Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2013 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI /

2 2013 KPSS Bir sınıf öğretmeni, ilkokula yeni başlayan öğrencilerinin, zihinlerinde sayı kavramını oluşturmalarına yardım etmek için fasulye taneleri ile oluşturduğu kümelerle rakamları eşleştirmiştir. Buna göre, öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Açıklık Bilimsellik Bilinenden bilinmeyene Somuttan soyuta Ekonomiklik

3 2013 KPSS Bir öğretmen, öğretim programında yer alan “Çocuklara yönelik reklamların işlevini sorgular.” kazanımına yönelik etkinlikler planlamak istemektedir. Öğretmenin, bu kazanımı aşağıdaki becerilerden hangisi kapsamında ele alması daha uygundur? Yaratıcı düşünme Eleştirel düşünme Karar verme Yansıtıcı düşünme Problem çözme

4 2013 KPSS Doğan Öğretmen, her dersin başında, ulaşılacak kazanımlarla ilgili öğrencilerine bilgi vermektedir. Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenmeyi somutlaştırma Öğrencide beklenti oluşturma Dersin özetini verme Öğrencileri iş birliğine yöneltme Ön bilgileri hatırlatma

5 2013 KPSS Derste soru-cevap yöntem veya tekniğinin kullanılmasında uyulması gereken en temel kural aşağıdakilerden hangisidir? Kazandırılacak niteliklerle tutarlı sorular sorma Açık uçlu sorular sorma Çekingen öğrencilere de uygun sorular sorma Farklı öğrencilere sorular sorma Tartışmayı gerektirecek sorular sorma

6 2013 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin öğrenme-öğretme sürecine yönelik etkinlik düzenlerken dikkate alması gereken temel özellikler arasında değildir? Amaç ve kazanımlara ulaştırabilecek nitelikte olması Çocukların gelişim düzeylerine uygun olması Çeşitli yöntem, teknik ve materyal kullanımına yer vermesi Ders ve çalışma kitabına bağlı kalması Farklı etkinlikler arasında bağlantılar kurması

7 2013 KPSS Fen ve teknoloji dersinde Bahar Öğretmen, beynin görevlerini anlatırken Türkiye haritası üzerinde Ankara’yı beynin yerine koyarak anlatmaya çalışmıştır. Bahar Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine uygun bir örnektir? Örnek olay Rol oynama Metafor Gösteri Gözlem

8 2013 KPSS Ahmet, Türkçe dersinde okuduğu bilgilendirici bir metinde geçen kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri bulmayı, bulduklarını da tablo veya zihin haritası çizerek öğrenmeyi tercih etmektedir. Çoklu zekâ kuramına göre, Ahmet’in öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Sözel – Doğacı Görsel – Sözel Doğacı – Öze dönük Mantıksal – Görsel Öze dönük – Mantıksal

9 2013 KPSS Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre, dersin başında öğrencilere “ön organize edici bilgiler” verilmesinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencileri motive etme Yeni bilgiye temel oluşturma Öğrencileri düşündürme Grupla çalışmayı teşvik etme Benzerlik ve farklılıkları örneklendirme

10 2013 KPSS Bir öğrenci, bir derste yapılanları aşağıdaki gibi sıralamıştır: Öğretmenimiz çözelti kavramının ne olduğunu defterimize yazdırdı. Şekeri suyla karıştırdı. Bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi. Tuzu suyun içerisine karıştırdı. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncekiyle karşılaştırmamızı istedi. Bir miktar kumla suyu karıştırıp şekerli çay örneği ile bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladı. Bizlerden örnekler vermemizi istedi. Biz de yeni örnekler sunduk. Yapılanlardan hangileri, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir? I ve IV I ve V II ve III III ve IV III ve V

11 2013 KPSS Aşağıdakilerden hangisi, proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarından biri değildir? Projeyi tamamlamak için uzun zaman gerekmesi Uygulamada, öğrencilerin uzman olarak görülmesi Proje, öğretmen gözetimi dışında yapıldığında bazı problemlerin çıkması Proje çalışmalarında gerekli gözetim ve denetimi sağlamanın zor olması Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmakta sıkıntı yaşanması

12 2013 KPSS Dört öğretmenin derslerinde yaptıkları aşağıda verilmiştir:
Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden, prizmalar konusuyla ilgili araştırmaya dayalı bir ürün oluşturmalarını istemiştir. Eda Öğretmen, dersindeki bir konuya ilişkin uygulama ve genelleme yapabilmeleri için öğrencilerine argümantasyon tekniğini kullandırmıştır. Tamer Öğretmen, öğrencilerine bilimsel yöntem kullanarak elde ettikleri verilere dayalı bir sunum yaptırmıştır. Serkan Öğretmen, öğrencilerini hem bireysel hem grupla çalıştırarak süreç boyunca çalışmalarını takip etmiş ve öğrencilerini disiplinler arası çalışmaya yönlendirmiştir. Öğretmenlerin yaptığı uygulamalar, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangilerine daha uygun örnek olur? Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi – Proje yöntemi - Proje yöntemi Beyin fırtınası - Proje yöntemi - Problem çözme yöntemi - Proje yöntemi Beyin fırtınası - Problem çözme yöntemi – Örnek olay - Proje yöntemi Problem çözme yöntemi - Örnek olay – Proje yöntemi - Beyin fırtınası Proje yöntemi - Örnek olay - Beyin fırtınası – Problem çözme yöntemi

13 2013 KPSS Esra Öğretmen, bir dersinde aşağıdaki işlemlere yer vermiştir: Öğrencilerin tüm duyu organlarına yönelik etkinlikler kullanmıştır. Yaparak, yaşayarak öğrenme amaçlı alıştırmalar yaptırmıştır. Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakmıştır. Öğrencilerinde, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışmıştır. Esra Öğretmen’in bu dersinde yaptıklarından hangileri, gösterip yaptırma yöntem veya tekniğine uygundur? I ve II I ve IV II ve III II ve IV III ve IV

14 2013 KPSS Sosyal bilgiler dersinde 10 öğrencisi bulunan bir öğretmenin, büyük grup tartışması yöntem veya tekniğini kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Tartışmayı, öğrencileri gruplara ayırmadan başlatması Sunulan problemin ardından tartışmaya, gönüllü öğrencilerden başlaması Daha önceden konuyu araştırma görevi verdiği öğrenciyi lider olarak seçmesi Araştırma görevi verdiği üç öğrenciyi, tartışmayı değerlendirmek için jüri olarak belirlemesi Planlama yaparak öğrencilerin tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlaması

15 2013 KPSS Öğretmen, sınıfında altı düşünce şapkası tekniğini uygulamak istemektedir. Bu amaçla sınıfa getirdiği yarısı dolu bir su bardağını masasına koyar. Düşünce şapkalarını da öğrencilere dağıtarak öğrencilerinden şapkaların rengine uygun yorumlar yapmalarını ister. Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumu–şapka rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bardağın yarısı boştur. – Siyah Bu güzel bardağın içindeki su, hayatı temsil etmektedir. – Kırmızı Bu su temiz değildir. – Yeşil Bardağın yarısı doludur. – Sarı Bardağın yarısı dolu, yarısı boştur. – Mavi

16 2013 KPSS Bir öğretmen öğrencilerine “Nehirler tuzlu olsaydı ne olurdu?” sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca öğrencilerden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlamıştır. Bu öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır? Soru-cevap Çember Forum Açık oturum Beyin fırtınası

17 2013 KPSS Öğrencilerini dört gruba ayıran bir öğretmen, sınıfında dört köşeye yerleştirdiği masalara sürüngenlere, balıklara, kuşlara ve memelilere ait resimler koymuştur. Her bir grubun, masaları dolaşarak her bir masada belirtilen hayvan grubuna yönelik bir pano hazırlamalarını istemiştir. Gruplar daha önceden belirlenen plana göre tüm masalardaki çalışmaları tamamlamıştır. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisidir? Köşelenme Kart oyunu Gösteri İstasyon Çember

18 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİYLE İLGİLİ ORTAK SORU
2013 KPSS Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin; her cevap için uygun kutucukları bulma, kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme, kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazma işlemlerinden hangilerini yapmaları istenir? Yalnız I Yalnız II I ve II I ve III II ve III

19 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2012 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

20 2012 KPSS Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci “Ben Güneş’im, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım.” diyerek etkinliği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder. Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Rol oynama Yaratıcı drama Gösteri Altı düşünce şapkası Benzetim

21 2012 KPSS Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine “Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir.” kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen’in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? Fikir taraması Örnek olay Görüşme Proje Grup çalışması

22 2012 KPSS Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Okulda öğrenme Anlamlı öğrenme Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme Aktif öğrenme

23 2012 KPSS Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır? Soru-cevap Grupla çalışma Panel Görüş geliştirme Konuşma halkası

24 2012 KPSS Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yaklaşımlarından hangisine aittir? Tam öğrenme İş birliğine dayalı öğrenme Anlamlı öğrenme Buluş yoluyla öğrenme Problem temelli öğrenme

25 2012 KPSS Kütahya’da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte “Beylikten Devlete” ünitesi kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır. Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi sonrasına bırakılması Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi Gezinin il dışına yapılmış olması Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması

26 2012 KPSS “Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?” sorusuna öğrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Rahat bir konuşma ortamı oluşturması Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi Doğru sonucu bulmaya özendirmesi Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması

27 2012 KPSS “Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?” sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? Balık kılçığı Tanılayıcı dallanmış ağaç Kavram haritası Anlam çözümleme Zihin haritası

28 2012 KPSS Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Benzetim - Karar verme Örnek olay - Analiz etme Mikroöğretim – Empati Forum – İletişim Fikir taraması - Problem çözme

29 2012 KPSS İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister. Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır? Konuşma halkası Benzetim İstasyon Köşeleme İlgi grupları

30 2012 KPSS Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinliklerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır? İş birliğine dayalı Programlı öğretim Beyin temelli Basamaklı öğretim Çoklu zekâ

31 2012 KPSS Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar. Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder? Keşfetme Derinleştirme Girme Açıklama Değerlendirme

32 2012 KPSS Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde “Nesne sayısı 10’dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar.” kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? Somuttan soyuta – Hayatilik Somuttan soyuta – Ekonomiklik Hayatilik - Soyuttan somuta Açıklık - Soyuttan somuta Somuttan soyuta – Açıklık

33 2012 KPSS Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnekler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğretmen ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir? Öğrencilerin zıt örnekler vermesi Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi Öğrencilerin ek örnekler vermesi Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırması Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması  

34 2012 KPSS Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir öğretim kurumu, kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirleme sınavına almış ve sınav sonucunda öğrencilerin seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav sonrası oluşturulan sınıfların, takip eden sınavlardaki başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı düzeyde seyretmektedir. Bir öğrenci velisi, çocuğunun başarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte ve bunu yönetimle tartışmaktadır. Bu durumun çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Düzey belirleme sınavı daha dikkatli yapılmalıdır. Düzey belirleme sınavına göre oluşturulacak sınıflar gözden geçirilmelidir. Velilere öğrenci başarılarıyla ilgili sık sık dönüt verilmelidir. Şubeler arası geçişlere imkân sağlanmalıdır. Düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin niteliği düzenlenmelidir.

35 2012 KPSS Öğrencilerin, çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yaparak bazı temel becerileri kazanmaları, kullanmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Ancak Tuba Öğretmen “Bu etkinlikler çok zaman alıyor. Programı yetiştirmekte zorlanıyorum. Bunun yerine önce konuyu anlatıp sonra bol bol test çözdürüyorum. Böylece öğrencilerimin daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum.” demektedir. Tuba Öğretmen’in bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Bilgi; okuma, dinleme ve tekrar yoluyla kazanılmalıdır. Bilgi, yapılandırılmalı ve değişik şekilde organize edilmelidir. Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre geliştirmelidir. Öğrenciler bilgiyi yeniden üretmeli ve yapılandırmalıdır. Öğrenciler bilgiyi, kendilerine özgü şekilde anlamlandırabilmelidir.

36 2012 KPSS Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra renklerin kullanımıyla ilgili kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı kullanmaya çalışır. Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır? Dikkat çekmede örnek olay kullanması Düz anlatım sırasında materyal kullanması Anlatımı desteklemeye çalışması Aynı anda birden fazla materyal kullanması Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması

37 2012 KPSS Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşamaları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir. Bu durumda Metin Öğretmen’in, hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur? Örnek olay Düz anlatım Soru-cevap Drama Benzetim

38 2012 KPSS Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi

39 2012 KPSS Bir coğrafya öğretmeni “Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır?” sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? Görüş geliştirme Konuşma halkası Gösterip yaptırma İstasyon Forum

40 2012 KPSS Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? Hazırbulunuşluk İpucu Düzeltme Dönüt Öğrenci katılımı

41 2012 KPSS Tarih dersinde öğrencilerini, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili temel olgular bilgisi” kazanımına ulaştırmaya çalışan bir öğretmenin, derse girişte öğrencilerin dikkatini çekmek üzere aşağıdakilerden hangisini yapması, hedefe uygunluk ilkesi açısından daha uygundur? Öğrencilere “Osman Bey’in Söğüt çevresindeki tekfurlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalamasının nedeni ne olabilir?” sorusunu sorması “Siz Osman Bey’in yerinde olsaydınız nasıl bir stratejiyle başlardınız?” şeklinde bir beyin fırtınası yaptırması Osman Bey ile Şeyh Edebali arasında kurulan güçlü bağı anlatan bir olayı, anekdotu anlatması Konuyla ilgili kavramları harita üzerinden anlatmaya başlaması Kuruluşta yerleşim yeri seçimiyle ilgili yaşanan bir soruna çözüm üretmelerini istemesi

42 2012 KPSS Okuma yazma öğretmeye çalışan 1. sınıf öğretmeni, yazma güçlüğü çeken iki öğrencisine her gün öğrettiği iki harfin yazılışını önce izletir, sonra yardım ederek parmaklarıyla havada, masada ve defterde bu harfleri yazmalarını sağlar. Öğretmen öğrencilere, yapamadıkları durumda yardımcı olur. Daha sonra öğrencilerin yazma becerisi ilerledikçe verdiği desteği yavaş yavaş çeker. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? Gösteri Yaptırma Drama Rol oynama Bilişsel çıraklık

43 2012 KPSS Derslerinde öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri problem durumlarına karşı çözüm yolları geliştirmelerini önemseyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Konuyla ilgili uygun kaynakları seçmesi Rahatsız eden bir olay veya olguyu ortaya koyması Genel durumları özel durumlarla sınırlandırması Tek ve doğru bir çözüme ulaştırması Elde edilen sonuçların uygulamasını yapması

44 2012 KPSS Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğrendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıramadıklarını belirlemiştir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder? Örgütleyiciler kullanması Bilgiyi örneklendirmesi Sunum araçlarından yararlanması Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması İçeriği, belirli bir sırayla vermesi 

45 2012 KPSS Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüphaneye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir. Esra’nın bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi ögesine daha uygundur? Argümantasyon Bilişsel strateji Örgütleme Süreklilik Öz düzenleme 

46 2012 KPSS Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? Öğretim hizmetinin niteliği Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği Duyuşsal giriş özellikleri Geri bildirim ve öğrenme eksikleri Öğrenci sorumlulukları

47 2012 KPSS Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi

48 2012 KPSS Dersinde “doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kullanımı” konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine performans görevi vermek istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir performans görevi değildir? Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir yazmak Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek

49 2012 KPSS Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve öneriler alır. Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanılması daha uygundur? Öğrencilerin velileriyle görüşmek Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek Öğrencilere katılımları için ısrar etmek Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek

50 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2011 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

51 2011 KPSS Öğrenmede bitişiklik kuramının öncülerinden Guthrie’ye göre, öğrenilen bilgilerin sağlıklı bir şekilde transfer edilebilmesi için öğrencilerin gerçek veya gerçeğe yakın öğrenme yaşantıları kazanmaları önemlidir. Bu görüşü benimseyen bir öğretmenin ünite planı hazırlarken aşağıdaki uygulamalardan hangisine en az yer vermesi beklenir? A) Alan gezilerine B) Örnek olay yöntemine C) Yaparak-yaşayarak öğrenmeye D) Görsel sunumlara E) Performans görevlerine

52 2011 KPSS Fen ve teknoloji dersi öğretim programı ilköğretim 6. sınıf ‘‘canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinde ‘‘Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur.” kazanımı yer almaktadır. Öğrencilerin bu kazanıma ulaşabilmeleri için aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilemez? A) Öğrencilerden ergen sorunlarıyla ilgili makaleler yazmaları istenir. B) Tüm öğrencilere ergen sorunlarıyla ilgili bir dergiye abone olmaları şartı koşulur. C) Öğrencilerden, bu konuyla ilgili organizasyonları araştırarak bir bilgilendirme sunumu yapmaları istenir. D) Sınıfa ergenlik konusunda uzmanlaşmış bir konuk davet edilerek öğrencilerin ilgilerinin çekilmesi amaçlanır. E) Ergenlik ve gelişim sorunlarıyla ilgili kuruluşlara geziler düzenlenir.

53 2011 KPSS “Meyve suyu niçin daha yavaş, su ise daha hızlı akar? Bugün işte bunu öğreneceğiz.” diyen bir sınıf öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir? A) Güdülenmeyi sağlamak B) Bilgilerin transferini sağlamak C) Bilgi düzeyini artırmak D) Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek E) Geri bildirimde bulunmak

54 2011 KPSS Bir öğretmen ilköğretim I. kademe fen ve teknoloji dersinde hücre konusunu işlerken A şubesinde üç boyutlu hücre modelini kullanarak B şubesinde ise modeli getirmeyi unuttuğu için tahtada gerçeğe yakın çizimler yaparak konuyu anlatır. Konu sonundaki değerlendirmede, B şubesindeki bazı öğrencilerin hayvan hücresini küresel yapılar yerine dairesel yapılar olarak düşündüklerini ve A şubesinin daha başarılı olduğunu belirler. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Öğretmen A şubesinde buluş yolu, B şubesinde sunuş yolu stratejisini kullanmıştır. B) Üç boyutlu modeller, iki boyutlu çizimlere oranla daha etkili araçlardır. C) Üç boyutlu modeller gerçeğe daha yakın olduğu için anlamlı öğrenmeye katkı sağlar. D) Hayvan hücresini dairesel olarak düşünen öğrenciler görsel/uzamsal zekâlarını yeterli düzeyde kullanamamaktadırlar. E) İlköğretim düzeyinde somut öğrenme yaşantıları çok daha etkilidir. 

55 2011 KPSS Bir öğretim sürecinde fiziksel olarak ayrı mekânlarda bulunan kişilere zaman zaman etkileşimli ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için ortam, öğretici, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirecek bir sistem planlanır. Eğitimi alacak her bireyin kendi ihtiyacı dikkate alınır ve kişiye özel ders süreleri planlanabilecek modüler bir sistem uygulanır. Bireyler eğitimlerini eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan şekillerde alabilirler. Bu örnekte hangi tür eğitim/öğretim uygulamasından söz edilmektedir? A) Sorgulamaya dayalı eğitim B) Programlı öğretim C) Uzaktan eğitim D) Buluş yoluyla öğretim E) Projeye dayalı eğitim

56 2011 KPSS Sosyal bilgiler dersinde “Haklarımı öğreniyorum.” konusunun içeriğinde sırasıyla • bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirleme, • içinde bulunduğu grup ile gruplara ait rolleri ilişkilendirme, • katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirme. kazanımlarına yer verilmiştir. Buna göre, içeriğin aşağıdaki temel ilkelerden hangisine uygun belirlendiği söylenebilir? A) Ön koşul B) Örnekleme C) Sentezleme D) Kapsama E) Tümevarım

57 2011 KPSS Çağan Öğretmen, sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin “Yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz?” problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte Çağan Öğretmen, dersinde hangi öğretim strateji, yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Deneye dayalı B) Buluş yoluyla C) Basamaklı öğretim D) Araştırma-inceleme E) Beyin temelli

58 2011 KPSS Demir Öğretmen sosyal bilgiler dersinde ‘‘teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler” konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 5-10 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırayla söylerler. Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar. Bu örnekte Demir Öğretmen, dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Görüş geliştirme B) Panel C) Konuşma halkası D) Kollekyum E) Vızıltı grupları

59 2011 KPSS Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir. Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Programlı öğrenme E) İşbaşında öğrenme

60 2011 KPSS Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere ‘‘Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve bu kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın.” der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir. Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösteri D) Beyin fırtınası E) Yaratıcı drama

61 2011 KPSS Derslik dışı öğretim yöntemleri genel olarak millî parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve sergilere yapılan geziler ve gözlemler olarak tanımlanabilir. Derslik dışı öğretim yöntemlerinin etkili hâle getirilmesi amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilmez? A) Uygulama öncesi öğrencileri hedeften haberdar etme B) Öğrenciler için gözlem formları oluşturma C) Katılımı gönüllülük esasına dayandırma D) Öğrencilerden beklenenleri yönergelerle açıklama E) Öğrencilerden uygulamayla ilgili ödev hazırlamalarını isteme

62 2011 KPSS Aşırı yağmurun olduğu, sellerin büyük çevresel zararlara yol açtığı günlerde, Mustafa Öğretmen, ‘‘Yağmurlar sayesinde bu yıl kurak geçmeyecek.” der. Mustafa Öğretmen’in yukarıdaki davranışından yola çıkarak altı şapkalı düşünme tekniğinden hangi şapka engine uygun davrandığını bulan öğrenciler, ders boyunca aynı şapka rengine uygun tepkiler vereceğini bilmektedirler. Buna göre, Mustafa Öğretmen’in ders boyunca aynı şapka rengine uygun olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? A) Sanayileşmenin öneminden ve bunun doğanın yararına olduğundan bahsetmesi B) Yaşanmış nükleer santral kazalarını örnek göstererek olası riskler üzerinde durması C) Okunan hikâyedeki kötü adamın iyi yönlerinin de olduğunu söylemesi D) Buzulların erimesiyle yeni petrol rezervlerine ulaşılacağını ve bunun enerji kaynakları açısından yararlı olacağını belirtmesi E) Sera gazlarının salınımına sınırlama getirilmemesinin ekonomik kalkınmaya katkı getireceğini ifade etmesi

63 2011 KPSS Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin ‘‘Metnin türünü dikkate alarak okur.” ve ‘‘Gazete ve dergi okur.” kazanımlarını edinmelerini sağlamak için ‘‘rol oynama” ve ‘‘eğitsel oyun” öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır. Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur? A) Argümantasyon B) Sentezleme C) Yansıtıcı düşünme D) Somut yaşantı kazanma E) Akademik benlik geliştirme

64 2011 KPSS Cemil Öğretmen, sınıfın zeminine bir üçgen çizer ve bu üçgenin köşelerini mutluluk köşesi, mutsuzluk köşesi ve kızgınlık köşesi şeklinde isimlendirir. Daha sonra öğrencilere birkaç örnek durum verir. Verilen durumlarda hangi duyguyu hissederlerse üçgenin o köşesine gitmelerini ve hissettikleri duyguyu ifade eden bir cümleyi yüksek sesle söylemelerini ister. Bu örnekte Cemil Öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Yaratıcı drama B) Beyin fırtınası C) Eğitsel oyun D) Benzetim E) Rol oynama

65 2011 KPSS I. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
II. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır. III. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. IV. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV

66 2011 KPSS Deprem olduğunda ne yapması gerektiği ve kendisini nasıl koruyacağı konusunda yetersiz olan öğrenci için tabloda verilen BDÖ programlarından hangileri diğerlerine göre daha etkili olur? A) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V

67 2011 KPSS Ayça Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde “ülkemizin kaynakları” ünitesini işlemeden önce bir planlama yapar. Bu planlama sürecinde önce ünitenin kazanımlarını inceler. Bu ünitenin ön koşul davranışlarını belirlemek için bilişsel giriş testi hazırlar. Bu testin sonuçlarına göre öğrencilerde eksik olan ön koşul davranışlarla ilgili tamamlama öğretimi planlar. Öğrencilerin tamamının aktif katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler ve ünitenin işlenmesi bittikten sonra öğrencilere uygulanacak izleme testi hazırlar. Herhangi bir öğrenme eksikliğine ya da yanlışlığına yönelik ek öğrenme - öğretme etkinliklerinin neler olacağına karar verir. Bu örnekte Ayça Öğretmen’in hangi öğrenme yaklaşımının işlem basamaklarını izlediği söylenebilir? A) Programlı öğrenme B) Tam öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Kuantum öğrenme E) Beyin temelli öğrenme

68 2011 KPSS Şafak Öğretmen, iş birliğine dayalı öğrenmeyi kullanmak üzere öğrencileri gruplara rastgele dağıtarak kartallar ve şahinler adlı iki grup oluşturmuştur. İki gruba da her hafta vereceği etkinlikler için kendi gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyler. Başarıyı izlemek için Şafak Öğretmen, kartalları takım puanları bakımından; şahinleri de bireysel puanları bakımından her hafta değerlendirip puanlarını ne kadar artırdıklarını not eder. Bu uygulamada dönem sonunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Her iki grupta da başarı puanları bakımından eşit miktarda artış ve aralarında pozitif etkileşim olacaktır. B) Kartalların başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. C) Şahinlerin başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi daha iyi olacaktır. D) Her iki grupta da başarı puanları ve aralarındaki pozitif etkileşim bakımından bir değişim gözlenmeyecektir. E) Kartallar, aralarındaki pozitif etkileşim düzeyi; şahinler ise grup puanı bakımından daha başarılı olacaklardır.

69 2011 KPSS Nil Öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme - öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Nil Öğretmen’e ait olma olasılığı en yüksektir? A) Öğrenci çalışmalarından en nitelikli olanları yıl sonunda sergileme B) Öğrenci katılımını teşvik etmek için öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtını onaylama C) Öğrenmeleri pekiştirmek için öğrencilere çok sayıda ve sık sık ödül verme D) Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve birbirlerini eleştirmelerine fırsat verme E) Sadece dönem sonunda değerlendirme yaparak geçme notu verme

70 2011 KPSS Bir ilköğretim öğretmeni, öğrencileri gruplara ayırmış ve her gruba aynı ünitenin farklı konularıyla ilgili kapsamlı bir problem durumu vererek bu problemlerle ilgili çalışmalar yapmalarını istemiştir. Ancak ünite sonunda yaptığı sınavda her grubun sadece kendi çalıştıkları konuyla ilgili soruları cevaplayabildiğini, diğer sorularda oldukça düşük başarı gösterdiklerini görmüştür. Öğretmen, bu uygulamada başarıyı artırmak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha etkili sonuç alır? A) Her gruba aynı problem durumunu verirse B) Her gruba kendi konusuyla ilgili sorular sorarsa C) Sınavdan önce ünitede yer alan konuları genel hatlarıyla özetlerse D) Ünite sonu değerlendirme sınavında sadece genel konulardan soru sorarsa E) Her grubun yaptığı araştırmaları ve ulaştığı sonuçları sınıf ortamında paylaşmasını sağlarsa

71 2011 KPSS Öğretmen derste sunum yapan öğrencisi Gamze’ye ‘‘Gamze, ne sunduğun kadar, nasıl sunduğun da önemli. Sunumunun arkadaşlarında kalıcı öğrenme sağlayacağını düşünmüyorum.” der. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin, Gamze’yi bu şekilde eleştirmesinin nedenlerinden biri olamaz? A) Arkadaşlarıyla iletişim kurmada yetersiz kalma B) Öğrenme sürecinde çoklu duyu organlarına hitap etmede yetersiz kalma C) Kavramları açıklarken örnek olan durumlar yanında örnek olmayan durumları da verme D) Teknolojik materyallerden yetersiz düzeyde yararlanma E) Sınıftaki öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmayan uyarıcılar kullanma

72 2011 KPSS Serkan Öğretmen, derste öğrencilere (I) ‘‘Derse etkin katılımınızı bekliyorum.” der ve (II) öğrenci grupları oluşturur. (III) Gruplar arasında dolaşarak onlara ipuçları verir. (IV) Sınıfa getirdiği kaynakları öğrencilerle paylaşır. (V) Beğendiği çalışmalara artı puan verir. Yukarıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin öğrenme - öğretme sürecine etkin katılmalarını sağlamada en az etkiye sahiptir? A) I B) II C) III D) IV E) V

73 2011 KPSS Koro adlı filmde, öğretmen sınıfındaki tüm öğrencilerden bir koro oluşturmak amacıyla onlara tek tek şarkı söyletip ses özelliklerini ve müzik yeteneklerini değerlendirir. Bu öğretmen koroyu çalıştırırken müzik yeteneği olmadığını düşündüğü bir öğrencisine nota defterini elinde tutma ve sayfaları çevirme görevi verir. Öğretmenin bu davranışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gruba ait olma duygusu kazandırmak B) Daha eğlenceli bir sınıf ortamı oluşturmak C) Öğrencisinin müzik yeteneğini geliştirmek D) Sınıfın dikkatini dağıtmasını engellemek E) Öğrencisinin müziğe ilgi duymasını sağlamak

74 2011 KPSS Bireylerin örgün eğitim kapsamında edindiği bilgilerin, meslek yaşamlarında ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak düzeyde olması, bilginin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bunun için toplumdaki bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve beceriyi daha verimli ve sistemli bir şekilde elde edebilmesine olanak sağlayan yaklaşımlardan yararlanması önem taşımaktadır. Bu yaklaşımları sağlayan öğrenme-öğretme süreci aşağıdakilerden hangisinin temelinde vardır? A) Beyin temelli öğrenme B) Sosyal öğrenme C) Yaşam boyu öğrenme D) İş birliğine dayalı öğrenme E) Bilgisayara dayalı öğrenme

75 2011 KPSS Fen ve teknoloji dersinde ‘‘güneş enerjisinin kullanıldığı yeni bir aydınlatma mekanizması” yapmak için öğrenci grupları oluşturulur. Öğrenciler önce ne yapacaklarını planlarlar ve buna göre kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Çalışmalarıyla ilgili topladıkları bilgileri organize ederler. Elde ettikleri sonuçları nasıl sunacaklarını planlarlar. Sunularını hem kendi sınıfındaki hem de başka sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşırlar. Son olarak çalışmada öğrendiklerini yansıtırlar ve çalışmaların değerlendirilmesinde söz sahibi olurlar. Bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır? A) Basamaklı B) Buluş yoluyla C) Yansıtıcı D) Probleme dayalı E) Proje tabanlı

76 2011 KPSS Zeynep Öğretmen, öğrencilerinin özyeterlik algılarını geliştirmeye çok önem vermekte ve öğrenme-öğretme sürecini buna göre düzenlemeye çalışmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate almakta ve iş birliğine dayalı öğretim yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Zeynep Öğretmen’in sınıfında özyeterlik algısı gelişmiş öğrencinin yapacağı davranışlardan değildir? A) Başka kişilerin deneyimlerini gözlemleme B) Öğrenme sürecinde paylaşımcı olma C) Bilişsel stratejileri kullanma D) Yüksek motivasyonla çalışma E) Bireysel yönetim becerisinden kaçınma

77 2011 KPSS Eğitim uzmanları sosyal bilimler alanında eğitim yönlendiricileri için bir ‘‘probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturum rehberi” hazırlar. İlk aşamada amaçlara uygun hedefleri belirlerler. Daha sonra, I. Her oturum için ayrı süre planlarlar. II. Öğrencilerden her oturuma uygun senaryo yazmalarını isterler. III. Öğrencilere bu süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini verirler. IV. PDÖ öncesi ve sonrası öğrencilere değerlendirme formları hazırlarlar. V. Ayrıca eğitim yönlendiricisine de bir değerlendirme formu verirler. Yukarıda verilen PDÖ sürecinde hangi basamaktaki işlem hatalı yapılmıştır? I. II. III. IV. E) V.

78 2011 KPSS Eren Öğretmen, dersinde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatürünü kullanır. Aşağıdakilerden hangisi Eren Öğretmen’in kavram karikatürünü kullanmasının amaçlarından biri olamaz? A) Öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak B) Öğrencilerin konuya odaklanmalarını sağlamak C) Tartışma ortamı yaratmak D) Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamak E) Konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek

79 2011 KPSS Aşağıdaki durumlardan hangisi, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin bir strateji olabilir? A) Öğrencilerin elle yazı yazmak yerine kelime işlemci programlar kullanarak yazmalarının sağlanması B) Öğrencilerin grup çalışmasıyla oluşturdukları kavram haritasını tepegözle sınıfa sunmaları C) İngilizce öğretmeni olmadığı için öğrencilere derste gramer kurallarının anlatıldığı film izletilmesi D) Öğrencilerin zayıf becerilerini belirleyip bunlara dair tekrar ve alıştırma programlarının izletilmesi E) Öğretmenin ders anlatırken projeksiyon ve tepegöz kullanması

80 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2010 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

81 2010 KPSS Ömer Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını ister. Öğrencilerden Mert yeni doğan kardeşinden esinlenerek, bebekler her ağladığında kendiliğinden sallanan bir beşik tasarlar. Tasarımının reklamını yapmak için bir afiş hazırlar ve ürününü sınıfta arkadaşlarına tanıtır. Bu uygulamayla Ömer Öğretmen, öğrencilerin öncelikle hangi bilişsel yeterliklerini etkili biçimde kullanmalarını amaçlamıştır? A) Problem çözme B) Analitik düşünme C) Yaratıcı düşünme D) Eleştirel düşünme E) Argümantasyon (dayanaklandırma)

82 2010 KPSS Mert’in ürününü tanıtan bir afiş hazırlaması hangi davranışının en fazla gelişmiş olduğunu gösterir? A) Var olan bilgileri yeni bilgileriyle bütünleştirme B) Öğrenme ürününü paylaşmada görselliğe önem verme C) Zihin-kas koordinasyonu gerektiren becerileri etkili kullanma D) Kalıcı öğrenme için öğrenilenleri pekiştirme E) Öğrenme-öğretme sürecine etkin katılmaktan zevk alma

83 2010 KPSS Ayşe, derste anlatılanları dikkatlice düşünen ve sezgi yoluyla çok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak “ne” sorusundan çok, “nasıl” ve “neden” sorularına yanıt aramaktadır. Yukarıda verilen örneğe göre, Ayşe’nin hangi öğrenme stiline sahip olduğu söylenebilir? A) Uzamsal öğrenme B) Eklemleme C) Somut yaşantı D) Yansıtıcı gözlem E) Soyut kavramsallaştırma

84 2010 KPSS Öğretim sürecinin etkili bir şekilde planlanması öğretmenin başarısını da önemli derecede etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin plan yapmasının nedenleri sıralandığında, öğretmene sağlayacağı yarar açısından en son sırada yer alır? A) Öğretim programını işevuruk hâle getirme B) Etkili öğretmen-öğrenci etkileşimi sağlama C) Öğretim yöntemi ile araç-gereçleri arasında ilişki kurma D) Öğretmene düzenli olma alışkanlığı kazandırma E) Öğretim etkinliklerini etkili değerlendirme

85 Aşağıdaki tabloda öğretim sürecinde kullanılan çeşitli görsel ders araçlarının, öğrenci sayısına ve davranış alanlarına göre uygunluk düzeylerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 2010 KPSS Buna göre, tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I__ II III___ IV_____ A) Bireysel Kabul edilebilir Zayıf Zayıf B) Bireysel Çok iyi İyi Zayıf C) Grup Kabul edilebilir Zayıf İyi D) Grup Zayıf Kabul edilebilir Kabul edilebilir E) Bireysel İyi Zayıf Çok iyi

86 2010 KPSS Bir sosyal bilgiler öğretmeni, yavaş okuyan öğrencilerden oluşan bir sınıfa ders vermektedir. Dersin başında, daha önceden öğretim programını inceleyerek hazırlamış olduğu ders notunu sınıfa dağıtır ve hemen ardından bu nota dayalı olarak soru-cevap yöntem/tekniği ile ders işler. Ders süresince etkin katılımın düşük olduğunu fark eder. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmenin, öğrencileri rahatlatıcı bir tutum içinde olmaması B) Öğretmenin, dersi planlarken öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurmaması C) Yavaş okuyan öğrencilere soru-cevap tekniğini uygulaması D) Kullanılan ders notunun öğrencilerin öğrenme ihtiyacını karşılayıcı nitelikte olmaması E) Hazırlanan ders notuyla kazanımlar arasında yeterli ilişki bulunmaması

87 2010 KPSS Bireysel öğretim, öğrencilerin düzeylerinin, güdülerinin, önceki deneyimlerinin, öğrenme stillerinin vb. birbirlerinden çok farklı olduğu durumlarda bireysel gelişimi sağlamada önerilen bir yöntemdir. Bu yöntem aşağıdakilerin hangisinden dolayı eleştirilebilir? A) Bağımsız öğrenmeyi geliştiren bireyler yetiştirmesi B) Kendi kendini değerlendiren bireyler yetiştirmesi C) Kendince değişik kaynaklar yaratan bireyler yetiştirmesi D) Öğrenciler arası etkileşimin minimum düzeyde olması E) Her çocuğun başarısının kendi gelişimi içinde değerlendirilmesi

88 2010 KPSS Egemen Öğretmen kimya dersine başlamadan önce “Siz bir bilim insanı olsaydınız alanınıza ne tür katkılar getirirdiniz?” diye sorar. Bilim insanlarının biyografilerini incelemelerini, kendilerine en çarpıcı gelen buluşunu sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister. Konuya ilişkin ayrıntılı araştırma ve deneme yapmaları için öğrencilere iki hafta süre verir. İki haftanın sonunda ürünün sunulmasını, inceledikleri bilim insanı özellikleriyle kendi özelliklerinin benzerlik gösterip göstermediğini sorgulamalarını söyler. Yukarıda verilen örnekte hangi öğrenme kavramının basamaklarına uygun ders işlenmiştir? A) Programlı öğrenme B) Proje tabanlı öğrenme C) Beyin temelli öğrenme D) Tam öğrenme E) Buluş yoluyla öğrenme

89 2010 KPSS Metin Öğretmen beden eğitimi dersinde öğrencilerine “halk danslarını” öğretmektedir. Kazandırmak istediği becerileri önce kendisi kolaydan zora doğru öğrencilerine gösterir. Her öğrenciye, istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar etme şansı verir. Metin Öğretmen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Benzetim B) Gösterip yaptırma C) Örnek olay D) Programlı öğretim E) Drama

90 2010 KPSS İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Elif Öğretmen depremle ilgili konuyu işlemektedir. Öğrencilerinden gönüllü olan üç kişiye bir durum verir ve canlandırmalarını ister. Daha sonra sınıf içinde öğrencilere deprem tatbikatı yaptırarak dersi tamamlar. Elif Öğretmen bu uygulamada hangi öğretim yöntem ya da tekniklerinden yararlanmıştır? A) Beyin fırtınası – Benzetim B) Örnek olay – Yaratıcı drama C) Yaratıcı drama – Benzetim D) Beyin fırtınası – Örnek olay E) Yaratıcı drama – Beyin fırtınası

91 2010 KPSS Dünyada yaşanan ekonomik krizi değerlendirme amacıyla yapılan bir grup çalışmasında bu durum farklı bakış açılarından ele alınır. Duruma, eleştirel açıdan bakıldığı gibi duygusal açıdan da bakılarak yapıcı yaklaşılır ve yeni çözüm önerileri sunulur. Çalışmanın sonunda tüm bakış açıları değerlendirilerek bir analiz yapılır ve konuya ilişkin son görüş bildirilir. Yukarıda verilen bu süreç aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin uygulandığını gösterir? A) Beyin fırtınası B) Altı şapkalı düşünme C) Konuşma halkası D) Eleştirel düşünme E) Düşün-eşleş-paylaş

92 2010 KPSS Bir öğretmen ilköğretim 7. sınıf öğrencileriyle performans görevlerinin değerlendirilmesini tartışmak amacıyla sınıfta beşer kişiden oluşan iki grup oluşturur. Birinci grup uzman grubunu, ikinci grup ise öğrenci grubunu oluşturur. Sınıftaki diğer öğrenciler de dinleyici olarak sürece katılırlar. Her iki grup sunumunu tamamladıktan sonra dinleyici öğrenciler soru sorarlar. Bu öğretmen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Münazara B) Kollekyum C) Forum D) Açık oturum E) Panel

93 2010 KPSS Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki olayı okur ve öğrencilerine; “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?” diye sorar. Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği ve öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı düşünme becerisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yöntem ya da teknik Düşünme becerisi Beyin fırtınası Yaratıcı düşünme Benzetim Yansıtıcı düşünme Örnek olay Yansıtıcı düşünme Benzetim Problem çözme Örnek olay Yaratıcı düşünme “Nergis’in çok önemli bir sınavı var. Sabah saat 9.00’da uyanır ve hazırlanıp sınava gider. Sınıfa girdiğinde sınavın bitmiş olduğunu ve herkesin sınıftan çıktığını görür. Tam o anda, bir önceki gece saatlerin bir saat ileri alındığını ancak kendisinin saatini ileriye almayı unuttuğunu fark eder.”

94 2010 KPSS Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde “Bölgelerimizi Tanıyalım” konusunu işleyecektir. Öğrencilerini yedişerli gruplara ayırır. Grup içinde her üyenin bir coğrafi bölgeyi seçmesini ister. Her gruptan aynı bölgeyi alan öğrenciler bir araya gelerek uzmanlık gruplarını oluştururlar. Öğrenciler 15 dakika bu gruplarda çalıştıktan sonra ilk gruplarına dönerler ve her üye öğrendiğini sırayla grup içindeki arkadaşlarına anlatır. Bu durumda öğretmenin kullandığı iş birliğine dayalı öğrenme tekniği ve kullanım amacı aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Öğrenme tekniği __ Amaç_____ A) Takım-oyun-turnuva Okul içi ve dışındaki kaynaklardan yararlanma B) Karşılıklı sorgulama (discussion group) Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirme C) Takım destekli bireyselleştirme Öğrencilere karar verme ve seçme becerisi kazandırma D) Öğrenci takımları-başarı grupları Gruplar arası yarışmaya özendirme E) Ayrılıp-birleşme (jigsaw) Öğrencilere birbirlerinden sorumlu oldukları bilincini kazandırma

95 2010 KPSS Öğretmen derste; “Yer altı zenginlikleri tükendiğinde ne olacak?” diye sorar. Öğrencilerden iki dakika düşünmelerini ister. Sınıfı üç gruba ayırır. Birinci grup konuyla ilgili düşüncelerini yazar, ikinci grup afiş hazırlar, üçüncü grup ise konuyla ilgili şarkı sözü yazar ve besteler. Gruplar on dakika sonra çalışmalarını kendi sıralarında bırakarak yer değiştirir ve çalışmalara birbirlerinin kaldığı yerden devam ederler. Dersin sonunda çalışmalar tamamlanır ve öğretmen en beğendiği afişi duvara asar. Şarkıyı söylemek için zaman kalmadığını düşünerek şarkıyı söylemelerine gerek olmadığını belirtir. Öğretmen derse etkin katılımı fark edince her ders aynı yöntem ya da tekniği kullanmaya karar verir. Öğretmen derste hangi öğretim yöntem ya da tekniği kullanmıştır? A) İstasyon B) Düşün-eşleş-paylaş C) Eğitsel oyun D) Soru-cevap E) Konuşma halkası

96 2010 KPSS Öğretmen derste; “Yer altı zenginlikleri tükendiğinde ne olacak?” diye sorar. Öğrencilerden iki dakika düşünmelerini ister. Sınıfı üç gruba ayırır. Birinci grup konuyla ilgili düşüncelerini yazar, ikinci grup afiş hazırlar, üçüncü grup ise konuyla ilgili şarkı sözü yazar ve besteler. Gruplar on dakika sonra çalışmalarını kendi sıralarında bırakarak yer değiştirir ve çalışmalara birbirlerinin kaldığı yerden devam ederler. Dersin sonunda çalışmalar tamamlanır ve öğretmen en beğendiği afişi duvara asar. Şarkıyı söylemek için zaman kalmadığını düşünerek şarkıyı söylemelerine gerek olmadığını belirtir. Öğretmen derse etkin katılımı fark edince her ders aynı yöntem ya da tekniği kullanmaya karar verir. Bu örnekte, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Grup çalışmalarına az süre vermek B) Her ders aynı yöntem ya da tekniği kullanmak C) Gruplara farklı görevler vermek D) Açık uçlu soru sormak E) Şarkıyı söyletmek için ders dışında ek süre vermemek

97 2010 KPSS Bir öğretmen, öğrencilerine “genetiğiyle oynanmış bitkilerin sağlığımız üzerindeki etkileri” ile ilgili konuyu anlatır ve öğrencilerini gruplara ayırır. Grup üyelerinin birbirlerine konuyla ilgili soru sormalarını ve cevap vermelerini ister. Öğrencilerine “… siz neler yapardınız?”, “… benzerlik ve farklılıkları nelerdir?” gibi bazı soru köklerini ipucu olarak vererek onları konu hakkında daha derin düşünmeye yönlendirir. Dersin sonunda grupların çalışmalarını sınıfla paylaşmalarını ister. Bu öğretmenin iş birliğine dayalı öğrenme tekniklerinden hangisini uyguladığı söylenebilir? A) Öğrenci takımları, başarı grupları B) Ayrılıp-birleşme (jigsaw) C) Takım destekli bireyselleştirme D) Karşılıklı sorgulama (discussion group) E) Takım-oyun-turnuva

98 2010 KPSS Bir öğretmen, öğrencilerine “genetiğiyle oynanmış bitkilerin sağlığımız üzerindeki etkileri” ile ilgili konuyu anlatır ve öğrencilerini gruplara ayırır. Grup üyelerinin birbirlerine konuyla ilgili soru sormalarını ve cevap vermelerini ister. Öğrencilerine “… siz neler yapardınız?”, “… benzerlik ve farklılıkları nelerdir?” gibi bazı soru köklerini ipucu olarak vererek onları konu hakkında daha derin düşünmeye yönlendirir. Dersin sonunda grupların çalışmalarını sınıfla paylaşmalarını ister. Aşağıdakilerden hangisi bu öğretmenin iş birliğine dayalı öğrenmeyi kullanmasında en az öneme sahiptir? A) Öğrencilere liderlik rolünün ne olduğunu öğretmek B) Öğrencilere bireysel sorumluluk duygusu kazandırmak C) Öğrencilerin grup sürecinin ne olduğunu anlamalarını sağlamak D) Öğrencilere karşılıklı bağımlılık duygusu kazandırmak E) Öğrencilerin birbirlerini eleştirmelerine fırsat vermek

99 2010 KPSS Kavram haritaları, öğrencilere bilgileri ilişkilendirmek için uygun yollar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının avantajları arasında yer almaz? A) Öğretimin her kademesinde kullanılabilmesi B) Ön bilgilerle yeni kavramların bütünleştirilmesini sağlaması C) Kavram yanılgılarını önlemede etkili olması D) Olguların ve örneklerin somutlaştırılmasında etkili olması E) Dersin her aşamasında farklı amaçla kullanılabilmesi

100 2010 KPSS Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarının hem tespit edilmesinde hem de giderilmesinde kullanılır? A) Kavram karikatürleri B) TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) C) İki aşamalı teşhis testleri D) Tekzip (çürütme) metinleri E) Mülakatlar

101 2010 KPSS Bilgisayar destekli öğretimi kullanmanın birçok yararının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu sınırlılıklardan biri değildir? A) Bilgisayar kullanıcılarına yardımcı olacak yeterli sayıda uzmanın olmaması B) Her öğrencinin kendi öğrenme sürecini çeşitlendirebilmesi C) Kullanılan programlarda içerik bilgisinin yeterli kalitede olmaması D) Yazılmış programların yalnızca yazılım için seçilen bilgisayarla çalışabilir olması E) Bilgisayar ve hazır paket programlarının pahalı olması

102 2010 KPSS Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Alıştırma ve tekrar programları B) Birebir öğretim programları C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programları E) Kelime işlemci programlar

103 2010 KPSS Bir fen ve teknoloji öğretmeni yıl ortasında göreve başladığı okulda, öğrencilerinin bu dersle ilişkili günlük yaşam problemlerinin çözümüne ilişkin öz-yeterlik algılarının çok düşük olduğunu tespit eder. Bu nedenle öncelikle öğrenci ürün dosyalarını inceler ve öğrencilerle görüşmeler yapar. Bunların sonucunda sene başından bu yana dersin ezbere dayalı yapılmış olduğunu, öğrenilenlerle günlük yaşam arasında da bağlantının iyi kurulmadığını öğrenir. Bu öğretmenin öğrencilerdeki öz-yeterlik algısını yükseltmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması daha etkili olur? A) Öğrencilerin ürün dosyalarını ayrıntılı incelemesi B) Bir önceki fen ve teknoloji öğretmeniyle görüşmesi C) Gösteri yönteminin kullanımına ağırlık vermesi D) Derslerde günlük yaşamdan çok sayıda örnek vermesi E) Basit örneklerle öğrencilerde başarılı olma duygusunu geliştirmesi

104 2010 KPSS Bir fen ve teknoloji öğretmeni yıl ortasında göreve başladığı okulda, öğrencilerinin bu dersle ilişkili günlük yaşam problemlerinin çözümüne ilişkin öz-yeterlik algılarının çok düşük olduğunu tespit eder. Bu nedenle öncelikle öğrenci ürün dosyalarını inceler ve öğrencilerle görüşmeler yapar. Bunların sonucunda sene başından bu yana dersin ezbere dayalı yapılmış olduğunu, öğrenilenlerle günlük yaşam arasında da bağlantının iyi kurulmadığını öğrenir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, öğrencilerin ezbere dayalı öğrenmelerinde payı büyük olan önceki öğretmenin sergilemiş olabileceği bir davranıştır? A) Ağaç türlerinin işleneceği derse değişik ağaç yaprağı örnekleri getirmelerini istemek B) Hidroelektrik santrallerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dair araştırma yapmalarını istemek C) Çernobil kazasının toplumsal etkilerine dair grup tartışması yaptırmak D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi konusunda ders kitabından faydalanarak bir ödev hazırlamalarını istemek E) Sağlıklı beslenme konusu işlenirken çevrelerindeki insanların beslenmeleriyle ilgili gözlem yaptırmak

105 2010 KPSS Bir öğretmen öğrencilerine verdiği bir metni sırasıyla maç haberi, dedikodu ve ninni gibi okumalarını ister. Bu etkinlikle öğretmen öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde en az katkı sağlar? A) Amaca ulaşmada kendilerine özgü yol belirlemede B) Öğrenilenlerin yaşamlarında ne işe yarayacağını fark etmede C) Yaratıcılık yetilerini geliştirmede D) Mimik ve jestlerini etkili kullanmada E) Hızlı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede

106 2010 KPSS Öğretmen derste Semra’ya bir soru sorar. Semra uzun süre soruyu yanıtlayamaz. Diğer öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığını ve durumdan Semra’nın çok utandığını fark eden öğretmen, bazı ipuçlarıyla Semra’nın soruyu yanıtlamasını sağlar. Öğretmenin Semra’ya bu şekilde davranmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Semra’nın utanma duygusunu bastırma B) Sınıfta sessizliği ve düzeni sağlama C) Semra’ya içsel başarı duygusu kazandırma D) Ders süresini etkili kullanma E) Semra’nın utanmasından kendini sorumlu tutma

107 2010 KPSS Bir tarih öğretmeni, öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’nda iki tarafın askerlerinin duygu ve düşüncelerini anlamalarını amaçlamaktadır. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi öğretmenin bu amacına en fazla hizmet eder? A) Öğrenciler kütüphane araştırması yaparlar ve her iki taraftaki askerî yetkililere ait olan ve savaş stratejilerini anlatan yazıları araştırırlar. Buldukları bu yazıları sınıfta paylaşırlar. B) Öğrenciler ders kitabını okurlar ve her bir tarafın, onları savaşa sürükleyen haklı olduklarını düşündükleri nedenlerine dair bir kompozisyon yazarlar. C) Öğretmen savaşan iki tarafa dair öğrencilere okuma parçaları verip bu metinlere dayalı bir özet yazmalarını ister. D) Her öğrenci, konuya ilişkin okuduğu kaynaklara dayalı olarak, her iki tarafın birer askerinin ailelerine o askerin bakış açısından bir mektup yazar. Bu mektupları yüksek sesle sınıf arkadaşlarına okur. E) Öğretmen savaşın gerçekleştiği bölgeye bir alan gezisi düzenler. Alanda, öğrencilere savaşın nasıl yapıldığına ilişkin büyük grup tartışması yaptırır.

108 2010 KPSS Ahmet yavaş öğrenen bir öğrencidir. Öğretmeni sınıfa bir etkinlik verdiğinde arkadaşlarından sıklıkla geri kalmakta ve bazen görevini arkadaşlarıyla aynı anda bitiremediği için ağlamaktadır. Öğretmenin Ahmet’e yardım etmek için benimseyeceği en iyi yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Küçük adımlardan oluşan bir öğrenme süreci düzenlemek ve her adımdan sonra geribildirim vermek B) Ahmet ağladığında arkadaşlarının rahatsız olmaması için onu arkadaşlarından uzağa oturtmak C) Ahmet’e yardımcı olması için onu özel eğitim öğretmenine yönlendirmek D) Ahmet çalışmaktan çok sıkıldığında bir süreliğine ara vermesine izin vermek E) Ahmet’i öğrenmeye daha fazla güdülemek için ona ek ödevler vermek

109 2010 KPSS Aşağıdakilerden hangisi sözel akıl yürütme tekniğiyle doğrudan ilgili becerilerden biri değildir? A) Okunuşu aynı olan kelimeler arasındaki anlam farkını görebilme B) Okunan parçanın ana fikrini bulabilme C) Bir kez söylenen bir cümleyi ezberden tekrarlayabilme D) Bir düşünceyi açıklayan karışık cümleleri sıraya koyabilme E) Bir cümlede yanlış kullanılmış bir kelimeyi bulabilme

110 2010 KPSS Ayşegül Öğretmen aşağıda sıralanan öğrenme-öğretme etkinliklerinden hangisini yaptığında “aktif katılım” ilkesine uygun davranmış olur ve kalıcı öğrenme sağlama olasılığı artar? A) Tepegözle şekil ve şemaları yansıtıp konuyu ayrıntılı anlatma B) Öğrencilerin kitaptaki bilgileri sınıfla paylaşarak anlatmalarını sağlama C) Yaptığı gösteri deneyini öğrencilerin dikkatlice izlemelerini sağlama D) Konuyu sunarken CD, video vb. görsel materyallerden yararlanma E) Büyük grup tartışmasının arkasından küçük grup çalışması yaptırma

111 2010 KPSS Hasan ile Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede sessizce oturan Sibel’in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Hüseyin Sibel’in yanına gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte, çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’in hangi zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? A) Sözel B) Görsel C) Sosyal D) Bedensel E) Öze dönük

112 2010 KPSS • Öğrencilerin önceki deneyimleri öğrenme-öğretme sürecinde temel alınır. • Öğretmen, öğrencilerin olaylara farklı yönlerden bakmalarını sağlamak için onlara rehberlik eder. • Öğrenci örneklerden genellemeleri kendisi yapar. • Öğrenilenler farklı durumlara uygulanabilir. Sıralanan bu özellikler aşağıdaki öğretim yöntem, teknik ya da stratejilerinin hangisinde ortaya çıkar? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Buluş yoluyla öğretim C) İş birliğine dayalı öğretim D) Tam öğrenmeye dayalı öğretim E) Programlı öğretim

113 2010 KPSS Serpil Öğretmen derslerini farklı öğretim yöntemlerini kullanarak çok aktif bir şekilde yürütmektedir. Öğrencileri de derse istekle, etkin bir şekilde katılmaktadırlar. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi etkin öğrenmenin uygulandığı bir sınıfta öğrencilerin öncelikle hangi özelliklerinin gelişmesi beklenir? A) Ait olma ve güven duyma B) Özdenetim ve duyarlı olma C) Kendi öğrenmelerini değerlendirme D) İş birliği içinde çalışma E) Argümantasyon (dayanaklandırma) yapma

114 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2010 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

115 2010 KPSS Ernst von Glasersfeld’e göre eğitimin temel amacı, bireylerin düşünmeyi öğrenmeleridir. Her bireyin farklı yaşantısı olduğundan herkesin bilgiye ulaşma yolu aynı değildir. Bireyler ön bilgileriyle yeni bilgileri ilişkilendirerek bilgiyi anlamlandırırlar. Buna göre, Ernst von Glasersfeld’in hangi öğrenme yaklaşımının temel kuramcısı olduğu söylenebilir? A) Bağlaşımcılık B) Sosyal bilişsel kuram C) Yapılandırmacılık D) Tam öğrenme E) Kavram öğrenme

116 2010 KPSS İlköğretim 3. sınıf öğrencisi Ece, İngilizce dersinde renklerin İngilizcesini öğrenmede çok zorluk çekmektedir. Ece, öğreneceği renkle aynı renkte kalem kullanarak o rengin adını öğrenmeyi dener. Bu yolla renkleri çok iyi öğrenebildiğini fark eder. Daha sonra bütün renkleri öğrenirken aynı yolu kullanır. Ece’nin nasıl öğrendiğinin farkında olması aşağıdaki becerilerden hangisinin daha fazla gelişmiş olduğunu gösterir? A) Bilgiyi geri getirme B) Yürütücü biliş bilgisi C) Eklemleme stratejisi D) Ön organize edicilerden yararlanma E) Duyusal kayıt

117 2010 KPSS Pelin Öğretmen, derse girmeden önce öğrencilerin neden öğreneceklerini belirler. Öğrenen özelliklerini ve öğrenme eksikliklerini nasıl belirleyeceğine karar verdikten sonra derste kullanılacak hazır materyal olup olmadığını inceler. Bunlara uygun öğretimi nasıl ve ne kadar sürede tamamlayacağını belirledikten sonra, öğretimin amacına ne kadar ulaştığını nasıl belirleyeceğine karar verir. Bu örnekte Pelin Öğretmen ders planlamada hangi aşamaya yer vermemiştir? A) Hazırbulunuşluk düzeyini belirleme B) İçerik belirleme C) Eğitim durumlarını düzenleme D) Bireysel farklılıkları dikkate alma E) Değerlendirme yöntemini belirleme

118 2010 KPSS Ayşegül Öğretmen coğrafya dersinde “doğal afetler” konusunu işleyecektir. Dersi işlemeye başlamadan önce, öğrencilerine “sel felaketi” ile ilgili bir film izletir. Daha sonra; bu derste öğrenecekleri bilgilerle ileride karşılaşabilecekleri benzer bir durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerini söyler. Yukarıdaki örnekte Ayşegül Öğretmen ders işlerken sırasıyla hangi basamakları uygulamıştır? A) Dikkat çekme – Gözden geçirme B) Dikkat çekme – Geçiş C) Gözden geçirme – Güdüleme D) Gözden geçirme – Geçiş E) Dikkat çekme – Güdüleme

119 2010 KPSS Amerikalı eğitimci Dale, yaşantılarla kavramların oluşumunu ilişkilendirerek öğretme durumlarının seçimine yardımcı olacak bir yaşantı konisi geliştirmiştir. Bu modelin dayandığı temel ilkeler şunlardır: • Öğrenme sürecinde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa öğrenme o kadar kalıcı olur. • En iyi öğrenilenler bireyin kendi kendine yaparak öğrendikleridir. • Öğrenilenlerin çoğu görsel ögeler yardımıyla öğrenilir. Bu ilkelere göre, somut yaşantı kazanmak ve kalıcı öğrenmeler sağlamak için, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinin kullanımına en az yer verilmelidir? A) Gösteri B) Sergi C) Gezi D) Dramatizasyon E) Görüşme

120 2010 KPSS Matematik dersinde buluş yoluyla öğretim stratejisine göre dar açı konusu işlenirken sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları izlenir: I. Öğretmen dar açı örneklerini gösterir. II. Öğrenciler örneklerin özelliklerini bulmaya çalışırlar. III. Öğretmen geniş açı örnekleri verir. IV. Öğretmen dar açıyla ilgili ek örnekler verir. V. Öğrenciler dar açı ile geniş açı örneklerini karşılaştırırlar. VI. Öğretmen öğrencilerden örnekler arasındaki ilişkileri bulmalarını ister. VII. Öğrenciler kendi örneklerini verirler. Bu uygulamadaki ders işleme basamaklarında yanlış yapılmıştır. Hangi basamaklar yer değiştirirse sıralama daha doğru olur? A) II ile III B) II ile VI C) III ile IV D) III ile VII E) VI ile VII

121 2010 KPSS Türkçe dersinde kompozisyon yazarken giriş bölümünün önemini vurgulamak isteyen bir öğretmen öğrencilerine “Kompozisyonumuzun giriş paragrafı bel kemiğimiz gibidir; bel kemiğinde problem olan bir insan nasıl yürüyemezse, giriş paragrafı yeterince ilgi çekici olmayan bir kompozisyonu da kimse okumak istemez.” der. Bu derste öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Düz anlatım B) Tartışma C) Analoji D) Örnek olay E) Argümantasyon

122 2010 KPSS Canan Öğretmen öğrencilerine, “Okulun bahçesine çikolata kâğıtlarının atıldığını gördüm. Herkesin çöpleri yere attığını ve okulumuzda bir ay çöplerin alınmadığını varsayalım. Böyle bir durumda neler olabilir ve bu durumun üstesinden gelmek için neler yapılması gerekir?” diye sorar. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve bu problem durumuna ilişkin çözüm önerileri bulmaları için 15 dakika süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşlerini paylaşırlar. Bu örnekte Canan Öğretmen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Örnek olay B) Münazara C) Kollekyum D) Zıt panel E) Forum

123 2010 KPSS Canan Öğretmen öğrencilerine, “Okulun bahçesine çikolata kâğıtlarının atıldığını gördüm. Herkesin çöpleri yere attığını ve okulumuzda bir ay çöplerin alınmadığını varsayalım. Böyle bir durumda neler olabilir ve bu durumun üstesinden gelmek için neler yapılması gerekir?” diye sorar. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve bu problem durumuna ilişkin çözüm önerileri bulmaları için 15 dakika süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşlerini paylaşırlar. Canan Öğretmen’in dersi bu şekilde işlemesi öğrencilerin hangi becerisinin gelişimine en az katkıda bulunur? A) Olaylara farklı bakış açısı kazandırma B) Karar verme ve seçim yapma C) Olayları derinlemesine analiz etme D) Olayla ilgili yaşantı geçirme E) Kişisel sorunları kişisel bir yaklaşımla çözme

124 2010 KPSS Canan Öğretmen öğrencilerine, “Okulun bahçesine çikolata kâğıtlarının atıldığını gördüm. Herkesin çöpleri yere attığını ve okulumuzda bir ay çöplerin alınmadığını varsayalım. Böyle bir durumda neler olabilir ve bu durumun üstesinden gelmek için neler yapılması gerekir?” diye sorar. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve bu problem durumuna ilişkin çözüm önerileri bulmaları için 15 dakika süre verir. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşlerini paylaşırlar. Canan Öğretmen’in hangi kişisel becerisinin en fazla gelişmiş olduğu söylenebilir? A) Öğrenme zamanını verimli kullanma B) Sorunlara karşı ilgili ve duyarlı olma C) Öğrencilerin düzeylerine uygun öğretim uygulamalarını seçme D) Kullandığı öğretim yöntem ya da tekniğiyle öğrencileri etkileme E) Öğretimin amaçlarına uygun planlama yapma

125 2010 KPSS İstasyon tekniğinin uygulandığı bir sınıfta üç istasyon grubu oluşturulur. Birinci grup konuyla ilgili mektup yazar, ikinci grup afiş hazırlar ve üçüncü grup şiir yazar. Her istasyon grubu çalışma için kendisine verilen süre dolunca diğer istasyona geçer ve çalışmaya arkadaşlarının kaldığı yerden devam eder. Çalışmanın sonunda istasyon şefleri ortaya çıkan ürünleri sunarlar. Uygulanan bu tekniğin öğrencilere kazandıracağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı öğrenme yöntemlerini öğrenme B) Düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme C) Çalışma kurallarına uymayı öğrenme D) Öğretim materyallerini etkili kullanma E) Arkadaşlarına saygılı davranma

126 2010 KPSS Mikro öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı bir sınıfta, Meral sınıf arkadaşlarına örnek bir ders anlatımı yapacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Meral’in mikro öğretim uygulamasında en fazla öneme sahiptir? A) Kendi öğretimini değerlendirmeyi planlama B) Sınıf arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurma C) Örnek ders anlatımının görüntülü kayıt edilmesini sağlama D) Dersten önce sunumun provasını yapma E) Sınıftaki diğer öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma

127 2010 KPSS Öğretmen az sayıda öğrenciden oluşan sınıfa girer ve dersini işlemeye başlar. Öğrencilere “Hiç yağmur yağmazsa ……… .” der ve cümleyi onların tamamlamasını isteyerek aşağıdaki işlemleri uygular: I. Herkes 5-6 dakika içinde soruya ilişkin fikirlerini söyler. II. Öğretmen hiçbirini eleştirmeden söylenenlerin tamamını tahtaya yazar. III. Öğretmen fikirler arasında gülünç, ilgisiz ve saçma olan fikirleri de yazar. IV. Öğrenciler birbirlerinin fikirlerini dinlerler. V. Öğretmen en farklı fikirleri değerlendirerek soruyla bağlantılı yanıtları kendisi seçer. Beyin fırtınası tekniği kullanılarak işlenen bu derste hangi işlemde yanlış yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V

128 2010 KPSS Bir öğretmen derste öğrencilere, “Şimdi sınıfı iki gruba böleceğim. Birinci grup teknolojinin insan yaşamı üzerindeki etkileri konusunda soruları, ikinci grup ise aynı konuyla ilgili ilk grubun kendisine sorması olası sorulara tahmini yanıtları hazırlayacak.” der. Sınıfı iki gruba ayırdıktan sonra çalışmaları için 20 dakika süre verir. Öğretmen bu örnekte hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Buzz grup B) Zıt panel C) Açık oturum D) Konuşma halkası E) Örnek olay

129 2010 KPSS Elif Öğretmen, fen ve teknoloji dersinde hayvanlarla ilgili bir konuda öğrencilerin ilgisini çekmeyi ve merakını uyandırmayı amaçlar. Bunun için dersine nesli tükenmiş hayvanlarla ilgili fotoğrafları göstererek başlar. Daha sonra nesli tükenmiş hayvan isimleriyle ilgili bir oyun oynatır ve bu fotoğraflarla ilgili rol kartları vererek öğrencilerden ikili canlandırmalar yapmalarını ister. Bu örnekte, Elif Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Beyin fırtınası C) Altı şapkalı düşünme D) Yaratıcı drama E) Gösteri

130 2010 KPSS Öğrencilerin ressam, edebiyatçı, müzisyen ve bilim insanlarının eserlerini oluştururken hissettikleri duygu ve düşünceleri anlamaları amacıyla derste yapacakları aşağıdaki uygulamalardan hangisinin en etkili olması beklenir? A) Kişilerin hayat hikâyeleriyle ilgili kütüphane taraması yaparak yazılı bir metin oluşturmaları ve sınıfta metni sunmaları B) Kişilerin hayat hikâyelerini içeren film vb. görsel materyalleri sınıfta izlemeleri C) Kişilerin eserlerini değişik malzemelerle kopyalayarak tekrar oluşturmaları D) Kişilerin hayat hikâyeleriyle ilgili doğaçlama kartları hazırlayarak canlandırma ve bu canlandırmalara ilişkin değerlendirme yapmaları E) Kişilerin eserlerinin sergilendiği sergi, müze gibi okul dışı alanlara yapılan gezilere katılmaları ve gördüklerini sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşmaları

131 2010 KPSS Lale Öğretmen derste haberleşme ile ilgili konu işlerken öğrencilere “Televizyon hiç olmasa hayatımız nasıl olurdu?” sorusunu sorar. Öğrenciler olayı tarafsız, olumlu, olumsuz gibi çok yönlü olarak düşünürler. Soruya ilişkin yeni çözümler bulurlar, duygularını tanımlarlar, analiz ederler ve farklı fikirleri empati yaparak değerlendirirler. Lale Öğretmen’in bu örnekte kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaratıcı drama B) Soru-cevap C) Altı şapkalı düşünme D) Problem çözme E) İstasyon

132 2010 KPSS Kavram öğretiminde, öğrencilerin kavramları anlamlı bir şekilde öğrenebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi en etkili olur? A) Üniteyle ilgili kavramları listeleme B) Ünitedeki kavramlarla ilke ve genellemeleri seçme C) Kavramlarla olguları ilişkilendirme D) Kavramların farklı anlamlarını sınıflandırıp örnekleme E) Kavramlar listesinden en genel kavramı ilk sıraya alma

133 2010 KPSS Oldukça kalabalık ve akademik olarak başarılı öğrencilerin bulunduğu 9A şubesinde Şaban başarısı düşük bir öğrencidir. Öğretmeni Şaban’ın başarı düzeyini yükseltmek için ona bilgisayar destekli öğretim uygulamaya karar verir. Uygulamadan sonra Şaban’ın başarısında artış olduğu gözlemlenir. Bilgisayar destekli öğretimin Şaban’ın başarısını artırmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğrenilenlerin çok sık aralıklarla pekiştirilmesi B) Şaban’ın kendi hızıyla öğrenmesinin sağlanması C) Öğrenilenlere ilişkin anında geri bildirim verilmesi D) Öğretimin benzetimler kullanılarak gerçekleştirilmesi E) Öğrenmenin daha eğlenceli geçmesinin sağlanması

134 2010 KPSS Bir konu, bilgisayar programı yardımıyla anlamlı bir bütünlük içinde verilmek istenir. Öğrencinin adım adım öğrenmesi için öğrenciye ön organize ediciler, tablolar ve yeni problemler verilir. Öğrencinin anlamlandırdığı bilgiyi yeni durumlara transfer etmesine ve öğrenme sürecinde etkin olmasına fırsat verilir. Öğrenci bir tepki verdiğinde doğruluğu ya da yanlışlığına ilişkin, öğrenci anında bilgilendirilir. Öğrenci öğrenme güçlüğüyle karşılaştığında uygun öğrenme stratejisi geliştirmesi konusunda yönlendirilir ve bir üniteyi öğrendikten sonra diğer üniteye geçilir. Bu örnekte, aşağıdaki öğrenme modellerinden hangisinin kullanıldığı söylenebilir? A) Programlı öğrenme B) Basamaklı öğrenme C) Okulda öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Sunuş yoluyla öğrenme

135 2010 KPSS Sınıfında işbirliğine dayalı öğrenmeyi hedefleyen bir fen ve teknoloji öğretmeni, deney yaparken sınıfını küçük gruplara ayırır ve her gruba deneyi yaparken yararlanacağı farklı kaynaklar verir, öğrencilerin her aşamada paylaşım içinde olmalarını ve ortaya çıkan ürünün ortak bir çalışma olması gerektiğini vurgular. Öğretmenin, öğrencilere farklı kaynaklar vererek birlikte çalışmalarını istemesinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Deney hakkında araştırma yapmalarını sağlamak B) Öğrencilerin fen bilimlerine ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak C) Öğrencilerin çalışmalarını tamamlamaları için zaman kazanmalarına yardımcı olmak D) Öğrencileri birbirleriyle yarışmaya özendirmek E) Öğrenciler arasında olumlu bağımlılık yaratmak

136 2010 KPSS Dil bilgisi dersinde anlatım bozukluklarını işleyen Mehtap Öğretmen, öğrencilerine ev ödevi olarak içinde anlatım bozukluğu olan gazete veya dergi metinlerinden üç örnek bulup sınıfa getirmelerini ister. Bu uygulamada Mehtap Öğretmen’in temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlamak B) Çağdaş öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanmak C) Öğrencilerin konuyu ne derece öğrendiklerini değerlendirmek D) Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak E) Öğrencilerin farklı ilgi ve becerilere sahip arkadaşlarıyla paylaşımlarını artırmak

137 2010 KPSS Bir öğretmen hayat bilgisi dersinde öğrencilere şu soruları sorar: I. Yemekten önce ellerimizi yıkamamız niçin gereklidir? II. Yemekten önce ellerimizin temiz olmasının bize sağladığı yararlar nelerdir? Öğretmenin sorduğu bu sorular hangi amaca yönelik olabilir? ___I___ ____II____ A) Anlamaya Analize B) Hatırlamaya Anlamaya C) Analize Değerlendirmeye D) Hatırlamaya Analize E) Anlamaya Değerlendirmeye

138 2010 KPSS Tam öğrenme modelinin uygulandığı bir derste bir ünite işlenirken öğretmen önce bilişsel giriş davranışları testi uygular. Daha sonra öğrencilere konuyla ilgili bir belgesel izlettirir ve öğretim etkinliklerini uygularken öğrencilere sorular sorar, öğrenciler sorulara yanıt verirler. Öğretmen yanıtlara güzel, doğru vb. tepkiler verir. Bir öğrencinin verdiği yanıtın yanlış olduğunu fark edince başka sorular sorarak öğrenciye doğru yanıtı bulması konusunda yardımcı olur. Ünite tamamlandıktan sonra öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirir ve sonuç istenilen düzeydeyse bir diğer üniteye geçer. Bu süreçte öğretmenin bilişsel giriş davranışları testi uygulamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin neyi, nasıl öğreneceklerini saptama B) Öğrencilerin ön koşul davranışlarını belirleme C) Öğrenme eksikliklerinin nedenlerini belirleme D) Öğrenme ürünlerinin etkililiğini artırma E) Öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltme

139 2010 KPSS Tam öğrenme modelinin uygulandığı bir derste bir ünite işlenirken öğretmen önce bilişsel giriş davranışları testi uygular. Daha sonra öğrencilere konuyla ilgili bir belgesel izlettirir ve öğretim etkinliklerini uygularken öğrencilere sorular sorar, öğrenciler sorulara yanıt verirler. Öğretmen yanıtlara güzel, doğru vb. tepkiler verir. Bir öğrencinin verdiği yanıtın yanlış olduğunu fark edince başka sorular sorarak öğrenciye doğru yanıtı bulması konusunda yardımcı olur. Ünite tamamlandıktan sonra öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirir ve sonuç istenilen düzeydeyse bir diğer üniteye geçer. Tam öğrenmeye ulaşılıp ulaşılmadığının hangi ölçme aracıyla değerlendirilmesi daha doğru olur? A) Akademik özgüven testi B) Genel kültür testi C) Genel yetenek testi D) İzleme testi E) Bilişsel giriş testi

140 2010 KPSS Sınıfta öğrencilerin derse etkin katılmadığını gözlemleyen bir öğretmen ile iki öğrencisi arasında şu konuşma geçer: Öğretmen: Filiz, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Filiz: Bilmiyorum öğretmenim. Öğretmen: Bilmiyorum demekle neyi kastediyorsun? Filiz: Bilmiyorum. Öğretmen: Peki, Tuna senin fikrin nedir? Tuna: Ne fikri? Öğretmen: Konuya ilişkin fikrin. Tuna: Bilmiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin nasıl davranması daha uygun olur? A) Bu öğrencilere hemen neden böyle davrandıklarını sorması B) Verilen yanıtları hiç önemsemeden ders sonuna kadar konuyu anlatmaya devam etmesi C) Bu öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi D) Öğrencileri sert bir ifadeyle bu davranışlarının çok yanlış olduğu konusunda uyarması E) Bu öğrencilere farklı sorumluluklar vermesi

141 2010 KPSS Erkan Öğretmen, gün içinde sınıfta yaşadıklarını nasıl algıladığını ve başkalarının düşüncelerinden çıkardığı sevinçleri, düşünceleri, üzüntüleri ve kaygıları kaydetmek için düzenli günlük tutmaktadır. Bir süre sonra Erkan Öğretmen, günlükte yazdıklarının kendi gelişimini ve sınıf-içi uygulamaların nasıl değiştiğine, geliştiğine ilişkin kendinde bir farkındalık yarattığını hissetmiş ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Bu örnekte, Erkan Öğretmen’in hangi düşünme becerisini kullandığı söylenebilir? A) Eleştirel düşünme B) Somut düşünme C) Yansıtıcı düşünme D) Problem çözme E) Argümantasyon

142 2010 KPSS İlköğretim 6. sınıf öğretmeni ders işlerken: “Çevre mimarı olarak bir ekip çalışması yürütüyorsunuz ve bir gün size bir mektup gelir.” der ve mektubu okur.    Öğretmen daha sonra şu soruları sorar: • Tasarıma başlamadan önce neyi, neden bilmek sizin için iyi olurdu? • Bu bilgi size nasıl yardımcı olur? Öğretmenin bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımına uygun ders işlediği söylenebilir? A) Çoklu zeka B) Basamaklı öğretim C) Programlı öğrenme D) Eğitsel oyunlara dayalı E) Probleme dayalı öğrenme Sayın yetkili, Evimizin arka bahçesine garaj eklemek istiyoruz. Sizden iki farklı özellikte garaj tasarlamanızı istiyoruz. Biz bunlardan en fazla beğendiğimizi seçeceğiz. Lütfen kullanım alanını en iyi şekilde değerlendiriniz. Saygılarımızla, Müge ve Aykut B.

143 2010 KPSS Öğretmen daha sonra şu soruları sorar:
İlköğretim 6. sınıf öğretmeni ders işlerken: “Çevre mimarı olarak bir ekip çalışması yürütüyorsunuz ve bir gün size bir mektup gelir.” der ve mektubu okur. Öğretmen daha sonra şu soruları sorar: • Tasarıma başlamadan önce neyi, neden bilmek sizin için iyi olurdu? • Bu bilgi size nasıl yardımcı olur? Öğretmenin dersi bu şekilde işlemesi öğrencilerde en temel hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur? A) Bireyselliklerini ifade etme B) Araştırma becerilerini geliştirme C) Bilimsel terminolojileri öğrenme D) Arkadaşlarıyla etkili iletişim kurma E) Neden-sonuç ilişkisi kurma Sayın yetkili, Evimizin arka bahçesine garaj eklemek istiyoruz. Sizden iki farklı özellikte garaj tasarlamanızı istiyoruz. Biz bunlardan en fazla beğendiğimizi seçeceğiz. Lütfen kullanım alanını en iyi şekilde değerlendiriniz. Saygılarımızla, Müge ve Aykut B.

144 2010 KPSS Murat Öğretmen sınıfa girer ve trafik kazasıyla ilgili bir gazete haberi okur. Öğrencilere “Trafik kazalarını nasıl önleyebiliriz? Trafik kazaları devam ederse insanlar gelecekte bundan nasıl etkilenirler?” sorularını sorar. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla öğrenci çalışma grupları oluşturur. Her grup kendi hipotezini ortaya koyar ve bu hipotezleri test edecek çözüm yollarını geniş bir zaman diliminde araştırır. Öğrenciler gözlemlerini ve bulgularını sınıf arkadaşlarıyla tartışırlar ve trafik kazalarının sonuçlarına ve önlenmesine ilişkin yeni fikirlerini raporlaştırırlar ve sunum yaparlar. Proje tabanlı öğrenmenin kullanıldığı bu derste aşağıdaki işlemlerden hangisine yer verilmemiştir? A) Kazandırılacak davranışlarla ilgili uyarıcı materyaller sunma B) Bilişsel yönü ağır basan karmaşık davranışları öğrenme C) Davranışa neden olan uyarıcıları genelleme D) Yöntemi belirleme ve verileri kaydetme E) Performans değerlendirme ve geri bildirim verme

145 2010 KPSS Öğrencilere eleştirel okuma becerilerini öğretmede,
I. farklı gazetelerde belli bir konuda yazılanları yorumlama, II. bir romana ilişkin üç farklı incelemeyi değerlendirme, III. farklı tanıtım tekniklerini listeleme, IV. kurgusal öğretim materyallerini kurgusal olmayanlardan ayırt etme, V. iki ülkenin okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitim sistemlerini karşılaştırma uygulamalarından hangisi etkili değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V

146 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI
2009 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI

147 2009 KPSS İlköğretim öğrencilerine, kapasitelerinin üzerinde beceri gerektiren ödevlerin verilmesinin yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin derse ilgisini ve başarı algısını zayıflatması Velilerin, çocuklarının ödevlerini yapmak zorunda bırakılması Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinin engellenmesi Öğrencilerin sınav kaygısını artırması Öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimini zayıflatması

148 2009 KPSS Birey, öğrenme hedeflerini kendisi belirleyip kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığında, bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur? A) Araştırmaya dayalı B) Tümevarım C) Tümdengelim D) Metabilişsel (üstbilişsel) E) Davranışçı

149 2009 KPSS Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlendirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır? A) Yapılandırmacı B) Mikro öğretim C) Tam öğrenme D) Çoklu zekâ E) İşbirliğine dayalı öğrenme

150 2009 KPSS Öğretmen bitkiler konusunu işlerken sırasıyla aşağıdaki yolu izler: Öğretmen: Kavramları tanımlar ve açıklar. Diğer kavramlarla ilişkisini kurar. Kavramların örneklerini ve örnek olmayanlarını verir. Öğrenciler: Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar ve sınıflar. Kendi örneklerini verirler. Öğretmen: Öğrencileri okul bahçesine çıkarır. Sınıfta üzerinde çalışılan yaprak türlerini bulmalarını ve topladıkları örnekleri sınıflamalarını ister. Öğrenciler: Yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunarlar. Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisinde belirtilen yöntem, teknik ya da yaklaşımı kullanmıştır? A) Sunuş yoluyla – Proje tabanlı B) Kavrayarak – Tam öğrenme C) Sunuş yoluyla – Aktif öğrenme D) Örnekleyerek – Buluş yoluyla E) Aktif öğrenme – Sunuş yoluyla

151 2009 KPSS Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesinin amaçlandığı durumlarda, Skinner’in pekiştirme ilkelerini temel alan “programlı öğretim” yaklaşımının kullanılması önerilir. Bu öğretim yaklaşımının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri öğrenmeye güdülemesi B) Öğrenmeyi bütünden parçalara doğru gerçekleştirmesi C) Sınıfta kalma kuralını kaldırması D) Dönüt ve düzeltmeyi hemen yapması E) Öğrenmeyi parçalardan bütüne doğru gerçekleştirmesi

152 2009 KPSS Dersinde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayırmış ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Grupların, verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları önermelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmalarını istemiştir. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme

153 2009 KPSS • Ortak ürün ya da grup ödülü • Olumlu bağımlılık
• Bireysel değerlendirilebilirlik • Yüz yüze etkileşim • Sürecin değerlendirilmesi • Eşit başarı fırsatı Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama C) Rol oynama D) İstasyon E) İşbirlikli öğrenme

154 2009 KPSS Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim kapsamı dışında da çocuklar ve gençler usta yanına verilir ve meslek edinmeleri sağlanır. Bu durumda mesleğin gerektirdiği becerileri öğrenebilmesi için bireyin tek kaynağı, çalıştığı yerdeki en deneyimli kişidir. Usta çırak etkileşimiyle ortaya çıkan öğrenme aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyselleştirilmiş öğrenme B) Model alma yoluyla öğrenme C) Yapılandırmacı öğrenme D) Sunuş yoluyla öğrenme E) Buluş yoluyla öğrenme

155 2009 KPSS İlköğretim 7. sınıf beden eğitimi öğretmeni, 40 kişilik bir gruba bulundukları yörenin halk oyunlarını öğretmeyi planlamaktadır. Oyunları sırasıyla öğrencilere göstermekte fakat öğrenciler oyunları öğrenmekte zorlanmaktadır. Bunun sebebi ise oyunlarda çok fazla figür olması ve oyunların öğrencilere karışık gelmesidir. Bu durumda, öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmalıdır? A) Parçalara bölme B) Rol oynatma C) Akran öğretimi D) Ritmik öğretim E) Kayıttan izletme

156 2009 KPSS Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. Buna göre, öğrencilerine eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hedefleyen öğretmenin aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir? A) Kanıtlara dayanmaktan B) Ölçütler geliştirmekten C) Belirsizlikleri belli ölçülere kadar hoş görmekten D) Fikrinde kararlı olmaktan E) Gerçeklerle tahminler arasındaki farkı belirlemekten

157 2009 KPSS İlköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğretmen öğrencilerden, sınıf arkadaşlarının hangi aralıklarla ve ne miktarda harçlık aldıklarını öğrenmelerini ve çetele tutmalarını istiyor. Daha sonra bu bilgileri kendi belirledikleri alt başlıklar altında tablo hâline getirmelerini söylüyor. Öğretmen bu etkinlikte, öğrencilerin hangi becerilerini geliştirmeyi amaçlamış olabilir? A) Sınıflama B) Düzenli gözlem C) Eşleştirme D) Çıkarsama E) Eleştirel düşünme

158 2009 KPSS Kavram yanılgılarını gidermede aşağıdaki uygulamalardan hangisi en az etkilidir? A) Kavram haritası oluşturma B) Kavramsal değişim metinlerinden yararlanma C) Kavramsal karikatürlerden yararlanarak tartışma D) Kavramların tanımlarını tekrarlatma E) Vee diyagramı oluşturma

159 2009 KPSS Hayat bilgisi dersinde öğretmen, öğrencilerin grafikleri yorumlamalarını sağlamak amacıyla sınıfta bulunan kız ve erkek öğrenci sayısını gösteren grafikten yararlanıyor. Öğrencilerin bu grafiği doğru olarak yorumlamaları için sorulabilecek en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir? A) Grafikteki kız ve erkek sembolleri doğru mu? B) Grafik öğretmen tarafından mı hazırlanmış? C) Grafikteki renkler toplumsal cinsiyet rollerine uygun mu? D) Grafikteki sayılar, gerçek sınıf mevcuduyla tutarlı mı? E) Grafiğin başlığı doğru verilmiş mi?

160 2009 KPSS Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama

161 2009 KPSS Çevre kirliliğinin etkilerini belirlemenin ve öğrencilerde farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünen bir öğretmenin, dersinde aşağıdakilerden hangisine yer vermesi durumunda hedefine ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama olasılığı daha yüksek olur? A) Örnekler vererek kendi gözlemlerini öğrencilere anlatma B) Sınıfı küçük gruplara ayırarak her gruba bir duvar gazetesi hazırlatma C) Çevre kirliliği konusunda derse kaynak kişi çağırma D) Çevre kirliliği konusunda görsellerle zenginleştirilmiş geniş kapsamlı bir sunu yapma E) Çevre kirliliğini önlemede yapılması gerekenleri öğrencilere sorarak öğrencilerden bu soruyu yanıtlamalarını isteme

162 2009 KPSS Bir öğretmen öğrencilere konu alanının yanı sıra
• bilimsel süreç becerilerini kullanma • araştırma, keşfetme • gerçek yaşam durumlarını test etme • ortaya çıkan ürünleri sunma becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre, öğretmen aşağıdaki yöntem, teknik ya da yaklaşımlardan hangisini kullanırsa amacına en çok hizmet etmiş olur? A) Probleme dayalı öğrenme B) Benzetim C) Proje tabanlı öğrenme D) Yaratıcı drama E) Örnek olay

163 2009 KPSS İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ünitesinde geçen, a) “Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.” ve girişimcilik ara disipliniyle ilişkilendirilen b) “Yaşadığı bölge içinde ekonomik dayanışmayı fark eder.” kazanımları hangi hedef alanındadır ve bu kazanımlar hangi strateji ve yöntem, teknik ya da yaklaşımla öğretilmelidir? Yöntem, teknik Hedef alanı_ _Strateji _ya da yaklaşım A) a) Bilişsel Araştırma Proje tabanlı öğrenme b) Duyuşsal B) a) Duyuşsal Buluş Anlatım ve tartışma b) Bilişsel C) a) Bilişsel Sunuş Gösteri ve grup çalışması D) a) Bilişsel Araştırma Rol oynama ve öyküleştirme b) Psikomotor E) a) Duyuşsal Buluş Benzetim ve eğitsel gezi

164 2009 KPSS Aşağıda sıralanan öğretim yöntem ve tekniklerinin hangileri uygulandığında, programda belirtilen kazanımların yanı sıra öğrencilerde çevrelerinde yaşananlara karşı duyarlılık, toplumda yaşanan sorunlara çözüm önerme, kendisinin de bir şeyler üretebileceğini hissetme ve yapılmakta olan bir işe katkı sağlama gibi özelliklerin geliştirilme olasılığı daha yüksek olur? A) Örnek olay inceleme ve istasyon B) Müze eğitimi ve tartışma C) Soru - yanıt ve büyük grup tartışması D) Münazara ve panel E) Görüş geliştirme ve anlatım

165 2009 KPSS • Türkiye’nin enerji kaynakları nelerdir?
• Türkiye’nin enerji kaynakları nelerdir? • Türkiye’de enerji kaynakları nasıl kullanılıyor? • Enerji kaynakları en verimli nasıl kullanılır? Bu konu başlıklarında öğrencilerin bilgilenmelerini, yorum yapmalarını, sorunlar ve sorunların çözümleri üzerinde düşünmelerini, sorgulamalarını, soru sormalarını ve sorularına karşılık bulmalarını amaçlayan bir öğretmen, aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini uygularsa amaçlarına ulaşma olasılığı daha yüksek olur? A) Münazara B) Görüş geliştirme C) Panel D) Beyin fırtınası E) Altı şapkalı düşünme

166 2009 KPSS Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretim programlarında deprem konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Meral Öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere, önce hazırladığı slaytlarla öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar ve sonra öğrencilere uygulama yaptırır. Meral Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem, teknik ya da yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma – Rol oynama B) Anlatım – Eğitsel oyun C) Gösterim – Eğitsel oyun D) Tartışma – Benzetim E) Anlatım – Benzetim

167 2009 KPSS Eğitimin amacı, okulda öğrenilenlerin günlük yaşama aktarılmasıdır. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine aktarmalıdır. Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? A) Yansıtıcı düşünme B) Eleştirel düşünme C) Yaşamsal düşünme D) Yaratıcı düşünme E) Analitik düşünme

168 2009 KPSS Öğretmen, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde “Türkiye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır.” önermesiyle tartışmaya dayalı bir etkinlik planlamaktadır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını, düşündüklerini gerekçeler göstererek belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerinde başkalarının düşüncelerine saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve kanıt bulma becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu etkinlik aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi için en uygundur? A) Münazara B) Görüş geliştirme C) Forum D) Panel E) Konuşma halkası

169 2009 KPSS • İki boyutlu şemalardır. • Bağlantılar içerir.
• Bir içeriğin öğretiminde özetlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılır. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğru olarak betimlemektedir? A) Vee diyagramı B) Kavram haritası C) Dallanmış ağaç D) Yapılandırılmış grid E) Bilgi yaprağı

170 2009 KPSS İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması öncelikle beklenir? A) Okul yönetimine sürekli bilgi aktarması B) Yapacağı özel etkinlikler için okul yönetiminin kararlarını beklemesi C) Zümre öğretmenlerinin uyguladığı yöntemleri sınıfında kullanması D) Dersinde hangi yöntemleri uygulayacağına kendisinin karar vermesi E) Programın öngördüğü becerileri öğretmen kılavuzuna uyarak adım adım işlemesi

171 2009 KPSS Politikacıların, öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük D) Görsel E) Mantıksal

172 2009 KPSS Öğretim sürecinde kullanılan beyin fırtınasını en iyi anlatan açıklama aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmenin konuyla ilgili çok sayıda soru hazırlayıp yanıtlamaları için öğrencilere vermesidir. B) Öğretmenin, öğrencileri iki gruba ayırıp iki grubun ne düşündüğünü birbirleriyle paylaşmalarını istemesidir. C) Öğretmenin kapsamlı bir kavram haritası hazırlayıp öğrencilerden incelemelerini istemesidir. D) Bütün sınıfın tartıştırılarak “Bize Düşen Görevler” başlıklı bireysel ya da grupça rapor hazırlanmasının istenmesidir. E) Öğrencilerin belli bir konuyla ilgili çok sayıdaki ilginç önerilerinin kısa sürede toplanmasıdır.

173 2009 KPSS Öğretim sürecindeki öğrenmelerin kalıcılığını sağlamada, aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olması beklenir? A) Öğrenilenlerin yaşam boyunca işe yarayacağını vurgulama B) Öğrencilerden, öğrendiklerini kendi ifadeleriyle özetlemelerini isteme C) Uygulama çalışmaları yaptırma D) Öğrenilenleri sınavlarda sorma E) Öğrenilenlerle günlük yaşam arasında ilişki kurdurma

174 2009 KPSS Hayat bilgisi dersinde, “Farklı yöntemleri kullanarak yön bulur.” kazanımını gerçekleştirmek üzere öğretmen, öğrenme - öğretme sürecine geçmeden önce, aşağıdakilerden hangisini yaparsa eğitsel anlamda en doğruyu yapmış olur? A) Yön bulma yöntemleri konusunda sınıfta bir metin okuma B) Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan çalışıp yön bulma yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlama C) Öğrencilerin yön bulma konusunda neler bildiklerini ortaya çıkaracak tartışmalar yaptırma D) Grup çalışmasıyla, yön bulmada kullanacakları farklı planlar hazırlatma E) Öğrencilere “Yönlerimi bulurum.” şarkısını öğretme

175 2009 KPSS “Yeryüzü Şekilleri” konusunda, öğrencilerin öğretim sürecine etkin olarak katılabilmelerini ve gerçeğe yakın ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak için kabartma harita yaptırmayı planlamaktadır. Öğretmenin, belirlediği bu kazanımları gerçekleştirebilmesi için hangi yöntem, teknik ya da stratejiyi kullanması yerinde olur? A) Mikroöğretim B) Deneysel çalışma C) Yapılandırılmış grid D) Yaratıcı drama E) Gösterip yaptırma


"ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları