Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Döner Sermaye Ek Ödemesi 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Döner Sermaye Ek Ödemesi 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek."— Sunum transkripti:

1

2 Döner Sermaye Ek Ödemesi 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlananan Tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

3 209 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi

4 Personele, ilgili personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, İlgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), Yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü, Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'ünü, Pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500'ünü, Hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250'sini, Başhemşirelerde yüzde 200'ünü, Diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez.

5 İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak
Yoğun bakım, Doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, Yanık, diyaliz, ameliyathane, Enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde Çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır.

6 Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici Çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez..

7 Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 (yeni hali ek 9)üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

8 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen  hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

9 YÖNETMELİKTE GEÇEN BAZI TANIMLAR

10 Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,
Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri mesai içi çalışmayı, Mesai içi çalışılmayan günler: Mesai içi çalışmalar için resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

11 Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

12 Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dâhil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını

13 Mesai içi klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını, Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Mesai içi klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

14 Mesai içi hastane hizmet puan ortalaması:
Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

15 Bilimsel çalışma destek puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şef, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde EK–5’deki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

16 Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 40’ı, şef yardımcısına % 30’u, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 30’ u oranında verilen ek puanı

17 Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için EK-2’de, belirlenen katsayıyı,

18 Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için 17 nci, maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı, Mesai içi hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai içi çalışan bütün personelin mesai içi net performans puanlarının toplamını,

19 Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai içi hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, mesai içi ve mesai dışı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin EK–1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

20 Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı, Hazine payı: Kurumlarda, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı;

21 İzolasyon odaları: Standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateş, H1N1, SARS, kuş gribi, menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

22 DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE
TEMEL ESASLAR

23 a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İlgili kurum ve kuruluşun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra Kalan miktarın kurumlarda asgari %50’si, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

24 b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda %50’sini, aşamaz. c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

25 ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

26 v) Kurumlarda, Bakanlık hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; Uyarma cezası alanlara bir ay, Kınama cezası alanlara iki ay, Aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle Ek ödeme tutarından %30 oranında kesinti yapılır.

27 y) Kurumlarda özellik arz eden birimler;
Ameliyathane, Yoğun bakım, Doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, Yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, Kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, Organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

28 Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde sayılan özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere kısmi süreli hizmet sunan personelin hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden birim katsayılarından yararlandırılması gerekmektedir. Ancak, özellik arz eden birimlere kısmi süreli olarak hizmet veren personelin hizmet verdiği süre ile orantılı olarak özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılardan faydalandırılabilmeleri için kurumda özellik arz eden birimin mevcut olması gerekmektedir.

29 Yani, kurumda ayrıca Süt çocuğu Ünitesi’nin bulunması halinde, süt çocuğu Ünitesi’nde görev yapmamakla birlikte kısmi süreli olarak süt çocuğu Ünitesi’ne hizmet veren personele hizmet verdiği süre oranında özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması gerekmektedir. Süt çocuğu Ünitesi bulunmayan bir kurumda, Çocuk Servisi bünyesinde Yenidoğana ilişkin hizmetlerin veriliyor olması halinde Çocuk Servisi’nde görev yapan personele Yenidoğana ilişkin hizmet verdiği sürelerde özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir

30 Örneğin: Bir aylık ek ödeme dönemi (248 Saat)içerisinde 90 saat ameliyathanede, kalan zamanda ise normal serviste görev yapmış olan bir hemşirenin ek ödemesi hesaplanırken, 90 saate ilişkin ek ödemesini riskli birim için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı (2) ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı (0,50) üzerinden, kalan 86 saate ilişkin ek ödemesini ise asıl kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme katsayısı (1,5) ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı (0,40) üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; personelin bu aya ilişkin dikkate alınması gereken tavan ek ödeme katsayısı ve hizmet alanı kadro-unvan katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

31 Tavan ek ödeme katsayısı: ((riskli birimde çalışılan saat X riskli birim tavan ek ödeme katsayısı) + (riskli birim dışındaki çalışılan saat X asıl kadrosuna ilişkin kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme katsayısı) / personelin o ay ki toplam çalışma saati Tavan ek ödeme katsayısı: ((90*2) + (158*1,5)) / 248 = 1,68’ dir.:

32 Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı: ((riskli birimde çalışılan saat X riskli birim Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (riskli birim dışındaki çalışılan saat X asıl kadrosuna ilişkin kadrosuna ilişkin Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) / personelin o ay ki toplam çalışma saati Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı: ((90*0,50) + (158*0,40)) / 248 = 0,43’dır.

33 ÖDÜL PUANI

34 hh) Personelin yaptığı işe ilişkin;
bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak,

35 çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla,
Kurumlarda başhekimin teklifi, üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının%20’sine kadar ek puan verilebilir.

36 Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir..

37 EK PUANLAR

38 Kurumlarda, ihale  – satın alma komisyonu üyeleri,
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, Muayene komisyonu üyeleri, Kurum performans ve kalite biriminde, Hasta hakları kurulu ve birimlerinde, Enfeksiyon kontrol komitesinde Döner sermaye komisyonunda görevli personel O dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcı olarak çalışan personele, Yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara

39 Perinatal merkezlerde görev yapan personele,
O dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, Organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe Hastane hizmet puan ortalamasının %10’u,

40 Terapötik aferez merkezlerinde ve Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i, Çocuk izleme merkezlerinde görevli personel ile Yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM’de çalışan pratisyen tabiplere, Evde bakım hizmetlerinde çalışan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde çalışan pratisyen tabiplere, Satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele Hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir.

41 O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

42 DÖNER SERMAYE KOMİSYONU

43 MADDE 6-) (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir. (2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Baştabip, b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı, c) Hastane müdürü, ç) Döner sermaye saymanlık müdürü, d) Başhemşire, e) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi f) Bir pratisyen tabip, g) Bir diş tabibi,

44 ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),
h) Bir sağlık hizmetleri sınıfı hemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi, ı) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi, i) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi, j) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi, k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi, l) Bir asistan temsilcisi.

45 (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur. (4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. (5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

46 Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7- (1) Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.

47 Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi
MADDE 8-  (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. (2) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı ile mesai dışı çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.

48 Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması
c) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar 4) Diğer personel Net performans puanı = (klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro–unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

49 d) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar
6) Diğer personel Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

50

51 EK ÖDEME MATRAHI & EK ÖDEME TAVANI

52 Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı
MADDE 19 – (1) Mesai içi ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur.

53 Personelin mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai içi tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur

54 Ek ödeme matrahı MADDE 20 –
(1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

55 Ek ödeme zamanı MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

56 Kanunî kesintiler MADDE 23- (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

57 Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri 7 Pratisyen tabip ve diş tabipleri 5 İdari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılar 2,5 Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMATEM, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece, kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler 2 Bunların dışında kalan diğer personel 1,5

58 Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 2,4 Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri 2,1 Pratisyen tabip ve diş tabipleri 1,5 Hastane müdürü ve eczacılar 0,50 Ameliyathanede görev yapan personel ile başhemşireler 0,40 Bunların dışında kalan diğer personel 0,30

59 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ KADRO-UNVAN KATSAYILARI
Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar Katsayı Baştabip 6,00 Baştabip yardımcısı 3,50 Klinik Şefi 3,35 Klinik şef yardımcısı 2,85 Başasistan                                                2,40 Uzman tabip Uzman diş tabibi 1,30 Yan dal asistanı Asistan 1,10 Tabip, diş tabipleri 1,00 Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıpta uzmanlık eğitimi almış olan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabipler

60 Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler
1,00 Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler 0,80 Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) Hastane müdürü Başhemşire 0,70 Müdür yardımcısı 0,60 Sivil savunma uzmanı 0,40 Eczacılar Döner sermaye saymanlık müdürü

61 Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı
0,60 Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40 Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMATEM, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece, kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özelikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,50 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli Tıbbi teknolog Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMATEM, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece, kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özelikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25 Teknik hizmetler sınıfı personeli Yardımcı hizmetler sınıfı personeli Döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35

62 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 12/5/2006 26166 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 1.   9/1/2007 26398 2.   25/8/2007 26624 3.   26/3/2008 26828 4.   24/4/2009 27209 5.   30/7/2010 27657 6.   6/7/2011 27986

63 EN AZ ALINACAK DÖNER SERMAYE TUTARI

64 375sayılı KHK ek 3 (2011) Aylar Ocak Temmuz Aralık unvan Oran Tutar
Eczacı 74 435,5366 453,1538 Diğer sağlık 72 423,7654 440,9064 müdür 67 394,3372 410,2879 müdür yrd. memur 65 382,566 398,0405 hizmetli 62 364,9091 379,6694 mühendis 96 565,0205 587,8752 teknisyen 82 482,6217 502,1434 sivil sava uz. araştırmacı 66 388,4516 404,1642

65 2012 YILI İÇİN UYGULANACAK ORANLAR

66 m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
666 sayılı KHK(375 EK :9) m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;  Oranı Tutar 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 691,65 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 628,78 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 565,90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 534,46

67 666 sayılı KHK(375 EK :9) 9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel; 0,00 a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-4 dereceden aylık alanlar 90 565,90 2) 5-7 dereceden aylık alanlar 80 503,02 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 70 440,14

68 2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
0,00 a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 943,16 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 880,29 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 817,41 b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan; 120 754,53 110 691,65 100 628,78 c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 565,90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 534,46

69 3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
0,00 d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 880,29 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130 817,41 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120 754,53 e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 115 723,09 105 660,22 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 95 597,34 4) Diğer derecelerden aylık alanlar 90 565,90

70 Gelir vergisi oranları
GELİR VERGİSİ ORANLARI 2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları 10.000 Yeni TL kadar %15 25.000 Yeni TL sinin TL si için 1.500 TL, fazlası için %20 58.000 4.500 TL, * %27 TL sinden fazlasının TL, ** %35

71 GELİR VERGİSİ ORANLARI
2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları 9.400 Yeni TL kadar %15 23.000 Yeni TL sinin TL si için 1.410 TL, fazlası için %20 53.000 4.130 TL, %27 TL sinden fazlasının TL, %35

72 Yıllara göre Kadro Unvan katsayıları Değişimi
KADRO UNVAN KATSAYILARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ KADRO UNVAN KATSAYILARI UNVAN 2004 2006 2007 2010 2011 DEĞİŞİM MEMUR 0,25 0,00 TEKNİKER 0,35 HEMŞİRE 0,4 HEMŞİRE RB 0,5 MÜD.YRD 0,6 0,45 -25,00 MÜDÜR 1 ASİSTAN 1,1 10,00 UZMAN 1,2 1,35 1,75 1,85 2,4 100,00 ŞEF YRD 1,5 1,65 2,1 2,2 2,85 90,00 ŞEF 1,8 2 2,5 2,6 3,35 86,11

73 PASTADAN KİME NE KADAR PAY?
UNVAN KATSAYI FARK BİRİM TUTAR MEMUR 0,25 1 100 TEKNİKER 0,35 1,4 140 HEMŞİRE 0,4 1,6 160 HEMŞİRE RB 0,5 2 200 MÜD.YRD 0,6 2,4 240 MÜDÜR 4 400 ASİSTAN 1,1 4,4 440 UZMAN 9,6 960 ŞEF YRD 2,85 11,4 1140 ŞEF 3,35 13,4 1340

74 2004 ve 2011 Yıllarındaki katsayı farklılıkların personelin alacağı ek ödeme tutarındaki değişimi
Bu çalışma için 20 personeli olan bir eğitim hastanesi belirlenmiştir. Ve yine bu hastanenin özel dal hastanesi olduğu ve tek klinikten oluştuğu varsayılarak bir aylık gelirinin de TL olduğu varsayılmıştır. Hastanenin gelir durumuna göre dağıtabileceği tutar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

75 CİNSİ ORANI % TUTARI FATURA GELİRİ ,00 HAZİNE HİSSESİ 15 15.000,00 MERKEZ HİSSESİ 6 6.000,00 SHÇEK PAYI 1 1.000,00 KESİNTİ TOPLAMI 22.000,00 KALAN TUTAR 78.000,00 DAĞTILABİLECEK TUTAR 39.000,00 KALİTE 0,88 FİNANSAL DEĞERLENDİRME 0,10 KURUMSAL PERFORMANS KAT. 0,78 DAĞITILACAK TUTAR 30.420,00

76 TL olan bu hastane yasal yükümlülükler ve değerlendirme katsayılar sonrasında gelirinin TL sini dağıtabilecektir.  Hastanede çalışan uzman tabiplerin hepsinin de eşit olarak Girişimsel işlem puanı olduğu varsayıldığında Hastane/klinik ortalaması ve dönem ek ödeme katsayısı şu şekilde oluşmuştur

77 TANIMLAR DEĞİŞKENLER KLİNİK ORTALAMASI 16.200 HASTANE ORTALAMASI NPP TOPLAMI DÖNEM EK ÖDEME KTSY 0,

78 Bu durumda ek ödeme bordosu şu şekilde gerçekleşmiştir
(2004 ve 2011 Yılı katsayılarıyla)

79 KLİNİK ŞEFİ 6.971,25 22,92 5.672,73 TL 18,75 22,89 ŞEF YARDIMCISI
ÜNVANI 2011 ORANLARI TOPLAM DAĞITILAN TUTARA ORANI 2004 ORANLARI ARTIŞ ORANI KLİNİK ŞEFİ 6.971,25 22,92 5.672,73 TL 18,75 22,89 ŞEF YARDIMCISI 5.979,29 19,66 4.821,82 TL 15,94 24,00 UZMAN 5.896,63 19,38 5.034,55 TL 16,64 17,12 ASİSTAN 1.818,59 5,98 2.340,00 TL 7,73 -22,28 MÜDÜR 1.653,26 5,43 2.127,27 TL 7,03 MÜDÜR YARDIMCISI 991,96 3,26 1.276,36 TL 4,22 HEMŞİRE (LİSE) 661,30 2,17 754,80 TL 2,49 -12,39 HEMŞİRE (2 YILLIK) 850,91 TL 2,81 HEMŞİRE (4 YILLIK) HEMŞİRE (LİSE)RB 826,63 2,72 1.006,40 TL 3,33 -17,86 HEMŞİRE (2 YILLIK)RB 1.063,64 TL 3,52 HEMŞİRE (4 YILLIK)RB TEKNİSYEN 413,32 1,36 531,82 TL 1,76 TEKNİKER 578,64 1,90 744,55 TL 2,46 MEMUR HİZMETLİ

80 EK ÖDEME MATRAHI: AYLIK+ EK GÖSTERGE+YAN ÖDEME+ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (92,82+70,91+25,55+440,91=630,28) TAVAN EK ÖDEME TUTARI NORMAL SERVİS RİSKLİ BİRİM EK ÖDEME MATRAHI*% EK ÖDEME MATRAHI*%200 945,29 TL ,38 TL

81 ÖRNEK BORDRO Net performans puanı(A) = (hastane hizmet puan ortalaması(B) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı(C) x aktif çalışılan gün katsayısı(D)) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) Puan Karşılığı tutar :(Net performans puanı (A)X Dönem ek ödeme katsayısı(E) Net Ek ödeme: (Puan karşılığı tutar yada tavan tutarı)-( Gelir vergisi (F)+ damga vergisi(G))

82 SORU&CEVAP

83 TEŞEKKÜRLER


"Döner Sermaye Ek Ödemesi 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları