Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları."— Sunum transkripti:

1 Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri izmirkamudakalite@gmail.com Üstüner DENİZ ustunerdeniz@hotmail.com

2 A ç ıklamalar Bu aşamada İyileştirme Ekibinin nasıl oluşturulduğu, ekip liderinin se ç imi, ekip ü yelerinin konuyla ilgileri, ekibin eğitim ihtiya ç larının karşılanması, y ö netimin sağladığı katkı ve ekip ç alışma planının hazırlanması değerlendirilecektir. Yararlanılacak Y ö ntem ve Teknikler Kalite Kurulunca Konuyla İlgili Kişilerin Belirlenmesi ve G ö revlendirilmesi G ö n ü ll ü Katılımın Sağlanması izmirkamudakalite@gmail.com 1.İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI

3 Ekibin AdıEkip Lideri Ekip Liderinin Belirlenmesi (Ekip Üyelerince Seçildi / Yönetimce Belirlendi) Ekip Üyeleri Ekip Üyelerinin Seçimi (Gönüllü / KK Belirlenmiş) Ekip Üyelerinin İyileştirme Konusuyla İlgileri 1…. 2…. 3…. 4…. 5… 1. 1. İyileştirme Ekibinin Oluşturulması Ö RNEK: 1.1. izmirkamudakalite@gmail.com

4 Ekibin Çalışma İle İlgili İhtiyaçları ( Eğitim/Danışmanlık/Araç-Gereç v.b.) Ekibin Çalışma İle İlgili İhtiyaçlarının Karşılanma Durumu (Karşılandı / Karşılanmadı) İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Yönetimce Ekibe Sağlanan Destekler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.2. İyileştirme Ekibince Belirlenen İhtiya ç lar Ö RNEK:1,2. izmirkamudakalite@gmail.com

5 Ekip Çalışma Planı Ekipçe Yapılacak Çalışmalar (Ekibin İlk Çalışmasından Son Çalışmasına Kadar) Başlama / Bitiş Tarihi / Saati SorumluÇalışma Yeri Sonuç (Her Çalışama Sonucu Değerlendirilecek) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ekip Üyeleri … …. …. …/…/…. ONAY 1.3. Ekip Çalışma Planı Ö RNEK: 1,3. izmirkamudakalite@gmail.com

6 1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacı izmirkamudakalite@gmail.com ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………..

7 1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar İyileştirme Çalışmasının Amacı: Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Amaç: Kurumumuza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. YANLIŞ: Amaç,geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki hizmet kalitesi kötü ise,bunun devam edeceğini ifade etmektedir. izmirkamudakalite@gmail.com

8 DOĞRU : Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir.Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir.Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl gerçekleşeceği konusunda yol göstermektedir.Burada “sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi” ile donanım ihtiyaçları karşılanması arasında bir ilişki kurulmaktadır. Amaç: … Müdürlüğü olarak ilimizdeki tüm birimlerin nitelikli bir.. hizmeti verebilmeleri için her türlü donanım ihtiyaçlarını karşılamak. 1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar

9 Açıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın kurumun hangi süreçlerini ne düzeyde etkilediği, İyileştirmeye Açık Alandan etkilenen paydaşlar ve bu paydaşların etkilenme düzeyleri değerlendirilerek analiz edilecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler •Kurumsal Özdeğerlendirme Sonuç Kriterleriyle İlgili Algı ve Performans Sonuçları izmirkamudakalite@gmail.com 2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARIN TANIMLANMASI

10 İyileştirmeye Açık Alan / İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlar Olumsuz Etkilenen Paydaşların Oranı % İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) … 1…… 2…… 3…… 2. 1. Paydaşlar Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması izmirkamudakalite@gmail.com Ö RNEK. 2.1.

11 2.2. Paydaşlarla İlgili Hedefler Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 …………….. izmirkamudakalite@gmail.com

12 2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar Hedefler: Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının amaçlarının belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedef: Hizmet Alanlarla ilgili Memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırılacaktır. YANLIŞ: Gerçekçi değil,zaman sınırlamamsı yok. izmirkamudakalite@gmail.com

13 Hedef: 2012 yılı sonuna kadar Hizmet Alan Memnuniyet düzeyini ( Beşli Likert Ölçeğine göre ) 2.30 dan 3.00 çıkararak yüzde 30 iyileştirme yapmak. DOĞRU: Belirli bir hedef,belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır.Hedef ulaşılabilir görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler verilmiş. 2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar

14 İyileştirmeye Açık Alan/İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Süreçle (İş ve İşlemler) İlgili Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) Süreçle (İş ve İşlemler) İlgili Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) … 1. 2. 3. 4. 2. 3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması izmirkamudakalite@gmail.com Ö RNEK. 2.3.

15 2.3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler )İle İlgili Hedefler Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 …………….. izmirkamudakalite@gmail.com

16 Açıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın olası nedenlerinin belirlenerek, bu nedenlerin Kurumda karşılıklarının ne ölçüde var olduğu analiz edilerek gerçek nedenler belirlenecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler •Beyin Fırtınası •Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı •Ağaç Diyagramı •Pareto Analizi •Kuvvet/Güç Alanı Analizi izmirkamudakalite@gmail.com 3.İYİLEŞTİRMEYE A Ç IK ALANIN NEDENLERİNİN ANALİZİ

17 3.1. Sebep-Sonu ç (Balık Kıl ç ığı) Diyagramı izmirkamudakalite@gmail.com

18 TANIM: Herhangi bir sorunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir. izmirkamudakalite@gmail.com 3.1. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniği:

19 izmirkamudakalite@gmail.com 1. Sorun, balık kılçığının baş tarafına yazılır. 2. Sorununla ilgili temel etmenler belirlenerek Balık Kılçığının Yan Kılçıklarına yazılır. Örnek 3,1. de görüldüğü gibi bir sorunun en temelde sebepleri  Çalışanlar,(İnsan Kaynaklı)  Mevcut Makineler ve Kullanılan Malzemeler,  Ölçmeme Yöntem ve teknikleri,  Yönetim anlayışı,  İçinde bulunulan Fiziki ve Sosyal Ortamlar,  Uygulanan Yöntemler v.b.olabilir. İyileştirme Ekipleri sorunun özelliklerine göre Temel Nedenleri genişletebilir ya da azaltabilir. Burada önemli olan husus soruna neden olan temel etmenlerin tümünün görünür hale getirilmesi ve irdelenmesidir. UYGULAMA:

20 izmirkamudakalite@gmail.com Her temel etmen ayrı ayrı ele alınarak bu temel etmenin hangi fonksiyon ya da özelliklerinin sorunun oluşumuna katkı sağladığı sorularak temel etmenin alt nedenleri belirlenir ve Temel Etmenin altına yazılır. Örnek 3,2.. İyileştirme Ekibi bu aşamada Beyin Fırtınası Tekniğini kullana bilir. Böylece çok sayıda neden üretilerek bu nenenler arasından en etkili olanların tespiti yapılabilir. UYGULAMA:

21 Tanım: İyileştirme Ekiplerinin ya da her hangi bir grubun en kısa zamanda olası çok sayıda fikrin üretilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir. izmirkamudakalite@gmail.com 3.2. Beyin Fırtınası Tekniği:

22 •Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. •Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. •Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. •Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. •Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez. •İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir. izmirkamudakalite@gmail.com UYGULAMA:

23 izmirkamudakalite@gmail.com •Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir. •Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır. •Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır. •Düşünceler bitince oturum tamamlanır. •Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini sağlayacaktır. •Beyin fırtınası sonuçlarını diğer çalışanlara duyurun, bunlara yeni düşünceler eklenecektir. •Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna katılabilirler. •Beyin fırtınasını toplantı tutanağı ile kaydedin. UYGULAMA:

24 Beyin Fırtınası Sonrası: Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması i ç in oylama yapılır. Oylama sırasında; Ü yeler doğru olduğuna inandıkları her d ü ş ü nceye oy verirler. En ç ok oy alan d ü ş ü nceler işaretlenir. İkinci turda ü yelerin bir oy hakkı vardır. Oylama sırasında lehte ya da aleyhte tartışma a ç ılabilir. izmirkamudakalite@gmail.com UYGULAMA:

25 SORUN Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden Ö RNEK 3,1. izmirkamudakalite@gmail.com 3.1. Sebep-Sonu ç (Balık Kıl ç ığı) Diyagramı

26 Ö RNEK 3,1. izmirkamudakalite@gmail.com 3.1. Sebep-Sonu ç (Balık Kıl ç ığı) Diyagramı

27 •İlişki Diyagramı •Etkinlik Analizi •Nominal Grup Tekniği •Çoklu Oylama Tekniği •5’li Likert Ölçeği izmirkamudakalite@gmail.com 3.3. İyileştirmeye Açık Alanın Olası Nedenlerini Önceliklendirme Teknikleri

28 A ç ıklamalar: Birinci s ü tuna Temel Etmen/Ana Neden yazılır. İkinci s ü tuna O Temel Etmen/Ana Nedenle İlgili Beyin Fırtınası Sonucu belirlenen t ü m alt nedenler yazılır. Her Ekip Ü yesi ç izelgeyi (5-1) ayrı ayrı puanlar. Ç izelge 3.1.2 de ise birleştirmesi yapılır. izmirkamudakalite@gmail.com 3.3.1. 5 ’ li Likert Ö l ç eği

29 Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Çok Etkili 5 Etkili 4 Normal Etkili 3 Az Etkili 2 Etkisiz 1 Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Çok Etkili 5 Etkili 4 Normal Etkili 3 Az Etkili 2 Etkisiz 1 Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Çok Etkili 5 Etkili 4 Normal Etkili 3 Az Etkili 2 Etkisiz 1 Ö rnek 3.2.1. izmirkamudakalite@gmail.com 3.3.1. 5 ’ li Likert Ö l ç eği

30 Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Puan Ortalaması Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Toplam Puan Ortalaması Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Ekip Üyesi Puanı Toplam Puan Ortalaması 3.3.1.Ekip Ortak Değerlendirme Ç izelgesi Ö rnek 3.2.2. izmirkamudakalite@gmail.com

31 Tanım: Soruna sebep olan unsurlardan hangisinin öncelikle ele alınacağı, soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. izmirkamudakalite@gmail.com 3.3.2. Etkinlik Analizi

32 Temel Etmen/Ana Neden ALT NEDENLER ZORLUK DERECESİ SÜRE MALİYET ETKİ DERECESİ TOPLAM ETKİ DERECESİ ÖNCELİK SIRASI …............ … …...... Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Kriter Puanları 012 Zorluk DerecesiZORNORMALKOLAY SüreUzun (12 Ay ve Üzeri)NORMAL (0-6 Ay)Kısa (0-3 Ay) MaliyetFazlaNormalAz Etki DerecesiYokEtkiliÇok Etkili 3.3.2. Etkinlik Analizi Ö rnek 3.2.3. izmirkamudakalite@gmail.com

33 UYGULAMA: Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. Ekip Üyeleri sırasıyla Etkenlerle ilgili puanlarını verir. Puanlar toplanarak çizelgeye yazılmış ise;en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır.Bu sıralama aynı zamanda öncelikleri de belirler. Puanlar ortalama şeklinde alınarak çizelgeye yazılmış ise; beklenen etki 5 veya daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Kriter Puanları 012 Zorluk DerecesiZORNORMALKOLAY SüreUzun (12 Ay ve Üzeri)NORMAL (0-6 Ay)Kısa (0-3 Ay) MaliyetFazlaNormalAz Etki DerecesiYokEtkiliÇok Etkili

34 İyileştirmeye Açık Alan/İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alanla İlgili Alt Nedenler Alt Nedenlere Yönelik Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) Alt Nedenlere Yönelik Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri ( 5’li Likert Ölçeğine Göre) … 1……… …………… …..……. …… ……. 2……….. ……..……. …..……. …………… 3………. …..……… ….……….. ….………. ………… 3.3.3.Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Analizi Ö rnek: 3,3.3. izmirkamudakalite@gmail.com

35 3.3.4. Alt Nedenlere Yönelik Hedefler Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 …………….. izmirkamudakalite@gmail.com

36 A ç ıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye A ç ık Alanın nedenlerine y ö nelik olası çö z ü m se ç enekleri belirlenerek bu çö z ü m se ç enekleri arasından en etkili çö z ü mler se ç ilecektir. Yararlanılacak Y ö ntem ve Teknikler •Olası Çözümleri Belirleme ve Analizi Teknikleri •Beyin Fırtınası •Ağaç Diyagramı •Kuvvet/Güç Alanı Analizi izmirkamudakalite@gmail.com 4.İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANIN NEDENLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİ

37 SORUN NEDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ Nasıl? ÇÖZÜM ÖNERİSİ Yapılacak Çalışma 4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı Ö rnek: 4,1. izmirkamudakalite@gmail.com

38 4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı Ö rnek: 4,1. izmirkamudakalite@gmail.com

39 Tanım: Bir soruna neden olan unsurların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi, geliştirilen önerilerin daha detaylı NASIL - ÇÖZÜM üretildiğini grafik olarak göstermek için kullanılan bir tekniktir. izmirkamudakalite@gmail.com 4.1. Neden Nasıl Ağaç Diyagramı:

40 1.Ele alınan sorun Neden Nasıl Ağaç Diyagramının ilk Karesine yazılır. (Dikkat: Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniğinde diyagramın başına yazdığımız sorununun aynısı) 2. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramında belirlemiş olduğumuz ve önceliklendirdiğimiz Alt Nedenlerin her birisi Neden Nasıl Ağaç Diyagramında bulunan (Örnek4.1) ikinci sıradaki karelere yazılır. 3.Alt Nedenlere yönelik Nasıl sorusu sorularak genel çözüm çerçevesi belirlenerek üçüncü sıradaki karelere yazılır. 4.Belirlenen Genel Çözüm Çerçevesinin hangi faaliyetlerle ya da çalışmalarla gerçekleşeceği yine NASIL sorusu sorularak belirlenir ve dördüncü sıradaki karelere yazılır. izmirkamudakalite@gmail.com UYGULAMA:

41 Dikkat: 1. Üçüncü Kareler “ÇÖZÜM ÖNERİSİ” ve Dördüncü Kareler “Yapılacak Çalışma” İyileştirme Ekibinin Beyin Fırtınası Tekniğinin kullanılacağı oturumlarla belirlenir. 2.Dördüncü karelerde somut çalışmalar ya da faaliyetler belirlenememiş ise somut çözüm önerilerinin belirlenmesi bakımından beşinci karelerde oluşturulabilir. 3. Bu aşamada belirlenen çözüm seçenekleri Eylem/Uygulama Planında yer alacaktır. 4.2. Olası Çözümleri Önceliklendirme Teknikleri: Beyin Fırtınası Tekniği ile yapılan çözüm önerisi oturumlarında belirlenen çözüm önerilerinin sayısını azalmak ve en etkili çözümleri ve uygulama önceliklerini belirlemek amacıyla bir önceki aşamada uygulanan aşağıdaki teknikler kullanılabilir. •Etkinlik Analizi, Nominal Grup Tekniği, Çoklu Oylama Tekniği,5’li Likert Ölçeği izmirkamudakalite@gmail.com UYGULAMA:

42 Açıklamalar Bu aşamada İyileştirme Ekibince üretilen çözümlerin uygulanmasına yönelik Eylem Planı hazırlanacaktır. 5. ÇÖZÜMLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK UYGULAMA/EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI izmirkamudakalite@gmail.com

43 5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler: Amaç: Hedefler: Hedefe Yönelik Çözümler/Faaliyetler: Hedefe ulaşmamızı sağlayacak ve Neden Nasıl Ağaç Diyagramı ile belirlemiş olduğumuz çözümler. Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi: Her Faaliyetin ya da çözüm önerisinin uygulama zaman aralığı Faaliyet Sorumluları: Faaliyetin gerçekleştirilmesi için İyileştirme Ekibince görevlendirilen yönetici ya da çalışanlar.

44 Faaliyetlere Yönelik Riskler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası kurum dışı faktörler Risklere Karşı Düşünülen Önlemler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası kurum dışı faktörlerin oluşması durumunda alınacak tedbirler. Faaliyete Yönelik Fırsatlar: Faaliyetin gerçekleşmesini Kolaylaştıracak olası kurum dışı faktörler Faaliyet Maliyetleri: Faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli tüm maddi ve mali kaynaklar İzleme Değerlendirme Yöntemi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen yöntem ve teknikler İzleme Değerlendirme Tarihi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen zaman aralığı izmirkamudakalite@gmail.com 5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler:

45 …EKİBİ UYGULAMA PLANI AMAÇ… HEDEFLER Hedefe Yönelik Faaliyetler/Çözü mler Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi Faaliyet Sorumluları Faaliyetlere Yönelik Riskler Risklere Karşı Düşünülen Önlemler Faaliyete Yönelik Fırsatlar Faaliyet Maliyetleri İzleme Değerlendirme Yöntemi İzleme Değerlendirme Tarihi Hedef. 1… Hedef. 2… Hedef. 3… İYİLEŞTİRME EKİP ÜYELERİ ONAY Ö RNEK:5,1 izmirkamudakalite@gmail.com

46 Açıklamalar: Bu aşamada İyileştirme Ekibi, İyileştirme Planında yer alan çözümlerin uygulanması sonucu elde ettiği algı ve performans sonuçları ile iyileştirme öncesi mevcut algı ve performans sonuçlarını karşılaştıracaktır. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler •Karşılaştırma Tablo ve Çizelgeleri •Karşılaştırma Grafikleri izmirkamudakalite@gmail.com 6.İYİLEŞTİRME SONRASI ELDE EDİLEN SONUÇLAR

47 Uygulama Planında Öngörülen Hedefler Uygulama Sonrası Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi Hedeflere Ulaşma Oranı Hedef.1.. Hedef.2.. Hedef.3.. 6.1.Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu Ö rnek 6,1. izmirkamudakalite@gmail.com

48 İyileştirmeye Açık Alanla İlgili Alt Nedenler Alt Nedenlere Yönelik Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) Alt Nedenlere Yönelik Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… 6.2.Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim Ö rnek 6,2. izmirkamudakalite@gmail.com

49 İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Süreçle İlgili Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) Süreçle İlgili Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… 6.3. Problem Ö ncesi Olumsuz Etkilenen Kurum S ü re ç leri Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim Ö rnek: 6,3. izmirkamudakalite@gmail.com

50 İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlar İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… 6.4. Tarafların Yapılan iyileştirme çalışması ile İlgili Algılamalarının Ölçülme Durumu Ö rnek: 6,4 izmirkamudakalite@gmail.com

51 İyileştirmeye Açık Alandan Etkilenen Paydaşlar Paydaşların İyileştirme Çalışmasına Katkıları Katkı Sağlayan Paydaşların Oranı 1… 2… 3… 4… 5… 6.5.Tarafların Yapılan Ç alışmayı Destekleme D ü zeyleri Ö rnek.6,5. izmirkamudakalite@gmail.com

52


"Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması Sorun Çözme Aşamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları