Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Uluç YİŞ.   Hareketi sağlayan sinir sistemi bölümlerinin herhangi birisindeki fonksiyon bozukluğu sonucu motor kayıplar oluşmaktadır.  Motor.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Uluç YİŞ.   Hareketi sağlayan sinir sistemi bölümlerinin herhangi birisindeki fonksiyon bozukluğu sonucu motor kayıplar oluşmaktadır.  Motor."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Uluç YİŞ

2   Hareketi sağlayan sinir sistemi bölümlerinin herhangi birisindeki fonksiyon bozukluğu sonucu motor kayıplar oluşmaktadır.  Motor kayıp sonucu kas kuvvetinin azalmasına parezi, tam kaybına da paralizi veya pleji adı verilir.  Parezi veya pleji tablosuna tonus ve refleks değişiklikleri eşlik eder.

3   Monoparezi-monopleji  Hemiparezi-hemipleji  Paraparezi/parapleji  Tetraparezi/tetrapleji Bir ekstremitede kuvvet azalması/kuvvet kaybı Bir vücut yarısında kuvvet azalması/kuvvet kaybı Her iki bacakta kuvvet azalması/kuvvet kaybı Dört ekstremitede kuvvet azalması/kuvvet kaybı

4

5  Bir hareketin başlamasında ve devamında şu sistemlerin rolü vardır:  Üst motor nöron (I. motor nöron, piramidal yol)  Alt motor nöron (II. motor nöron)  Sinir kas kavşağı  Kas Ayrıca motor nöronun fonksiyonunun düzenlenmesinde ekstrapiramidal ve serebellar sistemlerin de rolü olduğu bilinmektedir.

6

7   Kas gücünde azalma veya tam kayıp  Kas tonusunda artma  Derin tendon reflekslerinde artma  Yüzeyel reflekslerde azalma veya kaybolma  Patolojik refleksler Üst Motor Nöron Lezyonları

8   Piramidal yol lezyonlarında klinik bulgular piramidal yolun tutulan bölgesine göre değişkenlik göstermekle birlikte seviye ne olursa olsun ilk bulgu parezi veya plejidir.  Lezyon piramidal yolun çaprazlaşmadan önceki bölümlerinde olursa karşı tarafta, çaprazlaşdıktan sonraki bölümlerinde olursa aynı tarafta parezi veya pleji gelişir.

9   Kas gücünde azalma veya tam kayıp  Kas tonusunda azalma (hipotonik, flask paralizi)  Derin tendon reflekslerinde azalma veya kaybolma  Patolojik reflekslerin olmaması  Hasar ön motor boynuzda ise fasikülasyonların görülmesi  Trofik bozuklukların olması Alt Motor Nöron Lezyonları

10   Alt motor nöron aynı taraf çizgili kas hareketini sağladığından klinik bulgular lezyon tarafında ortaya çıkar.  Hasar ön boynuzda ise duyu kusuru görülmez ancak periferik sinirdeki hasar duyu kusuruna neden olur.  Ön boynuz motor hücresinin primer hastalıkları nöronopati, periferik sinirlerin primer hastalıkları ise nöropati olarak adlandırılır.  Birden fazla periferik sinirin yaygın ve simetrik tutulmasına polinöropati adı verilir.

11  Polinöropati  Motor kayıp vardır. Bu kayıp simetriktir ve ekstremitelerin distalindedir.  Eldiven çorap tarzında duyu kusuru görülür.  Etkilenen kaslarda ağrı vardır.  Derin tendon refleksleri kaybolmuştur.

12   Tekrarlayan kas aktivitelerinden sonra kas güçsüzlükleri ve yorgunluk görülür.  Derin tendon refleksleri normaldir.  Kas atrofileri sık değildir ancak ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilir. Sinir Kas Kavşağı Lezyonları

13   Kas gücünde azalma veya tam kayıp vardır.  Tonus normal veya azalmıştır.  Derin tendon refleksleri azalmıştır.  Patolojik refleksler alınmaz.  Duyu kusuru yoktur. Kas Hastalıkları

14  AKUT JENERALİZE GÜÇSÜZLÜK ENSEFALOPATİ VARENSEFALOPATİ YOK İnme Postenfeksiyöz sinir sistemi hastalıkları İntrakraniyal kanamalar Nörometabolik hastalıklar Periferik sinir hastalıkları • Guillain Barre sendromu • Porfiri • Kene paralizisi Kas • Akut myozit • Periyodik paraliziler Kas sinir kavşağı • Botulizm • Myastenik kriz Spinal • Transvers myelit • Spinal kord basısı

15

16   5 yaş kız hasta  Sol tarafında his kaybı, akut güçsüzlük ve nöbet geçirme  Öncesinde tamamen sağlıklı, yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon öyküsü yok  Aile öyküsünde özellik yok

17   Glasgow koma skalası:10  Postiktal, sözel uyaran cevabı yok  Sol santral fasiyal paralizisi var  Ağrılı uyarana sağ ekstremitesini tamamen çekiyor fakat sol tarafını hareket ettiremiyor  Solda derin tendon refleksleri hiperaktif ve solda plantar yanıt ekstensör  Diğer sistem muayeneleri normal

18   Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

19 Kapsula internada diffüzyon kısıtlanmasıSol orta serebral arterde fibromusküler displazi

20   Hemiplejik migren  Serebrovasküler hastalık  Epilepsi  Tümör  Travma  Kawasaki hastalığı, Henoch-Schönlein vasküliti  Astmatik amiyotrofi Akut Hemipleji Ayırıcı Tanı

21  ÇOCUKLUK ÇAĞI İNMELERİ AYIRICI TANISI  Kardiyovasküler Malformasyonlar  Arteriovenöz malformasyon  Fibromuskuler displazi  Herediter hemorajik telanjiektazi  Sturge-Weber Sendromu  Koagülopatiler ve hemoglobinopatiler  Antifosfolipid antikorlar/lupus antikoagülanı  Konjenital koagülasyon defektleri  Dissemine intravasküler koagülasyon  İlaca bağlı tromboz  Malignensi  Orak hücre hastalığı/anemisi  Trombositopenik purpura  Kalp Hastalıkları  Aritmi  Bakteriyel endokardit  Mitral kapak prolapsusu  Romatizmal kalp hastalığı  Travma  Arteriyel diseksiyon  Boyun travması  Vertebral manipulasyon  Vaskülitler  Karotid enfeksiyonu  İlaçlar (amfetaminler ve kokain)  Hemolitik-üremik sendrom  Hipersensitivite vasküliti  Kawasaki hastalığı  Menenjit  Sistemik lupus eritematozis  Suçiçeği sonrası  Vaskülopatiler  Fabry hastalığı  Homosistinüri  MELAS  Moyamoya hastalığı

22   7 yaş kız hasta  2 gündür devam eden şiddetli başağrısı, kusma ve uykuya meyil yakınması ile getiriliyor.  2 hafta önce pnömoni nedeni ile seftriakson tedavisi almış.  Nörolojik muayenesinde derin tendon refleksleri canlı  Glasgow koma skalası 8  Babinski bilateral pozitif  Meningeal irritasyon bulguları pozitif  Akciğer oskültasyonunda bilateral yaygın ince raller

23   Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

24 Tam kan, CRP: normal BOS incelemesi: Berrak 10 lökosit Protein, glukoz normal Mycoplasma pnömoni IgM pozitif

25   Genellikle monofazik immunolojik mekanizmalarla oluştuğu düşünülen santral sinir sistemi demiyelinizan hastalığıdır.  Hastalarda sıklıkla fokal motor bulgular, ensefalopati, başağrısı ve kusma vardır.  Beyin MRG T 2 ağırlıklı serilerde genellikle periventriküler ve korpus kallosum yerleşimli hiperintens lezyonlar mevcuttur. Akut Dissemine Ensefalomiyelit

26   Serebrospinal sıvı sıklıkla normal olmakla birlikte lenfositik pleositoz ve hafif protein yüksekliği olabilir.  Tedavide intravenöz yüksek doz metilprednizolon, fayda görmeyen hastalarda intravenöz immunglobulin ve plazmaferez uygulanabilir.

27   2 yaş kız hasta  Başvurusundan bir hafta önce öksürük, burun akıntısı başlayan hasta sürekli uyku hali, çevreye ilgisizlik, güçsüzlük ve verilen gıdaları yutamama şikayeti ile getiriliyor.  Mental motor gelişimi normal, anne ve baba arasında akrabalık yok

28   Letarjik, göz takibi yok  Gag refleksi azalmış  Derin tendon refleksleri canlı  Papil ödem yok, meningeal irritasyon bulguları negatif  BOS bulguları normal  Anyon açıklı metabolik asidoz (kan laktik asit yüksek)

29

30   Üre siklusu bozuklukları (heterozigot)  Solunum zinciri bozuklukları  Glikojen depo hastalıkları  Yağ asidi oksidasyon defektleri Akut Ensefalopati ve Güçsüzlük ile Gelebilen Nörometabolik Hastalıklar

31  Ozmolalite bozuklukları  Diyabetik ketoasidoz  Hipernatremi  Hipoglisemi  Hiponatremi Endokrin bozukluklar  Adrenal yetmezlik  Hipoparatiroidizm  Tiroid hastalıkları Akut Ensefalopati ve Güçsüzlük ile Gelebilen Kazanılmış Endokrin ve Metabolik Bozukluklar

32  Hepatik ensefalopati Renal bozukluklar  Akut üremik ensefalopati  Kronik üremik ensefalopati  Diyaliz ensefalopatisi  Hipertansif ensefalopati

33   10 yaş erkek hasta  Acil servise solunum yetmezliği nedeni ile getiriliyor.  Başvurusundan beş gün önce bacaklarında ağrı yakınması başlıyor, güçsüzlüğü giderek artıyor ve son iki gündür yürüyemiyor  20 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavi almış

34   Solunum yetmezliği nedeni ile entübe ediliyor fakat bilinç açık  Kas gücü bilateral alt ve üst ekstremitelerde 2/5  Derin tendon refleksleri alınamıyor  Bilinç açık  Diğer sistem bakıları doğal

35 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

36 Tam kan, rutinler normal BOS incelemesi: 5 lökosit Glukoz normal Protein 100 mg/dl (10-40) EMG: yaygın denervasyon potansiyelleri ve fibrilasyon mevcut iletim hızları hafif azalmış 2 hafta yoğun bakımda kalan hasta IVIG, plazmaferez (5 siklus) ve fizik tedavi programına alınarak taburcu ediliyor

37   Periferik sinirleri etkileyen, anormal immunolojik yanıt sonucu oluştuğu düşünülen monofazik demyelinizan nöropatidir.  Öncesinde sıklıkla üst solunum yolu veya gastrointestinal sistem enfeksiyonu vardır.  Simetrik motor güçsüzlük ve arefleksi en önemli tanı kriterleridir.  Motor güçsüzlükten önce çoğunlukla göz ardı edilen duyusal şikayetler vardır. Guillain Barre Sendromu

38   Güçsüzlük genellikle simetriktir ve assendan bir yol izler.  Vakaların yaklaşık yarısında fasiyal güçsüzlük vardır.  Otonomik disfonksiyon (aritmi, kan basıncı değişiklikleri, gastrointestinal disfonksiyon) sıktır.  Düzelme hastalığın ilerlemesi durduktan sonraki 2-4 hafta içinde başlar.

39   2. haftadan sonra albüminositolojik disasosiasyon vardır ve lökosit sayısı milimetre küpte 10’u geçmez.  Elektronöromiyografi tanıda en önemli araç olup Guillan Barre sendromunun tipinin belirlenmesine de olanak sağlar.  Kortikosteroidlerin tedavide yeri yokken, plazmaferez ve intravenöz immunglobulin iyileşmeyi hızlandırır.

40   7 yaş kız hasta  Acil servise yüksek ateş, boğaz ağrısı, yürüyememe ve kırmızı renkli idrar yapma yakınması ile getiriliyor.  Öncesinde tamamen sağlıklı ve bilinen bir hastalık öyküsü yok

41   Muayenesinde orofarinks, tonsiller hiperemik  Bilinç açık, derin tendon refleksleri normoaktif, kas gücü 4/5 fakat yürüyemiyor  Eklem bakısı normal

42 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

43 Hemogram normal, AST 3 kat kadar yüksek (120 IU/L) TİT: renk kırmızı eritrosit ve lökosit yok CK 5000 IU/L 3000 cc/m 2 hidrasyon, alkalinizasyon ve yatak istirahati ile iki günde klinik düzelme sağlanıyor

44   Akut myozit çocukluk çağında influenza veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkmaktadır.  Hastalarda akut gelişen bacaklarda ağrı ve güçsüzlük vardır.  Derin tendon refleksleri korunmuştur.  Serum kreatin kinaz değeri yaklaşık 10 kat kadar yükselmiştir.  Yatak istirahati ve hidrasyon ile tam düzelme sağlanır. Myozit

45   5 yaş erkek hasta  Acil servise çift görme, dizartri, yutma güçlüğü ve güçsüzlük yakınmaları ile getiriliyor.  Daha öncesinde tamamen sağlıklı, aşıları tam  2 gün önce ablada aynı yakınmalarla götürüldüğü sağlık kuruluşunda solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınmış.

46   Işık refleksi simetrik olarak alınıyor fakat bilateral okulomotor sinir felci var  Gag refleksi alınamıyor, gıdaları yutamıyor  Refleksleri alınamıyor  Bilinç açık  Diğer sistem muayeneleri normal

47 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

48 Abla ve kardeşinde evde yapılmış konserveleri tüketme öyküsü mevcut EMG Hz uyarım ile elektroinkremental yanıt mevcut Gayta incelemesinde Botilinum toksini saptanıyor

49   Clostridium botilinum toksininin nöromusküler bileşkede asetilkolin salınımını engellemesi sonucu ortaya çıkar.  Klinik bulguların çoğu mikroorganizmanın toksini ile kontamine gıdaların alınmasından saat sonra ortaya çıkar.  Bazı vakalarda sadece bulber bulgular varken diğerlerinde akut jeneralize güçsüzlük de vardır. Botulizm

50   Jeneralize güçsüzlüğü olan hastaların hepsinde oftalmopleji de vardır fakat ışık refleksi korunmuştur.  Derin tendon refleksleri azalmış olabileceği gibi normal de alınabilir.  Elektronöromiyografi en önemli tanı aracı olup elektroinkremental yanıt alınır.  Tedavi destekleyicidir.

51   15 yaşında erkek hasta  Acil servise ani güçsüzlük yakınması ile getiriliyor. Kahvaltı yaptıktan sonra aniden hastada güçsüzlük gelişmiş ve yattığı yerden kaldırılamamış.  Solunum normal, bilinç açık, mimikleri normal.  Daha önceden de aynı şekilde 4 kez beş-altı saat süren güçsüzlük periyotları olmuş

52   Bilinç açık, kas gücü alt ve üst ekstremitelerde 1/5  Derin tendon refleksleri alınamıyor  Diğer sistem bakıları normal

53 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

54 Tam kan sayımı normal Potasyum: 0.5 mg/dl EKG: T düzleşmesi, PR ve QT uzaması mevcut HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ Oral potasyum ve karbonik anhidraz inhibitörleri ile ataklar kontrol altına alınıyor

55   Primer (genetik), sekonder (üriner veya gastrointestinal kayıp)  Genetik geçişliler hipokalemik, hiperkalemik, normokalemik olabilir.  Kalıtım şekli otozomal dominanttır.  Özellikle hipokalemik tipte egsersiz sonrası istirahat, emosyonel veya fiziksel stres, soğuğa maruziyet ve yüksek karbonhidratlı yemek atakları tetikleyebilir. Periyodik Paraliziler

56   Atak sırasında hastada aşırı susama ve oligoüri vardır ve ataklar proksimal kaslarda ağrı ile başlar.  Fasiyal kaslar nadiren etkilenir, ekstraoküler motilite normaldir ve solunum sıkıntısı olmaz.  Ataklar 6-12 saat bazen tüm gün sürer, atak sırasında derin tendon refleksleri alınamaz.  Tekrarlayan ataklar sonucu hastada rezidüel güçsüzlük kalabilir.

57   Atak sırasında serum potasyum düzeyi düşüktür (sıklıkla ˂ 1 mEq/L) ve EKG bulgular mevcuttur (bradikardi, T dalgasında düzleşme, uzamış PR ve QT intervali)  Atak sırasında ENMG yapıldığında kas sessizdir.  Tedavide potasyum replasmanı ve karbonik anhidraz inhibitörleri kullanılır.

58   13 yaş erkek hasta  Acil servise belinde ağrı, ayaklarının üstüne basamama, idrarını ve gaytasını tutamama yakınmaları ile getiriliyor.  15 gün önce geçirilmiş ÜSYE öyküsü mevcut

59   Nörolojik bakısında: Alt ekstremitlerde kas gücü 1/5, derin tendon refleksleri alınamıyor Karın cildi refleksi, anal refleks alınamıyor Göbeğe kadar duyu kaybı var Diğer sistem bakıları normal

60 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

61

62   Spinal kordun immun mekanizma ile oluştuğu düşünülen demiyelinizan hastalığıdır.  Optik nörit ile beraberlik varsa Devic hastalığı, santral sinir sistemi tulumu varsa diffüz ensefalomyelit olarak adlandırılmaktadır.  Ortalama 10’lu yaşlarda görülmektedir.  Akut güçsüzlük hızlı ilerler ve maksimal defisite iki gün içinde ulaşılır. Transvers Myelit

63   Genellikle tutulum torasik olup duyusal seviye vardır.  Mesane, gayta inkontinası ve asimetrik güçsüzlük sıktır.  Derin tendon refleksleri azalmış veya artmış olabilir.  Hastaların %50’sinde tam iyileşme olurken, %50’sinde sekel kalır.

64   Spinal korda bası yapabilecek nedenleri dışlamak için mutlaka spinal mr çekilmelidir.  Kontrollü çalışmalar olmasa da yüksek doz metilpredinizolon ilk tedavi seçeneğidir.

65   4 yaş erkek hasta  3 haftadır yüksek ateş nedeni ile tetkik ediliyor ve son üç gündür yürüyemiyor  Ateş odağı saptanamamış ve aşırı huzursuzluğu mevcut  Sedimentasyon 100 mm/saat, fizik muayenesinde kemikler palpasyonla ağrılı, kemik iliği incelemesi normal

66   Nörolojik muayenesinde sağ alt ekstremitede kas gücü 2/5, solda 4/5 ve refleksleri canlı  Anal refleks alınamıyor  Karaciğer 3 cm ele geliyor

67 • Hasta için yaklaşımınız ve öncelikli isteyeceğimiz tetkikler neler olabilir?

68


"Doç. Dr. Uluç YİŞ.   Hareketi sağlayan sinir sistemi bölümlerinin herhangi birisindeki fonksiyon bozukluğu sonucu motor kayıplar oluşmaktadır.  Motor." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları