Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Prof. Dr. RAMAZAN AKTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Prof. Dr. RAMAZAN AKTAŞ"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Prof. Dr. RAMAZAN AKTAŞ

2 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetimin amacı, şirketin iş yapma şekilleri, hesap verebilme, sosyal sorumluluk, şeffaflık, yatırımcıların haklarının korunması, kurumsallaşma, kontrol, risk yönetimi gibi birçok yönetim kalitesi kriteri açısından en ideal ortamı elde etmesini sağlamaktır. Bu tanımlama şirketin ana sermayedarlarının, diğer ortakları ve yatırımcıları en az kendileri kadar hak sahibi olarak görmeleri sonucunu içermektedir. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

3 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
•Şeffaf ve etkin piyasaları teşvik etmek, kanunlara uygun olmak ve denetim, düzenleme ve yürütme arasında sorumluluk dağılımını açıkça yapmak, •Hissedarlık haklarını korumak ve bu hakların kullanılabilmesini kolaylaştırmak, •Azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına almak, •Menfaat sahiplerinin haklarını yasalarda veya ikili anlaşmalarda belirtildiği şekilde tanımak, •Şirketin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve idaresi dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını sağlamak, •Şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karsı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamaktır. Kaynak: OECD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2004

4 Kurumsal Yönetimin Temel Bileşenleri
• İş Ahlakı • Şeffaflık • Hesap Verilebilirlik, Hesap Sorulabilirlik • Sorumluluk • Etkinlik • Uzlaşma Arayışı • Eşitlik • Katılımcı Demokrasi • Hukukun Üstünlüğü • Stratejik Vizyon • Kontrol • Denetim • Risk Yönetimi

5 Değişen Dünya Dinamiklerinde Başarının Yolu
• Girişimci olmak • Değişimi yönetmek • Riskleri yönetmek • Stratejiyi yenileyebilmek • Çok hızlı ve esnek olabilmek

6 RİSK NEDİR? Risk, hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış kaynaklı tüm olaylar

7 RİSK NEDİR?

8 RİSK NEDİR?

9 RİSK NEDİR? Temel bir kavram olarak risk çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Değişimin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, farklı risk tanımlamaları üretmek mümkündür: Ortalama Sonuç Olarak Risk: Sigorta uzmanları olayların riskini, söz konusu olaylardan beklenen sonuç olarak ifade etmektedirler. Faaliyetler için genellikle söz konusu sonuç, “zarar” olmaktadır.

10 Sonuçlar Arasındaki Farklılık Olarak Risk: Risk ile ilgili genel tanımlama, riskin, olaylarla ilgili sonuçların istatistiksel değişimini veya standart sapmasını ifade ettiğidir. Kayıp Olarak Risk: Belki de riskin en dar kapsamlı tanımlamalarından birisi, riskin kayıp olarak kabul edilmesidir. Bu tanımlamaya göre risk; müşterilerin neden olduğu zararlar, yolsuzluk veya doğal sebepler gibi büyük olumsuz etkiye sahip olayların meydana gelmesidir.

11 İlgili Oldukları Alanlara Göre Risk: Riskleri çok genel olarak dahi belli bir sınıflandırmaya tabii tuttuğumuzda birbirinden farklı onlarca riski ortaya koymak mümkündür: Piyasa riskleri, kredi riskleri, faaliyet riskleri, yasal riskler, bilgi riski, çevresel riskler, ülke riski, temel iflas ile ilgili riskler, fiyat riskleri, doğal riskler, finansal raporlama riskleri, kontrol riski v.b.. Hepsi birbirinden farklı olan bu riskler farklı risk tanımlamalarına sahiptir, çünkü beklenen sonuç her bir faaliyet için farklıdır.

12 Potansiyel Kazanç Faktörü Olarak Risk: Genellikle üzerinde çok fazla durulmayan bir nokta, riskin kazanç sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor olmasıdır. İş dünyası risk alma işidir. “Risk” ve “Kazanç” birbirlerini tamamlayan kavramlardır. İş dünyasında başarının anlamı; doğru zamanda doğru risklerin alınması ve bu risklerin kazanca dönüştürülmesidir. İşletme yönetimleri enerjilerinin çok büyük bir bölümünü riskleri bir kayıp olarak gördüklerinden, bunlara çare arayarak harcamaktadırlar. Bu da kazanç haline dönüşebilecek risklerin zamanında ve doğru olarak tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.

13 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Risk Yönetimi, risk/kazanç dengesinin şirket üst yönetiminin risk alma profiline uygun olarak oluşturulmasıdır. Risk yönetimi risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerin yönetilmesi için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı sistematik bir süreçtir.

14 RİSK YÖNETİMİ NEDİR?

15 RİSK YÖNETİMİ NEDİR? Potansiyel risklerin; • Tehlikeye dönüşmeden, • Sistematik olarak, • Olası zararların etkisini azaltıcı yönde, • Verilere dayalı şekilde yönetilmesidir.

16 RİSK YÖNETİMİ NEDİR / NE DEĞİLDİR?

17 Risk Yönetiminin Amacı
« Risk yönetiminin temelinde, sonuç üzerinde bazı kontrollerimizin olduğu alanların maksimizasyonu yatarken, sonuç üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı ve etki/neden ilişkisinin bilinmediği alanların minimizasyonu yatar. » Bernstein, Peter L., 1996 Against the Gods: The Remarkable Story of Risk New York: John Wiley & Sons, Inc.

18 Kurumsal Risk Yönetiminin Farkı

19 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
KRY; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir Kaynak: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2004

20 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİ ZORUNLU KILAN BAZI FAKTÖRLER

21 KRY’nin bu tanımı aşağıdaki temel öğeleri içerir;
• Bütün kurumda süregelen ve devam eden bir süreçtir. • Kurumun her seviyesindeki insanlar tarafından etkilenir. • Kurumun iş stratejilerinin belirlenmesinde kullanılır. • Tüm kurumu ilgilendiren riskler dâhil olmak üzere kurumun her seviye ve bölümünü kapsar. • Şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak ve risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi için tasarlanmıştır. • Şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak kurumun yöneticilerine ve yönetim kuruluna makul bir derecede güvence sağlar. • Bir veya daha fazla fakat birbiri ile kesişen kategoriler içindeki hedeflerin başarılmasına yönelmiştir. Kendisi bir sonuç değildir, sadece sonuca ulaşmak için bir araçtır.

22 Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamı

23 KRY süreci ile aşağıdaki beş temel soruya daha doğru ve etkin cevapların bulunmasına destek olunması amaçlanmaktadır: • Risklerin neler olduğu gerçekten biliniyor mu? • Bu riskleri etkin bir şekilde yöneterek, risk / kazanç dengesi lehde kullanılabiliyor mu? • Riskler için uygun kontroller var mı? • Kontroller etkili bir biçimde çalışıyor mu? • Hangi kontroller iyileştirilmek / geliştirilmek zorundadır?

24 Reel Sektörde Kurumsal Risk Yönetimi
ƒ Neden Kurumsal Risk Yönetimi’ne ihtiyaç var? ƒ Türkiye’deki reel sektörde genel durum ƒ KRY’ye yaklaşım nasıl olmalı? ƒ Yaratacağı katma değer, faydası nedir? ƒ Global ve Türkiye’de riskleri şekillendiren faktörler?

25 Kurumsal Risk Yönetimi İhtiyacı
• Çeşitli endüstriler • Çeşitli lokasyonlar ve/veya şirketler • Büyüklük • Hizmet verilen pazarların çeşitliliği • Coğrafi çeşitlilik • Risk alma isteği • Finansal performans dışında risk değerlendirmesi • Erken uyarı sistemi • Risk transfer uygulamalarının genişletilmesi • Daha iyi kurumsal yönetim • Daha iyi iç denetim

26 Değişen dünya ile artan ve yapısı değişen riskler
Artan müşteri beklentileri ƒ Karmaşıklaşan ürün ve servisler ƒ Karmaşık hale gelen süreçler ƒ Artan belirsizlikler ƒ Değişen iş dünyası ƒ Artan rekabet ƒ Daha fazla risk ƒ Azalan etik değerler ƒ Artan krizler ve ciddi kayıp olayları ƒ Azalan yatırımcı güveni ƒ Artan düzenlemeler

27 Misyon, Hedefler, Risk Alma İsteği ve Risk Toleransı

28 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) DÖNGÜSÜ

29 Düzenlemeler SOX ƒ EU 8. Direktifi ƒ BASEL II ƒ TTK
– Halka açık şirketlerde Risk Komitesi Risk Yönetim Sistemi Faaliyet raporlarında risk bilgileri

30 TTK Tasarısı ve Risk Yönetimi
• Riskin erken saptanması, önlenmesi ve yönetimi için risk yönetimi komitesi kurulmalıdır. • Risk yönetimi komitesi denetim komitesinden farklı olarak sadece risklere odaklanmalıdır. • Denetim geçmişe yönelik bir tespit iken, risk yönetimi gelecek ve geleceğin yorumu ile ilgilidir. • Amaç, yönetimi ve yönetim kurulunu devamlı uyanık tutmak ve gerektiğinde derhal önlem alınmasını sağlamaktır.

31 Türkiye’deki reel sektörde genel durum
Şirket çapında olmaması ƒ Belirli risklere odaklanması ƒ Entegre olmaması ƒ Strateji, hissedar değerlerine bağlı olmaması ƒ Süreç sahibi inisiyatifinde olması ƒ Denetim ile kapsanmaya çalışılması ƒ Yeterli bilgi birikimi olmaması ƒ Gereksiz bürokrasi yaratması ƒ Sigorta ile eşdeğer görülmesi ƒ Üst düzey sahiplenmenin az olması ƒ Bankacılıktaki risk yönetimi ile karıştırılması

32 KRY’de hedef ne olmalı? Olası sürprizlerin belirlenmesi için erken uyarı ƒSürprizlerin engellenmesi için alınan aksiyonlara danışmanlık ƒAlınan aksiyonların etkin olmasına güvence ƒTüm faaliyetlerdeki risklerin bir arada görülmesi için raporlama ƒ Strateji belirleme, iş geliştirme, kaynak tahsisi, performans takibi fonksiyonlarına destek

33 KRY’ye yaklaşım nasıl olmalı
Zorla yaptırmak yerine fikrin pazarlanması ƒ Tüm şirket fonksiyonlarını kapsayan ƒ Tüm riskleri kapsayan ƒ Tüm operasyonel iş süreçlerinde etkisi olan ƒ Stratejik hedeflerden hareket alan ƒ Strateji belirlenmesi ile entegre ƒ Performans odaklı ƒ Hissedarın risk alma isteği ile uyumu gözeten ƒ Önleyici kontrollere entegre olan ƒ Üst düzey sahiplik ve sorumluluk ƒ Sistematik, tekrarlanabilir ve denetlenen ƒ Gereksiz bürokrasi oluşturmayan

34 KRY’de kapsanabilecek riskler
Finansal ƒOperasyonel ƒStratejik ƒDış Çevre

35 KRY Riskleri Organizasyon riskleri ve faaliyet riskleri genellikle iç kaynaklıdır. Organizasyonel riskler kurumun genelini kapsayan risklerdir. Sorumlulukların düzenlenmesinde yapılacak hatalar, sorumlulukların kullanılmasındaki insan faktörü, iç kontrolün yetersiz olması veya iyi uygulanamaması, işlemlere ilişkin bozukluklar, bu işlemlerin güvence altına alınmaması, işlemlere hakim olunmaması veya prosedürlere uyulmaması gibi örnekler verilebilir. Operasyonel riskler kurum içinde daha küçük kısımlar olan operasyon birimlerinde görülen risklerdir. Belirli birimler ve bu birimlerde çalışan insanların faaliyetleriyle şekillenen bu risk türüne, gerçekleştirilen bazı özel operasyonların takibinin yapılmaması örnek verilebilir.

36 KRY Riskleri Bunların yanında mali riskler ve değişim riskleri hem iç hem de dış kaynaklı olabilir. Mali riskler kurumun mali kaynaklarının taşıdıkları risklerdir. Mali işlemlerin takibinin yapılamaması, kaynakların kaybedilmesi, çalınması veya zimmete geçirilmesi gibi durumlar bu kapsamdadır. Değişim riskleri; kurumların faaliyet gösterdiği çevrede yaşanan değişimler kurumun hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda belirsizlik yarattığında söz konusudur ve bu haliyle dış kaynaklıdır. Kurum içinde yaşanan değişimler, hedeflerin değişmesi, yöneticilerin değişmesi, farklılaşan durumlara karşı yönetimin takınacağı tavır, kurum içindeki kişilerin değişimlere göstereceği direnç ve benzeri faktörlerin hedeflere ulaşmayı tehlikeye düşürmesi ise iç kaynaklı riskleri yansıtır.

37 Olay Tanımlama Olay tanımlama kurumun karşılaşacakları riskle ilgili anahtar kavramların farkında olmasına yardımcı olur. Bu anahtar kavramlar:  Riskin tipi: Teknolojik risk, finansal risk, insan kaynakları riski (kapasite, bilgi düzeyi), sağlık riski, güvenlik riski... gibi.   Riskin kaynağı: Dış (politika, ekonomi, doğal afetler... gibi), iç (itibar, güvenlik, bilgi yönetimi, karar verme için bilgi... gibi) Risk altında olan nedir: Etki alanının ne olduğu, riske maruz kalmanın şekli (kişiler, itibar, program sonuçları, malzeme... gibi) Riski kontrol etme kabiliyetinin seviyesi: Yüksek (örneğin faaliyetlerde), orta (örneğin itibar), düşük (doğal afetler)

38 Olay Tanımlama Olay tanımlama ayrıca belirsizliklerin risk mi fırsat mı olduğu konusunda ayrım yapmaya imkân verir. Kurumun hedeflerine ulaşmasını tehlikeye düşüren olaylar risk olarak tanımlanır. Kurumun hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetler üzerinde olumsuz etki yaratan bu risklere; çeşitli yöntemlerle etkilerinin azaltılması, faaliyet devam ederken riskin kabul edilebilir bir seviyede sınırlanması (tedavi edilmesi), bertaraf edilmesi veya transfer edilmesi gibi karşılıklar verilir. Kurumların hedeflerine ulaşmalarında pozitif etkiye sahip olaylar fırsatlardır. Bu durumda kurumsal risk yönetiminin amacı fırsatlardan fayda sağlayarak belirsizliği kurumun menfaatine çevirmektir. Yönetim fırsatları strateji veya hedef oluşturma sürecine kanalize etmelidir.

39 Olay Tanımlama Süreci Olay tanımlama süreci, kurumun hangi risklerle karşılaşabileceğine odaklanmak için, kurum içindeki farklı perspektife, deneyime ve göreve sahip temsilcileri bir araya getiren işbirlikçi bir yapıya sahip olmalıdır.

40

41 Kurumsal Risk Yönetimi – İç Kontrol Karşılaştırması
İç kontrol belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kurumların faaliyetlerinde yer alan yapısal risklerin uygun bir biçimde kontrol edilmesi, mali ve diğer yönetim bilgilerinin güvenilirliği ve doğruluğu, yasalar ve yönetmelikler, stratejiler, planlar, iç kural ve prosedürlerle uyumun sağlanması amaçlarını güden bir süreçtir. Buna göre iç kontrol mali olsun veya olmasın kurumun yönetim kurulundan, idarecilerinden ve diğer personelinden etkilenen bir süreçtir. Risk kurumun hedeflerine ulaşmasını engellemeye neden olacak olayların gerçekleşme olasılığıdır. Risk yönetimi ise kurumun hedeflerine ulaşmasını güçleştiren engellerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve üstesinden gelinmesi konusundaki yeteneklerin güvenilirliğinin arttırılma sürecidir.

42 Kurumsal Risk Yönetimi – İç Kontrol Karşılaştırması
Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birbirleri ile doğrudan iletişim içinde olması gereken süreçlerdir. Bunlar birbirlerini dışlamaz veya biri diğerinin yerini almaz. Kurumsal risk yönetiminde hedef belirleme ayrı bir unsur iken iç kontrolde hedefler önceden belirlenmiş kabul edilmektedir. Yine kurumsal risk yönetimi, iç kontrolün finansal raporlama ve risk değerlendirmesi unsurlarını daha da geliştirmiştir.

43 Kurumsal Risk Yönetimi – İç Kontrol Karşılaştırması
İç kontrol ve risk yönetimi madalyonun iki yüzüdür. Birbirinin ayrılmaz parçasıdırlar. Bunun anlamı etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için etkili bir risk yönetimi sürecinin kurumda yerleşmiş olmasının zorunlu olduğudur. İşletmenin varlığının nedeni belirli hedeflere ulaşmaksa, iç kontrol bunu başarmak için kuruma rehberlik eder ve risk yönetimi de kurumun hedeflerine ulaşmasına engel olacak olaylara müdahale ederek kurumun rotasından çıkmasını önler. İç kontrol; koruyucu, etkin ve şirket genelinde uygulanan bir kurumsal risk yönetimi sistemi ile etkilidir.

44 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ
KRY dönüşüm süreci, şirketin risklerin birbirlerinden bağımsız bloklar halinde yönetildiği klasik risk yönetim anlayışından, bu risklerin bir bütün olarak yönetildiği entegre risk yönetimi, başka bir ifade ile KRY anlayışına geçiş sürecini ifade eder

45 KRY UYGULAMA ADIMLARI

46

47 Kurumsal Risk Yönetimi Dönüşüm Süreci

48 Etkin bir KRY için organizasyonel yapı

49 Risklerin tanımlanması
Riski yönetmek için kurumun hangi risklerle karşı karşıya olduğunu bilmesi ve onları değerlendirmesi gerekir. Kurumun risk profilini çıkarmanın ilk adımı riskleri tanımlamaktır. Riskler hedeflerle ilgili olmalıdır. Riskler ancak hedeflerle ilişkilendirilerek değerlenebilir ve öncelik sırasına göre düzenlenebilir Bir riskin açıklaması etkinin nedenini ve hedefte oluşabilecek etkiyi (neden ve sonuç) içermelidir.

50 Risklerin tanımlanması
İlk olarak risk unsurlarının belirlenmesi sırasında tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerinde etkisi olabilecek sebeplerin ve olayların kapsamlı bir listesinin oluşturulması gerekmektedir. Belirlenen olaylar daha sonra olası sonuçları açısından detaylı analize tabi tutulmalıdır. Risklerin tanımlanması için kontrol listeleri, kayıtlara ve deneyimlere bağlı çıkarımlar, akış diyagramları, tartışmalar, sistem analizleri, senaryo analizleri ve sistem mühendislik teknikleri kullanılmaktadır

51 Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi
Risk analizi bir önceki aşamada belirlenmiş olan risklerin daha detaylı anlaşılması ile ilgilidir. Risk analizi, belirlenmiş risklere karşılık verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine yardımcı olur.  Risk analizi; analiz edilecek riske, analizin amacına, erişilebilen bilgi ve kaynakların seviyesine bağlı olarak farklılık gösterecektir.

52 Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi
Analiz duruma göre kalitatif (niteleyici), yarı-kantitatif (yarı-niceleyici), kantitatif (niteleyici) veya bunların bir birleşimi sonucunda karma bir analiz olabilir.

53 Kalitatif analiz Kalitatif analiz, olayların potansiyel etkilerinin derecesini ve bunların ortaya çıkma ihtimallerini, kelimelerden oluşan skalalar üzerinden analizi gerçekleştirenlerin bireysel yargıları ile ortaya çıkan sonuçlar ile ifade etmektedir. Risklerin tanımlanması, risklerin sıralanması, olasılık ve etki ile yapılan risk haritaları, hedefler veya birimler bazında yapılan risk haritaları, kalitatif analizlerdir.

54 Kalitatif analiz Kalitatif analize verilebilecek en iyi örnek daha önce COSO’nun ERM modelinin unsurlarından risk değerlendirilmesi anlatılırken bahsedilen basit risk matrisidir.

55 Risklerin Belirlenmesi
Risklerin belirlenmesi, vizyon, misyon ve değerler ile stratejik hedeflerden yola çıkarak kurumun, amaçlarına ulaşma yolunda karşılaşabileceği muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir. Kurumla ilgili bütün risklerin iyi bir şekilde belirlenebilmesi belli temel koşullar üzerinden yürütülür. Önceden belirlenmesi gereken bu koşulların birincisi vizyon, misyon ve değerler, diğeri ise iç ve dış koşullardır

56 Vizyon, Misyon ve Değerler
Risklerin belirlenmesi için öncelikle kurumun amaç ve hedeflerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şekilde, strateji bildiriminde yer verilmiş olan vizyon, misyon ve değerler temelinde, kurumun amaçlarına ulaşmasını tehdit edebilecek veya başarısını arttırabilecek unsurların ortaya konması mümkün olabilecektir. Stratejik yönetimin temel kavramları olan vizyon, misyon ve değerler, stratejik yönetimi uygulayan kurumların strateji bildiriminde zaten yer alacağından, risklerin belirlenmesinde bu kavramların yeniden tanımlanması yerine mevcut tanımlardan hareket edilmesi uygun olacaktır.

57 İç ve Dış Koşullar (Internal/External Environment)
İç ve dış koşullar, kurumun faaliyetlerini sürdürdüğü veya bu faaliyetler esnasında etkileşim içerisinde olduğu, fiziki olan veya olmayan bütün unsurlardır. Bu unsurlar, risklerin kaynağını oluşturur, riskleri tetikler veya risklerin etki düzeylerini belirler. Riskin gerçekleşme ihtimali ve eğer gerçekleşirse nasıl bir etki göstereceğinin tahmininde iç ve dış ortamın bilinmesi gereklidir.

58 Risk Evreni (Risk Universe
Kurumun karşılaşabileceği tüm risklerin kaynağı olabilecek faaliyet ve ilişkiler bir tablo halinde gösterilebilir. Risk evreni (risk universe) olarak ifade edilen ve bütün faaliyet alanlarının yer aldığı bu tablo, bir bakıma kurumun bir fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, faaliyet ve etkileşim alanının toplu ve sistematik bir şekilde görülmesini sağlayarak muhtemel risklerin eksiksiz olarak tespit edilebilmesine yardımcı olur

59 Riskleri Belirleme Şekilleri
Risklerin belirlenmesi temel olarak iki şekilde gerçekleşir. Birincisi; ‘risklerin ilk defa belirlenmesi’ diğeri ise; ‘risklerin sürekli olarak belirlenmesi’dir. Risklerin ilk defa belirlenmesi: Bir kurumda risk yönetimi ilk defa kurgulanırken kurumun karşı karşıya olduğu bütün riskler tespit edilir. Risklerin sürekli olarak belirlenmesi: Risk yönetim sürecinde mevcut risklerdeki değişiklikler izlenerek risk kütüğünde yer alıp da artık risk olmaktan çıkan riskler ile yeni ortaya çıkan riskler tespit edilir ve buna göre risk kütüğü sürekli olarak güncellenir.

60 Riskleri Belirleme Şekilleri
Risklerin belirlenmesinde farklı bilgi toplama ve değerlendirme teknikleri kullanmak mümkündür. En yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

61 Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları
Kurum içinden veya dışından, yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanma amacıyla yapılan çalışmalardır. Mülakatlarda, kurumun riskleri konusunda mümkün olduğu kadar fazla görüş ve tecrübeden faydalanmak amaçlanır. Bunun için, mülakat yapılacakların, kurumun bütün işlevlerinin değerlendirilmesine yetecek sayı ve nitelikteki kişilerden ve özellikle kilit personel arasından seçilmesi önemlidir. Atölye çalışmaları da mümkün olduğu kadar farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla, yine kilit personel ile yapılan tartışmalar ve değerlendirmelerdir.

62 Odak Grubu (Focus Group) Çalışmaları
5-9 kişi ile yapılan ve beyin fırtınası şeklindeki fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Odak grubundaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunlar dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarında elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

63 Diğer Risk Belirleme Şekilleri
Olay Envanteri: Benzer kurumlarda gözlemlenen olayların ayrıntılı listesinden oluşur.  Dahili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir. Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır. İşlem Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir. Uyarıcı Gösterge: Daha önceden belirlenmiş olan ve aşılması halinde yönetimi harekete geçirecek olan, sayısal ya da sayısal olmayan eşik değerlerdir.

64 Risklerin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi
Risklerin değerlendirilmesi, muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalini, gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir. Riskleri önceliklendirmek, zaman olarak gerçekleşme aralığı ve kurumun başarısına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir.

65 Risk Matrisi Risklerin ihtimal ve etkileri değerlendirilirken çok farklı yöntemler ve kriterler uygulamak mümkündür. Burada en yaygın olarak kullanılan yöntem olan Risk Matrisi ele alınmıştır. Bu yöntemde, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üçlü bir matris kullanılmaktadır. Matrisin dikey sütunu riskin gerçekleşme ihtimalini, yatay sütunu ise gerçekleşmesi halinde etki düzeyini ifade etmektedir.

66 Risk Matrisi

67 Yapısal Risk- Artık Risk

68 Risklerin gerçekleşme ihtimali
Risklerin gerçekleşme ihtimali değerlendirilirken; yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç düzeyli bir tablo kullanılır. Bunlardan; Yüksek (3): Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Göstergeler:  ƒ Gelecek on yıl içinde bir çok defa gerçekleşme potansiyeli ƒ Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması ƒ Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması

69 Risklerin gerçekleşme ihtimali
Orta (2): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Göstergeler: ƒ Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli ƒ Dış etkenler nedeniyle kontrol güçlüğü çekilmesi ƒ Faaliyetle ilgili geçmiş deneyimler Düşük (1): On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmamasıdır. ƒ Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması ƒ Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması.

70 Risklerin Etki Düzeyi Yüksek (3):
ƒ Kamuoyunun son derece duyarlı olması ƒ Kurumun temel hedefleri üzerinde hayati etkilerinin söz konusu olması ƒ Mali sonuçlarının çok büyük boyutta olması Orta (2): ƒ Kamuoyunun önemli derecede duyarlılık göstermesi ƒ Kurumun temel hedefleri üzerinde önemli etkilerinin olması ƒ Mali sonuçlarının kaygı verici boyutta olması

71 Risklerin Etki Düzeyi Düşük (1):
ƒ Kurumun temel hedefleri üzerinde düşük derecede etkili olması ƒ Kamuoyu duyarlığının düşük düzeyde olması ƒ Mali sonuçlarının tolere edilebilir seviyede olması gibi durumları ifade etmektedir.

72 Risk Matrisi Önemlilik Düzeyi
Yüksek: Önemlilik düzeyi arasında olan riskler grafikte kırmızı alanda yer alır. Bunun anlamı, bu risklerin kurum için çok önemli olduğu ve bunlara karşı önlem alınmasının çok gerekli olduğudur. Bu durum aynı zamanda, konunun en üst yöneticinin mutlaka ilgilenmesi ve politika belirlemesi gereken bir ciddiyete sahip olduğunu gösterir. Risk düzeyinin yüksek olması, artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden oldukça yüksek olduğu anlamına gelir.

73 Risk Matrisi Önemlilik Düzeyi
Orta: Önemlilik düzeyi arasında olan riskler grafikte sarı alanda yer alır. Orta düzey, artık risk seviyesinin göze alınabilen risk seviyesinden biraz yüksek olduğu durumdur. ƒDüşük: Önemlilik düzeyi 1-2 arasında olan riskler grafikte yeşil alanda yer alır. Riskin önemlilik düzeyinin düşük olması; artık risk ile göze alınabilen risk seviyesinin aynı veya yakın olduğu anlamına gelir.

74 Riskleri Önceliklendirme
Riskleri önceliklendirme konusunda değişik usuller ve matematiksel yöntemler kullanılabilir. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki işin konusu ne kadar rakamlara veya somut verilere dayanırsa dayansın, riskleri değerlendirme/önceliklendirme işi esas olarak yargılara dayanır. Risklerin önemlilik düzeyleri, kurumun risk kütüğünde, ‘düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ veya rakamsal olarak, 1, 2, 3 (4, 5 gibi daha fazla derecelendirme de yapılabilir) şeklinde gösterilir.

75 Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Risklerle mücadele etmek, onlara karşı belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanmasıyla olur. Risklerle mücadele etmek için uygulanabilecek belli kontrol türleri ve belli risk karşılama yöntemlerinden bahsedilebilir.

76 Kontrol Türleri Temel olarak, önleyici, düzeltici, yönlendirici ve denetleyici kontrol olmak üzere dört grup kontrol faaliyeti geliştirilebilir. 1- Önleyici kontroller: İstenilmeyen sonuçların gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmak veya azaltmak için geliştirilen önlemlerdir. 2- Düzeltici kontroller: İstenilmeyen sonuçların düzeltilmesini sağlamak için geliştirilen önlemlerdir. Acil eylem planları düzenleyici önlemlerin önemli bir unsurudur. 3- Yönlendirici kontrol: Belirli bir sonuca ulaşmayı garantilemek için geliştirilen önlemlerdir. 4- Denetleyici kontrol: İstenilmeyen sonuçların sebeplerini belirlemek için geliştirilen önlemlerdir.

77 Kontrol faaliyetleri Kontrol faaliyetleri, riske verilecek karşılıkların etkili bir biçimde yerine getirilmesi, devam eden risklerin risk kapasitesi sınırları içinde yönetilmesi ve kurumun yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle uyumunun sürekli sağlanmasına yardımcı olmak için yerleştirilen politika ve prosedürlerdir. Bunun yanında politika ve prosedürler, diğer kurum talimatlarının da yerine getirilmesini sağlamaya yöneliktir. Tüm kurumda, her seviyede ve tüm fonksiyonlarda geçerlidir. Onaylar, izinler, soruşturmalar, anlaşmalar, performans gözden geçirmeleri, güvenlik ölçütleri ve uygun belgelerin oluşturulması ve muhafazası gibi geniş bir yelpazedeki faaliyetleri içerir. Kısacası bu faaliyetler temel kurum uygulamalarıdır.

78 Kontrol FTSO uygulamasında, risk kütüğünde yer alan kontroller, her birimdeki yetkili kişilerle yapılan görüşmeler, farklı kişilerle yapılan tartışmalar ve daha sonra yürütülen odak grubu çalışmaları sonucunda belirlenebilir.

79 Riskleri Karşılama Yöntemleri
Azaltma (Riskle Mücadele Etme); Risk yönetiminde en yaygın olarak izlenen yöntemdir. Bu yöntemde, her risk için belirlenmiş ve risk kütüğünde yer verilmiş olan kontrol faaliyetlerinin uygulanması suretiyle risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması amaçlanır. • Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme); Bazı risklerin olumsuz etkilerinden, o risklerin ilgili olduğu faaliyet alanlarından vazgeçmek suretiyle korunmuş olunur.

80 Riskleri Karşılama Yöntemleri
Transfer Etme (Paylaşma); Bir kısım riskler, tamamen veya kısmen başka kurum veya kuruluşlara transfer edilebilir. Kurum tesislerinin sigorta ettirilmesi veya güvenlik sisteminin özel şirketler aracılığıyla sağlanması gibi. • Kabullenme (Göze Alma); Riskin etkisinin göze alınabilir düzeyde olması durumunda, bu risk için herhangi bir kontrol faaliyeti yürütülmeyebilir. Riskin göze alınabilir düzeyin üzerinde olması halinde ise, ya risk için yapılabilecekler çok sınırlıdır, ya da kontrol faaliyetlerinin maliyeti, sağlayacağı faydadan yüksektir. Bu gibi durumlarda herhangi bir faaliyet yapılmayıp risk, olduğu gibi kabullenilir.

81 Riskleri Karşılama Yöntemleri
Fırsatları Değerlendirme; Bu seçenek diğerlerinin alternatifi olmamakla birlikte, azaltma, transfer etme veya kabullenme seçenekleri ile bir arada uygulanabilir. Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, olumsuz etkilerini azaltmak için bazı fırsatları değerlendirebiliriz. Diğer yandan, zaman zaman, faaliyetleriyle ilgili konularda, kurumun başarısını arttıracak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu tür fırsatların değerlendirilmesine ilişkin olarak, kurumun önceden bir stratejiye sahip olması ve bu doğrultuda eylemde bulunması, bu fırsatlardan azami ölçüde faydalanmasını mümkün kılar.

82 Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini
Risk yönetimi, bir kurumun mevcut organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilir. Risk yönetimi için ayrı bir kurumsal yapılanma gerekmemektedir. Kurumun mevcut yapısında yönetici konumda bulunan, özellikle belli kilit görevlerdeki kişiler, kendi birimleri için risk yönetimi ile de görevli hale gelirler. Kurumun büyüklüğü ve iştigal alanının niteliğine göre risk yönetimi açısından çok farklı şekillerde örgütsel yapılar da söz konusu olabilir. Risk yönetiminin tam anlamıyla yürütülebilmesi için, üst yöneticinin, sistemin işleyişini her an izleyip gerekli müdahalelerde bulunmasına yardımcı olacak iç denetçi ile, bağımsız bir bakış sağlayacak olan denetim komitesi türü birimlere de ihtiyaç vardır.

83 Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini
Kurumun her biriminde sürdürülen risk yönetimi sürecinin her aşamasında üst yönetim, sistemin işleyişini her an gözlemler ve gerektiğinde derhal soruna müdahale eder. Üst yönetim bu gözetim işlemini iç denetçi vasıtasıyla yerine getirir. Denetim komitesi ise, üyelerinin bir kısmı kurum dışından olması nedeni ile, biraz daha bağımsız bir bakış açısı ile risk yönetiminin işleyişini değerlendirir ve üst yönetime tavsiyelerde bulunur. Gerek iç denetçi gerekse denetim komitesi, yerine getirdikleri fonksiyonlar itibariyle üst yönetime, risk yönetimin işleyişiyle ilgili kalite güvencesi sağlarlar.

84 Görev ve Sorumlu(luk)ların Tayini

85 Üst Yönetici Üst yönetici, risk yönetimi yapısını şekillendiren ve uygulamayı izleyen kişidir. Üst yönetici, risk yöneticisini, risk yetkililerini ve risk sorumlularını belirler, risk yönetiminin genel işleyişine yön verir ve faaliyet raporunda risk yönetimine de yer verir. FTSO uygulamasında Başkan, uygulama düzeyinde risk yönetiminin içinde yer almaz fakat bütün süreci sürekli olarak izler. Risk yönetimiyle ilgili faaliyet sonuçları nihai olarak başkana iletilir ve başkan her güncellemede risk kütüğünü onaylar.

86 Risk Yöneticisi Risk lideri olarak da isimlendirilebilecek olan risk yöneticisi, risk yönetiminin işleyişinden sorumlu en üst düzeydeki kişidir. Risk yöneticisi, yöneticiden sonra gelen en üst düzey yönetici olabileceği gibi, üst yönetici, diğer üst düzey yöneticilerden birisini de risk yöneticisi olarak atayabilir. FTSO uygulamasında risk yöneticisi Genel Sekreterdir. Risk yöneticisi aşağıdaki görevleri yerine getirir. Risk yetkililerinin; Risklerin durumu, Risklerin önceliklerindeki değişimleri, Yeni riskler ve risk kaydından çıkan riskler ile,

87 Risk Yöneticisi Kontrol faaliyetleri konularındaki değerlendirmelerini inceler ve atılması gereken adımları belirler. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerekli gördüğünde Başkanı bilgilendirir.

88 Risk Yetkilisi Risk yetkilisi, kurumda, birbirine yakın belli ana fonksiyonları yürüten birimlerin kendisine bağlı olduğu üst düzey yöneticidir. FTSO’da genel sekreter yardımcısı düzeyindeki bir yöneticinin olması uygundur. Risk yetkilisi aşağıdaki görevleri yerine getirir: Risk sorumlularının; Koordine edilmesi, Değerlendirmelerinin incelenmesi, Mücadele yöntemlerinin izlenmesi,

89 Risk Yetkilisi Raporlarının incelenerek müzakere edilmesi,
Sonuçların risk yöneticisine rapor edilmesi, işlerini yapar. Risk sorumlularının yeni riskler hakkındaki önerilerini değerlendirir. Kontrol hatalarını araştırır. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi faaliyetlerini yürütür.

90 Risk Sorumluları Risk sorumlusu, belirli bir faaliyet alanındaki risklerin yönetilmesinden sorumlu kişidir. Üst yönetici tarafından atanan risk sorumlusu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: Risklerin durumunu sürekli olarak değerlendirir (ihtimal ve etkileri açısından), Riskleri azaltmak için risk yetkilisi ile birlikte gerekli kontrol faaliyetlerine karar verir ve bunları uygular, Kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını izler,

91 Risk Sorumluları Personelle iletişim kurarak yeni riskleri belirler,
3 ayda bir risk yetkilisine, risklerin durumunu rapor eder, Önemli kontrol aksaklıklarını risk yetkilisine iletir, Risklerin nasıl yönetildiği hususunda yıllık rapor hazırlar, Personelin faaliyetlerini risk yönetimi açısından izler ve değerlendirir.

92 Risk Kütüğü Risk kütüğü, kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyleri (önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir. Risk kütüğünün çok farklı şekillerde düzenlenmesi mümkündür. Aşağıda örnek bir risk kütüğü formatı yer almaktadır. Risk kütüğünün içeriği sabit ve değişmez olmayıp, ihtiyaca göre geliştirilebilen dinamik bir yapıya sahiptir.

93 Risk Kütüğü

94 Risk Kütüğünün Unsurları
Temel Riskler: Risk kütüğünün ilk sütununda, ilgili bölümde anlatıldığı şekilde tespit edilmiş olan, kurumun temel riskleri yer alır. Risklerin sıralanmasında ve gruplandırılmasında farklı ilkeler esas alınabilir. FTSO örneğinde fonksiyonel bir sınıflandırma esas alınmış ve ‘Dış Çevre’, ‘Süreç’, ve ‘Karar Süreci’ olmak üzere üç temel fonksiyon esasında riskler sınıflandırılmıştır. Bu üç ana fonksiyondan her bir gruba ait alt riskler, risk kütüğünde, ilgili grup altında sıralanmıştır.

95 Risk Kütüğünün Unsurları
Önemlilik Düzeyi: Riskin etki ve ihtimal düzeyinin, yukarıda belirtilen üçlü matrise göre tespit edilmesiyle ortaya çıkan önemlilik düzeyinin rakamsal ifadelerinin yer aldığı sütundur. Risk Sorumlusu: Her bir risk için belirlenmiş olan kontrol faaliyetini yürütecek olan yetkili kişilerin gösterildiği sütundur. Kontrol Faaliyetleri: Riskleri en uygun şekilde karşılamak için belirlenmiş olan faaliyetlerden oluşan sütundur. Değerlendirme: Kontrol faaliyetleri yerine getirildikten sonra, belirlenen dönemlerde, risk sorumlularının sonuçlara ilişkin bilgileri ve görüşlerini yazacakları sütundur. Risk sorumluları, uygulama sonuçları ile görüş ve önerilerinden oluşan değerlendirmelerine yer verecekleri için, bu sütun aynı zamanda risk yönetimindeki ilk raporlama aşamasıdır

96 Risk Kütüğünün Güncellenmesi
Risk kütüğü üst yönetici tarafından onaylanır. Bu belge, üst yönetimin kabul edeceği bir zaman aralığı esasında (en az üç ayda bir) sürekli güncellenir ve güncellenmiş hali de yine üst yönetici tarafından onaylanır. Bu yönleriyle risk kütüğü, risk yönetimi açısından kurumun en temel belgesidir. Risk kütüğünün güncellenmesi, dönem içinde, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ve sonuçlarına ilişkin bilgileri içerir. Kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde ne denli başarılı olunduğu, başarısızlıklar varsa bunların nedenleri, kontrol faaliyetinin uygulanması sonucunda varsa riskin durumundaki değişim (riskin derecesi azalmış veya risk olmaktan çıkmış olabilir), yeni riskler ile görüş ve öneriler, risk kütüğündeki değerlendirme sütununa yazılır.

97 Risk Kütüğü ve Risk Türleri
Temel olarak üç tür risk söz konusudur. Bunlar; (1) Risklere karşı hiçbir eylemde bulunulmamış olduğu durumdaki risk miktarını ifade eden ‘doğal risk’ (inherent risk) (risk yönetimi olsun veya olmasın her durumda risklere karşı birtakım önlemler alınmış olacağı için bu tamamen teorik bir durumdur), (2) Risklere karşı belli kontrol faaliyetleri yürütüldükten sonra arda kalan risk(ler)i ifade eden ‘artık risk’ (residual risk) ve (3) amaçlar açısından çok büyük sorun teşkil etmeyen ve bu nedenle razı olunabilecek riskleri ifade eden ‘göze alınabilen risk’ (risk appetite) dir.

98 Risk Kütüğü ve Risk Türleri
Göze alınabilen risk seviyesi, aynı zamanda risk kütüğündeki risklerin çekilmek istenilen seviyesi olabilir. Bu nedenle, eğer tercih edilirse, risk kütüğünde, her bir risk için göze alınabilen risk seviyesi de belirtilebilir. Örneğin risk kütüğümüzdeki bir numaralı risk için (1x1=1) seviyesini, herhangi bir kontrol faaliyetini yürütmemizi gerektirecek düzeyde önemli bir tehdit olarak görmüyorsak bu risk için göze alınabilir risk düzeyini bir (1) olarak gösterebiliriz. FTSO’da, temel risklerin yer aldığı kurumsal risk kütüğü dışında, kurum içindeki her birim, kendi konularıyla ilgili daha ayrıntılı riskleri izlemek amacıyla, risk kütüğü benzeri bir tablo düzenleyebilir.

99 Risk Yönetiminin İşleyişi
Riskleri yönetmek, risklerle mücadele etmek için temel yaklaşımları belirlemeyi, risk sorumlularını tayin etmeyi ve gerekli kontrol faaliyetlerini belirleyerek bunları hayata geçirme, sonuçları izleme ve gerekli mercilere rapor etmeyi kapsar.

100 Kontrolleri Uygulama ve Raporlama
Risk yönetimi ile, tanımlanmış, ihtimal ve etki düzeyleri belirlenmiş ve sorumluları tayin edilmiş her bir riskin, göze alınabilen seviyelere çekilmesi amaçlanır. Bunun için kurum yönetimi, gerekli kontrol faaliyetlerini belirler ve uygulanmasını sağlar. Her birimdeki risk sorumlusu, risk kütüğündeki kendi birimiyle ilgili riskler için belirlenmiş olan kontrol faaliyetlerini yürütür ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, belirlenen dönemlerde, risk kütüğündeki değerlendirme bölümünde açıklar.

101 Kontrolleri Uygulama ve Raporlama
Bu değerlendirmeler; kontrol faaliyetlerinin ne düzeyde yerine getirildiği, risklerin hala var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin önemlilik düzeylerinde değişiklik olup olmadığı, kontrol faaliyetlerinin yeterliliği, yeni kontrol faaliyetlerinin gerekli olup olmadığı, iç ve dış şartlardaki değişiklikler ve risk sorumluları ile ilgili son duruma ilişkin bilgileri içerir. Ayrıca değerlendirme bölümünde, kontrol faaliyetleri tam olarak yerine getirilememişse bunun hangi nedenlerden kaynaklandığı izah edilir. Kontrol faaliyetlerinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için önerilerde bulunulabilir. Raporlar, risk yöneticisinin koordinasyonunda, risk kütüğünün güncellenmesini sağlamak üzere, risk yetkilileri ve risk sorumluları tarafından her üç ayda bir düzenlenir. Risk kütüğünün güncellenmiş hali risk yöneticisi tarafından Başkanın onayına sunulur. Başkan yıl sonu faaliyet raporunda risk yönetimi hakkında değerlendirmelere yer verir.

102 İzleme, Değerlendirme ve Nihai Raporlama
Riskleri izleme ve değerlendirme, risklerdeki değişimleri ve kontrol faaliyetlerindeki gelişmeleri raporlamayı, gerektiğinde bütün süreci, ilk kurulumda olduğu gibi yenileyerek risk yönetim sürecinin işleyişini gözden geçirmeyi ve etkinliğinin ölçümünü kapsar. Yönetim, risk kütüğünde ne tür değişimler meydana geldiğinden ve risk yönetiminin ne ölçüde etkili olduğundan emin olmak için izleme ve raporlama sürecini işletir.

103 İzleme, Değerlendirme ve Nihai Raporlama
İzleme iki şekilde yapılabilir: Sürekli ve münferit izleme. Risk yönetiminin dinamik yapısı gereği bütün riskler sürekli olarak izlenebileceği gibi, duruma göre belli bir riskin tekil olarak ele alınması şeklinde münferit izleme de yapılabilir. İzleme ve değerlendirme, risk yetkilisi tarafından yürütülür. Risk yetkilisi bu işleri bir sekretarya aracılığı ile yürütür. Münhasıran bu iş için ayrı bir sekretarya oluşturulması gerekli değildir. Konuyla en alakalı birimden uygun görülen görevlilere, risk yönetimi sekretaryasını yürütme görevi de verilebilir.

104 İzleme, Değerlendirme ve Nihai Raporlama
Söz konusu görevliler, risk yöneticisi adına, risk kütüğünün güncellenmesi için risk yetkilileri ve risk sorumlularına çağrıda bulunur ve onlardan gelen sonuçların hepsini bir araya getirerek risk yöneticisinin değerlendirmesine sunar. Risk yöneticisi, risk yetkilileri ile birlikte gerekli değerlendirmeleri yaparak risk kütüğüne son şeklini verir. Güncellenmiş risk kütüğü üst yöneticinin onayına sunulur. Üst yönetici (Başkanlık Kademesi), güncellenen risk kütüğünü gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde değişiklikler yaparak risk kütüğünü onaylar. Üst yönetici, yıl sonu faaliyet raporunda risk yönetimi uygulamasına bir bölüm ayırır. Bu bölümde, kurumun karşı karşıya olduğu riskleri yönetmek için nasıl bir strateji izlendiği, ne tür sorunların yaşandığı, ne derece başarılı olunduğu ve risk yönetimi konusunda gelecek döneme ilişkin hedeflerin neler olduğundan bahsedilir.

105 Kalite Güvencesi Risk yönetimi dinamik bir yapı gerektirir. Bu yapıda, bir zamanlar etkin olan riskleri karşılama yöntemi etkinliğini kaybedebilir; kontrol faaliyetleri daha az etkili, ya da artık uygulanamaz duruma gelebilir; hedeflerimiz değişebilir. Bu tür değişimlerle karşılaşıldığında, yönetimin kendisini yeni şartlara uyarlaması gerekir. Risk yönetiminin kalite güvencesi, kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan sağlanabilir. Kalite güvencesi, kurum içinde yapılacak mülakatlar, odak grubu çalışmaları ve raporlarla sağlanabileceği gibi, kurum dışından profesyonel anlamda kalite güvencesi verebilecek kuruluşlardan hizmet temin edilmesi yoluna da gidilebilir.

106 Kalite Güvencesi Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan izleme ve değerlendirmelerin yanı sıra, iki yılda bir, risk yönetim yapısının ilk kurulumunda olduğu gibi iç ve dış koşullarımız yeniden gözden geçirilerek risk kütüğü tamamen güncellenir.

107 İletişim İyi bir risk yönetimi uygulaması için, üst yönetimden en alt kademelere kadar bütün kurum çalışanlarının, risk olgusu, risk yönetimi ve kurumsal riskler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu, bir kurumsal risk kültürünün gerekliliğine işaret eder. Bu kültürün oluşması, geniş kapsamlı bir eğitim çalışmasını gerekli kılmaktadır. FTSO risk yönetiminin kurgulanması ve uygulamaya başlatılması sürecinde, üst yönetim ile bir dizi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, risk sorumluları ve ilgili görevlilerle atölye çalışmaları yürütülmüştür. Devam eden süreçte, diğer personele yönelik, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları yapılması ve yine bu amaçla bazı broşürler hazırlanması planlanmıştır.

108 KRY’nin kurumsal değerlere katma değeri
Rekabet Gücü Avantajı ƒ Risk Yönetim Maliyetlerinin Optimize Edilmesi ƒ İş performansının iyileştirilmesi

109 Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları
• Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur • Zaman tasarrufu sağlar • Kaynak israfını önler • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar • Kişileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir • İş sürekliliği sağlanır

110 Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları
• Karar almanın ve planlamanın daha özenli hazırlanması ve daha emin temellere oturtulması, • Kârlılığın artması, • Sürprizlerin minimize edilmesi ve daha hazırlıklı olunması, • Stratejilerin daha sağlıklı belirlenmesi, • Yatırımcıların ilgisinin artması, • Daha etkin risk bilgisine daha çabuk ulaşılması, • Birimlerarası iletişimin ve işbirliğinin artırılması, • Fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, • Belirsizlikten ve değişkenlikten değer yaratılması, • Rekabet gücünün artması,

111 Kurumsal Risk Yönetiminin Faydaları
• Reaktif yönetim yerine proaktif yönetim yapılabilmesi, • Kaynakların daha etkin tahsisi ve kullanımı, • Sermayenin is birimleri arasında daha etkin dağılımının sağlanması, • Olayların daha iyi yönetilmesi ve zararlarının azaltılması, dolayısı ile riskin maliyetinin düşürülmesi (sigorta maliyetleri de riskin maliyeti kavramının kapsamındadır) • Menfaat sahiplerinin güveninin ve itimadının geliştirilmesi, • Kanun ve mevzuatlara uygunluğun sürekliliğinin sağlanması, • Performansın risk odaklı takip edilmesi, • Şirket kurumsal yönetiminin iyileştirilmesi.

112 Şirketlerin KRY’den elde ettikleri faydalar

113 KRY’nin Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar

114 ÖZET ve SONUÇ

115 ÖZET ve SONUÇ Yüz yüze gelinen yeni bir olay karşısında en doğru eylemlerde bulunmak, bu olayın olumsuzluklarını en aza indirip olumlu etkilerinden azami ölçüde istifade edebilmenin en iyi yolu, meydana gelmeden önce olayı tahmin etmek ve gerçekleşmesi halinde ona karşı yapılacakları önceden belirlemektir. Bu durumu konu alan risk yönetimi anlayışı, kural ve süreç odaklı bir yaklaşımdan sonuç odaklı bir yaklaşıma dönüşen yeni yönetim anlayışının hedeflediği başarılı yönetim yolunda yöneticilere önemli bir araç sunmaktadır. Risk yönetiminin en önemli konusu, risklere karşı en doğru kontrol faaliyetlerini belirleyip bunları en iyi şekilde uygulamaktır. Elbette ki bu, öncelikle risklerin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, sorumluların tayin edilmesi, sürecin işleyiş mekanizmalarının oluşturulması, işleyişin izlenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarını gerekli kılmaktadır. Bahsedilen hususlar, iyi bir iç kontrol sisteminin gerekliliğine işaret etmektedir. Zaten risk yönetimi birçok unsuru açısından, iç kontrol sisteminin bir parçasıdır.

116 Örnek: Uluslararası Uçak İmalat Şirketi

117 Örnek: Uluslararası Finansal Düzenlemeler Şirketi

118 Örnek: Uluslararası Enerji Şirketi


"KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Prof. Dr. RAMAZAN AKTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları