Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENL İ CERRAH İ KONTROL L İ STES İ UYGULAMASINA UYUMUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENL İ CERRAH İ KONTROL L İ STES İ UYGULAMASINA UYUMUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ."— Sunum transkripti:

1 GÜVENL İ CERRAH İ KONTROL L İ STES İ UYGULAMASINA UYUMUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ

2  DSÖ 1/25 yılda bir kez ameliyat  DSÖ verilerine göre her yıl 234 milyon insan ameliyat ediyor. 63 milyonu travma kaynaklı  Gelişmiş ülkelerde ameliyatlarda hata görülme sıklı ğ ı %3-16 Bunların:  %0.4-0.8’i kalıcı sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor  1 milyon insan Cerrahiye ba ğ lı komplikasyonlardan ölüyor. ½ önlenebilir hatalar

3  25/03/2014 Joint Commission Raporu  1995-2013 yılları arasında bildirilen tüm sentinel olayların yaklaşık % 10 nu anestezi/cerrahi müdahaler sırasında oluşan hatalar.

4  Bu nedenle ameliyathanede hasta güvenli ğ i üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmasının yanında hasta güvenli ğ ini sa ğ layacak sa ğ lık personelinin bu uygulamalara önem vermesi son derece önem taşımaktadır.

5 NASIL ??  Tüm sa ğ lık personeli cerrahi süreç boyunca;  Hastaların güvenli ğ ini tehdit eden risk faktörlerinin saptanması;  Gereken önlemleri almak üzere süreçlerin tanımlanması,  Dökümante edilmesi,  Yazılı talimatların eksiksiz uygulanması Katılım sa ğ lamalıdır.

6 Cerrahide Bilinen 10 Ana Hedef  Ekip; do ğ ru hasta, do ğ ru ameliyat ve do ğ ru taraf cerrahisi yaptı ğ ından emin olmalı  Ekip, hastayı a ğ rıdan korurken anestezinin zararlı etkilerinden de korumalı  Ekip, hastayı hayatı tehdit eden hava yolu ve solunum kaybından korumalı  Ekip, aşırı kan kaybı riskine karşı hazırlıklı olmalı  Ekip, hastaya alerjik veya yan etkisi olabilecek ilaçları uygulamamalı  Ekip, cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltacak tüm önlemleri almalı  Ekip cerrahi alanda alet ve/veya spanç kalmasını engellemeli  Ekip, ameliyatta ortaya çıkan tüm patolojik numunelerin do ğ ru şekilde isimlendirilmesini sa ğ lamalı  Ekip, ameliyatın güven içerisinde başlayıp tamamlanması için sürekli iletişim içinde olmalı  Hastanelerden, ameliyat kapasitesi ile bilginin rutin olarak elde edilmesi sa ğ lanmalı

7 DSÖ:  “Güvenli cerrahi hayat kurtarır”  Bu amaç do ğ rultusunda,Sa ğ lık Bakanlı ğ ı tarafından “Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” (GCKL TR) adı ile dört bölüm olarak düzenlenerek 2011 yılında uygulamaya sunulmuş ve ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

8  Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin temel hedefi, ekiplerin sürekli olarak birkaç kritik güvenlik adımı (I.Klinikten Ayrılmadan Önce, II. Anestezi Verilmeden Önce, III. Ameliyat Kesisinden Önce, IV. Ameliyattan Çıkmadan Önce) takip etmelerinin sa ğ lanmasına yardımcı olmak ve böylece en sık karşılaşılan cerrahi hataların en aza indirilmesini sa ğ lamak.

9  Çalışmanın Amacı: ilimizde mevcut uygulamaya uyumu tespit etmek, aynı zamanda güvenli cerrahi süreci hakkında sa ğ lık çalışanlarına farkındalık yaratmak temel hedefimizdir. Tüm uygulamalarda oldu ğ u gibi GCKL TR uygulaması rutin bir iş olarak kabul edilmiş ancak; saha gözlemlerimizin sonucunda tam olarak uyulmadı ğ ı anlaşılmıştır.  Uygulamada yaşanılan zorluklar ve güvenli Cerrahi uygulamalarına bakış açılarının tespit edilmesi.

10 YÖNTEM ve GEREÇ  Metodolojik bir çalışma olan araştırma; Sakarya E ğ itim Araştırma Hastanesi ile Sakarya Kadın Do ğ um ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan ve güvenli cerrahi kontrol listesinin sıkça kullanıldı ğ ı cerrahi servislerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini basit rastgele yöntemle seçilen, çalışmayı kabul eden sa ğ lık personeli araştırmaya dahil edilmiştir. Hemşire, anestezi teknisyeni, sa ğ lık memuru ve hekim olmak üzere 245 kişi oluşan sa ğ lık personeli ile çalışma tamamlanmıştır.

11 Anket Tasla ğ ının Oluşturulması  GCKL ile ilgili uyum konusunda ölçülmek istenen tutum ile ilgili olumlu ve olumsuz çok sayıda tutum maddesi yazılarak bir madde havuzu oluşturulmuş (44 madde) daha sonra, Bakanlık ve uzman görüşleri(Akademisyenler, Cerrahi Branş Uzmanları) do ğ rultusunda anket son şeklini almıştır.  Verilerin Analizi: Veriler bilgisayar ortamında SPSS 19.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.

12 Kişi Sayısı (N)Yüzde (%) C İ NS İ YET Erkek5924 Kadın18676 YAŞ 20-3014558.9 31-405723.2 41-504317.5 E Ğİ T İ M DURUMU Lise10141.1 Ön lisans6325.6 Lisans3614.6 Yüksek lisans/doktora4518.3 TOPLAM245100

13 KİŞİ SAYISI YÜZDE MESLEK Hemşire/ebe15261.8 Doktor4116.7 Anestezi teknisyeni208.1 Di ğ er 218.5 Sa ğ lık memuru 114.5 ÇALIŞMA YILI 1-5 yıl10843.9 5-10 yıl6225.2 10-15 yıl249.8 15-20 yıl5120.7

14 Yaş Mesleğimi Severek Yapıyorum Evet HayırTotal (%) 20-30 yaş%93.8%6.2 %58.9 31-40 yaş%78.9%21.1 %23.2 41-50 yaş%95.3%4.7 %17.5 Meslek Doktor%78.0%22.0%16.7 Hemşire/ebe%90.8%9.2%61.8 Sağlık memuru%100%0.0%4.5 Anestezi teknisyeni%100%0.0%8.1 Diğer%100%0.0%8.5 Total(N:245)22223%100

15 EvetHayır% Total Mesleğimi severek yapıyorum90.29.3100 Çalışma koşullarından memnunum 56.143.5100 Mesleki gelişimimi yeterli buluyorum 76.423.2100 GCKL konusunda eğitim aldım83.316.3100 GCKL ‘ni uygulamadığınız hasta oldu mu? 31.767.9100 GCKL Uygulaması sırasında tıbbi ve cerrahi bir hatayı önlediğiniz oldu mu? 39.460.2100 TOPLAM100

16 Eğitim Durumu Uygulamadığınız hasta oldu mu? Total (%) Evet Hayır Lise%29.7%70.3 %41.1 Önlisans%28.6%71.4 %25.6 Lisans%30.6%69.4 %14.6 Yüksek lisans/doktora%42.2%57.8 %18.3 Total(N:245)22223 %100

17 Eğitim Durumu GCKL’nin uygulama amacı anlaşılmıştır LiseÖnlisansLisans Yük. Lisans↑ Katılmıyorum%3.0%0%2.8%13.3 Emin değilim%3.0%6.3%8.3%2.2 Katılıyorum%94.1%93.7%88.9%84.4 Toplam%41.2%25.7%14.7%18.4

18 GCKL Uygulamak İçin Yeterli Zaman Sağlanmaktadır GCKL Hasta Yoğunluğu Nedeni İle Etkin Kullanılamamaktadır Total (%) KatılmıyorumEmin değilimKatılıyorum Katılmıyorum%17.3%9.9%72.8 %33.1 Emin değilim%42.9%23.8%33.3 %8.6 Katılıyorum%67.1%6.3%26.6%58.4 Total(N:245)11922104%100

19  Güvenli cerrahi kontrol listesi sorumlusu dışındaki personelin uygulamaya etkin bir şekilde katılıp katılmadı ğ ı ve uygulama sürecine hekimlerin katılıp katılmadı ğ ı karşılaştırıldı ğ ında istatistiksel olarak anlamlı oldu ğ u (p:0,81), %77.8’inin GCKL dışındaki personelin uygulamaya etkin katılmadı ğ ını, ancak hekimlerin bu uygulamaya etkin bir şekilde katılmadıklarını ifade etmişlerdir. %22

20  Güvenli cerrahi kontrol listesinin etkin kullanımı için idari yaptırımın gereklili ğ i ve bu uygulamanın sa ğ lık çalışanlarını hukuki olarak korudu ğ u karşılaştırıldı ğ ında istatistiksel olarak anlamlı oldu ğ u (p:0.84), %92.2’i bu uygulama için idari yaptırım gerekmedi ğ ini ancak sa ğ lık çalışanlarını hukuki olarak korudu ğ unu dile getirmişlerdir.

21 SONUÇ ve ÖNER İ LER  Sa ğ lık personelinin büyük oranda mesle ğ ini severek yaptı ğ ını ve bu oranın da büyük bir kısmını anestezi teknisyenleri ve sa ğ lık memurlarının oluşturdu ğ u,  GCKL uygulaması sırasında anestezi teknisyenlerinin kritik bir aşama olan anestezi verilmeden önce ve ameliyat kesisi öncesi aşamasında olmaları ve bunu yüksek oranda önlediklerini ifade etmeleri güvenli cerrahi basmakları açısından hayati önem taşımaktadır.

22  Güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulama zorunlulu ğ u olmasına ra ğ men uygulamayan grubun yüksek oranda yüksek/lisans ve doktora mezunudur. Güvenli cerrahi uygulamalarının e ğ itim seviyesi ile do ğ ru orantılı bir şekilde benimsenerek uygulanması beklenirken araştırmamızda lise ve ön lisans düzeyinde benimsenmesi beklenmeyen bir sonuç olmuştur.

23  Güvenli cerrahi kontrol liste uygulaması için hasta yo ğ unlu ğ u nedeni ile etkin kullanılamadı ğ ı, yeterli zaman olmaması nedeni ile de güvenli cerrahinin amacı olan hasta güvenli ğ ini tehdit etmektedir. Hekimlerin sürece etkin olarak katılmadıklarını (%22) tespit edilmiştir.

24  Hasta güvenli ğ i başlı ğ ı altında yer alan temelinde çalışan güvenli ğ ini de barındıran Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin başarılı olabilmesi için tüm kurum tarafından benimsenmesi, hasta ve çalışan güvenli ğ inin bir öncelik oldu ğ u ve bu uygulamanın da cerrahi güvenli ğ i oluşturmada temel araç oldu ğ u düşüncesini benimsenmesi gerekmektedir.

25


"GÜVENL İ CERRAH İ KONTROL L İ STES İ UYGULAMASINA UYUMUN DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları