Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek (x)Alınan kararları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek (x)Alınan kararları."— Sunum transkripti:

1 1 Sorular ve Cevaplar

2 2 ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek (x)Alınan kararları bakanlığa bildirmekle yükümlüdür ← Doğru cevap ( )Tesislerde yapılacak abakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek ( )İş yerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir?

3 3 ( )İş güvenliği uzmanı ( )İşveren vekili (x)Formen, ustabaşı ← Doğru cevap ( )İşyeri hekimi İSİG Kurulunda aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir?

4 4 ( )İşyeri hekimi (x)İş güvenliği mühendisi ← Doğru cevap ( )İş veren vekili ( )İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekreterliğini kim yapar?

5 5 ( )İşveren veya vekili gereken araç ve gereci sağlamak zorundadır ( )İ.S.G. Kurulları ayda bir toplanır (x)İ.S.G. Kurullarının kararları danışma organı niteliğindedir ← Doğru cevap ( )İ.S.G. Kurulları sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur İSİG Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır

6 6 (x)85 ← Doğru cevap ( )65 ( )95 ( )75 Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir?

7 7 ( )12 ( )15 ( )10 ( )11 İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır?

8 8 ( )Sanayi, Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri ( )İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisleri ( ) Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerleri (x)Hepsi ← Doğru cevap Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır

9 9 (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşyeri mimari projesi ( )Beyanname ( )İşyerinin vaziyet planı Aşağıdakilerden hangisi Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler arasındadır?

10 10 ( )60 ( )80 ( )90 ( )70 İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır

11 11 ( )50 15 ( )40 75 (x)20 45 ← Doğru cevap ( )30 65 işyerindeki Merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır?

12 12 ( )Hiçbiri ( )Tesis İznidir ( )Kurma İznidir ( )İşletme İznidir İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyet planı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin

13 13 ( )40 ( )10 (x)30 ← Doğru cevap ( )20 İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir

14 14 ( )3.5 (x)3 ← Doğru cevap ( )2 ( )2.5 İşyerinin kuruluşunda, sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır

15 15 ( )700 (x)500 ← Doğru cevap ( )800 ( )600 İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg. yük taşıyabilmelidir

16 16 ( )15 ( )7 (x)10 ← Doğru cevap ( )9 İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır?

17 17 ( )İşçi ( )İşçi temsilcisi (x)İşveren ← Doğru cevap ( )Sendika İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır?

18 18 ( )Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile ( )İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar.

19 19 ( )9 ( )11 ( )10 ( )8 Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir?

20 20 ( )İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek ( ) İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek ( )Denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek (x)Hiçbiri ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz

21 21 ( )24 saat 60 dakika ( )60 dakika 24 saat ( )36 saat 90 dakika. ( )90 dakika. 36 saat İş yeri hekimleri; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az.............., buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az............. süre hizmet verirler.

22 22 ( )200 (x)220 ← Doğru cevap ( )210 ( )240 Eğitimin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz?

23 23 (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar ( )Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür ( )Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir

24 24 ( )Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, ( )Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde, (x)Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde, ← Doğru cevap ( )Hiçbiri İş güvenliği uzmanlarından; (A) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler

25 25 ( )Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz, (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Özel kuruluşlar tarafından, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler, yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz. ( )İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz, Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar

26 26 ( )İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü (x)4857 sayılı İş Kanunu ← Doğru cevap ( )3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ( )ILO sözleşmeleri İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

27 27 ( )Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak. ( )İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek ( )Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, değerlendirme sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek (x)Hepsi ← Doğru cevap İSG Genel Müdürlüğün, eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir

28 28 ( )85 (x)70 ← Doğru cevap ( )80 ( )75 Eğitim sonunda, eğitime katılanların başarılı sayılmaları için, Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır

29 29 (x)24 ← Doğru cevap ( )52 ( )48 ( )36 İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz

30 30 ( )% 90 ( )% 60 ( )%70 ( )% 80 Eğitime katılanlar, teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır

31 31 ( )Dinamik Yük deneyi ( )Kararlılık Deneyi ( )Şartnameye uygunluk Deneyi ( )Statik Yük deneyi Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

32 32 ( )Islak ve gergin bekletilmemeli ( )Asit ve aşındırıcılardan korunmalı ( )Her kullanımdan önce kontrol edilmeli (x)Demir askılara asılmalı ← Doğru cevap Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden hangisi risklidir?

33 33 ( )G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır ( )Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir ( )Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır (x)Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir ← Doğru cevap Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır

34 34 ( )Kulaklı çengel ( )Kilitli zincir (x)Vinç Kancası ← Doğru cevap ( )Kelepçe Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir

35 35 ( )Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır ( )Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır (x)Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır ← Doğru cevap ( )Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler kullanılır. Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

36 36 ( )Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması (x)Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi ← Doğru cevap ( )Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması ( )Uzun ömürlü ve dayanıklı olması Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından hangisi yanlıştır?

37 37 ( )Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır (x)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde sarılmış halat kalmamalıdır ← Doğru cevap ( )Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır ( )Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

38 38 ( )Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır ( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı ( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı (x)Kesinlikle yağlanmamalı ← Doğru cevap Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi yanlıştır?

39 39 (x)İş yeri hekimin onayı verilene kadar işe ara verilecektir. ← Doğru cevap ( )Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. ( )Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. ( )Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir

40 40 ( )15 günde bir kez ( )3 ay da bir kez (x)5 yılda bir kez ← Doğru cevap ( )9 ay da bir kez Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanıldığı işyerlerinde risk değerlendirmesi en az hangi aralıkta bir yapılmalıdır?

41 41 (x)2003 ← Doğru cevap ( )2009 ( )2006 ( )2005 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlüğe girmiştir.

42 42 ( )Kanserojen mutajen maddelere maruz kalan çalışanların beslenmesi konusunda özel önlemler alınması ( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır. ( )İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir. ( )Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır. Hangisi kanserojen mutajen maddelere karşı alınacak önlemlerden biri değildir

43 43 ( )İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek ( )işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltmak (x)Kanserojen madde ile çalışanların temas halinde olduğu aile bireylerin sağlık kontrollerini yaptırmak ← Doğru cevap ( )Eğer mümkünse daha az zararlı olan maddelerin kullanılmasını sağlamak Hangisi işverenin yükümlülüklerinden biri değildir

44 44 ( )Kanserojen ve mutajen madde ile çalışan arasında olmasa gereken minimum mesafe ( )Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ( )Kanserojen ve mutajen maddelerin bir iş yerinde bulunması gereken en az miktarı ( )Bir maddenin kanserojen veya mutajen sayılması o maddeden dolayı hastalındığı tespit edilen en az çalışan sayısı Sınır değer kavramını açıklayınız

45 45 I.İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek II.İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek III.İşçinin yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işe girişten önce almış olduğunu denetlemek IV.İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. ( )I,III ( )II, IV ( )I,II, IV ( )II,III,IV 4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri arasında sıralanan aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

46 46 ( )Ağır ve tehlikeli işler raporu damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. ( )Ağır ve tehlikeli işler raporu ilgili bölge müdürlüğünün talebi üzerine düzenlenir. ( )İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur. ( )Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler işe girişlerinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kere muayene olmalıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işler ile ilgili olarak İş Kanunu'nda düzenlenen hususlardan biri değildir?

47 47 ( )Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. ( )Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. ( )İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (x)İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası'nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir?

48 48 ( )7 iş günü - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ( )4 iş günü - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne ( )3 iş günü - Sağlık Bakanlığı'na (x)2 iş günü - ilgili bölge müdürlüğüne ← Doğru cevap 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, "İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç.......... içinde yazı ile......................... bildirmek zorundadırlar."

49 49 ( )Belediyeler Kanunu ( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ( )Anayasa ( )Borçlar Kanunu Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?

50 50 I. Bir işyerinde, işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. II.İşyeri kapatma kararı, işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir. III.Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. IV.Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. V.Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır anacak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz. ( )I, III, V (x)II, V ← Doğru cevap ( )II, IV ( )IV, V 4857 İş Kanunu'na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi/hangileri doğru değildir?

51 51 ( )Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. (x)İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir. ← Doğru cevap ( )İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. ( )Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52 52 ( )El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir. ( )El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. ( )Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. ( )Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

53 53 ( )Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. ( )Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. ( )Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. ( )Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

54 54 (x)Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. ← Doğru cevap ( )Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. ( )Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. ( )Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir?

55 55 ( )Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. ( )İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır. ( )İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir. ( )İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

56 56 ( )İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. ( )Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. ( )Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır. (x)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır. ← Doğru cevap Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

57 57 (x)Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır. ← Doğru cevap ( )Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. ( )Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır. ( )Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

58 58 ( )Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. (x)Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır. ← Doğru cevap ( )Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir. ( )Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır. El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

59 59 ( )Oksijen ( )Hidrojen ( )Asetilen ( )SPG Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir

60 60 x)Alev Geri Tepmesini önler ← Doğru cevap ( )Gazın düzenli akışını ayarlar ( )Gazın filtre edilmesini sağlar ( )Alev boyunu ayarlar Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?

61 61 ( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması ( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi ( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak (x)Kalifiye eleman eksikliği ← Doğru cevap Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

62 62 ( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması ( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması ( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları (x)Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?

63 63 ( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez ( )Görünen ışınlar ışık stresi, yorgunluk, mide bulantısı yapar ( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır ( )Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

64 64 ( )(Hepsi doğru) ( )(5) ( )(1) ( )(4) 1- 4857 sayılı kanunun 78. maddesine göre çıkartılan malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır. 2- Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık güvenlik bilgilerini de kapsar. 3- Malzeme Güvenli Bilgi formları yanıcılık ve patlayıcılık bilgileri de içerir. 4- Malzeme Güvenlik Bilgi formları kişisel korunma malzemesini de belirler. 5- Malzeme Güvenlik Bilgi formunu hazırlayanın imzası olmalıdır. İfadelerinden hangisi yanlıştır.

65 65 ( )Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. ( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır. ( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur. ( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

66 66 ( )Patlayıcı ortamlardan 2 ve 22 bölgede 1. kategori ekipman ( )Patlayıcı ortamlardan 0 ve 20 bölgede 3. kategori ekipman (x)Patlayıcı ortamlardan 1 ve 21 bölgede 2. kategori ekipman ← Doğru cevap ( )3. kategori ekipman bütün bölgelerde uygulanır Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

67 67 ( )Ekzotermik reaksiyon ( )Hızlı yanma ( )Yanma (x)Patlama ← Doğru cevap Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

68 68 ( )Havalandırma (x)Çalışanların eğitimi ← Doğru cevap ( )İkame ( )Kişisel koruyucu Aşağıdaki şıklardan hangisi organizasyona yönelik önlemlerdendir

69 69 1- İşyerinin genel planı, 2- Makine ve teçhizat yerleşim planı, 3- Proses tanımlaması, 4- Kullanılan maddelerin tanımlanması ( )2,3,4 ( )1,3,4 ( )hepsi ( )1,2,3 Aşağıdakilerden hangileri patlamadan korunma dokümanıdır?

70 70 ( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 50 cm yarıçaplı küredir. (x)Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır. ← Doğru cevap ( )Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı küredir. ( )Kişinin burnu merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır, Solunum bölgesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tarif edilir

71 71 1- Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 2- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, 3- Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 4- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı, ( )2,3,4 ( )1,3,4 ( )1,2,3 ( )hepsi Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma hakkındaki yönetmelik kapsamına aşağıdaki çalışmalardan hangileri girmez?

72 72 ( )TLV değer, STEL değer, MAC değer, Kabul edilebilir limit değer (x)MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer ← Doğru cevap ( )MAC değer, Kabul edilebilir değer, TWA değer, STEL değer ( )Kabul edilebilir limit değer, MAC değer, TLV değer, STEL değer 1-Müsaade edilen azami konsantrasyon, 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer, 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama Konsantrasyon. İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir?

73 73 1- Patlama limitlerinde gaz- hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması 2- Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması 3- Zengin patlayıcı madde karışımı ve ateşleme enerjisi 4- Fakir karışım konsantrasyonu ve ateşleme kaynağı ( )1,2 ( )1,2,3 ( )2,3,4 ( )hepsi Patlama hangi şartlarda olur?

74 74 ( )patlayıcı gaz karışımı ( )patlayıcı ortam ( )patlama ( )tehlikeli ortam Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma.......... denir?

75 75 ( )(2-3-4) ( )(1-2-4) ( )(1-2-3) ( )(1-3-4) 1- Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi, 2- Statik elektrik yük boşalmalarının önlenmesi, 3- Katodik koruma yapılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi, 4- Ex-proof malzeme kullanılarak patlama enerjisi kaynağının önlenmesi İfadelerinden doğru olan ifadeler hangileridir?

76 76 (x)Yanıcı sıvı gaz ve tozun az miktarda kullanımı ← Doğru cevap ( )İyi bir havalandırma ( )Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi ( )Açık havalı sahada çalışmak Hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir

77 77 ( )(a-b-c-e) ← Doğru cevap ( )Hepsi ( )(b-c-d-e) ( )(a-b-d-e) Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmalarda şu ifadelerden hangileri doğru ifadelerdir? a- Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar, b- Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise, c- İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise. d- Biyolojik sınır değer aşılması halinde işçi sağlık gözetimine tabi tutularak aynı işte çalışmasına devam eder. e- Risk değerlendirmesi yenilenir

78 78 ( )Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde (x)En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde ← Doğru cevap ( )Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde ( )Bilimsel araştırma ve deneylerde Kimyasl maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz?

79 79 ( )Yangın sınıflamasında (x)Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında ← Doğru cevap ( )Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde ( )Hepsinde Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır

80 80 ( )(b-c-d) (x)(a-b-c) ← Doğru cevap ( )(hepsi) ( )(b-c) Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a- İşçiler üzerinde yapılan tetkiklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumda b- Sağlık yönünden olumsuzluğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet halinde, c- Özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma ihtimalinin olduğu durumda d- Bu gözetimler kan ve idrar tahlilleri ile yapılır.

81 81 ( )1,2 ( )4,5 (x)5 ← Doğru cevap ( )2,3 Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmaz? 1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 2- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü, 5- İşverenin üretime yönelik istekleri

82 82 ( )sindirim ( )hepsi ( )solunum ( )deri Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?

83 83 ( )Mesleki maruziyet sınır değeri ( )MAC değer ( )Kabul edilebilir limit değer ( ) TLV (TWA) değer Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir?

84 84 ( )(a-b-c-d) ( )(a-c-d) ( )Hepsi doğru (x)(a-c-e) ← Doğru cevap Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a- Risk değerlendirmesi yapılmadan Kimyasal maddelerle çalışmalar yapılamaz b- Risk değerlendirmesi sadece 5 yılda bir yapılır. c- Risk değerlendirmesi iş kazasından sonrada yapılmalıdır. d- Yeni bir kimyasal madde ile çalışmada risk değerlendirmesi yapmaya ihtiyaç yoktur. e- Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında değişiklik olduğunda tekrarlanır.

85 85 ( )şiddet ( )potansiyel risk ( )risk ( )tehlike Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir

86 86 ( )potansiyel tehlike (x)risk ← Doğru cevap ( )şiddet ( )tehlike Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin Çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya Çıkma İhtimali nedir?

87 87 ( )yanma olayını önleme çalışmalarıdır. ( )tehlikeli ortam oluşmaması için yapılan çalışmaların tümüdür. ( )patlamadan korunma doküman çalışmalarının tümüdür. (x)patlamayı önleme kurallarının tümüdür. ← Doğru cevap Patlama limitlerinde karışımın meydana gelmemesi ve patlama enerjisinin açığa çıkmaması için yapılacak çalışmalar, nedir?

88 88 ( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. ( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. ( )Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. (x)Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. ← Doğru cevap Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir

89 89 ( )Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?

90 90 ( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı ( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı ( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı (x)İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı ← Doğru cevap Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

91 91 ( )Kullanım süreleri ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )Maruziyet sıklığı (x)İşyerindeki çalışan sayısı ← Doğru cevap Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?

92 92 ( )İletken baret (x)Yalıtkan baret ← Doğru cevap ( )Madenci bareti ( )Plastik baret Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır?

93 93 ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )Kullanılma süreleri ( )Kişisel koruyucu donanımın kalitesi ( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?

94 94 ( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa ( )Riskler önlenmişse ( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa (x)Teknik tedbirler yetersizse ← Doğru cevap Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır

95 95 ( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler (x)Bina yıkım işleri ← Doğru cevap ( )Ergitme ocaklarında yapılan işler ( )Demiryolu manevra işleri Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir?

96 96 (x)Çizme ← Doğru cevap ( )Sedye ( )Gaz ölçüm cihazı ( )Tabanca Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?

97 97 ( )El ve kol koruyucuları ( )Baş koruyucuları ( )Göz ve yüz koruyucuları (x)Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz

98 98 ( )Termometre ( )Metanometre (x)Anemometre ← Doğru cevap ( )Barometre Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür

99 99 ( )Ateşleme sırasında alınacak önlemler ( )Şev yüksekliği (x)Bir kademede çalışabilecek en çok işçi sayısı ← Doğru cevap ( )Kademe genişliği Bir açık işletme yönergesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

100 100 ( )20 metre ( )30 metre (x)Hiçbiri ← Doğru cevap ( )10 metre Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır?

101 101 (x)Manyeto ile ← Doğru cevap ( )Akümülatör ile ( )Elektrik akımı ile ( )Hepsi Elektrikli ateşleme hangi araç ile gerçekleştirilir

102 102 ( )İlk yardımcı (x)Ateşleyici ← Doğru cevap ( )Maden mühendisi ( )Daimi nezaretçi 50 işçinin çalışmakta olduğu bir mermer ocağı işletmesinde, aşağıdaki unvanlı personelden hangisinin istihdam edilmesi zorunlu değildir?

103 103 ( )% 1.5 (x)% 2 ← Doğru cevap ( )% 2.5 ( )% 4 Metan oranın yüzde kaçı geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade edilmez?

104 104 ( )Tahkimat Yönergesi ( )Açık İşletme Yönergesi (x)Patlamadan Korunma Dokümanı ← Doğru cevap ( )Sağlık ve Güvenlik dokümanı Maden ve Taşocakları İşletmelerinde, aşağıdaki dokümanlardan hangisinin hazırlanması zorunlu değildir?

105 105 x)Havai Fişekler ← Doğru cevap ( )Dinamitler ( )Fitiller ( )Kapsüller Aşağıdaki patlayıcı madde cinslerinden hangisinin "CE Uygunluk İşareti" ile işaretlenmesi zorunlu değildir?

106 106 ( )% 1 ( ) % 2 (x) % 0.5 ← Doğru cevap ( )% 1.5 Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır?

107 107 (x)Karakol ← Doğru cevap ( )Kademe ( )Niş ( )Baraj Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden hangisidir

108 108 ( )Adi Kapsül ( )İnfilaklı Fitil ( )Kara Barut (x)Gecikmeli Kapsül ← Doğru cevap Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme vasıtası kullanılmalıdır

109 109 (x)Kelebe ← Doğru cevap ( )Fere ( )Başyukarı ( )Bür Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığa ne denir?

110 110 ( )Tahlisiye Cihazı ( )Basınçlı Hava Tüplü maske ( )Gaz Maskesi (x)Hiçbiri ← Doğru cevap Grizulu bir ocakta hangi tip kişisel koruyucu kullanılması zorunludur

111 111 ( )0-17 ( )5-25 (x)4-15 ← Doğru cevap ( )0-100 Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz eder?

112 112 ( )Metan ( )Grizu ( )Karbondioksit (x)Hiçbiri ← Doğru cevap Aşağıdaki gazlardan hangisi zehirleyicidir

113 113 (x)Dolgu yapılmalıdır ← Doğru cevap ( )Domuz damları ile tahkim edilmelidir ( )En az 5-6 have bırakılmalıdır ( )Havalandırma yapılmalıdır Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında hangi işlem yapılmalıdır

114 114 (x)Arına Paralel Tahkimat ← Doğru cevap ( )Çelik Bağ ( )Kilit Tahkimat ( )Kasa Tahkimatı Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz?

115 115 ( )Olduğu gibi bırakılır ( )Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır (x)30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir ← Doğru cevap ( )Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır

116 116 ( )Madenci Baş Lambası ( )Karpit lambası ( )Davy Lambası (x)Hiçbiri ← Doğru cevap Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak değildir

117 117 (x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Poligon Bağ ( )Kilit Tahkimat ( )Süren Kamalar Bir ana nakliyat galerisi içerisinde kendini tutamayan tavan formasyonunun bulunması durumunda hangi tip ilave tahkimat yapılabilir?

118 118 ( )İşle ilişkili hastalıklar ( )üst solunum yolu enfeksiyonları ( )Duyu kaybına yol açan hastalıklar. ( )Kalp damar hastalıkları İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir

119 119 ( )İşsizlik maaşı ( )Sürekli iş göremezlik ödeneği ( )Kıdem tazminatı (x)Geçici iş göremezlik ödeneği ← Doğru cevap Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme yapılır

120 120 ( )Maddi Tazminat davası ( )Maddi Nafaka davası ( )Rücu davası ( )Manevi tazminat davası Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir

121 121 ( )I,III ( )I,III,IV ( )III,IV ( )Hepsi I. Maruziyetin sonlandırılması II. Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması III. Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması IV. Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavi uygulanması Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir

122 122 ( )Kişisel koruyucu uygulamaları ( )Psikolojik rehberlik uygulamaları ( )Tıbbi yaklaşımlar ( )Kaynakta kontrol yaklaşımları Hangisi meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarından sayılmaz

123 123 ( )Radyolojik yöntemler ( )Analitik yöntemler ( )Biyokimyasal yöntemler ( )Patolojik incelemeler Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanısında kullanılabilecek laboratuar yöntemlerinden biri değildir

124 124 ( )Genel sağlık sorunları ( )İşe özgü olan sağlık sorunları ( )İşle ilişkili hastalıklar (x)Ailevi yatkınlık gösteren hastalıklar ← Doğru cevap Çalışan bir kişinin sağlık sorunları 3 grupta ele alınabilir, hangisi bu tanımlama içinde yer almaz

125 125 ( )Bütün işlerin tanımlanması ( )Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı ( )İşyeri maruziyetleri (x)İşçinin ailesinde aynı hastalığın varlığı ← Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlanmasında kullanılan ayrıntılı çalışma öyküsü içinde yer almaz

126 126 ( )Temel sağlık hizmetleri tüzüğü ( )4857 sayılı iş kanununda ( )Mesleki hastalıklar kanununda (x)Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde ← Doğru cevap Meslek hastalığının tanımı hangisinde yapılmıştır

127 127 ( )Ağır sağlık riski yaratmaması (x)İşyerinde yapılacak düzenlemelerle korunulabilir olması ← Doğru cevap ( )Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülmesi ( )Tedavilerinin kolay olması Hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir

128 128 ( )İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma ( )Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı, solunum sistemi hastalığı vb.) ( )Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma (x)Cinsiyete göre sınıflandırma ← Doğru cevap Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz

129 129 ( )III-I-II ( )II-I-III ( )I-III-II ( )I-II-III I. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması II. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması III. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları yukarıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır

130 130 ( )2 yıl ( )6 ay (x)10 yıl ← Doğru cevap ( )1 ay Slikozis hastalığı durumunda işverenin yükümlülük süresi ne kadardır

131 131 (x)Stres nedenli meslek hastalıkları ← Doğru cevap ( )Kimyasal nedenli meslek hastalıkları ( )Fiziksel nedenli meslek hastalıkları ( )Tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı gruplarından biri değildir.

132 132 ( )Mesleki solunum sistemi hastalıkları ( )Deri kanseri ( )Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar ( )Kemik ve eklem zararları Hangisi C grubu meslek hastalığı sayılmıştır

133 133 ( )İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır ( )Belli meslek sahiplerinde sıklıkla görülen hastalıklardır (x)Meslek hastalığı bir kişinin, çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır ← Doğru cevap ( )Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır Hangisi meslek hastalığının tanımıdır

134 134 (x)İşe giriş muayenesi ← Doğru cevap ( )Sistematik muayene ( )İlk muayene ( )Aralıklı muayene Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir


"1 Sorular ve Cevaplar. 2 ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek (x)Alınan kararları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları