Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

26.04.2014 TARIHLI KDVGENEL UYGULAMA TEBL İĞİ KONYA SMMMO TESMER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "26.04.2014 TARIHLI KDVGENEL UYGULAMA TEBL İĞİ KONYA SMMMO TESMER."— Sunum transkripti:

1 26.04.2014 TARIHLI KDVGENEL UYGULAMA TEBL İĞİ KONYA SMMMO TESMER

2 Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KDV mevzuatında;  56 ayrı Kanun ile değişiklik  91 adet Bakanlar Kurulu Kararı  123 adet KDV Genel Tebliği  65 adet KDV Sirküleri  Çeşitli konularda verilmiş binlerce görüş GENEL ÇERÇEVE KONYA SMMMO TESMER

3 « Mükellef hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi misyonu çerçevesinde » KDV uygulamaları günümüz koşullarına uygun bir şekilde revize ederek basit ve anlaşılır tek tebliğ haline getirildi. GENEL OLARAK KONYA SMMMO TESMER

4  123 ayrı tebliğden tek tebliğe  Güncelliğini yitirmiş açıklamalardan güncel konulara  Gri alanlardan beyaz alanlara  Objektif kriterlere  Zaman ve işgücü kayıplarından uyum maliyetlerinde makul seviyeye GENEL OLARAK KONYA SMMMO TESMER

5 Bu Tebliğ’de; • Birinci Kısmında Mükellefiyet başlığında KDV tevkifatı ile ilgili iade uygulaması dışında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur. • İkinci Kısmında İstisnalar başlığında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur. • Üçüncü Kısmında Matrah, Nispet ve İndirim başlığında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur. • Dördüncü Kısmında KDV İadesinde Ortak Hususlar başlığında indirimli teminat uygulaması, hızlandırılmış iade sistemi ve özel esaslar ile özel esaslardan genel esaslara dönüş gibi konularda değişlikler yapılmıştır. • Beşinci Kısmında Verginin Tarhı ve Ödenmesi başlığında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur. • Altıncı Kısmında Usul Hükümleri ve Çeşitli Hususlar başlığında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.

6 İ ADE HAKKI DO Ğ URAN İŞ LEMLER ◦ TAM İ ST İ SNALAR ◦ İ hracat istisnası ◦ Di ğ er İ stisnalar KONYA SMMMO TESMER

7 İ HRACAT İ ST İ SNASI ◦ Mal İ hracı ◦ Bavul ticareti ◦ Hizmet İ hracı ◦ Roaming hizmetleri ◦ Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler ◦ Yolcu beraberi e ş yada iade uygulaması ◦ Yabancı ta ş ımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması ◦ Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması ◦ İ hraç kaydıyla teslimler ◦ D İİ B sahiplerine yapılan teslimler KONYA SMMMO TESMER

8 Mal İ hracı ◦ Gümrüksüz satı ş ma ğ azalarına yapılan teslimlerin yurt içi teslim sayıldı ğ ına ili ş kin düzenleme kaldırılmı ş tır ◦ Akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi ibrazının zorunlu oldu ğ u açıklanmı ş tır ◦ Fatura ile gümrük beyannamesi arasında tutarsızlık olursa ilgili gümrük müdürlü ğ ünden bilgi talep edilece ğ i ifade edilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

9 Bavul Ticareti ◦ İ stisna uygulaması ve beyan sistemi de ğ i ş tirilmi ş tir. Onaylı özel faturanın satıcı mükellefe intikal etti ğ i dönem beyannamesinde tam istisnalar tablosunda beyan edilmesi usulü benimsenmi ş tir ◦ Bavul ticaretinde istisnanın tevsikinde döviz alım belgesi ibraz zorunlulu ğ u kaldırılmı ş tır ◦ Bavul ticareti kapsamındaki satı ş larda uygulanan alt limit 2.000 TL ye yükseltilmi ş tir (Daha önce 600 TL) ◦ Özel fatura içeri ğ i malların yurtdı ş ına çıkarılması için üç aylık sürenin fatura tarihini izleyen ayba ş ından ba ş layaca ğ ı belirtilmi ş tir (Daha önce fatura tarihinden ba ş lıyor idi) KONYA SMMMO TESMER

10 Hizmet İ hracı ◦ İ ade talebinde döviz alım belgesi ibraz zorunlulu ğ u kaldırılmı ş tır ◦ Hizmet bedeline ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildi ğ ini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli bir belge, banka dekontu vb.) ibrazı yeterli görülmektedir ◦ İş lemin beyanı, e-beyannameye uygun ş ekilde yeniden düzenlenmi ş tir ◦ Hizmet ihracına ili ş kin örnekler ço ğ altılarak konu daha anla ş ılır hale getirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

11 Yolcu Beraberi E ş ya ◦ Bu satı ş larda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri ta ş ımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fi ş inin de kullanılabilmesine imkan sa ğ lanmı ş tır ◦ “Yolcuların beraberinde götürülebilecekleri” her türlü mal için i ş lem yapılabilece ğ i yönünde düzenleme yapılmı ş tır KONYA SMMMO TESMER

12 İ hraç Kaydıyla Teslim ◦ İ malatçı kapsamı geni ş letilmi ş, sanayi üretiminin yanında zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılmı ş tır ◦ Daha önce imalatçı kapsamında olmayanların da ihraç kaydıyla teslim yapabilece ğ ine ili ş kin düzenlemeler kaldırıldı (Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dı ş Ticaret Sermaye Ş irketi ve Sektörel Dı ş Ticaret Ş irketlerine “imalatçı olmayanların” teslimi tecil-terkin kapsamı dı ş ında bırakılıyor.) ◦ Bedelsiz ihraç edilen malların ihraç kaydıyla teslim edilebilece ğ ine yönelik açıklama yapılmı ş tır ◦ İş lemin beyanı, E-beyanname programına göre yeniden düzenlenmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

13 İ hraç Kaydıyla Teslim ◦ İ hracatın gerçekle ş memesi halinde imalatçının ödedi ğ i vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde indirim uygulaması açıklanıyor. ◦ İ hraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesinin aranılmayaca ğ ı açıklanıyor. ◦ D İİ B sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edebilece ğ i düzenleniyor. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor. ◦ İ hraç kaydıyla teslimlerden do ğ an KDV iadelerinin indirim yoluyla telafi edilebilece ğ i ifade ediliyor. Bu tutarın ihracatın gerçekle ş ti ğ i dönem beyannamesinin “ İ ndirimler” kulakçı ğ ının “ İ ndirimler” tablosunda 107 kodlu satırda gösterilmesi mümkündür. KONYA SMMMO TESMER

14 Dahilde İş leme Rejimi ◦ D İİ B sahibi mükelleflere, D İİ B kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak malları teslim edecek satıcıların; KDV mükellefi olmaları yeterli görülmü ş, bunların “imalatçı” vasfına haiz olmaları gerekmedi ğ i açıkça ifade edilmi ş tir ◦ D İİ B sahibi mükelleflerin, geçici 17 nci madde kapsamında temin etti ğ i malları kullanarak üretti ğ i malların D İİ B sahibi alıcılara geçici 17 nci madde kapsamında teslimine imkan tanınmı ş tır (Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların di ğ er D İİ B’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir D İİ B’nin dahilde i ş leme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Ayrıca iade alınabilecek tutar, hesaplanan KDV tutarı de ğ il önceki safhada ödenmeyen KDV tutarı dü ş üldükten sonra kalan tutar olacaktır.) KONYA SMMMO TESMER

15 Dahilde İş leme Rejimi ◦ Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve D İ R kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (e ş de ğ er e ş ya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin i ş lem yapılmasına imkan sa ğ lanmı ş tır Ancak bu uygulama kapsamında D İİ B sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi D İİ B kapatılmadan yerine getirilmeyecektir KONYA SMMMO TESMER

16 D İĞ ER İ ST İ SNALAR ◦ 1-Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İ stisna ◦ 2-Ta ş ımacılık İ stisnası ◦ 3-Diplomatik İ stisnalar ◦ 4-Di ğ er İ stisnalar KONYA SMMMO TESMER

17 TEBL İĞİ N TEMEL İ ◦ Farklı Tebli ğ ler ile belirlenmi ş olan usul ve esaslara ili ş kin açıklamalar tek tebli ğ de toplanarak, KDV istisna uygulamasında ba ş vurulacak tek bir ikincil mevzuat olu ş turulmu ş, ◦ Bazı istisna uygulamalarında Proje esaslı takip ve kontrol uygulaması getirilmi ş, ◦ Mevcut iade sistemi günümüz ko ş ullarına uyarlanmı ş, ◦ İ ade sisteminde yeknesaklık sa ğ lanmı ş tır. KONYA SMMMO TESMER

18 Proje Uygulaması Öngörülen İ stisna Düzenlemeleri  Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İ li ş kin İ stisna (13/a)  Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ili ş kin İ stisna (13/c)  Limanlar ve Hava Meydanlarına Ba ğ lantı Sa ğ layan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İ n ş ası, Yenilenmesi ve Geni ş letilmesine İ li ş kin İ stisna (13/e)  3996 Sayılı Kanuna Göre Yap- İş let-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Kar ş ılı ğ ı Yaptırılan Projelerde KDV İ stisnası (Geçici 29) KONYA SMMMO TESMER

19 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması I Proje uygulaması getirilen istisnalarda; -mükellefler tarafından hazırlanan “proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ili ş kin liste” elektronik ortamda sisteme girilecek, -mükellefler bu hizmetlere ili ş kin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için ba ş vuruda bulunacak, -vergi dairesi tarafından durumu, i ş tigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan de ğ erlendirme sonucunda ş artları ta ş ıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek. KONYA SMMMO TESMER

20 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması II  İ stisna belgesi, proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ili ş kin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki i ş lerle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilecek,  İ stisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteli ğ i, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alacak,  Satıcı, istisna belgesinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örne ğ ini alacak, teslim ve hizmet gerçekle ş tikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girecektir. KONYA SMMMO TESMER

21 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması III Projenin Revizesi Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ili ş kin liste de elektronik ortamda revize edilecektir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alı ş larda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir. İ stisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecektir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. KONYA SMMMO TESMER

22 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması IV Toplu Satırlar Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ili ş kin harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu ş ekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu a ş maması gerekir. Bu durumda da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alı ş ları anla ş ılır bir ş ekilde açıklayacak detayda yazılır. KONYA SMMMO TESMER

23 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması V Küçük Çaplı Bakım Onarımlar Sadece, deniz, hava ve demiryolu ta ş ıma araçlarının tadil, bakım ve onarımına ili ş kin alımlarda uygulanmak üzere, istisna kapsamındaki i ş lemlerin ayrı bir projeye ba ğ lanmasının zor oldu ğ u durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak de ğ erlendirilmek suretiyle i ş lem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme giri ş i ve istisna belgesi için ba ş vuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da yapılabilir. İ stisna belgesi bu ba ş vuruya istinaden düzenlenir. KONYA SMMMO TESMER

24 Hizmet Karakterli İ stisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması VI İ ade/ İ stisna Belgesinin Kapatılması • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmı ş bir örne ğ i mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. • Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alı ş ve satı ş giri ş leri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli di ğ er belgeler de aranarak sonuçlandırılır. • Mükellefler, istisna belgesinin bitti ğ i tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadı ğ ını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. KONYA SMMMO TESMER

25 Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İ li ş kin İ stisna (13/a) KONYA SMMMO TESMER ◦ İş lemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve in ş a) alt ba ş lıklar halinde ele alınıyor ◦ İ stisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntılı bir ş ekilde yazılıyor

26 Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b) ◦ Liman tanımı netle ş tirilmi ş, ◦ Düzenlenen faturada hizmetin nev’inin yanı sıra hangi araç için verildi ğ inin ayrıca belirtilmesi istenmi ş tir. KONYA SMMMO TESMER

27 • Petrol İş leri Genel Müdürlü ğ ünün görü ş ü do ğ rultusunda, ithalatta uygulanan sistem, yurtiçi alımlara da uygulanacaktır •İ stisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren liste, P İ GM tarafından onaylanması uygulaması getirilmi ş tir • Vasıta, akaryakıt ve demirba ş alımlarının önce P İ GM tarafından karara ba ğ lanması yani ön alım izni verilmek suretiyle uygulama yapılmasına imkan sa ğ lanmı ş tır Petrol Arama (13/c) KONYA SMMMO TESMER

28  Boru hattı ile ta ş ımacılık yapanların, boru hatlarının imal, in ş a ve modernizasyonuna ili ş kin mal ve hizmet alımlarında istisnadan ne ş ekilde yararlanaca ğ ı konusunda ilk defa bu Tebli ğ ile belirlemeler yapılmı ş tır Boru Hattı ile Ta ş ımacılık (13/c) KONYA SMMMO TESMER

29 ◦ Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV’siz yapma imkanı sa ğ lanmı ş tır Altın Gümü ş Platin Arama İş letme Zenginle ş tirme (13/c) KONYA SMMMO TESMER

30 YTB İ stisnası (13/d)  Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekle ş memesi halinde  satıcının iadesinin yerine getirilece ğ i açıkça ifade edilmektedir  İ ndirim hakkı tanınan i ş lemlerde kullanma ş artı ile ilgili olarak;  YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kurulu ş un veya iktisadi i ş letmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekle ş ti ğ i döneme ili ş kin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi ş artıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülmektedir KONYA SMMMO TESMER

31 Limanların İ n ş ası (13/e) ◦ Liman tanımı için 13/b’deki liman tanımı ile yeknesak hale getirilmi ş tir ◦ Yap-i ş let-devret sınırlaması kaldırılmı ş, kiracılarından istisnadan yararlanmasına imkan sa ğ lanmı ş tır ◦ İ stisnanın proje kapsamında sürdürülmesi benimsenmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

32 Lisanslı Depoculuk uygulaması (13/ ğ ) İlk defa bu Tebliğ ile lisanslı depoculuk uygulamasının işleyişi açıklanmıştır KONYA SMMMO TESMER 4.18.2. Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi 3065 sayılı Kanunun (13/ğ) maddesi ile 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna tam istisna mahiyetinde olup, bu istisna uygulamasından kaynaklanan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarları, mükelleflere Tebliğin (II/B-9.) bölümündeki açıklamalara göre iade edilir.

33 4.18.3. Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri 3065 sayılı Kanunun (17/4-t) maddesinde ürün senetlerinin ilk teslimi ile ürünü depodan çekecek olanlara teslimi arasındaki teslimler, kısmi istisna kapsamına alınmıştır. Buna göre, ürün senedinin ilk tesliminden sonraKDV mükellefleri tarafından tesliminde de (ürünü depodan çekecek olanlara teslimi hariç) KDV hesaplanmaz. Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmaz. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar kısmi istisna kapsamına giren bu teslimleri dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilirler, ancak iade olarak talep edemezler. KONYA SMMMO TESMER

34 Ta ş ımacılık İ stisnası (14)  Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan ta ş ımacılıkta istisnanın uygulanaca ğ ı açıkça ifade edilmi ş, ◦ Uluslararası ta ş ımacılık i ş lerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netle ş tirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

35 Diplomatik İ stisna (15) ◦ Uluslararası kurulu ş lara yapılacak teslim ve hizmetler Dı ş i ş leri Bakanlı ğ ının iste ğ i do ğ rultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

36 Yap- İş let -Devret Modeli (Geçici 29) • Projeye ba ğ lı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmet alımlarıyla sınırlı olarak uygulanacak hale getirilmi ş tir • Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabilece ğ i belirtilmi ş tir • Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülmektedir KONYA SMMMO TESMER

37 İ ADEYE İ L İŞ K İ N GENEL USUL VE ESASLAR - I ◦ İ ncelemesiz teminatsız nakit iade sınırı 4.000 TL’den 5.000 TL’ye çıkarılmı ş tır ◦ Belirlenen bu limit, tevkifatlı i ş lemler ile indirimli orana tabi i ş lemlerden do ğ an iade talepleri dahil iade hakkı do ğ uran tüm i ş lemler bakımından geçerlidir ◦ YMM raporuyla iade talebinde bulunan mükelleflere, teminat kar ş ılı ğ ı iade yapıldıktan sonra 6 ay içinde YMM raporunu ibraz etme zorunlulu ğ u getirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

38 İ ADEYE İ L İŞ K İ N GENEL USUL VE ESASLAR - II ◦ Her bir i ş lemden do ğ an iadenin yapılma usulü ayrı ayrı belirlenmi ş tir. Bir mükellefin kendi i ş lemiyle alakalı iade usulünü görmesi için sadece kendi i ş lemiyle alakalı bölümlere bakması yeterlidir. ◦ KDV iadelerinde i ş lemin mahiyetine uygun iade prosedürü benimsenmi ş tir. ◦ Hizmet karakterli i ş lemlerde incelemesiz teminatsız mahsuben iade 5.000 TL ile sınırlanırken nakit iade münhasıran vergi inceleme raporuna ba ğ lı hale getirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

39 HIZLANDIRILMI Ş İ ADE S İ STEM İ - I ◦ Geçmi ş te aranan dört bilanço ko ş ulundan herhangi üç tanesinin sa ğ lanması yeterli görülmektedir ◦ Mevcut düzenlemede 350 olan çalı ş tırılan i ş çi sayısı 250’ye dü ş ürülmü ş tür  Mükelleflerin ibraz etti ğ i belgelerde ş ekil veya muhteviyat yönünden eksiklik veya yanlı ş lık varsa yapılması gereken i ş lemlere açıklık getirilmi ş tir KONYA SMMMO TESMER

40  Asgari beş yıllık vergi mükellefiyeti  Verilen son bilançoya göre en az Aktif Toplamı 200 milyon TL MDV Toplamı50 milyon TL Öz sermaye tutarı100 milyon TL Net satışları 250 milyon TL olan (bu koşullardan herhangi üçünün sağlanması yeterlidir)  Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 250 olanlar HIZLANDIRILMI Ş İ ADE S İ STEM İ NDEN YARARLANACAKLAR KONYA SMMMO TESMER

41 İ ND İ R İ ML İ TEM İ NAT UYGULAMASI S İ STEM İ ( İ TUS) ◦ Mevcut uygulamada sadece ihracat yapan mükellefler yararlanabilirken yeni uygulama ile iade hakkı sahibi tüm mükelleflerin yararlanmasına imkan sa ğ lanmı ş tır ◦ İ TUS kapsamına giren mükelleflerin tespitinde de H İ S uygulamasına benzer olarak genel ve özel ş artlar aranacaktır ◦ 84 No.lu Tebli ğ e göre indirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin İ TUS sertifikası için yeniden ba ş vurması gerekmektedir ◦ İ adenin teminat kar ş ılı ğ ında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebli ğ in (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı a ş an kısmının % 8’i (dı ş ticaret sermaye ş irketleri ve sektörel dı ş ticaret ş irketleri için % 4’ü) için teminat verilir. KONYA SMMMO TESMER

42  1- İMALATÇILAR VE İMALATÇI İHRACATÇILAR  Asgari üç yıllık vergi mükellefiyeti  Ödenmiş sermayeleri veya Bilançoya kayıtlı ATİK toplamı 100.000 TL’yi aşan  İmalat işinde 20 veya daha fazla kişi çalıştıranlar  2- DİĞER İHRACATÇILAR (Hizmet İhracı Hariç)  Asgari üç yıllık vergi mükellefiyeti  Son üç yıl itibarıyla yıllık asgari dört milyon ABD Doları veya  Son beş yıl itibarıyla yıllık asgari iki milyon ABD Doları ihracat yapanlar  3- DİĞER İADE HAKKI SAHİBİ MÜKELLEFLER  Asgari üç yıllık vergi mükellefiyeti  Verilen son bilançoya göre en az  Aktif Toplamı 40 milyon TL  MDV Toplamı10 milyon TL  Öz sermaye tutarı20 milyon TL  Net satışları 50 milyon TL olan  Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 olanlar İ ND İ R İ ML İ TEM İ NAT UYGULAMASI SERT İ F İ KASINDAN YARARLANACAKLAR KONYA SMMMO TESMER

43  Özel esaslara alınma kriterleri belgeye ve i ş lemin gerçek mahiyetine bakılarak belirlenmekte, hangi hallerde özel esaslar kapsamına girilece ğ i tereddüt edilemeyecek açıklıkta ortaya konulmaktadır  Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına alınmadan önce yaptıkları i ş lemin gerçekli ğ ini delil serbestisi içerisinde yemin hariç her türlü delil ile ispat etme imkanı sa ğ lanmaktadır ÖZEL ESASLAR KONYA SMMMO TESMER

44 KAPSAM • Özel Esaslar Uygulamasının Amacı • Mükellefler Yönünden •İ ade Talebinin Hukuki Dayana ğ ı Yönünden •İ adenin Türü/Niteli ğ i Yönünden •İş lemlerin Gerçekli ğ ini İ spat KONYA SMMMO TESMER

45 KAVRAMLAR ◦ Sahte Belge ◦ Muhteviyatı İ tibarıyla Yanıltıcı Belge ◦ Olumsuz Rapor ◦ Olumlu Rapor ◦ Olumsuz Tespit ◦ Di ğ er Olumsuz Tespit (Adresinde Bulunamama, Defter ve Belge İ braz Etmeme, Beyanname Vermeme, İ htiyati Tahakkuk veya İ htiyati Haciz Uygulanan Mükellefler) ◦ Nihai Yargı Kararları KONYA SMMMO TESMER

46 Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesine göre sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. KONYA SMMMO TESMER SAHTE BELGE

47 Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı ◦ Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesine göre muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir. KONYA SMMMO TESMER

48 Buna göre; - Belgenin mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı olup olmadığı, - Belgede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun (ödeme bilgileri, mal hareketleri ve alıcı bilgileri gibi) deliller ile tespiti, - Belgede yer alması zorunlu bilgilerde tahrifat yapılıp yapılmadığı, - Belgede bulunması zorunlu bilgilerin (vatandaşlık numarası, vergi kimlik numarası ve adres gibi) gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, - Gerçekte satılan mal veya verilen hizmet yerine başka bir mal satıldığı veya hizmetin ifa edildiği, gibi hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tespit edilmeksizin bir belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu gerekçesiyle mükellef hakkında özel esaslar uygulanmaz. KONYA SMMMO TESMER

49 OLUMSUZ RAPOR ◦ Olumsuz rapor, Tebliğin (IV/E/3) ve (IV/E/4) bölümlerinde belirtilen hususları içeren ve iade taleplerinin genel esaslar yerine özel esaslara göre yerine getirilmesine neden olan rapordur. ◦ Mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri ve/veya kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen tüm raporlar (vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, basit rapor gibi) "olumsuz rapor" sayılır. ◦ Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlar “olumsuz rapor” olarak değerlendirilmez. KONYA SMMMO TESMER

50 OLUMLU RAPOR ◦ Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen raporlar (vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, basit rapor gibi), mükellefin incelenen döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği tüm işlemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmeleri ve olumlu olmaları kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. ◦ KDV iade uygulamaları bakımından bir raporun "olumlu rapor" sayılabilmesi için, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler ve iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği (beyan konusu edildiği) döneme ait “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” tutarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeden kaynaklı herhangi bir indirimin olmaması gerekir. KONYA SMMMO TESMER

51 ÖZEL ESASLAR ◦ 2. Alt veya daha önceki safhalardan sorumlu tutulma uygulamasına son verildi ◦ Özel Esaslara alınmayı gerektiren durumlar açık ve anla ş ılır hale getirildi ◦ Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ayrımına gidildi ◦ Genel Esaslara dönü ş ş artları açık ve anla ş ılır hale getirildi ◦ Genel Esaslara dönü ş için zamana ş ımı kabul edildi ◦ Sahte Belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin durumu ayrıca düzenlendi KONYA SMMMO TESMER

52 ÖZEL ESASLARA ALINMA KR İ TERLER İ Bir belgenin sahte olup olmadığı belgeden hareketle yapılacak tespitlere bağlıdır. Buna göre; - İnceleme dönemi veya incelemeye konu dönemlere ilişkin yoklamalar yapılmak suretiyle mükellefin gerçek bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı (ilgili dönem mahalle muhtarı, site yöneticisi ve/veya çevredekilerin eylem tarihindeki mükellefin durumuna ilişkin ifadeleri vb.), - Belgeye konu mal hareketinin gerçekte olup olmadığının fiili veya kaydi envanter ya da randıman incelemesi, karşıt inceleme ve tespit, nakliye, ödeme/tahsilat vb. kanıtlarla tespiti, - Ticari ilişkisinin olup olmadığı hususu ve ticari ilişkide bulunduğu firmalar, - Ortaklık yapısı ve ortaklara ilişkin analizler, - Muhasebecisine yönelik tespitler, - Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan, hakkında inceleme yapılanlara ve ticari ilişkide bulundukları mükelleflere ilişkin bilgiler, -Sahte belge ticareti varsa komisyon geliri elde edilip edilmediği, -Mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilip getirilmediği, gibi hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tespit edilmeksizin bir belgenin sahte olduğu gerekçesiyle mükellef hakkında özel esaslar uygulanmaz Başkaca bir tespit bulunmamak kaydıyla, haklarında sadece ihbar veya şikâyet bulunan mükellefler özel esaslara tabi tutulmazlar KONYA SMMMO TESMER

53 1-) Düzenleme Raporu Bulunanlar  Sahte belge düzenleyenler için 5 kat  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat 2-) Kullanma Raporu Bulunanlar  Sahte belge kullananlar için 4 kat  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar için 3 kat 3-) Olumsuz Tespit Bulunanlar  Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat 4-) SB veya M İ YB Kullandı ğ ı Konusunda Tespit Bulunanlar  İş lemin gerçekli ğ ini ispat, indirimden iadeden çıkarma  Sahte belge kullanma tespitinde 3 kat  Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 kat İ ADE TALEPLER İ N İ N YER İ NE GET İ R İ LMES İ KONYA SMMMO TESMER

54 İ ADE TALEPLER İ N İ N YER İ NE GET İ R İ LMES İ 5-) Adresinde Bulunmadıklarına İ li ş kin Tespit Bulunanlar  2 kat teminat kar ş ılı ğ ında veya V İ R 6-) Defter ve Belgelerini İ braz Etmediklerine İ li ş kin Tespit Bulunanlar  Henüz sonuçlanmayanlar dahil di ğ er dönemlere ait iade talepleri 2 kat teminat kar ş ılı ğ ında veya V İ R 7-) Beyanname vermeme  Beyanname verilmeye dönemlere ili ş kin iade talepleri münhasıran V İ R ile İş letme kapasitesi ve i ş hacmi arasında açık nispetsizlik tespit edilenler Özel esaslar kapsamından çıkarılmı ş tır KONYA SMMMO TESMER

55 İ ADE TALEPLER İ N İ N YER İ NE GET İ R İ LMES İ 8-) Alım Yaptıkları Safha Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanlarda  Do ğ rudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor bulunanlar;  sahte belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 3 kat,  muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 2 kat KONYA SMMMO TESMER

56  Ödeme + Olumlu rapor  Yargı Kararı  Rapora sonra sahte belgede 5 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 4 yıl geçmesi  Tespitten sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi KONYA SMMMO TESMER

57  Ödeme + Olumlu rapor  Yargı Kararı  Rapora sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi  Tespitten sonra sahte belgede 3 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 2 yıl geçmesi KONYA SMMMO TESMER

58  Defter ve belgeler ibraz edilmedi ğ i, beyannameler verilmedi ğ i sürece genel esaslara dönülemeyecektir  Adresin tespit edilmesi halinde genel esaslara dönülecektir KONYA SMMMO TESMER

59 Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi koşuluyla özel esaslardan çıkış imkanı getirilmektedir;  Sahte belge düzenleme raporu olanlar5 yıl  Sahte belge düzenleme tespiti olanlar4 yıl  Sahte belge kullanma raporu olanlar4 yıl  Sahte belge kullanma tespiti olanlar3 yıl ÖZET OLARAK; KONYA SMMMO TESMER

60  Yemin hariç her türlü delil ile i ş lemin gerçekli ğ i ispat edilebilir. Örne ğ in;  Malın ta ş ınması, depolanması, sigortalanması vb. i ş lemler  Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler kabul ediliyor  Ödemenin kredi kartı, tapu devri, kamu kurum ve kurulu ş ları aracılı ğ ıyla vb yapılması kabul ediliyor  Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor KONYA SMMMO TESMER

61 KONYA SMMMO TESMER ŞUBESİ Teşekkür ederiz KONYA SMMMO TESMER


"26.04.2014 TARIHLI KDVGENEL UYGULAMA TEBL İĞİ KONYA SMMMO TESMER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları