Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Çerçeve Programına Doğru

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Çerçeve Programına Doğru"— Sunum transkripti:

1 7. Çerçeve Programına Doğru
Sadettin Keskin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

2 Çerçeve Programlarının Yapısı
Çerçeve Programları, Birliğin orta vadeli ATG politikalarını belirleme aracıdır. - Bilim ve teknoloji önceliklerini belirler - Ar-Ge alanında faaliyetlerinin finansal çerçevesini çizer Bütçe ödeneğindeki tahsislerin yapısının değişmesi aynı zamanda önceliklerin gelişimine de yansımaktadır.

3 AB Çerçeve Programlarının Bütçesi

4 Altıncı Çerçeve Programı, AB’nin 10 yıllık AR-GE felsefesini tanımlayan Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) uygulama aracı olarak tasarlandı: Yeniliğin Rekabetçiliğin Sürdürülebilir ekonomik büyümenin Toplumsal uyumun İstihdamın geliştirilmesi için, Bilgiye Dayalı Ekonomi ve Toplum yaratılması......

5 6.Çerçeve Programı – Ana Bileşenleri TEMEL PRENSİPLER
Avrupa Araştırma Alanı BÜTÜNLEŞMESİ Avrupa Araştırma Alanı YAPILANMASI Avrupa Araştırma Alanı Temel GÜÇLENDİRMESİ TEMEL PRENSİPLER Yapılanma eylemi: ulusal,bölgesel ve diğer Avrupa girişimleri ile daha güçlü bir bağ Seçilmiş öncelikli araştırma alanları üzerinde yoğunlaşma Seçilmiş öncelikli araştırma alanları üzerinde yoğunlaşma

6 Tematik Öncelik Canlı Bilimleri, genomik ve biyoteknoloji
AVRUPA ALANI ENTEGRASYONU Tematik Öncelik Canlı Bilimleri, genomik ve biyoteknoloji Bilgi Toplumu Teknolojileri Nanoteknoloji,bilgi gereçleri,yeni üretim süreçleri Havacılık ve uzay Gıda güvenliği ve kalitesi Sürdürülebilir gelişim, global değişme ve ekosistemler Bilgi-tabanlı toplum içinde vatandaş ve yönetim Diğer Alanlarda Özgün Etkinlikler AB politikaları araştırma desteği KOBİ özel aktiviteleri Uluslararası işbirliği Ortak Araştırma Merkezi S/T ihtiyaçları tahmini AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI YAPILANMASI Araştırma ve yenilik AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI TEMELLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Araştırma faaliyetlerinin koordinasyonu İnsan Kaynakları ve hareket Araştırma altyapıları Geliştirme araştırması/ Yenilik Politikaları. Bilim ve toplum

7 Ülkemiz Kuruluşlarının Çerçeve Programlarına Katılımı
4. ÇP’da toplam 56 proje 5. ÇP’da toplam 94 proje 6. ÇP’da 2455 proje önerisi başvurusundan 370’i AB Komisyonu tarafından finanse edilmeye değer bulunmuştur. Katılımcı bazında başarımız %15’ dir. 1 milyon kişiye düşen 6. ÇP’ı proje başvuru sayısı Almanya için 386, Macaristan için 368, İspanya için 350, Slovakya için 287, Polonya için 173 ve Türkiye için sadece 28 dir. 6. ÇP proje başvurularının %80’ini İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir illerinden yapılmıştır. KOBİ + Sanayi kuruluşlarının kabul edilen proje sayısı toplamın %22’sidir.

8 Türkiye için AB Çerçeve Programlarının Değerlendirilmesi
Katılmanın Avantajları AB’yle entegrasyon sürecine katkı Yeni teknolojilere erişim olanağı KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı Doğru teknolojiyi transfer etme imkanı Teknolojide yeni standartların oluşum sürecinde yer alma Katılmamanın Maliyeti Teknolojik gelişmenin dışında ve gerisinde kalmak Etkin Katılımın Önündeki Engeller Proje üretme yetkinliğinin düşük olması Ülkeler arası yoğun rekabet AB bürokrasisiyle iş yapmada deneyim eksikliği Vize engeli (özellikle KOBİ ve sanayi için) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Edinilen bilginin rekabet gücüne dönüştürülmesi Sanayi katılımın etkinleştirilmesi Üniversite ve sanayinin aynı projelerde yer alması

9 7. ÇP Önerisi için Yol Haritası
Nisan ÇP önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından resmen sunulması Eylül Komisyonun özel programlar ve katılım kurallarıyla ilgili önerilerinin yayınlanması Aralık AB Parlamentosunda öneriye ilişkin ilk görüşme Ocak Konseyin öneriye ilişkin tutumunu belirlemesi Mart AB Parlamentosunda öneriye ilişkin ikinci Haziran Konseyin ve Parlamentonun 7. ÇP ve kurallarını onaylaması Temmuz Konseyin özel programları onaylaması

10 7. ÇP (2007 – 2013) 7. ÇP önerisinde büyüme için bilgiye dayalı Avrupa araştırma alanı (ERA) inşası öngörülüyor. Önerinin AB’nin rekabet ve yeni istihdam ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasarlandığı vurgulanıyor.

11 7. ÇP Bütçesine İlişkin Tespitler
Komisyon 67,8 milyar Euro tutarında bir fon ayrılmasını talep etmiştir. Tematik alanlar bütçesi 44,4 milyar Euro JRC alanındaki bütçe artış öngörüsü %98’dir. ( 1,8 milyar Euro) Temel araştırma için yılda 1,5 milyar Euroluk bir bütçe ayrılması beklenmektedir. 15 Haziran 2006 tarihinde AB Parlamentosu önerilen bütçeyi 50,521 milyar Euro olarak onaylamıştır.

12 7. ÇP’nin AB için Uzun Vadede Beklenen Bazı Etkileri
GSYİH’de %0,45 - 0,96 arasında artış – arası yeni istihdam %0,64 – 1,57 arası ihracat artışı %0,3 – 0,9 arası ithalat düşüşü Ar-Ge yoğunluğunda GSYİH’nın %0,059 – 0,23 oranında artması ve arası yeni araştırmacı istihdamı

13 6. ÇP’nin Uygulama Araçları
ÖNCELİKLİ ÜRÜN İKİNCİL ÜRÜN BÜYÜKLÜK Entegre Projeler (IP) Objektif ve Devam Eden Araştırma Bilgi Entegrasyon Orta-yüksek Mükemmeliyet Ağları (NoE) Parçaları Birleştirmek ÖHAP (STREPs) Araştırma Küçük-orta ÖDE (SSA) Özel Destek Küçük EE (CA) Koordinasyon

14 7. ÇP için Öngörülen Uygulama Araçları
1. Collaborative projects – STREP ve IP tek kalem altında birleştirilmesi 2. NoE – Mükemmelliyet Ağları 3. Coordination and Supporting Actions – Eşgüdüm ve Özel Destek Eylemleri

15 7. ÇP’nin Öngördüğü Yenilikler
Daha fazla bütçe Daha uzun program süresi Proje araçlarından ziyade konulara ağırlık verilmesi Potansiyel katılımcılar için prosedür ve dökümanların mümkün olduğunca basitleştirilmesi Avrupa Teknoloji Platformları’nın kurulması Avrupa Araştırma Konseyi’nin kurulması Bilgi Bölgeleri’nin geliştirilmesi Uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı eylemlerin hayata geçirilmesi Özel sektör yatırımlarını araştırmaya çekmek için risk paylaşımı imkanın sunulması Güvenlik konusunun çerçeve programları kapsamına dahil edilmesi

16 7. ÇP’nin Yapısı İŞBİRLİĞİ- Ortaklı araştırma
FİKİRLER- En ileri araştırmalar İNSAN- İnsan potansiyeli KAPASİTE- Araştırma Kapasitesi + Ortak Araştırma Merkezi- JRC (nükleer dışı) Ortak Araştırma Merkezi- JRC (Euratom)

17 İşbirliği Özel Programı
Amaç: Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak ORTAKLI ARAŞTIRMA (Ortaklı Projeler) ORTAKLI TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ (JIT) ULUSAL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ EŞGÜDÜMÜ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

18 Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Nanoteknoloji Enerji Çevre
İşbirliği Özel Programı, kesişen araştırma konuları içeren, operasyonel olarak bağımsız, aynı zamanda tutarlı ve uyumlu alt programlara ayrılmaktadır: Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Nanoteknoloji Enerji Çevre Ulaştırma (Havacılık dahil) Sosyal ve Ekonomik Bilimler ve Beşeri Bilimler Uzay Güvenlik Bunlara ilave olarak, EURATOM Programı’nın kapsamındaki diğer iki konu da: Füzyon enerjisi araştırmaları Nükleer füzyon ve radyasyondan korunmadır

19 İşbirliği Özel Programı SAĞLIK
Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek Sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmak Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek

20 SAĞLIK Programın alt alanları ise şöyledir:
İnsan sağlığı için biyoteknoloji, jenerik ilaçlar ve teknolojiler Araştırmayı insan sağlığı ile ilgili alanlara yönlendirmek Sağlık hizmetleri sunumunun optimizasyonu

21 İşbirliği Özel Programı GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ
Bilgiye dayalı biyoekonomi toplumu kavramının gündeme geldiği bu alanda, bilim, sanayi ve diğer ilgili kesimlerin bir araya getirilmesi, sosyal ve ekonomik konulara işaret eden yeni araştırma olanaklarından faydalanılması öngörülmektedir.

22 GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ
Gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler üç grupta toplanmaktadır: Sürdürülebilir üretimin yanında karasal, orman ve akuatik çevrelerden elde edilen biyolojik kaynakların yönetimi “Çataldan çiftliğe”: Gıda, sağlık ve refah Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve süreçler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

23 İşbirliği Özel Programı BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgi ve iletişim alanlarında Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik gelişiminin güçlendirilmesi Teknolojilerin Entegrasyonu Uygulamalara ilişkin araştırmalar Geleceğin teknolojileri ve yükselen teknolojiler

24 İşbirliği Özel Programı NANOTEKNOLOJİ
Nanoteknoloji tematik alanının hedefi, Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla, farklı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla oluşan yeni uygulama ve araçların kullanılması sayesinde kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye dönüşümü sağlamaktır.

25 NANOTEKNOLOJİ Nanoteknoloji alanındaki temel faaliyet
başlıkları şöyle özetlenebilir: Nanobilimler, nanoteknolojiler Malzeme bilimi Yeni üretimler Sanayi uygulamaları için yeni teknolojilerin entegrasyonu

26 İşbirliği Özel Programı ENERJİ
Ulaşılmak istenen amaçlar şunlardır: Kısa vade * Halen fosil veya organik yakıt üzerine inşa edilmiş enerji sistemlerinin sürdürülebilir enerji sistemine dönüşümünü sağlamak * Yeni enerji sisteminin kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunların küresel dağılımının dengelenmesi Orta vade * Tedarik güvenliği ve iklim değişikliği konularının dikkate alınması Uzun vade * Enerji alanında Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılması

27 ENERJİ Program alt alanları şunlardır: Hidrojen ve yakıt hücreleri
Yenilebilir yakıt üretimi Yenilebilir elektrik üretimi Temiz güç üretimi için CO2’ yi tutma ve depolama teknolojileri Akıllı enerji ağları Enerji tasarrufu ve verimliliği Enerji siyasası oluşturmada bilgi Yenilebilir ısıtma ve soğutma sistemleri Temiz kömür teknolojileri

28 İşbirliği Özel Programı ÇEVRE
Programın kapsamında iki hedef belirlenmiştir: Çevrenin sürdürülebilir yönetimi Çevre kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi

29 ÇEVRE Çevre temasının alt alanları şunlardır:
İklim değişikliği, çevre kirliliği ve riskler Sürdürülebilir kaynak yönetimi Çevre teknolojileri Yeryüzü gözlem ve değerlendirme araçları

30 İşbirliği Özel Programı ULAŞTIRMA (HAVACILIK DAHİL)
Taşımacılıkta “yeşil” sistemlere dönüşümün sağlanması ve taşımacılık modellerine sürdürülebilir nitelik kazandırılması önem taşımaktadır. Havacılık ve hava taşımacılığı Satıh taşımacılığı (demiryolu, kara, su) Avrupa küresel uydu navigasyon sisteminin (Galileo) desteklenmesi

31 İşbirliği Özel Programı SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER VE BEŞERİ BİLİMLER
Avrupa’nın özellikle bilgi aktarımlı politikalar oluşturarak çözüm getirebileceği kalkınma, işsizlik, rekabet edebilirlik, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, küresel dayanışma gibi spesifik sosyoekonomik problemlerin ortak bir kavrayış metoduyla derinlemesine incelenmesi temel amacı oluşturmaktadır.

32 SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER VE BEŞERİ BİLİMLER
Bilgi toplumunda büyüme, işsizlik ve rekabet edebilirlik Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin Avrupa perspektifi içinde bir araya getirilmesi Toplumdaki temel eğilimler ve bunların etkileri Dünyada Avrupa AB vatandaşı Sosyoekonomik ve bilimsel göstergeler Teknolojik öngörü faaliyetleri

33 İşbirliği Özel Programı GÜVENLİK VE UZAY
Programın amaçları: Güvenlik alanı - Terör ve suç tehditlerine karşı güvenliği sağlamak - İhtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek - Bunları gerçekleştirirken insan haklarına saygı göstermek - Avrupa güvenliğinin yararı için mevcut teknolojilerin ortak ve uygun kullanımını sağlamak - Bu alandaki kullanıcı ve tedarikçiler arasında işbirliğini teşvik etmek

34 GÜVENLİK VE UZAY Uzay alanı artırmak
- Avrupa uzay programını desteklemek - GMES gibi uygulamalara odaklanmak - Avrupa uzay sanayinin rekabet gücünü artırmak - AB üyesi ülkelerin ve diğer kilit oyuncuların yaptıkları çalışmalara destek vermek ? AVRUPA GÜVENLİK VE ARAŞTIRMA PROGRAMI

35 Fikirler Özel Programı
Amaç: Fikirler Özel Programı ile Avrupa seviyesinde rekabetin teşvik edilmesi yoluyla bilimsel altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır (bireysel araştırmaya destek). Avrupa seviyesinde rekabet eden araştırma gruplarınca yürütülmekte olan; - mühendislik - sosyoekonomik bilimler ve - beşeri bilimleri kapsayan araştırmacı güdümlü sınır (frontier) projeleri (temel araştırma projeleri) desteklenecektir. Bu alan altında bağımsız bir “Avrupa Araştırma Konseyi” oluşturulacaktır.

36 İnsan Özel Programı Amaç: Avrupa’daki teknoloji ve
araştırma alanlarında çalışan insan kaynakları potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesini hedeflemektedir. Avrupa’nın araştırmacılar için daha cazip hale getirilmesi 7. ÇP önerisinin önceliklerindendir.

37 İnsan Özel Programı Araştırmacılara yönelik başlangıç eğitimleri (Marie Curie Ağları) Hayat boyu eğitim ve kariyer gelişimi - Bireysel Burslar - Ortak finansmanlı bölgesel / ulusal / uluslararası programlar Sanayi-Akademi yönelim ve ortaklıkları Uluslararası boyut Spesifik faaliyetler

38 Kapasiteler Özel Programı
Amaç: Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. AB’nin genişleme süreci ve sonuçları AB’nin değişik bölgelerinin Ar-Ge altyapıları arasında gelişmişlik farkı bulunması KOBİ’lerin inovasyon, araştırma ve geliştirme alanında desteğe ihtiyaç duymaları Uluslararası işbirliği gereksinimi Toplumun bilim konularına ilgisizliği

39 Kapasiteler Özel Programı Alt Alanları
Araştırma Altyapıları KOBİ Yararına Araştırma Bilgi Bölgeleri Araştırma Potansiyeli Toplumda Bilim Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

40 ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ortak Araştırma Merkezi ( JRC )’nin faaliyetleriyle, AB politikalarının uygulanması ve izlenmesini desteklemek, ihtiyaçlara cevap verilmesi suretiyle AB’nin politika oluşum sürecine müşteri-güdümlü bilimsel ve teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

41 7. ÇP Önerisinde Türkiye Açısından Kritik Konular
7. ÇP’ye daha makul bir katılım payıyla katılmak Kuruluşlarımızın Teknoloji Platformlarına ve Ortak Teknoloji Girişimlerine katılımı 169. md altındaki girişimlere katılım AB Komisyon destekli araştırma altyapılarının kurulması Güvenlik Alt Programına katılım KOBİ’lerimizin Risk Paylaşım Fırsatından yararlanması

42 7. ÇP Genel Bilgi 1. http//cordis.europa.eu/fp7/home.html
- what is FP7? - roadmap to FP7 - main objectives - thematic priorities - the debate - news & events 2.

43 Projelerde AB’nin güttüğü hedef, üretilen bilginin
Proje Teklifi Projelerde AB’nin güttüğü hedef, üretilen bilginin kullanılması ve üretime dönüştürülebilmesidir.

44 ÇP’ye Uygun Ar-Ge Teklifleri
ÇP çalışma konularına uygun olmalı Gerekli uygulama aracının kriterlerine uygun olmalı Potansiyel stratejik gücü olan projeler olmalı Bilimin mevcut durumunu daha ileriye götürecek çalışmalar olmalı Teknolojik riskleri göze alabilmeli

45 ÇP’ye Uygun Ar-Ge Teklifleri
Üniversite-sanayi işbirliğini hedeflemeli Uygulanmakta olan teknolojilerin tekrarı olmamalı Avrupa katma değerine yeni birşeyler ekleyecek nitelikte olmalı Yeni iş ilişkileri ve ortak problemlere çözüm yaratabilmeli İşbirliği içerisinde gerçekleştirilebilmeli

46 Proje Teklifi Sunmak http://cordis.europa.eu/fp6/dc/
index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage Bu sayfadan karşınıza proje teklifinizi sunmanız için gerekli tüm dökümanlara ulaşabilirsiniz: - what is FP6? - FP6 step by step - Find a call - Find a partner - Find a project - Find a document - Project management - Get support on FP6 - EPSS


"7. Çerçeve Programına Doğru" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları