Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR"— Sunum transkripti:

1 2012 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR
FATİH KAYA İVDB GRUP MÜDÜR V.

2 SORU 1 - Hem ABD’de hem de Türk vatandaşı olan ABD’de ikamet eden kişinin ABD’de bulunan hediyelik eşya ticarethanesindeki malları internet aracılığı ile satması halinde Türkiye'den talepte bulunanlarca satış bedellerinin Türkiye'deki banka hesabına yatırılması bu satışlardan elde edilen gelirin ABD’de vergilendirilmesi durumunda elde edilen kazanç nasıl vergilendirilir? CEVAP Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; GVK’nın 3’üncü maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir." şeklinde açıklama yapılmıştır. ABD mukimi olan kişi dar mükellef olarak değerlendirilecek elde ettiği kazanç ABD ile Türkiye arasında ÇVÖA olduğundan anlaşma hükümlerine göre vergilendirilecektir.

3 SORU 2- Türk vatandaşı olarak Almanya’da çalışan ve ikamet eden kişinin, Türkiye’de bulunan ve tevkif suretiyle vergilendirilen işyerlerinden elde ettiği kira gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecek mi? Kira tutarlarının kiracılar tarafından eksik beyan edilmesi durumunda ne yapılması gerekmektedir? CEVAP 2- Gelirin elde edildiği dönemde Almanya’da ikamet ettiğini belirtir, Alman yetkili makamlarından alınmış mukimlik belgesi ve ilgili yıllarda altı aydan fazla süreyle Türkiye’de bulunmadığının Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile tevsiki şartıyla, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan ödemeler üzerinden kesilmesi gereken gelir vergisi tevkifatlarının kiracılar tarafından eksik beyan edilmesi durumunda ise, yapılan kira ödemelerinin; 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü birimleri aracı kılınmak suretiyle gerçekleştirilmesinin sağlanması şartıyla herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4 SORU 3- Evde yapılan pastaların, el ilanı ve kartvizit dağıtılarak satılması halinde, esnaf muaflığından yararlanılabilir mi? CEVAP 3- Evde yapılacak pastaların satışının sabit bir işyeri açılmadan ve motorlu nakil vasıtaları kullanmaksızın gezici olarak sürdürülmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunun 9/1 maddesi uyarınca esnaf muaflığından yararlanılması mümkündür.

5 SORU 4- Sabit işyerinde yapılan yorgancılık faaliyeti esnaf muaflığı kapsamında mıdır?
CEVAP 4- GVK’nın 47’nci maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarının taşınması ve bu faaliyeti yapan kişinin kendi ürettiği ürünleri satması ve diğer şartları da taşıması kaydıyla, GVK’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde sayılan geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları arasında yer alan yorgancılık faaliyeti dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanılması mümkündür.

6 SORU 5– Foreks işleminden elde edilen gelir için beyanname verilmesi gerekir mi? Bu işlemler stopaja tabi midir? CEVAP 5- Foreks işlemleri olarak da adlandırılan kaldıraçlı döviz alım satım faaliyetlerinden doğan kazançların Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat yoluyla yahut mükerrer 80 inci madde kapsamında beyan yoluyla vergiye tabi tutulması söz konusu olmamakla birlikte, söz konusu faaliyetin ticari organizasyon içerisinde devamlılık arz edecek şekilde yapılması durumunda ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

7 SORU 6– Kişinin kendi arsası üzerine yaptığı akaryakıt istasyonu inşaatından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir mi? CEVAP 6- Şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşan mesken veya şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşmamakla birlikte işyeri ya da mesken ve dükkan ünitelerinden oluşan inşaatın yapılması durumunda, ticari bir organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça ortaya çıkması nedeniyle bu faaliyetin de ticari sayılması gerekmektedir. 

8 SORU 7 - Veraset yoluyla intikal eden müşterek maliki bulunulan dairenin kira mukavelesi yapılmaksızın günlük veya haftalık olmak üzere eşyalı olarak kısa sürelerle kiraya verilmesi, kiralamadan başka hiçbir hizmet verilmemesi halinde, bu daireden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı mı, ticari kazanç mı olarak vergilendirilecektir? CEVAP 7- Veraset yoluyla edinilen ve bir organizasyon içerisinde devamlı olarak kısa sürelerle (günlük, haftalık) başkalarının istifadesine sunulan konuttan müşterek maliklerinin her birinin elde ettiği gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

9 SORU 8- Alınan mal ve hizmet bedellerine ilişkin 2011/Aralık ayında düzenlenen faturanın, mükellefe 2012/Ocak ayında ulaşması durumunda hangi yıl gideri olarak indirim konusu yapılması gerekir? CEVAP 8- Ticari kazancın tespitinde geçerli olan tahakkuk esası ve dönemsellik ilkelerine göre faturanın düzenlendiği tarihte; gider, mahiyet ve tutar olarak kesinleşmiş olduğundan giderin 2011 aralık ayı kayıtlarına intikali gerekmektedir.

10 SORU 9- Ocak ayında faturası gelen ancak önceki yılın Aralık ayına ait olan elektrik, telefon, doğalgaz ve su faturalarının, giderlere işlenmesinde hangi dönemin esas alınması gerekir? CEVAP 9- Bir önceki yılın Aralık ayına ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin faturalar izleyen takvim yılında düzenlenmiş olsa dahi, ilgili olduğu yıla ilişkin olarak beyan edilecek ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir. Ancak faturaların ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra düzenlenmesi halinde, ilgili yılda kazancın tespitinde dikkate alınmayan bu faturaların, düzenlendiği dönemin ticari kazancının tespitinde esas alınması mümkün bulunmaktadır.

11 SORU 10- Eşi ücretli olarak yanında çalışan ve ticaretle uğraşan mükellef, eşine yaptığı ücret ödemelerini ticari kazancının tespitine gider olarak indirebilir mi? CEVAP 10- İşyerinde çalıştırılan eşe yapılan ücret ödemelerinin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

12 SORU 11- Hazineye ait taşınmazın işgali nedeniyle ödenen ecrimisil bedeli ve ödenen gecikme zammı gider yazılabilir mi? CEVAP 11- Kira ödemesi niteliği taşıyan ecrimisil ödemelerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ecrimisil bedeline ilişkin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme zammı ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmayacaktır.

13 SORU 12- İşyeri personelinin geçirdiği iş kazası sonucunda mikro cerrahi yöntemiyle acil yapılması gereken ameliyatın ücret farkının işletme tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme kazançtan indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 12 - İş kazası sonucu personelin tedavisi için yapılan sağlık harcamalarının, işletme adına düzenlenecek belgelerle tevsiki halinde GVK'nın 40’ıncı maddesinin iki numaralı bendi gereğince kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

14 SORU 13- Mahkeme kararına göre iş akdi feshinin geçersizliği nedeniyle işe iadesine karar verilen işçilerin, süresi içinde işe geri alınmaması nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen işe iade tazminatları, boşta geçen süreler için yapılan aylık ücret ödemeleri ile mahkeme masrafları gider kaydedilebilir mi? CEVAP 13- İş sözleşmesinin feshedilmesi işleminin geçersizliğine hükmeden mahkeme kararında işe başlatılmama hali için belirlenen işe iade tazminatlarının ve mahkeme masraflarının GVK’nın 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında; ücret ödemelerinin ise aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

15 SORU 14- Özel binek otomobilinin işletmesinin aktifine kaydetmeden ticari faaliyetinde kullanan mükellef söz konusu aracı işletmeye kiraya vermesi halinde, araca ait benzin ve masrafları gider yazabilir mi? CEVAP 14- Mükellefin kendisiyle karşılıklı iki taraf olması ve kendisi ile hukuki sonuç doğuracak sözleşme yapması mümkün olmadığından, bu şekilde yapılan bir sözleşmeye dayanarak mükellefin şahsi malvarlığına dahil aracının giderlerinin safi kazancın tespitinde dikkate alması söz konusu olamayacağı gibi, aracın işletmenin aktifine kaydedilmeden ticari işletme işlerinde kullanması durumunda da araca ait giderlerin ticari kazançtan indirmesi mümkün değildir.

16 SORU 15- Sitede çalıştırılan, kaloriferci, elektrikçi, aşçı, bahçıvan, temizlik işçisi, güvenlik ve büro elemanlarına yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıl olmalıdır? CEVAP 15- Sitede çalıştırılan bahçıvan ve kaloriferciye yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden müstesna tutulması; elektrikçi, temizlikçi, aşçı, güvenlik ve büro işlerinde çalıştırılanların ise hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

17 SORU 16- Şehir içi personel taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere 27 kişilik otobüs satın alan kişi, söz konusu faaliyeti nedeniyle basit usulden faydalanabilir mi? CEVAP 16- Personel taşımacılığı faaliyetini aynı il sınırları içerisinde yapması nedeniyle, genel ve özel şartları topluca taşımak kaydıyla basit usulde vergilendirilmesi mümkündür. Ancak, 27 kişilik otobüs ile söz konusu faaliyetin şehirler arasında gerçekleştirilmesi halinde gerçek usulde ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir.

18 SORU 17- Adına kayıtlı şoför koltuğu dahil 15 koltuklu minibüs ile şehir içi yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan mükellefin yine şoför koltuğu dahil 15 koltuklu ikinci bir minibüs alması halinde basit usulde vergilendirilmeye devam edebilir mi? CEVAP 17- Şoför koltuğu dahil 15 kapasiteli araç ile sürdürülen minibüs işletmeciliği faaliyetinin yanında, ikinci bir minibüs alarak iki araçla faaliyette bulunması, GVK’nın 47’nci maddesinde yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulde mükellefiyetin devam etmesi mümkün değildir.

19 SORU 18- İki tane özürlü çocuğu bulanan ücretli, iki çocuğu için ayrı ayrı sakatlık indiriminden yararlanabilir mi? Maaş haricinde alınan ikramiyeden de bu indirim yapılabilir mi? CEVAP 18- Sakatlık indirim tutarları her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanacak ve indirimin uygulanmasında bu tutarlar toplu olarak dikkate alınacaktır. Çalışan kurumdan alınan maaş ve ikramiyeler Gelir Vergisi Kanunu yönünden ücret olarak değerlendirildiğinden bu gelirler nedeniyle sakatlık indiriminden de faydalanılması gerekir.

20 SORU 19- Mimarlık ve inşaat tasarım faaliyeti dolayısıyla mükellef olan kişinin sahip olduğu arsa üzerinde yılları arasında özel villa inşaatı yapılması durumunda, söz konusu inşaat işinde geçici ve sigortalı olarak çalıştırılan işçilere ödenen ücretler vergilendirilecek mi? CEVAP 19- Yapmış olduğu villa (mesken) inşaatının şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşmaması ve kazanç sağlama amacı güdülmemesi şartıyla söz konusu villa inşaatının özel inşaat olarak değerlendirilmesi ve inşaatta çalıştırılan işçilerin "Diğer Ücretli" olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda ödeme yapılan işçilerin vergi karnesiyle bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak vergilerini tarh ettirip ödemeleri gerekmektedir.

21 SORU 20- Şehiriçi minibüslerinde herhangi bir araca bağlı kalmaksızın şoför olarak çalışan kişiye (bir araca bağlı olarak çalışan şoförlerin yerine bir veya iki sıra bakan geçici şoförler ), şoförlük mesleğinden dolayı mükellefiyet kaydı yapılır mı? CEVAP 20- Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler yanında şoför olarak çalışılması halinde elde edilen ücret gelirinin, GVK’nın 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gerçek ücret olarak, basit usulde vergilendirilen mükellefler yanında çalışması halinde ise elde ettiği ücret gelirinin, GVK’nın 64/1, 109, 110, 117 ve 118 inci maddeleri kapsamında “Diğer Ücret” olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

22 SORU 21- Serbest meslek erbabı, işyerinde çalıştırdığı eşine ödediği ücretleri gider olarak indirebilir mi? CEVAP 21- GVK’nın 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür. Ancak söz konusu ücret ödemelerinin serbest meslek erbabı tarafından icra edilen mesleki faaliyetin idame ettirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olması gerekmektedir.

23 SORU 22- Şirketin çalışanları adına ödediği grup sigorta poliçe bedellerini doğrudan gider yazılabilir mi? CEVAP 232- Grup sigorta poliçesi kapsamında şirket tarafından çalışanları adına ödenen özel sağlık sigortası tutarlarının, personele yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek GVK’nın 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, ücret olarak vergilendirilmesi gereken söz konusu menfaatlerin tamamının GVK’nın 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak indirilebilecektir.

24 SORU 23- Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri karşılamak üzere kullandığı krediye ait faizi gider yazılabilir mi? CEVAP 23- Çalıştırılan işçilerin ücretleri ve iş yerinizin genel giderlerini karşılamak üzere kullanılan banka kredisine ilişkin olarak ödenen faizin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilerek mesleki kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu kredinin şahsi harcamalar için de kullanılması durumunda, buna ilişkin faizin gider olarak indirilemeyecektir.

25 SORU 24- Eşe ait aracın giderleri serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 245- Taşıtlara ait giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak gösterilebilmesi için taşıtın kiralanması veya envantere dahil edilmesi ve işte kullanılması gerekmekte olup envantere dâhil olmayan ve eşe ait olup kiralanmayan otomobil için yapılan (akaryakıt, bakım onarım vb.) giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kaydedilmesi mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, eşe ait olan aracın yapılacak bir sözleşme ile kiralanması durumunda, söz konusu aracın giderleri ile araca ödenen kira giderlerinin işte kullanılması şartıyla serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınması mümkündür.

26 SORU 25- Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları, mesleki kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 25- Mesleğin icrası sırasında kullanılması zorunlu olan giysiler için yapılan harcamaların (mesleki faaliyetinizle mütenasip olması şartıyla) kazancın tespitinde elde edilen hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olmayan giysiler için yapılan harcamaların indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

27 SORU 26- Serbest meslek kazancının yanında 1. 000,00
SORU 26- Serbest meslek kazancının yanında 1.000,00.-TL mesken kira gelirinin olması durumunda elde edilen mesken kira geliri Gelir Vergisi Beyannamesine dahil edilecek midir? CEVAP 26- Serbest meslek kazancından dolayı beyanname verilmesi gerekmekte olup, ayrıca serbest meslek faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde belirtilen istisnadan yararlanılamayacak olunması nedeniyle 1.000,00.-TL tutarındaki mesken kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.

28 SORU 27- İptali için dava konusu edilen vasiyetname de yer alan gayrimenkuller nedeniyle elde edilen gelirlerinin Mahkeme kararına istinaden bankada bir hesaba yatırılması ve bu hesabın mahkemece terekeden el çekilinceye kadar muris adına blokeli olması halinde gayrimenkul kira gelirlerinin Mahkeme tarafından görevlendirilen tereke idare memuru tarafından mı yoksa mirasçılar tarafından mı beyan edilmesi gerekmektedir? CEVAP 27- Murisin terekesine ait kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olarak, ölüm tarihinden mirasın paylaştırılmasına kadar olan dönemlere ait gelirlerin, vergi sorumlusu sıfatıyla tereke idare memuru beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ancak, terekenin paylaşıldığı tarihten itibaren de gayrimenkul sermaye iradı elde eden mirasçılar vergisel yükümlülüklerini yerine getirecektir.

29 SORU 28- Dairesinden elde ettiği kira geliri ödemelerinin eşinin banka hesabına yapılması ayrıca kiracının 2012 Aralık ayına ait kira bedelini bir sonraki yılın Ocak ayında ödemesi durumunda, GMSİ beyannamesinin kim tarafından verilecektir? Geç tahsil edilen kira bedeli hangi yılın geliri olarak beyan edilecektir? CEVAP 28- Şahsına ait olan ancak kira ödemeleri eşinin banka hesabına yatırılmış bulunan gayrimenkule ilişkin olarak elde edilen kira gelirinin, GVK’nın 21’inci maddesinde belirtilen istisna tutarını aşan kısmının sahibi tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gayrimenkul sermaye iratlarında tahsilat esası geçerli olduğundan, elde edilen kira gelirinin nakden veya aynen tahsil edildiği dönemin geliri olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, 2012 yılına ilişkin olarak 2013 yılında tahsil edilen kira gelirinin tahsil edildiği yılın kira geliri olarak dikkate alınacağı tabiidir.

30 SORU 29- TOKİ’den alınan ve ikamet olarak kullanılan daire için ödenen taksitler ile taksitler içinde yer alan artış tutarları faiz gideri olarak indirim konusu yapılabilir mi? CEVAP 29- Toplu Konut İdaresi Başkanlığından alınan ve ikamet edilen konut için ödenen taksit tutarlarının gider olarak indirimi mümkün olmadığı gibi, taksitler içinde yer alan artış tutarlarının da faiz gideri olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

31 SORU yılında kredi ile alınarak kiraya verilen ve 2012 yılında satılan konutun satış yapılırken kredi anapara ve faizin tamamının ödenmesi halinde ödenen faizin tamamı kira gelirinden indirilebilir mi? Satış nedeni ile elde edilen kazanç vergilendirilir mi? CEVAP 30- Ödenen faizin tamamı kira gelirinden indirilebilir. Ayrıca konutun iktisap bedelinin %5’i de indirim konusu edilebilir. Ancak %5’e ilişkin indirilemeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz ve doğan zarar sonraki yıllara devretmez. Konutun satışı dolayısıyla elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecek olup, ödenen kredi faizleri kira gelirinden gider olarak indirildiği için maliyet bedeline eklenemez.

32 SORU 31- Mülkiyeti şahsına ait ve aktifine kayıtlı muhasebe bürosunun odalarından birini başka bir mali müşavire kiraya verilmesi durumunda, elde edilecek kira geliri için serbest meslek makbuzu düzenlenecek mi? Gelir vergisi tevkifatı yapılacak mı? CEVAP 31– GVK’nın 70’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ticari ve zirai işletmeleri kapsadığından ve GVK da serbest meslek faaliyetinde kullanılan mal ve hakların kiralanmasından doğan kazancın serbest meslek kazancı sayılacağına dair bir hüküm de bulunmadığından, muhasebe bürosu olarak kullanılan işyerinin bir odasının kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gelir serbest meslek kazancı değil gayrimenkul sermaye iradı olacaktır. Kiracı tarafından yapılacak kira ödemeleri karşılığında GVK’nın 94/5-a maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla tahsil ettiği kira bedelleri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır.

33 SORU 32- Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin verilen beyannamede sehven götürü gider usulünün seçilmesi halinde düzeltme beyannamesi verilerek gerçek gider usulü seçilebilir mi? CEVAP 332- Sehven götürü gider usulünü seçilmesi halinde, beyanname verilen takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi verilmesi halinde gerçek gider usulünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

34 SORU yılında peşin bedelle gayrimenkul satın alındığı ve adına tapu tescilinin tarihinde yapıldığı durumda, değer artış kazancının hesaplanmasında ilk iktisap tarihi olarak hangi tarih dikkate alınacaktır? CEVAP 33- Gayrimenkulün, tapuya tescil edildiği tarihinden önce, 2006 yılında fiilen kullanımına bırakıldığının ispatlanması halinde, iktisap tarihi olarak 2006 yılı esas alınacaktır.

35 SORU 34- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak verilen arsalarda sözleşme gereği müteahhidin hissesine düşen dairelerin kat irtifakı üzerinden üçüncü şahıslara satılması halinde arsa sahibinin gelir vergisi yönünden mükellef olması gerekir mi? CEVAP 34- Yapılan sözleşme gereği fiilen arsa sahibine ait olmayıp tapuda arsa sahibi adına kayıtlı görünen fakat gerçekte müteahhide ait olan dairelerin üçüncü kişilere satışından elde edilen gelirin, söz konusu müteahhit tarafından ticari kazanç olarak beyan edilmesi gerekmekte olup, dairelerin satışı sırasında arsa sahibi tarafından üçüncü kişilere tapuda devir işlemi de gerçek bir satış işlemi olmayacağından adına herhangi bir vergilendirme olmayacaktır.

36 SORU 35- Miras kalan arsanın müteahhit ile anlaşarak kat karşılığı verilmesi karşılığı, müteahhitten 2010 yılında alınan 4 daireden 3’nün 2012 yılı içerisinde satılması halinde elde edilen kazanç vergiye tabi olacak mı? CEVAP 35- Veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden şekli, niteliği gibi unsurlarının değişmesi “ivazsız iktisap edilme” niteliğini değiştirmeyeceğinden bu sözleşme ile edinilen dairelerin satışı değer artışı kazancının konusuna girmeyecektir. Ancak, elde edilen birden fazla gayrimenkulün aynı yılda ve aynı tarihte farklı kişilere veya farklı tarihlerde aynı kişiye satılmış olması halinde satışlardan elde edilen kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

37 SORU 36- Okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi?
CEVAP 36- Okul aile birlikleri GVK’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, okul aile birliklerine yapılan bağışın beyan edilen gelirden indirimi mümkün bulunmamaktadır.

38 SORU 37- Okullarda verilen yemek hizmetleri eğitim hizmeti kapsamında indirim konusu yapılabilir mi?
CEVAP 37- Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu yemek hizmetine ilişkin harcamaların eğitim gideri olarak indirilmesi mümkün değildir.

39 SORU yılında zararın bulunmasına rağmen 2011 hesap döneminde oluşan kârdan 2010 yılı zararın rızaen mahsup edilmemesi halinde 2010 yılı beyannamesinde mahsup edilmeyen 2010 yılı zararın 2012 hesap dönem beyannamesi üzerinden indirim yapılabilir mi? CEVAP yılı beyannamesinde indirim imkanı olduğu halde indirilmeyen 2010 yılı zararının, 2012 yılı matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmayıp 2010 yılı beyannamesinin düzeltilmesi yoluyla da indirimi mümkün değildir.

40 SORU 39- Konut kredisi kullanarak alınan gayrimenkule ilişkin faiz giderleri ile oturulan dairenin giderlerinin tamamının söz konusu gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden indirilememesi nedeniyle gayrimenkul kira gelirinden artan gider fazlalığı serbest meslek kazancından indirim konusu yapabilir mi? CEVAP 39- Gerçek gider usulünün seçilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradında indirim konusu yapılamayan konuta ilişkin kredi faizinin, serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün olup, gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılamayan gider fazlalığı sayılmayan kira bedellerinin ise serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

41 SORU 40- Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’de gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişi beyanname verecek mi? CEVAP 40- Bir takvim yılında altı aydan fazla yurt dışında kalanların Türk Vergi Mevzuatı’na göre dar mükellef statüsünde vergilendirilmesi gerekmekte olup, Türkiye’de elde edilen ve tamamı tevkifata tabii tutulan gayrimenkul sermaye iradı ( iş yeri kira ) gelirinden oluşması halinde söz konusu gelirlerden dolayı gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmemektedir. Ancak elde edilen gelirin mesken kira geliri olması halinde ilgili yıl için Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde belirtilen istisna tutarını aşması halinde tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen gelire istisna ve giderler beyanname üzerinden uygulanacaktır.

42 SORU 41- Ticari kazanç elde eden mükellefler aynı zamanda elde ettiği işyeri ve mesken kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde nasıl beyan edeceklerdir? CEVAP 41- Ticari kazanç elde eden mükellefler her halükarda beyanname vereceklerdir. Gayrimenkul sermaye iradı gelirinden (mesken kira geliri) ticari kazanç ile birlikte beyan edilmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesindeki istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ticari kazanç ile kira gelirleri toplamı ilgili bulunduğu yıla ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde belirtilen ikinci gelir dilimindeki beyan sınırını aşması durumunda işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.

43 SORU yılında ticari faaliyetinden doğan zararı, tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirinden fazla olan mükellefin, tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradı tutarı, 2. vergi dilimini geçmesi halinde beyannameye dahil edilebilir mi? GMSİ ilişkin tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin beyanname üzerinden mahsubu ve iadesi de mümkün müdür? CEVAP 42- Tefkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarı, ve ticari kazanca ait zarar toplamı, 2012 yılı için belirlenen beyan sınırı olan TL’yi aşmayacağından tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradı yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Beyannameye dahil edilmemiş kazanca ilişkin tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin beyanname üzerinden mahsubu ve iadesi de mümkün değildir.

44 SORU 43- Performansa göre hesaplanarak ödenecek olan personel primleri hangi dönemde gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır? CEVAP 43- Personele ödenmek üzere yılı performans değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenen ve hesap dönemi sonu itibariyle karşılığı ayrılan prim tutarlarına ilişkin gelir vergisi tevkifatı, söz konusu primlerin nakden veya hesaben ödendiği aşamada yapılacaktır. Söz konusu primlerin kayıtlarda personelin alacaklandırılması suretiyle tahakkuk ettirilmesinin hesaben ödemedir.

45 SORU 44- Vergi mükellefi olan Site Yöneticiliğinin genel kurulca, sitesi yöneticisine aylık belli bir miktar net huzur hakkı tespit edilmesi, ayrıca diğer üyelere de muhasebe işleri için belli bir tutar ödenmesi halinde sitesi yöneticiliğinin muhtasar beyanname vermesi gerekmekte midir? CEVAP 44- Tevkifat uygulamasında “sair kurum” olarak değerlendirilen site yöneticiliklerine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve denetçilere yönetim giderlerine katılmama oranında yapılan ödemeler gerçek ücret olarak kabul edilmemesi nedeniyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Bu kişilere yönetim giderlerinin üzerinde bir ödeme yapılması durumunda ise fazla kısmın ücret olarak vergilendirilmesi gerektiğinden bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. Ancak kat malikleri dışından yönetici ve denetçi seçilmesi halinde ise, bu kişilere yapılan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104’üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

46 TEŞEKKÜRLER…


"2012 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları