaktadır. Ödemenin gecikmesi halinde faiz alınacak süre de olabildiğince ötelenmektedir.  Bazı anlaşmalarda otomatik yenileme söz konusu olabilmektedir.  3 yıllık anlaşmalarda girip /çıkma esnekliği

9 Kullanım hakları (Usage Rights)  Tüm kaynaklar taranabilinir ve görüntülenebilir,  Kaydetme, baskı alma, arşivleme hakları veri tabanından veri tabanına farklılık gösterir.  Ders Paketleri veya E-Rezerv e değinilmemişse bu amaçlarla kullanmak için izin almak gerekir. Bazen bu tür kullanımlar ayrı ücrete tabi olabilmektedir.

10 Belge Sağlama CONTU Kılavuz İlkeleri  Tüm isteklerde telif haklarının gözetildiğine dair isteyen kütüphanenin bildiriminin olması,  Karşılanan ve karşılanmayan tüm isteklerin kayıtlarının 3 yıl süre ile saklanması.  http://www.copyright.gov/title17/ http://www.copyright.gov/title17/

11 Belge Sağlama  Adil kullanım sınırları içinde basılı makale, posta veya faksla gönderilir.  Elektronik kopya eğer anlaşmada izin verilmişse güvenli ortamda, alan kütüphanenin makaleyi kullanıcıya basarak teslim edip elektroniğini silmesi kaydıyla gönderilebilir.

12 Belge Sağlama CONTU Kılavuz İlkeleri Beşe beş kuralı  Ödünç alan açısından  Kullanıcılardan son beş yılda yayınlanmış makalelerle ilgili olarak  Bir takvim yılında aynı derginin aynı sayısından beşten fazla makale istenirse  İsteği reddedin  Dergiye abonelik başlatın  Sınırı aşan makaleler için telif ödeyin

13 Yasaklar (Prohibited Uses)  Materyalin kime ait olduğu, nerede yayınlandığı türünden mülkiyet bilgilerinin silinmemesi,  Kısaltma, değişiklik, uyarlama yapılmaması,  Sistematik indirme, çoklu kopyalama yapılmaması,  Materyalin bir kısmının güvenli ağ dışında açık olarak Internet’e konulmaması  Ticari amaçla kullanılmaması

14 Yayıncının teminat ve güvenceleri, sorumluluklarının sınırları (Warranties, Indemnities & Limitation of Liability)  Yayıncı, lisanslı materyalin kullanımının telif hakkı ihlaline yol açmayacağı ve bu hizmeti verme yetkisine sahip olduğu güvencesini verir,  Erişimi bakım gibi nedenlerle kısa kesintiler dışında sürekli sağlayacağını taahhüt eder,  Materyalin içerdiği bilgileri olduğu gibi sunduğunu ve içeriğin sorumluluğunu taşımadığını belirtir.  Tazminat söz konusu olursa miktarı ürünün değerini aşmaz.

15 Yayıncının yükümlülükleri (Undertakings by Publisher)  Anlaşma ekinde listenen materyallerin belirlenen ortam, format ve zamanda sağlanması,  Değişiklik olması halinde bilgi verilmesi,  Bazı materyalin hizmetten çekilmesi halinde durumun ne olacağı  Yeni aboneliklerde ilk 30 gün içinde erişimin açılması,  Arşivle ilgili sunulan hizmetler vb

16 Konsorsiyumun yükümlülükleri (Undertakings by Consortium)  Üyelerin bilgilendirilmesi,  İhlal bilgisi alınırsa üyenin önlem almasını sağlamak için elden gelenin yapılması ve  Firmanın bilgilendirilmesi.

17 Üyelerin yükümlülükleri (Undertakings by Members)  Erişimin yalnızca yetkili kullanıcılara açılması, kendilerinin yararlanma koşulları hakkında bilgilendirilmeleri ve kaynakların anlaşma koşullarına uygun biçimde kullanılması için çaba gösterilmesi,  İhlal saptandığı takdirde ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için önlemler alınması,  Erişimin açılabilmesi için gerekli bilgilerin Firmaya iletilmesi.  Kurum, yetkili kullanıcıların ihlallerinden, kendisi bu duruma yol açmadıkça ve devamına göz yummadıkça sorumlu tutulmaz.

18 Süre ve son bulma (Term and Termination)  İhlal halinde 30 gün içinde durum telafi edilmezse sonlandırılacağı,  Anlaşmanın sona ermesinden sonra erişim hakkı, kullanım ve yükümlülüklerle ilgili durumun ne olacağı  Anlaşma sonrasında hangi koşullarda hangi hükümlerin ne kadar süreyle geçerli kalacağı

19 General Genel Hükümler  Daha önce imzalanmış belgeler varsa geçersiz olacakları,  Savaş, afet gibi mücbir durumlarda hizmet kesintisinin ihlal sayılmayacağı (force majeur),  Bir maddenin geçersiz ve uygulama dışı kalması halinde diğer maddelerin geçerliliğini koruyacağı,  Anlaşmazlık halinde neler yapılacağı vb

20 Ekler (Appendices / Schedules)  Sağlanacak materyallerin listesi ( Erişim hakkı alınan içerik veri tabanında sunulan tüm kaynaklar olmayabilir),  Konsorsiyum üyelerinin listesi, iletişim bilgileri, IP adresleri  Ücretler  Anlaşma ve ekleri dışında bazen sipariş formları da kullanılmaktadır.

21 Haklar ve Kısıtlar  Her bir anlaşmanın belli başlı maddelerinin özetlerine ANKOS web sitesinin üyelere özel bölümündeki Haklar ve Kısıtlar sayfasından erişilebilinir. http://www.ankos.gen.tr

22 Lisans Anlaşmaları Grubu  Lisansları incelemekte ve uygun bulunmayan maddelerin değiştirilmesi için çaba harcamaktadır.  Mensupları: Zühal Topaloğlu, ODTÜ, Kıbrıs; İlkay Holt, Özyeğin Üniv; Ata Türkfidanı, Yaşar Üniv.; Ahmet Emre Aydın, ULAKBİM

23 Çok Disiplinli Dergi Paketlerinde Konsorsiyal Fiyatlama Modelleri Büyük anlaşma – Big deal (Mevcut aboneliklerin korunması)  Abonelik bedelleri+ aboneliği olmayanlara minimum abonelik bedeli+ Büyüklüğe göre derecelendirilmiş erişim ücreti: Cambridge, Sage, Oxford.  Abonelik bedelleri + Erişim Bedeli; aboneliği olmayanlara sabit ücret : Springer, Wiley (2012’ye dek)  Kurumsal abonelikler hesaba katılmaksızın üzerinde anlaşmaya varılmış bir formüle göre maliyet paylaşımı (2012-14)

24 Model Uygulamaları  Bütçe, kullanım veya nüfus esas alınabilmekte, değişen oranlarda bunların tümü veya bazılarının bir kombinasyonu uygulanabilmektedir.  Anderson, genel bütçe veya kaynak alım bütçesi, yıllık dolaşım, derme büyüklüğü  Yaygın olarak kullanıma dayalı paylaşım modelleri uygulanmaktadır Anderson, D. (March 2006), “Allocation of Costs for Electronic Products in Academic Library Consortia,” College & Research Libraries. 123-135

25 Avrupa’dan Bir Örnek  % 40 eşit dağıtım  % 30 Bütçeye göre paylaşım  % 30 Nüfusa göre paylaşım

26 FUB Göstergesi  Yeni katılan üyelere uygulanan sabit fiyata denk bir miktarın tüm üyelere eşit dağıtımdan sonra kalanın  % 33 Üniversite bütçesine  % 33 Nüfusa  % 33 kullanıma göre paylaşımı

27 Örnek Kurumların Büyüklükleri DÇK < 2.499 DK 2.500 – 4.999 DOA 5.000 – 9.999 DO 10.000 – 19.999 DOÜ 20.000 – 29.999 DB 30.000 – 39.999 DÇB 40.000-59.999 ÖK < 4.999 ÖOA 5.000 – 9.999 ÖO > 10.000

28 Örnek KurumSpringer 2011 İçerik Springer 2011 Erişim Springer 2011 2011 Modeli + % 52012 Formüle Göre2012 UygulamaBir Avrupa ModeliSage Modeli DÇK < 2499 Ağrı İÇ € 19.294€ 20.258€ 20.693€ 20.341€ 14.501€ 13.037 DK 2500 - 4999 Mehmet Akif € 19.294€ 20.258€ 22.005€ 20.529€ 17.525€ 13.037 DKS 2500 - 4999 İYTE€ 21.829€ 6.989€ 28.818€ 30.259€ 23.630€ 28.530€ 16.358€ 32.438 DOA 5000 - 9999 Harran € 19.294€ 20.258€ 24.629€ 20.644€ 21.795€ 13.037 DOAS 5000 - 9999 Gaziantep€ 16.662€ 14.882€ 31.544€ 33.122€ 26.704€ 31.229€ 25.045€ 27.013 DO 10000 - 19999 Yüzüncü Yıl € 19.294€ 20.258€ 28.075€ 20.644€ 28.577€ 15.320 DOS 10000 - 19999 Ondokuz Mayıs€ 27.248€ 7.798€ 35.046€ 36.798€ 32.665€ 35.046€ 35.540€ 40.410 DOÜ 20000 - 29999 SDÜ € 19.294€ 20.258€ 32.162€ 20.837€ 35.584€ 17.175 DOÜS 20000 - 29999 İTÜ€ 149.250€ 7.798€ 157.048€ 164.900€ 39.459€ 144.155€ 43.619€ 170.368 DBS 30000 - 39999 Ankara€ 21.620€ 9.503€ 31.123€ 32.679€ 46.613€ 33.301€ 62.535€ 36.356 DÇB40000-59999Selçuk € 19.294€ 20.258€ 43.248€ 21.223€ 61.539€ 17.175 DÇBS40000-59999Gazi€ 41.530€ 6.070€ 47.600€ 49.980€ 51.440€ 49.980€ 70.686€ 57.261 ÖK< 4999Çankaya € 19.294€ 20.258€ 21.835€ 20.529€ 17.551€ 13.037 ÖKS< 4999Koç€ 11.108€ 8.185€ 19.294€ 20.258€ 24.465€ 20.644€ 19.257€ 21.181 ÖOA5000 - 9999Bahçeşehir € 19.294 € 20.258 € 23.251 € 20.644 € 20.636 € 13.037 ÖO> 10000Bilgi € 19.294 € 20.258 € 23.798 € 20.644 € 21.154 € 15.320 Örneklemde: Minimum 19.29420.25820.69320.34114.50113.037 Maksimum 157.048164.90051.440144.15570.686170.368 Ortalama 32.75734.39530.29233.05831.99432.200 Gerçek verilerde: Minimum 20.28920.34113.420 Maksimum 60.565144.15582.986 Ortalama 27.593

29 selma@etu.edu.tr


"Selma Aslan ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi TOBB ETÜ Kütüphane Müdürü Çeşme, 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları