Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i. Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ı ş ı ğ ın yönlendirebildi ğ i plastik veya cam fiberlerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i. Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ı ş ı ğ ın yönlendirebildi ğ i plastik veya cam fiberlerden."— Sunum transkripti:

1 Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i

2 Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ı ş ı ğ ın yönlendirebildi ğ i plastik veya cam fiberlerden olu ş mu ş bir optik fiberdir. Optik fiberler di ğ er ileti ş im malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri ileti ş iminin daha hızlı ve yüksek de ğ erlerde yapılabilmesine olanak verirler.

3 Elektriksel iletimI ş ık ile iletim 1000 km/s300000 km/s 90-200 Mbps1700 Mbps Bakır Tel Kablo Fiber Optik Kablo

4 MERKEZ (NÜVE): I ş ı ğ ın içerisinde ilerledi ğ i ve kablonun merkezindeki kısımdır.Çok saf camdan yapılmı ş tır ve esnektir. Çapı 8 mikrometre ile 100 mikrometre arası de ğ i ş ir. Bu arada saç telinin kalınlı ğ ı 100 mikrometre civarındadır.

5 KULLANIM ALANLARI: • Optik haberle ş me • TV sistemleri • Data iletimi • Yüksek gerilim hatları • Askeri ba ğ lantılar • Trafik kontrolü • İ nternet ba ğ lantıları • Tıbbi görüntüleme • Dekorasyon …

6 AVANTAJLARI:  Uzun mesafelerdeki veri ileti ş imi daha hızlı ve yüksek de ğ erlerdedir, neredeyse kayıp vermezler.  Fiber kablolar elektrik iletmedi ğ inden hiçbir statik karı ş madan etkilenmezler.  Enerji yaymazlar, bu nedenle ileti ş im sistemleri ile giri ş ime yol açmazlar.  Fiberler çevre ko ş ullarına çok daha dirençlidir.Metalik kablolara oranla çok daha geni ş sıcaklık aralı ğ ında çalı ş abilirler.Fiberler a ş ındırıcı sıvılardan gazlardan ve yüksek basınçtan da daha az etkilenirler.  Elektrik akımları ve ya gerilmelerinin yarattı ğ ı tehlikeler yoktur.  Patlama ya da yangın tehlikesi olu ş turmaksızın her ortamda kullanılabilir.  Metalik kablolardan daha küçük ve hafiftir.Daha az saklama alanı gereklidir ve nakliyesi daha ucuzdur.  Kullanıcının haberi olmadan fiber kablonun içine kaçak ve ya gizli bir ba ğ lantı yapmak imkansızdır.Bu durum fiberleri siber suçlara kar ş ı cazip kılar.  Uzun ömürlüdür.

7 DEZAVANTAJLARI:  Ba ş langıç maliyeti çok yüksektir.  Detaylı i ş çilik gerektirir.  Ekstra bakım gerektirir.

8 Fiber Optik Türleri

9 Fiber Tipine Göre Kablo Tipine Göre Loose Tube Tight-Buffer Yapılarına Göre 1- Cam Fiber 2- Plastik Kaplı Silisyum Fiber, 3- Plastik Fiber 1- Multi Mode: Dreceli indis fiber Kademeli indis fiber 2- Single Mode

10 Fiber Tipine Göre

11 Fiber Optik Kablo Türlerine göre Gev ş ek Tamponlu kabloSıkı Tamponlu Kablo Fiberler tampon tüp içerisinde serbest Fiberler sıkı bir demet ş eklinde Tampon tüplerinin sı ğ ması için büyük çaplı Küçük çaplı Fiberler kabloya etki eden çekme güçlerinden korunur. Fiberler çekme gibi güçlere hassastır. Harici ba ğ lantıların in ş ası, Telekomünikasyon ve data trunkları santral ve eri ş im sistemlerinde kullanılır. Bilgisayar odaları, telekomünikasyon merkez ofisi, tünel ve sınır alanları, kesici ( ş alt)sahaları

12 Yapılarına Göre  CAM FIBERLER:Nüvesi ve kılıfı camdan imal edilir. Veri iletimi açısından en iyi performansı gösterir. Yapımında kullanılan cam ultra saf silikon dioksit veya kuartz kristalidir.  PLASTIK KAPLI SILISYUM FIBER:Cam nüveye plastik kılıfa sahiptirler. Fiyat olarak cam fiberlere göre daha ucuz ama performans açısından daha verimsizdir.  PLASTIK FIBERLER:En ucuz fiber tipidir. Nüvesi de kılıfı da plastiktir. Performansı en zayıf fiyatı en uygun fiberdir genelde kaplamaları yoktur. Kısa mesafe ileti ş imi için uygundur.

13 Fiber Optiklerin Üretimi

14  Cam fiber üretiminde en önemli kriter, camdaki empürite seviyesidir. Fiberin ideal kalitede olması, ı ş ı ğ ın enerjisini absorblamadan ve ya da ğ ıtmadan iletebilmesi demektir.

15 Cam fiber üretiminde 3 farklı yöntem uygulanır:  Do ğ rudan Ergitme  Buhar  Sol-Jel

16 Do ğ rudan Ergitme Yöntemi  Oksit camların üretilmesinde geleneksel yöntem oksit ve karbonatların ergitilmesidir. İ lk a ş amada bile ş enler harmanlanır ve buradan uçucu bile ş ikler destilasyonla uzakla ş tırılır. Uzakla ş tırma tamamlandıktan sonra kalan saf maddeler ergitilerek homojen, habbeciksiz cama dönü ş türülür.

17  Camın kirlili ğ ini etkileyen ba ş lıca iki etmen ergitmenin yapıldı ğ ı fırının atmosferi ve potanın kalitesidir.  Kirlenmeyi önlemek için atmosfer kontrol edilmeli ve pota harman ile e ş de ğ er saflıkta silikadan yapılmalıdır.

18  Safla ş tırma ve ergime yapıldıktan sonra cam harmanından fiber çekimi yapılabilir.

19 Sol-Jel Yöntemi  Bu yöntem, 1977’den beri üzerinde çalı ş ılan ve geli ş tirlmesi hedeflenen bir yöntemdir.  Ba ş langıç malzemesi olarak Silisyım Tetra Alkoksit –Si(OR) 4 - kullanılır.  Bu madde hidroliz edlir ve elde edilen ‘’sol’’ kalıba dökülür. Kritik kuruma i ş lemi yapılır ve çatlak olu ş mamasına dikkat edilir.

20  Kurutulan ürün 1570-1770 K’de sinterlenir. Bu a ş amada gözenekli silikada çatlak ve habbe olu ş umu yer almaktadır. Bu sebeple yöntemin geli ş tirilmesi devam etmektedir.

21 Buhar Yöntemi  Burada amaç, buhar haline getirilen oksitlerin bir zemin üzerinde toplanması ve fiber halinde çökelmeleridir.  Birkaç ş ekilde yapılır ve hepsinin ortak yönleri ş unlarıdr:

22  Bütün istenmeyen maddeler buharla ş tırma sonrası destilasyonla uzakla ş tırılmalıdır.  Kimyasal i ş lemler sırasında su buharı açı ğ a çıkabilir. Bu buhar SiO 2 ’ ye yapı ş madan ortamdan uzakla ş tırılmalıdır.  Zeminde toplanan cam, alevde ergitilerek fiber haline getirilir.  Yöntemler arasındaki fark reaksiyon enerjisinin kayna ğ ından dolayıdır. (Alev, ısıtılmı ş tüp ve plazma)

23 KAYNAKLAR  https://nepp.nasa.gov/DocUploads/9445 E4C8-52DF-466F- 89038759A6D7F08E/ieeeaero.pdf https://nepp.nasa.gov/DocUploads/9445 E4C8-52DF-466F- 89038759A6D7F08E/ieeeaero.pdf  http://ops.fhwa.dot.gov/publications/tel ecomm_handbook/chapter2_01.htm http://ops.fhwa.dot.gov/publications/tel ecomm_handbook/chapter2_01.htm  www.bilisimdergi.com/Fiber-Optik- Kablolar-17-11.html www.bilisimdergi.com/Fiber-Optik- Kablolar-17-11.html  www.telkolink.com www.telkolink.com

24 B İ TT İ


"Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i. Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ı ş ı ğ ın yönlendirebildi ğ i plastik veya cam fiberlerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları