Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

2 S O D E S (Sosyal Destek Programı) TANITIM TOPLANTISI

3 SODES NEDİR ? SODES (Sosyal Destek Programı): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen bir programdır. (Uygulama Usul ve Esasları)

4 Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. Program; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenen illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi sürecini içermektedir.

5 SODES, 2008–2012 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur. 2008 ve 2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde uygulanan programın verimliliği dikkate alınarak 2010 yılında uygulama alanı genişletilmiş; ilimizinde bulunduğu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller uygulama alanına dahil edilmiştir.

6 SODES’in en önemli amacı bölgenin beşeri sermayesini güçlendirilmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

7 SODES KAPSAMINDA NE TÜR PROJELER DESTEKLENİR?
Sosyal içerme projeleri, İstihdam projeleri, Kültür, sanat ve spor projeleri (Uygulama Usul ve Esasları)

8 Sosyal içerme Projeleri:
Yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

9 İstihdam Projeleri: Bu bileşen kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.

10 Kültür, sanat ve spor projeleri :
Bu bileşen kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir.

11 KİMLER SODES PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLİR?
Kamu kuruluşları, İl/ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları. (Uygulama Usul ve Esasları)

12 Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Valilikler tarafından Müsteşarlığa teklif edilecek projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşur.

13 SODES PROJELERİNİN UYGULAMA SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ NE KADARDIR?
Desteklenecek projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre verilebilir Program kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı TL olup herhangi bir üst sınırı bulunmamaktadır. Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. (Uygulama Usul ve Esasları)

14 SODES PROJELERİ NE TÜR HARCAMALARI KARŞILAMAKTADIR?
Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Yolculuk giderleri,

15 Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri,

16 Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.), Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.

17 Yalnızca TL ve üzerinde bütçe büyüklüğü olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak (en fazla bir personele) aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.

18 Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.
Kişi başı en fazla TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri ödemesi sonrasında, işlem maliyetleri düşüldükten sonra proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır. Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir.

19 Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır. Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.

20 DESTEKLENECEK SODES PROJELERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?
Desteklenecek projelerin seçiminde; SODES programının temel amaçlarına uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği ve İlin öncelikleri göz önünde bulundurulur.

21 Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
Valilikler, seçim kriterlerine göre değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir. Valiliklerden Müsteşarlığa gönderilecek tüm projelerin toplam azami tutarı 15 milyon TL’dir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz. Valiliklerden Müsteşarlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Desteklenecek projeler Müsteşarlık tarafından hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Müsteşarlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

22 SODES PROJE ÖDENEKLERİ NASIL AKTARILMAKTADIR?
Müsteşarlıkça desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri, Valiliklerce açılan SODES banka hesabına aktarılır. SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenek valinin onayıyla proje hesabına aktarılır. Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı, 2010 yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları hükümlerine göre yapılır. Proje amacı dışında kullanılamaz. SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri Valiliklerce takip edilerek belirli dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir.

23 GAP BÖLGESİNDE UYGULANAN SODES PROJELERİNİN DAĞILIMI
İLLER 2008 2009 Toplam Proje Sayısı Proje Tutarı ADIYAMAN 90 129 219 BATMAN 42 67 109 DİYARBAKIR 53 72 125 GAZİANTEP 37 86 123 KİLİS 31 80 111 MARDİN 34 145 SİİRT 88 122 ŞANLIURFA 190 ŞIRNAK 10 22 32 TOPLAM 398 778 1.176

24 GAP BÖLGESİNDE UYGULANAN SODES PROJELERİNİN DAĞILIMI
Proje Türü 2008 2009 Toplam Proje Sayısı Proje Tutarı İstihdam 81 157 238 Sosyal İçerme 121 300 421 Kültür Sanat ve Spor 196 321 517 TOPLAM 398 778 1.176

25 SODES PROJELERİ UYGULAMA ve TAKİP SÜRECİ
Proje Koordinasyon Birimi Valiliklerde, İlgili Vali Yardımcısının Koordinatörlüğünde Bir Proje Koordinasyon Birimi Kurulur Birim asgari 3 proje uzmanı, 1 mali işler personelinden oluşur. Bu birimlerde görevli personel sadece SODES’le ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilecek ve herhangi bir SODES projesinin yürütülmesinde de görev almayacaktır. Bu birimler, SODES projelerinin il düzeyinde tanıtımı, koordinasyonu, izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürüteceklerdir.

26 Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneği
Müsteşarlığı tarafından Valiliklere SODES proje ödenekleri dışında, illerdeki SODES uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ödenek tahsis edilebilir. Ödeneğin amacı, Valiliklerin SODES’e ilişkin il düzeyinde üstlendikleri tanıtım, koordinasyon, izleme ve denetleme sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için oluşturulacak olan SODES proje birimlerinin DPT Müsteşarlığı tarafından belirlenen asgari nitelikleri sağlar hale getirilmesine destek olunmasıdır.

27 Ödenek, proje koordinasyon birimlerinde aşağıda belirtilen faaliyetler için kullanılır:
Personele ilişkin, sözleşmeli ise maaş, kamu görevlisi ise fazla mesai, ek ders ücreti vb. giderleri, Personelin SODES’le ilgili yurt içinde gerçekleştirecekleri yolculuklara ait yol, konaklama, harcırah vb. giderler, Eğitim giderleri, Taşıt kiralama, yakıt vb. giderleri, Ofis donanımı ve küçük çapta tadilat giderleri, İletişim, kırtasiye ve sarf malzemesi giderleri, Valiliklerin SODES’le ilgili olabilecek bankacılık, noter vb giderleri, SODES’le ilgili bilgilendirme yapmak üzere gerçekleştirilecek olan konferans, toplantı, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin giderler, SODES’e ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması için gerekli internet sitesi, broşür, afiş, reklam vb. giderler. Ödenek kapsamında Valilikteki SODES proje biriminde çalışan sözleşmeli personele ödenecek olan ücret aylık brüt 2000 TL’yi aşamaz. Ödenek kapsamında kamu personeline ödenecek fazla mesai ve/veya ek ders ücreti kişi başı aylık 400 TL’yi geçemez.

28 GAP BÖLGESİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ
İLLER TUTAR ADIYAMAN BATMAN DİYARBAKIR GAZİANTEP KİLİS MARDİN SİİRT ŞANLIURFA ŞIRNAK TOPLAM

29 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ Silk Puşi Projesi İstihdam Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 12 Ay TL Hazır Giyim Sektörüne Ara Eleman Projesi Diyarbakır Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8 Ay TL Fotoğraf Atölyesi Projesi Kültür - Sanat - Spor Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6 Ay TL GAP Spor Okulları Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi TL Haydi Kızlar Okula Devam Projesi Sosyal İçerme İl Millî Eğitim Müdürlüğü 7 Ay Artık Benim de Bir İşim Var Projesi TL Sokak Çocuğu Kulübü Projesi Sosyal Hizmetler İl TL Kırsalda Eğitim Gören Öğrencileri Seviye Belirleme Sınavına Hazırlama Projesi Çermik Kaymakamlığı TL

30 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ CNC Operatörlüğü Meslek Kursu İstihdam Esnaf Ve Sanatkarlar Odası 6 Ay TL Okul Öncesi Okullaşma Oranının Artırılması Müdürlüğü Sosyal İçerme İl Millî Eğitim 10 Ay TL Bakımı Yapılmayan Yaşlı Ve Hasta Kalmasın GÜNFED 12 Ay TL Kültür Atölyesi Kültür - Sanat - Spor Gaziantep Üniversitesi TL Kadınlarla Buluşuyoruz KAMER TL Sokaktan Okula Okuldan Hayata ÇINARDER 9 Ay TL Genç Kız ve Kadınlara Meslek Öğretilerek Topluma Kazandırılması Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği Başkanlığı TL

31 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ Kırsal Kesime Spor Alanları Kültür - Sanat - Spor Kilis İl Özel İdaresi 7 Ay TL Tekstil ve Makine Nakışı Üretim Atölyesi İstihdam 12 Ay TL Mardin’de Atletizm Sporunu Sevdirme Ve Yaygınlaştırma Projesi Mardin Atletizm Spor Kulübü TL Her Kadın Bir Girişimci Projesi Sosyal İçerme İl Özel İdaresi TL Taş İşlemeciliğinin Geliştirilmesi Midyat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bilgisayar Sınıfı Projesi Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü 4 Ay TL

32 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ İstihdam Garantili Halı Dokumacılığı Eğitimi Projesi İstihdam Siirt’i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği 12 Ay TL Resim - Müzik Kursu Kültür - Sanat - Spor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 8 Ay TL Yoksul ve Başarılı Öğrencilerin ÖSS Hazırlığı İçin Dershaneye Gönderilmesi Projesi Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bşk 6 Ay TL KADIN SPOR KONDİSYON MERKEZİ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KOZLUK KAYMAKAMLIĞI 45.000 10 KIRSAL OKULA BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI 90.400 KOZLUK YİBO DİNLENME VE SPOR KOMPLEKSİ 10 Ay 63.400

33 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMA PROJESİ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR GERCÜŞ HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 12 Ay 57.150 ÖSS HAZIRLIK KURSU 58.700 KÜTÜPHANE KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ 50.000 ÇOCUK SANAT GENÇ KÜLTÜR DERNEĞİ 9 Ay DAHA GÜZEL YARINLARA BATMAN SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ SOKAKTAN SPORA GENÇLİK SPOR İL 7 Ay 80.000 CNC İLE HEP BİR ADIM ÖNDE İSTİHDAM KİLİS TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

34 ÖRNEK PROJELER PROJE ADI BİLEŞEN KONUSU PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJE SÜRESİ PROJE BÜTÇESİ OTO ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ İSTİHDAM KİLİS TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 12 Ay GELENEKSEL TEKSTİL ATÖLYESİNİN MODERN TEKSTİL ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MUSABEYLİ KAYMAKAMLIĞI 64.900 TAŞLI ARAZİLERİN ISLAHI İLE TARIMA ALAN KAZANDIRMA İL ÖZEL İDARESİ CAM BOYAMA İŞLEME SANATINI ÖĞRETİM VE ÜRETİM ATÖLYESİ 4 Ay TOPLUM YARARINA AĞAÇLANDIRMA KİLİS İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR TESİSATI USTA YETİŞTİRME PROGRAMI BAYINDIRLIK VE İSKÂN 8 Ay 35.000 OKULÖNCESİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ PERVARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM 6 Ay SİİRT GEÇ İLKÖĞRETİM OKULU VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERINE YÖNELİK KARİYER REHBERLİĞİ PROJESİ SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI

35 T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
TEŞEKKÜR EDERİZ…


"T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları