Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevrenizdeki yeryüzü şekilleri hangi faktörlerin eseridir? Çevremizde yer alan yer şekillerine baktığımızda dağlar,vadiler,ovalar,deltalar,baraj gölleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevrenizdeki yeryüzü şekilleri hangi faktörlerin eseridir? Çevremizde yer alan yer şekillerine baktığımızda dağlar,vadiler,ovalar,deltalar,baraj gölleri."— Sunum transkripti:

1

2

3 Çevrenizdeki yeryüzü şekilleri hangi faktörlerin eseridir? Çevremizde yer alan yer şekillerine baktığımızda dağlar,vadiler,ovalar,deltalar,baraj gölleri olduğunu görürüz. Bu yeryüzü şekillerinin oluşumuna neden olan faktörler şunlardır. Dağlar-Kıvrılma Vadiler-Akarsu aşındırma Deltalar-Akarsu biriktirme Baraj gölleri-Akarsu biriktirme

4 Kayaçların oluşum şekilleri aynımıdır? Kayaçların oluşum şekilleri farklıdır. Püskürük taşlar- Volkanizma Tortul taşlar-Birikme,tortulaşma Başkalaşım taşları-Tortul ve volkanik taşların değişime uğramasıyla oluşur.

5 Andezit,kil,kum,marn ve alüvyonların aşınmaya karşı dirençleri nasıldır? Bazı maddelerin aşınmaya karşı dirençleri fazla iken,bazılarının dirençleri azdır. Özellikle kil,marn,kum ve alüvyonların aşınmaya karşı dirençleri yoktur. Çok kolay aşınırlar. Andezit ise aşınmaya karşı daha çok dirençlidir.

6

7

8 Yeryüzünde farklı görünümünde Granit bloklarına rastlanır.Bunda Kayacın hangi özellikleri etkilidir? Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar. Granitler;dikey ve yatay damar katmanları veya düzgün şekilleri olmayan kütleler halinde oluşurlar. Çoğu granitler jeosenklinal (tabakaların geniş bir alanda aşağıya doğru tekne biçiminde çöktüğü yapılar) dağ oluşumlarının dibine yerleşirler.

9 Peri bacalarının oluşumunda kayaçların hangi özellikleri etkilidir?

10 Daha çok Ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Gövde tüf ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıklıdır. Bu peribacasının oluşumu için ilk koşuldur.

11 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?

12 Kayaçlar sürekli döngü halindedir.

13 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür.

14 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Buna kayaç döngüsü adı verilir.

15 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Kayaçların oluştukları günden bu yana devam eden ve farklı tür kayaçların doğal yollarla birbirine dönüşmesini açıklayan sürece "kaya döngüsü" denir.

16

17 KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK İÇ PÜSKÜRÜK Granit Siyenit Diyorit Gabro DIŞ PÜSKÜRÜK Bazalt Andezit Obsidyen Tüf TORTUL KİMYASAL Kireçtaşı Alçıtaşı Traverten Kayatuzu KIRINTILI Konglomera Kumtaşı Kiltaşı Miltaşı ORGANİK Antrasit Taşkömürü Linyit Mercankaya BAŞKALAŞIM Mermer Gnays Elmas Şist

18

19

20

21 İ Ç PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Magmanın yeryüzünün derinliklerinde so ğ uyup, katıla ş masıyla olu ş an ta ş lardır. İ ç püskürük ta ş ların en tanınmı ş örnekleri granit, siyenit, diyorit ve gabro’dur.

22 GRANİT

23

24

25 siyenit

26

27

28 DİYORİT

29 DİYORİT

30 Gabro

31

32 DI Ş PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Magmanın yeryüzüne çıkıp, yeryüzünde so ğ umasıyla olu ş an ta ş lardır.

33

34 ÖZELL İ KLER İ Yapıları kristallidir. En çok heykel yapımında ve in ş aatlarda kullanılır. Tabakalanma yoktur Kütleler halindedirler İ çlerinde fosil bulunmaz

35 DI Ş PÜSKÜRÜK TA Ş LAR Dı ş püskürük ta ş ların en tanınmı ş örnekleri bazalt, andezit, obsidiyen ve volkanik tüftür.

36 BAZALT

37 ANDEZİT

38 ANDEZİT

39 İ NC İ TA Ş I

40 VOLKAN CAMI

41 VOLKAN İ K TÜF TA Ş I

42 OBS İ D İ YEN

43

44 NASIL OLU Ş UR? Denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde meydana gelen tortulanma ve çökelmelerle olu ş an ta ş lardır. Tortul ta ş ların ya ş ı içerdikleri fosillerle belirlenir.

45 ÖZELL İ KLER İ Yapıları kristalli taneli de ğ ildir İ çlerinde fosil bulunabilir Tabakalı bir yapıdadırlar Asitten etkilenirler.

46

47 MEKAN İ K(KIRINTILI)TORTUL TA Ş LAR Akarsuların, rüzgarların ve buzulların, ta ş lardan kopardıkları parçacıkların çökelip, birikmesi ile olu ş ur. Örnek:Kil ta ş ı ( ş ist), kumta ş ı (gre) ve çakıl ta ş ı (konglomera)’dır.

48 KUMTA Ş I (GRE)

49

50 ÇAKILTA Ş I (KONGLOMERA)

51 KONGLOMERA

52

53 K İ MYASAL TORTUL TA Ş LAR Suda erime özelli ğ ine sahip ta ş ların suda eriyerek ba ş ka alanlara ta ş ınıp tortulanması ile olu ş ur. Örnek:Jips, traverten, kireç ta ş ı (kalker), çakmakta ş ıdır.

54 JİPS

55 TRAVERTEN

56 KALKER

57 KALKER

58

59 ORGANİK TORTUL TAŞLAR Bitki ya da hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla ta ş la ş ması sonucu olu ş ur. Organik tortul ta ş ların en tanınmı ş örnekleri mercan kalkeri, tebe ş ir ve kömürdür.

60 ATOL

61 TEBEŞİR TAŞI

62

63 KÖMÜR

64 ANTRASİT Karbon miktarı % 94 ise antrasit adını alır.

65 TAŞKÖMÜRÜ Karbon miktarı % 80 – 90 ise ta ş kömürüdür.

66 LİNYİT Karbon miktarı %70 ise linyit olu ş ur.

67 TURBA Karbon miktarı % 60 ise turba olu ş ur.

68 Elmas

69 Kaşıkçı Elması

70

71 METAMORF İ K (BA Ş KALA Ş IM) TA Ş LARI Ba ş kala ş ım ta ş ları biçimleri de ğ i ş mi ş olan kayalardır.

72 NASIL OLU Ş UR? Tortul ve volkanik ta ş ların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanması ile oluşur.

73 NASIL OLU Ş UR? Bazen yer kabu ğ undaki hareketler sonucunda bir kaya derinlere inerek mantodan gelen sıcaklıkla de ğ i ş ime neden olur.

74

75 ÖZELLİKLERİ Yapıları kristallidir. Tabakalı ve sert yapıdadırlar Fosil bulundurmazlar Asitlerden etkilenmezler.

76 METAMORFİK TAŞLAR Kalker ------->Mermer Kil taşı------->Mikaşist Kum taşı----->Kuvarsit Granit-------->Gnays Kil taşı-------Arduaz

77

78 Mika ş ist

79

80 Kuvarsit

81

82

83

84 Gnays

85

86 MERMER

87 MERMER


"Çevrenizdeki yeryüzü şekilleri hangi faktörlerin eseridir? Çevremizde yer alan yer şekillerine baktığımızda dağlar,vadiler,ovalar,deltalar,baraj gölleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları