Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ SOSYAL H İ ZMET BÖLÜMÜ Doç. Dr. Kasım Karataş (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Hukukçu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ SOSYAL H İ ZMET BÖLÜMÜ Doç. Dr. Kasım Karataş (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Hukukçu)"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ SOSYAL H İ ZMET BÖLÜMÜ Doç. Dr. Kasım Karataş (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Hukukçu)

2 Özürlü kimdir?  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Yasasının üçüncü maddesine göre, do ğ u ş tan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çe ş itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal ya ş amın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danı ş manlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan ki ş iler "özürlü" olarak tanımlanmı ş tır.

3 Bakıma muhtaç özürlü kimdir?  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Yasasının üçüncü maddesine göre, resmî sa ğ lık kurulu raporu ile a ğ ır özürlü oldu ğ u belgelendirilenlerden, günlük hayatın alı ş ılmı ş, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını ba ş kasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede dü ş kün olan ki ş iler "bakıma muhtaç özürlüler" olarak tanımlanmı ş tır.

4 Engelli sağlık raporları ne işe yarar, nasıl ve nereden alınır?  Engelliler verilen haklardan yararlanabilmek için engelli sayılmak, engelli sayılmak için de engelli raporuna sahip olmak gerekir. Sa ğ lık raporu engelli bireyin sakatlı ğ ının türünü ve derecesini gösterir. Sa ğ lık Kurulu Raporu almak zorunludur.  Bilgi almak için Sa ğ lık Bakanlı ğ ına ya da İ l Sa ğ lık Müdürlüklerine ba ş vurabilirsiniz.

5 Özürlülük bilgisinin kişinin nüfus cüzdanında yer alması zorunlu mudur?  Hayır zorunlu de ğ ildir.  Özürlülük bilgilerinin nüfus cüzdanına yazılması özürlünün iste ğ ine ba ğ lıdır.

6 Özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer alması için ne yapılmalıdır?  Özürlü bireyler, ikamet ettikleri ilin İ l Sosyal Hizmetler Müdürlü ğ üne,  Sa ğ lık kurulu raporu aslı veya onaylı örne ğ i,  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi  ile müracaat eder.  Özürlülük bilgisinin yer aldı ğ ı nüfus cüzdanı herhangi bir nüfus müdürlü ğ ünden talep edilebilir.

7 Özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer alması ne işe yarar?  Nüfus cüzdanında özürlülü ğ üne ili ş kin bilgi yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatanda ş ı, ilgili mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır.  Nüfus cüzdanlarında özürlülükle ilgili bilgiler yer almayan ve almasını istemeyen özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan “Özürlüler İ çin Sa ğ lık Kurulu Raporu”nu ibraz ederek faydalanabilirler.

8 Temel eğitim engelliler için de zorunlu mu?  Anayasamıza göre kimse, e ğ itim ve ö ğ renim hakkından yoksun bırakılamaz... İ lkö ğ retim kız ve erkek bütün vatanda ş lar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır (m.42).

9 Engellilerin eğitimi konusunda devletin sorumluluğu nedir?  Özel e ğ itime ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukları yeti ş tirmek için özel tedbirler alınır (Milli E ğ itim Temel Kanunu, m.8).  Mecburi ilkö ğ renim ça ğ ında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel e ğ itim ve ö ğ retim görmeleri sa ğ lanır ( İ lkö ğ retim ve E ğ itim Kanunu, m.12).

10 Engelliler de çıraklık eğitiminden yararlanabilirler mi?  Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, özel e ğ itime muhtaç ki ş ileri i ş hayatında geçerlili ğ i olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu ki ş ilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve ö ğ rencilere verdi ğ i haklardan yararlanırlar (Çıraklık Ve Meslek E ğ itimi Kanunu, m.39).

11 Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılaması nerede yapılır?  Özel e ğ itim gerektiren bireylerin e ğ itsel tanılaması için tüm illerde ve bazı ilçelerde rehberlik ve ara ş tırma merkezleri (RAM) bulunmaktadır. Özürlü çocu ğ u olan aileler buralara ba ş vurarak çocukları hakkında danı ş manlık hizmeti alabilirler.

12 Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?  Her ya ş tan Türk vatanda ş ı olan engelli bireyler Rehberlik ara ş tırma Merkezlerinden (RAM’lardan) alınacak Özel De ğ erlendirme Kurulu raporuna göre bu merkezlerden yararlanabilirler.  Daha fazla bilgi almak için, en yakın RAM’a ya da bir özel e ğ itim ve rehabilitasyon merkezine ba ş vurabilirsiniz.

13 Çalışmak ve işsizlikten korunmak engelliler için de bir hak mıdır?  Evet, Anayasamıza ve yasalarımıza göre çalı ş mak ve i ş sizlikten korunmak engelliler için de bir insan hakkı olarak düzenlenmi ş tir. Her insanın yapabilece ğ i bir i ş vardır ve engelliler de uygun bir e ğ itim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman çalı ş abilirler, üretime katılabilirler.

14 Yasalarımızda engellileri çalışma yaşamında koruyan düzenlemeler nelerdir?  Kimse, ya ş ına, cinsiyetine ve gücüne uymayan i ş lerde çalı ş tırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizli ğ i olanlar çalı ş ma ş artları bakımından özel olarak korunurlar. Devlet harp ve vazife ş ehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yara ş ır bir hayat seviyesi sa ğ lar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sa ğ layıcı tedbirleri alır (T. C. Anayasası, m. 50, 61).

15 Engelliler de meslek edinebilirler mi?  Evet, engelliler de meslek edinebilirler. Engelli bireylerin meslek edindirici kurslara devam etmesi, diploma veya sertifika alması, durumuna ve yetene ğ ine uygun bir i ş e girmesini kolayla ş tırır.  Ülkemizde Türkiye İş Kurumu, Halk E ğ itim Merkezleri, Çıraklık E ğ itim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler, özürlülerle ilgili bazı dernekler ve vakıflar tarafından engelliler için meslek edindirme kursları düzenlenmektedir.

16 Engelliler de devlet memuru olarak çalışabilirler mi?  Evet, engelliler de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa (m.53) göre devlet memuru olarak çalı ş abilirler.  Bir kamu kurulu ş unun çalı ş tırdı ğ ı memurların %3’ü oranında engelli memur çalı ş tırma zorunlulu ğ u vardır.

17 Engelliler de işçi olarak çalışabilirler mi?  Evet, engelliler de kamu sektöründe veya özel sektörde İş Kanunu çerçevesinde i ş çi olarak çalı ş abilirler. 4857 Sayılı İş Kanunun 30.maddesine göre 50 ve 50’nin üzerinde i ş çi çalı ş tıran kamu i ş yerlerinde % 4, özel i ş yerlerinde %3 oranında sakat i ş çi çalı ş tırılması zorunludur.

18 Çalışan engellilerden daha mı az vergi kesilir?  Evet. Bu da onların aynı ko ş ullarda ve konumda çalı ş an di ğ er çalı ş anlardan daha fazla ücret almaları anlamına gelir.

19 Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan engelliler sağlık güvencesi için ne yapabilirler?  Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sa ğ lık giderlerini kar ş ılayacak durumda bulunmayan Türk vatanda ş larının bu giderleri 3816 Sayılı Kanun kapsamında Devlet tarafından kar ş ılanmaktadır. YE Şİ L KART, gerekli ara ş tırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir.

20 Engelliler hangi vergi indirimlerinden yararlanabilirler?  Gelir Vergisi  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)  Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi İ stisnası  Katma De ğ er Vergisi  Gümrük Vergisi  Emlak Vergisi

21 Seçimlerde, halkoylamalarında engelli seçmenler için kolaylaştırıcı düzenlemeler var mı?  Seçmen kütüklerinin yazılımı sırasında seçmenlerin oylarını kullanmasını engelleyecek bir özrü bulunuyorsa durum ilgili foruma kaydedilir. Seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbir alınır. Gebeler, hastalar ve engelliler oy verme sırasında bekletilmez. Görme engelliler, felçliler veya bu gibi açıkça belli olan bir bedensel engeli bulunan engelliler o seçim çevresi seçmeni bir akrabası, akrabası yoksa di ğ er herhangi bir seçmen yardımı ile oyunu kullanabilir (298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, m.36, 74, 90, 93).

22 Engelliler bazı kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanabilirler mi?  Özürlülerin hangi hak ve indirimlerden faydalanacakları, ilgili kurum, kurulu ş veya yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu konuda zorunlu genel bir hak ve indirim söz konusu de ğ ildir. Bazı kamu kurumlarının özürlülere sa ğ ladı ğ ı kolaylıklardan örnekler a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir: Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından de ğ i ş tirilebilir.  Belediyeler  Devlet Demir Yolları  THY  Milli Parklar  Devlet Tiyatroları  müzelerden  spor müsabakaları  Turkcell ve Vodofone

23 Sakatlık maaşından kimler, nasıl yararlanabilirler?  Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan engelliler 2022 sayılı kanun çerçevesinde üç aylık dönemler halinde sakatlık derecelerine göre faklı miktarlarda sakatlık maa ş ı alabilirler.  Ba ş vuru formu (Kaymakamlı ğ a ba ğ lı mal müdürlüklerinden alınacak)  Malullük ve sakatlık aylı ğ ı ba ğ lanacaklar için özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sa ğ lık Kurulu Raporu  3 Adet belgelik foto ğ raf  Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra ödeme 3 aylık dönemler halinde pe ş in olarak Mahalli Maliye Te ş kilatlarından alınır.  2022 sayılı Yasaya göre maa ş alanlar devlet hastanelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

24 Vakıflar Genel Müdürlüğünün verdiği muhtaçlık maaşından nasıl yararlanabilirim?  Herhangi bir sosyal sigorta kurumuna ba ğ lı olmayan ve 2022 sayılı Yasaya göre sakatlık maa ş ı almayan engelliler a ş a ğ ıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle Vakıflar Genel Müdürlü ğ üne ba ş vurarak aylık ba ğ lanmasını sa ğ layabilirler.

25 Engelliler İhtiyaç Duydukları Araç-Gereç ve Cihazları Ücretsiz Olarak Temin Edebilirler mi?  Sakatlıkları nedeniyle özel araç–gereç ve cihazlara ihtiyacı olan engelliler, bir sosyal güvenlik kurulu ş una ba ğ lı iseler ihtiyaç duydukları araç-gereç ve cihazları ba ğ lı bulundukları sosyal güvenlik kurulu ş undan ücretsiz olarak sa ğ layabilirler.

26 Ağır derecedeki engelliler bakım hizmeti alabilirler mi?  Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmi ş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmeti resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmektedir.  Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin kar ş ılı ğ ı olarak her ay için ki ş i ba ş ına belirlenecek tutar, iki aylık net asgari ücretten fazla olamayacak; Kurumca bakılamayanların bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödenekten kar ş ılanacaktır

27 Engelliler kullanmakta oldukları konutlarda proje tadilatı yaptırabilirler mi?  Evet Kat Mülkiyeti Yasasında yapılan de ğ i ş iklikle engellilerin kullanmakta oldu ğ u konutlarda durumlarına uygun proje tadilatı yaptırmaları kolayla ş tırılmı ş tır

28 Motorlu taşıt sahibi engelliler için park kolaylıkları var mı?  Karayolları Trafik Kanununda yapılan de ğ i ş iklikle engellilere ayrılmı ş park yerlerine park etme yasa ğ ı ile ilgili cezalar iki misline çıkarılmı ş tır.

29 Engelliler de spor yapabilirler mi?  Engelliler de gerekli e ğ itimi alarak sporun çe ş itli dallarıyla u ğ ra ş abilirler. Her engel grubunun ba ş arıyla yaptıkları spor dalları vardır: Örne ğ in görme engelliler futbol, golbol, yüzme, atletizm, güre ş, showdoown, do ğ a yürüyü ş leri, izcilik, binicilik, satranç vb. spor dallarında ba ş arılı olabilmektedirler.  Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ğ ünün Te ş kilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan de ğ i ş iklikle spor tesislerinde engellilerin durumuna uygun tadilatın yapılması, e ğ itim programlarının belirlenmesi sa ğ lanarak engellilerin spor etkinliklerinin önündeki engellerin kaldırılması öngörülmektedir.

30 Yasalarımızda engelliler ayrımcılığa karşı korunuyor mu?  Özürlüler Hakkında Kanunla engellilere yönelik ayrımcılık yasaklanmı ş ve cezai yaptırıma ba ğ lanmı ş tır. Türk Ceza Kanununa göre (Ayrımcılık” ba ş lıklı m. 122). “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü ş ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve özürlülük vb” nedenlerle ayrımcılık yapılması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmektedir. Demek oluyor ki özürlülere herhangi bir alanda ayrımcılık uygulayan ki ş i ve kurulu ş lar (bu kurulu ş ların yöneticileri) ceza tehdidi altındadırlar.

31 Korunması, yardım edilmesi, bakılması ve yetiştirilmesi gereken özürlülerin tespiti ve incelenmesini kim yapar?  Korunması, yardım edilmesi, bakılması ve yeti ş tirilmesi gereken özürlülerin tespiti ve incelenmesi il sosyal hizmet müdürlüklerinin sorumlulu ğ undadır. Bu ki ş ilerin bildirilmesinde; mahalli mülki amirler, sa ğ lık kurulu ş ları, köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları görevlidirler. Di ğ er kamu kurum ve kurulu ş ları, vatanda ş lar ile özürlülerin aileleri ve yakınları da bildirime yardımcı olabilirler. Özürlülerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla il müdürlükleri, ilgili kurum ve kurulu ş larla i ş birli ğ i yapar, gerekti ğ inde i ş birli ğ i protokolü ile çalı ş maları yürütür. Bildirimi yapılan özürlü hakkında sosyal çalı ş macı tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporu sonucuna göre gerekli i ş lem yapılır (BRY, m. 5-7).

32 Merkezlere Kabul Edilecek Özürlülerde Aranacak Özellikler nelerdir?  Merkeze kabul edilecek özürlülerde genel olarak aranan özellikler ş unlardır: Bula ş ıcı bir hastalı ğ ı olmamak, ruh sa ğ lı ğ ı yerinde olmak (görme, i ş itme, ortopedik özürlüler için), sürekli tedavi gerektiren a ğ ır bir hastalı ğ ı bulunmamak, rehabilitasyon programını engelleyici nitelikte ikinci bir özrü olmamak (bakım merkezleri hariç), uyu ş turucu madde veya alkol ba ğ ımlısı olmamak. Ayrıca her özür grubu için bakım ve rehabilitasyon merkezlerine kabulde dikkate alınan kim özel ölçütler de bulunmaktadır (BRY, m. 31).

33  TE Ş EKKÜRLER


"HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ SOSYAL H İ ZMET BÖLÜMÜ Doç. Dr. Kasım Karataş (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Hukukçu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları