Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA
Bologna Sürecinde Celal Bayar Üniversitesi Program/Ders Öğrenme Çıktıları Yazma Eğitimi Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA MANİSA – 2011

2 BOLOGNA SÜRECİ 1998 yılında ilk defa Sorbon’ da dört ülke’nin katılımı ile başlayarak ilk adımları atılan ve 1999 yılında “Bologna Bildirgesi” ile  resmiyet kazanan “Bologna Süreci”nin amacı, kapsamlı bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) oluşturmaktır. MANİSA – 2011

3 Bologna Süreci; Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanmasını, Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 dereceli bir sistemin uygulanmasını, Üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulmasını (ECTS), Üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin sağlanması, Yükseköğretimde ortak diploma vermenin özendirilmesini, kalite güvence sisteminde oluşturulması Program çıktılarının, yüksek öğretim ulusal yeterlilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır MANİSA – 2011

4 Üniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ders Öğrenme Çıktıları Dış Paydaşlar Ders Öğrenme Çıktıları Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Ders Öğrenme Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 Program Öğrenme Çıktıları D1 X Alan Yeterlilikler Çerçevesi Ders Öğrenme Çıktıları D2 X X D3 X Ders Öğrenme Çıktıları D4 X İç Paydaşlar D: Ders PÇ: Program Çıktısı Ders Öğrenme Çıktıları Hazır Üniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak MANİSA – 2011

5 Eğitim Yaklaşımları MANİSA – 2011

6 Bologna Süreci – Önkoşullar
Mevcut durum analizi Öğrenci işlerinin yeniden yapılandırılması Mevzuat dönüşümü Güçlü bir veritabanı Program Çıktıları, Ders kataloğu ve müfredat çalışmaları Çalışkan, azimli ve iş bitirici ekipler

7 Rektörlük Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Önlisans ,Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri Yenilendi Merkezi ve Esnek bir öğrenci bilgi ve otomasyon sistemi kuruldu Çiftanadal ve Yandal Yönergeleri Hazırlandı Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi Hazırlandı Üniversite genelinde derslerde Ortak Kod kullanıma geçildi Öğrenci Geri Bildirimlerini almak amacıyla Anket Sistemi oluşturuldu Birimlerin sürece hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Ders Planı uygulamasına geçildi

8 Bologna Sürecinde C.B.Ü. Aralık 2010’da başlatılan süreç Eğitim-Öğretim Mevzuatının Yenilenmesi CBUBIS Celal Bayar Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi – Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması Birimlerle Detay Toplantılar Verilerin Sisteme Girilmesi Güncel Müfredatın Hazırlanması Akademik Birimlerin Sisteme Girecekleri Bilgileri Hazırlamaları ve Verilerin Sisteme Girilmesi . Ders Kataloglarının Hazırlanması Ders Planı’nın Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Ders Öğrenme Çıktıları AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Program-Ders Matrisi Diploma Eki ve AKTS Etiketleri Başvurusu için Son Aşama Hedef tarih

9 Program (Disiplin) Bazında Yapılacaklar
1. Program Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 2. Program İçeriği ve Çıktılarının Belirlenmesi 3. Ders Kataloglarının Hazırlanması Ders Planı’nın Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Ders Öğrenme Çıktıları AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Program-Ders Matrisi 4. Anketler 5. Sürdürülebilir Gelişme ve Kalite Mekanizmasının Kurulması

10 Program (Disiplin) Bazında Yapılacaklar

11 PROGRAM ÇIKTILARI HAZIRLAMA
Programın Amacı : Programın amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Programın amacı, tek bir cümle ile ifade edilmelidir. Program çıktıları, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir maliyeci, nasıl bir hemşire … istediğimizin göstergeleridir. MANİSA – 2011

12 Program Çıktısı Yazma Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri):
Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılır. Program çıktıları mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Programın öğrenme çıktıları yazılırken, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” dikkate alınmalı ve belirtilen yeterliliklere göre çıktılar iç ve dış paydaşlarla birlikte oluşturulmalıdır. TYYÇ :( MANİSA – 2011

13 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi genel hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz: 1. Bilgiyi, anlam becerilerini çalışmalara ve mesleğe profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilme. 2. Çalışma alanlarında savlar ve sorular öne sürebilme, çıkabilecek sorunları çözebilme. 3. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 4. İlgili sosyal, bilimsel ve etik konularda yargılara varabilmek için gerekli verileri toplayabilme ve yorumlama becerisi. 5. Çalışma alanında sahip olunan çözümlerin sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme. 6. Çalışma alanlarında çağdaş uygulama yöntemlerini kullanabilme. MANİSA – 2011

14 7. Çalışmalarına ait verileri tasarlama ve yorumlama becerisi.
8. Çalışma alanlarında takım çalışması yapabilme. 9. Daha ilerideki çalışmaları bağımsız olarak yapmaya devam edebilmek için gerekli öğrenme becerilerini geliştirebilme ve yaratıcılık becerisi. 10. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme. 11. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme. 12. Bir yabancı dili eğitim-öğretim düzeyine göre, Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından Önlisans için en az A2; Lisans için en az B1; Yükseklisans en az B2 ve Doktora için en az C1 Genel Düzeyi’nde kullanabilme. 13.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi (Önlisans) ya da İleri düzeyi (Lisans ve Önlisans)’nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. MANİSA – 2011

15 14. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 15. Uzman ya da uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümleri sunabilme. 16. Alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 18. Sosyal adalet bilinci, çevre ve kalite konularında duyarlı olabilme. Kısacası program çıktıları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) karşılamalıdır. MANİSA – 2011

16 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Amacı:
Program Amacı ve Çıktısına Bir Örnek: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Amacı: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının amacı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mesleği alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş öğretmenler yetiştirmektir. MANİSA – 2011

17 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Program Çıktıları:
1. Vatandaşlık bilgisi, tarih, coğrafya, sosyoloji alanlarındaki bilgileri sosyal bilgiler eğitimine uygulayabilme, 2. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında tasarlanmış hedefler çerçevesinde süreci çözümleme ve tasarlama becerisi, 3. Sosyal bilgiler alanında verileri toplama ve yorumlama becerisi, 4. Alanındaki çözümlerin çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, 5. Sosyal Bilgiler alanında çağdaş öğretim yöntemlerini kullanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi, 6. Hayatboyu öğrenmenin önemini kavrayarak Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında güncel teknolojiyi izleme ve kendini geliştirme becerisi, 7. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme, MANİSA – 2011

18 8. Sosyal Bilgiler eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi, 9. Eğitim uygulamalarını bağımsız olarak yapabilme, gerekli öğrenme becerilerini geliştirebilme ve yaratıcılık becerisi, 10. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında uslusal ve uluslararası sorunları izleyebilme, 11. Düşüncelerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 12. Sosyal Bilgiler Eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili güncel bilgileri izleyip yeterli düzeyde kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme (European Language Portfolio Global Scale, Level B1), 13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (European Computer Driving Licence, Advanced Level), 14. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme, 15. Sosyal adalet bilinci, çevre ve kalite konularında duyarlı olabilme. MANİSA – 2011

19 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersin öğrenme çıktıları, bir öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için öğrenme sürecinin sonunda bilmesi, yapması ve uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlardır. Öğretim elemanının ne öğreteceğinden çok öğrencilerin neler kazanacaklarını düşünmeye yöneltir. Öğrenme çıktıları, öğretim elemanını konu merkezli olmaktan çıkarmakta ve öğrenci ağırlıklı davranmaya itmektedir. MANİSA – 2011

20 Ders Öğrenme Çıktısı Yazma
Dersin Amacı: Dersin öğrenme çıktıları yazılmadan önce dersin amacı belirlenmelidir. Dersin amacı program çıktılarıyla uyumlu olmalıdır; ancak aynı anlama gelemeyecek biçimde yazılmalıdır. Siyaset Bilimine Giriş: Bu dersin amacı, öğrencilerin siyaset bilimine ait temel kavramları tanımasını, ulusal ve uluslararası düşünce akımlarını kavramasını, düşünce akımları arasında karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır. MANİSA – 2011

21 Ders Öğrenme Çıktısı Yazma Kuralları
- Yazmaya başlamadan önce; “Öğrencim, dersin sonunda hangi bilgi, beceri ya da tutumlara sahip olmalıdır?” sorusu sorulmalıdır. - Öğrenme çıktılarını yazarken ifadelerin açık ve seçik olmasına dikkate edilmeli, yanlış anlaşılmalara neden olmamak için dil ve anlatıma özen gösterilmeli ve dersin öğrenme çıktısı “…-ebilme” ifadesi ile sonlandırılmalıdır. - Her bir öğrenme çıktısına, dersin içeriğini belirten bir ifade ile başlanılıp eylemin amacını bildirdikten sonra cümle, bir eylem fiili ile bitirilmelidir. MANİSA – 2011

22 Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirlemeliyiz,
“…çizebilme, …gösterebilme, …problem çözebilme, …açıklayabilme, …örnek verebilme, …hatırlayabilme, …tasarlayabilme, …uygulayabilme, …eleştirebilme, …karşılaştırabilme, …çalıştırabilme, listeleyebilme, …kullanabilme” gibi. - Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır. MANİSA – 2011

23 “belirleyebilme” fiilini seçtiğimizi düşünelim
“belirleyebilme” fiilini seçtiğimizi düşünelim. Siyaset Bilimi dersinde “siyasal ideolojiler” konusunda herhangi bir siyaset bilimci yazarın düşüne akımının irdelendiğini, göz önüne alırsak, şöyle bir öğrenme çıktısı yazabiliriz: “Yazarın siyasi düşüncelerine dayanarak bir makalesindeki görüşlerini belirleyebilme” “analiz edebilme” fiilini seçip, iktisat dersine ait “Talep” konusunda da şöyle bir ders çıktısı yazılabilir: “Talebin serbest piyasada fiyat oluşumuna etkisini analiz edebilme”. Öğrenme çıktılarını yazarken öğretim elemanının yapacakları değil, öğrencilerin ders sonunda neler kazandığı yazılmalıdır. Öğrencilerin ders sonunda hangi yeterliliklere sahip olacağı belirtilmeli, ürünün ne olacağı tanımlanmalıdır. Hedefler öğreticinin yapacaklarını değil, öğrenenlerin süreç sonunda kazanacaklarını ifade etmelidir. MANİSA – 2011

24 Örnek 1: Osmanlı Devleti’ nde 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini öğretebilme. (yanlış) Osmanlı Devleti’ nde 18. yüzyılda yaşanan önemli olayların nedenlerini açıklayabilme. (doğru) Yazılım-donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel konular hakkında eğitim verilmesi.(yanlış) Yazılım-donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel konuları kavrayabilme. (doğru) Örnek 2: Öğrencilerin sindirim sistemi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olma (Yanlış) Sindirim sisteminin nasıl çalıştığını kendi ifadeleriyle açıklama (Doğru) MANİSA – 2011

25 -Herhangi bir derse ait konu başlıkları öğrenme çıktısı olarak ifade edilemez.
Örnek 1: Bilişim teknolojileri. (yanlış) Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilme. (doğru) Birbirine bağlı öğrenme çıktıları yazmaktan kaçınılmalıdır; çünkü öğrencilerin bu çıktıları kazanıp kazanmadıklarını ölçmek ve değerlendirmek zordur. Örnek 2: Hukukun temel kaynaklarını birbirleri ile ilişkilendirerek içtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilme. (Yanlış) Hukukun temel kaynaklarını birbirleri ile ilişkilendirebilme.(Doğru) İçtihatların hukuksal yapıdaki konumunu belirleyebilme. (Doğru) MANİSA – 2011

26 İyi yazılmış öğrenme çıktıları süreç içinde yapılacakları değil, süreç sonunda kazanılacakları ifade ederler. Örnek: Sınıfta hücre bölünmesini gösteren bir film izleme (Yanlış) Hücrelerin insan vücudundaki işlevlerini açıklama (Doğru) Öğrenme çıktıları ölçülebilir (gözlenebilir) olmalıdır. Aksi halde, davranışın oluşup oluşmadığını belirlemek mümkün olmayacaktır. Yaratıcı düşünme (Yanlış) Orijinal bir endüstriyel ürün tasarlama (Doğru) MANİSA – 2011

27 Farklı öğrenme alanlarına ait örnekler:
Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olayların tarihlerini söyleyebilme. Resim sanatındaki çeşitli stillere ilişkin örnekler verebilme. Yabancı dil öğrenirken örneklerden gramatik ilkeleri belirtebilme. Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olanına karar verebilme. Kendi davranışının sorumluluğunu kabul edebilme. Bağımsız olarak çalışma isteğine değer verebilme. Kurallara uygun olarak otomobil kullanabilme. Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlayabilme. Gözlenmiş bir olgunun sebebini açıklamak için hipotezler oluşturabilme. Bir matematik probleminde ilgili ve ilgisiz sayılar arasında ayrım yapabilme. Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini hesaplayabilme. Bilişim teknolojilerini kendi alanında kullanabilme. Bir kavram ve ilkenin hangi kategoriye ait olduğunu belirleyebilme. Tarihî olayları günümüz şartlarıyla karşılaştırabilme. Gözlemlediği verilere göre bir bilim adamının ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceleyebilme. MANİSA – 2011

28 Öğrenme Çıktılarının Program Çıktıları ile İlişkilendirilmesi
Her bir öğrenme çıktısının hangi program çıktısı/çıktılarıyla ilişkili olduğu belirlenmelidir. Böyle bir ilişkilendirme, dersin programa nasıl katkıda bulunduğunun görülmesine veya dersin programa olan katkısının arttırılması için dersin genel hedeflerinin ve öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesine yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tablo kullanılarak öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla ilişkilendirilmesi sağlanabilir: MANİSA – 2011

29 Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 -- ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 *Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek Çok yüksek MANİSA – 2011

30 Dersler ve Program Çıktıları
Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme çıktıları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program çıktılarını sağladığını gösteren bir matris hazırlanmalıdır. Böylece program çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmelidir. Boş kalan bir program çıktısı olursa derslerin içerikleri ve buna bağlı olarak öğrenme çıktıları tekrar yazılmalıdır. Sadece işaretleme yerine 1-5 arası yapacağınız değerlendirme sonuçları da yerleştirilebilir. 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek MANİSA – 2011

31 MANİSA – 2011 DERS PROGRAM ÇIKTILARI PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
Ders A x Ders B Ders C Ders D Ders E Ders F Ders G Ders H Ders I Ders J MANİSA – 2011

32 Lütfen unutmayın hedef sizin yapacaklarınız değil öğrencilerinizin süreç sonunda kazanacaklarıdır.
MANİSA – 2011

33 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
Daha nitelikli bir eğitim dileği ile……………. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. KOLAY GELSİN. MANİSA – 2011

34 AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAKINIZ
YÖK Bologna Süreci, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Avrupa Kalite Güvence Ağı Avrupa Üniversiteler Birliği Avrupa Yüksek Öğrenim Araştırma konseyi Avrupa Öğrenci Birliği MANİSA – 2011


"Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları