Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler UZM.DR. Sevgi PEKTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler UZM.DR. Sevgi PEKTAŞ."— Sunum transkripti:

1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler UZM.DR. Sevgi PEKTAŞ

2

3 Nairoviruslar  İki önemli serogrup:  Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA) virusu grubu; KKHA virusu ve Hazara virus  Nairobi Koyun Hastalığı Grubu; Nairobi Koyun virusu ve Dugbe virus  İnsanlara argasid veya ixodid keneleriyle geçer,  İnsanlarda infeksiyon tesadüfidir.

4 Kırım- Kongo Hemorajik Ateşi  İlk kez 1944’de Kırım’da tanımlanmış  Kırım Hemorajik Ateşi  1956’da Kongo’da tanımlanmış  Kongo Hastalığı  1969’da iki etkenin aynı olduğu bulunmuş  Kırım- Kongo Hemorajik Ateşi

5 Kırım-Kongo Hemorajik Ateş Etkeni  RNA virusudur  Bunyaviridae ailesi içinde yer alır.  Nairovirusların keneyle taşınan bir üyesidir.

6 KKHA Virusunun Özellikleri  Nisbeten dayanıksızdır,konakçı dışında yaşayamaz.  Ultraviyole ile hızla ölür.  56°C’de 30 dak.da inaktive olur?  Kanda 40°C’.de 10 gün yaşayabilir.  %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehite duyarlıdır.  Hücre kültürlerinde üretilebilir.  Ribavirine duyarlıdır.  Mevcut sistemlerde yüksek konsantrasyonda üretilememesi nedeniyle biyoterörizm ajanları arasında ilk sıralarda yer almamaktadır.

7 KKHA/Patogenez-1  Virusun primer replikasyon yeri bilinmemektedir.  İnsanlarda hastalığın erken safhalarında viremi yüksektir.  Viremiye ateş eşlik eder.  Virus temel olarak mononukleer fagositleri, endoteli, karaciğeri etkiler, ağır hemorajik ateş tablosuna neden olur

8 KKHA/Patogenez-2  Masif kutaneoz ekimoz, koagülasyon sistemi ve endotel bütünlüğünde bozulmayı göstermektedir.

9 KKHA/Patogenez-3 Histopatolojik incelemelerde :  Karaciğerde hemoraji nekroz, hepatoselüler nekroz, eosinofilik nekroz,Kupffer hücre hiperplazisi,mononükleer hücre infiltrasyonu,  Dalakta lenfosit tüketimi,  Akciğerde hemoraji, ödem  Birçok organda hemoraji ve hücresel nekroz olduğu gösterilmiştir.  İnfekte ve hasarlı hücrelerde belirgin inflamatuvar yanıt olmaması virusun sitopatik etkisinin olabileceğini düşündürmektedir.

10 KKHA/Patogenez-4  Ölümler genelde hastalığın 5.-14.gününde oluyor.  Klinik patolojik değişimler hastalığın erken döneminde ortaya çıkar ve hastalığın fatal seyri ile ilgili belirleyicidir.  Nötralizan antikorların oluşmasıyla çoğunlukla iyileşme görülür ve viremi geriler.

11  Kene Isırığı ile  İnfekte hayvanların kanı ile temas  İnsandan-İnsana (Genellikle Nozokomiyal) (Genellikle Nozokomiyal) Bulaş Yolu

12

13 İnkübasyon Süresi • Bulaş yolu ile ilişkili • Kene ısırığı 1-9 gün • İnfekte kan ile bulaş 4-13

14  Hafif ve orta derecede klinik seyir gösterenler yaklaşık 9-10 günde iyileşir  İyileşen olgularda sekel görülmez  Mortalite oranı ortalama % 30 (% 8-80)  Ölüm klinik bulguların 2. haftasında görülür Prognoz

15 Sıklıkla ani başlayan  Ateş  Baş ağrısı,  Aşırı halsizlik, yorgunluk,  Eklem ve kas ağrısı,  Karın ağrısı,  Bulantı, kusma ve ishal, Başlangıç Semptomları (Nonspesifik)

16  Boğaz ağrısı,  Konjunktivit,  Sarılık,  Fotofobi,  Duygu-durum değişikliği Başlangıç Semptomları (Nonspesifik)

17  Deri altına kanama (Peteşi, Ekimoz),  Burun kanaması,  Diş eti kanaması,  Hemoptizi,  Hematemez,  Melena, Hematüri, Metroraji,  İç organlarda kanama. Başlangıç Bulgularını Takiben (Kanama Bulguları)

18  Hepatomegali  Lenfadenopati  Konfüzyon  Taşikardi Başlangıç Bulgularını Takiben

19  Şok  Santral sinir sistemi fonksiyon bozukluğu  Koma  Karaciğer yetmezliği  Böbrek yetmezliği  Solunum yetmezliği  DIC Ciddi ve Ağır Seyreden Olgularda Hastalığın İlerleyen Dönemlerinde

20  Trombositopeni  Lökopeni  AST, ALT yüksekliği  LDH ve CK yüksekliği  Total protein düşüklüğü  Hiperbilurubinemi  PT, aPTT uzaması Laboratuvar Bulguları

21

22

23 CDC Public Health Image Library

24

25   Hemorrhages are inconstant :   Emerging part of the iceberg   …Most frequently   asymptomatic infections +++

26 AYIRICI TANI   Klinik bulgular tanıda önemli olmakla birlikte yaşamı tehdit eden ve benzer hastalık tablosuna neden olan bakteriyel sepsis, malaria ve diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Malaria, salmonelloz (tifoidal ve nontifoidal ), rickettsia, leptospiroz, shigelloz, fulminant hepatit, meningokoksemi ve DIC’e neden olan akut lösemi, ITP, TTP ve HUS ayırıcı tanısı yapılmalıdır   Özellikle salgınlarda tanı başlangıçta klinik belirtilere göre konur.Tanıda hastalığın epidemik verileri göz önünde bulundurulmalıdır.

27 TANI   Kesin tanı:   1-Virüs izolasyonu: Tanı için altın standarttır. Erken dönemde viremi gösterilebilir. Erken dönemde alınan serum yada heparinli kan, idrar, boğaz sürüntüsü veya boğaz çalkantı suyu, semen, BOS ve doku örneklerinden virus izole edilebilir. Virus izolasyonu için klinik örnekler maksimum biyogüvenlik önlemleri (BSL-4) bulunan laboratuvarlarda hücre kültürüne yada duyarlı deney hayvanlara inoküle edilir. Virus kültür ve identifikasyonu ile tanı 3-10 gün veya daha fazla zaman gerektirir.

28 TANI Doku örneklerinin nükleik asit hibridizasyon / immunohistolojik / electronmikroskopik incelenmesi: yöntemlerle 3-Virus antijenlerinin gösterilmesi: Erken dönemde alınan serum, doku yada diğer klinik örneklerde viral antijenler rapid ELISA yada IFA tekniğiyle gösterilebilir 4-Ig G Virus’a özgü antikorların tespiti (IgG ve IgM) 5-Virüse ait nükleik asitlerin gösterilmesi(PCR ile)

29 CCHF : viral/antibody kinetics viremia 5 RT-PCR ELISA IgM IgG IFA Viral isolation 010 16

30 National Reference Center - WHO Collaborating Centre for Arboviruses and Viral Haemorrhagic Fevers, Institut Pasteur, Lyon Marie-Claude Georges Isabelle Schuffenecker Ingrid Marendat Séverine Murri Hervé Zeller BSL 4 BSL 3

31  Hangi olgular ağır seyrediyor ?  Mortalite ile ilişkili risk faktörleri nelerdir ? Bugün İçin Net Cevap Veremediğimiz Sorular

32 TEDAVİ DESTEK TEDAVİSİ:  Sıvı elektrolit izlenmesi ve gerekirse replasmanı  Kan komponentlerinin izlenmesi ve gerekirse replasmanı (taze donmuş plazma ile faktör, trombosit süsp. ile trombosit verilmesi)  Kanama takibi ve gerekirse tam kan replasmanı  Şok durumunda vazopressörlerin kullanımı ETKENE YÖNELİK TEDAVİ:  Antiserum kullanılması  Ribavirin kullanılması

33 TEDAVİ ANTİSERUM  İyileşen hastalardan elde edilen bağışık serum bazı durumlarda kullanılmış olmasına rağmen yararı gösterilememiştir. RİBAVİRİN  Ribavirin’in KKHA etkenine maymun vero hücrelerinde in- vitro etkinliği belirlenmiştir.  Hayvan deneylerinde infekte farelerde viremiyi önlemediği ancak organ patolojisini engellediği gösterilmiştir.

34 TEDAVİ  İlacın oral ve parenteral formları, hem tedavi hem de proflaksi amacıyla kullanılmıştır.  Literatür sonuçları ilacın hem tedavi hem de proflaksi açısından genelde başarılı bulunduğunu belirtmektedir.  İran’da 69 hastanın 61’i (% 88.9) ribavirin tedavisi ile sağ kalmıştır.  Kore’de askerlerde temas sonrası proflaksi de başarı ile kullanılmıştır.

35 TEDAVİ  Hasta grubu  Erişkin2 gr. Yükleme dozu  1gr. 6 saatte bir / 4 gün  0.5gr. 6 saatte bir / 6 gün  Gebe Embriyotoksik ve teratojonik etkileri nedeniyle, ribavirin gebelerde kullanımı kontrendikedir.Ancak gerekli görülmesi durumunda erişkin dozlarında verilebilir.30 mg / kg yükleme dozu15 mg / kg 6 saate bir / 4 gün  Çocuk30 mg / kg yükleme dozu  15 mg / kg 6 saate bir / 4 gün

36 TEDAVİ  Ribavirin, embriyotoksik ve teratojeniktir. Gebelik ve laktasyonu bulunan ciddi durumdaki hastalara ribavirin tedavisi doz değişikliğine gidilmeden uygulanmalıdır. Tedavi sırasında emzirme işlemine son verilmelidir.  Ribavirin’in en önemli yan etkisi; geri dönebilen ve tedavi edilebilen hemolitik anemidir.

37 KORUNMA  Endemik bölgelerde kişisel korunma önlemleri : 1. Kenenin aktif olduğu dönemlerde kenelerin bol 1. Kenenin aktif olduğu dönemlerde kenelerin bol bulunabileceği alanlardan kaçınılmalıdır. bulunabileceği alanlardan kaçınılmalıdır. 2. Kene ısırmasını önlemek için giysilere ve deriye 2. Kene ısırmasını önlemek için giysilere ve deriye repellent (sinek, böcek savar) uygulamalıdır. repellent (sinek, böcek savar) uygulamalıdır. 3. Giysilerin ve cildin düzenli olarak kene 3. Giysilerin ve cildin düzenli olarak kene açısından kontrolü yapılmalı ve kene varsa açısından kontrolü yapılmalı ve kene varsa çıkarılmalıdır. çıkarılmalıdır.

38 KORUNMA 4. Kimyasal madde kullanımı kenelerin kusmasına neden olacağından, keneler mekanik olarak neden olacağından, keneler mekanik olarak yavaşça ve tek bir hareketle parçalanmadan yavaşça ve tek bir hareketle parçalanmadan çıkarılmalıdır. çıkarılmalıdır. 5. Uzun çorap, bot, uzun pantolon giyilmeli ve pantolon çorabın ya da botların içine, tişörtün alt pantolon çorabın ya da botların içine, tişörtün alt kısmı da bele yerleştirilmelidir. kısmı da bele yerleştirilmelidir.

39 KORUNMA  Endemik alanlarda çiftlik hayvanları ile uğraşan kişiler kendilerini korumak için ek önlemler almalıdır: 1. Deriye (örn.DEET) ve giysilere (örn.permentin) 1. Deriye (örn.DEET) ve giysilere (örn.permentin) repellent (böcek kovucu, itici sıvı) sürülmelidir. repellent (böcek kovucu, itici sıvı) sürülmelidir. 2. Derinin, infekte doku ve kanla temasını önlemek 2. Derinin, infekte doku ve kanla temasını önlemek için eldiven ve koruyucu giysiler giyinmelidir. için eldiven ve koruyucu giysiler giyinmelidir.

40 KORUNMA  Sağlık çalışanları için de korunma önlemleri gereklidir: 1. KKHA’nin nozokomiyal yayılım riski vardır. 1. KKHA’nin nozokomiyal yayılım riski vardır. 2. Tanı alan ya da şüphelenilen hastalar izole 2. Tanı alan ya da şüphelenilen hastalar izole edilmelidir. Temas önlemleri alınmalıdır. edilmelidir. Temas önlemleri alınmalıdır. 3. Tanı amacıyla kan ve doku örnekleri alınırken 3. Tanı amacıyla kan ve doku örnekleri alınırken ve laboratuvara yollanırken korunma önlemleri ve laboratuvara yollanırken korunma önlemleri alınmalıdır. alınmalıdır. 4. Lab. uygulamaları 4. derece emniyet düzeyi 4. Lab. uygulamaları 4. derece emniyet düzeyi (biosafety level 4) özelliklerine sahip lab.larda (biosafety level 4) özelliklerine sahip lab.larda yapılmalıdır. yapılmalıdır.

41 KORUNMA 5. Kesici ve delici aletler, vücut atıkları güvenli bir şekilde atılmalı veya dekontamine edilmelidir. şekilde atılmalı veya dekontamine edilmelidir. 6. Sağlık çalışanları cerrahi prosedürler esnasında oluşabilecek kesici yaralanmalar nedeniyle de oluşabilecek kesici yaralanmalar nedeniyle de yüksek risk altındadırlar. (Abdominal semptomların yüksek risk altındadırlar. (Abdominal semptomların nedenini araştırmak için cerrahi girişim yapan hekimlere nedenini araştırmak için cerrahi girişim yapan hekimlere infeksiyonun bulaştığı gösterilmiştir.) infeksiyonun bulaştığı gösterilmiştir.) 7. İnfekte kan ve doku ile temas eden sağlık çalışanları temastan sonraki 14 gün boyunca ateş çalışanları temastan sonraki 14 gün boyunca ateş ve semptomlar yönünden günlük olarak ve semptomlar yönünden günlük olarak izlenmelidir. izlenmelidir.

42 KORUNMA 8. Şüpheli veya doğrulanmış olgu ile temas sonrasında ribavirin ile proflaksi de sonrasında ribavirin ile proflaksi de uygulanmalıdır: 4 x 0.5 gr/ 7gün PO. uygulanmalıdır: 4 x 0.5 gr/ 7gün PO.  Aşı: KKHA’ne karşı fare beyin derivesinden inaktif bir aşı elde edilmiş ve Doğu Avrupa’da küçük çapta kullanılmış olmasına rağmen insanlar için etkin ve emniyetli aşı henüz mevcut değildir.  Akarisidler (akar ilaçları) ile kene kontrolü en etkin ve akılcı uygulamadır.

43


"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler UZM.DR. Sevgi PEKTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları