Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö zet Acil tıp doktorları sıklıkla akut iskemik inme ile inme benzeri tabloları ayırma durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Başlangıçta akut inme olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö zet Acil tıp doktorları sıklıkla akut iskemik inme ile inme benzeri tabloları ayırma durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Başlangıçta akut inme olarak."— Sunum transkripti:

1

2 Ö zet Acil tıp doktorları sıklıkla akut iskemik inme ile inme benzeri tabloları ayırma durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Başlangıçta akut inme olarak tanısı konan bir olgu sunduk. Ancak, perfüzyon BT ve EEG sonunda status epileptikus kesin tanısı konuldu. Bu durum daha acil serviste ortamda inme benzeri durumda olan hastaların değerlendirilmesinde BT perfüzyon rolünü belirtmektedir

3 Giriş Hem acil hekimleri hem de nörologlar inme ve nöbet ayrımını klinik olarak koymaları zorunludur.Beyni hasarlı hastalarının beşte biri inmeyi taklit eder. Görüntüleme bu nedenle akut bir tanı koymak için kritik olabilir. Nöbet inmeyi taklit edebilen bir durumdur. Genellikle, Todd paralizisi veya nonkonvülsif status epileptikus olanlarda akut inme kliniği silik olabilir. Ayrıca klinik durumu karmaşıklaştıran, inmenin nöbet ile prezente olmasıdır. Son zamanlarda, akut inme tedavisinde kullanılan İV doku plazminojen aktivatörü kullanımı zamanı 3-4.5 saate kadar genişlemiştir. Bu zaman uzaması Amerikan Kalp Birliği tarafından desteklenen rağmen, FDA onaylı değildir ve farklı bir dizi rölatif kontrendikasyonlar beraberinde gelmektedir.

4 İntraven ö z trombolitikler intrakraniyal kanama riskini de oluşturabilir. İntrakraniyal kanamada intraven ö z trombolitik uygulanmadan ö nce kafanın kontrastsız BT ’ si altın standarttır. Ancak, n ö beti olan inmeli hastalarda kontrastsız BT ’ nin rol ü sınırlıdır. Mevcut kurallar akut inmenin ilk g ö r ü nt ü leme y ö nteminin kontrastsız BT olduğunu savunmasına rağmen bu vakada olduğu gibi inmesi olmayan hastalara boşuna verilecek trombolitik tedaviyi ö nlemede perf ü zyon BT ’ nin ö nemini g ö stermiştir. Ayrıca, inme ile ilgili perf ü zyon BT g ö r ü nt ü lemedeki yagın hipoperf ü zyonu vakamızda hiperperf ü zyon durumu şeklinde g ö r ü lm ü şt ü r. Biz hiperglisemiye bağlı oksipital status epileptikus ile ilgili perf ü zyon BT bir homonim hemianopsi ve değişiklikler ile Florida acil servise Ü niversitesi Shands Hastanesi'ne başvuran bir hastanın ilgin ç bir olgusunu sunduk,

5 Olgu sunumu Tip 2 diabetes mellitusu olan 72 yaşındaki erkek hasta, Florida Üniversitesi Shands Hastanesi acil servisine ani başlayan görsel değişikliklerle başvurdu. Hasta evde uzanırken nesnelerin kaybolduğunu ifade etti. O da kendi görmesini siyah ve kırmızı lekeler ve prizmalar kaydetti. Hiçbir nöbet öyküsü yoktu. Hastanın inme risk faktörleri, yaşı, tip 2 diyabeti ve aynı zamanda tütün kullanımıydı. NIH İnme Ölçeği puanı tam bir sol homonim hemianopsi ile 2 oldu. Hastamızın, semptom başlangıcından 3 saat içinde çekilen perfüzyon BT bizim kurumda inme protokol başına ilave edildi. Sigaranın,kontrastlı BT de inme veya kanama nın herhangi bir erken belirtisi ortaya koymamıştır

6 BT anjiyografisi normaldi. Perfüzyon CT’de sağ oksipital bölgede kısaltılmış ortalama geçiş zamanı (MTT) ve serebral kan hacmi (CBV) ile serebral kan akımının (BKA) arttığı bir alanı gösterdi. Hastanın sol homonim hemianopsi göz önüne alındığında, perfüzyon BT bulgular hiperperfüzyon fenomen olarak yorumlandı. Ayırıcı tanı epileptiform aktivite gibi glioma ve kaybolmuş perfüzyon sendromu ile sınırlı değil, diğer patolojiler dahil. Böylece, bir EEG elde edildi ve sağ parietooksipital kadrandaki nonkonvülsiftir nöbet aktivitesi doğrulandı. Bu hasta 2 nörolojik bulgusu ve NIHSS verilen intravenöz trombolitik hakkı vardı, ancak yukarıdaki bulguların nöbetde trombolitikler ile yönetmek için değil klinik kararıyla sonuçlandı. Hastanın nöbet durdurmak için Ativan, fosfenitoin ve Depakote yüklemesi yapıldı. Nöbetler kontrol altına alındı sonra, hastanın nörolojik muayene normale döndü. Takip FLAIR MRG beyin görüntülemede inme ile uyumlu değildi

7 Tartışma İnme benzeri tablo beyin ataklarının %5-30’undan sorumludur. Avrupa Kooperatif Akut İnme Çalışması II (ECASS II) tüm bu hastalarda verilen trombolitik tedavinin %17’sinin inme olmadan verildiğini göstermiştir. Migren, Todd paralizisi ve /veya epilepsi, hipoglisemi ve sinüs trombozu gibi ortak koşulları olan hastalıklar sıklıkla inmeyi taklit edebilir. Kontrastsız BT parankimal değişikliklerin erken bulgu vermemesi nedeniyle duyarlı bir radyolojik görüntüleme aracı değildir. Bu gibi durumlarda, MRG iyi doğruluk ve hassasiyet sunar. Bununla birlikte, kısa bir toplama zamanı ve acil servis ortamında kontrastsız BT’nin kullanılabilirliği artmıştır.

8 Akut inme y ö netiminde BT perf ü zyon kullanımını destekleyen veriler vardır. R ö latif ortalama ge ç iş zamanı (MTT)ve mutlak serebral kan hacmi (CBV) penumbra yerlerden infarkt alanlarını tanımlamakta,yardımcı BT perf ü zyon parametrelerdir. Onun kullanımı da n ö betlerin tanısında incelenmiştir.Hauf ve ark. perf ü zyon BT% 78 duyarlılıkla nonkonv ü lsif status epileptikus tanısı hızlandırılması konusunda yararlı bir ara ç olduğunu g ö stermiştir. ortalama ge ç iş zamanıda azalma (MTT) ve serebral kan hacmi (CBV) ve akımında (BKA) eşlik eden bir artışın yansıtıldığı gibi kortikal hiperperf ü zyon g ö zlenmiştir. Bu n ö betlerin b ö lgesi gibi iktal yayılması ile b ö lgelerde artış CBV ve CBF değerlerini g ö steren ö nceki veriler ile uyumludur. Iktal durumu sırasında hiperperf ü zyon ki bu durum aynı zamanda fokal epilepsisi olan hastalarda SPECT ve f-MRI ile g ö sterilmiştir.

9 BT perfüzyon rutin durumu, kısa zamanda kantitatif sonuçlar gibi avantajları vardır. Trombolitikler için,inme hastaları değerlendirirken acil servis ortamında BT perfüzyonun rolünü daha da destekler. Inme benzeri olan hastalarda seyrek trombolitikler almak ve tedavi genellikle zararlı komplikasyonlara yol açmıyor olsa da, perfüzyon BT intravenöz trombolitik ve yanlış tedaviden, status epileptikus hastalarına alternatif olabilir. PCT ayrıca inme de etyolojisi için mental durum bozukluğu ile acil servise başvuran hastalarda tamamlayıcı bir tanı aracı olarak uygun olabilir.

10 Sonu ç lar Ö zetle, perf ü zyon BT acil serviste status epileptikus ile akut inme ayrımında ö nemli bir rol oynayabilir.


"Ö zet Acil tıp doktorları sıklıkla akut iskemik inme ile inme benzeri tabloları ayırma durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Başlangıçta akut inme olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları