Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ POTANSİYEL FON KAYNAKLARI VE PROJELER PROJE VE FON GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17 Mayıs 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ POTANSİYEL FON KAYNAKLARI VE PROJELER PROJE VE FON GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17 Mayıs 2006."— Sunum transkripti:

1 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ POTANSİYEL FON KAYNAKLARI VE PROJELER PROJE VE FON GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17 Mayıs 2006

2 HEDEFLENEN FON KAYNAKLARINDA ÖNCELİKLİ ALANLAR GENEL AMAÇ Bölgesel Kalkınma ALT AMAÇLAR 1. Yoksulluğun Giderilmesi 2. Kapasite Geliştirme 2.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Mesleki Eğitim 3. Kırsal Kalkınma 4. Kentsel Gelişme 5. Alt Yapının Geliştirilmesi 6. Sürdürülebilir Kültür ve Çevre

3 GELİŞTİRİLECEK PROJELERDE ARANAN GENEL ÖZELLİKLER  Genel amaca hizmet edecek alt amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen hedeflere gerçekleştirilmesi için belirlenen hedeflere yönelik projeler, yönelik projeler,  Bölge’deki kurum kuruluşlar aracılığı ile Bölge’nin öncelik ve ihtiyaçlarına cevap verecek doğrultuda,  Potansiyel fon kaynakları dikkate alınarak geliştirilecek projeler olmalıdır.

4 İDAREMİZİN POTANSİYEL PROJE ÖNERİLERİ İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Alternatif Turizm Türleri Eğitim Semineri  GAP ve Yerel Medya  Topluma Dayalı Ana Çocuk Sağlığı Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadınların Sosyal ve Ekonomik Gelişmeye Entegrasyonu  Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi  Şırnak İli Uludere İlçesi Köyleri Sürdürülebilir Toplum Kalkınması Projesi  Çocuk Okuma Odaları Projesi  Sulu Tarımda Kadın Çiftçilerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

5 ÇEVRE, FİZİKSEL GELİŞME VE YEREL YÖNETİMLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Dara-Anastasiopolis Antik Kenti ve Oğuz Köyü İyileştirme Projesi  Mardin Kentsel Tasarım ve Restorasyon Projesi  Savur Katılımcı İyileştirme Projesi  Halfeti Eko Turizm Projesi  Pirin Antik Kentinin Açık Hava Müzesi Olarak Düzenlenmesi Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Geliştirilmesi Projesi  GAP-BKİ-BKA (Bölge Kalkınma Ajansları) Yatırım İzleme Sistemi Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Yerel Yönetimlerin Teknik Altyapılarının Kurulması Çalışması

6 EKONOMİK KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ  Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinde Süt Sektörü Analizi Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yağ Bitkileri Sektörü Analizi Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinde Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Analizi Projesi  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Detaylı Toprak Etüt ve Haritalanmasının Yapılması ve Arazi Kulanım Planlarının Hazırlanması Projesi Bunların dışında; Kırsal Alanlarda Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) ve Pansiyonlu İlköğretim Okullarının (PİO) İyileştirilmesinin Yerel Kalkınmaya Etkisi Projesi önerilmiştir.

7 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) FONLARI http://www.deltur.cec.eu.int/ Kuruluş Adı/ Program Adı AB/ AKDENİZ ÜLKELERİ- (MEDA Ülkeleri (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün,Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Türkiye ve Filistin) veya OECD/DAC listesinde gelişmiş ülkeler AB’ye aday ülkeler (Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (MED-PACT) Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Akdeniz havzasının iki tarafı arasında işbirliğini ve kültürler arası diyalogu artırmayı hedeflemektedir  Entegre şehir planlama süreci yoluyla sürdürülebilir şehir gelişim stratejisinin tanımlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına destek,  Ekonomik gelişmeye yönelik olarak şehirlerin turizm potansiyeli yanı sıra tarihsel mirasını ortaya koyma,  Çevre ve doğal kaynak yönetimi,  Ulaşım politikalarının tasarımı ve uygulanması,

8 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Dezavantajlı nüfus grubunun korunmasına yönelik önlemler ve bunların sosyal entegrasyonu,  Yerel yönetim araçlarının güçlendirilmesi,  Etkin kurumsal, yasal ve idari çerçevelerin/sistemlerin kurulması; mali konular ve bütçe harcamaları ile kontrolü alanları da dahil olmak üzere,  Belediye çalışanlarının mali ve operasyonel konularda eğitilmesi, Diğer  Veri toplama, stratejik çalışmalar ve fizibilite çalışmaları,  Farkındalık yaratma, iletişim ve yayma faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hareket, paydaşların danışma ve işbirliğini destekleyici çalışmalar,

9 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Projenin özel hedefleri ve takvimiyle bağlantılı olarak belediye çalışanlarına yönelik eğitim programı veya yerinde eğitim verilmesi,  Şehirlerarası çalışma gezileri,  Proje personelinin MEDA bölgesinde veya AB’de gerçekleştirecek tematik veya değerlendirme seminerlerine katılımı,  Kurumsal güçlendirme, kısıtlı ekipmanların tedarik de dahil olmak üzere,  Gerekçelendirme yerinde bulunduğu takdirde program çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen bilgilendirme seminerlerine katılım

10 Bütçesi/Süresi Tüm Akdeniz Ülkeleri için Toplam 4,800,000 Euro/24-36 ay Kriterleri  Öngörülen projeler en az 2 MEDA ülkesinde (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün,Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Türkiye ve Filistin) gerçekleşmelidir.  En düşük proje bütçesi 300.000 Euro En yüksek proje bütçesi 700.000 Euro’dur. En yüksek proje bütçesi 700.000 Euro’dur.  Son başvuru tarihi 02 Haziran 2006’dır.

11 Kuruluş Adı/ Program Adı http://www.europa.eu.int/comm/educ ation/programmes/socrates/agenar_ en.html http://www.europa.eu.int/comm/educ ation/programmes/socrates/agenar_ en.html http://www.europa.eu.int/comm/educ ation/programmes/socrates/joint/join tactions_en.html http://www.europa.eu.int/comm/educ ation/programmes/socrates/joint/join tactions_en.html AB/Leonardo da Vinci (Avrupa Birliği Mesleki Eğitim) programı Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Mesleki eğitim politikalarında uygulamaya yönelik yeni pratik yaklaşımlar geliştirmektir. Leonardo da Vinci programının hedefi, “eğitim ve mesleki eğitim konusunda Avrupa’da bir işbirliği alanı oluşturarak”

12 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları ve “Üye Devletlerin yaşam boyu öğrenme politikası ve aktif yurttaşlık ve istihdam yaratabilecek bilgi, beceri ve yeterliliklerin oluşturulması politikasını” destekleyerek “bir bilgi Avrupa’sının oluşumuna destek vermektir”.  Konulu faaliyetleri de içeren pilot projeler,  Dil yeterlilikleri,  Ülkelerarası ağlar

13 Bütçesi/Süresi(2005-2006) maksimum iki yıllık bir sürenin üzerine çıkamazlar. Kriterleri  Projeler, belli bir sektörün temel eğitim ve öğretim gereksinimlerinin ve bunların Kopenhag bildirisiyle ortaya konulan hedeflerle ilişkisinin uygun bir analizine dayanmalıdır;  Proje uygulama sonuçları en baştan hesaplanmalıdır. Bu beklenti, sonuçların niteliği, bu sonuçların elde edilmesi için gerekli ortaklıklar ve projenin nasıl sürekli bir etki elde edebileceği hususları üzerinde düşünmeyi gerektirir;

14 Kriterleri  Faaliyet gösteren anahtar taraflar en baştan projeye dahil edilmelidir. Genel bir kural olarak, sosyal ortaklar bu projelere katılmalıdır. Önemli bir konu da projelerin faaliyet gösteren anahtar taraflara açık tutulması ve katılım ve güvenilirliğin, en baştan, teminidir.  Temel ve ileri düzeydeki mesleki eğitimde kalite teminatı işlemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi;  Mesleki eğitim fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik kalite göstergelerinin belirlenmesi;  İş gücü yönlendirme ve rehberliği dahil olmak üzere, işgücü pazarı ve MEÖ arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi.  Kalite teminatı alanındaki iyi uygulama ve deneyimlerin toplanması, incelenmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan konulu bilgi ağlarının geliştirilmesi.

15 Kuruluş Adı/ Program Adı SOCRATES PROGRAMI Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Programın ikinci safhası 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2006 dönemini kapsamaktadır. Programın ikinci safhası 1 Ocak 2000 - 31 Aralık 2006 dönemini kapsamaktadır.  Avrupa'da, eğitim alanında insanların ülkeler üstü (ülkeler arası) hareketliliği,  Eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, ülkeler üstü işbirliği ve ortaklıklara dayanan projelerin geliştirilmesi,  Yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi ve farklı kültürlerin anlaşılması,  Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı,  Karşılıklı bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin aktarımını kolaylaştıran ülkeler üstü işbirliği ve iletişim ağları,  Eğitim sistemleri ve politikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gözlenmesi,  Karşılıklı bilgi değişimi ile yeniliklerin ve iyi uygulama örneklerinin yayımına yönelik faaliyetlerdir.

16 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Socrates Programı sekiz eylem alanından (alt program) oluşmaktadır. 1.Erasmus Yüksek Öğretim Programı 2.Comenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi Comenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul EğitimiComenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi 3.Grundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Grundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu EğitimGrundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim 4.Minerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri-ICT Minerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri-ICTMinerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri-ICT 5. Lingua: Avrupa Dilleri Eğitimi 5. Lingua: Avrupa Dilleri Eğitimi 6. Observation and Innovation- Eğitim Sistemleri / Politikalarının İzlenmesi ve bu alanlarda Yenilik 7. Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler 7. Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler 8. Accompanying Measures: Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek Tedbirleri 8. Accompanying Measures: Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek Tedbirleri

17 Kuruluş Adı/ Program Adı YOUTH (GENÇLİK) PROGRAMI Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Avrupa Birliği Üye Devletlerinin herhangi birinde ya da diğer Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlere yöneliktir. Olanakları kısıtlı (daha az öncelikli kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik altyapılardan gelen ya da engelli) gençlere GENÇLİK programı çerçevesinde geliştirilmiş olan hareketlilik ya da yaygın eğitim etkinliklerine erişim olanağı vermektir.

18 Kriterleri Gençlik programına katılabilen gruplar :  Gençlik değişim programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir girişim başlatmak isteyen genç grupları  Avrupa Gönüllü Servisine katılmak isteyen gençler  Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler  Gençlik kuruluşları  Gençlik liderleri  Gençlik çalışanları  Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri  Kar amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar

19 Kuruluş Adı/ Program Adı AB/MATRA(Maatschappelijle Transformatie-”Sosyal Dönüşüm”)PROGRAMI- HOLLANDA Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Kamu Yönetimi  Çevre  Çevre konusundaki otoritelerin güçlendirilmesi  Konut  Eğitim Alt Programlar: 1.Projeler Programı (Eşleştirme) 2.Biyolojikçeşitlilik Uluslar arası Politika Programı 3.Küçük Yerel Etkinlikler Programı

20 Bütçesi/Süresi Projenin toplam maliyetinin %50 sini aşamaz. Max. Katkı 50.000 Euro’dur. Proje süresi 24 aydır. Kriterleri Merkez ve Doğu Avrupa’da (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Belarus) sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmalı ve işbirliğine teşvik etmelidir.

21 Kuruluş Adı/ Program Adı AB/SİVİL DİYALOĞU GELİŞTİRME PROGRAMI Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Vatandaşların girişimini teşvik etmek, STKların mesleki, idari, diyalog kurucu ve bilgi ağı kapasitelerini geliştirmek  STKların faaliyet bölgelerini haritalamak/strateji belgelerinin taslağını hazırlamak  Eğitim kursları, seminerler ve toplantılar düzenlemek  STK merkezi oluşturmak

22 Bütçesi/Süresi Toplam 2,520,000 Euro Son Başvuru 30.09.2006 Kriterleri Türkiye'deki STK ve AB ve aday ülkedeki STKlar Proje kapsamında toplam maliyet ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Değişim faaliyet süresi 60 günü aşamaz; tüm faaliyetler 31 Mart 2007 tarihinden önce tamamlanmalıdır.

23 Kuruluş Adı/ Program Adı AB/ AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Alt yapı yatırımları (Türkiye’de özellikle)  ulaştırma,  haberleşme,  çevre,  enerji,  sanayi,  tarım ve  hizmetler sektörü

24 Bütçesi/Süresi Bütçesi 25 milyon Euro kadar olan projeler Küçük ve Orta boy proje; bütçesi 25 Euro’nun üstünde olan projeler ise büyük projeler olarak kabul edilmektedir. Sanayi Projelerinde asgari 4 yıl azami 15 yıl vade şartı konulmuştur.  Banka 215 Milyon Euro yeni borç vermek için karar almıştır. Her bir ülkeye 10 ile 50 milyon sağlamaktadır. Kriterleri Desteklenecek projelerin sınır-ötesi niteliğine sahip olması tercih ediliyor Projeler;  Genel ekonomiye katkı sağlamalı,  Teknik olarak proje çalışmalı,  Mali olarak kendi kredisini kazanacak düzeyde olmalı,  Çevreye duyarlı olmalıdır.

25 Kuruluş Adı/ Program Adı AB/ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIM İŞBİRLİĞİ Katılım Öncesi Yardımın Faydalanıcıları  Türkiye, üye ve aday ülkelerden tüm gerçek ve tüzel kişilere açıktır.  Türk Hükümeti, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası temsilci örgütleri (meslek örgütleri vb.), sosyal tarafları temsil eden kuruluşlar (sendikalar), KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, kar amacı gütmeyen örgütler gibi sivil toplum kuruluşlarıdır.  Belirli bir programa teklif sunabileceklerin tam listesi o projenin ihale duyurusunda veya teklif çağrısında belirtilmektedir.

26 2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİNDE YENİ “KATILIM ÖNCESİ ARAÇ” “IPA” Yeni Katılım Öncesi Araç,  Kurumsal yapının güçlendirilmesi,  Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği,  Bölgesel kalkınma,  İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,  Kırsal kalkınma gibi alanlara odaklanacaktır. 2007-2013 yılları arasında Katılım Öncesi Araç için ayrılan toplam miktar Komisyon tarafından şu şekilde önerilmiştir (milyon €): Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam Ödenmesi planlanan 382 867 1.384 1.828 2.059 2.288 6.242 15.050 2006 Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım 500 (milyon Euro) 2006 Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım 500 (milyon Euro)

27 Kuruluş Adı/ Program Adı KALKINMADA OPEC YARDIM KURULUŞLARI VE OPECULUSLARARASI KALKINMA FONU http://www.op ecfund.org Fonun amacı,  OPEC üyesi ülkeler ile diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki finansal işbirliğini geliştirmektir.  Sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik kredi (%2-3 faiz oranı), bağış ve teknik yardım faaliyetlerini finanse etmektedir.  OPEC üyesi ülkeler (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kuveyt, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Gabon, Endonezya, Libya Arap Cemahiriyesi, Katar, Venezuela, Nijerya ve Suudi Arabistan’dır.) dışında, gelişmekte olan ülke hükümetleri ve gelişmekte olan ülkelere yardımcı olma amacıyla kurulan diğer kalkınma kurumları, Fondan yararlanabilmektedir.  Fonun finansal kaynaklarının dağıtılmasında öncelik, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelere verilmektedir.  Fon, özel sektöre de borç verebilmektedir. Fakat sadece küçük ve orta boy verimli girişimlere yöneliktir.

28 Bütçesi/Süresi Örn: 2000 yılı itibariyle yaklaşık 3 Milyon ABD Doları kredi 250 Milyon ABD Doları Hibe kullandırmıştır. Kriterleri  Hükümet, küçük ve orta boy girişimlerin kalkınmasını teşvik etmeli,  Ülkenin ekonomik yapısı küçük işletmelerin yatırımları için uygun olmalı,  Seçilmiş ulusal kalkınma bankaları; teknik, finansal ve yönetimsel olarak projeleri tanımlamalı, değerlemeli ve gözetmelidir.  Fon, Birleşmiş Milletler’in UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNRWA, UNDP, WHO, FAO ve IFAD gibi ajansları ile, program ya da projelerin değerlenmesi açısından işbirliği yapabilmektedir.

29 Kuruluş Adı/ Program Adı Uluslararası Kalkınma ve Araştırma Merkezi ( IDRC) http://www.idrc.ca/en/ev-56760-201-1- DO_TOPIC.html http://www.idrc.ca/en/ev-56760-201-1- DO_TOPIC.html Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  IDRC Kanada İşbirliği programı altında gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılarla işbirliği içinde daha sağlıklı, eşit, ve toplum refahını sağlama konusundaki araştırmaları desteklemektedir. Çevre ve Doğal Kaynaklar Yönetimi Çevre ve Doğal Kaynaklar Yönetimi  Ekosağlık  Ormancılık  Kırsal yoksulluk ve çevre  Kentsel yoksulluk ve çevre  Su talebi yönetimi Ön elemeden geçmiş bir fikir Sadece kabul edilen fikirler için IDRC’den hibe talep edilebilir. Ön elemeden geçmiş bir fikir Sadece kabul edilen fikirler için IDRC’den hibe talep edilebilir.

30 Kuruluş Adı/ Program Adı IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Gelişmekte olan ülkelerde kırsal fakirliği bitirmek.  Kapasite ve organizasyonları geliştirmek.  Üretilebilir doğal kaynakların tarafsız olarak ulaşılabilirliğini geliştirmek.  Finans hizmetlerinin ve pazarlamanın kırsal fakirlere ulaşılabilirliğini artırmak.

31 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal ve kırsal gelişmeyi hızlandırmak amacıyla ek kaynakları harekete geçirmektir.  Fon özellikle gıda üretim sistemleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere geliştirilmiş olan projeleri finanse etmektir.  Gelişmekte olan ülkelerdeki gıda üretim potansiyelini genişletmektir.  Gelişmekte olan ülkelerdeki fakir kesimin beslenme düzeyinin ve hayat şartlarını geliştirmektir. IFAD çeşitli ülkelerden katkı payı olarak sağlanan kaynaklarla çalışmalarını yürütmektedir. Bunlar; IFAD çeşitli ülkelerden katkı payı olarak sağlanan kaynaklarla çalışmalarını yürütmektedir. Bunlar;  sanayileşmiş ülkeler,  petrol üreticisi gelişmekte olan ülkeler,  gelişmekte olan ülkeler dir.

32 ARAP EKONOMİK KALKINMASI KUVEYT FONU (KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT) ARAP EKONOMİK KALKINMASI KUVEYT FONU (KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT) ASYA KALKINMA BANKASI (ASIAN DEVELOPMENT BANK ) Fon’un faaliyetleri belli alanlarda yoğunlaşmaktadır: Bu alanlar (1) tarım ve sulama, (2) ulaşım ve depolama, (3) enerji ve (4) sanayi olarak sayılabilir. Özel projeler ve programlar için de ayrıca destek sağlanmaktadır. Banka gelişmekte olan üye ülkelere kredi vermekte ve sermaye yatırımı yapmakta; kalkınma proje ve programlarına teknik yardım ve danışmanlık hizmeti vermekte; kamu ve özel sektör sermayesini kalkınma yatırımları için kullanmakta; üye ülkelerden gelen, kalkınma politika ve planlama yardım isteklerine cevap vermektedir.

33 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) FONLARI Kuruluş Adı/ Program Adı BM Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  Yoksulluğun önlenmesi ve Sürdürülebilir Geçim Kaynaklarının Yaratılması  Toplumsal ve Ekonomik Eşitsizliklerin Giderilmesi  Cinsiyet ayrımcılığının engellenmesi, katılım ve eşitlik  Afet ve kriz yönetimi  Kalkınmakta olan ülkeler arasında teknik işbirliği  Demokratik Yönetişim Enerji ve Çevre

34 Kuruluş Adı/ Program Adı http://www.gefsgp.net/ BM/Küçük Ölçekli Destek Programı Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler geliştiren sivil toplum kuruluşlarına (STK) mali ve faal destek veren bir programdır. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, toprak kaybının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele ve uluslararası suların korunması

35 Bütçesi/Süresi Proje oluşumu esnasında yerel katılımı güçlendirmek amacıyla, proje öncesi ilgi grubu analizi ve katılımcı proje geliştirme faaliyetleri için Sivil Toplum Kuruluşları'na 2,000 USD’a kadar fon sağlanabilmektedir. P ilot Uygulama Projeleri -en fazla 50,000 USD Toplantı/Çalıştay Fonu -10,000 USD’a kadar Basılı Malzeme-10,000 USD’a kadar Kriterleri Uygulama ProgramlarıUygulama Programları ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca projelerin SGP Ulusal Program Stratejisi’ne uygun ve SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından belirlenen ulusal önceliklerle de uyumlu olması gerekmektedir. SGP Ulusal Program StratejisiSGP Ulusal Yönlendirme Komitesi Uygulama ProgramlarıSGP Ulusal Program StratejisiSGP Ulusal Yönlendirme Komitesi Proje: • hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarında geniş katılım sağlamalıdır;

36 Kriterleri • sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmalı veya geliştirmelidir; • yerel bilgi, sosyal örgütlenme ve kurumların önemi ve rolünü tanımalıdır; • ilgi gruplarını doğrudan dahil etmekte ve onların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate almalıdır; • yerel teknik destek ve eğitim kaynaklarına halkın erişimini kolaylaştırmalıdır, • ilgi gruplarının katkısını ve mali desteğini sağlamalıdır.

37 DÜNYA BANKASI FONLARI turkeywebfdbk@worldbank.org turkeywebfdbk@worldbank.org Kuruluş Adı/ Program Adı BELEDİYELER Fonu http://www.ifc.org/municipalfund Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Yaşam kalitesini yükseltmek ve fakirliği azaltmak için Bölgesel ve Yerel Yönetimlerin ve Kurumların global Finansmanı amaçlanmaktadır. OSB’lerin desteklenmesi, finansmana erişimi kolaylaştırılması, özelleştirmelerin desteklenmesi, kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi.

38 Bütçesi/Süresi Krediler: 8-12 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli çeşitli kredi alternatifleri mevcuttur. Kriterleri İstenen fonun kullanım amacı, yatırımın toplam maliyeti, istenen finansman miktarı, projenin tahmini başlama ve bitiş tarihleri, varsa mevcut partnerlere ait bilgiler municipalfund@ifc.org adresine gönderebilir veya (202) 974-4310’a faxlanabilir. Başvurunun “Finansman İsteği” (Request for Financing) olduğu ve belediyenin iletişim adresi belirtilmelidir. municipalfund@ifc.org Başvuranın açık veya dolaylı sorumluluğunun/borcunun bulunmaması gerekmektedir.

39 Kuruluş Adı/ Program Adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları IBRD, Dünya Bankası’nın ana borç veren kuruluşudur. Kişi başına geliri nispeten yüksek olan kalkınmakta olan ülkelere borç vermektedir. IBRD tarafından verilen krediler; otoyollar, okul, hastane gibi altyapı yatırımlarına ve hükümetlerin ülke ekonomilerinin işleyişini geliştirmek üzere hazırladıkları programlara yöneliktir.

40 Kuruluş Adı/ Program Adı ULUSLARARASI FİNANSMAN KURUMU-IFC Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Özel sektör vasıtası ile sürdürülebilir ekonomik kalkınma. Gelişen piyasalardaki şirketlere ve finansal kuruluşlara yatırım yapmaktadır.

41 Bütçesi/Süresi Yeni projelerde tahmini maliyetin en çok % 25’i, istisnai olarak küçük projelerde % 35’i; mevcudu genişletmeye yönelik projelerde ise, yapılacak yatırım miktarı şirketin toplam sermayesinin %25’ini geçmemesi şartı ile, proje maliyetinin % 50 si ödenebilmektedir. Kriterleri Mevcut bir yatırımı genişletmek veya yeni bir yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı bir kuruluş veya müteşebbis Yatırım Projesi ile doğrudan IFC’ye başvurabilir. Bu ön temas ve incelemeden sonra IFC projeyi değerlendirip değerlendirmemeye karar vermek üzere bir fizibilite çalışması veya iş planı isteyebilir.  Özel sektör girişimi olmalıdır. Bir miktar kamu katkısı olan şirketler, ticari bir girişim olması şartı ile, başvurabilirler.  Teknik olarak tutarlı olmalıdır.  Karlı olma ihtimali yüksek olmalıdır.  Yerel ekonomiye yarar sağlamalıdır.  Çevresel ve sosyal standartlarına cevap vermelidir.

42 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (Economic Cooperation Organization-ECO) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (Economic Cooperation Organization-ECO) İSLAM KALKINMA BANKASI (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK) Organizasyonun temel amaçları;  karşılıklı ticareti arttırmak,  bölgede sürdürülebilir gelişme için koşullar yaratmak  ve kültürel ve dostluk ilişkilerini güçlendirmektir. Başlıca Çalışma Alanları; ticaret, endüstri, tarım, ulaşım ve haberleşme, enerji, uyuşturucu bağımlılık önlemleri ve insan kaynakları alanlarını içermektedir.  Ayrıca uygulanabilir çalışmalar için bir ECO Özel Fonu kurulmuştur.  Banka, üyeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine destek olmakta ve üyelerine teknik yardım sağlamaktadır.  Aynı zamanda Banka, üyeleri arasındaki ticaretin artırılmasını da teşvik etmektedir.  Sağlık ve eğitim projelerinin finansmanı sağlamaktadır.  Yoksulluğun önlenmesi, gelir arttırıcı faaliyetler, kırsal kalkınma ve sosyo-ekonomik altyapı konuları ve KOBİ’lerin geliştirilmesi

43 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI Kanada Büyükelçiliği-Ankara Daha çok kırsal alanlardan gelen projeler. Toplam bütçeleri CND $ 75.000 olup proje başına minimum CND $ 5.000 - max. CND $20.000. Kriterleri :  Proje için verilen fonlar projede belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır.  Onaylanan projeler tek olmalı, diğer kanallar aracılığıyla Kanada tarafından fonlanmış olmamalıdır.  Fonlar, diğer gruplardan ek fonlama amacına dayalı `yerel girdi` olarak gösterilmemelidir.  Proje fonları ülke içinde harcanmalıdır.  Proje için gerekli olan malzemeler ve teçhizatlar, mümkün olduğunca iç pazardan ülkenin para birimiyle alınmalıdır.  Fonlar, burslar,eğitim turları,seyahat,danışman ve uzmanların harcırah ve ücretlerinin ödenmesinde veya özel şirketler yararına kullanılamaz.  Fizibilite çalışmaları Kanada Fon Desteği alamaz.

44 Japonya Büyükelçiliği, “Yerel Projeler için Hibe Desteği Programı  Yerel düzeyde her türlü kalkınma projesi.  Dezavantajlı kesimler ile hızlı sonuç alınması hedeflenen projeler.  Hali hazırdaki öncelikler, temel sağlık, kadın, engelliler, kamu refahı ve küçük ölçekli afet projeleri. Maximum 10 MilyonYen (yaklaşık US$80,000) Bütçe ölçeği doğrultusunda her sene 4 ila 5 projenin desteklenmesi düşünülmektedir.Ancak ilgili yıl için projenin miktarı ve kalitesine göre bu sayının daha az veya fazla olması Elçiliğin kararına bağlıdır. Proje başvuruları o yıl içinde istenilen zamanda yapılabilir. Ancak fon başvuru süresi her sene mali yılın bitimi olan 31 Temmuz’da sona ermektedir. Bu süreden sonra yapılan başvurular reddedilmemekte ve bir sonraki yıl 1 Nisan’da başlayacak olan yeni mali yıl için değerlendirmeye alınmaktadır.

45 Kriterleri : Proje değerlendirmesinin farklı aşamalarında farklı kriterler uygulanmaktadır. Başvuran kurum; Proje değerlendirmesinin farklı aşamalarında farklı kriterler uygulanmaktadır. Başvuran kurum;  Kar amacı gütmeyen (özellikle STK’lar ve belediyeler) Proje Tipi Örn: kültürel projeler desteklenmemektedir.  Bütçe ve Bütçe Kalemleri azami 10 milyon yen hibe, operasyonel harcamalar, maaşlar, ofis ekipmanları ve taşıt alımları finanse edilmemektedir.  Hedef grup ve yararlanıcılar yerel düzeyde toplumun dezavantajlı kesimleri  Projelerin iyi gerekçelendirilmiş ve talebe dayalı olması  Fizibilitesinin iyi yapılmıs olması (teknik, ekonomik, mali, sosyal, ve kurumsal açıdan fizibilite)  Sürdürülebilir  Kaliteli hazırlanmış  Uygulama kapasitesinin yüksek olması gerekmektedir.  Japon Büyükelçiliği Katma Değer Vergisi (KDV) yi finanse etmemektedir. Bu nedenle ilgili meblağın başvuranca ya da diğer kaynaklarca karşılanması gerekmektedir.  Her yıl 2 değişik değerlendirme dönemi bulunmaktadır. Şubat sonuna kadar yapılan başvurular yılın birinci yarısında, Temmuz sonuna kadar yapılan başvurular yılın ikinci yarısında değerlendirilecektir

46 Avustralya Büyükelçiliği www.embaustralia.org.tr Sağlık, Eğitim ve Tarımsal Kalkınma Sağlık, Eğitim ve Tarımsal Kalkınma Yıllık 20.000 USD. Proje başına minimum 3000 maksimum 7000 USD. Yıllık 20.000 USD. Proje başına minimum 3000 maksimum 7000 USD. Kriterleri :  Fona başvuran kurum, yinelenen ( maaş, kira vb. ) gibi masraflarını kendi karşılayabilecek durumda olmalıdır.

47 İngiltere Büyükelçiliği www.britishembassy.org.tr Demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre, sivil toplumu güçlendirmeye ve kapasitelerini artırmaya yönelik diğer projeler. Demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre, sivil toplumu güçlendirmeye ve kapasitelerini artırmaya yönelik diğer projeler. Büyük projeler yılda yaklaşık 750,000 pound, başvuru Kasım ayında; Küçük projeler için 5000 pound, başvuru 1 Nisan - 31 Mart Büyük projeler yılda yaklaşık 750,000 pound, başvuru Kasım ayında; Küçük projeler için 5000 pound, başvuru 1 Nisan - 31 Mart Sivil toplumun ve yerel girişimleri gelişimini desteklemeli Sürdürülebilir olmalı Geniş çarpan etkisi olmalı, Net ölçülebilir bir sonuç göstermeli Sivil toplumun ve yerel girişimleri gelişimini desteklemeli Sürdürülebilir olmalı Geniş çarpan etkisi olmalı, Net ölçülebilir bir sonuç göstermeli

48 Danimarka Büyükelçiliği AB Siyasi Kriterlerine Uyum Kapasite Geliştirme Eğiticilerin Eğitim Bütçesi yaklaşık 35.000 Euro Proje başına sağlanacak fon miktarı maksimum 13.000 Euro Kriterleri : Fonlar eğitim seyahatleri, ekipman alımı, hali hazırdaki harcamalar (maaş, kira vb.) için kullanılamaz

49 ULUSAL FONLAR UNILEVER HOLDİNG A.Ş  Sürdürülebilir tarım, balıkçılık, su  Global projelere uygunluk ÜLKER www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/ www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/  Eğitim, aile danışmanlığı, kültür-sanat sponsorluğu,hastane donatımı,çevre ve spor SHELL  Türk kültürü, tarihi, sanatı ve sporu

50 ARÇELİK  Çevre, kültür, sanat ve eğitim SİEMENS  Eğitim-araştırma, çevre, kültür-sanat PROCTOR AND GAMBLE  Eğitim ve sağlık kitap basımına sponsorluk IBM  Eğitim

51 CITIBANK Eğitim Eğitim MERCK SHARP & DOHME Eğitim,Sosyal hizmetler, toplum,kültür, çevre ve sağlık Eğitim,Sosyal hizmetler, toplum,kültür, çevre ve sağlıkTURKCELL Eğitim,sağlık, kültür- sanat, spor, müzik sinema arkeoloji, sektörel fuar ve Eğitim,sağlık, kültür- sanat, spor, müzik sinema arkeoloji, sektörel fuar ve konferansların gerçekleştirilmesi ve çeşitli radyo -TV programlarını desteklemek konferansların gerçekleştirilmesi ve çeşitli radyo -TV programlarını desteklemek

52 AÇIK TOLUM ENSTİTÜSÜ (OPEN SOCIETY INSTITUTE),TÜRKİYETEMSİLCİLİĞİ Avrupa Birliği, eğitim, reform,kadın, kültür-sanat, sivil toplum ve medya konularında çalışmaktadır. Avrupa Birliği, eğitim, reform,kadın, kültür-sanat, sivil toplum ve medya konularında çalışmaktadır.Krıterleri:  Kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir.  Proje önerileri İngilizce olarak hazırlanmaktadır.  Türkiye Temsilciliği aracılığı ile OSI'a sunulan desteklemeye değer görülen bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/31 OSI tarafından desteklenmektedir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan/ kaynaklardan sağlanması beklenmekte,özellikle- başka yabancı kuruluşlar yerine- Türkiye'de bulunan kuruluşlar tarafından sağlanması tercih edilmektedir.  OSI, proje önerileri için standard bir format kullanmamaktadır; ancak sunulacak olan önerilerin başta açık toplum idealine uygunluk olmak üzere-belli kıstaslara uygun olması gerekmektedir. Sabit bir başvuru tarihi yoktur.

53 ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜK DERNEĞİ Avrupa Birliği, eğitim, reform,kadın, kültür- sanat, sivil toplum ve medya konularında çalışmaktadır. Avrupa Birliği, eğitim, reform,kadın, kültür- sanat, sivil toplum ve medya konularında çalışmaktadır. Kriterleri: Kriterleri:  STK'larla birlikte çalışma ve onların faaliyetlerine çalışanlarının yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini prensip kararı olarak belirlemiştir; Gönüllük Eğitim programı uygulayabilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

54 TOFAŞ/FIAT Kültür, arkeoloji ve restorasyon NESTLE Eğitim ve sağlık AYGAZ Çevre, Kültür, Sanat ve Eğitim OPET Eğitim, Sanat, Çevre, Sağlık,Toplum ve Spor

55 ROCHE Eğitim ve Sağlık MERCEDES Spor ve Çevre

56 Kuruluş Adı/ Program Adı http://www.meksa.org.tr/ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Genellikle yabancı kaynaklı kalkınma fonlarından finanse edilen eğitim projeleri, uygulandığı bölgelerde ve sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, eğitim sorumluluğunu paylaşmalarını ve giderek üstlenmelerini hedeflemektedir.

57 Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları Eğitimler, ağırlıklı olarak imalat ve hizmet sektörü mesleklerini kapsamaktadır. Ayrıca inşaat, otomotiv ve tekstil sektörü branşlarında da meslek kazandırmaya ya da mesleki gelişime yönelik eğitimler verilmektedir.  Çırak Öğrencilere Yönelik Programlar  Kısa Süreli Kurs Programları

58 Kuruluş Adı/ Program Adı Rockefeller Brothers Fund Çalışma Alanları ve/veya Proje/ Programın Amaçları  İnsani kalkınma  Sanat ve kültür  Eğitim  Sağlık

59 Bütçesi/Süresi Tüm programlar yıl boyu başvuruya açıktır. Vakıf mütevelli heyeti üyeleri yılda 4 kere toplanarak fon kararı alıyorlar. Ortalama fon miktarı 75,000$ süre 1-3 yıldır. Kriterleri Başvuru formu yok. Öncelikle Projeyi, hangi programla nasıl bağlandığını, beklenen sonuçlarını, bütçe özetini ve başvuru yapan kuruluşu kısaca tanıtan bir "soru mektubu" gönderiliyor. Olumlu ön değerlendirme sonucu projenin detaylı tanımı ve başvuru sahipleri ile bir toplantı istenebilir.

60 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILMASI PLANLANANLAR  Mevcut fon potansiyelleri ve çalışma alanları ile Bölge’nin önceliklerinin eşleştirilmesi yönünde ilgili taraflarla görüşmelerin yapılması ve kaynak yaratılması  Öneri proje portföyünün gözetilen kriterler doğrultusunda genişletilmesi

61 TARANAN FON KURULUŞLARI WEB SAYFALARI AB Fonları  http://www.eurofunding.com/ http://www.tskb.com.tr/ http://www.halkbank.com.tr/ http://www.eurofunding.com/ http://www.tskb.com.tr/ http://www.halkbank.com.tr/ http://www.eurofunding.com/ http://www.tskb.com.tr/ http://www.halkbank.com.tr/  Avrupa Yatırım Fonu http://www.fei.eu.int/ http://www.fei.eu.int/  Avrupa Para Enstitüsü ve Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.int/home/html/index.en.html http://www.ecb.int/home/html/index.en.html  BELEDİYELER FONU (Dünya Bankası) http://www.ifc.org/municipalfund http://www.ifc.org/municipalfund  KOSGEB http://www.kosgeb.gov.tr/ http://www.kosgeb.gov.tr/  Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.org/ http://www.eib.org/http://www.eib.org/  Sivil Toplumu Güçlendirme Programı http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plhttp://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığ http://hazine.gov.tr/ihale/ihale_olanak.htm ı http://hazine.gov.tr/ihale/ihale_olanak.htm ı  Ülker www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/ www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/www.ulker.com.tr/kurumsal/soysal sorumluluk/  Shell www.shell.com/tr-tr www.shell.com/tr-trwww.shell.com/tr-tr  Arçelik www.arcelikkas.com.tr/toplumsal/02_egitim.html www.arcelikkas.com.tr/toplumsal/02_egitim.htmlwww.arcelikkas.com.tr/toplumsal/02_egitim.html  Siemens siemens.com.tr siemens.com.tr

62  Citibank www.citibank.com.tr/gonullu.htm  Merck Sharp and Dohme www.merck.com.tr/about/foundation.html  Turkcell www.turkcell.com.tr/index/0,1027,605,00.html  AÇIK TOLUM ENSTİTÜSÜ (OPEN SOCIETY INSTITUTE),TÜRKİYETEMSİLCİLİĞİ www.aciktoplumenstitusu.org.tr/  ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜK DERNEĞİ www.osgd.org  NESTLE www.nestle.com.tr  AYGAZ www.aygaz.com.tr/toplumsal_sorumluluk/content/default.aspx  OPET www.opet.com.tr/tr/toplum.asp ePosta:info@opet.com.tr  ROCHE www.roche.com.tr/content/index/index.asp  MERCEDES www.mercedes.com.tr/Internet/TR/About/Sponsorships/ sponsorluklar.htm  Proctor and Gamble www.pg.com.tr/procter/bize_ulas.htm www.pg.com.tr/procter/bize_ulas.htmwww.pg.com.tr/procter/bize_ulas.htm  IBM www-5.ibm.com./tr/ibm/toplum_ilt.html www-5.ibm.com./tr/ibm/toplum_ilt.html

63  ASYA KALKINMA BANKASI  AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI http://www.ebrd.com/oppor/tc/donors/index.htm  ULUSLARARASI FİNANSMAN KURUMU-IFC http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Contracts_ECA  AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU  MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ  İSLAM KALKINMA BANKASI  ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU  TÜM ULUSAL AJANSLAR http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_fr.html  MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI http://www.meksa.org.tr/  Avrupa Komisyonu-Çevre http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm  Avrupa Çevre Ajansı http://eea.eu.int/  Küresel Çevre Fonu (GEF) http:// www.thegef.org/ www.thegef.org/ www.gefweb.org Küresel Çevre Fonu politikaları, usulleri, programları ve projeleri ile ilgili detaylı bilgi E:\gefwebson\metinler\gefsgp_hakkinda\SGP-CPS-tr 2002.doc  Küçük Ölçekli Destek Programı http://www.gefsgp.net/  Kanada Büyükelçiliği www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/turkey  Japonya Büyükelçiliği www.tr.emb-japan.go.jp  Avustralya Büyükelçiliği www.embaustralia.org.tr  İngiltere Büyükelçiliği www.britishembassy.org.tr  OPEC http://www.opecfund.org http://www.opecfund.org

64  Uluslararası Kalkınma ve Araştırma Merkezi ( IDRC) http://www.idrc.ca/en/ev-56760-201-1-DO_TOPIC.html AB/Socrates-LCV-Gençlik Programları http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_en.html http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/joint/jointactions_en.html  Dünya Bankası turkeywebfdbk@worldbank.org  Uluslararası Kalkınma ve Araştırma Merkezi www.idrc.ca  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu http://www.deltur.cec.eu.int/


"GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ POTANSİYEL FON KAYNAKLARI VE PROJELER PROJE VE FON GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17 Mayıs 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları