Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Süreci MD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Süreci MD."— Sunum transkripti:

1 Bologna Süreci MD

2 Bologna Süreci Nedir? Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 46 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen bir süreçtir. MD

3 Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile olan teknoloji ve bilimsel altyapı açığını saptayan Avrupa Birliği (AB), çözümün yüksek öğretim kuruluşlarının yeniden yapılandırmasında olduğu ortak görüşüne varmıştır. Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci resmi olarak 1999 yılında İtalya’nın Bologna kentinde yapılan toplantı sonunda yayımlanan Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ile başlamıştır. Ortak inanç, AB üniversitelerinin 2010 yılında hedeflenen düzeye ulaşacağıdır. MD

4 BOLOGNA SÜRECİ (Tarihçe)
Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke) Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı) Berlin Bildirgesi, 2003 Bergen Bildirgesi, 2005 Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke) Leuven Bildirgesi, 2009 Viyana, 2010 MD 4 4

5 Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulamak,
Bologna Süreci’nin 10 temel hedefi bulunmaktadır. Bunlardan altısı 1999 Bologna Bildirisi ile, üçü 2001 Prag Bildirisi ile, biri ise 2003 Berlin Bildirisi ile karar altına alınmıştır. Bu temel hedefler şunlardır; Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi), Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek, Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulamak, Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak, Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek. Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek, Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının bu sürece aktif katılımını sağlamak, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı cazip hale getirmek, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) arasında bir sinerji kurmak ve Doktora çalışmaları MD

6 Yükseköğretim diploma dereceleri ve öğrenim sürelerinin tanınması,
Üye ülkeler sürece hız kazandırmak üzere 3 öncelik alanını belirlemişler, buna 2005 yılında 4 alan daha eklemişlerdir. Bunlar; Yükseköğretimde (Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere) iki aşamalı derece yapısı, Yükseköğretim diploma dereceleri ve öğrenim sürelerinin tanınması, Kalite güvencesi. Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir sinerji yaratılması, Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirilmesi, Öğrenci ve Öğretim elemanlarının Hareketliliği, Avrupa Yükseköğretim Alanının cazip hale getirilmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerle işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi. MD

7 Türkiye Boyutu: 2001 yılında Bologna sürecine dahil olan, 2004 yılında Lizbon Tanıma Sözleşmesini imzalayan ve 2007 yılında onaylayarak yürürlüğe koyan Türkiye’de, bu gelişmeler ışığında ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturma süreci, 2006 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulan bir Komisyon tarafından başlatılmıştır. Komisyon, ilk Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (UYÇ) taslak çalışmasını 2007 yılında tamamlamış ve yükseköğretim kurumlarının görüşlerine sunmuştur tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından UYÇ çalışmalarını sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiş ve Komisyon çalışmalarına destek vermek üzere “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu” kurularak, ilgili alandaki hazırlık çalışmaları yeniden başlatılmıştır. MD

8 TANIMLAR VE KAVRAMLAR MD

9 Bologna Süreci (Bologna Process)
Rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı bir Avrupa ekonomisi hedefi doğrultusunda “Avrupa Yükseköğretim Alanı”nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanması ve yükseköğretimde şeffaflık, hareketlilik ve akademik derecelerin tanınmasını sağlamak için Avrupa düzeyinde 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile Bologna’da başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen süreçtir yılı itibariyle 46 ülke sürece dahil olmuştur. MD

10 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS (European Credit Transfer and Accumulation System-ECTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemidir. MD

11 Avrupa Yükseköğretim Alanı-AYA (European Higher Education Area- EHEA)
Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dahil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır. MD

12 Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi (The Overarching Framework for Qualifications of EHEA, QF-EHEA) Mayıs 2005’te Bergen’de Bologna Sürecine üye, 45 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından benimsenmiş, Avrupa ulusal yükseköğretim yeterlik çerçeveleri ve bunların içerdiği yeterlikler arasındaki ilişkiyi şeffaflaştırmayı amaçlayan ve yükseköğretimin her düzeyi sonunda kazanılması gereken öğrenme çıktılarının “Dublin Düzey Tanımlayıcıları” ile tanımlandığı genel kapsamlı bir çerçevedir. MD

13 Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Yeterlikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF-LLL): Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliklerin daha okunabilir ve anlaşılabilir olması için bir tercüme aracı görevi gören; ülkelerin yeterlik sistemlerini birbirine bağlayan ortak bir Avrupa başvuru çerçevesidir. İki temel aracı vardır: yerli halkı, farklı ülkeler arasında hareketliliğe teşvik etmek ve onların yaşamboyu öğrenmelerini kolaylaştırmak. Öneri, yasal olarak Nisan 2008’de yürürlüğe girmiştir. MD

14 Düzeyler (Cycles/Levels)
Bologna Sürecinde yükseköğretim üç düzeye ayrılmıştır. Birinci düzey (first cycle) 3 ya da 4 yıldan oluşan lisans derecesini, ikinci düzey (second cycle) 1-2 yıl süreli yüksek lisans derecesini ve üçüncü düzey (third cycle) 3-4 yıldan oluşan doktora derecesini tanımlamaktadır. Ayrıca birinci düzeyin içinde ya da onunla ilişkilendirilmiş kısa dönem (short cycle) önlisans derecesi tarif edilmiştir. MD

15 Yeterlik (Qualification)
Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının (kazanımlarının) kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir. MD

16 İş Yükü (Workload) Öğrenme çıktılarının başarılabilmesi için gerekebilecek dersler, seminerler, sunumlar, uygulamalar, özel dersler, bilgi toplama, araştırma vb. öğrenme aktivitelerinin niceliksel ölçüsüdür. MD

17 Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes)
Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesidir. MD

18 Tanınma (Recognition)
Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesidir. MD

19 Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (National Qualifications Framework)
Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde, yükseköğretim yeterlikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. MD

20 Ulusal Yeterlikler Sistemi (National Qualifications System)
Ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin iş dünyası ve sivil toplumla ilişkilerini sağlayan, öğrenme ve diğer sistemler ile bağlantılı tüm faaliyetlerin bütünüdür. Bu sistemin içeriğinde, kalite güvencesi, değerlendirme ve yeterlikler de yer alır. MD

21 AKADEMİK DERECE SİSTEMİ
Yeterlikler Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Sektörel Yeterlikler Program Yeterlikleri Öğrenme Çıktıları ve Yetkinlikler MD 21 21

22 Bilgiyi Uygulama ve Anlama Yargıda Bulunma İletişim Becerileri
YÜKSEKÖĞRETİM AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER (DUBLİN TANIMLAYICILARI) Bilme ve Anlama Bilgiyi Uygulama ve Anlama Yargıda Bulunma İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri MD

23 DUBLİN TANIMLAYICILARI: 1. BİLME VE ANLAMA
5. Ön Lisans Genel lise eğitiminin üzerine kurulmuş, bir çalışma alanında bilgi ve anlayış kazanmış, ileri düzeydeki ders kitaplarıyla takviye edilmiş bir seviyede olmak. 6. Lisans Mezunu kendi çalışma alanı için önemli konularda bilgi edinmiş bir seviyede olmak. 7. Yüksek Lisans Mezunu Birinci aşama üzerine kurulu ve onu geliştirecek düzeyde, ayrıca araştırma çerçevesinde fikir geliştirme ve uygulamada özgünlük fırsatı sağlayacak düzeyde bilgi ve anlama becerisine sahip olmak. 8. Doktora Mezunu Bir alanla ilgili sistematik bir anlayışa ve o alanla ilgili beceriler ve yöntemlerle ilgili ustalığa sahip olmak. MD

24 DUBLİN TANIMLAYICILARI: 2. BİLGİYİ UYGULAMA VE ANLAMA
5. Ön Lisans Bilgisini ve anlama becerilerini mesleki koşullara uygulayabilmek. 6. Lisans Mezunu Bilgi ve anlama becerilerini çalışmalara veya mesleğe profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilmek, çalışma alanlarında savlar öne sürebilmek, bunları sürdürebilmek ve çalışma alanlarında ortaya çıkan sorunları çözebilmek. 7. Yüksek Lisans Mezunu Bilgilerini, anlama ve problem çözme becerilerini, yeni veya tanıdık olmayan durumlarda geniş (veya disiplinlerarası) bir çerçeve içerisinde uygulayabilmek. 8. Doktora Mezunu Elle tutulur bir süreci bilimsel dürüstlük ve bütünlük içerisinde planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisini göstermiş olmak. MD

25 DUBLİN TANIMLAYICILARI: 3. YARGIDA BULUNMA
5. Ön Lisans Verileri, iyi tanımlanmış soyut ve somut problemlere cevap verecek şekilde tanımlama ve kullanabilme becerisine sahip olmak. 6. Lisans Mezunu İlgili sosyal, bilimsel ve etik konularda yargılara varabilmek için gerekli verileri toplama ve yorumlama becerisine sahip olmak. 7. Yüksek Lisans Mezunu Bilgileri birleştirme ve karmaşıklıkla başa çıkabilme becerisine sahip olmak, eksik veya kısıtlı bilgiyi kullanarak bu bilgilerin ve yargıların ilgili olduğu sosyal ve etik sorumlulukları yansıtan yargılar oluşturabilmek. 8. Doktora Mezunu Bilginin sınırlarını geliştiren özgün bir araştırmaya özlü bir çalışma yaparak katkıda bulunmuş olmak. Bu çalışmaların bir kısmı ulusal ya da uluslararası hakemli yayın olabilmektedir. MD

26 DUBLİN TANIMLAYICILARI: 4. İLETİŞİM BECERİLERİ
5. Ön Lisans Emsalleri, denetleyicileri ve müşterileriyle anlayışları, becerileri ve etkinlikleri hakkında iletişim kurabilmek. 6. Lisans Mezunu Uzman ya da uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümleri sunabilmek. 7. Yüksek Lisans Mezunu Çalışma sonuçlarını, bilgilerini ve bunların gerekçelerini uzman olan ve olmayan dinleyicilere açıkça ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlatabilmek. 8. Doktora Mezunu Uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak kendi emsalleri, bilimsel topluluk ve genel olarak toplumla iletişim kurabilmek. MD

27 DUBLİN TANIMLAYICILARI: 5. ÖĞRENME BECERİLERİ
5. Ön Lisans Daha ilerideki çalışmalarını bağımsız yapabilecek öğrenme becerilerine sahip olmak. 6. Lisans Mezunu Daha ilerideki çalışmaları bağımsız olarak yapmaya devam edebilmek için gerekli öğrenme becerilerini geliştirmiş olmak. 7. Yüksek Lisans Mezunu Çalışmalarını kendisinin yönlendirebilmesini veya bağımsız şekilde devam ettirebilmesini mümkün kılacak öğrenme becerilerine sahip olmak. 8. Doktora Mezunu Bilgi temelli toplumda, akademik ve sosyal çerçevede, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratması beklenebilen bir kişi olmak. MD

28 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Kademeleri
Birinci Kademe Lisans 3 veya 4 yıl AKTS Kredisi İkinci Kademe Yükseklisans 2 yıl AKTS Kredisi Üçüncü Kademe Doktora 3-4 yıl Ek Olarak; Kısa Kademe (Birinci Kademe ile ilişkilendirilmiş ya da içinde) Önlisans 2 yıl AKTS MD 28

29 MD

30 MD

31 Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Oluşturma Süreci (Genel)
Süreci başlatmak için karar alınması Çalışma takviminin oluşturulması Sürecin organizasyonu Çerçevenin tasarımı Paydaşlardan görüş alınması Çerçevenin yükseköğretimden sorumlu kurum tarafından onaylanması İdari organizasyon Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması Yeterliklerin UYÇ’ne dahil edilmesi Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi UYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması MD

32 TYUYÇ Oluşturma Takvimi (Türkiye)
TYUYÇ Oluşturma Takvimi (Türkiye) Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 Sürecin organizasyonu: Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 Paydaşlardan görüş alınması : Şubat 2009 Çerçevenin onaylanması: Mayıs 2009 İdari organizasyon: Haziran 2009 Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 Yeterliliklerin UYÇ’ne dahil edilmesi: Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: TYUYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2009 Ulusal yeterlilik çerçevesi oluştururken izlenecek yol sayfa 15teki tablo MD 32 32 32

33 Yükseköğretimimizde Yeniden Yapılanma Çalışmaları
tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile Yükseköğretim kurumlarında “Bologna Eşgüdüm Komisyonu” BEK’ler kuruldu. Yükseköğretim kurumlarının, Bologna Süreci esasları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” oluşturuldu. MD

34 BEK’lerin Kurulması Madde 4- BEK, her üniversitede rektörün görevlendireceği aşağıdaki daimi üyelerden oluşur: Eğitim ve/veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları ADEK Başkanı Bologna Uzmanı (var ise) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler MD

35 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
Türkiye’de yükseköğretimde ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu 2006 yılında Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu (YYK) kurmuş ve komisyon çalışmalarını 2008 tarihine kadar sürdürmüştür. Komisyon bu tarihler arasında ağırlıklı olarak yükseköğretimin her düzeyi (önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi ve kavrama, kavrananları uygulama ve geniş anlamda yetkinliklere göre tanımlamış ve bu kapsamda öğrenme çıktıları ile ifade edilen “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslak çalışmasını ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunmuştur MD

36 TYUYÇ’nde yer alacak düzeyler
Türk Yükseköğretim Sisteminin mevcut yapısı Bologna sürecinde öngörülen 3 düzeyli (lisans, yükseklisans ve doktora) sisteme uyumludur. Ayrıca, her iki Avrupa Üst Yeterlikler Çerçevelerinde de öngörülen “kısa düzey (short cycle) Türk Yükseköğretim Sisteminde “önlisans” derecesi olarak verilmektedir. Bu nedenle, Yükseköğretim UYÇ’nin önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeylerini kapsayacak şekilde 4 (dört) düzeyde tanımlanabilecektir. MD

37 Her bir TYUYÇ düzeyi için eğitim-öğretim yeterlik profillerinin belirlenmesi
MD

38 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) ÇALIŞMALARI TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYUYÇ DÜZEYLERİ SÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 4 240 6.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 – 120 2.250 – 2.700 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır. MD 38 38

39 Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
6.Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda formal tanımları yapılmış olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kapsayan Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde bu dereceleri almaya hak kazanan öğrencilerin asgari olarak sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerdir ve her kademe için aşağıda tanım yapılmıştır: MD 39

40 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
ÖN LİSANS Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki ders kitapları ile desteklenen bir alandaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde kavradığını göstermek, Alanında problem çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. Meslekleri ile tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek. Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi öğrendiklerini ve öğrendiklerini uygulayabildiklerini göstermek. MD 40

41 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÖN LİSANS
5. Çalışmalarında öngörülmeyen uygulama ile ilgili sorunları çözme yeteneğini kazanmak, 6. Objektif olarak performans değerlendirmesi ve denetim yapabilmek, 7. Alanlarındaki uygulamalarda yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, 8. Temel Bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanım kullanabilme yetkinliğine sahip olmak 9. Meslekleri ile ilgili toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak, 10. İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. MD

42 MD

43 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS
Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek MD

44 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS
5. Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 6. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek 7. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)‏ 8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)‏ MD

45 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak 10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak 11. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak MD

46 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS Ortaöğreti mde kazanılan yeterlilikler e dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilm ek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilme k, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. MD 46 46

47 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YÜKSEKLİSANS
Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek MD

48 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YÜKSEKLİSANS
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)‏ Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. MD

49 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme k, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek. MD 49 49

50 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ DOKTORA
Genellikle yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak MD

51 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ DOKTORA
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1)‏ 6. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak MD

52 8 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) MD 03.04.2017
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8 DOKTORA Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. MD 52 52

53 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)
DÜZEYLER TANIMLAYICILAR 6 LİSANS 7 YÜKSEK LİSANS 8 DOKTORA BİLGİ Kuramsal Uygulamalı Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. - Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. - Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. BECERİLER Kavramsal/Bilişsel - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. - Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. MD 53

54 MD 54 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek Öğrenme Yetkinliği - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek , - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1). KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER MD 54

55 Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek. - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. MD 55

56 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi MD

57 TYUYÇ’ni oluşturma sürecinde paydaşlardan görüş alınması
TYUYÇ’nin oluşturulma sürecinin tüm aşamalarında görüşlerine öncelikli olarak başvurulacak olan paydaşlar belirlenmiştir ve isimleri aşağıda verilmektedir. MD

58 MD

59 MD

60 Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Kademeleri
“EQF-LLL Kademeleri Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3 Kademe 4 Kademe 5 Kademe 6 Kademe 7 Kademe 8 YÜKSEKÖĞRETİM KADEMELERİ İLK VE ORTA ÖĞRETİM KADEMELERİ MD 60

61 Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması Projesi
Tuning Projesi ile bağlantılı 30 genel yetkinlik tanımlanmıştır. Bu yetkinlikler üç gruba ayrılmıştır: Yardımcı (Enstrümental) Yetkinlikler Kişilerarası (Sosyal) Yetkinlikler Sistematik Yetkinlikler MD

62 Yardımcı Yetkinlikler
Analiz ve sentez kapasitesi Organizasyon ve planlama kapasitesi Temel genel bilgi (Kültür) Mesleki temel bilgi Anadilde sözlü ve yazılı iletişim İkinci dil bilgisi Bilgisayar becerisi Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği Problem çözme becerisi Karar verme becerisi MD

63 Kişilerarası Yetkinlikler
Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği Takım çalışması Kişiler arası beceri Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük Uluslar arası alanda çalışma yeteneği Etik bağlılık MD

64 Sistematik Yetkinlikler
Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi Araştırma becerisi Öğrenme kapasitesi Yeni durumlara uyabilme becerisi Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık) Liderlik Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme Bağımsız çalışabilme yeteneği Proje tasarımı ve yönetimi Atılımcı ve girişimci ruh Kalite anlayışına sahip olma Başarı arzusu MD

65 AKTS (ECTS) NEDİR? Bir kredi biriktirme ve kredi aktarım sistemidir.
Öğrencinin bir eğitim programındaki her ders veya modül için tek tek ne kadar emek (zaman) harcadığını veya bir öğretim programı için toplam ne kadar emek (zaman) harcadığını bu emek/zamana denk düşen kredilerle gösteren bir değerlendirme sistemidir. MD

66 AKTS (ECTS) NEDİR? AKTS sistemini kullanan yükseköğretim kurumları ortak bir dil kullanıyor demektir. Program, ders veya modüllerde elde edilen ve ölçülen öğrenme kazanımlarına öğrenme çıktıları denir. MD

67 AKTS (ECTS) NEDİR? Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir. Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur. MD

68 AKTS (ECTS) NEDİR? İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler. MD

69 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Müfredat Ders A Ders B Ders C Ders D Öğrenme Çıktıları Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) MD

70 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ
Öğrencinin ne kadarlık çalışmasını gerektirir Kredinin belirlenmesi MD

71 ECTS KREDİSİ NASIL ELDE EDİLİR?
Seviye Program ETCS Seviye 5 Önlisans 120 Seviye 6 Lisans Seviye 7 Yüksek lisans 90-120 Seviye 8 Doktora Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretimde Öğrenme Çıktıları, iş yükleri MD

72 Öğrenci İş Yükü Derse katılma Seminer Bağımsız veya özel çalışma
Planlanan öğrenim aktivitelerini tamamlamak için gerekli toplam zaman düşünülerek verilen yük Derse katılma Seminer Bağımsız veya özel çalışma Sınav, ödev MD

73 AKTS KREDİSİ NASIL BELİRLENİR?
Bir akademik yılda 60 ECTS saat/yıl (1500/40=18, 1800/40=22) 5x8=40 saat/hafta 1500/40 – 1800/40 (37,5 – 45 hafta/yıl) 1 ECTS = çalışma saati 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saattir. MD

74 ÖĞRENME ÇIKTILARI YAZIMI
MD

75 ÖĞRENME ÇIKTISI YAZMAK
Öğrenme çıktıları yazılırken 5 ayrı aşama dikkate alınmalıdır: Öğrencinin neyi yapabilir olmasını istiyorsunuz ? (çıktılar = kazanımlar) - Bu kazanımları sağlamak için öğrenci neyi bilmek zorundadır ? (ders müfredatı) Öğrenmeyi sağlamak için hangi aktiviteler kullanılacak ? (pedagojik yöntemler) Öğrenci, kazanımları sağladığını (öğrendiğini) nasıl gösterecek ? (Ölçme) Öğrencinin öğrenmeyi başardığını nasıl bileceğim ? (değerlendirme) MD

76 KREDİLER VE ÖĞRENİM YÜKÜ
Öğrenim çıktılarının kazanılma sürecinde öğrenme faaliyetlerinin nicel ölçümü olup, dersler, seminerler, uygulamalar, özel çalışmalar, bilgi toplama, araştırma ve sınavlar için tanımlanmış öğrenim yükünü ve kredilendirmesini anlatır. MD 76 76

77 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
Nasıl bir mezun Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin Ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda, Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, Sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilen hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor? MD

78 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
Nasıl bir program Program eğitim amaçlarının belirlenmesi Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) Bölüm vizyonu ve misyonu (Üniversite vizyonu ve misyonu dikkate alınarak) MD

79 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
Hangi Çıktılar Program Girdileri Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Eğitim Amaçları Program Çıktıları Programa özgün çıktılar Genel (jenerik) çıktılar (Tuning Projesi: 30 genel yetkinlik) Çıktı : Bilgi , Beceri ve Yetkinlik seti MD

80 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlilikler
Ders A Program Çıktıları Öğrenim Çıktıları Ders B Ders C Ders D Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlilikler Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme MD

81 ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI
Program çıktılarını sağlayacak eğitim planının hazırlanması Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi 1 Yarıyıl = 30 AKTS 1 Yıl = 60 AKTS 4 Yıl = 240 AKTS saat/yıl 5x8=40 saat/hafta 1500/40 – 1800/40 (37,5 – 45 hafta/yıl)‏ 1 ECTS = çalışma saati MD

82 Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl)
Akademik Yıl: hafta Haftalık Saat: saat Yıllık Çalışma Saati: saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati:( )/2= 1520 saat/yıl 1 AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 1520 saat / 60 AKTS = saat Örnek: 2. Yıl / 2.Yarıyıl Ders Saat/hafta Tahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A 2 105 4 B 160 6 C 155 D 3 120 5 E 203 7 F 55 Toplam 20 798 30 MD

83 Süreç Adımları Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme Ders Planlarının Oluşturulması MD

84 ÖRNEK DERS Ders Amaç ve Hedefleri ; Öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Amaç : Genellikle öğretenin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır. Hedef : Öğretme niyetinin özel bir ifadesidir ve öğretenin bir derste veya öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan bir tanesini gösterir Ders Öğrenme Çıktıları, Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir öğrencinin, Ne bileceğini Ne anlayabileceğini Ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. MD

85 PROGRAM YETERLİKLERİ PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi PÇ2. B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama,modelleme ve çözme becerisi PÇ3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi PÇ4. Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi PÇ5. Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi MD

86 PROGRAM YETERLİKLERİ PÇ6. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi PÇ7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi PÇ8. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi PÇ9. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma PÇ10. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri PÇ11. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı PÇ12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak PÇ13. Kalite konularında bilgi sahibi olmak MD

87 PROGRAM DERS PLANI 1. Yarıyıl AKTS 2. Yarıyıl AKTS 1.Yıl 1. Yarıyıl
Calculus I ? Engineering Mechanics Chemistry I Computer (Basic Skills Computer)‏ Orientation to Chem.Eng. Strategies in Problem Solving Atatürk İlk. ve İnkılap T. Türk Dili Toplam Calculus II ? Physics Chemistry II Computer Programming Chemistry Laboratory Technical Communication Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Toplam 30 1.Yıl 1. Yarıyıl AKTS 2. Yarıyıl AKTS Numerical Analysis ? Fluid Mechanics Physical Chemistry Chemical Thermodynamics Materials Science Conceptual Design I Practical Training Toplam 30 Differential Equations ? Chemical Process Calculations Organic Chemistry Molecular Transport Thermodynamic Engineering Graphics Practical Training Toplam 2.Yıl MD

88 PROGRAM DERS PLANI 2. Yarıyıl AKTS 1. Yarıyıl AKTS 3.Yıl AKTS
Transfer Processes IV ? Chemical Engineering Economics Process Safety and Hazards Prevention Reaction Engineering Chemical Engineering Laboratory I Electrical Machinery Elective I Toplam Transfer Processes II ? Transfer Processes III Chemical Engineering Thermodynamics Instrumental Analysis Operational Research Economics Practical Training Toplam 3.Yıl AKTS 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl AKTS Diploma Project ? Chemical Engineering Design Chemical Engineering Laboratory III Organic Technology Modelling and Simulation Elective II Elective III Toplam Diploma Project ? Chemical Engineering Design Process Control Organic Technology Elective IV Elective V Toplam 4.Yıl MD

89 PROGRAM (DİSİPLİN) ÇIKTI DERS İLİŞKİSİ

90 PROGRAM (DİSİPLİN) ÇIKTI DERS İLİŞKİSİ

91 MATEMATİK PÇ1:Temel kavramları kullanarak hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme PÇ2 :En az bir bilgisayar dilinde program yapabilme PÇ3:Matematiğin temel kavram ve teoremlerini kullanabilme PÇ4:Teoremleri ve temel kavramları örneklendirebilme PÇ5:Problem oluşturma ve çözebilme PÇ6:Modelleme becerisine sahip olma PÇ7:Temel tanım ve teorileri diğer temel bilimler ile ilişkilendirebilme MD

92 MATEMATİK X MD Dersler PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 Analiz Cebir
Cebir İstatistik Bilgisayar Uygul. Matematik MD

93 KİMYA PÇ1:Laboratuarlarda kulanılan malzemelerin temizlenmesi, atıklara uygulanacak işlemler ve atıkların toplanması PÇ2:Elektrikli cihazlar, kullanımları, radyoaktif bileşiklerin kullanımları ve koruma önlemleri hakkında bilgi PÇ3:Kimyasal maddelerin toksisitesi PÇ4:Laboratuar kazalarında ilk yardım PÇ5:Bilimsel araştırma yapabilme MD

94 KİMYA MD Dersler PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 Analitik Kimya X
İnorganik Kimya Fizikokimya Biyokimya Org Kimya Temel Kimya MD

95 BİYOLOJİ PÇ1:Biyolojik çeşitliliğin farkındalığını kavrama
PÇ2:Temel sistematik kuralları tanımları ve kategorileri kavrama PÇ3:Kök hüzre kavramı ve uygulama alanlarını kavrama PÇ4:Küresel iklim değişikliklerinin canlılar üzerine olan olası etkilerini kavrama PÇ5:Türleşme olayının ve mekazimalarının kavratılması MD

96 BİYOLOJİ MD Dersler PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 Botanik X
Zooloji Ekoloji Genetik Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji MD

97 FİZİK PÇ1:Temel Fizik bilgilerinin kullanımı PÇ2:Bilgisayar becerisi
PÇ3:Malzeme bilgisi ve malzeme hazırlanmasının öğretilmesi PÇ4:İyi bir ölçüm bilimi ve pratiğini anıma ve uygulama becerisi PÇ5:Fiziği teknolojiye uygulama becerisini geliştirme PÇ6:Disiplinlerarası çalışmaları sürdürebilme PÇ7:Fiziğin araştıma alanlarını anlayabilme MD

98 FİZİK MD Dersler PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6 PÇ-7 Genel Fizik X
İstatistiksel Fizik Optik Elektromanyetizma Katı Hal Kuantum Fiziği MD

99 KİMYA LİSANS PROGRAMI YAPISI (180-240 ECTS)
(TUNING ÖRNEĞİ) Zorunlu derslerden oluşan en az 90 ECTS kredisine sahip çekirdek bir program Organik kimya, inorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyoloji kimyası, fizik, matematik Her biri en az 5 ECTS kredisi olmak üzere kimyanın diğer ileri alt konularından seçmeli dersler Diğer seçmeli dersler 15 ECTS kredilik bir bitirme tezi MD

100 KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI
(TUNING ÖRNEĞİ) Alana Özgü Anahtar Yeterlikler (PÇ1) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi (PÇ2) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi (PÇ3) Yeterliklerini kimya endüstrisi dâhil genel bir işyerinde işe giriş düzeyi için uyarlayabilme becerisi (PÇ4) Yeterli derecede bir bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri MD

101 KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI
(TUNING ÖRNEĞİ) Genel Anahtar Yeterlikler (PÇ5) Bilgiyi pratiğe uygulama becerisi (PÇ6) Planlama ve zaman yönetimi (PÇ7) Kendi ana dilinde yazılı ve sözlü iletişim (PÇ8) İkinci bir resmi Avrupa dili bilgisi (PÇ9) Analiz ve sentez yeteneği (PÇ10) Öğrenme becerisi (PÇ11) Bilgi yönetme becerileri (PÇ12) Yeni durumlara uyum becerisi (PÇ13) Sorun çözebilme becerisi (PÇ14) Karar verebilme becerisi (PÇ15) Takım çalışması yeteneği (PÇ16) Bağımsız çalışma yapabilme (PÇ17) Etik duyarlılık MD

102 PROGRAM ÇIKTILARINI DERS ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME
X D2 D3 D4 D5 D6 D7 …. …. Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama MD

103 DERS TANIMLAMA FORMU Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi
Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi DERS TANIMLAMA FORMU Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi Dersin Türü (zorunlu/seçmeli) Dersin İçeriği Önkoşul / Önerilen Dersin Amacı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Öğretme Biçimi Ölçme/Değerlendirme Biçimi Öğretim Dili Öğretim Elemanı MD

104 ÖRNEK DERS: ANALİTİK KİMYA DERSİ HAFTALIK DERS PLANI
Konular Teorik Dersler Laboratuar 1 Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Analitik kimya laboratuarının ilkeleri ve laboratuar güvenliği 2 Kimyasal analizlerde hatalar Terazi kullanımı, nem ve kül tayini (A Grubu) 3 Gravimetrik analiz metodları Terazi kullanımı, nem ve kül tayini (B Grubu) 4 Stokiyometrik hesaplamalar Çözünen sülfat tuzlarının tayini (A Grubu) 5 Volumetrik analiz metodları Çözünen sülfat tuzlarının tayini (B Grubu) 6 Sulu çözelti kimyası 0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu) MD

105 HAFTA Konular Teorik Dersler Laboratuar
7 Denge sabitleri 0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 8 Ara sınav 0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu) 9 Nötralleşme titrasyonları 0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 10 Tampon çözeltiler Sirkede asetik asit tayini (A Grubu) 11 Kompleks asit baz sistemleri Sirkede asetik asit tayini (B Grubu) 12 Nötralleşme titrasyonlarının tipik uygulamaları Karbonat-bikarbonat analizi (A Grubu) MD

106 HAFTA Konular Teorik Dersler Laboratuar
13 Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Karbonat-bikarbonat analizi (B Grubu) 14 İşlenen konuların gözden geçirilmesi ve örnek problem çözümleri Laboratuar sınavı MD

107 Başarı Değerlendirme Sistemi Adedi Etki Oranı (%) Arasınav 1
Kalite Güvencesi Başarı Değerlendirme Sistemi Adedi Etki Oranı (%) Arasınav 1 Her deneyden önce laboratuarda yapılan sözlü sınav 6 Her deney sonrasında hazırlanan yazılı rapor Laboratuarda yapılan pratik yarıyıl sonu sınavı Yazılı yarıyıl sonu sınavı MD

108 PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI
YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Program Hedefleri Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Ders 5 Hedefi Program Çıktıları (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğr. Çıktısı Ders 2 Öğr. Çıktısı Ders 3 Öğr. Çıktısı Ders 4 Öğr. Çıktısı Ders 5 Öğr. Çıktısı TANIMLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VERİ TOPL. ANALİZ MD

109 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Dış paydaş görüşleri
Program Girdileri PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) MD

110 ECTS Kredisi = (30/yarıyıl)
Çalışma yükü  saat/hafta Toplam çalışma süresi/yarıyıl: = 17 hafta / yarıyıl  17*45 = 765 saat 1 ECTS Kredisi  765/30= 25.5 saat çalışma yükü Yani Bu birimde bir ECTS Kredisi 25.5 saat çalışma yüküne eşdeğer. MD

111 ECTS: Bir örnek Ders Adi        Kredi        ECTS Fiz101          3              Fiz101 derslerinde 2 arasinav ve bir final sinavi vardir. Toplam 10 odev verilmektedir. Derse katılma : 14*3 = 42 saat Sınava girme : 3*2 = 6 saat Ödev yapma : 10 * 3 = 30 saat Ders çalışma : 30 saat Toplam : 108 saat ETCS Kredisi : 108/25,5 = 4,23 =~ 4,5 MD

112 Bu dersin ETCS kredisi= 203/25,5= 7,96 = ~8
Öğrenme Etkinliği Tahmin Edilen Süre (saat) Değerlendirme Teorik ders 4x14=56 Derse Katılım Rehberli problem çözme Bireysel çalışma 1x14=14 2x14=28 Aktif Katılım Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi Dönem Projesi 15 Ara Sınav Sınav için 3 Bireysel çalışma 18 Açık kitap, yazılı sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Bireysel çalışma 26 Quiz (4 adet) Sınav için 4 Bireysel çalışma 8 Kapalı kitap, yazılı sınav Toplam: Bu dersin ETCS kredisi= 203/25,5= 7,96 = ~8 MD

113 Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Dersin Adı-Kodu:MOD 301 – Üst Yüzey İşlemleri Programın Adı: Mobilya ve Dekorasyon Yarıyıl: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler Teori Uygulama Lab. Proje/alan Çalışması Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS kredisi  5 (Güz)  42  39  81  3 Ders dili:  Türkçe Zorunlu/ Seçmeli Zorunlu  Ön şartlar Yok  Dersin içeriği  Üstyüzey işlemlerinin tanımı ve amaçları, tutkal ve reçine lekelerinin üstyüzey işlemlerine etkisi, ağaç malzemenin üstyüzey işlemlerine hazırlanması, renk açma işlemleri, renklendirme işlemleri ve uygulaması, koruyucu katmanın tanımı ve önemi, film oluşumunun esasları, vernik sistemleri, kesikli ve sürekli üretimde cila atelyelerinin kuruluşu ve düzenlenmesi. Öğrenme çıktıları ve yeterlilikler Ağaç malzemenin üst yüzey işlemlerine hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazanma, ağaç malzemede renk açmayı yapabilme, renklendirme ve koruyucu katman hazırlama tekniklerini uygulayabilme, vernik uygulayabilme becerisini kazanma, üst yüzey işlemleri atölyelerinin kuruluşunu yapabilme ve yönetebilme. Ders kitabı ve/veya kaynaklar 1. Sönmez , A.(2000) Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri I, Hazırlık ve Renklendirme Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. 2. Sönmez , A. Budakçı , M. Ağaçişlerinde Üstyüzey İşlemleri II , Koruyucu Katman Hazırlama, (2004), Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Değerlendirme ölçütleri Varsa (x) olarak işaretleyiniz Yüzde (%) Ara sınavlar  X  40 Kısa sınavlar Ödevler Projeler Dönem ödevi Laboratuvar Dönem sonu sınavı  60 MD

114 Ders Sorumluları Hafta Konular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MD

115 KAYNAK http://bologna.yok.gov.tr/index.php
Ve diğer web adresleri MD


"Bologna Süreci MD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları