Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMASINA UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMASINA UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMASINA UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ANTALYA-24/27 NİSAN 2014

2 DSÖ 1/25 yılda bir kez ameliyat
DSÖ verilerine göre her yıl 234 milyon insan ameliyat ediyor. 63 milyonu travma kaynaklı Gelişmiş ülkelerde ameliyatlarda hata görülme sıklığı %3-16 Bunların: % ’i kalıcı sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor 1 milyon insan Cerrahiye bağlı komplikasyonlardan ölüyor. ½ önlenebilir hatalar

3 25/03/2014 Joint Commission Raporu
yılları arasında bildirilen tüm sentinel olayların yaklaşık % 10 nu anestezi/cerrahi müdahaler sırasında oluşan hatalar.

4 Bu nedenle ameliyathanede hasta güvenliği üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmasının yanında hasta güvenliğini sağlayacak sağlık personelinin bu uygulamalara önem vermesi son derece önem taşımaktadır.

5 NASIL ?? Tüm sağlık personeli cerrahi süreç boyunca;
Hastaların güvenliğini tehdit eden risk faktörlerinin saptanması; Gereken önlemleri almak üzere süreçlerin tanımlanması, Dökümante edilmesi, Yazılı talimatların eksiksiz uygulanması Katılım sağlamalıdır.

6 Cerrahide Bilinen 10 Ana Hedef
Ekip; doğru hasta, doğru ameliyat ve doğru taraf cerrahisi yaptığından emin olmalı Ekip, hastayı ağrıdan korurken anestezinin zararlı etkilerinden de korumalı Ekip, hastayı hayatı tehdit eden hava yolu ve solunum kaybından korumalı Ekip, aşırı kan kaybı riskine karşı hazırlıklı olmalı Ekip, hastaya alerjik veya yan etkisi olabilecek ilaçları uygulamamalı Ekip, cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltacak tüm önlemleri almalı Ekip cerrahi alanda alet ve/veya spanç kalmasını engellemeli Ekip, ameliyatta ortaya çıkan tüm patolojik numunelerin doğru şekilde isimlendirilmesini sağlamalı Ekip, ameliyatın güven içerisinde başlayıp tamamlanması için sürekli iletişim içinde olmalı Hastanelerden,  ameliyat kapasitesi ile bilginin rutin olarak elde edilmesi sağlanmalı

7 DSÖ: “Güvenli cerrahi hayat kurtarır” Bu amaç doğrultusunda,Sağlık Bakanlığı tarafından “Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” (GCKLTR) adı ile dört bölüm olarak düzenlenerek 2011 yılında uygulamaya sunulmuş ve ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

8 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin temel hedefi, ekiplerin sürekli olarak birkaç kritik güvenlik adımı (I.Klinikten Ayrılmadan Önce, II. Anestezi Verilmeden Önce, III. Ameliyat Kesisinden Önce, IV. Ameliyattan Çıkmadan Önce) takip etmelerinin sağlanmasına yardımcı olmak ve böylece en sık karşılaşılan cerrahi hataların en aza indirilmesini sağlamak.

9 Çalışmanın Amacı: ilimizde mevcut uygulamaya uyumu tespit etmek, aynı zamanda güvenli cerrahi süreci hakkında sağlık çalışanlarına farkındalık yaratmak temel hedefimizdir. Tüm uygulamalarda olduğu gibi GCKLTR uygulaması rutin bir iş olarak kabul edilmiş ancak; saha gözlemlerimizin sonucunda tam olarak uyulmadığı anlaşılmıştır. Uygulamada yaşanılan zorluklar ve güvenli Cerrahi uygulamalarına bakış açılarının tespit edilmesi.

10 YÖNTEM ve GEREÇ Metodolojik bir çalışma olan araştırma; Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ile Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan ve güvenli cerrahi kontrol listesinin sıkça kullanıldığı cerrahi servislerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini basit rastgele yöntemle seçilen, çalışmayı kabul eden sağlık personeli araştırmaya dahil edilmiştir. Hemşire, anestezi teknisyeni, sağlık memuru ve hekim olmak üzere 245 kişi oluşan sağlık personeli ile çalışma tamamlanmıştır.

11 Anket Taslağının Oluşturulması
GCKL ile ilgili uyum konusunda ölçülmek istenen tutum ile ilgili olumlu ve olumsuz çok sayıda tutum maddesi yazılarak bir madde havuzu oluşturulmuş (44 madde) daha sonra, Bakanlık ve uzman görüşleri(Akademisyenler, Cerrahi Branş Uzmanları) doğrultusunda anket son şeklini almıştır. Verilerin Analizi: Veriler bilgisayar ortamında SPSS 19.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.

12 Kişi Sayısı (N) Yüzde (%) CİNSİYET Erkek 59 24 Kadın 186 76 YAŞ 20-30 145 58.9 31-40 57 23.2 41-50 43 17.5 EĞİTİM DURUMU Lise 101 41.1 Ön lisans 63 25.6 Lisans 36 14.6 Yüksek lisans/doktora 45 18.3 TOPLAM 245 100

13 MESLEK Hemşire/ebe 152 61.8 Doktor 41 16.7 Anestezi teknisyeni 20 8.1
KİŞİ SAYISI YÜZDE MESLEK Hemşire/ebe 152 61.8 Doktor 41 16.7 Anestezi teknisyeni 20 8.1 Diğer 21 8.5 Sağlık memuru 11 4.5 ÇALIŞMA YILI 1-5 yıl 108 43.9 5-10 yıl 62 25.2 10-15 yıl 24 9.8 15-20 yıl 51 20.7

14 Yaş Mesleğimi Severek Yapıyorum Evet Hayır Total (%) 20-30 yaş %93.8 %6.2 %58.9 31-40 yaş %78.9 %21.1 %23.2 41-50 yaş %95.3 %4.7 %17.5 Meslek Doktor %78.0 %22.0 %16.7 Hemşire/ebe %90.8 %9.2 %61.8 Sağlık memuru %100 %0.0 %4.5 Anestezi teknisyeni %8.1 Diğer %8.5 Total(N:245) 222 23

15 Evet Hayır % Total Mesleğimi severek yapıyorum 90.2 9.3 100 Çalışma koşullarından memnunum 56.1 43.5 Mesleki gelişimimi yeterli buluyorum 76.4 23.2 GCKL konusunda eğitim aldım 83.3 16.3 GCKL ‘ni uygulamadığınız hasta oldu mu? 31.7 67.9 GCKL Uygulaması sırasında tıbbi ve cerrahi bir hatayı önlediğiniz oldu mu? 39.4 60.2 TOPLAM

16 Eğitim Durumu Uygulamadığınız hasta oldu mu? Total (%) Evet Hayır Lise %29.7 %70.3 %41.1 Önlisans %28.6 %71.4 %25.6 Lisans %30.6 %69.4 %14.6 Yüksek lisans/doktora %42.2 %57.8 %18.3 Total(N:245) 222 23 %100

17 Eğitim Durumu GCKL’nin uygulama amacı anlaşılmıştır Lise Önlisans Lisans Yük. Lisans↑ Katılmıyorum %3.0 %0 %2.8 %13.3 Emin değilim %6.3 %8.3 %2.2 Katılıyorum %94.1 %93.7 %88.9 %84.4 Toplam %41.2 %25.7 %14.7 %18.4

18 GCKL Uygulamak İçin Yeterli Zaman Sağlanmaktadır
GCKL Hasta Yoğunluğu Nedeni İle Etkin Kullanılamamaktadır Total (%) Katılmıyorum Emin değilim Katılıyorum %17.3 %9.9 %72.8 %33.1 %42.9 %23.8 %33.3 %8.6 %67.1 %6.3 %26.6 %58.4 Total(N:245) 119 22 104 %100

19 Güvenli cerrahi kontrol listesi sorumlusu dışındaki personelin uygulamaya etkin bir şekilde katılıp katılmadığı ve uygulama sürecine hekimlerin katılıp katılmadığı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p:0,81), %77.8’inin GCKL dışındaki personelin uygulamaya etkin katılmadığını, ancak hekimlerin bu uygulamaya etkin bir şekilde katılmadıklarını ifade etmişlerdir. %22

20 Güvenli cerrahi kontrol listesinin etkin kullanımı için idari yaptırımın gerekliliği ve bu uygulamanın sağlık çalışanlarını hukuki olarak koruduğu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p:0.84), %92.2’i bu uygulama için idari yaptırım gerekmediğini ancak sağlık çalışanlarını hukuki olarak koruduğunu dile getirmişlerdir.

21 SONUÇ ve ÖNERİLER Sağlık personelinin büyük oranda mesleğini severek yaptığını ve bu oranın da büyük bir kısmını anestezi teknisyenleri ve sağlık memurlarının oluşturduğu, GCKL uygulaması sırasında anestezi teknisyenlerinin kritik bir aşama olan anestezi verilmeden önce ve ameliyat kesisi öncesi aşamasında olmaları ve bunu yüksek oranda önlediklerini ifade etmeleri güvenli cerrahi basmakları açısından hayati önem taşımaktadır.

22 Güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulama zorunluluğu olmasına rağmen uygulamayan grubun yüksek oranda yüksek/lisans ve doktora mezunudur. Güvenli cerrahi uygulamalarının eğitim seviyesi ile doğru orantılı bir şekilde benimsenerek uygulanması beklenirken araştırmamızda lise ve ön lisans düzeyinde benimsenmesi beklenmeyen bir sonuç olmuştur.

23 Güvenli cerrahi kontrol liste uygulaması için hasta yoğunluğu nedeni ile etkin kullanılamadığı, yeterli zaman olmaması nedeni ile de güvenli cerrahinin amacı olan hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Hekimlerin sürece etkin olarak katılmadıklarını (%22) tespit edilmiştir.

24 Hasta güvenliği başlığı altında yer alan temelinde çalışan güvenliğini de barındıran Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin başarılı olabilmesi için tüm kurum tarafından benimsenmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin bir öncelik olduğu ve bu uygulamanın da cerrahi güvenliği oluşturmada temel araç olduğu düşüncesini benimsenmesi gerekmektedir.

25 TEŞEKKÜRLER


"GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMASINA UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları