Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurum Kültürü Doç. Dr. Şükrü Özen Başkent Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurum Kültürü Doç. Dr. Şükrü Özen Başkent Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Kurum Kültürü Doç. Dr. Şükrü Özen Başkent Üniversitesi

2 Seminerin Planı  Neden Kurum Kültürü  Antropolojik ve Yönetsel Yaklaşımlar  Kurum Kültürü Nedir?  Kurum Kültürünün Unsurları  Kurum Kültürünün Özellikleri  Güçlü ve Zayıf Kurum Kültürleri  Farklı Kurum Kültürleri  Kurum Kültürünün Belirleyicileri  Türk Toplumsal Kültürü  Türk Bürokrasi Kültürünün Siyasal Boyutu  Türk Bürokrasi Kültürünün Yönetsel Boyutu  Türk Bürokrasi Kültürünün Avantajları-Dezavantajları  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültürü  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültürel Değişim

3 Neden Kurum Kültürü?  Kurumların büyümesi ve karmaşıklaşması ile birlikte, mekanik-bürokratik denetim, işgörme ve teşvik mekanizmalarının yetersiz hale gelmesi  Bu yetersizliği gidermeye yönelik yönetim tekniklerinin başarısızlığı  Çalışanların kurumlarına yabancılaşması; maddi getiri ve başarı ötesinde manevi tatmin aramaları  Kurumsal başarıda "kültür" olgusunun öneminin anlaşılması

4 Başarılı Kurumlar Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlardır  Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona sahiptirler  Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı değerlere sahiptirler  Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan kahramanlara sahiptirler  Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan öykülere, geleneklere ve törenlere sahiptirler  Kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahiptirler

5 Kurum Kültürü Yaklaşımları  Antropolojik Yaklaşım •Kurumları, kültürel olgu olarak anlamak •Kurumlardaki sembolleri, değerleri, anlamlandırma süreçlerini keşfetmek  Yönetsel Yaklaşım •Kurumların başarısını artırmak için kültürünü yönetmek •Kurumu başarıya götürecek kültürü belirleyip, kurum kültürünü bu yönde değiştirmek

6 Kurum Kültürü Nedir? TANIMLAR  “Burada işler böyle yürür”  Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıpları  Bir kurumdaki insanların, çevresel koşullara uyumu ve içsel bütünleşmeyi sağlamak üzere yarattıkları, geliştirdikleri ve geçerli olduğu anlaşıldığında da yeni üyelere aktardıkları değer ve davranış biçimleri

7 Kurum Kültürünün Unsurları Temelde yer alan değerler, inançlar, varsayımlar G örünür simgeler, törenler, öyküler, sloganlar, davranışlar, giyim, fiziksel ortamlar

8 Kurum Kültürünün Temel özellikleri  Öğrenilir  Hem neden hem sonuçtur  Hem sürekli hem değişkendir  Kısmen bilinçdışıdır  Tarihseldir  Ortak olarak anlaşılır, paylaşılmayabilir  Heterojendir

9 Güçlü Kültür-Zayıf Kültür  Temel değerlerin yaygın ve derinlemesine benimsenmesi •Güçlü-İşlevsel Kültür •Güçlü-İşlevsel Olmayan Kültür •Zayıf Kültür

10 Güçlü Kurum Kültürünün İşlevleri  Kurumun temel misyonu ve politikaları konusunda ortak anlayışın gelişmesi  Kurum üyelerini bir arada tutan ve iletişimi kolaylaştıran ortak dilin oluşması  Kimlik, aidiyet ve güven duygusunun gelişmesi  Yeni üyelerin intibakının kolaylaşması  Kurum üyelerinin sorumluluk alma ve sahiplenme eğilimlerinin artması  Kurum içi dostluk bağlarının güçlenmesi  Amaçlara dönük davranış kalıplarının edinilmesi  Denetim ve motivasyonun kolaylaşması  Kurumsal başarının artması

11 Zayıf Kurum Kültürünün Göstergeleri  Kendilerini başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona sahip değildirler  Bir çok değer ve inanç var olabilir, ancak hangilerinin daha önemli olduğu belli değildir  Farklı departmanlar, çatışan değerlere sahiptirler  Yönetim, tüm örgütte geçerli bir anlayış geliştirme çabası göstermemektedir  İş görme yöntemleri geleneksel hale gelmemiştir; herkes işi bildiği gibi yapmaktadır  Çalışanları mutsuzdur, çatışma ve kavga sıklıkla görülür

12 Kurum Kültürü Türleri Odaklanma Girişimci Kültür Klan Kültürü Bürokratik Kültür Görev Kültürü Esneklik Kurum Dışı Kurum İçi İstikrar Başarı Kriteri

13 Kurum Kültürünün Belirleyicileri  Toplumsal kültür  Devlet geleneği: siyasal kültür, yasalar  Kurumsal etmenler (kurumun yaşı, amacı-işlevi, bulunduğu sektör, büyüklüğü, ürünü, yapısı, yasaları, mesleki kültürü, yönetim tarzı)

14 Toplumsal Kültür Farklılıkları (1) (Hofstede, 1980)  Güç Mesafesi (Otoriteden Çekinme): Bir toplumun örgütlerdeki güç dağılımı eşitsizliğini kabullenme derecesi  Belirsizlikten Kaçınma: Bir toplumun belirsizliğe katlanamama ve bu gibi durumlardan çeşitli katı davranış kalıpları ve yazılı kurallar aracılığıyla kaçınma derecesi

15 Toplumsal Kültür Farklılıkları (2) (Hofstede, 1980)  Bireycilik (Kolektivizm): Bir toplumun, insanlar arası bağlılığın yüksek olduğu bir toplumsal yapı yerine, ayrışmış toplumsal yapıyı tercih etme derecesi  Erillik (Dişillik): Bir toplumun, bağlılık, diğerlerini düşünme, şefkat ve fedakarlık gibi (dişil) değerler yerine, kararlılık, maddi başarı elde etme, bağımsız yaşama gibi eril değerleri benimseme derecesi

16 Güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma düşük Güç mesafesi yüksek, belirsizlikten kaçınma düşük Güç mesafesi düşük, belirsizlikten kaçınma yüksek Güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma yüksek Güç Mesafesi DüşükYüksek Belirsizlikten Kaçınma Düşük Yüksek SİN HOK HİN FLP İRA PAK TYV TYL ITL ARJ JAP YUN POR BEL İSP ŞİL TÜRFRA KOL BRE YUG MEK VEN FİNİSVR ALM AVS İSR YZL NOR HOL AVL KNDGAF ABD İRL İNG İSV DAN PER

17 Güç mesafesi ve bireycilik düşük Güç mesafesi yüksek, bireycilik düşük Güç mesafesi düşük, bireycilik yüksek Güç mesafesi ve bireycilik yüksek Güç Mesafesi DüşükYüksek Bireycilik Düşük Yüksek SİN HOK HİN FLP İRA PAK TYVTYL ITL ARJ JAP YUN POR BEL İSP ŞİL TÜR FRA KOL BRE YUG MEK VEN FİN İSVR ALM AVS İSR YZL NOR HOL AVL KND GAF ABD İRL İNG İSV DAN PER

18 Erillik ve belirsizlikten kaçınma düşük Erillik yüksek, belirsizlikten kaçınma düşük Erillik düşük, belirsizlikten kaçınma yüksek Erillik ve belirsizlikten kaçınma yüksek Erillik DüşükYüksek Belirsizlikten kaçınma Düşük Yüksek SİN HOK HİN FLP İRA PAK TYV TYL ITL ARJ JAP YUN POR BEL İSP ŞİL TÜR FRA KOL BRE YUG MEK VEN FİN İSVR ALM AVL İSR YZLNOR HOL AVS KND GAF ABD İRLİNG İSV DAN PER

19 Bürokrasi Kültürü Bir toplumdaki kamu kurumlarının özellikle üst düzeylerinde görev alan bürokratların, yönetsel ve siyasal görev çevrelerine ilişkin paylaştıkları semboller, davranışlar, değerler ve varsayımların tümüdür.  Bürokrasi Kültürünün iki boyutu •Siyasal •Yönetsel

20 Türk Bürokrasi Kültürünün Siyasal Boyutu  Kalkınmacı Devletten •Devletin sivil topluma üstünlüğü •Devletçi kalkınma politikaları •Güçlü ve büyük devlet •Devletin temsilcisi olarak seçkin bürokrat  Liberal Devlete •Devletin sivil toplumla dayanışması •Piyasa mantığına dayalı kalkınma •Küçük ve etkin devlet •Toplumun hizmetkarı olarak bürokrat

21 Türk Bürokrasi Kültürünün Yönetsel Değerleri (1) (Özen, 1996)  Yetkecilik düşük düzeyde. Bürokratlarımız, görevi başarmak uğruna astlarına karşı yetkeci bir tutumu benimsemiyorlar. Astlarla mesafeli ancak hoşgörülü bir ilişkiden yanalar. Genel olarak, insana dönüklük söz konusu

22 Türk Bürokrasi Kültürünün Yönetsel Değerleri (2) (Özen, 1996)  Bireysel davranışçılık düşük düzeyde. Bürokratlar, görev çevresine ilişkin gelişmeleri genellikle birlikte tayin etme eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle, bireysel davranıştan çok grup davranışından yanadırlar

23 Türk Bürokrasi Kültürünün Yönetsel Değerleri (3) (Özen, 1996)  Adanmacılık yüksek düzeyde. Bürokratlar, bireysel istek ve amaçlardan çok örgütsel veya grupsal çıkar ve amaçları ön planda tutmaktadırlar. Bu anlamda, bağlı oldukları örgüt veya gruba sadakat ve bunlar tarafından kollanma güdüleri yüksektir.

24 Türk Bürokrasi Kültürünün Yönetsel Değerleri (4) (Özen, 1996)  Pragmatizm eğilimleri orta düzeydedir. Değişen çevre koşulları karşısında bireysel değişimin gerekliliğini kabul etmekle birlikte, değişmez normatif kalıplarla, pragmatik çözümler arasında gidip gelmektedirler.

25 Bürokratik Kültürümüzün Avantajları-Dezavantajları  Avantajları •Çalışanlar için zorlayıcı olmayan “ahenkli” ve “huzurlu” bir çalışma ortamı •Uyumlu çalışma •Kamusal çıkarı kollama •Koşullara uyum becerisi  Dezavantajları •Görevin ve kamu hizmetinin aksaması •İnisiyatif almama •Sivil toplumu kamusal çıkarın karşısında görme (bekçilik sendromu) •Kuralsızlık, ilkesizlik ve süreksizlik

26 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürü (1)  Görünür Simgeler          Temel değerler        

27 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürü (2)  Üstünlükleri          Zayıflıkları        

28 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürünün Değişimini (3)  Destekleyen unsurlar          Engelleyen Unsurlar        

29 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürünün Değişimi (4)  Yeni Kurum Kültürünün •Misyonu •Temel Değerleri •İnsan Tipi Ne Olmalıdır?

30 Kültürel Değişim Stratejileri  Yeni personel alarak  Mevcut personelin değer ve davranışlarını değiştirerek  Teşkilat yapısını ve idari uygulamaları değiştirerek  Kurumun imajını değiştirerek

31 Değişim Sürecinin İlkeleri  Değişim sürecinin bir lideri olmalı  Dışsal tehdidin varlığı işlenmeli  Katılım sağlanmalı (komiteler, çalışma grupları...)  Yeni Kültürü destekleyen eğitim programları  Danışman desteği  Değişim için semboller yaratılmalı  Çalışanlara iş güvencesi verilmeli  Sabırlı olunmalı

32 Değişim Sürecinde Karşılaşılabilecek Güçlükler  Birbirini suçlama ve günah keçisi yaratma  Kazan-kaybet çatışmaları  Basit ve aceleci çözümlere kanma  Değişime karşı direnç gösterme  Süre uzadıkça şevkin azalması  Verilen sözlerin yerine getirilememesi


"Kurum Kültürü Doç. Dr. Şükrü Özen Başkent Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları