Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde."— Sunum transkripti:

1 HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde kullandığımız onluk sayı sistemine uygun bir yöntem kullandıkları anlaşılmıştır. Eski Mısırlılar yazı yazmak için papirüs adı verilen ve o bölgede yetişen bir bitkiden faydalanıyorlardı. Şu an kullandığımız sayı sistemiyle Mısır sayıları arasında ne gibi benzerlikler görüyorsunuz? Farklılıklar var mı?Mısırlılar bir milyon için sembolünü kullanıyorlardı. Bu sembol şaşırmış bir insan modelini temsil etmektedir.

2 DOĞAL SAYILAR Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın yaklaşık 1350 kilometre uzunluğunda olduğunu biliyor muydunuz? Yetişkin bir insanın günde ortalama 120 000 kez nefes aldığını biliyor muydunuz? Gibi sayılar günlük hayatta heryerde karşımıza çıkıyor.Bu ve bunun gibi daha büyük basamaklı sayıları nasıl okuyacağız?

3 2 437 516 sayısı abaküste gösterelim. Oluşturduğumuz bu sayıyı okuyalım. Milyon Oluşturuyorum Birler bölüğü Binler bölüğü milyonlar bölüğü 2 4 37 561 İki milyon dörtyüz otuz yedi bin beş yüz on altı Bir sayıyı okurken bölüklerden yararlanırız. Bölükler, kendi basamak grubundaki en küçük basamakla adlandırılır. Buna göre 7, 8 ve 9. basamakların bulunduğu bölüğe milyonlar bölüğü adı verilir.

4 B İ LG İ Doğal sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırmak için, sayı sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır. Bu gruplar da bölük olarak isimlendirilir. Her bölükteki sayılar birlik, onluk ve yüzlük kısmı dikkate alınıp sonuna bölük adı eklenerek okunur. Bu grupların her biri basamak olarak adlandırılır. Binler basamağı, on binler basamağı, yüzbinler basamağı gibi.

5 ÖRNEK Nüfusumuz 2050 yılında tahmini 93 476 676 kişi olacaktır. Bu sayıyı basamak tablosunu yerleştirerek okumaya çalışalım. 34 7 6 676 9 m i l y o n l a r b i n l e r b i r l e r YAZILIŞI: 93 476 676 OKUNUŞU: Doksan üç milyon dört yüz yetmiş altı bin altı yüz yetmiş altı

6 Dedektif Ahmet Açıkgöz, ortağından tuttuğu sayıyı bulmasını istemiştir. İpucu olarak şunları vermiştir:"Milyonlar bölüğü: 132, binler bölüğü: 164, birler bölüğü: 149«.Bu sayıyı yazıp okuyalım. 9 34 7 6 676 9 m i l y o n l a r b i n l e r b i r l e r YAZILIŞI: 121 364 789 OKUNUŞU: Yüz yirmi bir milyon üç yüz altmış dört bin yedi yüz seksen dokuz.

7 Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin Dünya Kupası’nda 3. olduğu bu maçı ‘’ sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz otuz iki bin altı yüz elli ‘’kişi televizyonlardan izlemiştir.Bu sayıyı yazalım 6 5 32 605 7 8

8 Doğum Günü Oyunu Tarihler, cumhuriyetin kuruluşu olan 29.10.1923 tarihinde olduğu gibi, ilk 2 hane gün, 2 hane ay ve son 4 hane yıl olmak üzere toplam 8 rakamdan oluşmaktadır.Şimdi herkes doğum tarihini defterlere yazıp oluşan sayının okunuşunu altına yazsın.

9 Abaküsteki Sayılar Abaküsteki 7 basamaklı doğal sayımızın, YAZILIŞI: 2 436 873 OKUNUŞU: İki milyon dört yüz otuz altı bin sekiz yüz yetmiş üç

10 Abaküste gösterilen sayıları ve okunuşlarını inceleyelim: 2 437 516 35 204 387 “iki milyon dört yüz otuz yedi bin beş yüz on altı” “Otuz beş milyon iki yüz dört bin üç yüz seksen yedi” ÖRNEK

11 BASAMAK VE SAYI DEĞERLERİ Ahmet arkadaşına 9 rakam söylemesini istemiştir. Arkadaşı da sırasıyla şu rakamları söylemiştir: 3, 7, 5, 4, 9, 8, 2, 6, 0 Burcu bu rakamlarla 9 basamaklı bir sayı oluşturmuştur.9 basamaklı doğal sayımızın, YAZILIŞI: 375 498 260 OKUNUŞU: Üç yüz yetmiş beş milyon dört yüz doksan sekiz bin iki yüz altmış Doğal sayımızın basamak tablosu:

12

13 OKUNUŞU On yedi milyon yirmi bir bin dokuz yüz doksan dört olan doal sayımızın on binler basamağındaki rakamamın basamak değeri kaçtır? 70 2 1 994 1 O n b i n l e r b a s a m a ğ ı 2x10 000=20 000

14 Sıra sizde •4•46 372 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? • 523 894 doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? • 794 318 doğal sayısının onlar basamağındaki rakam on binler basamağındaki rakamın basamak değerinden kaç azdır.?

15 OKUNUŞU: ‘’Yirmi üç milyon yüz yirmi bir bin dokuz yüz doksan sekiz’’ Doğal sayımızın basamak tablosu oluşturup rakamların basamak değerlerini hesaplayınız. BÖLÜKLER BASAMAK ADI DOĞAL SAYI (Sayı değerleri) (Rakam) Basamak değerleri Birler Onlar Yüzler Binler Onbinler Yüzbinler Milyarlar On milyarlar Yüz milyarlar 31 2 1 99 8 Milyonlar Bölüğü Binler BölüğüBirler Bölüğü 2 2 x 1 0. 0 0 0. 0 0 0 3 x 1 0 0 0 0 0 0

16 İstenilen Özellikte Doğal Sayı Oluşturma ÖrNeK1: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını birer kez kullanarak 4 basamaklı çift sayılar oluşturalım. 9 4323 478 9 302 ÖrNeK2: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını birer kez kullanarak 5 basamaklı 52013 büyük tek sayılar oluşturalım. 92 54357 02373 629

17 Sıra Sizde 1 8, 3, 7, 0, 2 rakamlarını tekrarlamadan beş basamaklı; a.En büyük çift doğal sayıyı yazınız. b. En küçük çift doğal sayıyı yazınız. c. En büyük tek doğal sayıyı yazınız. ç. En küçük tek doğal sayıyı yazınız.

18 Sıra Sizde 2 0, 2, 4, 3, 9, 7 rakamlarıyla yazılan ve rakamları tekrarlanmayan altı basamaklı en büyük çift ve en küçük tek doğal sayının toplamını bulunuz

19 2010PYBS

20 Sıra Sizde Aşağıdaki doğal sayıları rakamla yazınız. a. Bir milyon dört yüz kırk dokuz bin beş yüz yirmi =………………………….. b. İki milyon yedi yüz kırk bin yetmiş üç =…………………….. c. Üç milyon beş yüz otuz altı bin beş =………………………. d. Dört milyon yedi yüz üç bin altı yüz altmış yedi =…………………….. e. Yedi milyon kırk dokuz bin sekiz yüz otuz yedi =…………………………

21 “ 606 606, 3 704 302, 85 305 005, 402 957 441” doğal sayılarını aşağıdaki basamak tablosuna yerleştiriniz.

22

23 Aşağıdaki basamak tablolarındaki boş yerleri tamamlayınız.

24 Aşağıdaki basamak tablolarındaki boşlukları verilere göre tamamlayınız.

25 2010YBS Türkiye’nin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiye’nin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? A) 700 517 100 B) 517 070 100 C) 100 517 070 D) 70 517 100

26 2011PYBS

27 2012PYBS Aşağıdakilerin hangisinde binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından büyüktür? A) 123 456 987 B) 456 123 987 C) 987 123 456 D) 123 987 456

28 2013PYBS 560 060 250 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Elli altı milyon altı yüz iki bin elli B) Elli altı milyon altmış bin iki yüz elli C) Beş yüz altmış milyon altı bin iki yüz elli D) Beş yüz altmış milyon altmış bin iki yüz elli

29 ÖRÜNTÜ Bir çekirge bulunduğu noktadan evine gidebilmek için 4 sıçrayış yapmıştır. Çekirgenin izlediği yol ve her sıçrayışta aldığı mesafe aşağıda verilmiştir. Çekirge 4. sıçrayışta ne kadar yol almıştır? Sayı Örüntüleri Çekirge; 1. sıçrayışta 5 cm, 2. sıçrayışta 10 cm,3. sıçrayışta 20 cm yol almıştır. Yani çekirge her sıçrayışta bir önceki sıçrayışının 2 katı yol almıştır:

30 BİLGİ Belirli bir kurala göre düzenli olarak tekrar eden veya genişleyen sayı veya şekil dizisine örüntü denir. Çekirge örneğimiz sayı dizisine bir örnektir. ÖRNEK 11, 13, 15, 17, 19,... sayı grubunun bir örüntü olup olmadığını araştıralım. 11, 13, 15, 17, 19,... +2+2 +2+2 11, 13, 15, 17, 19,... sayı grubunun bir örüntüdür.

31 28, 24, 25, 21, 22, 18 sayı örüntüsünün kuralını bulup aynı kuralla bir başka sayı örüntüsü oluşturalım. Kuralı kısaca “4 eksiltip 1 ekleme” şeklinde ifade edebiliriz. -4+1 -4+1 28, 24, 25, 21, 22, 18 Şimdide 41 ile başlayan örüntü oluşturalım

32 15, 11, 22, 18, 36, –, –, 60 örüntüsünün kuralını ve verilmeyen ögelerini bulalım: 15’in 4 eksiği 11 ve 11’in 2 katı 22’dir. 22’nin 4 eksiği 18 ve 18’in 2 katı 36’dır. Buna göre 36’dan sonraki sayı, 36 – 4 = 32 ve diğeri 2 x 32 = 64’tür.

33 Yukarıda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, öğrenciler tarafından yapılan kulelerin fotoğrafları bulunmaktadır. Rakamlar kulelerin tabanında bulunan öğrenci sayısını gösteriyorsa tabanında 6 öğrenci bulunan kuleyi yapmak için kaç öğrenci gereklidir? Şekil Örüntüleri

34 2+13+2+1 4+3+2+1 5+4+3+2+16+5+4+3+2+1 21 +3+4 +5+6 3, 6, 10, 15, 21

35 ÖRNEK Yukarıdaki örüntü, bir dairenin her adımda, adım sayısının 2 katı kadar eş parçaya ayrılması ile oluşturulmuştur. "?" işareti olan yerlere hangi şekiller gelmelidir? 3. adımda; 5. adımda; 3 x 2 = 6 eş parça olmalıdır. 5 x 2 = 10 eş parça olmalıdır.

36 2010PYBS

37 2011PYBS

38


"HAYATIMIZDAKİ SAYILAR Eski zamanlarda insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan en eskibelgelerde eski Mısırlıların günümüzde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları