Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. Çerçeve Programına Doğru 7. Çerçeve Programına Doğru Sadettin Keskin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. Çerçeve Programına Doğru 7. Çerçeve Programına Doğru Sadettin Keskin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü."— Sunum transkripti:

1 7. Çerçeve Programına Doğru 7. Çerçeve Programına Doğru Sadettin Keskin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

2 Çerçeve Programlarının Yapısı • Çerçeve Programları, Birliğin orta vadeli ATG politikalarını belirleme aracıdır. - Bilim ve teknoloji önceliklerini belirler - Ar-Ge alanında faaliyetlerinin finansal çerçevesini çizer çerçevesini çizer • Bütçe ödeneğindeki tahsislerin yapısının değişmesi aynı zamanda önceliklerin gelişimine de yansımaktadır.

3 AB Çerçeve Programlarının Bütçesi

4 Altıncı Çerçeve Programı, AB’nin 10 yıllık AR-GE felsefesini tanımlayan Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) uygulama aracı olarak tasarlandı: : Yeniliğin : Rekabetçiliğin : Sürdürülebilir ekonomik büyümenin : Toplumsal uyumun : İstihdamın geliştirilmesi için, Bilgiye Dayalı Ekonomi ve Toplum yaratılması......

5 6.Çerçeve Programı – Ana Bileşenleri Avrupa Araştırma Alanı BÜTÜNLEŞMESİ Avrupa Araştırma Alanı YAPILANMASI Avrupa Araştırma Alanı Temel GÜÇLENDİRMESİ TEMEL PRENSİPLER Seçilmiş öncelikli araştırma alanları üzerinde yoğunlaşma Yapılanma eylemi: ulusal,bölgesel ve diğer Avrupa girişimleri ile daha güçlü bir bağ Seçilmiş öncelikli araştırma alanları üzerinde yoğunlaşma

6 Canlı Bilimleri, genomik ve biyoteknoloji Bilgi-tabanlı toplum içinde vatandaş ve yönetim Sürdürülebilir gelişim, global değişme ve ekosistemler Bilgi Toplumu Teknolojileri Nanoteknoloji,bilgi gereçleri,yeni üretim süreçleri Havacılık ve uzay Gıda güvenliği ve kalitesi KOBİ özel aktiviteleri Uluslararası işbirliği Ortak Araştırma Merkezi AB politikaları araştırma desteği S/T ihtiyaçları tahmini Tematik Öncelik Diğer Alanlarda Özgün Etkinlikler AVRUPA ALANI ENTEGRASYONU AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI YAPILANMASI AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI TEMELLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Araştırma faaliyetlerinin koordinasyonu Geliştirme araştırması/ Yenilik Politikaları. Araştırma ve yenilik İnsan Kaynakları ve hareket Araştırma altyapıları Bilim ve toplum

7 Ülkemiz Kuruluşlarının Çerçeve Programlarına Katılımı • 4. ÇP’da toplam 56 proje • 5. ÇP’da toplam 94 proje • 6. ÇP’da 2455 proje önerisi başvurusundan 370’i AB Komisyonu tarafından finanse edilmeye değer bulunmuştur. Katılımcı bazında başarımız %15’ dir. • 1 milyon kişiye düşen 6. ÇP’ı proje başvuru sayısı Almanya için 386, Macaristan için 368, İspanya için 350, Slovakya için 287, Polonya için 173 ve Türkiye için sadece 28 dir. • 6. ÇP proje başvurularının %80’ini İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir illerinden yapılmıştır. • KOBİ + Sanayi kuruluşlarının kabul edilen proje sayısı toplamın %22’sidir.

8 Türkiye için AB Çerçeve Programlarının Değerlendirilmesi Katılmanın Avantajları • AB’yle entegrasyon sürecine katkı • Yeni teknolojilere erişim olanağı • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı • Doğru teknolojiyi transfer etme imkanı • Teknolojide yeni standartların oluşum sürecinde yer alma Katılmamanın Maliyeti • Teknolojik gelişmenin dışında ve gerisinde kalmak Etkin Katılımın Önündeki Engeller • Proje üretme yetkinliğinin düşük olması • Ülkeler arası yoğun rekabet • AB bürokrasisiyle iş yapmada deneyim eksikliği • Vize engeli (özellikle KOBİ ve sanayi için) sanayi için) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar • Edinilen bilginin rekabet gücüne dönüştürülmesi • Sanayi katılımın etkinleştirilmesi • Üniversite ve sanayinin aynı projelerde yer alması

9 7. ÇP Önerisi için Yol Haritası Nisan 2005 7. ÇP önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından resmen sunulması tarafından resmen sunulması Eylül 2005 Komisyonun özel programlar ve katılım kurallarıyla ilgili önerilerinin yayınlanması kurallarıyla ilgili önerilerinin yayınlanması Aralık 2005 AB Parlamentosunda öneriye ilişkin ilk görüşme görüşme Ocak 2006 Konseyin öneriye ilişkin tutumunu belirlemesi belirlemesi Mart 2006 AB Parlamentosunda öneriye ilişkin ikinci görüşme görüşme Haziran 2006 Konseyin ve Parlamentonun 7. ÇP ve kurallarını onaylaması kurallarını onaylaması Temmuz 2006 Konseyin özel programları onaylaması

10 7. ÇP (2007 – 2013) • 7. ÇP önerisinde büyüme için bilgiye dayalı Avrupa araştırma alanı (ERA) inşası öngörülüyor. • Önerinin AB’nin rekabet ve yeni istihdam ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasarlandığı vurgulanıyor.

11 7. ÇP Bütçesine İlişkin Tespitler • Komisyon 67,8 milyar Euro tutarında bir fon ayrılmasını talep etmiştir. • Tematik alanlar bütçesi 44,4 milyar Euro • JRC alanındaki bütçe artış öngörüsü %98’dir. ( 1,8 milyar Euro) • Temel araştırma için yılda 1,5 milyar Euroluk bir bütçe ayrılması beklenmektedir. 15 Haziran 2006 tarihinde AB Parlamentosu önerilen bütçeyi 50,521 milyar Euro olarak onaylamıştır. 15 Haziran 2006 tarihinde AB Parlamentosu önerilen bütçeyi 50,521 milyar Euro olarak onaylamıştır.

12 7. ÇP’nin AB için Uzun Vadede Beklenen Bazı Etkileri • GSYİH’de %0,45 - 0,96 arasında artış • 400.000 – 925.000 arası yeni istihdam • %0,64 – 1,57 arası ihracat artışı • %0,3 – 0,9 arası ithalat düşüşü • Ar-Ge yoğunluğunda GSYİH’nın %0,059 – 0,23 oranında artması • 40.000 ve 215.000 arası yeni araştırmacı istihdamı

13 6. ÇP’nin Uygulama Araçları ARAÇAMAÇÖNCELİKLİ ÜRÜN İKİNCİL ÜRÜN BÜYÜKLÜK Entegre Projeler (IP) Objektif ve Devam Eden Araştırma BilgiEntegrasyonOrta-yüksek Mükemmeliyet Ağları (NoE) Parçaları Birleştirmek EntegrasyonBilgiOrta-yüksek ÖHAP (STREPs) AraştırmaBilgi Küçük-orta ÖDE (SSA)ÖzelDestek Küçük EE (CA)Koordinasyon Küçük

14 7. ÇP için Öngörülen Uygulama Araçları 1. Collaborative projects – STREP ve IP tek kalem altında birleştirilmesi altında birleştirilmesi 2. NoE – Mükemmelliyet Ağları 3. Coordination and Supporting Actions – Eşgüdüm ve Özel Destek Eylemleri Eşgüdüm ve Özel Destek Eylemleri

15 7. ÇP’nin Öngördüğü Yenilikler • Daha fazla bütçe • Daha uzun program süresi • Proje araçlarından ziyade konulara ağırlık verilmesi • Potansiyel katılımcılar için prosedür ve dökümanların mümkün olduğunca basitleştirilmesi • Avrupa Teknoloji Platformları’nın kurulması • Avrupa Araştırma Konseyi’nin kurulması • Bilgi Bölgeleri’nin geliştirilmesi • Uluslararası işbirliğini kolaylaştırıcı eylemlerin hayata geçirilmesi • Özel sektör yatırımlarını araştırmaya çekmek için risk paylaşımı imkanın sunulması • Güvenlik konusunun çerçeve programları kapsamına dahil edilmesi

16 7. ÇP’nin Yapısı • İŞBİRLİĞİ- Ortaklı araştırma • FİKİRLER- En ileri araştırmalar • İNSAN- İnsan potansiyeli • KAPASİTE- Araştırma Kapasitesi + Ortak Araştırma Merkezi- JRC (nükleer dışı) Ortak Araştırma Merkezi- JRC (Euratom) http://cordis.europa.eu.int/fp7

17 İşbirliği Özel Programı Amaç: Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak • ORTAKLI ARAŞTIRMA (Ortaklı Projeler) • ORTAKLI TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ (JIT) • ULUSAL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ EŞGÜDÜMÜ • ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

18 İşbirliği Özel Programı, kesişen araştırma konuları içeren, operasyonel olarak bağımsız, aynı zamanda tutarlı ve uyumlu alt programlara ayrılmaktadır: • Sağlık • Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji • Nanoteknoloji • Enerji • Çevre • Ulaştırma (Havacılık dahil) • Sosyal ve Ekonomik Bilimler ve Beşeri Bilimler • Uzay • Güvenlik Bunlara ilave olarak, EURATOM Programı’nın kapsamındaki diğer iki konu da: • Füzyon enerjisi araştırmaları • Nükleer füzyon ve radyasyondan korunmadır

19 İşbirliği Özel Programı SAĞLIK • Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek • Sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmak • Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak • Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek

20 SAĞLIK Programın alt alanları ise şöyledir: • İnsan sağlığı için biyoteknoloji, jenerik ilaçlar ve teknolojiler • Araştırmayı insan sağlığı ile ilgili alanlara yönlendirmek • Sağlık hizmetleri sunumunun optimizasyonu

21 İşbirliği Özel Programı GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ Bilgiye dayalı biyoekonomi toplumu kavramının gündeme geldiği bu alanda, bilim, sanayi ve diğer ilgili kesimlerin bir araya getirilmesi, sosyal ve ekonomik konulara işaret eden yeni araştırma olanaklarından faydalanılması öngörülmektedir.

22 GIDA, TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ Gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler üç grupta toplanmaktadır: • Sürdürülebilir üretimin yanında karasal, orman ve akuatik çevrelerden elde edilen biyolojik kaynakların yönetimi • “Çataldan çiftliğe”: Gıda, sağlık ve refah • Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve süreçler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

23 İşbirliği Özel Programı BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ • Bilgi ve iletişim alanlarında Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik gelişiminin güçlendirilmesi • Teknolojilerin Entegrasyonu • Uygulamalara ilişkin araştırmalar • Geleceğin teknolojileri ve yükselen teknolojiler

24 İşbirliği Özel Programı NANOTEKNOLOJİ Nanoteknoloji tematik alanının hedefi, Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla, farklı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla oluşan yeni uygulama ve araçların kullanılması sayesinde kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye dönüşümü sağlamaktır.

25 NANOTEKNOLOJİ Nanoteknoloji alanındaki temel faaliyet başlıkları şöyle özetlenebilir: • Nanobilimler, nanoteknolojiler • Malzeme bilimi • Yeni üretimler • Sanayi uygulamaları için yeni teknolojilerin entegrasyonu

26 İşbirliği Özel Programı ENERJİ Ulaşılmak istenen amaçlar şunlardır: - Kısa vade * Halen fosil veya organik yakıt üzerine * Halen fosil veya organik yakıt üzerine inşa edilmiş enerji sistemlerinin sürdürülebilir enerji inşa edilmiş enerji sistemlerinin sürdürülebilir enerji sistemine dönüşümünü sağlamak sistemine dönüşümünü sağlamak * Yeni enerji sisteminin kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunların küresel dağılımının dengelenmesi * Yeni enerji sisteminin kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bunların küresel dağılımının dengelenmesi - Orta vade * Tedarik güvenliği ve iklim değişikliği konularının dikkate alınması * Tedarik güvenliği ve iklim değişikliği konularının dikkate alınması - Uzun vade * Enerji alanında Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılması * Enerji alanında Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılması

27 ENERJİ Program alt alanları şunlardır: •Hidrojen ve yakıt hücreleri •Yenilebilir yakıt üretimi •Yenilebilir elektrik üretimi •Temiz güç üretimi için CO2’ yi tutma ve depolama teknolojileri •Akıllı enerji ağları •Enerji tasarrufu ve verimliliği •Enerji siyasası oluşturmada bilgi •Yenilebilir ısıtma ve soğutma sistemleri •Temiz kömür teknolojileri

28 İşbirliği Özel Programı ÇEVRE Programın kapsamında iki hedef belirlenmiştir: • Çevrenin sürdürülebilir yönetimi • Çevre kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi

29 ÇEVRE Çevre temasının alt alanları şunlardır: • İklim değişikliği, çevre kirliliği ve riskler • Sürdürülebilir kaynak yönetimi • Çevre teknolojileri • Yeryüzü gözlem ve değerlendirme araçları

30 İşbirliği Özel Programı ULAŞTIRMA (HAVACILIK DAHİL) Taşımacılıkta “yeşil” sistemlere dönüşümün sağlanması ve taşımacılık modellerine sürdürülebilir nitelik kazandırılması önem taşımaktadır. • Havacılık ve hava taşımacılığı • Satıh taşımacılığı (demiryolu, kara, su) • Avrupa küresel uydu navigasyon sisteminin (Galileo) desteklenmesi

31 İşbirliği Özel Programı SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER VE BEŞERİ BİLİMLER Avrupa’nın özellikle bilgi aktarımlı politikalar oluşturarak çözüm getirebileceği kalkınma, işsizlik, rekabet edebilirlik, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, küresel dayanışma gibi spesifik sosyoekonomik problemlerin ortak bir kavrayış metoduyla derinlemesine incelenmesi temel amacı oluşturmaktadır.

32 SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER VE BEŞERİ BİLİMLER • Bilgi toplumunda büyüme, işsizlik ve rekabet edebilirlik • Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin Avrupa perspektifi içinde bir araya getirilmesi • Toplumdaki temel eğilimler ve bunların etkileri • Dünyada Avrupa • AB vatandaşı • Sosyoekonomik ve bilimsel göstergeler • Teknolojik öngörü faaliyetleri

33 İşbirliği Özel Programı GÜVENLİK VE UZAY Programın amaçları: • Güvenlik alanı - Terör ve suç tehditlerine karşı güvenliği - Terör ve suç tehditlerine karşı güvenliği sağlamak sağlamak - İhtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek - İhtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek - Bunları gerçekleştirirken insan haklarına - Bunları gerçekleştirirken insan haklarına saygı göstermek saygı göstermek - Avrupa güvenliğinin yararı için mevcut teknolojilerin ortak - Avrupa güvenliğinin yararı için mevcut teknolojilerin ortak ve uygun kullanımını sağlamak ve uygun kullanımını sağlamak - Bu alandaki kullanıcı ve tedarikçiler arasında işbirliğini - Bu alandaki kullanıcı ve tedarikçiler arasında işbirliğini teşvik etmek teşvik etmek

34 GÜVENLİK VE UZAY • Uzay alanı - Avrupa uzay programını desteklemek - Avrupa uzay programını desteklemek - GMES gibi uygulamalara odaklanmak - GMES gibi uygulamalara odaklanmak - Avrupa uzay sanayinin rekabet gücünü - Avrupa uzay sanayinin rekabet gücünü artırmak artırmak - AB üyesi ülkelerin ve diğer kilit - AB üyesi ülkelerin ve diğer kilit oyuncuların yaptıkları çalışmalara destek oyuncuların yaptıkları çalışmalara destek vermek vermek ? AVRUPA GÜVENLİK VE ARAŞTIRMA PROGRAMI

35 Fikirler Özel Programı Amaç: Fikirler Özel Programı ile Avrupa seviyesinde rekabetin teşvik edilmesi yoluyla bilimsel altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır (bireysel araştırmaya destek).  Avrupa seviyesinde rekabet eden araştırma gruplarınca yürütülmekte olan; - mühendislik - mühendislik - sosyoekonomik bilimler ve - sosyoekonomik bilimler ve - beşeri bilimleri kapsayan - beşeri bilimleri kapsayan araştırmacı güdümlü sınır (frontier) projeleri (temel araştırmacı güdümlü sınır (frontier) projeleri (temel araştırma projeleri) desteklenecektir. araştırma projeleri) desteklenecektir. Bu alan altında bağımsız bir “Avrupa Araştırma Konseyi” oluşturulacaktır.

36 İnsan Özel Programı Amaç: Avrupa’daki teknoloji ve araştırma alanlarında çalışan insan kaynakları potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesini hedeflemektedir. Avrupa’nın araştırmacılar için daha cazip hale getirilmesi 7. ÇP önerisinin önceliklerindendir.

37 İnsan Özel Programı  Araştırmacılara yönelik başlangıç eğitimleri (Marie Curie Ağları)  Hayat boyu eğitim ve kariyer gelişimi - Bireysel Burslar - Bireysel Burslar - Ortak finansmanlı bölgesel / ulusal / - Ortak finansmanlı bölgesel / ulusal / uluslararası programlar uluslararası programlar  Sanayi-Akademi yönelim ve ortaklıkları  Uluslararası boyut  Spesifik faaliyetler

38 Kapasiteler Özel Programı Amaç: Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. • AB’nin genişleme süreci ve sonuçları • AB’nin değişik bölgelerinin Ar-Ge altyapıları arasında gelişmişlik farkı bulunması • KOBİ’lerin inovasyon, araştırma ve geliştirme alanında desteğe ihtiyaç duymaları • Uluslararası işbirliği gereksinimi • Toplumun bilim konularına ilgisizliği

39 Kapasiteler Özel Programı Alt Alanları • Araştırma Altyapıları • KOBİ Yararına Araştırma • Bilgi Bölgeleri • Araştırma Potansiyeli • Toplumda Bilim • Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

40 ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ Ortak Araştırma Merkezi ( JRC )’nin faaliyetleriyle, AB politikalarının uygulanması ve izlenmesini desteklemek, ihtiyaçlara cevap verilmesi suretiyle AB’nin politika oluşum sürecine müşteri-güdümlü bilimsel ve teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

41 7. ÇP Önerisinde Türkiye Açısından Kritik Konular • 7. ÇP’ye daha makul bir katılım payıyla katılmak • Kuruluşlarımızın Teknoloji Platformlarına ve Ortak Teknoloji Girişimlerine katılımı • 169. md altındaki girişimlere katılım • AB Komisyon destekli araştırma altyapılarının kurulması • Güvenlik Alt Programına katılım • KOBİ’lerimizin Risk Paylaşım Fırsatından yararlanması

42 7. ÇP Genel Bilgi 1. http//cordis.europa.eu/fp7/home.html - what is FP7? - what is FP7? - roadmap to FP7 - roadmap to FP7 - main objectives - main objectives - thematic priorities - thematic priorities - the debate - the debate - news & events - news & events 2. http://traccess.tubitak.gov.tr/fp6_yeni/Abcp.aspx

43 Proje Teklifi Projelerde AB’nin güttüğü hedef, üretilen bilginin kullanılması ve üretime dönüştürülebilmesidir.

44 ÇP’ye Uygun Ar-Ge Teklifleri • ÇP çalışma konularına uygun olmalı • Gerekli uygulama aracının kriterlerine uygun olmalı • Potansiyel stratejik gücü olan projeler olmalı • Bilimin mevcut durumunu daha ileriye götürecek çalışmalar olmalı • Teknolojik riskleri göze alabilmeli

45 ÇP’ye Uygun Ar-Ge Teklifleri • Üniversite-sanayi işbirliğini hedeflemeli • Uygulanmakta olan teknolojilerin tekrarı olmamalı • Avrupa katma değerine yeni birşeyler ekleyecek nitelikte olmalı • Yeni iş ilişkileri ve ortak problemlere çözüm yaratabilmeli • İşbirliği içerisinde gerçekleştirilebilmeli

46 Proje Teklifi Sunmak http://cordis.europa.eu/fp6/dc/ index.cfmindex.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage index.cfm Bu sayfadan karşınıza proje teklifinizi sunmanız için gerekli tüm dökümanlara ulaşabilirsiniz: - what is FP6? - what is FP6? - FP6 step by step - FP6 step by step - Find a call - Find a call - Find a partner - Find a partner - Find a project - Find a project - Find a document - Find a document - Project management - Project management - Get support on FP6 - Get support on FP6 - EPSS - EPSS


"7. Çerçeve Programına Doğru 7. Çerçeve Programına Doğru Sadettin Keskin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları