Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Ağaçlandırmanın Tanımı Bozuk orman alanları ile ağaçsız orman topraklarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Ağaçlandırmanın Tanımı Bozuk orman alanları ile ağaçsız orman topraklarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce,"— Sunum transkripti:

1

2 Özel Ağaçlandırmanın Tanımı Bozuk orman alanları ile ağaçsız orman topraklarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce, uygulamaları onaylı proje doğrultusunda yürütülen, her türlü faydalanma ve korunması 6831 sayılı yasa çerçevesinde ilgilisince gerçekleştirilen ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırma” denilmektedir.

3 Hukuki Dayanak Özel ağaçlandırmanın hukuki dayanağını;  6831 sayılı Orman Kanununun 57 ve 63 üncü maddeleri,  Ağaçlandırma Yönetmeliği,  Milli Emlak Genel Müdürlüğü 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, oluşturmaktadır.

4 Özel Ağaçlandırmanın Amacı  2.200.000 hektar ormanlık alan, 1.000.000 hektar hazine arazisi olmak üzere toplam 3 200 000 hektar ağaçlandırmaya konu potansiyel alanın bir bölümünün özel ağaçlandırma yoluyla kısa zamanda ağaçlandırılmasını sağlayarak orman varlığını artırmak,  Tarıma uygun olmayan 5-6-7. sınıf toprakların özel ağaçlandırma yolu ile ağaçlandırılarak, toprağın verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,  Odun ve odun dışı orman ürünlerinin endüstriyel plantasyonlardan karşılanmasını sağlayarak, doğal ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak,  Özel ağaçlandırmalarda ceviz, badem, antepfıstığı, kestane, defne vb. gelir getirici türler kullanılarak yöre halkının gelirini artırmak, orman-halk ilişkilerini düzeltmek,  Ağaçlandırma çalışmalarına gerçek ve tüzel kişilerle birlikte sivil toplum örgütlerini dahil etmek.

5 Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Dünya ve Türkiye’de Durumu Dünya orman varlığının % 24’ü özel ormandır. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde % 61’i bulmaktadır (VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı). Örneğin, Fransa’da ormanların % 74’ü Almanya’da % 41.4’ü, İtalya’da % 60.3’ü, Portekiz’de % 91.3’ü İngiltere’de % 59.8’i, ABD’de % 71’i özel kişi yada kurumlara aittir. Türkiye’de ise ormanların % 99.9’u Devlete aittir. Özel ormanların genel ormanlık alan içerisindeki payı yaklaşık % 01’dir.

6 Özel Ağaçlandırmanın Tarihsel Gelişimi Türkiye’de özel ağaçlandırma çalışmalarına 1986 yılında başlanmıştır. Özel ağaçlandırma çalışmalarına hız vermek amacıyla 1987, 1989, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında özel ağaçlandırma mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. SON 10 YILDA YAPILAN ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR

7 Özel Ağaçlandırmaya Konu Yerler Özel ağaçlandırma çalışmaları;  Bozuk orman alanları ve orman içi açıklıklarda,  Hazine arazilerinde,  Sahipli arazilerde, yapılmaktadır. Mülkiyete Göre Özel Ağaçlandırma Oranları

8 Özel Ağaçlandırma Yapılamayacak Yerler a) Ormanlık Alanlarda;  Turizm alanları,  Birinci derece doğal sit alanları,  2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler,  Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren 2000 m., tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 500 m. mesafe içinde bulunan yerler, b) Hazine Arazilerinde;  İskana açılabilecek yerler,  Mera, yaylak ve kışlaklar,  İlan edilen kültür ve turizm alanları,  Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar ile baraj ve gölet alanları (DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüş verdiği alanlar hariç), c) Sahipli Arazilerde;  Tapulu olmayan veya zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerler, özel ağaçlandırmaya konu edilemez.

9 Özel Ağaçlandırmada Saha Büyüklüğü Alt Sınır  Ormanlık alanlarda 3.0 hektar,  Hazine arazilerinde 2.0 hektar,  Sahipli arazilerde 0.5 hektardır. Üst Sınır  Ormanlık alanlarda,  Hazine ve sahipli arazilerde 300 hektardır.

10 Özel Ağaçlandırma Müracaatı Özel ağaçlandırma çalışması talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;  Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde orman idaresine,  Hazine arazilerinde illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaat ederler.

11 Özel Ağaçlandırmada İzin Öncelik Sırası Orman sayılan yerlerde aynı sahaya birden fazla özel ağaçlandırma talebinde bulunulması halinde, aşağıda belirtilen sıralamaya göre izin önceliği uygulanır. İzin önceliği sıralaması;  Köy tüzel kişiliği,  Belde veya belediye tüzel kişiliği,  Tarımsal kalkınma kooperatifleri,  Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişiler,  Odunu hammadde olarak tüketen sanayi kuruluşu,  Köy veya belde nüfusuna kayıtlı halk tarafından kurulan dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlar,  Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişiler,  Diğer gerçek ve tüzel kişiler, şeklindedir.

12 Saha Tahsisi ve Kiralanması Özel ağaçlandırma amacı ile;  Orman alanları ücretsiz tahsis edilir.  Hazine arazileri köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise düşük ücretle kiralanır.

13 Özel Ağaçlandırmada Kullanılan Türler Devlet ormanı sayılan yerlerde;  Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar,  Meyvesinden yararlanılan orman ağaç ve ağaççıkları,  Bu türlerin altında da tıbbi aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde; Yukarıda belirtilen türlerin yanında,  Zeytin,  Alt tür olarak da tarım ürünleri, yetiştirilebilir.

14

15 Özel Ağaçlandırma Sahalarında Yapılaşma  Ormanlık alanlarda; Yapılaşmaya izin verilmez. Sahanın bakım ve korunması amaçlı taşınabilir konteynır, karavan, toprak sulama havuzu, su isale hattı, su kuyusu ve elektrik tesislerine izin verilebilir.  Hazine arazilerinde; 3000 m²’yi geçmemek üzere proje alanının binde birine,  Sahipli arazilerde; Proje alanının yüzde altısına kadar, yapılaşma izni verilebilir.

16 Faydalanma Özel ağaçlandırma çalışmalarında idare müddeti süresince elde edilen meyve ve idare müddeti sonunda elde edilen odun, özel ağaçlandırma sahibine aittir.

17 Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi Özel ağaçlandırılma sahaları; Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder.

18 İzleme, Denetim ve İzin İptali  Özel ağaçlandırma sahaları İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunca yılda en az bir defa denetlenir.  Denetim komisyonu tarafından eksikliklerin tespit edilmesi halinde, ilgiliye bu hususları gidermesi için 6 ay süre verilir.  Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde, özel ağaçlandırma izni iptal edilir.

19 b) Türkiye’de Özel Ağaçlandırmalara Yapılan Teşvikler;  Orman alanlarının bedelsiz, hazine arazilerinin bedelsiz veya düşük bedelle uzun süreli tahsisinin yapılması,  Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise faizsiz veya uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmesi,  Köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama projelerinin ücretsiz yapılması,  Özel ağaçlandırma sahiplerine her türlü teknik yardımın ücretsiz yapılması şeklindedir.

20 Gerçek ve Tüzel Kişiliklerce Yapılan Özel Ağaçlandırmalar

21 Hibe ve Kredi Uygulama projesinde belirtilen işlerden;  Arazi hazırlığı,  Tel ihata,  Fidan bedeli,  Fidan dikimi,  Üç yıllık bakım bedeli, Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise kredi olarak verilmektedir. Bir hektar saha için verilen hibe ve kredi tutarı, ortalama 1.750 YTL’dir. Özel ağaçlandırma izninin iptali halinde verilen hibe ve kredi yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Hibe ve kredi ödemeleri, işin gerçekleştirilmesinden sonra yapılır.

22 Kredi geri dönüş süresi ve kredi faiz oranları  Asli orman ürünü veren türler için verilen kredi, otuzuncu yılın ekim ayında faizsiz olarak tahsil edilir.  Hızlı gelişen türler ve ceviz,badem gibi meyvesinden faydalanılan türler için verilen kredi, T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin 1/7’si oranında yıllık faiz ile birlikte on beşinci yılın ekim ayında tahsil edilir. Bugüne Kadar Ödenen Hibe+Kredi Miktarlarının Bölgelere Göre Dağılımı

23 Başlangıcından 2007 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Özel Ağaçlandırma Çalışmaları, Hibe ve Kredileri Gösterir Tablolar YILLARA GÖRE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI Başlama YılıProje SayısıOrman (Da.)Hazine (Da.)Tapulu (Da.)Toplam (Da.) Toplam Tahsis Edilen Kredi YTL. Kullanılan Kredi YTL. 198612.640 198757.178 1988125.01940 5.059 198952.873200 3.073 1990275.708 8036.51111415 1991436.3081.8539409.1011.163579 1992172.4551.1801.2024.8372.8021.543 1993142.0351344592.6281.247817 1994247.6614981958.3545.8412.800 1995688.3661.7571.31111.43418.3228.770 19965312.5951.31963214.54671.79032.913 199710415.1035.37992121.40378.21147.519 199815557.2308.35693466.520684.412230.302 199912711.5857.76669020.041815.951464.934 200010326.0738.27339834.744406.499410.524 20016512.0889.22217921.489824.579605.829 20027112.3456.1862918.560408.523424.940 200311624.7386.7762531.5391.037.889661.960 200413219.38342.6846.73068.7971.943.8671.418.732 200523842.66453.1894.596100.4495.133.2432.122.195 200633558.20242.6755.707106.5846.983.5463.874.973 200721760.08816.1204.88081.8806.812.0005.250.000 TOPLAM1932380.316210.05829.024619.39823.340.34215.660.099

24 2007 Yılı İller Bazında Özel Ağaçlandırma Program ve Gerçekleşme SIRA NOİLİPROGRAMGERÇEKLEŞME 1ADANA450421,00 2ADIYAMAN50 3AFYON100 4AGRI20 5AMASYA50 6ANKARA20027,00 7ANTALYA15097,00 8ARTVIN20 9AYDIN300122,00 10BALIKESIR430189,00 11BILECIK50 12BINGOL50 13BITLIS50 14BOLU50 15BURDUR50 16BURSA650452,00 17CANAKKALE750252,00 18CANKIRI50196,00 19CORUM100224,00 20DENIZLI150 21DIYARBAKIR100282,00 SIRA NOİLİPROGRAMGERÇEKLEŞME 22EDIRNE800794,00 23ELAZIG50 24ERZINCAN50 25ERZURUM503,00 26ESKISEHIR5062,00 27GAZIANTEP150217,00 28GIRESUN50 29GUMUSHANE20 30HAKKARI3020,00 31HATAY1007,00 32ISPARTA1008,00 33MERSIN950313,00 34ISTANBUL10034,00 35IZMIR9801371,00 36KARS20 37KASTAMONU100 38KAYSERI1008,00 39KIRKLARELI2504,00 40KIRSEHIR505,00 41KOCAELI15086,00 42KONYA100271,00

25 SIRA NOİLİPROGRAMGERÇEKLEŞME 43KUTAHYA100 44MALATYA100 45MANISA400134,00 46K.MARAS300253,00 47MARDIN201,00 48MUGLA200426,00 49MUS20 50NEVSEHIR50107,00 51NIGDE15020,00 52ORDU50 53RIZE20 54SAKARYA5027,00 55SAMSUN100 56SIIRT10018,00 57SINOP505,00 58SIVAS1002,00 59TEKIRDAG20014,00 60TOKAT5052,00 61TRABZON50 62TUNCELI502,00 63SANLIURFA250142,00 SIRA NOİLİPROGRAMGERÇEKLEŞME 64USAK300239,00 65VAN30 66YOZGAT50 67ZONGULDAK30 68AKSARAY50 69BAYBURT504,00 70KARAMAN504,00 71KIRIKKALE10010,00 72BATMAN50 73SIRNAK50 74BARTIN20 75ARDAHAN204,00 76IGDIR20 77YALOVA20 78KARABUK30 79KILIS30 80OSMANIYE10036,00 81DUZCE20 TOPLAM 115006965

26 Türkiye Genelinde Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Bölgelere Göre Dağılımı

27 Gelir Getirici Türlerle Yapılan Özel Ağaçlandırmalar ZEYTİN Zeytin başta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da Kilis-Nizip, Kuzeydoğu Anadolu’da Artvin-Yusufeli yörelerinde yayılış göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık 500 bin hektar zeytin yetiştirmeye elverişli alan bulunmakta olup, bugüne kadar 3256 hektar sahada özel zeytin ağaçlandırması yapılmıştır. 1 hektar alana 100-400 adet zeytin fidanı dikilmektedir. Bir zeytin ağacı 10 yaşından itibaren yaklaşık 10 kg. zeytin vermektedir. 1 kg. zeytinin 1 YTL. değerinde olduğu düşünülürse, yapılan özel zeytin ağaçlandırmasının yıllık geliri 3.256.000 YTL.dir.

28

29 CEVİZ Ceviz, özel toprak ve iklim isteği olan ve sulama şartı bulunan önemli odun dışı orman ürünlerindendir. Aşılı ceviz fidanlarından yetişme ortamlarına göre değişmekle birlikte genel olarak 4-5 yaşlarından itibaren biyolojik ömürleri (ortalama 150 yıl) sonuna kadar ürün alınabilmektedir. 1 hektar alana 100 adet ceviz fidanı dikilmektedir. Özel ceviz ağaçlandırmalarının büyük bölümünde aşılı fidan kullanılmakta olup bu güne kadar 3595 hektar alana 418.320 adet ceviz dikilmiştir. Bir ceviz ağacı yıllık 30-35 kg. kabuklu ceviz vermektedir. Bir adet cevizden yaklaşık 240 YTL. gelir sağlanmaktadır. Bu güne kadar gerçekleştirilen 3595 hektar ceviz ağaçlandırmasından ekonomimize 86 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

30

31 BADEM Özel toprak ve iklim isteği olmayan, meyvesinden yararlanılan, diğer türlere oranla daha kanaatkar olan doğal türlerimizdendir. Aşılı badem fidanları cevizde olduğu gibi yetişme ortamına göre değişiklik göstermekle birlikte 4-5 yaşlarından itibaren biyolojik ömürleri (ortalama 40-60 yıl) sonuna kadar meyve vermektedir. Bir hektar alana 400 adet badem fidanı dikilmekte olup bir badem ağacı yıllık 5 kg. kabuksuz badem vermektedir. Özel badem ağaçlandırmalarının büyük bölümünde aşılı fidan kullanılmakta olup, özel ağaçlandırma kapsamında bu güne kadar 4116 hektar alana 1.805.000 adet badem fidanı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen badem ağaçlandırmalarından ekonomimize 82 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

32

33 FISTIKÇAMI Yurdumuzda 850 m. rakıma kadar bulunan yerlerde geçirgen toprak özelliğine sahip yerlerde tabii olarak yetişmektedir. Bergama ve Aydın yöresinde büyük meşcereler halinde, diğer bölgelerde daha küçük ve dağınık halde bulunmaktadır. Genel olarak 8-9 yaşlarında meyve vermeye başlayarak idare müddeti(120 yıl) sonuna kadar ürün alınmaktadır. Bir hektar alana 156 adet fıstıkçamı dikilmekte olup, bir adet fıstıkçamı ağacından onuncu yaştan itibaren 10 kg kabuklu fıstık elde edilmektedir. Özel fıstıkçamı ağaçlandırması olarak 12054 hektar sahaya 2.394.500 adet fıstıkçamı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen fıstıkçamı ağaçlandırmalarından ekonomimize 108 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

34

35 KESTANE Doğal yayılış alanı tamamen Akdeniz rejyonu sınırları içerisinde kalan, geçirgen ve derin toprakları seven, genel olarak 1200-1500 m. rakımda bulunan asli türlerimizdendir. Kestanenin özellikle iklim isteğinin çok fazla olması nedeniyle yetişme ortamı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle özel kestane ağaçlandırmaları İzmir-Ödemiş yöresinde yapılmaktadır. Bir hektar alana 100 adet kestane dikilmekte olup, bir adet kestane ağacından ortalama 25-30 kg ürün elde edilmektedir. Özel kestane ağaçlandırması olarak 1167 hektar sahaya 157.778 adet kestane fidanı dikilmiştir. Bu güne kadar gerçekleştirilen özel kestane ağaçlandırmasından ekonomimize 1 167 000 YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

36 HARNUP (KEÇİBOYNUZU) Maki bitki örtüsünün tabii bir üyesi olan keçiboynuzu özel toprak isteği olmayan kuraklığa dayanıklı kanaatkar bir türümüzdür. Defnede olduğu gibi daha çok özel imar-ihya çalışması yapılan bir tür olmakla birlikte son dönemlerde özellikle Adana/Karaisalı, Kozan yörelerinde oldukça yaygın olarak özel harnup ağaçlandırılması yapılmaktadır. Ayrıca Mersin ve Antalya’nın Akdeniz’e bakan alçak rakımlarında da tercih edilen bir türdür. Bir hektar alana 100 adet harnup dikilmekte olup, bir adet harnup ağacından ortalama 30 -40 kg. ürün elde edilmektedir. Özel harnup ağaçlandırması olarak 1297 hektar sahaya 130.813 adet harnup fidanı dikilmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen harnup ağaçlandırmasından ekonomimize 24 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

37 ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı, toprak isteği yönünden fazla seçici olmayan, ancak belli bir soğuklama süresine ve sıcaklığa ihtiyaç duyan, meyvesinden yararlandığımız önemli ihraç ürünlerimizdendir. Özel antepfıstığı ağaçlandırması daha çok Siirt, Şanlıurfa ve Gaziantep yörelerinde yapılmaktadır. Mersin/Silifke-Mut yöresinde ise daha çok Menengiç aşılanarak imar-ihya olarak yapılmaktadır. Bir hektar alana 400 adet antepfıstığı fidanı dikilmekte olup, bir adet antepfıstığı ağacından ortalama 8-12 kg. kabuklu ürün elde edilmektedir. Özel antepfıstığı ağaçlandırması olarak 723 hektar sahaya 21161 adet antepfıstığı fidanı dikilmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirilen antepfıstığı ağaçlandırmasından ekonomimize 4 milyon YTL/yıl gelir sağlanacaktır.

38

39 DEFNE Maki bitki örtüsünün tabii bir üyesi olan defne, yaprak ve meyvesinden faydalanılan bir türümüzdür. Akdeniz iklimi özelliği gösteren, 400-500 m. yüksekliğine kadar yerlerde yetişir. Ülke olarak yıllık üretimimiz 12 bin ton civarındadır. Defne özel ağaçlandırma çalışmalarında daha çok imar-ihya olarak yapılmakta ve boşluklara defne fidanı dikilmektedir. Özel defne ağaçlandırması olarak 1147 hektar saha tesis edilmiştir. 1 hektar defne sahasından ortalama 5000 kg. yaprak elde edilmektedir. 1 kg. defne yaprağından 0.5 YTL. gelir elde edildiği düşünülürse özel defne ağaçlandırmasından yıllık 2.800.000 YTL. gelir elde edilebileceği görülecektir.

40 Gelir Getirici Türler İle Yapılan Özel Ağaçlandırmalar


"Özel Ağaçlandırmanın Tanımı Bozuk orman alanları ile ağaçsız orman topraklarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları