Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİSFAJİ Dr.Hasan Mercan. Yutma Güçlüğü Semptomu  Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİSFAJİ Dr.Hasan Mercan. Yutma Güçlüğü Semptomu  Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki."— Sunum transkripti:

1 DİSFAJİ Dr.Hasan Mercan

2 Yutma Güçlüğü Semptomu  Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki güçlüklere veya bu yutma sırasında ortaya çıkan diğer zorluklara yutma güçlüğü veya disfaji denir.  Bazen kişinin ağzında hiçbir madde olmadan da kuru olarak,fizyolojik yutkunmalar yapmak istediğinde de aynı zorluğu hissedebilir.

3 Yutkunma İşlevi  Yutma ağızda başlayıp midede sona eren bir fonksiyondur.  Embriyolojik hayatın dördüncü ayından itibaren fetüs amniyotik sıvıyı yutmaya başlar.Yeni doğan bebekte gıda alınması emme iledir.Bebek gelişimini tamamlayınca emme-yutma refleksi gelişmiş olur.Yutma refleksi ile solunum inhibe olur.Böylece yutma refleksi hiçbir zorluğa uğramadan devam eder.

4 Yutkunma işlevi  Yutkunma safhaları: 1.Dil lokmayı orofarenkse doğru iter. 2.Dil yükselerek orofarenksi kapar. 3.Damak yükselerek nazofarenksi kapar. 4.Larenks öne doğru çekilip ilerleyerek supraglottik aralığı kaparken hipofarenksi açar.

5 Yutkunma İşlevi 5.Farenks kısalarak lokmayı özefagusa doğru ilerletir. 6.Lokmayı kavramak üzere krikofarengeal sfinkter gevşer. 7.Özefagus kasılmaları lokmayı mideye doğru ilerletir. 8.Gastrofarengeal sfinkter gevşeyerek lokmanın mideye geçmesine imkan verir.

6 Yutma Güçlüğünde Etyoloji  Yutkunma işlevinde görev alan organ ve fonksiyonda en ufak bir anatomik veya fizyolojik eksiklik,bozukluk yutma işlevinde kişiyi haberdar eden semptomlara neden olmaktadır.  Yutma güçlüğü nedenlerini oral,farengeal ve özefageal olarak üç ana bölümde toplayabiliriz.Ayrıca bazı sistemik hastalıklar da yutma güçlüğü semptomu ile karşımıza çıkabilmektedir.

7 Oral Faz İle İlgili Hastalıklar  Ağız boşluğu duvarlarının tam olmaması(fasial sinir paralizisi,damak- dudak yarıkları,travmatik,iyat rojenik)

8 Oral Faz İle İlgili Hastalıklar  Mastikatör adale patolojileri(trigeminal sinir patolojileri,kas hastalıkları,miyozitler, tetani,tetanoz)

9 Oral Faz İle İlgili Hastalıklar  Diş eksiklikleri  Üst ve alt çene kırıkları  Yanak,dil ve orofarenksteki ağrılı nedenler(gingivit,stom atit,glossit,tonsillit,peri tonsiller abse,retrofarengeal abse)

10 Oral Faz İle İlgili Hastalıklar  Dil adalelerinde ve dil motor sinirlerindeki bozukluklar(N.Hipoglo ssus felci,progressiv bulber paralizi,amiyotrofik lateral skleroz,poliyomiyelit,s ifiliz)

11 Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar MALFORMASYONLAR:  Krikofarengeal spazm  Zenker divertikülü  Gastroözefageal spazm  Kist veya tümörler  Koanal atrezi  Makroglossi  Yarık dudak damak  Pierre Robin Sendromu NÖROLOJİK VE MUSKULER ANOMALİLER:  Bulber paralizi  Serebral felç  Myastenia gravis  Myotonik distrofi  De Lange Sendromu  Tetani  Werdning-Hoffman Hast.  Amiyotrofik Lateral Skleroz  Multiple Skleroz

12 Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar KRİKOFARENGEALSPAZM:  Krikofaringeal kas disfonksiyonu  İstirahatte tonus artışı ve spazm(globus hissi)  Birçoğu reflü özefajitle birlikte  Teşhis motilite teknikleri ve kontrast radyografi  Tedavi krikofarengeal miyotomi

13 Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar ZENKER DİVERTİKÜLÜ:  Genellikle yaşlı erkekler  Bozuk olan krikofaringeus kası ve özefagus motilitesi  Servikal özefagus parçasında görülür  Traksiyon tipinde olup arkada ve sıklıkla soldadır

14 Farengel Faz İle İlgili Hastalıklar ZENKERDİVERTİKÜLÜ:  Disfaji,gürültülü yutma,halitozis,sindiril memiş gıdaların regürjitasyonu en tipik semptomlarıdır.  Teşhis kontrastlı lateral radyografi ile konur.  Tedavi cerrahidir.

15 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar  Özefagus sfinkterlerine bağlı motor orijinli yutma güçlükleri(akalazya,diffüz özefageal spazm,şiddetli akalazya,skleroderma,der matomiyozit)  Özefagus hernileri(kayan hiyatal herniler,paraözefageal hiyatal herniler ve mikst tip)  Gastroözefageal reflü nedenli yutma güçlükleri  Özefagus divertikülleri  Özefagus kimyasal yanıklarına bağlı yutma güçlüğü  Özefagus şekil bozukluğuna bağlı yutma güçlüğü(perde,halka ve benzer şekil bozukluğu)  Yabancı cisimlere bağlı yutma güçlükleri  Konjenital ve edinsel fistüller  Özefagus tümör,kist ve varislerine bağlı

16 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar AKALAZYA:  Normal peristaltizm bozulmuş olup,alt özefageal sfinkter gevşeyemez.  Disfaji,regürjitasyon ve substernal ağrı ortaya çıkar.  Önce soğuk ve sıvı gıdalara sonra katı gıdalara karşı yutma güçlüğü(paradoksal disfaji)  Disfaji ve regürjitasyon nedeniyle ileri derecede kilo kaybı olur.

17 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar AKALAZYA:  Teşhis radyografik bulgular,özefageal motilite teknikleri ve özefagoskopi ile konur.  Akciğer grafilerinde mediastinal genişleme bazen hava-sıvı seviyesi görülür.Fundus gazı görülmeyebilir.  Özefagus pasaj grafisinde özefagusta dilatasyon,alt sfinkterde gaga şeklinde daralma mevcuttur.  Teşhiste gold standart motilite çalışmalarıdır.

18 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar ÖZEFAGUS HİYATAL HERNİLERİ:  Üç tip hiyatal herni vardır: 1.Kayan tip 2.Paraözefageal tip 3.Mikst tip  En sık kayan tip görülür  Kayan tipte özefagogastrik bileşke hiyatustan geçerek mediastinuma doğru yükselmiştir.  Paraözefageal tipte ise özefagus normal yerinde olup herniasyon mide fundusundadır.

19 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ: 1.Faringoözefageal divertikül 2.Midözefagial divertikül 3.Epifrenik divertikül  Faringoözefagial ve epifrenik divertiküller itilme(pulsiyon),midözefagial divertikül ise çekilme(traksiyon) tipindedirler.  Çoğu kez asemptomatiktirler komplikasyona yol açtıklarında çoğu kez tanı konur.

20 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar ÖZEFAGUS KİMYASAL YANIKLARI:  Çoğu sıvı-kimyasal maddelerdir.  Asit ve alkali yapılı olarak iki grupta incelenirler.  Alkali yapılı kimyasallar likefaksiyon nekrozu yaptığından daha tahrip edicidirler.  Larenkste de lezyon varsa dispne ön plandadır.  Yanık etkisi ile darlıklar meydana gelebilmektedir.Böylece disfaji devamlı veya rekürren olarak devam edebilmektedir.

21 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar  Özefagus perde,halka ve benzer şekil bozuklukları da yutma güçlüğü yapar.  Servikal bölgedeki perdeler çoğunlukla Plummer Vinson Sendromunun bir komponentidir.  Plummer Vinson Sendromu:Disfaji,demir eksikliği anemisi,glossit,kaşık tırnak ile karakterizedir.

22 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar ÖZEFAGUS YABANCI CİSİMLERİ:  Disfaji yabancı cismin en belirgin semptomudur.  Özefagus yabancı cisimlerinin yarısı veya üçte biri krikofarengeal adale seviyesindedir.  Disfaji ile birlikte ağrı,ağızdan salya akması ve kusma da sıklıkla vardır.

23 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar KONJENİTAL VE EDİNSEL FİSTÜLLER:  Edinsel özefageal fistüller kanser,tüberküloz,sifilis,tr avmalar,divertiküller ve iyatrojenik nedenlere sekonder olarak oluşabilir.  Konjenital trakeoözefageal fistüller çoğunlukla özefagus atrezileri ile birliktedir.

24 Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar ÖZEFAGUS KİTLELERİ:  Özefagus tümör,kist ve varisleri de yutma güçlüğü semptomu ile karşımıza çıkabilirler.  Özefagus selim kitleleri içinde leiomiyomalar,kistler,hemanjio mlar,polipler,lipomalar,adenom alar ve fibromalar yutma güçlüğü yapabilirler.  Özefagus habis kitlelerinin en sık görülen tipi ise skuamöz hücreli karsinomdur.

25 Tanısal Yaklaşım ÖYKÜ:  Geçirilmiş baş-boyun cerrahisi?  Ağrı?  Yenidoğan döneminden başlangıç?  Katı veya sıvı gıdalarla ilişkisi?  Sistemik hastalık mevcudiyeti?  Travma,yabancı cisim,kimyasal yanık hikayesi?  Kilo kaybı var mı?  Progresyonu var mı?

26 Tanısal Yaklaşım FİZİK MUAYENE:  Oral kavite(Damak,dil,tonsil)  Burun(Koanal atrezi,konjenital kitle)  Hipofarenks(Sekresyonun göllenmesi,kitle görüntüsü)  Larenks(Vokal kord hareketi,ses kalitesi,konjenital anomali)  Boyun(Kitle,tiroid bezi,lenfadenopati)

27 Tanısal Yaklaşım GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ:  PA-Lateral grafiler  Ultrasonografi  Kontrastlı grafiler  Sintigrafi  BT  MR  Fleksibl-rijit nazofaringolaringoskopi  Özefagoskopi

28 Tanısal Yaklaşım DİĞER TANISAL YÖNTEMLER:  Manometri(Krikofarengeal spazm,akalazya)  pH Monitörizasyonu(Gastroözefageal reflü)  Biyopsi

29 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"DİSFAJİ Dr.Hasan Mercan. Yutma Güçlüğü Semptomu  Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları