Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17 Aralık 2011 MURAT ÖZDAMAR SGK İl Müdür Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17 Aralık 2011 MURAT ÖZDAMAR SGK İl Müdür Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 17 Aralık 2011 MURAT ÖZDAMAR SGK İl Müdür Yardımcısı

2 SİGORTALI: Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kişilerdir. İŞVEREN: 5510 sayılı Kanun’un uygulanmasında 4 ncü maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. İŞVEREN VEKİLİ: İşveren adına ve hesabına işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. İşveren vekili bu Kanun’da belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur. ALT İŞVEREN : Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm ve eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir.

3 İŞYERİ: 5510 sayılı Kanun’un uygulanmasında, 4 ncü maddede belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerlerdir. KURUM: Sosyal Güvenlik Kurumu, ÜNİTE: Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri İDARE: İhale ve emanet yoluyla iş yaptıranları ve 5510 sayılı Kanun’un 90 ncı maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları, MESLEK MENSUBU: 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun’a göre, TSMMMO ve YMMO Birliğince ruhsat verilmiş çalışanlar kütüğüne kayıtlı SMMM ve YMMM’i,

4 İHALE KONUSU İŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ncı maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından ihale veya emanet suretiyle yaptırılan her türlü işi, ÖZEL BİNA İNŞAATI: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan bina inşaatlarını, ASGARİ İŞÇİLİK ORANI: Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için yapılacak incelemede dikkate alınacak oranı, ASGARİ İŞÇİLİK: Bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresini,

5 İNCELEME: İhale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesini, İLİŞİKSİZ BELGESİ: İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Ünitece düzenlenen soğuk damgalı belgeyi, İfade eder.

6 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI ASGARİ İŞÇİLİK DEVAMLI İŞYERLERİ İHALE KONUSU İŞ ÖZEL BİNA İNŞAATI

7 ASGARİ İŞÇİLİK Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır.

8 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Asgari işçilik uygulaması 01.01.1994 tarihi baz alınarak uygulanır. Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih)  İnşaatın bitiş tarihi  İnşaatın sınıf ve grubu  İnşaatın toplam alanı  Yapının tamamlanma alanı ve oranı  Uygulanacak birim fiyatı  Uygulanacak işçilik oranı’ dır.

9 İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ (FAALİYET SÜRESİ) Bir inşaatın 5510 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işverenin inşaatın bulunduğu çevredeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir.

10 İNŞAAT DOSYASI NE ZAMAN AÇILMALI? Bir inşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu anda inşaat dosyası kapatılmalıdır.

11 5510 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler." ibaresi mevcuttur.

12 Eğer işveren inşaat için işyeri bildirgesi vermezse Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 29. maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.

13 Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak BİLDİRGEDE YAZAN TARİH baz alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin bölgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır.

14 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının faaliyet sürelerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenlerden istenir, mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut olmadıkça, işverenlerin bu husustaki beyanlarına itibar edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgilerin tespiti Kurumca yapılır. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

15 İNŞAATIN SINIF VE GRUBU İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır.

16 Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenir. Mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut değilse işverenin beyanı kabul edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgiler Kurumca tespit edilir.

17 TOPLAM İNŞAAT ALANI İnşaat ruhsatında yer alan m² baz alınır. İnşaatın ruhsatnamesi yoksa inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca tespit edilir.

18 YAPININ TAMAMLANMA ORANI Yapımına çok katlı olarak başlanılan, ancak bir bölümü yapılan binaların bitirilen bölümleri için prim borcu bulunmadığına ilişkin belge istenilmesi durumunda, inşaatın tamamlanan kısmının toplam bina maliyeti içindeki % oranını gösteren tablo dikkate alınır.

19 Sıra NoİŞLERORANLAR I-BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR: A)Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil)5% B)Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak,26% C)Çatı,12% D)Doğrama (Komple) ve Sıvalar,14% E)Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik)18% F)Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya,7% G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, 18% 100% Ek 11 Tablosu

20 Sıra NoİŞLERORANLAR II-(BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) 7% B)Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)15% C)Birinci Katın İkmalinde,17% D)Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil)8% E)Bütün Doğramaların İkmalinde,14% F)İç Sıvaların İkmalinde,6% G)Tesisatın İkmalinde,15% H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,9% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 9% 100% Ek 11 Tablosu

21 Sıra NoİŞLERORANLAR III-BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A)Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar)6% B)Zemin Katın İkmalinde,15% C)Birinci Katın İkmalinde,12% D)İkinci Katın İkmalinde,12% E)Çatının İkmalinde,7% F)Doğramaların İkmalinde,13% G)İç Sıvaların İkmalinde,5% H)Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde,14% İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,8% J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, 8% 100% Ek 11 Tablosu

22 Sıra NoİŞLERORANLAR IV-IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, 22% B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, 15% C)Betonarme Tavan ve Saçaklar,14% D)Çatı,8% E)Doğrama, (Komple)11% F)İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat13% G)Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar,6% H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler, 11% 100% Ek 11 Tablosu

23 Sıra NoİŞLERORANLAR V-BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR: A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) 20% B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) 12% C)Birinci Katın İkmalinde,14% D)Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil)6% E)Bütün Doğramaların İkmalinde,13% F)İç Sıvıların İkmalinde,5% G)Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde,14% H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında,8% İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, 8% 100% Ek 11 Tablosu

24 Sıra NoİŞLERORANLAR VI-BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA: A)Bodrum İkmalinde,15% B)Zemin Katın İkmalinde,9% C)Birinci Katın İkmalinde,9% D)İkinci Katın İkmalinde,10% E)Çatı İkmalinde,5% F)Doğramaların İkmalinde,14% G)İç Sıvaların İkmalinde,5% H)Tesisat ve Teçhizat İkmalinde,15% İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boya,8% J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında 10% 100% Ek 11 Tablosu

25 Sıra NoİŞLERORANLAR VII-FAZLA KATLI BİNALAR: A) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) 45% B)Çatı, (Oluklar Dahil)5% C)Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple)15% D)Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar,25% E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, 10% 100% Ek 11 Tablosu

26 UYGULANACAK İŞÇİLİK ORANLARI 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren SSİY uyarınca; asgari işçilik oranları; Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak, Tebliğ ile kamuoyuna duyurulacaktır. Asgari İşçilik Tespit Komisyonu'nun görevleri Kanunda; asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması olarak belirlenmiştir.

27 Sıra No İ Ş K O L UOran % 1 (Ağaçlı) Telefon Direklerinin Bakımı ve Emprenyesi 15 2 Açık ve Kapalı Alanlarının İlaçlanması 25 3 Açık Yüzme Havuzu İnşaatı ( Seramik Kaplamalı) 10 4 Açık Yüzme Havuzu İzolasyonu ve Filtrasyonu Tesisatı İnşaatı 10 5 Adi Kaldırım Döşeme İşleri 28 6 AG-OG Elektrik Tesisi Bakımı,Onarımı ve Ağaç Direklerin Emprenyesi 9 7 Agrega Kurutucu (Dreyer) Yapımı ve Yerine Montajı 30 8 Ağaç Budama İşi 45 9 Ağaç Dikimi 40 10 Ağaç Kesimi (Çalı ve Çırpının Temizliği) ve Yükleme İle Nakliyesi 15 11 Ağaçtan Kozalak Toplama (Fidan Üretim Çalışmalarında) 40 12 Ahşap Palet İmali 10 13 Ahşap ve Polyester Su Soğutma Kuleleri İnşaatı a) SKA-6 VE SKA-33 Model Kulelerde 6 b) SKC-5 VE SKC-20 Model Kulelerde 5 14 Akaryakıt Boru Hattı Hatlarının Onarımı 15 Akaryakıt Boru Hattı İnşaatı 7 16 Akaryakıt Depolama Tankları Tesisi 9 17 Akaryakıt Pompa İstasyonu İnşaatı 9 18 Akaryakıt Tankları Katodik Koruma Tesisi 9 19 Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (0G) Elektrik Şebekelerinin Tesis ve Tevsii İşleri 5 20 Alkol Tankı ve Sundurma Yapımı 9 21 Alt Temel Malzeme Temini ve Yola Nakli 4 22 Alt Yapı Galeri İnşaatı 12 23 Alüminyum Camekan ve Asma Tavan Yapımı 12 24 Alüminyum Pencere Doğrama Yapılması 16 25 Ameliyathane İnşaat İşi 7 26 Amfi-Tiyatro Çevre Düzenlenmesi 8 27 Anten Direğinin Boyanması (Verici İstasyonu) 12 28 Antik Köprü Onarımı ve Restorasyonu (Mermer Kaplamalı) 40 29 Apron Betonu ve Derz Dolgu Onarımı 4 30 Arazi Hazırlığı (Fidan Üretim Çalışmalarında) 6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 31Arazi Sulaması40 32Arıtma Kollektörlerinin Temizliği25 33Asansör Revizyonu12 34Asansör Tesisatı7 35Asfalt-Beton Yol Bakım-Onarım İşi a) Makinalı10 b) Makinasız20 36Asfalt Kaplama İşleri4 37Asfalt Mıcır Temini ve Nakli ( Hazırlanması Dahil )11 38Asfalt Plenti Alt Yapı İnşaatı (Betonlama)8 39 Asfalt Plentinin Isıtma Sisteminin Buharlı Sistemden Kızgın Yağlı Sisteme Dönüştürülmesi İle Anılan Kazanın Yapımı ve Montajı18 40 Asfalt Tesisleri ve Plenti İçin Paket Tip Kızgın Yağ Kazanı Yapımı ve Montajı15 41 Asma Fan Galerisi Betonlanması, Aspiratör Binası İnşaatı ve Saha Tanzimi9 42Aşı Çalışması (Fidan Üretim Çalışmalarında)20 43Atık Su Kanalı Islahı İnşaatı10 44Atıksu Arıtma Tesisi İşi7 45Ayçiçeği Boşaltılması a) Makinalı10 b) Makinasız35 46Bakım ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)30 47Bakım ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)6 48Bakır Cevheri Üretimi ve Nakli7 49Baks İnşaatı10 50Baks Temizlenmesi50 51Balık Yavru Üretim Tesisi İnşaatı10 52Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı İnşaatı8 53Banka Binasının Tadilatı ve Dekorasyonu10 54Baraj Geçici Pompa İstasyonu İnşaatı5 55Baraj Onarımı a) Makinalı9 b) Makinasız15 56Barajlar ve Hidro Elektrik Santralları4 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

28 Sıra No İ Ş K O L UOran % 57 Beton Bordür İmali 5 58 Beton Büz İmalatı 5 59 Beton Kaldırım İnşaatı 7 60 Beton Kaplama İşleri (Yol) 6 61 Bina Doğrama ve Sıva İşleri 15 62 Bina İçinde Yangın Şebeke Hattı (Elektrikli) Kullanma Suyu İnş. 10 63 Bina İnşaatı : a) Yığma Veya Betonarme Karkas (Geleneksel) 9 b) Yarı Prefabrik (% 50'ye Kadar) 7 c) Tam Prefabrik ( %50'den Fazla) 6 64 Bina Kapı ve Pencere Korkuluklarının Yapımı 10 65 Bina Onarımları Kalorifer Tesisatı Onarım İşleri 10 Elektrik Tesisatı Onarım İşleri 12 Sıhhi Tesisat Onarım İşleri 12 Havalandırma ve Klima Tesisatı Onarımı İşleri 13 Müşterek Tesisat Onarımı İşleri 12 Çeşitli Bina Onarımı İşleri 15 66 Bina Yıkımı 20 67 Binalarda Marley Değişimi 15 68 Binaların Doğalgaza Dönüşümü a) Daire Kombili 8 b) Apartman Kazanlı 10 69 Binanın Boya,Badana ve Onarımı 15 70 Binanın Dış Cephesine Mastik Yapılması 14 71 Binanın Dış Cephesinin Mermer Mineralit İle Kaplanması 16 72 Binanın Dış Cephesinin Tadilatı 16 73 Binaya Topraklama ve Paratöner Takılması 10 74 Biyolojik Arıtma Tesisi 9 75 Bordür,Banket,Tretuvar ve Asfalt Temizliği (Makinalı) 10 76 Bordür-Tretuvar ve Müteferrik Yol İnşaatı (Üçü Birlikte) 9 77 Boya ve Badana İleri (Bina) 18 78 Buhar Santrali (Komple) 10 79 Buharlı Kazan Onarımı 12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 80 Cadde ve Sokakların Baca ve Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi15 81Cam Sera İnşaatı9 82Cami Minaresi İnşaatı a) Malzemeli Betonarme10 b) Malzemeli Yontma Taş20 83Cami Onarımı20 84Cevher Arama ve Çıkarma İşi (Makinalı)5 85Çamaşır ve Bulaşık Yıkama İşleri20 86Çarşı Onarım İşi12 87Çatı Onarımı15 88Çatı Yenileme İnşaatı15 89Çatıların Alüminyum İle Kaplanması9 90Çatının,Çatı ve İniş Oluklarının Temizliği (Makinasız)35 91Çelik Borulu Sulama Kanalının Onarımı12 92Çelik Çatı Onarımı15 93Çelik Konstrüksiyon Bina Hangar, Fabrika Vb.9 94Çelik Silo Boyanması a) Makinalı16 b) Makinasız30 95Çeşitli Saç Kaporta Kaynak ve Pres İmali10 96 Çevre Duvarının Harpuştasının Mozaik Kullanılarak Onarımı (Yapımı)14 97Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatılması20 98Çevre Nöbetçi Kuleleri Onarımı10 99 Çıkan Malzemenin İşverene Verilmesi Koşuluyla Fabrikanın Yıkımı ve Sökümü23 100Çimento Değirmeni Boyun Yataklarının Yağlanması30 101 Çimento Fabrikalarında Paketleme İşi 35 (Çimentoların Torbalanması ve Silolara Doldurulması İle İstiflenmesi (Makinasız) 102 Çimento Fabrikalarının Soğutma Kulesine Elektro Filtre Vantilatörü Takılması İle 10 Baca Tesisi İşi 103Çimento Fabrikalarının Soğutma ve Kovalı Bantlarının Bakımı30 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

29 Sıra No İ Ş K O L UOran % 104 Çimento Silosunun Taban ve İç Yan Cıdar Temizliği 35 105 Çocuk Parkı Düzenlenmesi 15 106 Çok Katlı Otopark Kalıp-Beton İşi 16 107 Çöp Toplama (Makinasız) ve Nakliye 30 108 Dekorasyon İşleri 11 109 Demiryolu Alt Geçit ve Çevre Yolları Kavşak Düzenleme İşi 10 110 Demiryolu Alt Yapı İnşaatı 6 111 Demiryolu, Travers ve Ray Ferşi 8 112 Deniz Tahkimat İnşaatı 8 113 Denizaltı Akü Şarj Sistemleri İnşaatı 8 114 Denizaltı İskelesi İnşaatı 6 115 Dere Onarımı (Sel Hasarlı) a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 116 Dere Temizliği a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 117 Dolgu Savak İnşaatı a) Makinalı 6 b) Makinasız 9 118 Dolu Hendeklerin ve Tıkalı Sanat Yapılarının Temizlenmesi 35 119 Döner Fırının Tuğlalarının Sökülmesi ve Örülmesi 35 120 Drenaj Kanalı İnşaatı 10 121 Drenaj ve Kurutma İşleri 6 122 Duvar İnşaatı Kargir -Taşduvar 18 Beton - Betonarme 9 123 Duvar Üzerine Demir Korkuluk Yapılması 12 124 E.N.Hattında Boşa Çıkan Direk ve Tellerin Demontajı, İstiflenmesi İle Nakliyesi a) Makinalı 8 b) Makinasız 20 125 Eğitim ve Dinlenme Tesisi İnşaatı 9 126 Ekim ( İşçi İle ) (Fidan Üretim Çalışmalarında) 40 Sıra No İ Ş K O L UOran % 127Ekim ( Makinalı ) (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 128El İle Ot Çapalanması ve Biçilmesi35 129El ve Kompresörle Kazı Yapılması İşi25 130Elektrik Ana Besleme Hatlarının Onarımı10 131Elektrik Ana Dağıtım Panolarının Tadilatı12 132Elektrik Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panolarının Yapımı10 133 Elektrik Enerji Temini İşi (Enerji Nakil Hattı) TRP (Trafo İstasyonu) AGŞ (Alçak Gerilimli Elektrik Şebekesi)8 134Elektrik Motoru ve Blover Montajı10 135Elektrik Sisteminin Enterkonekte Sisteme Bağlanması İşi6 136Elektrik Tesisatı (Bina)10 137Elektroliz Hücresinin Komple Refrakter Örümü İşi13 138Elektropompaj Tesisatı İnşaatı5 139Elevatör ve Benzeri Sistem İle Tahmil Tahliye İşleri8 140Endeks Okuma İşi30 141Endüstri Tesisleri İnşaatı B.A. Silolar İnşaatı8 B.A. Soğutma Kuleler ve Bacalar İnşaatı10 Teknolojik Montajlar13 142Enerji Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel Çekimi Yok) Beton Direk (Direk İmali Fabrikasyon)5 Kaynaklı Demir Direk8 Galvanizli, Civatalı, Demir (Çelik) Direk ( Direk İmali Fabrikasyon6 143Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi6 144Esanjör Dairesinin Onarımı10 145Eskavatör İle Kömür Kurutma ve Kırma İşleri (Makinada)3 146Eski-Eser Görünümlü Bina İnşaatı25 147Et ve Süt Entegre Tesisi İnşaatı ve Montajı9 148Fabrika Binaları İnşaatı8 a) Tam Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı6 b) Yarı Prefabrik Fabrika Bina İnşaatı7 149Fabrika Elektrik Kuvvet Tabloları İmal ve Montajı4 150Fabrika Elektrik Kuvvet Tesisat İnşaatı4 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

30 Sıra No İ Ş K O L UOran % 151Fidan Dikimi ve Dikenli Tel Çekimi9 152Fidanlık Bakımı İşi45 153Fileli Servis Peçetesi Yapımı20 154Fırın İnşaatı (Ateş Tuğlası ve Harç Kullanılarak)20 155Fıskiyeli Havuz İnşaatı15 156Fosseptik ve Rögar Onarımı25 157Fotosel Kapı Yapımı9 158Futbol Sahasının Çimlendirilmesi10 159Futbol Sahasının Çimlendirilmesi ve Dolgu Tribün İnşaatı15 160Galvanizli Direk İmali, Montajı ve Tel Çekimi İşi8 161 Gemi Onarımı (Kaynak ve Elektrik İşleriyle Boyama,Raspalama ve Çapaklama İşleri) 15 162Gemilerin Temizliği İşi20 163Göletler4 164Gözetleme Kulesi10 165Granit Döşeme Kaplama İşi15 166Grodoni Teras Yapımı40 167Haddehanelerin Bakımı ve Onarımı (Makinalı ve Malzemeli)12 168Hait Onarım (Elektronik Data Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi)6 169Halı Saha ve Sosyal Tesisi Yapımı10 170Halı Sahaya Halı Döşenmesi (Malzemeli)12 171Halı Spor Sahası Yapımı (İnşaatı)10 172Ham Petrol Boru Hattı ve Atık Su Sistemi İnşaatı8 173Hamam Onarımı15 174Hammaliye İşi (Tahmil-Tahliye-İşçilik Ağırlıklı)40 175Hangar Kapısı ve Apron Kaplama İşi6 176Harita Alımı İşleri14 177Hasarlı Oto Korkuluklarının Tamiri ve Yollara Montajı9 178Hastane Oksijen ve Elektrik Tesisatı İşi10 179 Hava Alan, Havuz Rehabilitasyon İşi (Apron Rehabilitasyonu) 4 180Hava Alanı Pat Sahalarının Onarımı7 181Hava Meydanları İnşaatı7 182Hava Radar İkmal İnşaatı7 183 Hava Üssü Kaplamalı Sahaların Onarımı ve Ana Pistte Grooving İşleri 4 Sıra No İ Ş K O L UOran % 184Hava Üssü Taksi Yolu Banket Restorasyonu İnşaatı5 185Havaalanı Kule İnşaatı a) Radar ve Haberleşme Sistemi Dahil5 b) Radar ve Haberleşme Sistemi Hariç9 186Havai Hat Demontaj İşi15 187Havai Hat Toplanması a) Makinalı6 b) İnsan Gücü20 188Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)8 189Hayvan Barınaklarının Onarımı15 190 Helezonik Engel Telinin Montajı (Tel Çekimi) (Tel İdareye Ait) 25 191 Her Türlü Stablize İşleri (Hazırlama,Nakil,Figüre,Serme,Sıkıştırma) 4 192 Her Türlü Yapı Restorasyon İşleri (Cami,Minâre,Türbe,Çeşme Vb) 25 193 Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı ( Kapak, Cebri Boru Vb.) 12 194 Hidrofor Sistemi İle Su Deposu İnşaatı ve Ana Dağıtım Borularının Değişimi 12 195Hizmet Binası İle Çevre Temizliği (Makinasız)35 196Islak Hacimler Onarımı15 197İçme Suyu Abone Bağlantısı15 198İçme Suyu Borularının Onarımı12 199İçme Suyu Elektrik Tesisi İşi6 200İçme Suyu İnşaatı6 201İçme Suyu Kaçak Tespit Çalışmaları12 202İçme Suyu Katodik Koruma Tesisi İşi6 203 İçme Suyu Toplama Odasında Kaptaj, Drenaj ve Tesisat Montajı İşi 9 204İçme Suyu, Arıtma Tesisi İnşaatı15 205İglo Tipi Cephanelik İnşaatı7 206İhata ve İstinat Duvarları İnşaatları a) Kargir18 b) Beton ve Betonarme9 207İlave Usturmaca İnşaatı5 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

31 Sıra No İ Ş K O L UOran % 208İplik ve Elyaf Ünitesine Boru ve Makina Montajı13 209İskele Onarımı7 210İstinat Duvarı Onarımı a) Kargir18 b) Beton ve Betonarme9 211 İşçi Gücü İle Canlandırma Kesimi Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 212 İşçi Gücü İle Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarından) 40 213Jeotermal Su Üretim ve Taşıma Hattı7 214 Jeotermal Su Üretimi, Jeotermal Isıtma ve Su Soğutma Sistemi İnşaatı 15 215Kale Onarımı25 216Kalorifer Kazanlarının Fuel-Oil Sisteme Dönüştürülmesi10 217Kalorifer Tesisatı (Bina)7 218Kalorifer Tesislerinin Bakımı,Onarımı ve İşletilmesi30 219 Kalorifer Yakımı (İşin Sözleşmesinde Çalışacak İşçi Sayısı Belirlenmemiş İse) 40 220Kanalizasyon İnşaatı8 221Kanalizasyon Onarımı30 222Kanalizasyon Temizliği (Makinasız)35 223Kanalizasyon ve Fossepdik Tesisi İnşaatları8 224Kanalizasyon ve Rögarların Bakımı Vs Onarımı20 225Kapalı Garaj İnşaatı9 226Kapalı Spor Salonu İnşaatı9 227Karayolunun Kışlık Bakımı ve Temizliği15 228Katı Atıkların Düzenli Depolama Alanı İnşaatı (Makinalı)8 229Kavşaklarda Havuz Yapılması15 230Kaya Dolgu İşi6 231Kazan Dairesi Tesisatı ve Brülör Onarımı İşi10 232Kesici Ölçü Kabini Montajı6 233Keson Kuyu Açılması İşleri30 234Kompanzasyon Tesisatı İnşaatı3 235Kömür İstihsali (Makinalı)3 236Kömürlerin Kırılması,Elenmesi İstiflenmesi,Taşınması13 Sıra No İ Ş K O L UOran % 237Köprü İnşaatları a) Betonarme Köprü9 b) Çelik Köprü10 c) Kargir Köprü18 238Köprü Korkuluklarının Yıkanması Temizliği (Makinasız)30 239Lambrilerin Bakımı ve Onarımı15 240Liman Mendirek Onarım İnşaatı15 241Limanlar ve Barınaklar İnşaatı6 242 Mahalle Ana Arterlerinin Vakumlu Süpürge İle Süpürülmesi {Makinalı) 10 243Mahalle Meydanı Düzenleme ve Çeşme İnşaatı8 244 Mahalle ve Sokakların Temizlenmesi ve Çöplerin Toplanması İlenakliyesi (Makinalı) 20 243Makinalı Kazı ve Dekapaj İşleri3 246Merdiven Basamaklarının Karo İle Kaplanması15 247 Mevcut Bina Yangın Merdiveninin Yeniden Yapılması ve Merdivene Açılan Yerlere Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması 12 248Mezar İnşaatı9 249Misafirhane Tesisi İşleri (Dekorasyon)10 250Mlüşavirlik ve Proje Hizmetleri26 251Müşterek Tesisat (Bina)8 252Nakliye İşleri4 253Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları6 254Ocaktan Dolomit Veya Kuvarsit Temini6 255 Ocaktan Taş Çıkarma, İşyerine Nakli ve İşyerinde Makinasız Kırılması 21 256Ocaktan Taş Çıkarma, Makina İla Kırılması ve Yerine Nakli11 257Odun Yükleme, Boşaltma ve Nakliyesi8 258Organize Sanayi Bölgesi Veya Toplu Konut Alt Yapı İnşaatı15 259Orman Erozyon Kontrolü İnşaatı35 260Orman İçi Ağaçlandırma (İşin Bir Bölümü Makinalı)10 261 Orman Sahasının Fidan Dikimine Elverişli Hale Getirilmesi (Diri Örtü Temizliği, Yangın ve Emniyet Yolu İle Toprak İşleme İşleri-Makinalı) 6 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

32 Sıra No İ Ş K O L UOran % 262Orman Ürünlerinin Depoda İstifi (Makinalı)10 263 Ot Alma, Çapa Sürgün Kontrolü Bakım İşi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 30 264Ot Biçilmesi (Makinalı)10 265 Ot Ekimi, Tohum Ekimi (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında) 25 266Ot ve Sap Balyalama İşi10 267Oto Korkuluk Montajı7 268Otobüs Durağı İnşaatı12 269Otomatik Kapı Montajı10 270Otopark Yapılması12 271Öğrenci Sıra Yapımı İşi15 272Ön Arıtma Tesisi9 273 Ön Cephelerde Bina Çelik Makaslarının Boyanması (İthal Boya İle) 7 274Paratoner İnşaatı7 275Park Alt Yapı İnşaatı15 276Park Havuzu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi18 277Park ve Bahçenin Düzenlenmesi ve Bakımı25 278Park Yapımı15 279Parke Kaldırım Döşeme İşleri18 280Parkların Bitkisellerinin ve Tesisatlarının Bakımı ve Onarımı30 281Pazar Yeri Tadilat İşi7 282Plastik İmalat ve Isı Yalıtımlı Panel İle Cephe Kaplama İşi12 283Plexglas Yemek Masası Üstü Yapımı ve Montajı10 284Portatif Tribün İnşaatı10 285Ptt.Radyoling Plon İnşaatı10 286Rafineri Su Hatlarının Bakım ve Onarımı12 287 Rafineri Tankının Gövde Saçlarının Değiştirilmesi İle Kumlama ve Boyanması İşi (Malzeme Dahil) 15 288Rafineri ve Petrokimya Tesisleri9 289 Rafineride Ki Asit ve Kostik Sahalarının Anti Asit Malzeme İle Kaplanması 12 290Rafinerinin Kuvvet Santralinin Eski Kazanlarının Sökümü İşi23 291Refüj Aydınlanma Direklerinin (Beton) Değişimi6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 292 Refüj Bordürü Dizilmesi ve Refüj Toprağının Nakli ve Düzeltilmesi 9 293Refüj İnşaatı7 294Regülatörler12 295Renk Değişimli Süs Havuzları İnşaatı8 296Renkli Özel Kilit Taş Yapımı İşi25 297Repikaj (Fidan Üretim Çalışmalarında)30 298Restaurant Kafeterya İnşaatı9 299Rıhtım İnşaatı İle Dolgu İşleri7 300 Sabit Asfalt Tankları,Boru Yapımı ve Bunların İzolasyonu İşleri 10 301 Sac Bacaların Temizliği (Yatay Boruların Sökülmesi, Temizlenmesi, Yağ ve Ziftlerin Yakılması İle Yerine Montajı) 30 302Saha Tanzimi ve Betonlama İşleri8 303Sahil Kollektör Temizliği ve Onarımı30 304Sahil Yolu Bölgesinin Anroşman İnşaatı8 305Saman Balyalama İşi15 306Sanat Yapıları (Menfez Geçitler,İstinat Duvarı, Tahkimat Vb)9 307Selevir Sulamasının Bakımı ve Onarımı a) Makinalı10 b) İnsan Gücü İle20 308Seramik Dekorlama İşi a) Fabrikasyon Seramik Kullanılırsa10 b) Sanatsal Seramik Kullanılırsa25 309Sert PVC Profil İle Isıcam Takılması10 310Sifonlar12 311Sıhhi Tesisat (Bina)9 312Silis (Döküm) Kumunun Temini ve Nakli8 313Sinyalizasyon Tesisi İşleri7 314Soğuk Hava Deposu İnşaatı7 315 Söküm ve Ambalajlama (İşçilik + Makinalı )(Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 25 316 Söküm ve Ambajlama ( Makinalı ) (Fidan ve Üretim Çalışmalarında) 15 317Spor Tesisi İnşaatı25 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

33 Sıra No İ Ş K O L UOran % 318Su Artıma Tesislerinin Tadilatı10 319Su Borusu Paket Tipi Buhar Kazanının Onarım İşi15 320Su Borusu (PVC Boru İle) Döşenmesi İnşaatı6 321Su Deposunun Bakımı ve Onarımı12 322Su İsale Hattı İnşaatı6 323Su Kulesi Onarımı15 324Su Soğutma Kulesi İmalatı ve Montajı6 325Su Sondaj ve Enjeksiyon İşleri6 326Su Tankı İmalatı11 327Su Tasfiye Tesisi ve Su Deposu İnşaatları11 328Su Yolunun Temizlenmesi (İnsan Gücü İle)50 329 Sulama Şebekesi ve Regülatör İnşaatı (Klasik Sistem Makinalı) 12 330Sulama Tesisi Veya Kanalı İnşaatları a) Klasik Sistem12 b) Borulu Sistem10 c) Kanalet Sistemi9 d) Sprinker Sistem9 331Suni Çim Saha İnşaatı10 332Sur Onarımı, Restorasyonu İle Çevre Düzenlemesi25 333 Superfosfat Fabrikası NPK-1 Tesisi İlave Elek İmal ve Montajı 10 334Şehir Eıektrik Tesisatı İnşaatıı ( Köy Kasaba Dahil) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)6 b) Kaynaklı Demir Direkli8 335Şehir Havagazı Tesisatı İnşaatı10 336Şehiriçi Ankesör Kabini Yapımı12 337 Şehiriçi Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı (%50'ye Kadar Malzemeli) 10 338Tahmil Tahliye İşleri (Karada ve Limanda) a) İnsan Gücü İle Makinasız40 b) Makinalı7 339Tank Boyama ve Temizleme İşi10 340Taş Bordür İmali40 341Taş Kırma İşleri a) Makinalı6 b) Makinasız40 Sıra No İ Ş K O L UOran % 342Taş Ocaklarında Galeri Açılması (Makinalı)8 343 Teknolojik Kalıplı ve Hazır Betonlu Prefabrik Elemanlı Su Arıtma Tesisi Pompa İstasyonları ve Yaklaşım Yolları İnşaatı 6 344Tel Örgü İşleri (Kafes Tel Vb)9 345Telefon Santral Binalarının Elektrik ve Çevre Topraklama İşi10 346Telekominikasyon Tesisi İşleri5 347Televizyon Kulesi İnşaatı9 348Temel Kazık İşleri (Fore, B.A.Çakma,Çelik)6 349Tenis Kortu Sahası Yapımı10 350 Terma, Plastik Boya İle Yol Çizimi ve Soğuk Yol Çizgi Boyasının Silinmesi, a) Malzeme Makina Dahil6 b) Malzeme ve Makina Hariç25 351Termik Santralin Kazan Dairesinin Yenilenmesi (Revizyonu)10 352Termik Santralinin Kömür Kanallarının Onarımı8 353Termik Santrallar İnşaatı a) Komple İnşaat8 b) Elektro Mekanik Techizat Montajı10 C)Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri8 354Terzilik İşleri20 355Tohum Çıkarma (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 366Tonos Yapımı İşi10 357Toprak Yüzeyli Antreman Sahası İnşaatı12 358Tören Alanının (Zemin) Mermerle Kaplanması.10 359 Trafik İşaret Levhaları İçin Taşıyıcı Ünite (Portik) Direk Yapılması ve Montajı a) Makinalı5 b) Makinasız14 360Trafo Merkezleri Montajı a) Bina Tipi6 b) Direk Tipi8 c) Şalt Tesisi7 361Tretuvar Onarımı14 362Tribün İkmal İnşaatı (Betonarme)12 363Tuz Yığın Yeri Islahı15 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

34 Sıra No İ Ş K O L UOran % 364Tünel İçine Seramik Kaplama İşi a) Malzemesiz30 b) Malzemeli10 365Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılan Bina İnşaatı7 366Tüneller ve Metrolar a) 10 M2 Küçük Alanlar9 b) 10 M2 Büyük Alanlar5 367Tüp ve Kap Doldurma (Fidan Üretim Çalışmalarında)25 368 Tütün Yükleme, Nakli ve Boşaltılması İşi (Yükleme İnsan Gücü İle) 25 369TV.Binası ve Stüdyo İnşaatı8 370Uzay Sistemli Çelik Çatı İnşaatı15 371Ürün Silosunun İç Yüzeyinin Kumlanması ve Boyanması15 372Varyant Yol İnşaatı5 373Yağmur Oluklarının Onarımı15 374Yağmurlama Sistemi İle Hububat Sulaması9 375Yağmur Suyu Baksı Deplase Hattı İnşaatı10 376Yalıtım (İzolasyon) İşleri12 377Yangın Alarm Tesisinin Yenilenmesi10 378Yangın Havuzu İnşaatı9 379Yanık Orman Sahasının Örtü Temizliği20 380Yapıların Restorasyonu25 381Yaya Ulaşım Bölge Düzenlenmesi İşi14 382Yemek (Tabldot) İşleri20 383Yemekhane Tanzimi İşi15 384Yer Üstü Geniş Hat Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi7 385Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, Telefon Vb.) a) Makinalı3 b) Elle (Makara)6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 386Yeşil Alanların Bakımı ve Gübrelenmesi12 387Yol Aydınlatılması İşi10 388Yol Bakım,Onarımı ve Müteferrik İşler7 389 Yol Çevre (İstinat) Duvarı İnşaatı, Aydınlatma ve Dolgu İşleri 12 390Yol Çevresi Yeşil Alanlarının Düzenlenmesi25 391Yol İnşaatı4 392Yol Şebeke Planı25 393Yol Tamiratı7 394 Yol, Yağmursuyu, Istinat Duvarı, Asfalt ve Yaya Kaldırımı Düzenleme İnşaatı 12 395Yolcu Gemisi Tatlı Su Tanklarının Boyanması15 396Yollara Asfalt Yama İşleri a) Malzemeli7 b) Malzemesiz15 397 Yollara Izgara Yapılması, Asfalt Dökülmesi İle Tretuvar ve Düzenleme İnşaatı 9 398Yollara Kardireklerinin Dikimi a) Makinalı5 b) Makinasız20 399Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple) a) Beton Direkli (Direk İmali Fabrikasyon)6 b) Kaynaklı Demir Direkli8 c) Galvanizli Civatalı (Demir) Çelik Direkli (Direk İmali Fabrikasyon) 7 400Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı10 16-192 Ek Sayılı Genelge Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

35 Sıra No İ Ş K O L UOran % AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1Ağaç dikimi (makinasız)40 2Ağaç dikimi (makinalı)10 3Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız)20 4Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı)10 5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30 6Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı)7 7Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı - arazöz)6 8Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız)35 9Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı)10 Ağaçtan kozalak toplama40 11Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı)6 12Arazi sulaması (işçi ile ark açarak)40 13Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)10 14Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)9 15Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı)7 16Aşı çalışması40 17Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)40 18Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı)10 19Biçer Döver ile hasat8 20Budama işi (makinasız)45 21Budama işi (makinalı)15 22Çobanlık Hizmetleri35 23Bank ve çöp kovası imalat ve montajı10 24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 6 25Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız)40 26Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı)10 27Fidan Dikilmesi a) Fidanların İdarece verilmesi halinde30 b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde9 28Fidanlık bakım işi40 29Futbol sahası çimlendirilmesi işi15 30Halı döşenmesi (spor sahalarına)12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 31İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile)25 32 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8 33Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı)10 34Ot - saman - sap balyalama işi (makinalı)10 35Ot alma - ot biçilmesi (makinasız)40 36Ot alma - ot biçilmesi (makinalı)10 37 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10 38 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7 39Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması20 40Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)40 41Süt Sağımı a) Makinasız30 b) Makinalı6 42 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı) 25 43 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 15 44Şelale inşaatı10 45Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız)25 46 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız) 25 47 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı) 10 48Teraslama (makinasız)35 49Teraslama (makinalı)10 50Yanık orman sahası örtü temizliği20 51Fidanların araziye dağıtımı25 52Çalı dikimi a)Çalı idarece verilirse30 b)Çalı yükleniciye ait ise9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

36 Sıra No İ Ş K O L UOran % AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ 1Akaryakıt depolama tankları tesisi9 2Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı9 3Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya9 4Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli)8 5 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12 6Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil)12 7Rafineri ve petro kimya tesisleri9 8Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı (komple)6 9Akaryakıt boru hattı inşaatı (komple)6 10Ham petrol boru hattı inşaatı (komple)6 BARAJ - GÖLET - SULAMA 1Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)6 2 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu tünel savak) 6 3 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) 5 4 Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu tünel savak) 4 5Dolu savak inşaatı6 6 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9 7Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi8 8Regülatör inşaatı6 9Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem)8 10 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6 11 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen- trapez kesitli-beton) 9 12Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem)9 13Baraj onarımı (beton)7 14Baraj onarımı (toprak dolgu)4 Sıra No İ Ş K O L UOran % BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,Eski Eser vb.) 1BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri8 2BİNA - Ahşap kaplama işi11 3BİNA - Ahşap parke yapılması15 4BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı9 5BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı9 6BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı12 7BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı12 8BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı15 9BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)10 BİNA - Andezit plak taş döşenmesi12 11BİNA - Anıt mezar inşaatı10 12BİNA - Asansör revizyonu12 13BİNA - Asansör tesisatı7 14BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi12 15BİNA - Banko yapılması işi11 16BİNA - Bayrak direği yapılması10 17BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit)9 18BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)10 19BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)10 20 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7 21BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi12 22BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı9 23BİNA - Elektrik tesisatı10 24BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)5 25BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)15 26BİNA - Granit Plak döşenmesi12 27BİNA - Su basman altı temel imalatı9 28BİNA - İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması )10 29BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması16 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

37 Sıra No İ Ş K O L UOran % 30BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi10 31BİNA - Yarı prefabrik (% 50'den az) inşaat7 32BİNA - Tam prefabrik (%50'den fazla) inşaat6 33BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat7 34BİNA - Betonarme karkas inşaat9 35BİNA - Yığma inşaat12 36BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi10 37BİNA - Karot alma6 38BİNA - Laminat parke döşemesi10 39BİNA - Paratoner tesisatı işi10 40BİNA - Çatı veya terasın kurşun kaplaması10 41BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)30 42BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)6 43BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)8 44 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem- apartman kazanlı) 10 45BİNA - Traverten kaplama10 46BİNA - Boya veya badana yapılması15 47Büst yapımı25 48Cami minaresi inşaatı (betonarme)10 49Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)12 50Cami minaresi inşaatı (tuğla)16 51Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)16 52Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği35 53Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme15 54Çatıların alüminyum ile kaplama işi10 55Çelik çatı yapımı9 56Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 15 57Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı9 58 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri (kumlama hariç) 10 59Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı10 60 Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil) 8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 61Çok katlı otopark inşaatı9 62Dekorasyon işleri11 63Demir korkuluk yapılması10 64Dış cephede mermer kaplama12 65Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7 66Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)35 67Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar)9 68 Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10 69 Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8 70Eski eser görünümlü bina inşaatı12 71Fabrika elektrik kuvvet tabloları6 72Fabrika elektrik kuvvet tesisatı6 73 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20 74Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)20 75Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)9 76Fotosel, otomatik kapı yapılması9 77Güneş enerjisi tesisatı işi10 78 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10 79Hasır çelik6 80Hazır beton1.5 81Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı) 5 82İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü)10 83 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7 84Kalorifer tesisatı7 85Kapalı garaj inşaatı9 86Kapalı spor salonu inşaatı9 87Kapı doğramaları yenilenmesi12 88Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi11 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

38 Sıra No İ Ş K O L UOran % 90 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25 91Merdiven basamaklarına karo kaplaması10 92Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar10 93Mezarlık bakımı40 94Mezbaha inşaatı (komple)9 95Müşterek tesisat (bina içi)8 96Otomatik kontrol tesisatı7 97Brülör tesisatı7 98Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı10 99Mutfak tesisatı7 100PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama5 101PVC profil, ısıcam temini ve takılması10 102Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile)9 103Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda) a) Malzemeli 10 b) Malzemesiz35 104Sera inşaatı (prefabrik sistemle)7 105Sıhhi tesisat (daire içi)9 106Soğuk hava deposu inşaatı (komple)7 107Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması7 108Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması15 109Stadyum içinde tartan pist yapımı9 110Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)6 111 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı) 7 112Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)9 113TV kulesi inşaatı (betonarme)9 114TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)10 115Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)9 116Yürüyen merdiven tesisi7 117Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı8 118Her türlü tarihi yapının restorasyonu20 119Çeşitli bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple)13 120Sıhhi tesisatı onarımı12 Sıra No İ Ş K O L UOran % 121Sıhhi tesisatı onarımı10 122Müşterek tesisat onarımı12 123Havalandırma ve klima tesisatı8 124Havalandırma ve klima tesisatı onarımı13 125Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı10 126Brülör tesisatı onarımı10 127Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odaları dahil)10 128Çamaşırhane tesisatı onarımı8 129Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)12 130Elektrik tesisatı onarımı12 131Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) a)Makineli 10 b)Makinesiz35 132Ahşap yapı karkası15 133Bilgi teknoloji sınıfları alt yapı inşaatı9 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK 1Balık üretim tesisi inşaatı10 2Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı5 3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı 4 4Deniz tahkimat inşaatı8 5Deniz iskele inşaatı6 6Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)6 7Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)9 8Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı)4 9Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı)18 10Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama6 11İskele onarımı7 12 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) 8 13Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)10 14Liman ve balıkçı barınağı inşaatı6 15Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri7 16Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı5 17Usturmaca yapılması5 18 İskele, köprü, liman, vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması 20 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

39 Sıra No İ Ş K O L UOran % ELEKTRİK - MONTAJ 1Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı9 2Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi9 3Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri18 4AG - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri a) Beton direkli6 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli6 c) Kaynaklı demir direkli8 5Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi15 6Ana besleme hatlarının onarımı9 7Ana dağıtım panolarının tadilatı10 8 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8 9Armatür montajı10 Bara imali ve montajı8 11Bilgisayar yazılımı20 12Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması10 13Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi9 14Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması6 15Enerji kesme, açma, ihbar bırakma30 16Endeks okuma işi30 17Enerji nakil hattı tel çekimi işi7 18 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8 19Giriş kontrol sistemi tesisi6 20Güvenlik kamera sistemi tesisi6 21Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)6 22 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) a) Direk imalatı fabrikasyon 7 b) Direk imalatı yükleniciye ait8 23Havai hatların yer altına alınması (komple)8 24Jenaratör revizyonu12 25Jeneratör montajı6 26Kapalı devre TV sistemi6 27Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı6 Sıra No İ Ş K O L UOran % 28Kesintisiz güç kaynağı montajı6 29Kompanzasyon tesisi6 30Kumanda panosu içi işlemleri10 31Kablo tavası döşenmesi8 32Pano imali ve montajı10 33Panolara besleme hattı çekilmesi7 34Radyolink İnşaatı10 35Sayaç sökme, takma işleri30 36Telefon santrali montajı6 37Telekomünikasyon tesisi işleri6 38Topraklama tesisatı10 39Tranşe arıza işi (komple)9 40Trafo merkezleri montajı a) Bina tipi6 b) Direk tipi8 c) Şalt tipi7 41Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç)6 42 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8 HAMMALİYE 1Hammaliye işi40 HAVAALANI 1Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)4 2Hava Alanı (beton pist yapımı)4 3Hava Alanı (bina inşaatı)9 4Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı7 5Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler7 6Hava Alanı ısı merkezi inşaatı9 7Hava Alanı radar ikmal inşaatı7 8Hava Alanı taksi yolu onarımı7 9 Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9 10Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)6 11Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

40 Sıra No İ Ş K O L UOran % İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma) 1Atıksu arıtma tesisi9 2Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple8 3Betonarme rögar kapağı imali7 4Biyolojik arıtma9 5Boru tazyik testi6 6İçme suyu abone bağlantısı15 7İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı)10 8İçme suyu katodik koruma tesisi9 9 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9 10İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı10 11İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)6 12İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple)6 13İçme suyu elektrik tesisi işi7 14İksa (imalat dahil)8 15 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 8 16Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile)40 17Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile)8 18Kollektör inşaatı8 19Kollektör temizliği (makinalı)8 20PVC su borusu döşenmesi (şebeke)6 21Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı12 22Su deposunun bakım ve onarımı12 23Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)11 24Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)40 25 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15 26Su kuyusu açma (makinalı)6 27Su sondaj ve enjeksiyon işleri6 28Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)7 Sıra No İ Ş K O L UOran % MADEN İŞLERİ 1Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)5 2Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)9 3 Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 4Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması10 MAKİNE - MONTAJ 1Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı16 2Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü6 3Anten direği boyanması (verici istasyonu)12 4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12 5Baca filtresi temini ve montajı10 6Baca filtresi temizliği40 7Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri12 8Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi12 9Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi12 10Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi8 11Buhar santralı (komple)8 12Buharlı kazan onarımı12 13Çamaşırhane cihazlarını yenileme6 14Çelik borulu sulama hattının onarımı12 15Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı18 16Çelik konstrüksiyon demontajı9 17Çelik konstrüksiyon montajı9 18Çelik silo-kovalı elevatör yapımı9 19 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9 20Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması35 21 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10 22Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı35 23 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) a) makinalı40 b) makinasız6 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

41 Sıra No İ Ş K O L UOran % 24Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği40 25Demiryolu vagon bakımı ve onarımı a) malzemeli 12 b) malzemesiz30 26Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı9 27Döner fırın inşaatı20 28Döner fırın revizyonu25 29Elektro pompaj tesisatı8 30Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı10 31Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)15 32 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 15 33Gemilerin temizliği işi (işçi ile)40 34Gemilerin temizliği işi (makinalı)10 35 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10 36Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)6 37Hammadde temini işi4 38Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi6 39 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12 40Araç kiralanması10 41İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı8 42Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi12 43Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)30 44 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15 45Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi8 46Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi12 47 Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10 48Ön arıtma tesisi9 49Röntgen ile kaynak kontrolü6 50 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) 35 51Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 52 Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8 53Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi15 54Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi6 55Su tankı imalatı (saç)10 56Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği7 57Tambur bakım onarım ve kaplaması12 58Termik santral kazanı dairesinin revizyonu12 59Termik santral kömür kanallarının onarımı12 60Yangın ihbar sistemi10 61Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi a) Tuğla idarece verilirse35 b) Tuğla yükleniciye ait ise20 62Elektro motor ve blover bakım ve onarımı12 63Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi13 64Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı7 65Jeo-termal su üretimi, Jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı12 66 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi, vs. boya işleri) 9 67 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 12 NAKLİYE İŞLERİ 1Nakliye işleri4 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 1Amenejman plan yapımı10 2Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)7 3Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile)14 4Fotokopi, ozalit çekilmesi7 5Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla)10 6Müşavirlik hizmeti10 7Proje yapımı (bilgisayarla)12 8As-built proje yapımı8 TERZİLİK İŞLERİ 1İşçi gücü ile terzilik işi40 2Makine ile terzilik işi15 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

42 Sıra No İ Ş K O L UOran % TESİS İŞLETMESİ 1Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi20 2Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi15 3Beton santralı işletmesi (nakliye dahil)10 4İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi15 TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI 1Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli)5 2Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli)9 3Tünel - Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü6 4Tünel - Metro inşaatı katener sistemi7 5Tünel - Metro sinyalizasyon6 YOL - DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon ) 1 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4 2 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama) 4 3Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden)8 4 Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma ve yola nakli dahil) 11 5Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)8 6Asfalt sökülmesi (makinalı)6 7Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı10 8Asma köprü inşaatı12 9Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)9 10Beton bordür, büz, parke imali5 11Beton bordür döşenmesi9 12Beton yol korkuluğu imali ve montajı9 13Beton yol yapımı6 14Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı10 15 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 15 16Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması15 17 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle) 30 18Demir yolu travers ve ray döşenmesi8 Sıra No İ Ş K O L UOran % 19 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9 20Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)4 21Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile)30 22Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık6 23Greyderle reglaj yapımı4 24İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)9 25İstinat duvarı onarımı (kargir)18 26 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9 27 İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18 28Katlı kavşak inşaatı9 29Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili9 30Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli)8 31Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz)6 32Keson kuyu açılması (makine ile)10 33Keson kuyu açılması (işçi ile)40 34Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile)40 35Köprü, menfez içi temizliği (makine ile)6 36Köprü inşaatı (betonarme)9 37Köprü inşaatı (çelik)9 38Köprü inşaatı (kargir)18 39Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme)7 40 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10 41Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç ) a- Betonarme 9 b- Kargir18 42Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)9 43Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması10 44Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)6 45Oto korkuluk montajı (makinalı)7 46Oto korkulukları demontajı (hasarlı)9 47Oto korkulukları tamir ve montajı9 48Otopark yapılması (açık otopark, beton)8 49Otopark yapılması (çok katlı otopark)9 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

43 Sıra No İ Ş K O L UOran % 50Parke ile kaldırım ve yol yapımı18 51Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik)6 52 Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi 9 53Renkli kilit taşı parke yapımı18 54Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri12 55Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks)9 56Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse)10 57Sinyalizasyon tesisi (karayollarında)7 58Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)30 59Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi6 60Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi6 61Taş kırma işleri (makinalı) 6 62 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 30 63Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında)40 64Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı12 65Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı10 66Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı)5 67Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız)14 68Tretuvar yapımı (beton)8 69Tretuvar yapımı (karo, plaka) 10 70 Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6 71Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)7 72Yol bakım onarımı (beton yollarda)7 Sıra No İ Ş K O L UOran % 73Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)4 74Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı)4 75 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4 76Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinalı) 5 77Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinasız) 20 78Yol kenarlarına kenar dikmesi (makinalı) 7 79Yollara asfalt yama yapılması a) malzemeli 7 b) malzemesiz15 80Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı)6 81Dekapaj - Kazı yapılması (Makineli), (nakliye hariç)3 82 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması (nakliye hariç) 4 YÜKLEME - BOŞALTMA 1 Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot müteahhitten) 12 2Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)7 3 Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş, anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) 7 4 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 40 Tebliğ Eki Asgari İşçilik Oranları Listesi

44 UYGULANACAK BİRİM FİYATI Hesaplamada kullanılan rakamlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleridir. SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.

45 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli I. SINIF 198969.000 1990112.200 1991175.000 1992290.500 1993529.000 1994883.500 19951.934.700 19963.482.460 19976.790.797 199811.748.000 199918.209.400 200030.045.000 I. SINIF A GRUBU 200120.000.000 200233.000.000 200343.000.000 200446.000.000 200551.000.000 200654 200761 200865 200971 I. SINIF B GRUBU 200135.000.000 200257.750.000 200375.000.000 200480.000.000 200589.000.000 200694 2007105 2008112 2009123 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

46 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli II. SINIF 1989133.650 1990220.523 1991344.000 1992571.000 19931.039.000 19941.735.000 19953.817.000 19966.870.600 199713.397.670 199823.178.000 199935.925.000 200059.277.000 II. SINIF A GRUBU 200155.000.000 200290.750.000 2003118.000.000 2004127.000.000 2005141.000.000 2006149 2007167 2008178 2009195 II. SINIF B GRUBU 200175.000.000 2002123.750.000 2003161.000.000 2004173.000.000 2005193.000.000 2006205 2007230 2008245 2009268 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

47 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli III. SINIF A GRUBU 1989225.225 1990371.621 1991579.700 1992962.300 19931.751.000 19942.924.000 19956.432.800 199611.579.040 199722.579.128 199839.062.000 199960.546.100 200099.901.000 2001123.000.000 2002202.950.000 2003264.000.000 2004283.000.000 2005315.000.000 2006334 2007375 2008399 2009437 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli III. SINIF B GRUBU 1989257.400 1990424.710 1991662.500 19921.099.800 19932.002.000 19943.343.500 19957.355.700 199613.240.260 199725.818.507 199844.666.000 199969.232.300 2000114.233.000 2001140.000.000 2002231.000.000 2003300.000.000 2004322.000.000 2005359.000.000 2006381 2007427 2008455 2009498 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

48 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF A GRUBU 1989289.575 1990477.799 1991745.400 19921.237.400 19932.252.000 19943.761.000 19958.274.200 199614.893.560 199729.042.442 199850.243.000 199977.876.650 2000128.496.000 2001158.000.000 2002260.700.000 2003339.000.000 2004364.000.000 2005406.000.000 2006430 2007482 2008513 2009561 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

49 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF B GRUBU 1989321.750 1990530.888 1991828.200 19921.374.800 19932.502.000 19944.178.500 19959.192.700 199616.546.860 199732.266.377 199855.821.000 199986.522.550 2000142.762.000 2001175.000.000 2002288.750.000 2003375.000.000 2004402.000.000 2005448.000.000 2006475 2007533 2008568 2009622 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

50 Yapının Sınıf ve Grubu YılıM 2 Maliyet Bedeli IV. SINIF C GRUBU 1989386.100 1990637.065 1991991.800 19921.649.700 19933.003.000 19945.015.000 199511.033.000 199619.859.400 199738.725.830 199866.996.000 1999103.843.800 2000171.342.000 2001210.000.000 2002346.500.000 2003450.000.000 2004483.000.000 2005539.000.000 2006571 2007640 2008682 2009746 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

51 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF A GRUBU 1989482.625 1990796.311 19911.242.300 19922.062.200 19933.753.000 19946.267.500 199513.788.500 199624.819.300 199748.397.635 199883.728.000 1999129.778.400 2000214.134.000 2001260.000.000 2002429.000.000 2003558.000.000 2004599.000.000 2005668.000.000 2006708 2007794 2008846 2009926 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF B GRUBU 1989579.150 1990955.598 19911.490.700 19922.474.600 19934.504.000 19947.521.500 199516.547.300 199629.785.140 199758.081.023 1998100.480.000 1999155.744.000 2000256.977.000 2001315.000.000 2002519.750.000 2003676.000.000 2004725.000.000 2005809.000.000 2006858 2007962 20081.025,00 20091.122,00 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

52 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF C GRUBU 1989675.675 19901.114.864 19911.739.200 19922.887.100 19935.255.000 19948.776.000 199519.307.200 199634.752.960 199767.768.272 1998117.239.000 1999181.720.450 2000299.838.000 2001360.000.000 2002594.000.000 2003772.000.000 2004828.000.000 2005924.000.000 2006979 20071.098,00 20081.169,00 20091.279,00 Yapının Sınıf ve GrubuYılıM 2 Maliyet Bedeli V. SINIF D GRUBU 1989792.000 19901.306.800 19912.038.600 19923.384.100 19936.159.000 199410.285.500 199522.628.100 199640.730.580 199779.424.631 1998137.405.000 1999212.977.750 2000351.413.000 2001430.000.000 2002709.500.000 2003922.000.000 2004989.000.000 20051.103.000.000 20061.169,00 20071.311,00 20081.396,00 20091.528,00 YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU

53 YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI AÇIKLAMALAR (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 26.03.2008 tarih ve 26828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 1-Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2008 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2008 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 3-Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 19.03.2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ) 1-Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir. 2-Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2009 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2009 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 3-Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

54 I. SINIF YAPILARHer cins yapı için (çok basit tarım binaları, basit barakalar, trafo, istinat duvarı v.b.) 1 SINIF A GRUBU YAPILAR -3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları -Basit kümes ve basit tarım yapıları -Plastik örtülü seralar -Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları -Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar -Yardımcı yapılar (Müştemilat) -Gölgelikler-çardaklar -Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları ve bu gruptakilere benzer yapılar. 1 SINIF B GRUBU YAPILAR -Cam örtülü seralar -Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları -Su depoları -İş yeri depoları ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF YAPILAR -Her cins yapı için (basit tek konutlar, kule vb.) II. SINIF A GRUBU YAPILAR -Kuleler, ayaklı su depoları -Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları -Kayıkhane ve bu gruptakilere benzer yapılar. II. SINIF B GRUBU YAPILAR -Pnömatik ve şişirme yapılar -Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı) -Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler -Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları -Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı beton ve çelik prefabrike depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri) -Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri -Jeoloji, botanik ve tema parkları -Mezbahalar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

55 III. SINIF A GRUBU YAPILAR -Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları) -Katlı garajlar -Hobi ve oyun salonları. -Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) -Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b) -Basımevleri, matbaalar -Soğuk hava depoları -Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil – asansörsüz ve kalorifersiz) -Benzin istasyonları -Kampingler -Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane) -Semt postaneleri ve bu gruptakilere benzer yapılar. III. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kreş-Gündüz bakımevleri -Otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) -Entegre tarımsal endüstri yapıları -İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) -Gençlik Merkezleri -Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları -Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler -Temel eğitim okulları -Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri -Jandarma ve emniyet karakol binaları -Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri) -Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü) -Halk evleri -Pansiyonlar -150 kişiye kadar cezaevleri -Fuarlar -Sergi salonları -Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli) -Marinalar -Gece kulübü, diskotekler -İtfaiye kurtarma istasyonları -Misafirhaneler -Büyük çiftlik yapıları ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

56 IV. SINIF A GRUBU YAPILAR -Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) -Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç) -Liman binaları -İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) -Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli) -150 kişiyi geçen cezaevleri -Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri -Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri -İbadethaneler (Dini yapılar 1000 kişiye kadar) -Entegre sanayi tesisleri -Aqua parklar -Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) -Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) -Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları -Büyük alışveriş merkezleri -Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri -Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli) ve bu gruptakilere benzer yapılar. IV. SINIF B GRUBU YAPILAR -İş Merkezleri -Araştırma binaları ve laboratuarlar -Metro istasyonları -Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları -Büyük postaneler (merkez postaneleri) -Otobüs terminalleri -Satış ve sergi binaları (showroomlar) -Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) -Banka binaları -Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı oteller ile 1. sınıf moteller) -Normal radyo ve televizyon binaları -Özelliği olan genel sığınaklar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

57 IV. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağa kadar) -Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları -Bakanlık binaları -Yüksek öğrenim yurtları -Arşiv binaları -Radyoaktif korumalı depolar -Büyük Adliye Sarayları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF A GRUBU YAPILAR -Radyo-Tv İstasyonları -Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi -Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar -Borsa binaları -Üniversite kampüsleri -Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar -Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF B GRUBU YAPILAR -Kongre merkezleri -Müze, sergi kütüphane kompleksleri -Olimpik spor tesisleri – hipodromlar -Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları -Havaalanları -İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde) ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF C GRUBU YAPILAR -Hastaneler (150 yatağın üstündeki hastaneler ve özelliği olan ihtisas hastaneleri) -Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) -Büyük radyo ve televizyon binaları ve bu gruptakilere benzer yapılar. V. SINIF D GRUBU YAPILAR -Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri -Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar ve bu gruptakilere benzer yapılar. YILLAR İTİBARİYLE YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYET BEDELLERİ TABLOSU YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

58 Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama, ikinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

59 ÖN DEĞERLENDİRME (ARAŞTIRMA) ÜNİTECE (DOSYA MEMURUNCA) YAPILAN İŞLEMLER

60 SGK Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme işlemi yapılabilmesi için;  İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması,  Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kurum’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

61 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina inşaatı işyerlerinde, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

62 Ünitece yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden bulunan; gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bina inşaatı işyerlerinde hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

63 İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra müfettiş tarafından inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.

64 Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda Kurum Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının tarafından inceleme yapılır.

65 01.05.2004 Tarihinden Sonraki Uygulama Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan, veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.10.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyetinin hesaplanmasında, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır. Örneğin 02.03.2003 tarihinde başlayan ve 01.06.2004 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti, 2003 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Örneğin; 01.07.2004 tarihinde başlayan ve 31.12.2006 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyetinin hesaplanmasında, 2005 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınır.

66 Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = ( Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı

67 Ünitede Yapılacak İşlemler; Örnek; Özel bir bina inşaatının yapımına 01.05.2004 tarihinde başlandığını ve 30.06.2004 tarihinde bitirildiğini, inşaatın sınıfının 2-B, metrekaresinin ise 100 m² olduğunu, Kuruma bu işle ilgili olarak 01.05.2004 - 30.06.2004 tarihleri arasında 1.000 TL sigorta primine esas kazanç bildirdiğini varsayarsak ünitece yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır.

68 İnşaat 2004 yılında başlayıp bittiğinden 2004 yılı birim fiyatı kullanılacaktır. 2-B sınıfı yapıların 2004 yılı birim maliyeti 173. TL’ dir. Buna göre; 173 x 100 = 17.00 TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. Bildirilmesi gereken: 17.300 X % 6.75 = 1.167,75 TL bulunur.

69 Bulunan miktar, bildirilen miktardan fazla olduğundan Kurumca İlişiksizlik Belgesi verilmez. İşveren, kendisine yapılan borç ödeme tebliğinden itibaren Kuruma 1 ay içinde dilekçe ile başvurarak aradaki fark primini ödemek istediğini varsayarsak; aradaki farka ait primi 1 aylık süre içinde öderse ilişiksizlik belgesi hemen verilir. Bu durumda işverene aylık prim hizmet belgesi vermemekten dolayı idari para cezası uygulanmaz.

70 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı için işçilik Değerlendirilmesinde; yaklaşık maliyet bedeli esas alınmakta ancak yasal kayıtlardan saptanan maliyet tutarı yaklaşık maliyet bedelinden daha fazla ise kayıtlardaki maliyet bedeli dikkate alınmaktadır.

71 Kooperatif ve şirketlerin, inşaatın tamamını anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhit veya başka bir şirkete yaptırmış olması halinde işçilik değerlendirilmesi yaklaşık maliyet esasına göre yapılır.

72 Örnek: A Anonim Şirketi, ruhsatta 2500 m² olan, 2004 yılında başlayıp 10 Mayıs 2009 tarihinde biten, III-A grubunda yer alan inşaatı için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurmuştur. İnşaatın maliyeti şirketin yasal kayıtlarına göre 1.105.000,00 TL İnşaatın toplam maliyeti hesaplanırken; 2008 yılı birim maliyet bedeli esas alınır. (2008 yılı maliyet bedeli: 399,00 TL ) Maliyet : 399,00 x 2.500 = 997.500,00 TL Şirketin yasal kayıtlarındaki maliyet (1.105.000,00 TL), yaklaşık maliyet değerinden (997.500,00 TL ) daha fazla olduğundan hesaplamada defter maliyeti dikkate alınır.

73 A Anonim Şirketi'nin yukarıdaki inşaatı kendisinin değil, kaba işlerini C Limited Şirketi'ne, ince işlerini ise F Anonim Şirketi'ne yaptırdığını varsayarsak bu durumda dikkate alınacak maliyet yaklaşık maliyettir. A Anonim Şirketinin işi parça parça değil anahtar teslimi ile bütünüyle başka bir şirkete yaptırması sonucu değiştirmeyecektir.

74 İnşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmez.

75 KISMEN BİTEN İNŞAATLARDA İNCELEME Uygulamada inşaatlar çeşitli nedenlerden dolayı bazen tamamen bitirilememekte, kısmen bitirilmektedir. Biten kısımlar için yapı kullanma izin belgesi istenmesi söz konusu olduğunda, asgari işçilik uygulaması toplam inşaat alanı için değil inşaatın kısmen biten bölümü için yapılır.

76 Örnek 1: 01.05.2006 tarihinde başlanılan 3-A sınıfı bir binanın zemin katı 30.08.2007 tarihinde bitirilmiştir. İnşaat ruhsatına göre yapılacak inşaat kalorifersiz olup zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Zeminin ve 1. katın alanı eşit olmak üzere toplam inşaat alanı 280 m² ’dir. Biten kısım için Kuruma toplam 50.00,00 TL'si işçilik bildirilmiştir İnşaatın biten kısmının toplam inşaatın ne kadarı olduğu yapı kısmi değerlendirme cetvelini kullanarak bulacağız. Buna göre Biten Kısımlar Toplam Alana Oranı % Temel hafriyatı, grabeton ve taş duvar7 Zemin katın ikmali15 Doğramaların Yarısının ikmali7 Zemin katın iç sıvalarının ikmali3 Zemin katın tesisatının ikmali7.5 Zemin katın şap, mozaik ve yağlı boyalarının ikmali4.5 Zemin Katın badana, dış sıva ve harici boruların ikmali4.5 TOPLAM48.5

77 Yapılan değerlendirme neticesinde inşaatın % 48.5’ inin bitmiş olduğu bulunur. 2006 yılı birim fiyatı : 334,00. -TL Biten kısmın alanı: 280 X % 48.5 = 135.8 m² Bildirilmesi gereken işçilik : 334,00 X 135.8 x % 6.75 = 44.303,44 TL İşveren toplam 50.000,00 TL işçilik bildirmiş olduğundan biten kısım için ilişiksizlik belgesi alır.

78 İHALELİ İŞLER Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15ş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

79 İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

80 Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

81 İhaleli işlerde, maliyet hesaplamasında istihkak bedeli (hakediş bedeli) baz alınır. Bu istihkak bedeli; müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarıdır. HESAPLAMA YÖNTEMİ

82 İhale konusu işlerde ilgili müteahhide daha sonradan ödenen fiyat farkı (malzeme için) ve akreditif bedeli toplam istihkaka dahil edilir.. Hesaplamaya esas alınacak hak ediş tutarı Katma Değer Vergisiz hariç tutardır. Ünitece yapılacak araştırma; belirtilen istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

83 Ancak, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen düzenlenir.

84 İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

85 İhale konusu işlerin yapımının işverenlere malzemesiz olarak verilmesi, dolayısıyla işin sadece işçilikten ibaret olması halinde işin işçilik ücreti % 54 olarak uygulanır.

86 Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün yada geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

87 İhale konusu işler ile ilgili olarak işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre sigortalı istihdam edilebilmektedir. Bu nedenle de, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunulmaya devam edilebilmektedir.

88 Bu gibi durumlarda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmakta işyeri, bu defa en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır. Ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimler ünitece yapılan araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmemektedir.

89 Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitede işe başlanılması hâlinde, hangi ünitede tek sicil numarası alınacağını işveren belirler. İlgisi bulunan ünitelere yazılı olarak bilgi verir.

90 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

91 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ İşyeri ve kayıt belgelerinin incelemeye alınması halinde, kayıtlara işlenmiş yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu gerektiğinde karşı inceleme yapılmak suretiyle belirlenmiş işçilik içeren a) Kurumda tescilli olduğu belirtilmiş işin bazı bölümlerini yapan 5510 sayılı Yasa Kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara (Fatura, gider makbuzu-pusulası) dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri. b) Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, c) İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, d) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda söze edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, Yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hak ediş tutarından düşülmektedir.

92 SALT İŞÇİLİK ÖDEMELERİ Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, Doğruluğu işyeri kayıtlan ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen (Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş) yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (5510 sayılı Kanun'un 80. maddesi uyarınca saptanan üst sınırın üzerindekiler de dâhil), doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

93 Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = (Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat) - Malzemeli İşçilik Faturaları İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = (Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) – (salt işçilik faturaları + SPEK üst sınırı üzerinde yapılan bildirimler) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ya bildirilen işçilik toplamı

94 Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarlar, bu belgelerde, yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakediş den veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

95 Örneğin: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen 180.000.000 TL olmasına karşın, fatura KDV hariç 200.000.000 TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın 180.000.000 TL’si dikkate alınmaktadır.

96 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK 1- Müteahhit A, X kamu kuruluşuna idari hizmet binası inşaatını taahhüt etmiştir. Müteahhit Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nde dosya açmış çalışan işçiler bu dosyadan bildirilmiştir. Söz konusu iş için işveren toplam 1.340.000,00 TL‘ hak ediş almış ve bu işten dolayı Sigorta Müdürlüğüne toplam 70.000 TL SPEK kazanç bildirmiştir. Sıva kalıp işleri taşeron (B) tarafından taşeronun aynı Merkez Müdürlüğündeki işyeri çalışanları tarafından yapılarak 18.000,00 TL salt işçilik faturası kesilmiştir. Demir doğrama işleri ise aynı Merkez Müdürlüğü'nde kendi adına işyeri dosyası bulunan (C) ye yaptırılmış ve 20.000,00 TL malzemeli işçilikli faturası alınmıştır. Müteahhit faturalarının bulunduğunu belirterek Kurumdan Müfettiş incelemesi talep etmiştir.

97 Bu durumda müfettişçe; yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır; Alınan hak ediş (-Malzemeli İşçilik Tutan) X bina inşaatlarda asgari işçilik oranı Toplam Hak ediş Tutarı: 1.340.000,00 Uygulanacak İşçilik Oranı: % 9 Faturalı Ödemeler: Malzemeli İşçilik Toplamı: 20.000,00 Salt işçilik Toplamı: 18.000,00 Bildirilen SPEK Toplamı: 70.000,00 A- Değerlendirmeye Esas Hakediş Tutarı: 1.340.000,00-20.000,00 = 1.320.000,00 TL B- işin Yürütümü için Gerekli En Azami işçilik : (1,320.000,00X% 9)-18.000,00 : (118.800,00-18.000,00) = 100.00,00 C- Bildirilen SPEK: 70.000,00 D- Bildirim Eksikliği : 100.000,00 – 70.000,00 = 30.000,00 TL

98 Yapılan hesaplama neticesinde 30.000,00 TL bildirim eksikliği çıkmıştır. Çıkan bu eksiklik için Kurum (30.000,00X % 35.5=10.650,00 TL) prim, ayrıca gecikme zammı talep edecektir. Çıkan bu fark nedeniyle yasal kayıt ve belgeler geçersiz sayılacak ve bu miktar kadar aylık prim ve hizmet belgesinin eksik verildiği varsayılarak idari para cezası uygulanacaktır. (B)’ ye ödenen para sadece işçilik karşılığı olduğundan faturadaki miktar işveren sanki kendisi işçilik bildirmiş gibi dikkate alınmıştır. (C)’nin Kurumda tescil edilmiş işyerinde çalışan işçilerle doğrama işlerini yapmış ve yaptığı bu iş karşılığında malzemeli işçilik faturası düzenlendiği için maliyetten düşülmüştür. Çünkü yapılan malzeme + işçilik bulunmaktadır. Değerlendirmede fatura miktarı dikkate alınır.

99 İNCELEME TALEP EDİLMESE İDİ Bildirilmesi Gereken:(1,320.000,00X%6,75) =89.100 TL Bildirilen :70.000 Fark İşçilik : 89.100-70.000= 19.100 SONUÇ: MÜFETTİŞ İNCELEMESİ CAZİP DEĞİLDİR.

100 100 ALT İŞVEREN Kanunda belirtilen tarife göre bir kimseye alt işveren denilebilmesi iki şartın varlığına bağlıdır.  İşin tamamının yapımını üstlenen ve sigortalı çalıştıran (adına tescilli dosya bulunan) işveren,  İşverenden, işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran kişinin, bulunması gerekmektedir. Örneğin; İhale suretiyle yol yapım ihalesini alan A müteahhidi aldığı bu yol inşaatı işinin bir bölümünü B şahsına verirse ve B şahsıda eğer kendi adına sigortalı işçi çalıştırırsa (B) şahsının 5510 sayılı kanun karşısındaki durumu alt işverendir. İşin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırılmayanların alt işverenlik niteliği olmayacaktır. Örneğin; İşverenden bina inşaatının ana giriş kapısının demir doğraması yapımını alan ve hariçten işçi-sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi çalışarak sonuçlandıran kişi alt işveren kabul edilmeyecektir.

101 101 İşverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, alınan işin sonuçlandırılmasını kapsayan bir sözleşme olduğundan istisna akdini teşkil etmektedir. Alt işveren, büyük müteahhitten iş alan küçük müteahhit olarak da tanımlanabilir. Bölüm veya eklentilerde iş alanın aldığı işte çalıştırdığı sigortalılar, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olunmalıdır. Esasen iş alanın var olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileriyse, bu durumda, iş alanın alt işveren olarak kabulü mümkün değildir.

102 102 İş sahibinin kendisi işçi çalıştırmaksızın, işi belirli kısımlara ayırıp başka başka (birden çok) kişilere yaptırması halinde, bu kişiler alt işveren değil (işin bunlara devri söz konusu değil ise) kural olarak işveren vekilidirler ve Sosyal Güvenlik Kanunu yönünden işi bölüp dağıtan iş sahibi işveren niteliğiyle sorumludur. Örneğin; Yapı Kooperatifi, kendisi hariçten işçi çalıştırmayıp, inşaatın kısımlarını ayrı şahıslara yaptırması durumunda, Yapı Kooperatifi işveren, bölüm veya eklentilerden iş alanlar ise işveren vekili, Kurum uygulaması yönünden alt işveren sayılacaklardır.

103 103 ALT İŞVEREN BİLDİRİMİ Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

104 104 İNŞAAT, TAMİRAT, TADİLAT ve TESİSAT İŞLERİNDE İŞVERENLİK Mülkiyeti (tapusu) gerçek veya tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlar ile tamirat, tadilat ve tesisat işyerlerinde yapılan işler, bizzat mülkiyet sahipleri tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılıyor ise belirtilen kişiler işveren kabul edilecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ruhsatsız yaptırılmış olması işverenlik sıfatını etkilemez. Özel Olarak Yaptırma

105 105 İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın tamamının yapımı üçüncü bir kişiye (gerçek veya tüzel) verildiği takdirde; mülkiyet sahibi ile yapımı üstlenen arasında istisna akdi bulunacağından, işlerin yapımını üstlenen kişi müteahhit sıfatı ile işveren olarak kabul edilecektir. Bu durumda mülkiyet sahibi ile işi yapan kişi arasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için noterden anahtar teslimi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

106 106 Belirtilen işlerin malzemeli veya malzemesiz yapılması işverenlik durumlarını değiştirmeyecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin yapımını gerçekleştiren kişi (mülkiyet sahibi veya müteahhit), yapılan işlerin bir kısmını sair şahıslara yaptırdığı takdirde, işin kısımlarını yapan bu kişi veya kişiler alt işveren sayılacaktır.

107 107 Örnekler: 1. Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı dükkan inşaatını sigortalı çalıştırmak suretiyle tamamlaması halinde, işveren (A) şahsının kendisi olacaktır. 2. Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı inşaatının tamamını (B) şahsına verdiği takdirde, işveren olarak (B) şahsının kabulu gerekir. 3. Yapımını taahhüt ettiği tadilat işlerinden dolayı işveren kabul edilen (C) şahsı, tadilat işlerinin bir kısmını (D) ve (E) şahıslarına yaptırması durumunda, (D) ve (E) şahısları alt işveren olarak kabul edilecektir. 4. Şahsına ait arsa üzerine yaptıracağı işhanı inşaatının değişik kısımlarını (B), (C) ve (D) şahıslarına kendisi hariçten işçi çalıştırmadan yaptıran (A) şahsı ile (B), (C) ve (D) şahıslarının konularının ne olacağı soruşuna; İnşaatın yapımının tamamı bir şahsa verilmediğinden arsa sahibi (A) şahsını işveren kabul etmek, İnşaatın kısımlarından iş alan (B), (C) ve (D)- şahısları ile işveren (A şahsı) arasında istisna akdi bulunacağından, (B), (C) ve (D) şahıslarının, alt işveren olarak kabulü, gerekir.,

108 108 İhale yolu ile bir işin yapımını yüklenen müteahhidin 5510 sayılı kanuna göre işveren sayılabilmesi için ihale suretiyle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin ihale konusu işte çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir, taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde ihale konusu işten dolayı işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından taahhüt edilen işin ayrı bir işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır, keza bir müteahhidin ihale yolu ile almış olduğu işin mahiyeti icabı mevcut işyeri dışında yapılması gerekmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerden olması halinde ise ihale konusu işin yapımı esnasında işçi alınmış olsa dahi ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik söz konusu olmayacaktır. SÜREKLİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE İHALE KONUSU İŞLERİN YAPIMI

109 109 Özel bina İnşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu işleri devamlı işyeri işçileri ile yaptıklarını ileri süren işverenlerin, bu işleri devamlı işyeri işçileriyle yapmalarının olanaklı olup olmadığını saptanabilmesi aşağıdaki hususların tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

110 110  Yapılan iş-işler ile devamlı işyerinin iş kolu kodunun uygunluğu,  Devamlı işyerinde, özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işlerin veya yüklenim konusu işin başlamasından önce işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı,  Devamlı işyerinde çalıştırılan işçilerin sözü edilen işleri yapabilecek sayı ve nitelikte olup olmadığı,  Aynı dönemde birden fazla söz konusu işlerin alınıp alınmadığı, alınmış ise devamlı işyerinde çalıştırılan işçilerin bu işleri yapmaya yetecek sayı ve nitelikte olup olmadıkları,  Devamlı işyerinin teknolojisi ve kapasitesiyle anılan işlerin yapılıp yapılmayacağı,

111 111 Tespitleri yapıldıktan sonra, işyeri sigortalılarının bildirimleri ve çevreden yapılacak soruşturmalarla, ihale makamından veya kamu ve meslek kuruluşlarından alınacak bilgi ve belgelerle karşılaştırılarak, bahse konu iş veya işlerin devamlı işyeri işçileriyle yapılıp yapılamayacağına karar verilecektir.

112 112 Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda, sürekli işyeri sigortalılarının sayı ve nitelik bakımından bu işlerin tümünü yapmaya yetmeyeceğinin, diğer bir anlatımla sözü edilen işlerde sürekli işyeri sigortalılarının dışında işçi çalıştırılmasının kaçınılmaz bir olgu olduğu delillere dayandırılmak suretiyle saptanması durumunda her bir işin ayrı ayrı yasa kapsamına alınması sağlanacaktır.

113

114 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları, çalışmaya başladıkları tarihten önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı işe giriş bildirgesi dışında, başka biçimlerde yapılan bildirimler geçerli sayılmaz.

115 1) Sigortalı işe giriş bildirgesini Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

116 2) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

117 3) İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

118 Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimi, sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. Söz konusu bildirinin yapılmaması halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

119 KAMU İDARELERİ VE BANKALARCA SİGORTALI BİLDİRİMİ Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

120 İŞYERİ BİLDİRGESİ İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; 1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, 2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, 3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır.

121 Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. Kanunda öngörülen bu yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurluklarına yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

122 Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

123 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait olmak, üzere Kurumca çıkarılacak yönetmelik ile örneği belirlenen asıl veya ek olarak düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgesini Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde Kuruma vermekle; sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği veya sigortalının işten çıkması durumlarında, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür.

124 Aylık prim ve hizmet belgesini, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, 3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.

125 ASGARİ İŞÇİLİK SONUCU ORTAYA ÇIKAN EKSİK İŞÇİLİĞİN MAL EDİLDİĞİ AY Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır

126 KAYIT VE BELGELERİN İNCELEMEYE SUNULMAMASI İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere; 1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında, 2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında, 3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında, idari para cezası uygulanır.

127 KAYIT GEÇERSİZLİĞİ Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler, Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz. ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında;

128 Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında, diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için ise aylık asgari ücretin altı katı tutarında, Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında, idari para cezası uygulanır. İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; İşyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, İdari para cezası uygulanır.

129 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır. Bu yükümlülüğü belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır

130 İDARELERİN KURUM’CA İSTENEN BELGELERİ VERMEMESİ Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, asgari işçilik uygulamasına ilişkin Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

131 Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARININ DENETİMİNİN ENGELLENMESİ Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

132 İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

133 İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir

134 İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMAN AŞIMI  İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

135 YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLUP İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYAN DURUMLAR İşverenin; sigortalıların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken sehven tüm sigorta kollarından veya tüm sigorta kollarına tabi çalışırken sehven sosyal güvenlik destek primine tabi bildirildiğini ileri sürerek, yapılan bu yanlışlığı düzeltmek amacıyla verdiği iptal ve asıl/ek aylık prim ve hizmet belgeleri incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu amaçla verilen asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.

136 İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi süresinde Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi işlemi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi içinde Kuruma verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulanmamaktadır.

137 Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. sigortalının kendini bildirmemesi, idari para cezası uygulanmasını gerektirmez.

138 İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez. Bu bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmaz.


"17 Aralık 2011 MURAT ÖZDAMAR SGK İl Müdür Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları