Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ET İ LEN GL İ KOL ZEH İ RLENMES İ HAZIRLAYANLAR: Ecem ÇET İ N Emre YURDAER Elif YAVUZCAN Özgün ÖZENEN Adli Kimya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ET İ LEN GL İ KOL ZEH İ RLENMES İ HAZIRLAYANLAR: Ecem ÇET İ N Emre YURDAER Elif YAVUZCAN Özgün ÖZENEN Adli Kimya."— Sunum transkripti:

1 ET İ LEN GL İ KOL ZEH İ RLENMES İ HAZIRLAYANLAR: Ecem ÇET İ N Emre YURDAER Elif YAVUZCAN Özgün ÖZENEN Adli Kimya

2 Alkol Nedir? Alkol, tüm dünyada şiddet ve hastalıklarla ilişkili olan, toksikoloji laboratuarlarında sık rastlanan bir maddedir. Alkolün etkisini de ğ erlendirmede, alkolün fizyolojik fonksiyon, davranış, motorlu araç kullanımı, işyeri ile ilişkili aktivite ve sosyal davranışlar üzerine olan etkileri hakkında sıklıkla sorular sorulabilmektedir.

3 Bunun dışında tıpta antiseptik solüsyon olarak kullanılan izopropil alkol sıklıkla antifrizlerde kullanılan etilen glikol ve di ğ er alkol türlerine ba ğ lı entoksikasyonlar kaza ya da intihar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Adli Tıp açısından önem taşıyan alkol türü etil alkoldür. Son yıllarda metil alkolde artan sayıda ölümle sonuçlanabilen entoksikasyonlara yol açması nedeni ile özel bir önem kazanmıştır.

4 Metil Alkol Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.

5 Metil Alkolün Metabolizması  A ğ ızdan alındı ğ ında etanol gibi mide-ba ğ ırsak kanalından hızla emilir.  Gıda varlı ğ ı yoklu ğ una göre 30-60 dakika arası kanda en yüksek düzeye ulaşır. Karaci ğ erde ; ADH: Alkol dehidrogenaz FDH: Formaldehid Dehidrogenaz F-THF-S:10-formil tetrahidrofolat sentetaz

6 Metanol yıkım haricinde;  %3-5 arası solunum yoluyla akci ğ erlerden  %12’si böbreklerden idrar ile formik asit şeklinde atılır. Yarılanma ömrü hafif zehirlenmede 14-20 saat Tedavi edilmeyen şiddetlilerde 24-30 saattir.  Metanol toksik bir madde de ğ ildir. Toksik olan formaldehit(33 kat) ve formik asit(6 kat)’tir.

7 Zehirlenme Belirtileri Metil alkol içilmesinden 12-36 saat sonra zehirlenme belirtileri başlar. Metil alkol entoksikasyonunda rastlanan başlıca semptomlar, • baş a ğ rısı, • hipotansiyon • letarji, • vertigo, • kusma, • bulanık görme veya ileri aşamada görmede tam kayıbı

8 İ zopropil Alkol  İ sopropranol (isopropil alkol) evlerde temizlikte kullanılır. Endüstride çözücü ve dezenfektan olarak kullanılır. (antifreeze olarak)  Zehirlenme genellikle oral alımla olurken, az havalanan yerlerde solunum yoluyla olabilir.  Vücutta kalış süresi etanole göre 2-4x daha fazladır. Bu nedenle alkolle intihar vb durumlarda tercih edilmez.

9  Etil alkolden sonra en çok kullanılan alkol türüdür.  Etanoldan daha toksik olmasına karşın metanol ve etilen glikol’den daha az toksiktir.  %70’lik bir isopropanolun toksik dozu 1 ml/kg, yetişkindeki letal dozu 2-4ml/kg. 0,5ml/kg dozundan bile semptomlar ortaya çıkabilirken, totalde 1lt bile alımında semptomların ortaya çıkmadı ğ ı rapor edilmiştir.

10 Etil Alkol Vücutta metabolize olabilen tek alkol türüdür. Metil Alkol zehirlenmelerinde panzehir olarak kullanılır. Sanayide yaygın kullanışı vardır. Alkollü içeceklerde bulunur.

11 Etil Alkolün Metabolizması 1.Basamak: Asetaldehit’e oksitlenme Bu basamaktan 3 enzim sorumludur. *Alkol dehidrogenez(ADH): ADH enzimi koenzim olarak Adenindinükleotid(NAD) enzimini kullanır. Reaksiyon sonrası etanol asetaldehite oksitlenirken NAD ise NADH’a indirgenir. Asetaldehit’e oksitlenme aşamasının %70’i bu enzimlerle gerçekleşir. *Katalaz Enzimi: Bu enzim oksidasyonu hidrojen peroksit kullanarak sa ğ lar. Ancak karaci ğ er hücrelerinde peroksit miktarının çok fazla olmaması nedeniyle 1.basamaktaki rolü %10 civarını geçmez. *Mikrozomal Etanol Oksitleyici Sistem(MEOS): Bu enzim sisteminin reaksiyonu NADPH’a ba ğ lıdır. Basamaktaki rolü de genelde %20 civarında olup nadiren %30’lara çıkabilmektedir.

12 2.Basamak: Asetaldehitin oksidasyonu *Asetaldehit Dehidrogenez(ALDH) enzimi: Oksidasyon sırasında NAD enzimini de kullanan bu enzim 2.basamakta en önemli rolü oynar. Ve karaci ğ erde asetaldehitin asetat’a oksitlenmesini sa ğ lar. 3.Basamak: Asetat’ın oksidasyonu Asetat’ın çok hızlı olarak sitrik asit devrine girmesiyle gerçekleşir ve asetat H20 ile CO2’ye oksitlenir. Bu hız nedeniyle metabolizmada etanolü asetat durumundayken tespit etmek zorlaşır.

13 Zehirlenme Belirtileri • Yüzde kızarma • Kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme • Bulanık veya çift görme • Konuşmada ve yürümede güçlük, denge bozuklu ğ u • Bulantı, kusma • Bilinç kaybı, bilinç bulanıklı ğ ı • Tansiyonun ve vücut sıcaklı ğ ının düşmesi • Göz bebeklerinde genişleme, ışı ğ a cevapsızlık • Vücutta morarma • Kol ve bacaklarda katılık

14 Kanda Etanol Tayin Yöntemleri 1- Kimyasal Yöntemler A. Vidmark Yöntemi B. Conway Mikrodifüzyon Yöntemi 2- Enzimatik Yöntemler 3- Gaz Kromatografisi 4- Otomatik Yöntemler http://www.uzmantv.com/kandaki-alkol- miktari-nasil-belirlenir

15 Alkol seviyesi (mg/100 ml) Bulgular 10- 50 Düşüncede açıklık, kendine güven, atılganlık 50- 100 Serebellar ve motor hareketlerde hafif bozulma, fazla konuşma, gülme 100- 150 Hareketlerde uyumsuzluk, konuşma ve yürüme bozuklu ğ u 150- 200 Belirgin sarhoşluk, ataksiler, mide bulantısı 200- 300 Komaya yakın tablo 300- 350 Stupor, koma 350 > Ölüm

16 ET İ LEN GL İ KOL Etilen glikol, dihidrik alkoller grubundan, renksiz, kokusuz, tatlı bir maddedir. Kaynama noktası 198 derece olan viskoz bir ya ğ dır. Su ve alkolde her oranda karışır.

17  Mono alkollere benzer olarak 1, 2 dihalojen alkanlardan sulu potasyum hidroksit veya alkol metal karbonat yardımıyla hidrolizle elde edilebilir.  Etilen glikol endüstriyel olarak etilenden aşa ğ ıdaki metotlarla elde edilir: ◦ Etilen, klorlu sudan geçirilir. Meydana gelen etilen klorohidrin sodyum bikarbonat sulu çözeltisiyle hidroliz edilir. ◦ Etilenoksidin so ğ uk, sulandırılmış hidroklorik asitle muamalesiyle elde edilir.

18 Kullanım Alanları 1. Polyester elyaf ve film imalatında 2. Otomobillerde antifriz olarak 3. Endüstriyel so ğ utma sistemlerinde 4. Kar eritme sistemlerinde 5. Patlayıcı madde imalatında 6. Su bazlı boyalarda donma önleyici olarak 7. Kozmetik sanayinde çözücü olarak 8. Yangın söndürücü köpük üretiminde 9.Deterjan ve pas sökücülerde kullanılır.

19 Gelişmiş ülkelerde etilen glikol zehirlenmesi bildirilen zehirlenmeler arasında önemli yer tutarken, ülkemizde ise kayıt altına alınan zehirlenme olguları arasında çok sınırlı sayıda yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 40 ile 60 kişinin etilen glikol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti ğ i tahmin edilmekte; etilen glikol zehirlenmesine maruz kalanların dünya üzerindeki mortalite oranlarının yüzde 1 ile 22 arasında de ğ işti ğ i bildirilmektedir.

20 Etilen Glikol Nasıl Zehirler ?  Alkol dehidrogenaz tarafından glikoaldehide metabolize edilir.  %20’si de ğ işmeden böbrek yoluyla atılır.  Glikoaldehidten glikolik, laktik, formik ve oksalik asitler meydana gelir.  Metabolitleri metabolik asidoz ile böbrek, beyin, miyokard, pankreas ve damar duvarındaki hasarlanmadan sorumludur.  100 ml’nin üzerindeki dozları öldürücü dozdur

21

22 Klinik Bulgular  Birinci Dönem: Alındıktan sonra ilk 12 saat içinde görülür ◦ Bulantı, kusma, nistagmus, ataksi, derin tendon reflekslerinde azalma, metabolik asidoz, serebral ödem ve koma  İ kinci Dönem: 12-24 saat içinde ortaya çıkar ◦ Ciddi derecede takipne, siyanoz, taşikardi ve orta derecede hipertansiyon ◦ Kalp ve akci ğ erlerde Ca-oksalat kristallerinin birikmesine ba ğ lı olarak meydana gelir

23  Üçüncü dönem: 24-72 saat içinde ortaya çıkar ◦ İ nterstisyel nefrit ve akut tubuler nekroz sonucu oligo-anüri ile seyreden akut böbrek yetersizli ğ i

24 Tanı  Kanda etilen glikol ve glikolik asit düzeylerinin ölçülmesi  İ drarda kalsiyum oksalat kristallerinin gösterilmesi tanıyı kuvvetle destekler.

25 Tedavi  Fomepizole (4- methylpyrazole) alkol dehidrogenaz inhibitörüdür ve etilen glikol zehirlenmelerinde en önemli tedavi ajanıdır.  Ayrıca etilen glikol zehirlenmelerinde damar yoluyla piridoksin ve tiamin verilir.  Gerekliyse hemodiyaliz de yapılabilir.

26 Vakalar  Yedi buçuk yaşında erkek hasta, kaza ile yarım su barda ğ ı antifriz içtikten 5 saat sonra acil servise başvurdu.  Fiziki bakışında bilinç açık, ancak konuşma bozuklu ğ u mevcuttu.  Yapılan laboratuvar incelemelerinde artmış anyon gap’li metabolik asidoz tablosu:  pH: 7.27  HCO3: 18 mmol/L  Na: 140 meq/L  K: 4.7 meq/L  Cl: 104 meq/L saptandı.  Tedavisinde serum (3000 ml/ m2/gün ) ve bikarbonat (1 meq/kg/6 saat) ile birlikte antidot olarak 6 saat süreyle oral etanol (Başlangıç: 5 ml/kg, idame: 0,4 ml/kg/saat) başarıyla uygulandı. 1. OLAY

27  50 yaşında erkek  Bilinci kapalı ve taşikardi var.  pH :7,28  Anyon gap = 30 mEq/L  Metobolik asidozlu bir olguda artmış anyon gap etilen glikol ve metanol zehirlenmesini dusundurur.  Ancak idrarda kalsiyum oksalat kristellerinin görülmesi etilen glikol zehirlenmesi icin belirleyicidir. (Metobolik asidozdan etilen glikol’un oksalik asit ve glikolik asit metabolitleri sorumludur.) 2. OLAY

28  49 yaşında bir erkek hasta  Bilincinin kapanması, tüm vücudunda olan kasılmalar, derin ve sık nefes alıp verme yakınmaları ile acil servise getirildi.  Hastanın hikayesinden kamyon şoförü oldu ğ u ve iki yıldan bu tarafa psikiyatri klini ğ ince verilen melleril adlı bir ilacı kullandı ğ ı, herhangi bir şikayeti yokken ö ğ le saatlerinde yaklaşık 1 litre kadar antifriz içti ğ i ö ğ renildi.  Fizik muayenesinde; genel durum bozuk, bilinç kapalı, a ğ rılı uyaranlara yanıt vermiyor, arteriyel kan basıncı 120/75 mmHg, kalp tepe atımı 120/dk ritmik, ateş 36.2C  Hasta başvurdu ğ unda saptanan laboratuvar bulguları; Hemoglobin 12gr/dl, lökosit 14000/1, potasyumu 6.5 mEq/l, sodyumu 138 mEq/l, kalsiyumu 8.5 Kan gazlarının analizinde pH 6.9, serum HCO3 6mEq/l olarak ölçüldü. 3. OLAY

29 • Hastanın idrar sedimentinde kalsiyumoksalat kristalleri ve 3-4 lokosit vardı. • Hastanın antifriz içme bulgusu, tipik klinik ve laboratuar bulguları nedeniyle hastada EG zehirlenmesi düşünüldü. • Hastaya açı ğ ı hesaplanarak hemen sodyumbikarbonat infüzyonuna başlandı. • Hasta bikarbonatlı hemodiyalize alındı.

30 Mark Jensen, 48 yaşında, 1998 yılının Aralık ayında, 40 yaşındaki eşine etilen glikol içirerek, 1. dereceden cinayetle 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Hakimler Mark Jensen’ın evlilik dışı ilişki yaşadı ğ ını ve karısından kurtulmak için zehirlemeye çalıştı ğ ını düşünürken; Mark Jensen’ın avukatı karısının bu ilişkiden haberdar oldu ğ unu bu nedenle intihar etmek için içti ğ ini savunmuştur. 4. OLAY

31 7 Temmuz 1989 günü, Patty Starling üç aylık o ğ lu Roger’ı nefes almada sorun ve kontrolsüz bir şekilde kusma nedeniyle acil servise götürdü. Çocu ğ a etilen glikol zehirlenmesi teşhisi konuldu Çocu ğ un güvenli ğ inden endişe duyan doktoru, Roger’ı geçici bir süreli ğ ine koruyucu aileye verdi. Doktor ve çocu ğ un ailesi düzenli olarak çocu ğ u ziyarete gidiyordu. Bu ziyaretlerin birinde, Roger kısa bir süre sonra çok kötüleşti ve öldü. Bayan Starling birinci derece cinayetten suçlandı. İ ki farklı laboratuardan alınan test sonuçları gösterdi ki Bayan Starling ziyaretlerden birinde etilen glikol içeren bir biberon sütü çocu ğ a vermiş. Bayan Starling bütün suçlamaları reddetmesine ra ğ men müebbet hapse mahkum edilmiştir. 5. OLAY


"ET İ LEN GL İ KOL ZEH İ RLENMES İ HAZIRLAYANLAR: Ecem ÇET İ N Emre YURDAER Elif YAVUZCAN Özgün ÖZENEN Adli Kimya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları