Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ÖZEL DURUMLARDA İ LET İ Ş İ M

25 Özel durumlarda olayın çeşidine göre tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri birbirleriyle iletişime geçer. ÖZEL DURUMLARDA İ LET İ Ş İ M

26 İ lgili kurumlarda kriz masaları oluşturulur. Bu kurumlar beraber hareket eder. Bunlardan bazıları;  Sa ğ lık Bakanlı ğ ı  İ çişleri Bakanlı ğ ı  Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı  Sivil Savunma Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek;  AKUT (Arama ve kurtarma Timi)  UMKE’dir (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ÖZEL DURUMLARDA İ LET İ Ş İ M

27 Afetlerde İ letişim  Her yıl milyonlarca insan, do ğ al afetlerle karşı karşıya kalır. Afetlerde can ve mal kaybı insanlarda üzüntüye neden olur.

28  Yaşanılan felaketler sonucunda fiziksel ve psikolojik tepkiler oluşur. Bunlar ola ğ anüstü olaylara verilen ola ğ an tepkilerdir. Deprem, yangın, sel, toprak kayması, arazinin yok olması, zorunlu yaşanılan afetlerden bazılarıdır. Afetlerde İ letişim

29  Bu felaketler ardında insanları öfkelendirecek pek çok neden bırakır. Bunların ço ğ u da anlaşılabilir ve hak verilebilir nedenlerdir. Afetlerde İ letişim

30  Afet bölgesindeki bir insanın hayatındaki güven duygusu sarsılır. Öfkelerinin altındaki bu nedenleri ne kadar iyi anlarsanız, duruma o kadar iyi hâkim olabilirsiniz. Afetlerde İ letişim

31  Afeti yaşamış bir kişi yakınlarını, evini, eşyasını, umudunu kaybetmiş olabilir.  Yiyece ğ i ya da parası olmayabilir, rahatlık açısından normalin çok altındaki yaşam koşullarında yaşıyor olabilir. Afetzedenin Yaşadı ğ ı Duygular

32  Kendini güvende hissetmez, yakınlarının durumlarından endişe eder, onların sorumlulu ğ u altında ezilmiş olabilir.  Kendisine sunulacak yardımlar gecikmiş, kendisi yardım alma konusunda zorlanıyor veya yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Afetzedenin Yaşadı ğ ı Duygular

33  Kendisini kimsenin anlamadı ğ ını düşünüyor, kendisine ayırımcılık yapıldı ğ ını, başkalarına iltimas geçildi ğ ini, e ğ er yeterince yüksek sesle, ba ğ ırarak konuşuyorsa istediklerini elde edece ğ ine inanıyor olabilir. Afetzedenin Yaşadı ğ ı Duygular

34  Beklentileri gerçekleşmemiş, hayal kırıklı ğ ına u ğ ramış, kendini engellenmiş hissediyor, sizin bu konuda yeterince bilgi sahibi oldu ğ unuza inanmıyor olabilir. Afetzedenin Yaşadı ğ ı Duygular

35  Çevresinde çıkarılan asılsız söylentilerden de etkilenmiş olabilir. Bu muhtemel olaylardan biri ya da bir kaçını aynı anda yaşayan kişi afet yüzünden kaybettikleri ve yaşadı ğ ı de ğ işiklikler nedeniyle kolayca öfkeye kapılabilir. Afetzedenin Yaşadı ğ ı Duygular

36 Afetlerde öfkeli bir kişi ile iletişim sırasında yapılması gerekenler ;  Sakin kalmaya çalışınız.  Karşınızdaki afetzedeyi ilgiyle ve ciddi bir şekilde dinleyiniz.  Dikkatinizi karşınızdakinin söylediklerine veriniz, araya girmeyiniz.  Anlatacaklarını bitirmesine izin veriniz. Afetzedelerle İ letişim

37  Duygularına saygı gösteriniz. (Geçirdi ğ i sıkıntılar dikkate alındı ğ ında, yaşamakta oldu ğ u öfkenin onun açısından “haklı” ve “geçerli” nedenleri olabilir )  Duygularını isimlendirmeye çalışınız. “Sesiniz çok öfkeli geliyor” / “Sesiniz öfke dolu” “Çok sinirli görünüyorsunuz” “Çok gerginsiniz” vb. Afetzedelerle İ letişim

38  Kişinin o anda yaşadıklarını anladı ğ ınızı belirtiniz.“Neden bu kadar öfkelenmiş oldu ğ unuzu anlayabiliyorum… Lütfen neler oldu ğ unu sırayla ve özet olarak anlatır mısınız?” gibi.  Beden dilinizi kullanarak onu, kendisini dinledi ğ inize inandırınız. Afetzedelerle İ letişim

39  Herhangi bir öneri verme konusunda çok dikkatli olunuz. (Gerçekleşmeyecek bir öneri iletişiminizi koparabilir.)  Onunla aynı fikirde oldu ğ unuzu ya da olmadı ğ ınızı belirtmeden de onu anlayabildi ğ inizi hissettiriniz. Afetzedelerle İ letişim

40  E ğ er yüz yüze bir görüşme yapıyorsanız kendisine, bazı seçenekler sununuz. Seçeneklerin artı ve eksilerini mutlaka belirtiniz.  E ğ er imkânlarınız elverişli ise oturmasını önerebilir, çay ve kahve teklif ederek gerçek sorunu anlamaya çalışınız. Afetzedelerle İ letişim

41  Dikkatinizi, karşınızdaki kişinin sözünü etti ğ i sorun ve o sorunun çözümü üzerinde yo ğ unlaştırınız.  Bu aşamada kendisine, sizin nasıl yardımcı olabilece ğ inizi; sizden onun tam olarak ne istedi ğ ini sorunuz. Afetzedelerle İ letişim

42  Kendisine bir parça da olsa destek verebilece ğ inizi, yön gösterebilece ğ inizi hissettiriniz.  Karşınızdakine saygınızı sürdürünüz. Afetzedelerle İ letişim

43  Çözüm için bir konuda söz verdiyseniz, sözünüzü tutunuz.  Acıdı ğ ınızı gösteren ya da sorununu hafife aldı ğ ınızı düşündürecek sözlerden kaçınınız. Afetzedelerle İ letişim

44 Afetlerde ço ğ u zaman yardım için oraya gitmek hiçbir şey yapmasa da orada bulunmak ve oradaki insanlara yardım için gitti ğ inin bilinmesi yeterlidir. Sıcak bir gülümseme, sırtını sıvazlayan, onunla ilgilenen, onunla üzülen ve ona yardıma gelen insanların olması, kişilerin bu ba ğ ı kurmasını kolaylaştırır. Önemli Bilgiler

45 Sıkça yapılan hatalardan biri, insanların yerine sorunlarını sahiplenerek onlara hiç iş vermemektir. Bu, felaketzedenin acılarıyla yüzleşmesine, üzüntüsünün derinleşmesine ve hayattan kopmasına neden olmaktadır. Basit ve yo ğ unlaşma gerektirmeyen işlerde görevlendirmek yapıcı sonuçlar do ğ urmaktadır. Önemli Bilgiler

46 Salgınlarda İ letişim  Yaşanılan afetler sonucunda gerekli tedbirlerin alınmaması, aşısı veya tedavisi olmayan bir hastalı ğ ın belli bölgelerde salgınlar oluşturması birçok insanın ölümüne ve bazı canlıların telef olmasına neden olur.

47  Salgınlarda oluşan durumlara verilen ortak ve normal tepkilerin neler oldu ğ unu anlamak ve bu tepkilerle baş etmeyi Ö ğ renmek, iletişim açısından önemlidir.  Hastalı ğ ın bulaşmasına yönelik önleyici tedbirlerin kazandırılması, hasta ile iletişimi destekler. Salgınlarda İ letişim

48 Salgın Hastalık Sonrasında Oluşan İ lk Tepkiler  Yaşamını ve sevdiklerini kaybetme korkusu,  Çevresindekilere karşı güvensizlik hissi,  Psikolojik ve toplumsal panik,  Çaresizlik,  Yıllardır yaşadı ğ ı yerden ayrılmada isteksizlik,

49  Karar vermekte zorlanmak,  Bilgiye ihtiyaç duymak,  Halsizlik, yorgunluk, umutsuzluk,  Gelecek endişesi,  A ğ lama nöbetleri geçirme, duygusal yo ğ unlaşma, Salgın Hastalık Sonrasında Oluşan İ lk Tepkiler

50  Ruh halinin sürekli de ğ işmesi ve alınganlık,  Öfke ve kuşku duyma,  Dışarıdan gelen yardımlara karşı hayal kırıklı ğ ına u ğ ramak ve yardımları geri çevirmektir. Salgın Hastalık Sonrasında Oluşan İ lk Tepkiler

51 Salgınlarda Hasta ile İ letişim Kurmada Önemli Noktalar  Güven kazanması ile bireyin ruhsal ve fiziksel olarak rahatlaması sa ğ lanmalı,  Ayrılık durumlarında bireylerin yakınları ile iletişimleri sa ğ lanmalı,  Ayrılık sürecinde psikolojik destek sa ğ lanmalı,  Salgın hastalı ğ a maruz kalan hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurarken afetlerde iletişim sırasında yapılması gerekenler göz önünde bulundurulmalıdır.

52  Özel durumları olan kişiler duygu, düşünce, davranış, algı vb. tüm yaşantılarını aktarma konusunda teşvik edilmelidir.  Afetzedelerin kendine zarar verici düşünceleri olup olmadı ğ ı tespit edilmelidir. Bu tarz düşüncelerin varlı ğ ı saptanırsa ve fiziksel bir rahatsızlıktan kuşku duyulursa en yakın sa ğ lık yetkililerine bildirilmelidir. Özel Durumlarda İ letişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

53  Afetzedelerden konuşmakta zorluk çekenler, konuşmaya zorlanmamalıdır.  Gelece ğ e ilişkin belirsizlikler, yaşadıkları psikolojik yıkımın artmasına neden olabilir. Bu nedenle ailelerindeki yaralı ve ölüm durumlarının tespiti, barınak, fiziksel olarak normal yaşam koşullarına ne zaman kavuşacakları, kendi sa ğ lık durumları gibi konuların bir an önce belirgin hale getirilmesi çok önemlidir. Özel Durumlarda İ letişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

54  Afeti yaşayanların bir arada olması, destek ve dayanışma duygusu yaşatır. Böylelikle kendilerini daha güçlü hissederler. Bu afet durumlarında kişiler arasında kurulan iletişimi güçlendirir. Özel Durumlarda İ letişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

55  Bilgisizlik, sorumsuzluk ve dikkatsizlik gibi nedenlere ba ğ lı olarak beklenmedik bir anda meydana gelen, kişi ve çevresindekilerin sa ğ lı ğ ını bozan, istenmeyen sonuçlar do ğ uran olaylara kaza denir. Acil durumlarda ço ğ u kez, gelişen hastalık ve kazadan çok telaş ve panik ön plana çıkar. Kazalarda İ letişim

56  Bu nedenle acil durumlarda tıbbi tedavi kadar bu kişilerle kurulacak iletişim de çok önemlidir. Ani hastalık ve kazalarda bedensel zarar kadar ruhsal sarsılma da çok sık karşımıza çıkar. Kazalarda İ letişim

57  Hasta ve yaralıya endişeli bir yüzle de ğ il, güvenilir fakat mesafeli yaklaşım şarttır. İ lk yardımı yapacak kişinin istem dışı bazı yüz İ fadeleri hastada endişe uyandırır.  Aileden biri gibi yaklaşılmalı, güven verilmelidir. Kaza Geçirmiş Bireyle İ letişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

58  Hastanın gözüne bakarak veya omzuna elini koyarak geçmiş olsun, neler oldu anlat bakalım diyerek iletişim süreci başlatılmalıdır.  Hasta ve yaralının çok soru sormasına sa ğ lı ğ ı açısından izin verilmemeli, hasta yorulmamalıdır. Kaza Geçirmiş Bireyle İ letişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

59  Kötü haber ve olaylar sükûnetle anlatılmalı bu sırada hasta psikolojik olarak desteklenmelidir.  Sıkıntıda olan hasta ve yaralının a ğ laması, ba ğ ırması davranışlarımızı olumsuz etkilememelidir. Kaza Geçirmiş Bireyle İ letişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

60  Özellikle ilk anda kalıcı sakatlık bırakaca ğ ı bilinen, aynı kazada bir yakınını kaybedenlere, büyük mal kaybı olanlara teselli edici davranılmalıdır.  Sakınca olmadı ğ ı sürece hasta yakınları veya arkadaşlarının yanında olmasına izin verilmelidir. Ancak bu izin tedaviyi engelleyici ve çevreyi rahatsız edici olmamalıdır. Kaza Geçirmiş Bireyle İ letişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

61  Çocuklar korktukları için genelde a ğ larlar, sorulara yanıt vermezler, tedavi için uyum sa ğ layamazlar. Bu nedenle çocuklara sevgiyle yaklaşılmalı, mümkünse oyuncaklar vererek, oynayarak, dostluk kurarak, okşayarak, gülümseyerek yaklaşılmalıdır.  Kaza sonrası bazı bireylerde hafıza ve bellek yitimlerine ba ğ lı şaşkınlık durumu olabilir. Bunun geçici oldu ğ unu çevresine ve ona söyleyerek yardımcı olunmalıdır. Kaza geçirmiş Bireyle İ letişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

62 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları