Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER."— Sunum transkripti:

1 1 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

2 2 Konunun genel amacı • Katılımcıların, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken her türlü kontrolleri ve düzenlenmesi gereken belgeleri öğrenmelerini sağlamaktır

3 3 Çalışma Mevzuatında Kayıt ve Belge • Yalnız İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu değil, iş ilişkisi düzenleyen her türlü mevzuatın öngördüğü kayıt ve belgeler (puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği defteri, tesisat, makine ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb.) anlaşılır.

4 4 Çalışma hayatının denetim ve teftişinde kayıt ve belgeler denilince; iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin kendiliklerinden veya bir akdi zorunluluktan veya bir normun tutulmasını emretmesi nedeni ile düzenlemek ve bulundurmak zorunda oldukları kayıt ve belgeler anlaşılması gerekmektedir

5 5 • Bir işyerinde kayıt sisteminin işlemesi; • İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliğini, • Hizmetlerinin devamlılığını, • Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar

6 6 Amaç; • İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek • İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak • Yapılan kontrollerde aşınma, yıpranma vb. durumlar varsa bunların nitelik ve niceliklerinin belirlemek

7 7 Amaç; • Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek • Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışamayacağı (görev yapıp yapamayacağı) konusunda fikir ve kanaat oluşturmak

8 8 İSG Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gereken  Kontroller  Düzenlenmesi gereken belgeler  Kayıtlar  Formlar ve Raporlar

9 9 Belirli zamanlarda yapılan;  Kontroller  Ölçümler  Bakımlar Ne kazandırır?

10 10 1- Teknik Periyodik Kontrol Uygulanacak Makine ve Tesisin Bilinmesi 2- Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi 3- Yetkili Teknik Eleman Temini TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

11 11 1-Teknik Periyodik Kontrol Uygulanacak Makine ve Tesisin Bilinmesi (marka,imalat yılı,seri numarası,gücü vb.)  Teknik karakteristik değerlerin tespiti  Çalışma usul ve esaslarının tespiti  İşletme ve bakım şartları ile ilgili belge ve bilgiler TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

12 12 2-Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi  Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniği,  Testte kullanılacak cihaz ve aletler,  Uyulacak kurallar, Fenni ve teknolojik literatür ile mevcut hukuki düzenlemelerin takip edilerek incelenmesi TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

13 13 1-Teknik Rapor Düzenlenmesi 2 -İkmal Süreci 3- Değerlendirme Süreci TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

14 14 3- Yetkili Teknik Eleman Temini: Kontrol ve test kurallarının belirlenmesi ve eksiksiz uygulanması için konusunun uzmanı elemanlara ihtiyaç vardır TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

15 15 1-Teknik Rapor Düzenlenmesi: Uygulanan test ve deneyler ile yapılan kontroller esnasında elde edilen bilgileri gösterir TEKNİK RAPOR hüviyetini taşıyan belge düzenlenmelidir TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

16 16 TEKNİK RAPOR ;  Gerekli her türlü bilgilerin,  Yürütülecek uygulamaların,  Yetkili teknik elemanın  KANAAT ve  ONAY ‘ının yer aldığı belgedir TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

17 17 TEKNİK RAPORDA HANGİ BİLGİLER BULUNMALIDIR?

18 18 TEKNİK RAPORDA;  Makine ve tesis,  Yetkili teknik eleman,  Test tekniği ve şartları,  Yapılacak işlemler,  Test ekipmanı,  Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili bilgiler Bulunmalıdır TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

19 19 TEKNİK RAPOR BÖLÜMLERİ  Tanıtım ve Teknik Özellikler  Test Metodu ve Uygulanacak Kurallar  Değerlendirme  İkaz ve Öneriler  Sonuç ve Kanaat  Tasdik/Onay TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

20 20 2-İkmal Süreci Tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi ve uygun hale getirilmesi için yapılacak işlemleri kapsar (Düzenlenen raporda belirtilenleri yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan süre) TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

21 21 3- Değerlendirme Süreci Teknik Periyodik Kontrol sonrasında elde edilen değerlerin;  Asgari sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını belirleme,  Makine/tesisini mevzuatta belirlenen süreler içinde güvenli görev yapıp yapamayacağı kanaatini oluşturma sürecidir... TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

22 22 Teknik yönden yapılan kontroller 1-İşyeri Bina ve Tesislere Ait Kontroller:  Taban ve Asma Katlar  Asma İskeleler

23 23 2-Üretim Alet ve Makinelerinde Yapılan Kontroller  Aspirasyon tesisatı  Kazanlar  Kompresörler  Basınçlı Kaplar  Basınçlı Gaz Tüpleri  Kaldırma Araçları  Boru Tesisatı,  Tank ve Depolar,  Basınçlı Asit Kapları  Fırın ve Ocaklar  Asansörler  Kişisel K.Donanım Teknik yönden yapılan kontroller

24 24 Kazanların kontrolü; • Kazanlar (Her türlü kazan, sıcak su kazanı, buhar kazanı v.s.) imalatının bitiminde, montajı yapılıp kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik onarım ve revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri Hükümet veya Mahalli İdarelerce kabul edilen yetkili teknik elemanlar tarafından yaptırılarak sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir

25 25 Kişisel Koruyucu Donanımların Kontrolü • KKD üzerinde yazılı etikette bulunan, KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi dikkate alınarak gerekli kontroller yapılmalıdır

26 26 3-Elektrik Tesisatında Yapılan Kontroller  Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı,  Topraklama Tesisatı,  Yıldırımlık (paratoner) tesisatı,  Alev Geçirmez Cihazlar,  Elektrikli El Aletleri Teknik yönden yapılan kontroller

27 27 Elektrik tesisatının (Aydınlatma dahil) kontrolü; • Elektrik tesisat(Aydınlatma tesisatı dahi) senede bir kere yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ettirilerek uygun olduğuna dair belge alınması gereklidir • Paratoner her sene yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol edilerek, kontrol belgesi düzenlenmelidir • Bütün topraklama tesisatı (Statik elektrik topraklamaları dahil) her sene yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol edilmeli, kontrol değerleri belirtilerek bir rapor düzenlenmelidir

28 28 4-Yangın Sistemlerinin Kontrolleri  Seyyar Yangın Söndürme Cihazları,  Yangın Alarm ve Sistemleri  Motopomplar,  Yangın Hortumları Teknik yönden yapılan kontroller

29 29 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE GÖRE • MADDE 37 (7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

30 30 • İşyerlerinde yılda bir, alarm ve tahliye denemeleri yapılmalıdır • Lastik olmayan hortumlar, her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecek, lastik hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir • İşyerinde yangın söndürmek için kullanılan motopomplar en az altı ayda bir kere kontrol ettirilecektir • Her gün beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır

31 31  Toz  Gürültü  Aydınlatma  İçme suyu  Hava kalitesi…  Isı YAPILACAK ÖLÇÜMLER

32 32 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi MADDE 14 – (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

33 33 (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

34 34 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerin Bildirimi Bildirim yükümlülüğü MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 16.07.2013/28709 BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

35 35 Gece çalışmalarını düzenleyen yönetmelik henüz 6331 sayılı kanuna göre güncellenmemiştir: İşveren, gece (her) postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini İşe başlamadan önce alınan işe giriş sağlık raporlarının ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını, Bölge Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılması ile ilgili kayıt ve hükümler şu yönetmelikle belirlenmiştir: KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24.07.2013/28717 BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

36 36 Yetkili makama bilgi verilmesi MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir. a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni. b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı. c) Maruz kalan çalışan sayısı. ç) Alınan koruyucu önlemler. d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü. e) Maruziyetin türü ve düzeyi. f) İkame yapılıp yapılamadığı. KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/2873 BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

37 37 İşyerinde Bulundurulması ve Düzenlenmesi Gerekli Kayıt ve Belgeler Risk Değerlendirmesi • İşveren, işyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar • Risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir

38 38 İşyerinde Tutulması Gerekli Defter Ve Kayıtlar 1. İş Güvenliği Kurulu defteri 2. İş güvenliği iç yönetmeliği 3. İş kazaları meslek hastalıkları istatistik fişi 4. Yapı İş defteri 5. Fenni nezaretçi defteri 6. Patlayıcı madde kayıt defteri 7. Patlatıcı maddeye ilişkin yönerge 8. Taş ocağı açık işletme yönergesi

39 39 Eğitimlerin belgelendirilmesi MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648


"1 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları