Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zaman değişim zamanı. Sendikacılıkta değişimin yeni çizgisi…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zaman değişim zamanı. Sendikacılıkta değişimin yeni çizgisi…"— Sunum transkripti:

1 Zaman değişim zamanı. Sendikacılıkta değişimin yeni çizgisi…

2 Evrensel hukuk ilkelerine saygılı,
Bir, zirvede habire şiştikçe şişene bak Bir, tabanda her adım düşene bak Bir, ülke yansa bile yan gelip yatanlara bak Bir,yangın söndürmeye çarıksız koşanlara bak Herkesi kucaklayan bir sendika.

3 neden yeni bir sendika? Kim olursan ol yine gel …

4 KAMU ÇALIŞANI SENDİKA AĞASI
Demokratik toplumun temel unsurlarından biri olan sendikalar tarihsel süreç içerisinde çalışanların yaşam standartlarının korunması ve geliştirilmesinde, çalışma hayatında, adalet ve eşitliğin sağlanmasında, çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ve piyasa ekonomisinin işleyişi içerisinde ekonomik ve sosyal hakların korunmasında önemli rol oynamıştır. Ancak, yüzyılı aşan dönemde, vazgeçilmez bir taraf olarak kendisini kabul ettiren sendikal hareket, günümüzde iç ve dış dinamiklerin yarattığı köklü değişim sürecinden önemli derecede etkilenmiş ve etkilenmeye de devam etmektedir. Son 20 yılı aşan zaman diliminde sendikalar, çalışanların taleplerini karşılayamaz hale geldiğinden, sendikal harekette değişimin ve yenileşmenin zorunlu olduğu önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Sendikalar, uzun yıllar toplumsal hayatın ve işyerlerinin demokratikleştirilmesinden, yaşam kalitesinin yükseltilmesine kadar geniş bir alanda fonksiyonlarını yerine getirerek 20. yüzyılın en önemli STK’ları olma başarısını göstermiştir. Ancak tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı değişimin yaşandığı günümüz dünyasında eski yapılarla, niteliğini yitirmiş fonksiyonlarla ve yerine getirilemeyen söylemlerle sendikal hareketi devam ettirme imkanı kalmamıştır. Sendikal harekette kalıplaşmış söylemleri ve yapıları değiştirerek, çalışanların küresel düzeyde örgütlülüğünü gündeme getirmek, hiç bu kadar önem arz etmemişti. KAMU ÇALIŞANI SENDİKA AĞASI

5 Çalışanların hakları için DEĞİŞİM
Çalışanlar haklarını almak için sonuna kadar mücadeleyi görev kabul eden Demokratik Ofis-Sen toplu görüşme sendikacılığını aşarak, mücadeleci ve çalışana hizmet götürmeyi esas alan Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Bilgi toplumunun temellerinin atıldığı son yıllarda Türkiye ve dünya sendikal hareketinde değişimin farkında olan Demokratik Ofis-Sen, bu değişime adapte olmak için gerekli mücadeleyi çalışanlar adına başlatmış bulunmaktadır. 21. Yüzyıla girerken çalışma hayatında tekrar çalışanların tarafı olarak inisiyatifi ele almak gerektiğini gören Demokratik Ofis-Sen, klasik politikalarla toplu görüşme sendikacılığını reddederek, Grevli Toplu Sözleşmeli hizmet sendikacılığını savunmaktadır. Çalışanların haklarını almak için sonuna kadar mücadeleyi görev kabul eden Demokratik Ofis-Sen toplu görüşme sendikacılığını aşarak, mücadeleci, üye eksenli ve çalışana hizmet götürmeyi esas alan bir sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Türkiye’de artık Demokratik Ofis-Sen var.

6 Yeni dönemin yeni yapılanma ve stratejiler gerektirdiği anlayışından hareket eden Demokratik Ofis-Sen, sendikal faaliyetlerini çeşitlendirerek çalışanların 24 saatini dikkate alan, iktisadi anlamda zayıf her kesimin sorunlarını gündeme taşıyarak, mağduru savunan, yaşamın her alanında kamu çalışanının hizmetinde olan bir sendikal yapıyı kurarak hayata geçirmiştir. Bütün bu çalışmalar esnasında ulusal sınırlar içerisinde kalmak mümkün değildir. Çünkü küreselleşme, sendikal hareketin uluslar arası ilişkilerin daha da geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sendikaların sadece çalışma hayatını düzenleme, çalışma şartlarını belirleme gibi dar Hedeflere yönelmesi halinde, zamanla toplum tarafından dışlanması, yabancılaşması kaçınılmazdır. Demokratik Ofis-Sen’in hedefi çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirilmesinin yanında tüm toplumun yaşam standardının iyileştirilmesi de çok önemli bir hedeftir. Dünyadaki gelişmelere önyargı ile karşı çıkan değil, değişimi ve gelişimi anlamaya çalışan bir sendikacılık kültürüne sahip olan Demokratik Ofis-Sen toplumun üreten bir toplum olarak şekillenmesinde rol alan, demokratik, sosyal-hukuk devletinin işletilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için faaliyet alanlarını genişleterek, 21. yüzyılın sendikal hareketi olacaktır.

7 Partiler üstü SENDİKACILIK
Kamu sendikacılığı bu güne kadar ülkemizde sendikacılığın siyasallaşması çerçevesinde oluşturulmuş olduğundan sendika yönetimleri ile işveren arasında çıkar ilişkilerine dayandırılmıştır. Kamu sendikacılığı bu güne kadar ülkemizde sendikacılığın siyasallaşması çerçevesinde oluşturulmuş sendika yönetimleri ile işveren arasında karşılıklı çıkar ilişkisine dayandırılmıştır. Sendika yöneticileri kendi dünya görüşündeki siyasal iktidarlardan kişinin ehil olup olmadığına bakılmaksızın bizden-sizden ötekileştirmesi içerisinde kendi mensuplarını devlet mekanizmalarına yerleştirme ve bu ehil olmayan kişilerin baskısı sonucunda üye arttırmaya yönelik hareket etmektedirler. Bu durum; kamu çalışanlarına ve devlete zarar verebilecek bir hal alırken, aynı zamanda ehil olmayan kişilerin devlet kadrolarında yükselmeleri, yetenekli, becerikli, ehil ve dürüst memurların devlete küskün, bezgin hale gelmesine yol açarak çalışma barışını önemli ölçüde yok etmektedir. Denilebilir ki, “son zamanlarda Avrupa ülkelerinde de sendikalar siyasallaşıyor. Aynı dünya görüşündeki partilerle, hükümetlerle çalışanların sorunları daha kolay çözümlenebilir. Sendikaların siyasallaşması doğal, bunda korkulacak bir şey yok” yaklaşımı kamu görevlilerinin örgütlü toplum olma yönündeki mücadelesinin bize göre hançerlenmesidir. Bunun neticesini sorguladığımızda;

8 Büro işkolunda çalışan kamu personelinin %53’ü halen herhangi bir sendikanın üyesi değildir. Türkiye’de bunun nedenleri bu güne dek sorgulanmamıştır. Sendikal tecrübelerimiz gösteriyor ki; siyasetin gölgesinde varlıklarını sürdürmeye çalışan sendikalara, siyaset yapması yasak olan kamu çalışanlarının üye olmasını beklemek sendikal geleneklere ters düşmektedir. Bunun yanı sıra kamu çalışanları sendikalar tarafından hak ettikleri şekilde temsil edilememektedirler. Yönetimlerinde meslek gruplarına yer vermek yerine siyasi ekiplere yer vermektedirler. Gelişmemiş sendikacılık anlayışı, temel hak ve özgürlüklerden çok siyasal kaygılar taşımaktadır. Sendikalar arasında hak arama mücadelesini, anarşi ve kaos ortamına taşıyanlar bulunmaktadır. Bazen anarşi ve terörün odağında olan örgütler sendikaların eylemlerinin başaktörleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Sendikalar, üye eksenli hizmet odaklı programlar yerine, daha çok siyasal ve politik programlar içerisinde görünmektedirler. Sendikalar, dünyadaki olayları ve eğilimleri iyi anlayamadıkları; çoğunlukla çağın gerisinde kaldıkları ve sorunlara mensup oldukları siyasi perspektif içinden baktıkları için süregelen sorunlara çözüm üretemedikleri gibi sorunların bir parçası olmaya devam etmektedirler. Sendikalar, mevcut konumları itibariyle tüm kamu çalışanlarının vizyonunu yansıtmaktan çok uzaktadırlar. Sendika yöneticileri, Ülkenin ve üyelerinin menfaatlerini gözetmek yerine siyasete tutunarak koltuklarını korumak ya da üst makamlarda boşalan koltukları kapmak telaşındadırlar. İş başına gelen sendika yöneticilerinin nüfuzlarını kullanmak suretiyle kadrolarını özlük hakları daha iyi olan kurumlara geçirmeleri ve lüks yaşam sürdüklerine dair medya haberleri kamu çalışanlarının beklentilerini infiale dönüştürmüştür. Sendika ile üyeleri arasında ciddi bir güven bunalımı doğmuştur.

9 BU SEBEPLE… NEDEN DEMOKRATİK OFİS-SEN
Bizim, geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize karşı sorumluluklarımız var. Uzaktan bakmak, eleştirmek ve hayıflanmak sorunları çözmedi. Birilerinin kalkması, elini taşın altına koyması gerekiyordu. Bütün bu gerçekleri gören Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikasının, bu onurlu hak arama mücadelesinde görev alması artık kaçınılmazdı. Karanlığa küfretmektense bir mum yakmayı tercih ettik. NEDEN DEMOKRATİK OFİS-SEN Tohum saç, bitmezse toprak utansın Hedefe varmayan mızrak utansın Hey gidi küheylan, koşmana bak sen Çatlarsan, doğuran kısrak utansın. Necip Fazıl Biz de diyoruz ki; Ey insan, sen; dürüstlük, şahsiyet ve karakter, Ey bin bir tane de solmayan renk, Seni kabul etmeyen zihniyet utansın …

10 Elindeki tüm maddi ve manevi
Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası, din, dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkese eşit yaşam hakkı ve eşit çalışma hakkını tavizsiz savunur. Yönetim organlarında ve kurucular arasında 657, 4/b, 4/c ve sözleşmeli tüm çalışanlarımızı kucaklayan ve ödün vermeden haklarını savunan bir sendika. Siyasi görüş, cinsiyet ve sosyal statü ayırt etmeyen, bireysel ve bölgesel farklılıklara duyarlı olan bir sendika. Üyelerinin ve üye yakınlarının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları için çalışmalar yürüten hizmet esaslı bir sendika. Çalışanlarının haklarını savunmak için yeni metotlar geliştiren akılcı, bilimsel ve akademik bir sendika. Elindeki tüm maddi ve manevi imkanları üyeleri ile eşit şekilde paylaşan, paylaşımcı bir sendika. Kurumsal anlamda kendisine, kişisel anlamda yöneticisine özeleştiri yapabilen, yapılan eleştirileri dikkate alma olgunluğunda, şeffaf, demokratik, denetime açık bir sendika. üye = genel başkan Meslek ahlakını, statüsünü ve yasal sorumluluğunu dikkate alarak eylemler kurgulayan, üyelerinin ağırlığını ve sorumluluğunu her platformda üzerinde hisseden, bilinçli bir sendika. Sendikaya göre üye uygulamalarının tersine, üye ihtiyaçları önceliğinde kurulmuş bir sendika. Elindeki tüm maddi ve manevi imkanları üyeleri ile eşit şekilde paylaşan, paylaşımcı bir sendika.

11 VİZYONUMUZ Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası din, dil, ırk, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, herkese eşit çalışma ve eşit yaşam hakkının verilmesini savunarak bu doğrultuda mücadele eder. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile kamu çalışanlarının siyaset ve grevli toplu sözleşme hakkının önündeki engellerin kaldırılması, Demokratik ve bağımsız sendikacılık ilkeleri içerisinde bütün çalışanların sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturularak çalışma ve yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesi,İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler belgeleri, ILO Sözleşmeleri, Uluslararası sendikacılık ilkeleri ile Türkiye‘nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesine öncülük etmektir.

12 MİSYONUMUZ Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası, Ana Tüzükte yazılan temel ilke ve vizyonuna uygun olarak çalışanlarımızın her türlü ortak hak ve menfaatleri ortak paydasında üyelerinin gelişmiş ülkeler standartlarında müreffeh, mutlu, huzurlu yaşam hedefini temin etmeyi temel amaç edinmiştir. Bu doğrultuda; a) Tüm çalışanlara yaptıkları işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret; daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve mesleki saygınlık kazandırmaya ve demokratik çalışma hayatının gereği olan grevli toplu sözleşme hakkını almaya çalışır. b) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için çalışır. c) Kamu görevlilerini yurt içi ve yurt dışında temsil eder. ç) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak tedbirler alır. d) Kamu çalışanlarının geleceğe güvenle bakmalarını  sağlayacak sosyal güvenlik  sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret eder. e) Üyelerinin mesleklerinde daha iyi ilerlemesi, gelişmesi ve dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir. f) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır. g) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay alması için çaba  sarfeder. ğ) Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini hak ettikleri seviyeye çıkarmak ve bu konudaki hak ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır. h) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar. ı) 21. yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. i) Türkiye’de çalışma ve yaşam koşullarının çağdaş normlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. j) Kamu çalışanlarının toplumsal kalkınmadaki emekleri doğrultusunda hak  ettikleri   söz hakkına paralel olarak kamu idaresinde etkinliklerinin artırılması için çalışmalar yapar.

13 Üyelerinin siyasetle uğraşma haklarını savunur düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir. Ancak bunu yaparken, hiçbir siyasi düşüncenin müdahalesine imkan vermez. Demokrasiyi çoğunluğun yönetme, azınlığın da kendisini ifade edebilme ve çoğunluk olabilme hakkı olarak görür. Kararların en geniş katılım ve açıklıkla alınmasını savunur. Örgütsel güç ve gereksinimlere göre eylem anlayışına sahiptir. Yapacağı eylemlerde, üyelerinin en geniş katılımını sağlamayı ve kamuoyunun desteğini almayı hedefler. İnsan hakları, temel özgürlük ve demokratik haklar mücadelesine etkin bir şekilde katılır. Üyeleri arasında din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, politik ve benzeri her türlü ayrımcılığın yapılmasını reddeder. Demokratik, katılımcı ve kitle sendikacılığını savunur. Tüm ücretli çalışanları ve örgütlerini kardeş olarak görür. Ulusal ve uluslararası dayanışma ve yardımlaşmayı, hak ve çıkarları gözetmeyi görev bilir. Sendikaya seçilen organ üyeleri, ancak kendilerini seçen organlar tarafından görevden alınabilirler. Ancak, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş organlar, yasa, tüzük, yönetmelik ve ilgili kararlara uymak zorundadırlar. Çalışanların zararına olan sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan her türlü özelleştirmeye karşı mücadele eder. Sendikal amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için “üretimden gelen gücü” dahil tüm hak ve yetkilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanmak üzere mücadele eder. Üyeleri adına, diğer çalışanların sendikaları ile birlikte demokratik bir sendika, toplu sözleşme, grev, iş, sağlık ve sosyal güvenlik yasalarının çıkarılması için mücadele eder. İLKELER

14 Çalışma hayatında ve diğer alanlarda da üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi, Din, dil, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin bütün insanların eşit biçimde sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanması nı ve her türlü ayrıcalıkların önlenmesini, Evrensel insan hakları normlarına dayanan, uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini, Üyelerin gelecekte de güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenlik sisteminden yararlanmalarını, İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı, Sendika; üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmeleri, verilen kamu hizmetinin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarını yapmak, Herkesin sağlık ve sosyal hizmetlerden adaletli ve eşit olarak faydalanması, ülkemizde sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışmalar yapıp, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve herkesin sosyal güvenceye kavuşturulması için faaliyetler yaparak bu yönde bilinçli bir toplum oluşması için çalışmayı, Çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenleyerek çalışanların moral motivasyonlarının yükseltilmesi ile sosyal ve kültürel yaşamlarına bir çeşitlilik kazandırmayı, Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içerisinde sendikal örgütlenme ve sosyal dayanışma bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak. AMAÇ

15 TEMEL KALİTE POLİTİKAMIZ
Sorun değil, çözüm üreten, Zorlaştırmayıp, kolaylaştıran, Kişisel gelişimi ön planda tutan, İletişime açık, Olayları bir bütün gören, Sürekli sebep-sonuç ilişkisi kuran anlayışa sahip, TEMEL DEĞERLERİMİZ Milli , manevi ve toplumsal değerlere saygılı, Üye eksenli, Katma değer üreten Gelişimci, Değişimci, İş ahlakına ve etik değerlere bağlı, Girişimci, Araştırmacı, Kalite bilincine sahip, Dinamik Sürekli verimlilik Takım ruhu çalışmasına inanan değerlere sahip,

16 İNADINA DEMOKRASİ


"Zaman değişim zamanı. Sendikacılıkta değişimin yeni çizgisi…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları