Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN:Biyolojik,Toplumsal,Kültürel ve ruhsal özelliklere sahip canlı bir varlıktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN:Biyolojik,Toplumsal,Kültürel ve ruhsal özelliklere sahip canlı bir varlıktır."— Sunum transkripti:

1 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ Serpil (ÇINAR) ÖZDENER SAĞLIK BAKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İNSAN:Biyolojik,Toplumsal,Kültürel ve ruhsal özelliklere sahip canlı bir varlıktır.
İŞ:insanların toplumsal ilişkiler içinde amaçlı olarak yaptıkları uğraşların hepsine iş denir. İNSAN İLİŞKİLERİ:Birbirinden haberi olan en az iki insan arasında bir süre devam eden anlamlı ve belirli amaçları bulunan bir bağdır.

3 İnsan İlişkilerinin Tanımı Nasıl Yapılmalıdır?
Bir işyerinde, amaçlara uygun olarak, çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke olmuş kuralların tümüne “insan ilişkileri” denir. Bir diğer tanımlamaya göre ise; İnsanların işbirliği yapabilme, yaşamda ve özellikle de iş hayatında verimli olabilme ve gereksinimlerini dengeli bir biçimde giderebilme çabalarının bütünüdür.

4 Amir Nedir? Belli bir amaca ulaşabilmek için, insanların faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, düzenleyen, yöneten ve kontrol eden kişiye “amir” denir. Diğer bir deyişle amir, başkalarını idare eden, başkalarından sorumlu olan kişidir.

5 İyi Bir Amirde Bulunması Gereken Özellikler Neler Olmalıdır?
İnsan sevgisi ile dolu olmalıdır. Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Kültürlü olmalıdır. Sezgi gücü yüksek olmalıdır. Olgun olmalıdır. Dürüst olmalı, asla yalan söylememelidir.

6 İşletmeye gönülden bağlılık göstererek, bu konuda çalışanlara örnek olmalıdır.
Çalışanlara karşı objektif (tarafsız) olmalıdır. Hoş görülü olmalıdır. Cesaretli olmalıdır.

7 Yönetim ve Yönetici nedir?
İnsanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme ve yürütme faaliyetlerinin toplamına Yönetim denir. 'Belirli bir süre içinde, emrine verilmiş olan kurumdaki hizmet faktörlerini, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için çevredeki gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sahip olduğu kaynakların verimliliğinden sorumlu kişi ise Yöneticidir.

8 İyi Bir Yöneticide Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?
Çalışanların gerek özel gerekse işle ilgili problemleri dinlemelidir. Şahsen ilgilenmek teşvik edicidir. Çalışanları, gereken yerde ve zamanda takdir etmelidir. Aksi halde takdirin bir anlamı kalmayacaktır. Çalışanları ilgilendiren plan ve kararlarda onlarında bilgisine başvurarak onayını almalıdır. Bu durumda işbirliği güçlenecektir.

9 İş konusunda yapacağı değişiklikleri çalışana önceden haber vermelidir.
Personelin fikir ve düşüncelerine değer vermelidir. Eleştirileri yapıcı olmalıdır. İyi niyetle yapılan eleştiriden olumlu sonuçlar alınır. Personele güvenmelidir. Aksayan yönleri yapıcı eleştirilerle düzeltmelidir. Emirleri mümkün olduğu kadar öneri ve tavsiye şeklinde bildirmelidir.

10 Çalışanı şahsen tanımaya
çalışmalı, onlara ismiyle hitap etmelidir. Gösterilecek bireysel ilgi saygıyı doğurur. Her çalışana, yaptığı işin önemini kavratmalıdır. Bu durum personelin işine bağlılığını arttırır. Son olarak; Unutulmamalıdır ki, birlikten güç doğar.

11 Karar Verme İlkeleri Nelerdir?
Bir konuda karar verirken dikkate alınması gereken ilkelerin bazıları şunlardır: Karar verme aşamasında, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı, bütün çalışanlara eşit mesafede durulmalıdır. Çalışanlara ait gizli bilgiler -karar vermeyi kolaylaştırmak için- açığa vurulmamalıdır. Yönetici karar verirken, bilgi, tecrübe ve sezgilerine güvenmelidir.

12 İş Birliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Nelerdir?
İşyerlerinde, iş birliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Çok fazla etki edici ve baskıcı olmak, Alaycı olmak, Fazla eleştirici olmak, Mesuliyeti başkalarına yüklemek, Sürekli şekilde şakalar yapmak,

13 Hoş olmayan görevleri aldatarak başkasına yüklemek,
Başkalarına önem vermemek, Cesaret kırıcı davranmak, Tartışmacı olmak, Saldırgan olmak, Dedikodu yapmak.

14 İyi bir iletişim, dikey veya yatay iletişim kanallarının açık tutulması ile sağlanabilecektir.

15 Bir kurumun sinir sistemine benzetilebilecek iletişim ağı, kurumun verimliliğini verilen hizmetin kalitesini etkilemektedir. Kurumun başarısı bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki iletişimin etkinliğine dayanır.

16 İnsan İlişkilerinin Önemi ve Amacı
İnsan ilişkileri bilgisinin amacı nedir? Sosyal hayatta, çatışmaları olabildiğince ortadan kaldırarak uyumlu ilişkiler kurulmasını sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki; kişilerin bir araya gelip birbirleri üzerinde karşılıklı olarak etki yaptıkları yerlerde çatışmaların sürekli olarak ortaya çıkması kaçınılmaz toplumsal bir gerçektir.

17 İletişim, şansa bırakılmayacak
kadar önemli bir olgudur. Bir mesajı kaliteli bir şekilde iletmek, bir kurumun sahip olası gereken en önemli özelliklerin başında gelir. İletişimin tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığı kurumun varlığı ve bunun sürdürülmesinde önemli bir faktördür.

18 İletişim her şeyi paylaşmak demektir
İletişim her şeyi paylaşmak demektir. Kurumlarda insanlara gereksinim olduğu sürece iletişim kanallarının açık ve esnekliği, işbirliğinin ve tüm sistemlerin temelini oluşturur. İletişimin kalitesi talimatlarla belirlenemez. Kaliteli iletişim, serbest ve kısıtlı olmayan iletişimin desteklenmesi ile sağlanabilir.

19 Bireysel iletişim kişinin kendi içinde yer alır
Bireysel iletişim kişinin kendi içinde yer alır. Cevap verme safhasından önce gelir ve sübjektif gerçeğin temelini oluşturur ve kişilikle beraber gelişir.

20 Bireylerarası iletişim iki veya daha fazla insan arasında olur
Bireylerarası iletişim iki veya daha fazla insan arasında olur. Mesajları göndermeyi, algılamayı, yorumlamayı, cevapları ve geri beslenmeyi gerektirir.

21 Dinlemek iyi bir iletişimin önemli bir başlangıcıdır
Dinlemek iyi bir iletişimin önemli bir başlangıcıdır. Etkili dinleme, konuşmacıya dinlemeye istekli ve hazır olduğunuzu iyi bir geri besleme ile göstermektir. Etkili bir dinlemenin sonunda, dinleyici verilen mesajı alıp, bireysel iletişim ile değerlendirdikten sonra cevaplama yapılır ki bu cevap iyi iletişimde çok önemlidir.

22 Olumlu bir ilişki kurabilmek, sık ve dürüst bir geri beslemeyi gerektirir. Zamanında yapılan geri bildirim, iletimden hemen sonra olabildiğince kısa süre içinde yapılmalıdır. Araya zaman girdiğinde geri bildirimin etkisi azalır. Geri bildirimde beden dili kullanmak mesajın etkisini artırır.

23 İletişim idrak etmektir
İletişim idrak etmektir. Önemli olan neyin gönderildiği değil alıcının neyi anladığıdır. İletişim bir beklentidir. Alıcı nasıl istiyorsa öyle algılar. Kurumda iletişimin sadece resmi yollardan sağlanması yetersizdir. Çünkü hiyerarşik yapı kötü haberleri asla anında ulaştırmaz.

24 İyi bir yönetici işyerini dolaşıp iyi haberi herkesten önce öğrenmelidir.
Mükemmel bir yönetici ise, önce kötü şeyleri görmelidir. Buna uygun olarak gerekli çözümü ivedilikle sağlamalıdır.

25 İşyerinde Olumlu İlişkiler İçin İletişim
Kimsenin kimseden korkmadığı bir iletişim hattı olmalıdır ki, çalışanlar ve mükellefler size rahatlıkla yaklaşıp sorunları dile getirebilsinler.

26 İşyerinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkileri iyi düzenlenmediği zaman verim azalır, disiplin bozulur, geçimsizlik başlar. Bu yüzden amir, bölümünde çalışanları iyi tanımalı, birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ona göre davranmalıdır.

27 Herhangi bir soru sorarken kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceği bir ortam yaratılmalıdır ki, çalışanların daha kaliteli çalışmalarını sağlayacak ihtiyaçlar rahatlıkla dile getirilebilsin. Kurumdaki iletişim kalitesini ve hızını artırmak için iletişim zincirindeki halkaların uzatılması gerekmektedir.

28 Yöneticiler kaliteli işin olumlu insan ilişkilerine dayandığını kavramalıdır. Olumlu insan ilişkileri kendiliğinden oluşmaz; yönetici bu ilişkileri yaratıp kurmalıdır. Çalışanların güvenini kazanmak için çaba harcamalıdır. Çalışanlarına saygı duymalı dürüst davranmalı, verdiği sözleri yerine getirmeli, kibar olmalı, çalışanlarla konuşarak ara sıra şakalaşarak iletişime açık olduğunu göstermelidir.

29 Yöneticiler çalışanlarını tanımaya çalışmalı, onları isimleri ile çağırmalı ve onlarla beraber sosyal faaliyetlere katılmalıdır. Başarısız olduklarında, kalpleri kırıldığında onları cesaretlendirmelidir. Yöneticiler, övmek gerektiğinde açıkça övmeli; uygun olduğunda eleştirmeli ve beklentilerini açıkça belirtmelidir.

30 İletişimin kuruma sağladığı yararların başında işyerini ve çevresini daha canlı ve gerçekçi, kişilikli ve yaşanmaya değer bir hale getirmesi gelmektedir.

31 Bilginin tamamını paylaşmak için çaba göstermeli iletişimin çift yönlü olmasına dikkat etmeli, iletişim miktarı ne oranda olursa olsun daha çoğunu gerçekleştirebilmek için sürekli uğraş verilmelidir.

32 İyi iletişim, yönetimin şeffaflığı ve dürüstlüğünün bir fonksiyonudur
İyi iletişim, yönetimin şeffaflığı ve dürüstlüğünün bir fonksiyonudur. Dürüstlüğün anlamı, insanlara saygılı davranmaktır.

33 Yöneticiler, işin yapıldığı yerlerde dolaşmalı, böylece çalışanlar, yöneticileri kendilerine yakın görebilmelidir. Çalışma arzusu, verilen hizmet ile ilgili heyecan duymak ve mükelleflere sağladığı yarardan gurur duymaktır.

34 Uygulamaya konulamayacak fikirlerin dahi rahatlıkla önerilebileceği bir ortam yaratmak iletişimin etkinliğini artırmak açısından çok önemlidir. Kaliteli bir hizmet sunabilmek için; YÖNETİM-ÇALIŞAN, ÇALIŞAN-ÇALIŞAN işbirliği anahtardır.

35 Sorunlu iletişimin sorunlu hizmet olarak yansıması kurumun yaşamını tehlikeye düşürür.
Her yanlış, geometrik bir artışla yeni yanlışlar oluşturmayı sürdürür. Bir işyerinde bilgi alışverişi üst makamdan aşağılara, alt makamdan yukarılara veya aynı düzeydeki makamlar arasında gidip gelir.

36 İletişimin uygun işlemediği durumlarda bu ilişki iyi kurulamadığından kaynak kullanımı etkili olmaz, verimi azaltır, kurumsal etkinliği engeller.

37 İnsana verilen değer arttıkça işgücünün verimi, yaptığı işin kalitesi ve işletme için yaptığı özverilerde artacaktır. Bu da insanların daha fazla önemsendiği, görüşlerine değer verildiği, beklentilerinin karşılandığı bir yönetim anlayışı ile sağlanabilecektir.

38 Teşekkür ederim…


"İNSAN:Biyolojik,Toplumsal,Kültürel ve ruhsal özelliklere sahip canlı bir varlıktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları