Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI."— Sunum transkripti:

1 1 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

2 2 KİŞİ GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİSİ MERKEZİ YÖNETİM (DEVLET) YERİNDEN YÖNETİM BİRİMLERİ YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ *İl Özel İdaresi *Belediyeler *Köyler HİZMETSEL KURULUŞLAR *Üniversiteler, TRT, KİT’ler, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Karayolları Gn. Md. Vb. MESLEK KURULUŞLARI *Barolar, Ticaret Odaları, Eczacılar Odası, Tabip Odaları, Esnaf ve San. O. vb

3 3  VERGİ, RESİM, HARÇ, GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ, CEZA, TAKİP GİDERLERİ GİBİ KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜNÜ DÜZENLER  BU İDARELERİN SÖZLEŞME GİBİ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ ALACAKLARI İÇİN BU KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.  AMME ALACAKLARI ASLİ VE FER’İ ALACAK OLARAK İKİ GRUPTA TOPLANIR.  VERGİ, RESİM, HARÇLAR GİBİ ALACAKLAR ASLİ ALACAK, BU ALACAKLAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ GİBİ ALACAKLAR FER’İ ALACAKTIR. 6183 SAYILI KANUN DEVLETİN İL ÖZEL İDARELERİNİN BELEDİYELERİN

4 4 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI I.ALACAKLI AMME İDARESİ AÇISINDAN DEVLETE İL ÖZEL İDARELERİNE BELEDİYELERE AİT II.ALACAĞIN MAHİYETİ AÇISINDAN ASLİ KAMU FERİ KAMU KAMU HİZMETLERİNİN TAKİP ÇEŞİTLİ KANUNLARLA ALACAKLARI ALACAKLARI YAPILMASI SIRASINDA MASRAFLARI BU KANUNA GÖRE TAHSİLİ DOĞAN ALACAKLAR ÖNGÖRÜLEN ALACAKLAR -Vergi -Gecikme Zammı -Kur Farkı -Bu Kanunun -Kaynak Kullanımını -Resim -Gecikme Faizi -Yemeklik Bedeli uygulanması Destekleme Primi -Harç -Faiz -Katılma Payları sırasında haciz, -İhracatta Vergi İadesi -Mahkeme -Pişmanlık Zammı satış, nakliye,ilan -Teşvik Primleri vb. Masrafı vb. işlemleri nedeniyle yapılan harcamalar

5 5 III.KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR AKİTTEN HAKSIZ FİİLDEN HAKSIZ İKTİSAPTAN DOĞAN ALACAKLAR

6 6  GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ MALİYE BAKANLIĞI VE GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATINCA TAHSİL EDİLİR. HER İKİ KURUM DA BU KANUN HÜKÜMLERİNİ UYGULAR.  MALİYE BAKANLIĞININ VERGİ GELİRLERİNİN TAHSİLİ İLE İLGİLİ GÖREVİ, İL VE İLÇELERDE BULUNAN VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR.  VERGİ DAİRELERİ HER İLDE YETKİ BÖLGELERİ BELİRLENMEK SURETİYLE YETERLİ SAYIDA KURULMUŞTUR VE İDARİ AÇIDAN DEFTERDARLIKLARA BAĞLI OLARAK ÇALIŞIR.  VERGİ DAİRELERİ, 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL DAİRESİDİR VE KANUNU UYGULAYAN BİRİMDİR.  6183 SAYILI KANUN, VERGİ DAİRESİNİN; -TAKİP SERVİSİ -İCRA SERVİSİ -SATIŞ SERVİSİ TARAFINDAN UYGULANIR MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ

7 7 · KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ · SÜRESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARA UYGULANACAK MALİ MÜEYYİDELER · SÜRESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARIN ZOR ALIM YOLUYLA TAHSİLİ · KAMU ALACAĞININ TAHSİL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER · KAMU ALACAĞININ TAHSİL ZAMANAŞIMI VE TERKİNİ (SİLİNMESİ) HÜKÜMLERİNİ DÜZENLER. 6183 SAYILI KANUN

8 8 AMME BORÇLUSU HAKİKİ ŞAHIS HÜKMİ ŞAHIS VERGİ VERGİ YABANCI MÜKELLEFLERİ SORUMLULARI KEFİL ŞAHIS KURUM T EMSİLCİSİ -Gerçek kişi -Tüzel Kişilik -Vergi Kanunları -Verginin -Bu Kanuna -Yabancı vergi mükellefi mükellef ve gereğince ödenmesi göre borçlu şahıs ve ya da sorumlusu vergi kendilerine bakımından ile birlikte kurumların olmasa da borçlu sorumlusu vergi borcu sorumlu müteselsil Türkiye’deki olabilir. Sıfatı yanında terettüp eden olan kişiler sorumlu temsilcileri Ör. Trafik Para bu sıfatları kişiler olan kişi Cezası dışında da Gelir V. Gelir(St.) vb. borçlu olabilir Kurumlar V. Para Cezaları Emlak V. vb. M İRASÇILAR KANUNİ TEMSİLCİLER -Murise ait -Veli, Vasi, Kayyum borçları ödemek -Şirketlerde; (Murahhas Aza) zorunda olan kişiler Müdürler, Yönetim Kurulu Üyeleri vb.

9 9 AMME ALACAKLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  TEMİNAT İHTİYATİ İHTİYATİ DİĞER KORUMA HÜKÜMLERİ YURT DIŞI ÇIKIŞ  İSTEME HACİZ TAHAKKUK YASAĞI  UYGULAMASI   * AMME ALACAĞININ ÖNCELİK HAKKI 15 milyar(Asli ve Feri)  * VERGİ SORUMULULARININ TAKİBİ üzeri borcu olup, teminat da  * İADELERİN MEVCUT BORCA MAHSUBU göstermiyorsa yurt dışı  * İPTAL DAVALARI çıkışı vergi dairesince  * TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU emniyete yazı yazılarak  * ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME engellenir.  * LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ Teminatsız borç 15 milyarın  SORUMLULUĞU altına düşerse yasak  * KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU kaldırılır.  * BİRLEŞME, DEVİR VE ŞEKİL  DEĞİŞTİRMEDE SORUMLULUK

10 10 6183 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNE GÖRE TEMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN HALLER 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 344. MADDESİNE GÖRE VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER TÜRKİYE’DE İKAMETGAHI BULUNMAYAN AMME BORÇLUSUNUN DURUMUNUN AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU GÖSTEREN HALLER 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 359. MADDESİN GÖRE CEZA VERİLMESİ GEREKEN HALLER

11 11 İHTİYATİ HACİZ ALACAKLI AMME İDARESİNİN MAHALLİ EN BÜYÜK MEMURUNUN KARARI (VALİ-KAYMAKAM )(tevkil yok) SÜRESİZDİR NEDENLERİ 6183/9. Md. Gereğince Teminat İstenmesini Gerektiren Haller. Borçlunun Belli Bir İkametgahının Bulunmaması Borçlunun Kaçması, *Kaçma *Mallarını Kaçırma *Hileli Yollara Sapma İhtimali Olması Borçlunun Mal Bildiriminde Bulunmaması Veya Noksan Bildirimde Bulunması Borçlu Hakkında Para Cezasını gerektirecek Bir fiil nedeniyle Kamu davası açılması Borçlunun teminat veya Kefil göstermemesi Şahsi kefil teklifinin reddedilmesi İptal davası açılmasını gerektiren hallerin bulunması

12 12 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 6183/16.Md. Gereğince Menkul Mallar ve Şahsi Kefalet Hariç Teminat Gösterilmesi İhtiyati Hacze İlişkin Nihai Yargı Kararı (2577/28.Md.) İhtiyati Hacze Konu Kamu Alacağının Kaldırılmasına İlişkin Nihai Yargı Kararı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hataların Düzeltilmesi

13 13 İHTİYATİ TAHAKKUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN YAZILI İSTEĞİ DEFTERDARIN KARARI NEDENLERİ 6183/9. Md. Gereğince Teminat İstenmesini Gerektiren Haller. Borçlunun Belli Bir İkametgahının Bulunmaması -Borçlu Kaçmışsa -Kaçması, Mallarını Kaçırması, Hileli Yollara Sapması İhtimali Varsa Borçlu Mal Bildiriminde Bulunmamışsa Veya Noksan Bildirimde Bulunmuşsa Borçlu Hakkında Amme Alacağının Tahsiline Engel Olduğu İddiasıyla Takibe Girişilmesi Teşebbüsün Muvazaalı Olduğu, Gerçekte Başkasına Ait Olduğu Hususunda Delil Elde Edilmesi

14 14 İHTİYATİ TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ İLGİLİ VERGİ KANUNUNA GÖRE YAPILAN TAHAKKUKA GÖRE DÜZELTME 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hataların Düzeltilmesi YARGI KARARINA GÖRE DÜZELTME

15 15 VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ ÖDEME ZAMANLARI KANUNLARLA BELİRLENMİŞTİR. ÖDEME SÜRESİNİN SON GÜNÜ KAMU ALACAĞININ VADE GÜNÜDÜR. MÜKELLEFLER; NAKİT VERGİ DAİRESİ VEZNESİNE MAKBUZ ÇEK NAKİT BANKALARA ÇEK MAKBUZ HESAPLARINDAN VERGİ ÖDEME TALİMATI KREDİ KARTIYLA İLE VERGİ BORCUNU ÖDEYEBİLİR KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ

16 16 BANKALAR ARACILIĞI İLE VERGİ TAHSİL SİSTEMİ

17 17 ÖZEL ÖDEME ŞEKİLLERİ BANKA ÇEKİ İLE ÖDEME VERGİ DAİRESİ HESABININ BULUNDUĞU BANKAYA ÖDEME VERGİ DAİRESİ ADINA POSTANELERE ÖDEME *Bu ödeme yöntemi 1.7.1996 tarihinden itibaren kaldırılmıştır BANKADAKİ MÜKELLEF HESABINADAN VERGİ DAİRESİ HESABINA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME ÇEK NEREYE VERİLECEK? VERGİ BANKA DAİRESİ MAKBUZ VERGİ DAİRESİNİN HESABI HANGİ BANKADADIR? MALİYE BAKANLIĞINCA ANLAŞMA YAPILAN BANKALARDADIR ANLAŞMALI BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI MAKBUZ BU ÖDEME NASIL YAPILIR? BU ÖDEME YÖNTEMİ HENÜZ UYGULAMAYA KONULMAMIŞTIR.

18 18 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARA VADE TARİHİNDEN TAHSİL EDİLDİKLERİ TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN GECİKME ZAMMI UYGULANIR. ÖDEME SÜRESİ İZLEYEN AYLAR GECİKME ZAMMI AYLIK OLARAK HESAPLANIR, AY KESİRLERİ TAM AY SAYILIR. GECİKME ZAMMI ORANLARI EKONOMİK KOŞULLARA GÖRE BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENİR. BU ORAN, 31 OCAK 2002 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %7, YILLIK %84 OLARAK UYGULANMAKTADIR ÖDEME SÜRESİ BAŞLANGIÇ GÜNÜ ÖDEME SÜRESİ SON GÜNÜ VADE 1 32 % 7 GECİKME ZAMMI

19 19 KAMU ALACAĞINI SÜRESİNDE ÖDEMEKTE ÇOK ZOR DURUMA DÜŞEN MÜKELLEFLER BORÇLARINI TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEYEBİLİRLER - TAKSİTLE ÖDEME TALEBİ YAZILI OLARAK YAPILIR. - TALEPLE BİRLİKTE BORÇLU İŞLETMESİNİN MALİ BİLGİLERİNİ SUNAR - BORCA KARŞILIK TEMİNAT GÖSTERMESİ GEREKİR - TALEBİ UYGUN GÖRÜLÜR İSE BORÇ TAKSİTLER HALİNDE TECİL FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENİR TECİL FAİZİ 2 ŞUBAT 2002 TARİHİNDEN İTİBAREN YILLIK %60 OLARAK UYGULANMAKTADIR. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN GECİKME ZAMMI UYGULAMASI DURUR, YERİNE TECİL FAİZİ ALINIR. TECİL FAİZİ

20 20 I.TECİLDE TALEP  TECİL DİLEKÇESİNİN DİLEKÇE EKİNDE YER TECİL TALEP  VERİLECEĞİ YER ALACAK BELGELER ETME ZAMANI  -Vergi Dairesine -Erteleme ve Taksitlendirme *Vade öncesi  -Defterdarlık Makamına Talep ve Değerlendirme Formu *Vade  -Maliye Bakanlığına Formda Yer Alacak Bilgiler *Vade sonrası  *Borçlunun adı soyadı  *Borcu türü, vadesi, miktarı  *İstenilen süre  *Alacakları hakkında bilgi  *Borçları hakkında bilgi

21 21 TECİLE YETKİLİ TECİLDE SÜRE TECİLDE ŞARTLAR TECİL EDİLEMEYEN MAKAM ALACAKLAR -Vergi Dairesi -Vergilerde, Para -Çok zor durum hali -Para Cezaları -Defterdarlık cezalarında 24 ay -Teminat gösterme -Katma Değer Vergisi -Maliye Bakanlığı -Vergi dışı -Tecil faizi ödeme -Geçici Vergi alacaklarda 5 yıl -Aylık ödeme -Fonlar -Borç ödemede -Harçlar iyi niyet -Zirai Stopaj Vergisi -Özel İşlem Vergisi -Özel İletişim Vergisi -Özel Tüketim Vergisi II.TECİL TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

22 22 IV. TALEBİN REDDİ KESİN REDSÜRELİ RED III. KABUL

23 23 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü SAYI : B.07.0.GEL.0.38/3802-69 KONU : TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2003/3 VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne) İLGİ : 19.02.2003 Tarihli ve 2003/1 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi. İlgide kayıtlı Genelge ile İliniz Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutar itibarıyla aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. a) Ankara, İstanbul ve İzmir Defterdarlıkları için1.000.000.000.000 lira, b) Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları için 800.000.000.000 lira, c) Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli Defterdarlıkları için 800.000.000.000 lira, d) Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli’nde bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları için 500.000.000.000 lira, e) Yukarıdaki iller dışında kalan büyükşehir belediyesi bulunan İl Defterdarlıkları için 500.000.000.000 lira, f) Diğer İl Defterdarlıkları için 200.000.000.000 lira, g) Bağımsız Vergi Daireleri için 40.000.000.000 lira, h) Bağlı Vergi Daireleri için 20.000.000.000 lira, olarak yeniden belirlenmiştir. İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında ilgide kayıtlı İç Genelgedeki esaslara uyulacaktır. Diğer taraftan, nev’i itibarıyla tecil edilmeyecek alacaklara, 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile getirilen Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri de dahil edilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. Bakan a.

24 24

25 25 ÖDEME EMRİ

26 26 HACİZ

27 27 MENKUL MAL SATIŞI

28 28 GAYRİMENKUL SATIŞI

29 29 TAHSİL ZAMANAŞIMI Amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıldır. I. TAHSİL ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ÖDEME HACİZ TAKİBİ CEBREN TAHSİL VE ÖDEME EMRİ MAL BİLDİRİMİ, TAKİP MUAMELELERİ TEBLİĞİ MAL EDİNME VE SONUCUNDA YAPILAN ARTMALARININ HER ÇEŞİT TAHSİLAT BİLDİRİLMESİ BU MUAMELELERİN HERHANGİ BİRİNİN KEFİLE VEYA YABANCI ŞAHIS VE KURUMLAR MÜMESSİLLERİNE TATBİKİ YARGI MERCİLERİNCE BOZMA KARARI VERİLMESİ YARGI MERCİLERİNCE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ AMME ALACAĞININ TEMİNATA BAĞLANMASI İKİ AMME İDARESİ ARASINDA MEVCUT BİR BORÇ İÇİN ALACAKLI İDARENİN BORÇLU İDAREYE YAZI İLE TALEPTE BULUNMASI TAHSİL ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ HALİNDE YENİDEN İŞLEMESİ Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlar.

30 30 II.TAHSİL ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ (DURMASI) TAHSİL ZAMANAŞIMININ DURMA HALİNDE YENİDEN İŞLEMESİ Tahsil zamanaşımının işlemesine neden olan hallerin kalktığı günün bitmesinden itibaren durmasından önce işlemiş olan süreye devam edilmek suretiyle yeniden işlemeye başlar. BORÇLUNUN YURT DIŞINDA BULUNMASI HİLELİ İFLAS TEREKENİN RESMİ TASFİYEYE TABİ TUTULMASI

31 31 HAYATTA BAŞARILAR DİLERİM. ZEKAYİ ÇENGE


"1 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN UYGULAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları