Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR. SAĞLIK MEVZUATI

4 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personelimizin tabi olduğu Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, kendisi ve aile bireyleri sağlık yardımlarımızdan istifade etmektedirler. Buna göre; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1 Sayılı Cetvel) ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (2 Sayılı Cetvel) tabi olan personele ve aile bireylerine; “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” ( Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ”lerinde ( ile her yıl yer alan usul ve esaslar çerçevesinde sağlık yardımında bulunulmaktadır. .

5 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) tarihinden sonra KPSS sınavını kazanarak açıktan atanmak suretiyle Kuruluşumuzda göreve başlayan personel; 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na tabi bulunmakta olup, anılan Kanunun 4/c maddesi gereğince sigortalı sayılmakta ve 60. maddesine istinaden de kendisi ve aile bireyleri ”Genel Sağlık Sigortası” kapsamında bulunmaktadırlar. Bu kapsamda bulunan personelin kendisinin ve aile bireylerinin tedavileri ilişkin işlemler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” tarafından yürütülmektedir.

6 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu çerçevede; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya 399 sayılı KHK’ye tabi personelin kendisine ve aile bireylerine, yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Uygulama Tebliğinde yer verilen usul ve esaslar doğrultusunda, tedavi yardımında bulunulmaktadır. Bu noktadan hareketle, personelin tedavi yardımlarımızdan istifade etme hakkına sahip olan aile bireyleri; a) Personelin, Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre resmi nikah ile evli olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşi,

7 c) Personelin aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Personelin bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan öz anne ve babası, c) Personelin aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları, olarak sıralanmaktadır. Diğer taraftan, Medeni Kanun hükümlerine göre aile bireyi olarak tanımlanan ancak, yukarıdaki sıralamada yer almayan aile bireyleri tedavi yardımlarımızdan yararlanamamaktadır. (Bkz tarih ve 16 sayılı genelge.) ( (Bkz tarih ve 2450 sayılı tebliğ) (Bkz tarih ve 5976 sayılı tebliğ.) 7

8 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5510 sayılı Kanuna tabi olarak KPSS sınavını kazanarak açıktan atanmak suretiyle Kuruluşumuzda tarihinden sonra ilk defa göreve başlayan personel, sağlık yönünden anılan kanunun 4/c maddesi gereğince sigortalı sayılmakta, 60. maddesi gereğince de genel sağlık sigortalısı sayılmakta, buna mukabil idari yönden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bulunmaktadır. Anılan Kanun maddesi kapsamındaki personelin aile bireylerinin tedavileri ile ilgili işlemlerde Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülmekte olup, söz konusu personel ve aile bireylerinin tedavilerine yönelik olarak hiçbir şekilde sağlık harcamaları karşılanmaz. Konuya ilişkin olarak Tebliğlerimizle gerekli açıklamada bulunulmuş olup,tebliğlerde yer verilemeyen hususlarda bulunulan yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının İl Müdürlüklerinden veya Genel Müdürlüğümüzden bilgi alınmak suretiyle uygulamada bulunulacaktır. Ayrıca, anılan personelin hastalanması halinde, Personel Müdürlüklerince (506 sayılı kanuna tabi işçilerimizde olduğu gibi) SSK Sigortalı Vizite Kağıdı doldurularak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemini gerçekleştirilecektir. Aile bireyleri için bu işleme gerek bulunmamakta olup, ilgililer doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarına Vatandaşlık Numarası bulunan Nüfus Cüzdanları ile müracaat edeceklerdir.

9 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer taraftan, bir sağlık kurum ve kuruluşunca aynı il içinde veya bir ilden diğer bir ile sevk edilme durumunda sağlık kurum ve kuruluşlarınca hasta sevk evrakı düzenlenmek suretiyle sevk işlemi gerçekleştirilecektir. İl dışına yapılan sevk işlemine dayanılarak yol gideri ve gündelik ödemeleri de Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacaktır. Ancak, personelin sevk edilmesi durumunda ve hak sahibi konumunda bulunan aile bireyine bahse konu edilen hasta sevk evrakında personelin refakat etmesi gerektiği belirtilmiş ise personel bu süre içinde görevli sayılacaktır. (Bkz tarih ve 1221 sayılı tebliğimiz.)

10 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HASTA SEVK İŞLEMLERİ (Personelin Görev, Aile Bireyinin İkamet Mahallindeki Hasta Sevk İşlemleri) Personelin görev mahallinde, aile bireylerinin ise ikamet mahallinde hastalanması halinde yapılacak hasta sevklerine ve buna bağlı olarak da sağlanan tedavilere yönelik işlemlere, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8. maddesinde ve yıllarına ait olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin maddesinde yer verilen hükümler dikkate alınarak uygulamada bulunulmaktadır. Buna göre; Personel açısından görev mahallindeki hasta sevk işlemlerinde, dikkat edilmesi gereken en önemli hususu görev yerinde “Kurum Doktoru” bulunup bulunmadığı hususu teşkil etmektedir.

11 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Doktoru çalıştırılıyor ise; personelin amiri tarafından imzalanmak suretiyle tanzim edilen hasta sevk kağıdı ile öncelikle Kurum Doktoruna müracaat edilmesi zorunlu olup, Kurum Doktoru tarafından lüzum görülmesi halinde, belirtilen süre içinde bulunulan yerdeki (Belediye sınırları ve mücavir alan içerisi) 2. veya 3. basamak sağlık kurumuna sevk işlemi gerçekleştirilecektir. Kurum Doktoru çalıştırılmıyor ise; Amir tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenen hasta sev kağıdı ile personel, bulunulan yerdeki (Belediye sınırları ve mücavir alan içinde) veya 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan müracaat etmek suretiyle tedavisi sağlanmaktadır. (Bkz tarih ve 3677 sayılı genelge)

12 (Bkz.06.07.2007 tarih ve 4080 sayılı tebliğ.)
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Aile bireylerinin hastalanması halinde, Kurum Doktoruna ilk müracaatın yapılması yönünde bir zorunluluk bulunmamakta olup, aile bireyleri istedikleri takdirde, bulunulan yerdeki (Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki) veya 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına cari yıla ait vizeyi taşıyan sağlık karnesi ile doğrudan müracaat etme imkanı tanınmıştır. Tedavi için müracaat edilen sağlık kurum ve kuruluşu özel statüde ise o sağlık kurum ve kuruluşunun, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olma şartı aranmaktadır. (Bkz tarih ve 4080 sayılı tebliğ.) (Bkz tarih ve 4161 sayılı tebliğ.) .

13 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi veya Özel ve 3. Basamak Sağlık Kurumları; a) 1. Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu: Kurum Hekimlikleri, Sağlık Ocağı, Verem Savaş Dispanseri, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ile Aile Hekimliği sözleşmesi yapmış Aile Hekimleri, 112 Acil Sağlık Hizmeti Birimi, Üniversitelerin Mediko-Sosyal Birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1. basamak sağlık üniteleri, b) 1. Basamak Özel Sağlık Kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan; Özel Poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan; Ağız ve Diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları,

14 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
c) 2. Basamak Resmi Sağlık Kurumu: Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, Dal Hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, Entegre İlçe Hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmayan hastaneleri, d) 2. Basamak Özel Sağlık Kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan; Tıp Merkezleri ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre, faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Özel Dal Merkezleri,

15 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
e) 3. Basamak Sağlık Kurumu: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite Tıp Fakültesi hastaneleri ile bu hastanelere bağlı Semt Poliklinikleri ve Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları Derneği arasında düzenlenen “Protokol” çerçevesinde, anlaşmalı bulunan Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Listesi” ( adresinde “Sağlık Mevzuatı” altında “Genel Yazılar” bölümünde sürekli güncellenmek suretiyle yer almaktadır.

16 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tedavi için müracaat edilen özel sağlık kurum veya kuruluşunun, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olma şartı aranmaktadır. Ancak, bu şart acil hallerde dikkate alınmamaktadır. Belirtilen hükümlerden de görüleceği üzere, “Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin, öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde 1.2. veya 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlaması esası teşkil etmektedir. Ayrıca, personelin tedavisinin sağlanmasına yönelik olarak usulüne uygun olarak hasta sevk evrakı düzenlemesi gerekmekte, buna mukabil aile bireyleri için böyle bir uygulamaya gerek bulunmamakta olup, aile bireyleri cari yıl vizesi taşıyan ve adlarına düzenlenmiş bulunan sağlık karneleri ile doğrudan doğruya sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edebilmektedirler. Personelin şehir içi sevk işlemleri, 3 iş günü için geçerlidir.

17 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ayrıca, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş bulunan illerde; tarihinden itibaren, gerek personelin gerekse aile bireylerinin öncelikle ilk müracaatlarını, Aile Hekimliği veya Aile Hekimliği dışında kalan Kurum Tabipliğine, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri Üniversitelerin Mediko-Sosyal Birimleri gibi 1. Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarına müracaat edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, 5258 sayılı Kanun gereği, Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimlerince verilen sağlık hizmetleri ile 1. Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin bedeli karşılanmayacaktır. Bunların dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarınca “Uygulama Tebliği” kapsamında verilen sağlık hizmetleri bedeli “Uygulama Tebliğ” esaslarına uygun olarak ödenecektir.

18 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimliğine Geçilen İller: -Adana Denizli Samsun Tunceli -Adıyaman –Düzce Karaman Trabzon – Amasya Edirne –Kastamonu -Yalova – Bartın –Elazığ Kayseri -Bayburt Erzurum Kırıkkale – Bilecik Eskişehir -Kırşehir- – Bolu Gümüşhane -Manisa – Burdur –Isparta Osmaniye -Çankırı İzmir Rize - Çorum –Karabük –Sinop

19 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tedavinin Bulunulan Yer (Belediye Sınırları ve Mücavir Alan) Dışında Sağlanması: D.M.T.Y.Yönetmeliğinin. 10. maddesinde ve yıllarında geçerli olan Tedavi yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 2.4. maddesinde esasa bağlanmıştır. Personelin veya aile bireylerinin, görev veya ikamet mahallinde bulunan (belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki) ve mevzuat hükümleri doğrultusunda müracaat ettikleri sağlık kurumlarında sağlanması esası teşkil etmektedir Ancak, istenilen tedavinin sağlanamaması durumunda, memuriyet veya ikamet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin bulunulan yerdeki (belediye sınırları ve mücavir alan içindeki) 2. veya 3. basamak sağlık kurumlarınca, hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki 2. veya 3. basamak sağlık kurumuna yapılması gerekmektedir.

20 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin sevk işlemleri tanzim edilen hasta sevk kağıdı üzerinden, aile bireylerinin ise cari yıla ait vizeyi taşıyan sağlık karnesi sayfaları doldurulmak suretiyle yürütülmektedir. Belirtilen usul ve esaslar üzerinden yapılan sevk işlemlerine dayanılarak hasta için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18/c ve 39. maddeleri ile D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 26. maddesi hükümleri doğrultusunda yol gideri ve gündelik ödenmektedir. Şehir dışına yapılan hasta sevk işlemleri, 5 iş günü geçerlidir. (Bkz tarih ve 1698/6 sayılı genelge)

21 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belirtilen şekilde mevzuata uygun olarak sevk edilen yerdeki sağlık Kurumunca; Personel için hasta sevk kağıdına, aile bireyi için sağlık karnesinin boş sayfasına müracaat tarihi/protokol numarasını ve uygulanan tedavinin gösterilmesi, Hasta ayakta tedavi görmüş ve tedavi süresi 1 gün ise hasta sevk evrakına veya sağlık karnesine sağlık kurumu tarafından verilen tarih, sağlık kurumuna müracaat tarihi olarak kabul edilecektir. Hastanın tedavisi 1 günden fazla sürmüş ise hastanın hangi tarihler arasında tedavi gördüğünün belirtilmiş olması, Hasta yatarak tedavi görmüş ise hastanın polikliniğe ilk müracaat ettiği tarih, servise yatışının yapıldığı tarih ve taburcu edildiği tarihin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, sevk yapılmaksızın veya usulüne uygun sevk yapılmaksızın bulunduğu yerden bir başka yerde bulunan sağlık kurumuna müracaat eden kişilere harcırah ödenmemektedir. Dolayısıyla da personel bu süreler de görevli sayılmayacaktır.

22 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu tedavilerden genel ilke ayaktan tedavilerde gündelik ödenmekte, yatarak tedaviler de ise gündelik ödenmemekte, ayrıca, ayaktan tedavilerde 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33/d maddesi gereğince yatacak yer ücretleri gündeliğin %50 artırımlı olarak belgelendirmek ve belge bedelini aşmamak üzere 10 gün ile sınırlı olarak ödenmektedir. Ayaktan tedavilerde, genel olarak hastane ile kalınan yer arasındaki mutat taşıt ücretleri de ödenmektedir. Ayrıca, sağlık kurumunca memuriyet veya ikamet mahalli dışına yapılan sevk işlemi esnasında, ilgili hekim tarafından hastalığın ne olduğu, mutat taşıt ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir taşıtla gitmesinin gerekçelerini belirtir ayrı bir rapor düzenlemesi ve başhekimlik tarafından onaylanması halinde ambulans veya uygun görülen taşıt bedeli ödenmektedir.

23 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Memuriyet veya ikamet mahalli dışına yapılan sevk işlemlerine münhasıran, sağlık kurumunun ilgili hekimi tarafından lüzum görülmesi ve başhekimlik tarafından onaylanması halinde, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. maddesinde yer verildiği üzere İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlığında kurulan komisyon tarafından belirlenmekte olup, bu komisyon tarafından belirlenen ücretler üzerinden şehir içi ve dışı ambulans ücretleri ödenmektedir. Bir başka nakil aracı olarak kullanılmaya başlayan “Hava Ambulansı”na ilişkin uygulamalar, anılan Uygulama Tebliği”nin maddesinde belirtildiği üzere sadece “Organ ve Doku Nakli Tedavileri” kapsamında ödenmektedir

24 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Refakatcı Refakat hususu ise 6245 sayılı Harcırah Kanunun 20. maddesinde ve D.M.T.Y. Yönetmeliğinin 27. maddesinde açıklandığı üzere; Hastanın tedavi amacıyla bir başka yere gönderilmesi durumunda yanında bir kimsenin bulundurulması zorunlu olduğunun hastayı gönderen sağlık kurumunun raporunda veya personel için hasta sevk evrakında, aile bireyinin sağlık karnesinin boş sayfası, üzerinde belirtmesi ve bu hususun sağlık kurumu başhekimliği tarafından imzalanmak suretiyle tevsiki zorunlu bulunmaktadır. Bu şekilde eşlik eden kimseye de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenmektedir. Ayrıca, refakatcı olarak birden fazla refakatcıya hekim tarafından lüzum görülse dahi sadece bir refakatcıya harcırah ödenmektedir. Tedavi yardımından istifade eden aile bireylerinin yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan sevk işlemi esnasında personelin refakatcı olması halinde, personel tedavi süresince görevli sayılmakta, personelin tedavi yardımlarımızdan istifade etmeyen aile bireyine refakat etmesi halinde harcırah ödemesi yapılamayacağı gibi görevli de sayılmamaktır.

25 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrol amacıyla yapılan sevk işlemi esasları; Bulunulan yer (Belediye sınırları ve mücavir alan) dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirmesi ve kontrole çağrılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla kurum hekimlikleri, aile hekimlikleri, sağlık ocakları gibi 1. Basamak Sağlık Kuruluşları tarafından sevk edilebilmektedir. (Bkz tarih ve 13 sayılı genelge)

26 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Memurun Yurtiçinde Görev, Aile Bireylerinin İkamet Mahalli Dışında Hastalanma Halinde Yapılacak İşlemler: D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 9. maddesinde bu konuda yapılacak işlemler esas bağlanmıştır. Ancak, bu uygulamada personel ve aile bireyler açısından farklılıklar bulunmaktadır. Personelin görev mahalli dışında hastalanması halinde, bulunulan yerdeki ünitemize orada bulunma nedenini belirten yıllık izin belgesinin bir örneği (yıllık iznin geçirileceği adres ile bulunulan yer uyumlu olacaktır.) ile müracaatını müteakip alınacak hasta sevk kağıdıyla o ünitede kurum tabipliği mevcut ise öncelikle bu tabibe müracaat etmek suretiyle tedavilerine başlayacak ve lüzum görülmesi halinde de o yerdeki 2. veya 3. basamak sağlık kurumlarında tedavileri sağlanacaktır. Personelin bulunulan yerdeki ünitemizde kurum tabibi bulunmadığı takdirde, o ünitemizden yukarıda belirtilen şekilde alacağı hasta sevk evrakı ile o yerdeki veya 3. basamak sağlık kurumlarına doğrudan müracaat etmek suretiyle tedavisi sağlanacaktır. (Bkz tarih ve 18 sayılı genelge) (Bkz, tarih ve 7068 sayılı tebliğ)

27 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer taraftan, aile bireylerinin ikamet mahalli dışında hastalanması halinde, bulundukları yerdeki ünitelerimizden hasta sevk evrakı alma zorunluluğu bulunmadığı gibi kurum tabibi bulunduğu takdirde de bu tabibe müracaat zorunluluğu bulunmamakta olup, cari yıl vizesini taşıyan kendisine ait sağlık karnesi ile doğrudan o yerdeki ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edebilmektedirler. Ancak, müracaat edilen özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kesinlikle (acil vakalar hariç-raporla belgelendirmek kaydıyla) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olma şartı aranmaktadır. Aksi halde hiçbir şekilde hasıl olan tedavi giderleri ödenmemektedir. Ayrıca, personelin görev yıllık izin veya rapor gibi görev mahalli dışında iken, aile bireyinin ikamet mahalli dışında iken bulunduğu yerde hastalanmasını müteakip, bulundukları bu yerden başka bir yere sevk edilmeleri halinde harcırah ödemesinde bulunulamamaktadır.

28 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil Vakalar Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden 24 saat içinde en yakın sağlık kurum veya kuruluşuna başvurulmasını gerektiren ve ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde, hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünü kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar olarak belirlenmiştir. Acil vakalarda, yapılacak işlemler konusunda D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 15. ve 25. maddelerinde açıklandığı gibi vakanın acil olması nedeniyle gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşuna müracaat edilmek suretiyle tedavinin sağlanması işlemi olup, tedavinin bu şekilde sağlanması halinde hasıl olan tedavi giderleri; Tanıya Dayalı İşlem Listesi’nde yer alması halinde, Uygulama Tebliğinin (EK-9) listesine göre, bu listede yer almıyor ise (EK-8) deki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi”ne göre ödemede bulunulacaktır. Ayrıca, acil vakalarda başvurulan özel sağlık kurum ve kuruluşunun Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olma şartı aranmamaktadır. Acil vakalarla ilgili tedavi giderlerinin personel tarafından karşılanması halinde, giderlerin kendisine ödenebilmesi için gerekli tüm belgeleri usulü çerçevesinde 30 iş günü içinde, sağlık işleri birimlerimize ibraz etmesi gerekmektedir.

29 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yurtdışı Tedavileri Personelin ve aile bireylerinin yurtdışı tedavilerine ilişkin uygulamalar tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurtdışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik” ( esaslarına göre yürütülmektedir. Bu düzenlemeler uyarınca, hastaların tedavi için yurtdışına gönderilmeleri için Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca (Uygulama Tebliği EK-1/B) de belirtilen formata uygun olarak düzenlenen raporların, ilgili dallarda eğitim hastanelerle işbirliği yapmak kaydıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince teyit edildikten sonra Sağlık Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir. Diğer taraftan, yurtiçinde yapılamayan tetkik ve tahlillerin 3. basmak sağlık kurumunca ayrıntılı gerekçeleri ve yurtiçinde yapılamadığını belirtecek şekilde düzenleyecekleri sağlık kurulu raporunun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince teyit edilmesi gerekmekte olup, bu işlemi müteakip, ödemede bulunulacaktır. Ayrıca, bu işlemleri müteakip, tetkik ve tahlillerin yurt dışına gönderilmesine ilişkin kargo masrafları da usulü çerçevesinde ödenmesi mümkün olmaktadır.

30 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer taraftan, Geçici görev, bilgi ve görgülerini arttırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen memurlar ile yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurtdışında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, babaları ve aile yardımına müstahak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların yurtdışında yapılan tedavi giderleri; Yurtdışında tedavi için bu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen usullere uyulmak, cari yıl Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliğ eki yer alan “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi”nde aynı tedavi için belirtilen tutar ile sınırlı kalmak şartıyla Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenmektedir. Bu uygulamada, yurtdışında bulunulan yerde veya buraya en yakın yerdeki misyon şefliğine ilk müracaatın yapılması ve tedavi hitamında düzenlenen fatura, rapor, reçete vb. belgelerin tercümeleriyle birlikte “yapılan işlemlerin o ülke mevzuatına uygun” olduğunun misyon şefliğince onaylanması esası teşkil etmektedir. (Bkz tarih ve 3502/16 sayılı genelge) (Bkz tarih ve 2934/14 sayılı genelge)

31 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diş Tedavisi (Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında) Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemleri; diğer sevk işlemlerinde olduğu gibi Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8. maddesi çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre; a) Personel, kurum tabibi çalıştırdığı takdirde öncelikle bu hekime müracaatı gerekli olup, bu hekimce yapılan sevke istinaden 2. veya 3. basamak resmi sağlık kurumuna sevkini müteakip, diş tedavisi sağlanması gerekmekte, kurum tabibi bulunmadığı takdirde, 1. (bünyesinde diş hekimi bulunan resmi sağlık kuruluşuna) veya 2. veya 3. basamak resmi sağlık kurumuna düzenlenecek hasta sevk kağıdı ile müracaat edebilecektir. b) Aile bireylerinin ise kurum tabipliğine müracaatı gerekmemekte, cari yıl vizesini taşıyan sağlık karnesi ile doğrudan doğruya 1. (bünyesinde diş hekimi bulunan resmi sağlık kuruluşuna) 2. veya 3. basamak resmi sağlık kurumuna müracaat edebilmektedir.

32 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
Ayrıca, diş tedavilerinin resmi sağlık kurumlarında yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron vb. metal destekli tek parça kron veya tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümünün ilgili resmi sağlık kurum veya kuruluşu tarafından yapılamaması ve bu hususun sağlık kurumu başhekimliğince raporla tevsik edilmesi halinde bu işlemlere ilişkin işçilik ücretleri cari yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde belirtilen tutarlar üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, Diş tedavileri sırasında, altın, platin, palladyum-platin, irridyum-platin, iropa gibi kıymetli madenler ile argenco 23, gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedeli ödenmemektedir. Kemik içi implant bedelleri, maksillofacial travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan yada damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle başarılı olmayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4 implantla sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülmeyen ve implant tedavisinin zorunlu olduğu “Üniversite Diş Hekimliği Fakültelerinde cerrahi, protez ve perodontoloji ana bilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak sağlık kurulu tarafından karara bağlanması ve kaç tane yapılacağının “sağlık kurulu raporunda” belirtilmesi kaydıyla Uygulama Tebliği’nde belirtilen tutarlar üzerinden tedavi ve malzeme bedelleri ödenmektedir. Ayrıca, hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedeli kurumlarınca ödenmektedir.

33 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diş Tedavisi (Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında) Resmi sağlık kurumlarınca tarihi itibariyle özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sevk işlemi yapılması uygulaması yürürlükten kaldırıldığından, bu tarih itibariyle resmi sağlık kurumlarınca yapılan sevklere dayanılarak hiçbir şekilde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan diş tedavilerine ilişkin olarak hiçbir ödemede bulunulmayacaktır. (Bkz tarih ve 075 sayılı tebliğ)

34 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan tedaviler, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile cari yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetleri resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Uygulama Tebliği ve Özel Tedavi Protokol hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalanan özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca sağlanmaktadır. Personel ve aile bireylerinin, bu kurumlarda sağlanan tedavilerinin, Uygulama Tebliğ ve eki listelerde yer alması zorunlu olup, anılan Tebliğ ve eki listelerde yer almayan her türlü tahlil, tetkik, işlem ve tedavi bedelleri ödenmemektedir.

35 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık kurum ve Kuruluşlarında, sağlanan tedaviler sonucunda hasıl olan giderlerin faturalandırılması: Faturada; a) Hastanın adı ve soyadı, b) Hastanın sevk kağıdının tarih ve no.su (aile bireylerinin müracaat tarihi-sağlık karnesi no.su) c) Vatandaşlık numarası, Sosyal Güvenlik No. d) Hastanın dosya numarası, e) Hastanın kurum sicil numarası (aile bireylerine ait faturalarda da bulunacak) Fatura eki belgeler; (Personel için hasta sevk kağıdı, aile bireyleri için bu benzeri olarak bir belge eklenmesi zorunlu bulunmamakla birlikte mümkün mertebe hastanın sağlık karnesinin fotoğraflı sayfasının fotokopisinin eklenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak, yatan hasta faturalarına epikriz, kullanılması halinde, mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünleri kupürleri eklenecektir.) Bu belgelerin dışında her hangi bir belge talep edilmeyecektir. Ancak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan tedavilere münhasıran hastanın muayene ve tedavisine ilişkin muayene ve tedavi raporunun eklenmesi zorunludur.

36 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Fatura İşlem Detayları: (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez ve diğer sarf malzemeleri) İşlem sıra no.su, İşlemin kayıt tarihi, İşlemin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kodu ve adı, İşlemin adı, İşlemin birim fiyatı, İşlemin tutarı, Yer alması gerekmektedir. Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (EK-5/B) de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi faturaya eklenir. Ayrıca, hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri açıklamalı olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilmesi gerekmektedir. Yatan hastalara verilen ilaçlar tane hesabıyla birim fiyatlar üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir.

37 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Faturalarda, yukarıda belirtilen bilgilerin yanı sıra hastanın kimlik bilgileri ve kurumu ile tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. Hastanın faturasında, Sağlık Bakanlığınca ilan edilen hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD-10) ait hastalık sınıf adı ile kodu ve/veya kısaltılmış ön tanı/tanı muayene belirtilecektir. Bu uygulama 1. basamak sağlık kuruluşları faturalarında aranmamaktadır. Faturaların sağlık kurumuna ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından ilgili amirlerin gerekli tedbirleri almaları zorunlu bulunmaktadır. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterilmesi gerekmekte olup, bu esaslar çerçevesinde uygulama yapmayan ilgililer hakkında idari işlem yapılması gerekmektedir. Faturalarda, Uygulama Tebliğ eki (EK-5/B) listesinde yer alan malzemeler hariç her türlü sarf malzemeleri ile ilaç bedelleri ayrıca ücretlendirilmeyecektir. Yatak ücretlerine yemek masrafları da dahil olduğundan ayrıca, ücret alınmayacaktır.

38 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Refakat sadece hekimin lüzum görmesi ve lüzum raporuyla belgelenmesi kaydıyla kabul edilmekte ve fatura ekinde yer alması gerekmektedir. Refakat ücreti ise özel 1. sınıf ve 2. sınıf odalarda “yatak ücretinin” 1/2 si, kadar diğer sınıflarda da “yatak ücretinin 1/3 ü kadar tahakkuk ettirilecektir. D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden “estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası” ödenmediğinden, bu tür işlemler için müracaat eden kişiler ücretleri kendileri ödemek zorundadır. Estetik: “Tedavi maksadıyla olmayan düzeltme, güzelleştirme vb. tür ameliyatlar” olarak tanımlanmıştır. 24 saatten kısa süren yatarak tedavilerde gündüz yatak ücreti ödenir.

39 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık kurumlarında, yatış tarihinden itibaren taburcu işlemi yapılancıya kadar uygulanan tedaviye yatarak tedavi, sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın verilen sağlık hizmetlerine ayaktan tedavi, sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemleri yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedavilere de günübirlik tedavi denilmektedir. Günübirlik tedavi, sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemleri yapılmadan 24 saatlik zaman diliminde yapılan tedavilerdir. -Kemoterapi tedavisi, -Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç) -Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, -Diyaliz tedavileri, Kan, kan bileşeni, kan ürünü,Uygulama Tebliğ eki “sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar listesi”nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, palivizumab uygulaması, Günübirlik tedavi kapsamında bulunmaktadır.

40 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşumuzca verilen sağlık hizmetlerinden istifade eden personelimiz ile aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerinde yer alan ücretlerin hesaplanmasında; a) Uygulama Tebliğinde tanımlanan basamak sağlık kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (EK-8) sayılı ve (EK-9) sayılı listelerde yer alan fiyat tarifesi, b) Diş tedavilerinde Uygulama Tebliğe ekli “ Diş Tedavileri Fiyat Listesi” (EK-7) c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinden (EK-8) de yer alanlar bu tarife üzerinden, diğerlerinde ise bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi Esas alınacaktır.

41 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-8) sayılı listenin “8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi” ile “9. Laboratuar İşlemleri” bölümünde yer alan işlemler, listede belirtilen tutarlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılmaktadır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere ait bedeller, Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar ve birim fiyatlar ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden Dernekle Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan “ Özel Tedavi Protokol”ü hükümleri çerçevesinde ödenmektedir. Sağlık kurumlarında Uygulama Tebliğine ekli “Tanıya Dayalı İşlem Listesi”nde (EK-9) yer alan işlemler, bu listedeki fiyatlar üzerinden fatura edilmektedir. Tanıya Dayalı İşlemlere ait ödemlerde Uygulama Tebliğinin 22. maddesinde yer alan “Tanıya Dayalı İşlem Fiyat Listesinin Uygulama İlkeleri”ne özellikle dikkat edilecektir. Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde (EK-9) sayılı listenin tamamının uygulanması zorunlu olmayıp, bu listede yanında (*) yıldız işareti bulunan işlemlerin uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Faturalandırmada (EK-9) sayılı listede yer alan bu fiyatlara %10 ilave edilmektedir.

42 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tanıya Dayalı Ödeme İşlemleri Fiyatlarına; Yatak ücreti, poliklinik, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç (kan ürünleri hariç) kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma vb.) sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatcı ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir. Tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaç veya tıbbi malzemelerin, hastalara temin ettirildiği tespit edildiğinde, ilaç ve tıbbi malzemeler için hastaya ödenen tutar ilgili sağlık kurumundan mahsup edilir. Tanıya dahil olmayan malzemeler ise; Plak+çivi+vida, kemik çimentosu, external fixatör, her türlü eklem implantı, omurga implantı, kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp kapakları, intraaortik balon, kapaklı kapaksız kondüvit, valv ringi, her türlü greft (shunt ve suni damar), protezler, aterektomi cihazı,dual meshler (karın duvarının kapatılamadığı intraabdominal hernilerde ve diyafragmatik hernilerde sağlık kurulu ile) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, birden fazla kesi ve birden fazla ameliyat işlemleri konusunda uygulama tebliğinin maddesinde gerekli açıklamalarda bulunulmuş olup, ödemelerde bu hususa dikkat edilmesinde yarar bulunmaktadır.

43 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Kurumlarında İlave Ücret Uygulaması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73. maddesi gereğince, kamu idaresi dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda sağlık hizmeti bedelinin bu gün için Bakanlar Kurulunca en fazla %30 kadar ilave ücret alınabileceği karara bağlanmıştır. Bu uygulamaya paralel olarak 2009 Yılı Merkezi Bütçe Kanunun 28. maddesinin 6. fıkrası ile 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında bulunan genel sağlık sigortalısı ile hak sahiplerinden de 5510 sayılı Kanunun sağlık hizmeti sunucularının alabilecekleri ücretlerin dışında ilave ücret talep edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Ancak, burada kamu personeli ve aile fertlerinin Uygulama Tebliğinin maddesinde belirtilen esas ve usuller ile oranlar dahilinde vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sağlık hizmetleri bedelinin en fazla %30’u tutarında ilave ücret alınabileceği ifade edilmiştir.

44 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 73. maddesinde Otelcilik Hizmetleri ile İstisnai Sağlık Hizmetlerinde de ilave ücret alınabileceği belirtilmiş olup, bu çerçevede, Uygulama Tebliğinin EK-12’de belirtilen “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi”nde, “Otelcilik Hizmetleri Fiyat Listesi” ise EK-12/A da yer verilmiştir. Bu listelerden 12/A’da yer alan Otelcilik Hizmetleri kurumlara fatura edilemediğinden Kuruluşumuz bütçesinden buna ilişkin giderler ödenememektedir. Ayrıca, D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 21. maddesinde memurların ve aile fertlerinin yatırılacağı yatak sınıfları belirtildiğinden, bu düzenleme paralelinde kamu personeli ile aile fertleri içim (8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği eki EK-8 sayılı fiyat tarifesinin “1.Yatak Ücretleri” bölümünde yer alan birim fiyatların uygulanması gerekmektedir.

45 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İçmece ve Kaplıca Tedavisi Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 28. maddesinde, içmece ve kaplıca tedavileri ile ilgili olarak genel esaslar belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uygulama Tebliğinin 11. maddesi, kaplıca tedavileri için lüzum raporunun resmi sağlık kurumlarınca fizik ve tedavi rehabilitasyon uzman hekimininde yer aldığı en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenleneceğini esasa bağlamıştır. Bu raporlarda, tanı, önerilen tedaviler, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık kurulu raporuyla gerek görülen kaplıca tedavisinin sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş kaplıcalarda sağlanması gerekmektedir. Kaplıca tedavi amacıyla gönderilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, yol gideri, gündelik ve ilk 10 gün ile sınırlı olmak üzere yatacak yer ücreti ödenmektedir.

46 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık kurulu raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere Uygulama Tebliğ eki (EK-8) sayılı listede kodu ile yer alan “banyo-kaplıca bedeli üzerinden hastaya ödenmektedir. Resmi sağlık kurulu raporuyla gerek görülse dahi refakatcının banyo-kaplıca bedeli karşılanmamaktadır. Uygulama Tebliğinde yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri ödenmemektedir.

47 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İlaç İlaç ödemeleri, tedavinin ayakta ve yatarak tedavi şekline göre değişmekte olup, Ayakta tedavi: Ayakta tedavi esnasında gerekli olan ilaçlar için kendinden kopyalı sağlık karnelerindeki reçetelerin kullanması gereklidir. Reçetelerde teşhis mutlaka yazılacaktır. Ancak reçetede yazılı ilacın yan etkisini önlemek veya tedaviyi destekleyen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmamaktadır. Reçetelerde kurum ve başhekiminin onayı ve mührü aranmayacak ancak doldurulması gereken yerler boş bırakılmayacaktır. Teşhisi yazılmayan ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri bulunmayan reçeteler eczanelerce karşılanmayacaktır.Karşılanması halinde ise hiçbir şekilde ödemede bulunulmayacaktır. Sağlık raporuna istinaden yazılacak ilaçlar, Uygulama Tebliğ ve listelerde aksine bir hüküm olmadıkça bu sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce yazılabilmektedir. Ayaktan tedavilerde, lüzum görülen ilaçlarda 4 kalem ve 10 günlük doz sınırlaması bulunmaktadır.

48 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yatarak tedavi; Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane tarafından temini zorunlu bulunmaktadır. Hastane tarafından kullanılması gereken ilaç, hastane tarafından temin edilmeyerek hastaya dışarıdan aldırılması halinde, ilaca ait faturada yer alan tutar hastaya veya eczaneye ödenecek ve sağlık kurumunun faturasından kesinti yapılacaktır. Ancak, resmi sağlık kurumu başhekimliği tarafından hastaya aldırılan ilacın ihale yöntemiyle ve doğrudan alım ile temin edilemediği bildirildiği takdirde eksik ödenen tutar sağlık kurumuna ödenmesi gerekmektedir. Yatarak tedavilerde lüzum görülen ilaçlar için 4 kalem sınırlaması dikkate alınmamakta, buna mukabil 5 günlük tedavi dozunun aşılmaması gerekmektedir. Günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastane tarafından temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar serbest eczanelerden temin edilebilmektedir. Diğer taraftan, özel sağlık kurumlarında günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçlarda serbest eczanelerden temini esas olmaktadır. Ayrıca, taburcu olan hastalar için yazılan ilaçlar ayakta tedavi kapsamında bulunmaktadır.

49 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık raporları uzman hekimlerce düzenlenen ve sağlık kurulunca düzenlenenler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Uzman hekim raporları ilgili tek hekim tarafından düzenlenecek olup,başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur. Sağlık kurulu raporları, ilgili daldan üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenmektedir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ıslak imza onayının bulunması zorunludur. İstisnai sağlık kurulu raporlarına ait düzenlemeler uygulama tebliğinde ayrıca belirlenmiştir.

50 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ancak, Uygulama Tebliğinde yer verilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, yukarıda belirtilen sağlık raporları genel olarak ilaçların temininde ve tutarların ödenmesinde esası teşkil etmektedir. Söz konusu sağlık raporlarında, Uygulama Tebliğ ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde yazılması yeterli bulunmaktadır. Hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçetede belirtilecektir. Diğer taraftan, raporda etken madde ve günlük kullanım dozu belirtilmiş ise bu doz ve kullanım miktarı aşılamaz. Hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen sağlık raporlarında teşhis ve ICD-10 kodu yer alacaktır. Sağlık raporları, Uygulama Tebliğde özel düzenlemeler hariç olmak üzere en fazla iki yıl süreyle geçerli olup, Uygulama Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları süre bitimi tarihlerine kadar geçerli bulunmaktadır.

51 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diğer taraftan ilaçlarla ilgili işlemler Uygulama Talimatının ilgili maddelerinde açıklamalı olarak yer verilmiş ve Uygulama Talimatı güncel olarak ( adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, ilaç tutarlarının ödenmesi esnasında kullanılmakta olan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün İlaç-Eczane programının Uygulama Tebliği doğrultusunda güncellenerek aktif halde tutulması ilaç ödemelerinin sağlıklı bir biçimde yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. İlaçların ödenmesinde temel ilke, Uygulama Tebliğ eki (EK-2/D) listede yer alması gerekmektedir. Ayakta tedavilerde lüzum görülen ilaçlardan %20 hasta katılım payı alınmaktadır. Uygulama Tebliğ eki (EK-2) de yer alan ve sağlık raporuyla lüzum görülen ilaçlarla, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan genel olarak %20 hasta katılım payı alınmamaktadır. Yurtiçinden temin edilemeyen ilaçlar yurtiçinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu Sağlık Bakanlığınca onaylanarak ilaç teminine izin verildiği takdirde) yurtdışından temini mümkün olmaktadır

52 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığınca yurtdışından getirilebilecek ilaç listesi yayımlanması halinde bu listede yer alan ilaçlar için ayrıca anılan Bakanlık onayı aranmamaktadır. ( (reçete onayı) Yurtdışından getirtilen ilaçlar uzman hekim raporuyla lüzum görülmesi halinde 90 günlük doza kadar bedelleri ödenmektedir. Yurtdışından getirilen ilaçlardan Uygulama Tebliğ eki (EK-2) sayılı liste kapsamında olanlardan hasta katılım payı alınmamaktadır. Eczanelerden ilaç temini ile ödemeler konusunda yapılacak uygulamalara, Uygulama Tebliğinin 13. maddesinde ve Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan “Protokol” ile açıklık getirilmiş bulunulmaktadır. (Bkz tarih ve 677 sayılı tebliğ)

53 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bedeli Ödenecek Bazı Tedavi Yöntemlerinin Usul ve Esasları; ESWL metodu ile yapılacak taş kırma tedavileri; üroloji, çocuk cerrahisi veya çocuk üroloji uzman hekimince düzenlenecek sağlık raporuyla sağlanabilmektedir. ESWL tedavileri, Uygulama Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Listesi”ndeki fiyatlar esas alınarak faturalandırılmaktadır. Altı aylık zaman dilimi içerisinde aynı taraf böbrek ve/veya üreterdeki taş için toplam üç seanstan fazlasına ödeme yapılmayacaktır. Tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve her türlü malzeme bedele dahil olup, ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır. Tedavi sonrası kullanılmasına gerek görülen ilaçlardan, %20 hasta katılım payı kesintisi yapılacaktır.

54 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diyaliz tedavileri: Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birisi tarafından düzenlenecek tek hekim raporu ile belgelendiren diyaliz hastaları bu tedavilerini “Resmi Sağlık Kurumlarında” veya “Özel Diyaliz Merkezlerinde” yaptırabilmektedirler. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemlerinde hekim raporu aranmamaktadır. Hemodiyaliz tedavisine yönelik raporlar öngörülen seans sayısı veya diyaliz tipinin değişmesi durumunda değişecek bunun dışında yeniden rapor düzenlenmeyecektir. Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi giderleri Uygulama Tebliğ eki (EK-9) sayılı listede yer alan fiyatlar üzerinden faturalandırılacaktır. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri, Uygulama Tebliğ eki (EK-8)

55 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemleri: Ayaktan fizik tedavileri ile ayaktan/yatarak tedavilerde uygulanan rehabilitasyon işlemleri için gerekli uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince düzenlenecek ve raporda tanı ile seans sayısı yer alması gerekmektedir. Rehabilitasyon işlemleri ve ayaktan fizik tedavi uygulamaları Uygulama Tebliğ eki (EK-9) sayılı listede yer alan fiyatlar esas alınarak ödenecektir. Bir hastaya bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan fizik tedavi işlemlerine ait bedeller karşılanmakta ve bir hasta için günde en fazla bir seans tedavi ücreti karşılanmaktadır. Özel sağlık kurumları tarafından ayakta hastalar için sadece ortopedik, nörolojik, pediatrik ve el rehabilitasyon işlemleri, yatan hastalar için bunlara ilave olarak kardiak ve pulmoner rehabilitasyon giderleri fatura edilmektedir. Bir hastaya en fazla 30 seanslık bir rehabilitasyon uygulaması yapılabilmekte, 30 seanstan sonra uygulamaya devam edilmesinin gerekmesi halinde 3.basamak sağlık kurumları tarafından en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

56 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Organ ve Doku Nakli Tedavileri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 3. maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, anılan Yönetmeliğin kapsamına girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen ödenecektir. Organ nakli bünyesinde “Organ Nakli Merkezi” bulunan sağlık kurumlarında gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, organ ve doku nakli tedavileri ile ilgili hususlara Uygulama Tebliğinin 8. maddesinde yer verilmiş bulunmaktadır.

57 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri: Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin; 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış evli kadınlara uygulanması durumunda bedeli ödenmektedir. Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler ödenmektedir. Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının; -Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

58 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması, Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla 2 deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler kurumlarca karşılanmaktadır. Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği bulunan 3. basamak sağlık kurumlarında 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 1 üroloji uzman hekimin katılımıyla oluşan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir. Bu koşulun yerine getirilmesi halinde, tüp bebek tedavi bedeli Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde yapılması halinde ödenmektedir. Sağlık kurulu raporuna bağlı olarak kişiler tercih ettikleri tüp bebek merkezine müracaat edebilirler.

59 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tüp bebek tedavisi Uygulama Tebliğ eki (EK-9) sayılı listede belirtilen fiyat esas alınarak ödenmektedir. Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencesine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanmaktadır. Doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla çocuk sahibi olan ailelerin, daha sonra erkek veya kadında gelişen kısırlığa bağlı olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirseler dahi tüp bebek tedavisine ait giderler ödenmemektedir.

60 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Gözlük Cam ve Çerçevesi: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçetelere dayanılarak alınacak gözlük cam ve çerçevenin teminine ilişkin önemli hususlar aşağıda açıklanmış olup, burada yer verilmeyen hususlarda Uygulama Tebliğinin maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. a) Gözlük camlarının temininde Uygulama Tebliğ eki (EK-6) sayılı liste esas alınarak ödemede bulunulacaktır. Hasta tarafından liste muhteviyatı dışında farklı cam istenmesi halinde listedeki normal cam tutarı kadarı kurum tarafından karşılanmakta, aşan tutarlar ise ilgiliden alınmaktadır. b) Renkli cam verildiği takdirde de numarasına uygun beyaz cam tutarı üzerinden ödeme yapılacaktır. c) Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçetede yazılı gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumlu olup, bu duruma neden olan gözlükçüden gözlük camı temin edilmez.

61 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
d) Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenmez. Ancak sağlık zarureti görülmesi nedeniyle gözlük cam numaraları değiştiği takdirde 6 aydan az olmamak kaydıyla reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camlarına ait tutarlar ödenmektedir. e) Kontakt lens bedeli ödenmemektedir. f) Kurum ve kuruluşlar Optisyenlik Hakkında Kanun hükmüne uygun olarak faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile optik sözleşmesi imzalayan optikçilerden gözlük cam ve çerçeveleri temin edilecektir. g) Göz hastalıkları uzman hekimince düzenlenen sağlık raporu ile zorunlu görülmesi şartıyla puva, prizmatik ve teleskopik gözlük camları Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen fiyatları aşmamak üzere ödenmektedir.

62 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi Malzeme, Protez ve Ortezlerin Temini ve Ödeme Esasları Tedavi sırasında yatarak tedavide kullanılan her türlü tıbbi malzemelerin hastane tarafından temin edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu şekilde hastalara kullanılan tıbbi malzemeler hastanın kurumuna fatura edilir. Resmi sağlık kurumu tarafından temini zorunlu tıbbi malzemelerin, reçete düzenlenerek hastaya aldırılması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilmektedir. Ancak, Mahsup yapılan malzemelerin sağlık kurumunca ihale ve doğrudan alım yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilmesi gerekmektedir. Özel sağlık kurumları tarafından temin edilen tıbbi malzemeler; a) Uygulama Tebliğ eki listelerde yer alması halinde bu listelerde yer alan birim fiyatlar üzerinden, b) Uygulama Tebliğ eki listelerde yer almaması halinde varsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen birim fiyatlar üzerinden, yoksa KDV dahil alış fiyatı üzerinden fatura edilir. Özel sağlık kurumu tarafından temin edilmesi zorunlu olduğu halde temin edilmeyerek hastaya aldırılan tıbbi malzemelere ait fatura bedeli hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumundan mahsup edilmesi gerekmektedir.

63 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Basit Sıhhi Sarf Malzemelerinin Temini: Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedaviler esnasında kullanılacak sarf malzemelerinin tedaviyi yapan sağlık kurum/kuruluşunca temin gerekmektedir. Uygulama Tebliğ ekinde bulunan “Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi Listesi”nde (EK-8) yer alan birim fiyatlar “basit sarf malzemeleri dahil” olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde (EK-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiçbir şekilde hastalara aldırılamadığı gibi hastane faturalarında da gösterilememektedir. Organ Protez ve Ortezlerin Temini: Hastalara tedavileri amacıyla gerekli görülen organ protez ve ortezlerin listesi Uygulama Tebliğine ekli (EK-5) ve (EK-5/C) sayılı listelerde yer verilmiştir. Ayakta tedavi veya evde tedavi sırasında kullanılan protez ve ortezler ile diğer tıbbi malzemeler, sağlık kurulu raporu düzenlenmek kaydıyla hastalar tarafından temin edilmesi halinde, bedeli Kurumca ödenmektedir. Uygulama Tebliğ eki (EK-5/C) sayılı listede yer alan “Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesinde” birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri sağlık kurulu raporuyla öngörülmesi kaydıyla bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenmektedir.

64 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastanın ayakta veya evde tedavisine bağlı olarak sağlık kurulu raporu ile kullanılması gerekli görülen ve Uygulama Tebliğ eki “Tıbbi Malzeme Listelerinde” yer alan ortez, protez, tıbbi malzeme ve cihazların bedeli, bu fiyatlar üzerinden, listede yer almıyor ise bedeli, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen birim fiyatlar üzerinden, yoksa yapılacak piyasa araştırma sonucu bulunacak en düşük bedeli üzerinden ödenir. Sağlık raporları (Uygulama Tebliğinde geçerlilik süreleri ayrıca belirtilen sağlık raporları hariç) en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir. Protez ve ortezlerin yenilenmesi,Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği gereğince sağlık kurulu raporuyla tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarında “önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine” dair kayıt aranarak ödeme yapılacaktır.

65 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Vücut organ protezlerinin kullanım süreleri; Meme protezi için 2 yıl, Vücut dışında kullanılan diğer vücut organ protezleri için 5 yıldır. Bu sürelerden önce söz konusu tıbbi malzemeler yenilenmemektedir. Ancak, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen miadlı tıbbi malzemeler, çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesinin gerektiği sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce Uygulama Tebliğ hükümleri doğrultusunda yenilenmektedir. Ayrıca, mücbir sebeplere (yangın, doğal afet) bağlı olarak protez, ortezlerin kullanılamayacağının belgelendirilmesi halinde de süreye bağlı kalmaksızın yenilenmektedir. Hastanelerce, demirbaş olarak kullanılan malzemelerin ve bunlara ait sarf malzemelerinin bedelleri ödenmemektedir. Tedavilerde kullanılan diğer tıbbi malzemeler ile ilgili temin edilme ve ödeme koşulları, ( adresindeki web sayfamızda güncellenmesi yapılmış bulunan 2008 – 2009 yıllarında geçerli olan “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)” nde yer verilmiş bulunmaktadır.

66 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İleri Tetkik İşlemleri için Sevk Esasları: Sağlık kurum ve kuruluşları, ayakta veya yatarak tedavi ile ilgili olarak yapılması gereken tetkik ve tahlilleri bünyelerinde sağlamak zorunda bulunmaktadır. Hastalar sadece tetkik ve tahlil için başka bir sağlık kurumuna sevk edilememektedir. Tetkik veya tahlil amacıyla hastaların başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, tetkik ve tahlil bedeli ilgiliye ödenerek sevki yapan sağlık kurumu alacağından mahsup edilmektedir. Cenaze Giderleri Devlet Memurunun ölümü halinde, cenaze giderleri (cenaze nakli, belediye rayici üzerinden ve tahnit gideri) ödenir.(çelenk, törene ait taşıt gideri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.) Aile bireylerinin cenaze giderleri ise Kuruluşumuz bütçesinden ödenmemektedir.

67 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık İşlemlerine İlişkin Diğer Uygulamalar; a) Personelimiz ve aile bireylerinin trafik kazasına uğramaları halinde yapılan tedavilere ilişkin giderler trafik kazası sonucu tulan rapor ve mahkeme kararına göre, kusurlu olan aracın zorunlu trafik sigortasını yapan sigorta şirketinden tahsili cihetine gidilmekte, bunun mümkün olamaması halinde ise Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı fonundan karşılanması gerekmekte olup, bunun mümkün olmaması halinde Genel Müdürlükten bilgi alınması gerekmektedir, (Bkz tarih ve 1741 sayılı tebliğ) b) İşe girmek, silah ruhsatı çıkarmak, vergi indirimi için sakatlık, gibi şahsi olarak herhangi bir hususa ilişkin olarak alınan sağlık kurulu raporu bedeli ödenmemektedir. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105. maddesine istinaden ücretsiz izine ayrılan personel ve aile bireylerine ücretsiz izin süresince tedavi yardımında bulunulmaktadır. Ancak, askerlik görevini ifa etmek üzere (yedek subay olarak askerlik görevini yapanlar ile aile bireyleri hariç) ücretsiz izne ayrılan personelin kendisi hariç tedavi yardımlarından istifade eden aile bireylerine sağlık yardımında bulunulmaktadır.

68 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
d) D.M.T.Y.Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince personel ve tedavi yardımlarından istifade eden aile bireylerine ait olmak üzere 2 adet Sağlık Dosyası açılacak olup, bu dosyalarda ilgililerin tedavi yardım beyannameleri ve buna bağlı belgelerin yanı sıra tedavilerine ilişkin tüm belgelerin varsa aslı yoksa birer örnekleri saklanacak ve personelin görev değişikliği halinde Sağlık Dosyası yeni görev yapacağı üniteye gönderilecektir. (Bkz tarih ve 2201 sayılı tebliğ) e) Personelin, Tedavi Yardım Beyannamelerinde, beyan ettikleri aile bireyleri ile ilgili araştırmalarda, öncelikle adresinden istifade edilecek, ayrıca Yeşil Kart sorgulaması ile Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği’ne ihtiyaç duyulduğunda personelin Vatandaşlık Numarasını belirtilerek Genel Müdürlükten söz konusu belgeler talep edilecektir. Ayrıca. usule aykırı beyanda bulunan personelin tespitinde ise Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi başkanlığının tarih ve 3579/16 sayılı genelgesi, tarih ve 3221 sayılı tebliği, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığının, tarih ve sayılı tebliği ile Hukuk Müşavirliğinin tarih ve 3267 sayılı tebliğlerinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

69 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, tedavi yardımlarımızdan yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana,baba ve aile ödeneğine müstahak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlü bulunmaktadır. Bu madde hükmüne istinaden, personelin Tedavi Yardım Beyannamesinde gösterilmeyen aile bireyleri için sağlık karnesi düzenlenmesi ve tedavi yardımından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır (Bkz tarih ve 4973 sayılı tebliğimiz.) Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 3/A-d maddesinde ve tarih ve 3579/16 sayılı genelgede çocuklar için getirilen koşulları taşıyan personelimizin Sosyal Güvenlik Kurumunca “yetim Aylığı” bağlanan çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık yardımı almadıklarını belgelemeleri koşuluyla tedavi yardımlarımızdan istifadeleri mümkün olabilmektedir. (Bkz tarih ve 449 sayılı tebliğimiz) SSK ve Bağ-Kur’a prim ödemeleri halinde, anılan sosyal güvenlik kurumlarından sağlık yardımı alma imkanı varken, kendi istekleri ile primlerini ödemeyen yada ödemekte iken iptal ettiren kişilerin D.T.Y.Yönetmeliği hükümlerine göre tedavi yardımlarımızdan imkan bulunmamaktadır. tarihinde yürürlülüğe giren 5510 sayılı Kanun gereğince isteğe bağlı sigortalılar ile serbest avukatlık yapan kişiler, anılan kanunun 60. maddesi gereğince genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları nedeniyle Kuruluşumuzca verilen sağlık yardımlarından istifadeleri mümkün bulunmamaktadır.

70 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personelimiz ve bunların tedavi yardımlarından istifade eden aile fertlerinin, ayakta tedavi, hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde hasta katılım payı alınmaktadır. Buna ilişkin uygulamanın usul ve esasları, sayılı ve 069 sayılı tebliğimiz ekinde yer alan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No:7)” de ve bunu takiben yayımlanan tarih ve 388 sayılı ile tarih ve 964 sayılı tebliğlerimizde belirtilerek tarihi esas alınarak başlanılmış ve belirtilen tedavilerde, hasta katılım payı oranı %20 olarak belirlenmiştir. Katılım payı kurum tarafından ödemeye esas olarak alınan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Tıbbi malzeme için alınacak katılım payının tutarı, tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin %75’ini geçemez. (16 yaşından büyük işçiler için brüt asgari ücret – tarihleri arasında 666.-TL – tarihler arasında ise 693.-TL olarak belirlenmiştir.) %75’lik üst sınır hesaplanmasında her bir protez, ortez veya tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilecektir. Vücut dışı kullanılan protezler ve ortezler ile bunların dışında kalan ve sağlık kurulu raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen, iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezlerin yanı sıra vücut dışı kullanılan ve Uygulama Tebliğ eki (EK-5/C) listesinde yer alan protez ve ortezler ile diğer vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerden katılım payı kesilecek, Uygulama Tebliğ eki (EK-5/A) listesinde yer alan tıbbi malzemelerden katılım payı kesilmeyecektir.

71 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Gözlük cam ve çerçevelerinde, kurumlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payı tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılacaktır. Gözlük cam ve çerçeve bedelinin kurumlar tarafından optikçiler ödenmesi halinde ise katılım payı optikçi tarafından hak sahibinden peşin tahsil edilecek ve kurum tarafından da katılım payı tutarı kadar optikçiye eksik ödeme yapılacaktır. Keza resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan ağız protezlerinin (Uygulama Tebliğ eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi”nde (EK-7) yer alan; Kod numarasıyla sayılanlardan) katılım payları sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ilgililerden kesilir. Bu şekilde tahsil edilen katılım payı tutarı kadar hak sahibinde tahsil edilecek olup, bu şekilde tahsil edilmesi halinde katılım payı tutarı kadar ilgili sağlık kurumuna eksik ödeme yapılacaktır. Vücut dışı kullanılan protez ve ortezlerinin hak sahibi tarafından temin edilmesi halinde katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılacaktır. Vücut dışı kullanılan ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan protez ve ortezlerden, alınması gereken katılım payı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hak sahiplerinden tahsil edilir ve tahsil edilen katılım payı tutarı kadar sağlık kurum ve kuruluşuna eksik ödeme yapılır.

72 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yardımcı Üreme Yöntemi katılım paylarına ilişkin uygulama da öncelikle sağlık kurumu tarafından hak sahibinden tahsil edilir ve kurumca da hasta katılım payı kadar sağlık sağlık kurumuna eksik ödemede bulunulur. Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalarda bir tane katılım payı alınacaktır. Muayene katılım payı, tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Birinci basamak özel veya resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinde katılım payı alınmamakta olup, bu uygulama Kurum Tabiplikleri içinde geçerli bulunmaktadır. Ayrıca, konsültasyon ücretlerinden ve diyaliz tedavilerinden hasta katılım payı kesintileri yapılmayacaktır. Acil tedavi ve yatan hastalara ilişkin tedavilerde de muayene katılım payı kesintisi uygulaması yapılmamaktadır. (Bkz tarih ve 69 sayılı tebliğ.) (Bk tarih ve 388 sayılı tebliğ) (Bkz tarih ve 964 sayılı tebliğ)

73 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Memurların hastalık raporları, D.M.T.Y.Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya sağlık kurullarınca düzenlenmektedir. Sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 108. maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar, Tek hekim 20 güne kadar, Hastalık izni verebilmektedirler. Tek hekimler tarafından, düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine memura kısım kısım veya bütün olarak en çok süre olan 20 gün (bir defada veya göreve başlamaksızın kısım kısım gibi) kadar hastalık izni verildiği halde, ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılması ve hastalık raporlarının sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

74 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar hastalık izinlerini; Hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya Kurum amirinin onayı ile görev yerinden başka yerde geçirebileler. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurlar hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görev veren makamın onayına bağlı bulunmaktadır. Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar. Yıllık izin adresi ile hastalık izninin alındığı sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu yerin uyumlu olması gerekmektedir. Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmesi zorunludur. Aksi halde hastalık izni kullanılıyor ayılmakla beraber en kısa zamanda D.M.T.Y.Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilerek sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. Ayrıca, hastalık izni vermeye yetkili amirler lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin belirtilmesini en yakın resmi sağlık kurumundan isteyebilirler,

75 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimler tarafından değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurlara o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılması için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir. Memurlara, kurum amirinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik İle Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez. Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddelerine aykırı olması nedeniyle hastalık izni verilmemesi halinde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle özel kanunların özel hükümleri uygulanmaktadır.

76 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
657 sayılı Kanunun değişik 105. maddesinde belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için “iyileştiğine ve o günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığına dair” sağlık raporu almış olması gerekmektedir. Diğer taraftan; hastalık raporlarının incelenmesi iki yönlü olmaktadır. Bunlardan birisi fenni yönden, diğeri ise usul yönünden olmaktadır. Fenni yönden inceleme resmi sağlık kurullarınca, usul yönünden değerlendirme ise memurun görev yaptığı kurumca gerçekleştirilmektedir. Memurun hastalık iznine ilişkin raporunu ibrazını müteakip, öncelikle usul yönünden inceleme yapılacak ve her hangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde, durum memura derhal bildirilerek göreve başlaması sağlanacaktır. Bu bildirime rağmen görevine başlamayan memurlar hakkında, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere 657 sayılı Kanunun ile özel kanunlardaki ilgili hükümler uygulanacaktır.

77 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

78 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

79 SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2008 Yılında Yapılan Sağlık Harcamalarının; * %51 ‘ini Hastane , * %34 ‘ünü İlaç, * %5 ‘ini Harcırah , * %2 ‘sini Tıbbi Cihaz, %0,23’ ünü Ortez ve Protez Ödemeleri, (0 olarak alınmıştır.) * %8 ‘ini Diğer (Diş, Gözlük, Özel Laboratuarlarda yaptırılan tetkik ve tahlil vb.) olarak dağılım göstermektedir.

80


"SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları