Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE'DE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE'DE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE'DE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

2 Özel Ağaçlandırmanın Tanımı
Bozuk orman alanları ile ağaçsız orman topraklarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce, uygulamaları onaylı proje doğrultusunda yürütülen, her türlü faydalanma ve korunması 6831 sayılı yasa çerçevesinde ilgilisince gerçekleştirilen ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırma” denilmektedir.

3 Hukuki Dayanak Özel ağaçlandırmanın hukuki dayanağını;
6831 sayılı Orman Kanununun 57 ve 63 üncü maddeleri, Ağaçlandırma Yönetmeliği, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, oluşturmaktadır.

4 Özel Ağaçlandırmanın Amacı
hektar ormanlık alan, hektar hazine arazisi olmak üzere toplam hektar ağaçlandırmaya konu potansiyel alanın bir bölümünün özel ağaçlandırma yoluyla kısa zamanda ağaçlandırılmasını sağlayarak orman varlığını artırmak, Tarıma uygun olmayan sınıf toprakların özel ağaçlandırma yolu ile ağaçlandırılarak, toprağın verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Odun ve odun dışı orman ürünlerinin endüstriyel plantasyonlardan karşılanmasını sağlayarak, doğal ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak, Özel ağaçlandırmalarda ceviz, badem, antepfıstığı, kestane, defne vb. gelir getirici türler kullanılarak yöre halkının gelirini artırmak, orman-halk ilişkilerini düzeltmek, Ağaçlandırma çalışmalarına gerçek ve tüzel kişilerle birlikte sivil toplum örgütlerini dahil etmek.

5 Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Dünya ve Türkiye’de Durumu
Dünya orman varlığının % 24’ü özel ormandır. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde % 61’i bulmaktadır (VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı). Örneğin, Fransa’da ormanların % 74’ü Almanya’da % 41.4’ü, İtalya’da % 60.3’ü, Portekiz’de % 91.3’ü İngiltere’de % 59.8’i, ABD’de % 71’i özel kişi yada kurumlara aittir. Türkiye’de ise ormanların % 99.9’u Devlete aittir. Özel ormanların genel ormanlık alan içerisindeki payı yaklaşık % 01’dir.

6 SON 10 YILDA YAPILAN ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR
Özel Ağaçlandırmanın Tarihsel Gelişimi Türkiye’de özel ağaçlandırma çalışmalarına 1986 yılında başlanmıştır. Özel ağaçlandırma çalışmalarına hız vermek amacıyla 1987, 1989, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında özel ağaçlandırma mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. SON 10 YILDA YAPILAN ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR

7 Özel Ağaçlandırmaya Konu Yerler
Özel ağaçlandırma çalışmaları; Bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Sahipli arazilerde, yapılmaktadır. Mülkiyete Göre Özel Ağaçlandırma Oranları

8 a) Ormanlık Alanlarda; Turizm alanları,
Özel Ağaçlandırma Yapılamayacak Yerler a) Ormanlık Alanlarda; Turizm alanları, Birinci derece doğal sit alanları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler, Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren 2000 m., tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 500 m. mesafe içinde bulunan yerler, b) Hazine Arazilerinde; İskana açılabilecek yerler, Mera, yaylak ve kışlaklar, İlan edilen kültür ve turizm alanları, Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar ile baraj ve gölet alanları (DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüş verdiği alanlar hariç), c) Sahipli Arazilerde; Tapulu olmayan veya zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerler, özel ağaçlandırmaya konu edilemez.

9 Özel Ağaçlandırmada Saha Büyüklüğü
Alt Sınır Ormanlık alanlarda 3.0 hektar, Hazine arazilerinde 2.0 hektar, Sahipli arazilerde 0.5 hektardır. Üst Sınır Ormanlık alanlarda, Hazine ve sahipli arazilerde 300 hektardır.

10 Özel Ağaçlandırma Müracaatı
Özel ağaçlandırma çalışması talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde orman idaresine, Hazine arazilerinde illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat ederler.

11 İzin önceliği sıralaması; Köy tüzel kişiliği,
Özel Ağaçlandırmada İzin Öncelik Sırası Orman sayılan yerlerde aynı sahaya birden fazla özel ağaçlandırma talebinde bulunulması halinde, aşağıda belirtilen sıralamaya göre izin önceliği uygulanır. İzin önceliği sıralaması; Köy tüzel kişiliği, Belde veya belediye tüzel kişiliği, Tarımsal kalkınma kooperatifleri, Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişiler, Odunu hammadde olarak tüketen sanayi kuruluşu, Köy veya belde nüfusuna kayıtlı halk tarafından kurulan dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlar, Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişiler, Diğer gerçek ve tüzel kişiler, şeklindedir.

12 Saha Tahsisi ve Kiralanması
Özel ağaçlandırma amacı ile; Orman alanları ücretsiz tahsis edilir. Hazine arazileri köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise düşük ücretle kiralanır.

13 Özel Ağaçlandırmada Kullanılan Türler
Devlet ormanı sayılan yerlerde; Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar, Meyvesinden yararlanılan orman ağaç ve ağaççıkları, Bu türlerin altında da tıbbi aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde; Yukarıda belirtilen türlerin yanında, Zeytin, Alt tür olarak da tarım ürünleri, yetiştirilebilir.

14

15 Özel Ağaçlandırma Sahalarında Yapılaşma
Ormanlık alanlarda; Yapılaşmaya izin verilmez. Sahanın bakım ve korunması amaçlı taşınabilir konteynır, karavan, toprak sulama havuzu, su isale hattı, su kuyusu ve elektrik tesislerine izin verilebilir. Hazine arazilerinde; 3000 m²’yi geçmemek üzere proje alanının binde birine, Sahipli arazilerde; Proje alanının yüzde altısına kadar, yapılaşma izni verilebilir.

16 Faydalanma Özel ağaçlandırma çalışmalarında idare müddeti süresince elde edilen meyve ve idare müddeti sonunda elde edilen odun, özel ağaçlandırma sahibine aittir.

17 Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi
Özel ağaçlandırılma sahaları; Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder.

18 İzleme, Denetim ve İzin İptali
Özel ağaçlandırma sahaları İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunca yılda en az bir defa denetlenir. Denetim komisyonu tarafından eksikliklerin tespit edilmesi halinde, ilgiliye bu hususları gidermesi için 6 ay süre verilir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde, özel ağaçlandırma izni iptal edilir.

19 b) Türkiye’de Özel Ağaçlandırmalara Yapılan Teşvikler;
Orman alanlarının bedelsiz, hazine arazilerinin bedelsiz veya düşük bedelle uzun süreli tahsisinin yapılması, Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise faizsiz veya uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmesi, Köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama projelerinin ücretsiz yapılması, Özel ağaçlandırma sahiplerine her türlü teknik yardımın ücretsiz yapılması şeklindedir.

20 Gerçek ve Tüzel Kişiliklerce Yapılan Özel Ağaçlandırmalar

21 Hibe ve Kredi Uygulama projesinde belirtilen işlerden;
Arazi hazırlığı, Tel ihata, Fidan bedeli, Fidan dikimi, Üç yıllık bakım bedeli, Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise kredi olarak verilmektedir. Bir hektar saha için verilen hibe ve kredi tutarı, ortalama YTL’dir. Özel ağaçlandırma izninin iptali halinde verilen hibe ve kredi yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Hibe ve kredi ödemeleri, işin gerçekleştirilmesinden sonra yapılır.

22 Bugüne Kadar Ödenen Hibe+Kredi Miktarlarının Bölgelere Göre Dağılımı
Kredi geri dönüş süresi ve kredi faiz oranları Asli orman ürünü veren türler için verilen kredi, otuzuncu yılın ekim ayında faizsiz olarak tahsil edilir. Hızlı gelişen türler ve ceviz,badem gibi meyvesinden faydalanılan türler için verilen kredi, T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin 1/7’si oranında yıllık faiz ile birlikte on beşinci yılın ekim ayında tahsil edilir. Bugüne Kadar Ödenen Hibe+Kredi Miktarlarının Bölgelere Göre Dağılımı

23 YILLARA GÖRE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Başlangıcından 2007 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Özel Ağaçlandırma Çalışmaları, Hibe ve Kredileri Gösterir Tablolar YILLARA GÖRE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI Başlama Yılı Proje Sayısı Orman (Da.) Hazine (Da.) Tapulu (Da.) Toplam (Da.) Toplam Tahsis Edilen Kredi YTL. Kullanılan Kredi YTL. 1986 1 2.640 1987 5 7.178 1988 12 5.019 40 5.059 1989 2.873 200 3.073 1990 27 5.708 803 6.511 114 15 1991 43 6.308 1.853 940 9.101 1.163 579 1992 17 2.455 1.180 1.202 4.837 2.802 1.543 1993 14 2.035 134 459 2.628 1.247 817 1994 24 7.661 498 195 8.354 5.841 2.800 1995 68 8.366 1.757 1.311 11.434 18.322 8.770 1996 53 12.595 1.319 632 14.546 71.790 32.913 1997 104 15.103 5.379 921 21.403 78.211 47.519 1998 155 57.230 8.356 934 66.520 1999 127 11.585 7.766 690 20.041 2000 103 26.073 8.273 398 34.744 2001 65 12.088 9.222 179 21.489 2002 71 12.345 6.186 29 18.560 2003 116 24.738 6.776 25 31.539 2004 132 19.383 42.684 6.730 68.797 2005 238 42.664 53.189 4.596 2006 335 58.202 42.675 5.707 2007 217 60.088 16.120 4.880 81.880 TOPLAM 1932 29.024

24 2007 Yılı İller Bazında Özel Ağaçlandırma Program ve Gerçekleşme
SIRA NO İLİ PROGRAM GERÇEKLEŞME 1 ADANA 450 421,00 2 ADIYAMAN 50 3 AFYON 100 4 AGRI 20 5 AMASYA 6 ANKARA 200 27,00 7 ANTALYA 150 97,00 8 ARTVIN 9 AYDIN 300 122,00 10 BALIKESIR 430 189,00 11 BILECIK 12 BINGOL 13 BITLIS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 650 452,00 17 CANAKKALE 750 252,00 18 CANKIRI 196,00 19 CORUM 224,00 DENIZLI 21 DIYARBAKIR 282,00 SIRA NO İLİ PROGRAM GERÇEKLEŞME 22 EDIRNE 800 794,00 23 ELAZIG 50 24 ERZINCAN 25 ERZURUM 3,00 26 ESKISEHIR 62,00 27 GAZIANTEP 150 217,00 28 GIRESUN 29 GUMUSHANE 20 30 HAKKARI 20,00 31 HATAY 100 7,00 32 ISPARTA 8,00 33 MERSIN 950 313,00 34 ISTANBUL 34,00 35 IZMIR 980 1371,00 36 KARS 37 KASTAMONU 38 KAYSERI 39 KIRKLARELI 250 4,00 40 KIRSEHIR 5,00 41 KOCAELI 86,00 42 KONYA 271,00

25 SIRA NO İLİ PROGRAM GERÇEKLEŞME SIRA NO İLİ PROGRAM GERÇEKLEŞME TOPLAM
43 KUTAHYA 100 44 MALATYA 45 MANISA 400 134,00 46 K.MARAS 300 253,00 47 MARDIN 20 1,00 48 MUGLA 200 426,00 49 MUS 50 NEVSEHIR 107,00 51 NIGDE 150 20,00 52 ORDU 53 RIZE 54 SAKARYA 27,00 55 SAMSUN 56 SIIRT 18,00 57 SINOP 5,00 58 SIVAS 2,00 59 TEKIRDAG 14,00 60 TOKAT 52,00 61 TRABZON 62 TUNCELI 63 SANLIURFA 250 142,00 SIRA NO İLİ PROGRAM GERÇEKLEŞME 64 USAK 300 239,00 65 VAN 30 66 YOZGAT 50 67 ZONGULDAK 68 AKSARAY 69 BAYBURT 4,00 70 KARAMAN 71 KIRIKKALE 100 10,00 72 BATMAN 73 SIRNAK 74 BARTIN 20 75 ARDAHAN 76 IGDIR 77 YALOVA 78 KARABUK 79 KILIS 80 OSMANIYE 36,00 81 DUZCE TOPLAM 11500 6965

26 Türkiye Genelinde Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Bölgelere Göre Dağılımı

27 Gelir Getirici Türlerle Yapılan Özel Ağaçlandırmalar. ZEYTİN
Gelir Getirici Türlerle Yapılan Özel Ağaçlandırmalar ZEYTİN Zeytin başta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da Kilis-Nizip, Kuzeydoğu Anadolu’da Artvin-Yusufeli yörelerinde yayılış göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık 500 bin hektar zeytin yetiştirmeye elverişli alan bulunmakta olup, bugüne kadar 3256 hektar sahada özel zeytin ağaçlandırması yapılmıştır hektar alana adet zeytin fidanı dikilmektedir. Bir zeytin ağacı 10 yaşından itibaren yaklaşık 10 kg. zeytin vermektedir. 1 kg. zeytinin 1 YTL. değerinde olduğu düşünülürse, yapılan özel zeytin ağaçlandırmasının yıllık geliri YTL.dir.

28

29 CEVİZ Ceviz, özel toprak ve iklim isteği olan ve sulama şartı bulunan önemli odun dışı orman ürünlerindendir. Aşılı ceviz fidanlarından yetişme ortamlarına göre değişmekle birlikte genel olarak 4-5 yaşlarından itibaren biyolojik ömürleri (ortalama 150 yıl) sonuna kadar ürün alınabilmektedir hektar alana 100 adet ceviz fidanı dikilmektedir. Özel ceviz ağaçlandırmalarının büyük bölümünde aşılı fidan kullanılmakta olup bu güne kadar 3595 hektar alana adet ceviz dikilmiştir. Bir ceviz ağacı yıllık kg. kabuklu ceviz vermektedir. Bir adet cevizden yaklaşık 240 YTL. gelir sağlanmaktadır. Bu güne kadar gerçekleştirilen 3595 hektar ceviz ağaçlandırmasından ekonomimize 86 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

30

31 BADEM Özel toprak ve iklim isteği olmayan, meyvesinden yararlanılan, diğer türlere oranla daha kanaatkar olan doğal türlerimizdendir. Aşılı badem fidanları cevizde olduğu gibi yetişme ortamına göre değişiklik göstermekle birlikte 4-5 yaşlarından itibaren biyolojik ömürleri (ortalama yıl) sonuna kadar meyve vermektedir. Bir hektar alana 400 adet badem fidanı dikilmekte olup bir badem ağacı yıllık 5 kg. kabuksuz badem vermektedir. Özel badem ağaçlandırmalarının büyük bölümünde aşılı fidan kullanılmakta olup, özel ağaçlandırma kapsamında bu güne kadar 4116 hektar alana adet badem fidanı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen badem ağaçlandırmalarından ekonomimize 82 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

32

33 FISTIKÇAMI. Yurdumuzda 850 m
FISTIKÇAMI Yurdumuzda 850 m. rakıma kadar bulunan yerlerde geçirgen toprak özelliğine sahip yerlerde tabii olarak yetişmektedir. Bergama ve Aydın yöresinde büyük meşcereler halinde, diğer bölgelerde daha küçük ve dağınık halde bulunmaktadır. Genel olarak 8-9 yaşlarında meyve vermeye başlayarak idare müddeti(120 yıl) sonuna kadar ürün alınmaktadır. Bir hektar alana 156 adet fıstıkçamı dikilmekte olup, bir adet fıstıkçamı ağacından onuncu yaştan itibaren 10 kg kabuklu fıstık elde edilmektedir. Özel fıstıkçamı ağaçlandırması olarak hektar sahaya adet fıstıkçamı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen fıstıkçamı ağaçlandırmalarından ekonomimize 108 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

34

35 KESTANE Doğal yayılış alanı tamamen Akdeniz rejyonu sınırları içerisinde kalan, geçirgen ve derin toprakları seven, genel olarak m. rakımda bulunan asli türlerimizdendir. Kestanenin özellikle iklim isteğinin çok fazla olması nedeniyle yetişme ortamı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle özel kestane ağaçlandırmaları İzmir-Ödemiş yöresinde yapılmaktadır. Bir hektar alana 100 adet kestane dikilmekte olup, bir adet kestane ağacından ortalama kg ürün elde edilmektedir. Özel kestane ağaçlandırması olarak 1167 hektar sahaya adet kestane fidanı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen özel kestane ağaçlandırmasından ekonomimize YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

36 HARNUP (KEÇİBOYNUZU) Maki bitki örtüsünün tabii bir üyesi olan keçiboynuzu özel toprak isteği olmayan kuraklığa dayanıklı kanaatkar bir türümüzdür. Defnede olduğu gibi daha çok özel imar-ihya çalışması yapılan bir tür olmakla birlikte son dönemlerde özellikle Adana/Karaisalı, Kozan yörelerinde oldukça yaygın olarak özel harnup ağaçlandırılması yapılmaktadır. Ayrıca Mersin ve Antalya’nın Akdeniz’e bakan alçak rakımlarında da tercih edilen bir türdür. Bir hektar alana 100 adet harnup dikilmekte olup, bir adet harnup ağacından ortalama kg. ürün elde edilmektedir. Özel harnup ağaçlandırması olarak 1297 hektar sahaya adet harnup fidanı dikilmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen harnup ağaçlandırmasından ekonomimize 24 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

37 ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı, toprak isteği yönünden fazla seçici olmayan, ancak belli bir soğuklama süresine ve sıcaklığa ihtiyaç duyan, meyvesinden yararlandığımız önemli ihraç ürünlerimizdendir. Özel antepfıstığı ağaçlandırması daha çok Siirt, Şanlıurfa ve Gaziantep yörelerinde yapılmaktadır. Mersin/Silifke-Mut yöresinde ise daha çok Menengiç aşılanarak imar-ihya olarak yapılmaktadır. Bir hektar alana 400 adet antepfıstığı fidanı dikilmekte olup, bir adet antepfıstığı ağacından ortalama 8-12 kg. kabuklu ürün elde edilmektedir. Özel antepfıstığı ağaçlandırması olarak 723 hektar sahaya adet antepfıstığı fidanı dikilmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen antepfıstığı ağaçlandırmasından ekonomimize 4 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

38

39 DEFNE Maki bitki örtüsünün tabii bir üyesi olan defne, yaprak ve meyvesinden faydalanılan bir türümüzdür. Akdeniz iklimi özelliği gösteren, m. yüksekliğine kadar yerlerde yetişir. Ülke olarak yıllık üretimimiz 12 bin ton civarındadır. Defne özel ağaçlandırma çalışmalarında daha çok imar-ihya olarak yapılmakta ve boşluklara defne fidanı dikilmektedir. Özel defne ağaçlandırması olarak 1147 hektar saha tesis edilmiştir. 1 hektar defne sahasından ortalama 5000 kg. yaprak elde edilmektedir. 1 kg. defne yaprağından 0.5 YTL. gelir elde edildiği düşünülürse özel defne ağaçlandırmasından yıllık YTL. gelir elde edilebileceği görülecektir.

40 Gelir Getirici Türler İle Yapılan Özel Ağaçlandırmalar


"TÜRKİYE'DE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları