Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM)"— Sunum transkripti:

1 FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM)
YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI

2

3 Vital değerlendirme (ANTAS)
Vücut ısısının ölçümü Nabız değerlendirilmesi (hız, dolgunluk ve form) Kan basıncının ölçülmesi Solunumun değerlendirilmesi (sayısı, derinliği)

4 35 cm 12-13 cm

5 Kan basıncı ölçümü Kan basıncı ölçümü;
Direkt olarak intraarteriyel kataterizasyonla invazif olarak ölçülebildiği gibi indirekt olarak tansiyon aleti (sfigmomanometre) ile de pratik olarak ölçülebilir. Standart bir manşon (35 cm uzunluğunda ve cm genişliğinde) kullanılmalı Hastanın pozisyonu ne olursa olsun manşon kalp duzeyinde olmalıdır. KB en sık olarak brakial arterden ölçülmektedir. Ölçüm öncesi hasta dk dinlenmiş olmalı ve 30 dk öncesine kadar çay, kahve alkol, sigara almamış olmalıdır. Manşon arter basıncı oskülte edilmeyinceye kadar şişirilir ve sonra 20 mmHg daha şişirilir. Sonra indirilmeye başlanır

6 İlk kez ölçüm yapılan bir hastada mutlaka her iki koldan yapılmalıdır
İlk kez ölçüm yapılan bir hastada mutlaka her iki koldan yapılmalıdır. Hastaların %25 inde 10/5 mmHg’e kadar fark olabilir.Daha yüksek bir farklılık patolojik olarak kabul edilmelidir. Aortada daralma, subklavyan arter aterosklerozuembolisi-arteritisi, fazla 1. kot, scalenus antikus sendromu, torasik outlet sendromu, subklavyan çalma fenomeni, supravalvüler aort stenozu ve aort diseksiyonu

7 İNSPEKSİYON

8

9 A: splinter hemoraji B: konjuktival kanama C: osler nodülleri D:Janevey lezyonları

10

11

12 PALPASYON Apikal bölge (sol ventrikül)
Sol parasternal bölge (sağ ventrikül) Pulmoner bölge Aort bölgesi Sternoklaviküler eklem bölgesi Epigastrik bölge

13 Palpasyon Sol ventrikül aktivitesi (Apikal vuru )
genellikle 5. interkostal aralıkta MCH birleşimi noktasındadır. Vuru çapı 3 cm’in altındadır Apikal vuru LV volüm yüklenmeleri durumunda hiperdinamiktir (AY, VSD, MY) Apeks LV genişlemesi durumunda laterale ve aşağıya yer değiştirir LV basınç yüklenmesi durumunda kalp normal yerinde ancak daha kuvvetlidir. Sağ ventrikül aktivitesi normalde palpe edilmez. Sağ ventriküler anormalliklerde sol parasternal alanda palpe edilebilir

14 Triller palpasyonla hissedilen vibrasyondur
En iyi otururken ve expiryumda hasta nefesini tutmuşken hissedilir

15 OSKÜLTASYON

16

17

18 Diyafram kısmı ile yüksek frekenslı sesler ve üfürümler (S2, AR diyastolik üfürümü)
Çan kısmı ile düşük perdeli S3 ve S4 daha rahat duyulur Oskültasyon, oskültasyon bölgeleri ile sınırlı olmamalıdır S1 ve S2 ayırdedebilmek için karotis palpasyonu yapılabilir

19 Birinci kalp sesi (S1 “lup”)
S1: M1 ve T1 olarak iki komponentten oluşur. Normalde bu iki komponent tekbir ses olarak duyulur 1. kalp sesi boğuk, kalın ve güçlü bir sestir Karotis nabzından hemen önce yada eş zamanlı duyulur

20 Birinci kalp sesi (S1 “lup”)
S1 şiddeti artar Kısa PR MD, TD Sol atriyal miksoma Hiperkontraktil durumlar (ateş, egzersiz, tirotoksikoz) S1 şiddetinin azalması Uzun PR Deprese LV fonksiyonu MY, TY Sol dal bloğu Sağ ventrikül akt geciktiğinde S1 çift duyulur AV tam blokta şiddeti vurudan vuruya değişir

21 İkinci kalp sesi (S2 “dup”)
S2: A2 ve P2 komponentlerinden oluşur 2. kalp sesi S1 e göre daha keskin ve daha kısadır İnspiryumda P2 gecikmesi ile çift duyulur

22 İkinci kalp sesi (S2 “dup”)
S2 anormallik Sürekli tek ses (sesin bir komponenti yok yada işitilemeyecek kadar zayıf. Örn: Pulmoner atrezi) Sabit çiftleşme (P2 gecikmesi. Örn: sağ dal bloğu, ASD) Paradoks çiftleşme (A2 gecikmesi yada erken P2 örn: sol dal bloğu, pace meker) S2 sertleşmesi HT, PHT, AY, PY S2 yumuşama AD, PD

23 inspiriyum Expiriyum

24 Sistolde duyulan ek sesler
Ejeksiyon sesleri: aort ve pulmoner kapak darlıklarında duyulan açılma sesleridir Midsistolik klik: MVP yada TVP da sistol sırasında kapağın gerilmesiyle ortaya çıkar Frotman: perikardiyal sürtünme sesidir. Diyastolik ve atriyal komponenti de olabilir.

25 Diyastolik sesler-1 S3: erken diyastolik sestir. Hızlı ventriküler doluş fazında LV basıncının artışı ile duyulur. S3 en iyi sol dekübit pozisyonda kalbin apeksinde, steteskobun çan kısmı ile duyulur Çocuk, geç erişkin ve hamilelerde normalde duyulabilir KY Kapak hastalıkları Kor pulmonale Hiperkinetik durumlar Sol sağ şantlar

26

27 Diyastolik sesler-2 S4: Ventriküler azalmış komplians nedeniyle atrial sistolün güçlü olması sonucunda oluşur (her zaman patolojiktir) Hiperkinetik durumlar MY LVEDP arttığı durumlar (HT, PHT, LVH, KAH, AD, PD) Ventriküler kompliansın bozulduğu durumlarda belirginleşir

28

29 Diyastolik sesler-3 Gallop ritmi taşikardi esnasında S3 yada S4 varlığı ile oluşan üçlü ritimdir Sumasyon gallopu (quadripl ritm) taşikardi esnasında S3 ve S4’ün süperpoze olmasıyla karakterize dir Mitral açılma sesi (OS): MD belirginleşen açılma sesidir. OS ile S2 arasındaki süre nekadar kısa ise darlık okadar şiddetlidir. Perikardiyal knock: konstriktif perikarditte Tümor plop: OS ile aynı sırada duyulur. Pozisyonmla değişir.

30 KONSTRUKTİF PERİKARDİT

31 Üfürümler Kalp siklusundaki yeri (sistolik-diastolik)
Süresi (pan, mid, erken, geç) Şiddeti (1/6-6/6) Frekansı (yüksek fr: tiz/ince ; alçak fr: kalın, bas) Kalitesi (Sert, müzikal, emici..) En iyi duyulduğu yer (apeks, aort odağı…) Yayılımı (koltuk altına, boyna…) Manevralar ve farmakolojık ajanlara cevap

32 Üfürümün siklustaki yeri ve süresi
MY, TY, VSD AD, PD, Masum üfürüm MVP, TVP AKUT MY MD, TD, Carey-coombs, Atriyal kitle AY, PY MD, TD, Austin flint

33 Devamlı üfürümler Laktasyonda meme üzerinde ve venöz hum PDA
Ao-pulmoner pencere Sinüs valsalva rüptürü Ao ve PA koarktasyonu AV fistüller MD+ASD

34 Üfürümün şiddeti Derecelendirme
1/6: ancak dikkatlice dinlendiğinde duyulur 2/6: kolayca duyulabiliyor 3/6: belirgin ancak şiddetli değil 4/6: şiddetli ve trill eşlik eder 5/6: steteskop tam temas etmeden duyuluyor 6/6: steteskop daha deriye dokunmadan duyuluyor.

35 Carvello belirtisi: Sağ taraf üfürümlerinin inspiryumda artması
Carey coombs: ARA sırasında mitral kapak tututlumuna bağlı middiyastolik üfürümdür Graham steell: PHT’da duyulan erken diyastolik PY üfürümü Austin flint: AY’e bağlı apikal mid diyastolik MD üfürümüdür

36 Dinamik oskültasyon Çömelme: preload ve afterload artar

37 Dinamik oskültasyon Valsalva Faz 1 (kapalı glottise) İntratorasik P ↑
KB ↑ Preload ↓ Faz 2 (strain) Preload ↓ Debi ↓ sKB ↓ NB ↓ Faz 3 (ekspiryum sonlandırılır) KB ↓ ↓ Faz 4 (overshoot) Preload ↑ Debi ↑ KB ↑ HOKMP üfürümü belirginleşir (MY ve AD üfürümünden ayırım için) Sağ taraf üfürümleri azalır

38 Dinamik oskültasyon Yumruk sıkma: (yaklaşık 45 sn) sistemik vasküler rezistans artar. MY üfürümü artar, HOKMP ve AD üfürümü azalır.

39 Dinamik oskültasyon Solunum: inspirasyonda sağ kalbe ait patolojiler (PD hariç), ekspiryumda sol kalbe ait üfürümler şiddetlenir Valsalva (faz III) ve Ani ayağa kalkma : venöz dönüş azalır LV volümü azalır. HOKMP üfürümü artar. AD üfürümü azalır. Yumruk sıkma (hand grip): sistemik vasküler rezistans artar. MY üfürümü artar, HOKMP ve AD üfürümü azalır. Yatar pozisyonda ayakların kaldırılması ile venöz dönüş arttırıldığı için HOKMP üfürümü azalır, MY üfürümü artar

40 Dinamik oskültasyon Amil nitrit (inhaler): Arteriyel dilatördür. Atım volümünü arttırır. İleriye doğru üfürümler (AD, PD ve HOKMP) artar, geriye doğru üfürümler (MY, TY, VSD ve AY) azalır Fenilefrin (iv): Sistemik vasküler rezistansı ve arteryel KB arttırır. MY, VSD ve AY üfürümlerini arttırır. AD ve HOKMP üfürümü azalır

41 SPESİFİK MUAYENELER

42 Normal nabız Nabız muayenesinde Hız Ritim Amplitüd Dalga formu
Santral aort nabzı hakkında en iyi bilgiyi karotis nabzı verir. Karotislerde palpe edilen nabzın çıkan kolu hızla yükselir (yani diktir). Çıkan kolun zirveyle birleşmesi sonucu oluşan ilk dalga perküsyon dalgasıdır ve tepesi kubbe şeklindedir.Bunu takiben gözlenen daha düşük amplitüdlü ikinci dalga ise ‘tidal dalga’dır. Nabzın inen kolu yavaştır (dikliği daha azdır) ve aort kapağının kapanması sonucu oluşan keskin bir çentik (dikrotik çentik) ile devamlılığı bozulur. çentiği takiben eğim daha da azalarak diyastol boyunca devam eder (dikrotik dalga)

43 Karotis Nabız muayenesi
Perküsyon dalgası Tidal dalga

44 Hipovolemi, Kardiyojenik şok
Aort yetmezliği, PDA, Hiperkinetik kalp (Anemi, Tirotoksikoz, Gebelik, Ateş, AV fistül) Atım hacmi azalması (Kalp tamponadı, şiddetli KY, hipovolemik şok) Aort darlığı AY+AD, IHSS Kalp yetmezliği

45 Patolojik nabız nedenleri
Bigemine nabız: Bigemine aritmi ile oluşan nabızdır. Alternan nabza benzer ancak kompanzatuar duraklamalar da eşlik eder Filiform nabız: Nabzın parmaklarda hızlı ve zayıflamış olarak hissedilmesidir Şok tablosunda görülür Pulsus defisit: Kalp atımlarının bazıları periferde nabız dalgası oluşturamaz. AF sırasında çok kısa kalp sikluslarında görülür

46 Paradoks nabız İnspiryumda intratorasik basınç azalır ve kan pulmoner yatağa kayarak LV dolumu azalır ve sistolik KB’da azalma olur. Bu durum sKB’da 5-8 mmHg düşüşe yol açar. 10 mmHg’dan fazla düşüş paradoks nabız bulgusudur. 20 mmHg’dan fazla düşüş nabızdan da algılanabilir Kalp tamponadı, KOAH, K. Perikardit, restriktif KMP, hipovolemik şok

47

48 Juguler venöz basınç (JVB)
Bu değerlendirme santral venöz basıncı ve dalga şekli değerlendirilmeye çalışılır 45 derece bakılan Juguler ven dolgunluğunun (eksternal juguler ven) sternal açıdan 4 cm üzerinde olması patolojiktir Sağ ventrikül basıncının arttığı durumlarda görülür ***

49

50 Yüksek JVB; Azalmış JVB;
Artmış diastolik basınçla birlikte azalmış sağ ventrikül kompliyansını (sağ ventrikül yetersizliği yada infarktı,pulmoner hipertansiyon, pulmoner darlık) Sağ ventrikül içe akımında obstrüksiyon (triküspid darlığı, sağ atrial miksoma,konsriktif perikardit, perikard tamponadı), Triküspid regurjitasyonu, Vena kava superior obstruksiyonu (juguler venöz basınç yok ve abdominojuguler reflü negatiftir) Hipervolemi durumlarında görülür. Azalmış JVB; İntravasküler hacmin azalması

51 Juguler ven pulsasyonu
Yatar durumda iken boyun ve gövde yaklaşık olarak 30 derece yükseltilir. Sağ İnternal jugular ven pulsasyonu sternoklaidomastoid kasın sternal başı ile klavikula arasında boyun kökünde görülür ve arteryel pulsasyondan ayırmak gerekir

52 Juguler ven pulsasyonu
Venöz pulsasyon değerlendirilmesi için 30 derecede boyun kasları gevşemiş halde muayene yapılır. Arteryel pulsasyonda ayırım için: Venöz basınç pulsasyonu çift tepelidir İnspeksiyonu kolay palpasyonu zordur Karna uygulanan basınç venöz pulsasyonu arttırır

53

54

55

56 Hepatojuguler reflü Hepatik bölgeye 60 sn kadar basmakla venöz dolgunluk ortaya çıkması yada olan vanöz dolgunluğun >4 cm aşmasıdır. Gizli sağ kalp yetersizliğinin bulgusudur

57 Kusmaul bulgusu Bu tablo inspirasyon sırasında JVB’ında ortaya çıkan paradoksik artıştır. JVB normalde inspirasyon sırasında intratorasik basınçtaki düşüş ve bunun venöz dönüşteki emme etkisi nedeniyle azalır. Dolayısıyla Kussmaul bulgusu gerçek bir fizyolojik paradokstur. Konstriktif perikardit Restriktif kardiyomyopati (sarkoidoz, hemokromatoz, amiloidoz), Triküspid darlığı, Vena kava superior sendromudur.

58 SON Tavsiye kaynak: isfendiyar Candan-Derviş Oral. Kardiyoloji kitabı


"FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları