Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBERKÜLOZ Mevcut durum, yeni gelişmeler, de ğ erlendirmeler Erzurum Verem Savaş Dispanseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBERKÜLOZ Mevcut durum, yeni gelişmeler, de ğ erlendirmeler Erzurum Verem Savaş Dispanseri."— Sunum transkripti:

1 TÜBERKÜLOZ Mevcut durum, yeni gelişmeler, de ğ erlendirmeler Erzurum Verem Savaş Dispanseri

2 Veremle savaş bitti mi? Az gelişmiş ülkeler-7.sıra Gelişmekte olan ülkeler -8.sıra THE TOP TEN CAUSES OF DEATH-WORLD HEATH ORGANISATION-2008

3 YILLAR İNSİDANS MORTALİTE Rusya’da 100.000 nüfusta TB insidansı ve mortalitesi. 1990 sonrası belirgin artış oldu MARGARITA V. SHILOVA Annals NY Acad Sci 2001; 953:124-132

4 New York Kentinde 1979-1992 arasında ciddi hasta artışı 100.000 nüfusta hasta kaydı (logaritmik) Kayıt yılı New York Kenti Sa ğ lık Departmanı, New York, 2000:25

5 Dünyada Tbc, 2006, Tahmini İ NS İ DANS Sayı (100.000’de) Tüm hastalar9,2 milyon139 Yayma (+) 4,1 milyon 62 HIV (+)0,7 milyon 11 PREVALANSSayı (100.000’de) Tüm hastalar14,4 milyon245 ÖLÜMSayı(100.000’de) Tüm ölümler1,7 milyon26 HIV ve TB 0,2 milyon Küresel TB Raporu, 2008

6 Hastalık, Asya ve Afrika’da salgın yapmıştır. Özellikle Sahra Güneyi Afrika’da HIV ile birlikte çok tehlikeli boyutlardadır. Sizce veriler ne kadar güvenilir?

7

8 Türkiye’de durum-1

9 Türkiye’de durum-2

10 Türkiye’de durum-3

11 Türkiye’de durum-4

12 Türkiye’de durum-5

13 Erzurum’da durum-1 Toplam olgu sayısıToplam olgu hızı 20052006200720082005200620072008 Erzurum15615814215316,316,518,119,7 Toplam20.53520,52619,69418,54228,528,127,925,8 İ llere Göre Toplam Olgu Sayısı ve Olgu Hızı (100 binde), 2005-2008

14 Erzurum’da durum-2 Cinsiyet Hastalı ğ ın tutulum yeri Topla m Olgu ErkekKadınAkci ğ er AC+AC dışı Erzurum7146,48353,69159,56039,221,3153 Toplam1147662,2697637,81210065,6563930,67133,918452 İ llerin Tüberküloz Olgularının Cinsiyete ve Hastalı ğ ın Tutulum Yerine Göre Da ğ ılımı, 2008

15 Erzurum’da durum-3  21/01/2011 DispanserAkci ğ erAkci ğ er dışı Toplam Erzurum182644 Hınıs13215 Oltu437 Toplam353166

16

17 Belirtiler-1  15 günden uzun süren öksürük  Balgam çıkarma  Kanlı balgam  Ateş  Gece terlemesi  İ ştahsızlık  Zayıflama

18 Belirtiler-2  Sırt a ğ rısı  Konvülzüyon  Dizüri  Karın a ğ rısı  Kırmızı göz  Baş dönmesi  Deri ülserleri  Boyunda şişlik  Eklem a ğ rısı  Paraestezi  Mesane alışkınlıklarında de ğ işme  İ nfertilite  Disfaji

19 Akci ğ er tüberkülozunda görülen biyokimyasal anormallikler Anormallik% % Ferritin yüksekli ğ i94Monositopeni50 Sedimantasyon80Hiponatremi43 Hipoalbüminemi72Lökositoz40 Anemi60KCFT boz.33 B12 yüksekli ğ i57Anormal eritrosit folik asid 17 Trombositoz52Lenfopeni17 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YET İ ŞK İ N ÇA Ğ DA AKC İĞ ER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. O ğ uzhan Okutan

20 Ayırıcı tanı  Pnömoni  Lenfoma  Sa ğ kalp yetmezli ğ i  Osteoartrit  Fungal enf.  Bronşial karsinom  Ampiyem/apse  Kolon ca  Wegener granulomatosis  Sarkoidoz  PCP  Mezotelyoma

21 Tedavi (yan etkiler-önlemler)  İ zoniazid  Hepatit; periferik nöropati, ruhsal durum bozuklu ğ u, sistemik lupus eritematozus (SLE) sendromu, cilt döküntüleri  Şu durumlarda günde 10 mg dozda piridoksin (vitamin B6) önerilir: Periferik nöropati belirtileri, Kronik alkolizm, diyabet, gebelik, adolesan dönem, ileri yaş, uremi, kanser, malnutrisyon, epilepsi.

22  Rifampisin  İ drar, gaita, balgam, ter, gozyaşı turuncu olur; gastrointestinal rahatsızlık; hepatit; aşırıduyarlılık reaksiyonları. Trombositopeni, grip sendromu, bobrek hasarı.  Karaci ğ erden metabolize olan ilacların atılımını hızlandırabilir. Devamlı kullanılan ilaçlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

23  Streptomisin  Denge, işitme ile ilgili bozukluklar, elektrolit ve tuz dengesizli ğ i, nefrotoksisite, ateş ve dokuntu, aşırıduyarlılık  Nefro ve oto toksisiteyi artıran etkileri nedeniyle streptomisinle birlikte şu ilaçlar kullanılmamalıdır: di ğ er aminoglikozidler, amfoterisin B, sefalosporinler, etakrinik asit, siklosporin, sisplatin, furosemid, vankomisin.

24  Etambutol  Optik nörit (görme keskinli ğ i ve renkli gorme testi gerekir), hiperurisemi, gastrointestinal rahatsızlık

25 Erzurum’da DGT uygulaması UygulayanSayı ASM19 Akrabası/yakını11 EVSD(mobil ekip dahil)9 Di ğ er sa ğ lık personeli(ebe/hemşire) 3 Ö ğ retmen/muhtar2

26 DGT/Hasta takibi-1  DGT uygulanan her hasta ayda bir kez dispanserde kontrol edilir. Balgam yaymasına bakılır, yakınmaları sorgulanır, olanak varsa akci ğ er filmi çekilir ve en önemlisi DGT uygulaması ile ilgili bir sorun olup olmadı ğ ı araştırılır. TÜRK İ YE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İ Ç İ NBAŞVURU K İ TABI-2003

27 DGT/Hasta takibi-2 Dispanser doktoru, ayda bir kez DGT gözetmeni ile dispanserde veya gözetmenin çalışma yerinde görüşür. Bu görüşmede hastanın uyumu, karşılaşılan güçlükler de ğ erlendirilir. Hastanın ilaç içiminin izlendi ğ i formlar kontrol edilir ve hastanın kullanaca ğ ı ilaçlar gözetmene teslim edilir. TÜRK İ YE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İ Ç İ NBAŞVURU K İ TABI-2003

28 DGT/Hasta takibi-3  DGT uygulanan hasta e ğ er ilacını zamanında içmeye gelmezse, gözetmen mümkünse hastayı arar. Sorun varsa aynı gün dispansere haber vermelidir. Dispanser de kendisinde bulunan adresler ve telefonlardan hastaya ulaşır ve yönlendirir. TÜRK İ YE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İ Ç İ NBAŞVURU K İ TABI-2003

29 BCG  Tüberkuloz enfeksiyonundan koruyucu etki yapmaz, menenjit milier TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltır.  Ulusal aşı takviminde 2. ayın sonunda  100 güne kadar aşı 100. günden sonra PPD sonucu ile

30 BCG’nin Türkiye’de etkinli ğ i ◦ 1980-1982 arasında yapılan ve 80 ili kapsayan tarama sonuçları ◦ Tüm yaşlarda %72 ◦ Çocuklarda %85 koruyucudur. F. Koço ğ lu, 1990

31 PPD

32

33


"TÜBERKÜLOZ Mevcut durum, yeni gelişmeler, de ğ erlendirmeler Erzurum Verem Savaş Dispanseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları