Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S O D E S ( Sosyal Destek Programı) TANITIM TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S O D E S ( Sosyal Destek Programı) TANITIM TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1

2 S O D E S ( Sosyal Destek Programı) TANITIM TOPLANTISI

3  SODES (Sosyal Destek Programı): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen bir programdır. (Uygulama Usul ve Esasları) SODES NEDİR ?

4  Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.  Program; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenen illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi sürecini içermektedir.

5  SODES, 2008–2012 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur.  2008 ve 2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde uygulanan programın verimliliği dikkate alınarak 2010 yılında uygulama alanı genişletilmiş; ilimizinde bulunduğu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller uygulama alanına dahil edilmiştir.

6  SODES’in en önemli amacı bölgenin beşeri sermayesini güçlendirilmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

7  Sosyal içerme projeleri,  İstihdam projeleri,  Kültür, sanat ve spor projeleri (Uygulama Usul ve Esasları) SODES KAPSAMINDA NE TÜR PROJELER DESTEKLENİR?

8  Sosyal içerme Projeleri: Yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

9  İstihdam Projeleri: Bu bileşen kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.

10  Kültür, sanat ve spor projeleri : Bu bileşen kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir.

11  Kamu kuruluşları,  İl/ilçe özel idareleri,  Belediyeler,  Mahalli idare birlikleri,  Üniversiteler,  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Sivil toplum kuruluşları. (Uygulama Usul ve Esasları) KİMLER SODES PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLİR?

12  Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.  Valilikler tarafından Müsteşarlığa teklif edilecek projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşur.

13  Desteklenecek projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre verilebilir  Program kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup herhangi bir üst sınırı bulunmamaktadır.  Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. (Uygulama Usul ve Esasları) SODES PROJELERİNİN UYGULAMA SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ NE KADARDIR?

14  Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)  Yolculuk giderleri, SODES PROJELERİ NE TÜR HARCAMALARI KARŞILAMAKTADIR?

15  Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)  Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  Sarf malzemeleri maliyetleri,

16  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),  Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.),  Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,  Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler,  Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.

17  Yalnızca 50.000 TL ve üzerinde bütçe büyüklüğü olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak (en fazla bir personele) aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.  Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.  Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.

18  Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.  Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.  Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri ödemesi sonrasında, işlem maliyetleri düşüldükten sonra proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır.  Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir.

19  Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.  Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.  Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.

20 Desteklenecek projelerin seçiminde;  SODES programının temel amaçlarına uygunluk,  Sürdürülebilirlik,  Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,  Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,  Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,  Proje hedef kitlesinin genişliği ve  İlin öncelikleri göz önünde bulundurulur. DESTEKLENECEK SODES PROJELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

21  Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.  Valilikler, seçim kriterlerine göre değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir.  Valiliklerden Müsteşarlığa gönderilecek tüm projelerin toplam azami tutarı 15 milyon TL’dir.  Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.  Valiliklerden Müsteşarlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Desteklenecek projeler Müsteşarlık tarafından hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Müsteşarlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

22  Müsteşarlıkça desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri, Valiliklerce açılan SODES banka hesabına aktarılır.  SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenek valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.  Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı, 2010 yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları hükümlerine göre yapılır. Proje amacı dışında kullanılamaz.  SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri Valiliklerce takip edilerek belirli dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir. SODES PROJE ÖDENEKLERİ NASIL AKTARILMAKTADIR?

23 İLLER 20082009Toplam Proje SayısıProje Tutarı Proje SayısıProje Tutarı Proje SayısıProje Tutarı ADIYAMAN903.998.9501299.079.35021913.078.300 BATMAN426.429.1806711.120.35010917.549.530 DİYARBAKIR537.094.7507212.453.40012519.548.150 GAZİANTEP372.940.820868.770.70012311.711.520 KİLİS312.519.570806.035.5501118.555.120 MARDİN343.074.6001119.776.20014512.850.800 SİİRT342.916.2508811.013.80012213.930.050 ŞANLIURFA678.000.00012312.870.15019020.870.150 ŞIRNAK105.025.8802210.744.8003215.770.680 TOPLAM39842.000.00077891.864.3001.176133.864.300 GAP BÖLGESİNDE UYGULANAN SODES PROJELERİNİN DAĞILIMI

24 Proje T ü r ü 20082009Toplam Proje SayısıProje Tutarı Proje SayısıProje Tutarı Proje SayısıProje Tutarı İstihdam816.825.35015717.335.85023824.161.200 Sosyal İ ç erme12117.410.62030046.230.70042163.641.320 K ü lt ü r Sanat ve Spor19617.764.03032128.297.75051746.061.780 TOPLAM39842.000.00077891.864.3001.176133.864.300 GAP BÖLGESİNDE UYGULANAN SODES PROJELERİNİN DAĞILIMI

25 Proje Koordinasyon Birimi  Valiliklerde, İlgili Vali Yardımcısının Koordinatörlüğünde Bir Proje Koordinasyon Birimi Kurulur  Birim asgari 3 proje uzmanı, 1 mali işler personelinden oluşur.  Bu birimlerde görevli personel sadece SODES’le ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilecek ve herhangi bir SODES projesinin yürütülmesinde de görev almayacaktır. Bu birimler, SODES projelerinin il düzeyinde tanıtımı, koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürüteceklerdir. SODES PROJELERİ UYGULAMA ve TAKİP SÜRECİ

26 Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneği  Müsteşarlığı tarafından Valiliklere SODES proje ödenekleri dışında, illerdeki SODES uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ödenek tahsis edilebilir.  Ödeneğin amacı, Valiliklerin SODES’e ilişkin il düzeyinde üstlendikleri tanıtım, koordinasyon, izleme ve denetleme sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için oluşturulacak olan SODES proje birimlerinin DPT Müsteşarlığı tarafından belirlenen asgari nitelikleri sağlar hale getirilmesine destek olunmasıdır.

27 Ödenek, proje koordinasyon birimlerinde aşağıda belirtilen faaliyetler için kullanılır:  Personele ilişkin, sözleşmeli ise maaş, kamu görevlisi ise fazla mesai, ek ders ücreti vb. giderleri,  Personelin SODES’le ilgili yurt içinde gerçekleştirecekleri yolculuklara ait yol, konaklama, harcırah vb. giderler,  Eğitim giderleri,  Taşıt kiralama, yakıt vb. giderleri,  Ofis donanımı ve küçük çapta tadilat giderleri,  İletişim, kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri,  Valiliklerin SODES’le ilgili olabilecek bankacılık, noter vb giderleri,  SODES’le ilgili bilgilendirme yapmak üzere gerçekleştirilecek olan konferans, toplantı, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin giderler,  SODES’e ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması için gerekli internet sitesi, broşür, afiş, reklam vb. giderler. Ödenek kapsamında Valilikteki SODES proje biriminde çalışan sözleşmeli personele ödenecek olan ücret aylık brüt 2000 TL’yi aşamaz. Ödenek kapsamında kamu personeline ödenecek fazla mesai ve/veya ek ders ücreti kişi başı aylık 400 TL’yi geçemez.

28 İLLERTUTAR ADIYAMAN196.200 BATMAN263.250 DİYARBAKIR293.200 GAZİANTEP175.700 KİLİS128.350 MARDİN192.750 SİİRT208.950 ŞANLIURFA313.050 ŞIRNAK236.550 TOPLAM2.008.000 GAP BÖLGESİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ

29 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ Silk Puşi ProjesiİstihdamDiyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 12 Ay200.000 TL Hazır Giyim Sektörüne Ara Eleman Projesi İstihdamDiyarbakır Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8 Ay202.000 TL Fotoğraf Atölyesi Projesi Kültür - Sanat - Spor Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 Ay47.500 TL GAP Spor Okulları Projesi Kültür - Sanat - Spor Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi 12 Ay1.000.000 TL Haydi Kızlar Okula Devam Projesi Sosyal İçermeİl Millî Eğitim Müdürlüğü 7 Ay200.000 TL Artık Benim de Bir İşim Var Projesi İstihdamİl Millî Eğitim Müdürlüğü 12 Ay100.000 TL Sokak Çocuğu Kulübü Projesi Sosyal İçermeSosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 12 Ay26.170 TL Kırsalda Eğitim Gören Öğrencileri Seviye Belirleme Sınavına Hazırlama Projesi Sosyal İçermeÇermik Kaymakamlığı12 Ay98.000 TL ÖRNEK PROJELER

30 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE S Ü RESİ PROJE B Ü T Ç ESİ CNC Operat ö rl ü ğ ü Meslek Kursu İstihdamEsnaf Ve Sanatkarlar Odası6 Ay60.000 TL Okul Ö ncesi Okullaşma Oranının Artırılması M ü d ü rl ü ğ ü Sosyal İ ç ermeİl Mill î Eğitim10 Ay240.000 TL Bakımı Yapılmayan Yaşlı Ve Hasta Kalmasın İstihdamG Ü NFED12 Ay70.000 TL K ü lt ü r At ö lyesiK ü lt ü r - Sanat - Spor Gaziantep Ü niversitesi12 Ay110.000 TL Kadınlarla BuluşuyoruzSosyal İ ç ermeKAMER12 Ay52.100 TL Sokaktan Okula Okuldan Hayata Sosyal İ ç erme Ç INARDER9 Ay500.000 TL Gen ç Kız ve Kadınlara Meslek Ö ğretilerek Topluma Kazandırılması Sosyal İ ç ermeKilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği Başkanlığı 12 Ay85.000 TL ÖRNEK PROJELER

31 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE S Ü RESİ PROJE B Ü T Ç ESİ Kırsal Kesime Spor Alanları K ü lt ü r - Sanat - Spor Kilis İl Ö zel İdaresi7 Ay100.000 TL Tekstil ve Makine Nakışı Ü retim At ö lyesi İstihdamKilis İl Ö zel İdaresi12 Ay130.000 TL Mardin ’ de Atletizm Sporunu Sevdirme Ve Yaygınlaştırma Projesi K ü lt ü r - Sanat - Spor Mardin Atletizm Spor Kul ü b ü 12 Ay175.000 TL Her Kadın Bir Girişimci Projesi Sosyal İ ç ermeİl Ö zel İdaresi12 Ay250.000 TL Taş İşlemeciliğinin Geliştirilmesi K ü lt ü r - Sanat - Spor Midyat Kaymakamlığı K ö ylere Hizmet G ö t ü rme Birliği Başkanlığı 12 Ay250.000 TL Bilgisayar Sınıfı ProjesiSosyal İ ç ermeMidyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube M ü d ü rl ü ğ ü 4 Ay35.000 TL ÖRNEK PROJELER

32 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE S Ü RESİ PROJE B Ü T Ç ESİ İstihdam Garantili Halı Dokumacılığı Eğitimi Projesi İstihdamSiirt ’ i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği 12 Ay125.540 TL Resim - M ü zik Kursu Projesi K ü lt ü r - Sanat - Spor Gen ç lik ve Spor İl M ü d ü rl ü ğ ü 8 Ay29.220 TL Yoksul ve Başarılı Ö ğrencilerin Ö SS Hazırlığı İ ç in Dershaneye G ö nderilmesi Projesi K ü lt ü r - Sanat - Spor Kurtalan K ö ylere Hizmet G ö t ü rme Birliği Bşk 6 Ay112.500 TL KADIN SPOR KONDİSYON MERKEZİ K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR KOZLUK KAYMAKAMLIĞI 12 Ay45.000 10 KIRSAL OKULA BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR KOZLUK KAYMAKAMLIĞI 6 Ay90.400 KOZLUK YİBO DİNLENME VE SPOR KOMPLEKSİ K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR KOZLUK KAYMAKAMLIĞI 10 Ay63.400 ÖRNEK PROJELER

33 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE S Ü RESİ PROJE B Ü T Ç ESİ Ö ĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMA PROJESİ K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR GERC Ü Ş HALK EĞİTİM M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 12 Ay57.150 Ö SS HAZIRLIK KURSUK Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR GERC Ü Ş HALK EĞİTİM M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 12 Ay58.700 K Ü T Ü PHANE KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ BATMAN Ü NİVERSİTESİ K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR12 Ay50.000 Ç OCUK SANATK Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR GEN Ç K Ü LT Ü R DERNEĞİ9 Ay100.000 DAHA G Ü ZEL YARINLARA K Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR BATMAN SOSYAL HİZMETLER İL M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 12 Ay1.000.000 SOKAKTAN SPORAK Ü LT Ü R, SANAT VE SPOR GEN Ç LİK SPOR İL M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 7 Ay80.000 CNC İLE HEP BİR ADIM Ö NDE İSTİHDAMKİLİS TEKNİK VE END Ü STRİ MESLEK LİSESİ 12 Ay180.000 ÖRNEK PROJELER

34 PROJE ADIBİLEŞEN KONUSUPROJE SAHİBİ KURULUŞPROJE S Ü RESİ PROJE B Ü T Ç ESİ OTO ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ İSTİHDAMKİLİS TEKNİK VE END Ü STRİ MESLEK LİSESİ 12 Ay163.600 GELENEKSEL TEKSTİL AT Ö LYESİNİN MODERN TEKSTİL AT Ö LYESİNE D Ö N Ü ŞT Ü R Ü LMESİ İSTİHDAMMUSABEYLİ KAYMAKAMLIĞI 12 Ay64.900 TAŞLI ARAZİLERİN ISLAHI İLE TARIMA ALAN KAZANDIRMA İSTİHDAMİL Ö ZEL İDARESİ12 Ay320.400 CAM BOYAMA İŞLEME SANATINI Ö ĞRETİM VE Ü RETİM AT Ö LYESİ İSTİHDAMİL Ö ZEL İDARESİ4 Ay180.000 TOPLUM YARARINA AĞA Ç LANDIRMA İSTİHDAMKİLİS İL TARIM M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 12 Ay150.000 ASANS Ö R TESİSATI USTA YETİŞTİRME PROGRAMI İSTİHDAMBAYINDIRLIK VE İSKÂN M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 8 Ay35.000 OKUL Ö NCESİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ İSTİHDAMPERVARI İL Ç E MİLL Î EĞİTİM M Ü D Ü RL Ü Ğ Ü 6 Ay160.000 SİİRT GE Ç İLK Ö ĞRETİM OKULU VE ORTA Ö ĞRETİM Ö ĞRENCİLERINE Y Ö NELİK KARİYER REHBERLİĞİ PROJESİ İSTİHDAMSİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI12 Ay100.000 ÖRNEK PROJELER

35 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"S O D E S ( Sosyal Destek Programı) TANITIM TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları